ލޯބި ނުވެވުނުނަމަ -1-

- by - 90- October 18, 2019

އިރުގެ ރަން ދޯތި ތަކުން މުޅި ދުނިޔެ އަލި ކޮށްލާފިއެވެ. ހުދު ކުލައިގާ ހުރި ވިލާތަށް އޮރެންޖު ކުލައަށް ބަދަލު ކޮަށްލާފިއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ދޭހަވަނީ މާތް ރަސްކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމެވެ.
ގޮނޑުދޮށުގައި މި މަންޒަރަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިގެން ކުޑަ ގަލެއްގައި އިށީނެ އިން އަންހެން ކުއްޖާ އަކީ ދުވަހަކުވެސް އުފަލެއް ނުލިބޭ ކުއްޖެއް ކަހަލަ އެވެ.ކަރުނައިގެ ރޮނގުތައް އެ ދޮން މޫނުގައި ހުރިތަން ފެންނަ މީހަކު ހަމްދަރުދީން ފުރޭނެވެ. ނަމަވެސް… މިއަދު އެ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އަޅާލާނެ މީހެއް ނެތެވެ. އުމުރުން 15 އަހަރަށް ދާ މި އަންހެން ކުއްޖާ އަކީ ޔަތީމު ކުއްޖެކެވެ. ކުޑަ އިރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގާ މައިންބަފައިން ނިޔާވުމުން މި އަންހެން ކުއްޖާ ބެލީ އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތައެވެ.
ބޮޑުދައިތައަކީ މެދު މިނެއްގެ މީހެކެވެ. ރުޅި ގަދަވާނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސް ވީމައެވެ.ނަމަވެސް މިއަދު އެއަންހެއް ކުއްޖާ އެ ރޮނީ ބޮޑުދައިތަގެ ގެއިން އެ އަންހެން ކުއްޖާ ނެރެ އެއްލާލީމައެވެ.

“މަލް. މިތާ ކީއްކުރަނީ..ކުރިން މަލް އެއް މިތަނަކުން ނުފެނޭ…” އެއީ މަލްޝާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާކަން ޔަޤީނެވެ. މަލްޝާ އަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. ޔޫންގެ ގައިގާ ބައްދައި ގަނެވުނީ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ.
“މަލް ކިހިނެއް ވީ؟” ހަމްދަރު ދީ އިން ފުރިގެން ވެން އަޑަކުން ބުނެލަމުން ޔޫން މަލްޝާ ގަޔާ ދުރުކޮއްލިއެވެ.
“ދައްތަ… އަހަރެން ގެއިން ނެރެލީ… އަހަރެން ވަކި ދާނީ ކޮންތާކަށް..؟ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ގެއެއް މިރަށަކު ނެތް.!” ރޮމުން މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
“މަލް ދެރަ ނުވޭ.. އިރާދު ކުރެއްވިއްޔާ މަލް އަށް ޔޫންގެ ގޭގަ ހުރެވޭނެ… އެބަ އަންނަން މަންމަ ކާރީ އަހާލާފައި.” ޔޫން އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު އެ ތަނުން ތެދުވެގެން ދިޔައެވެ.
އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި މަލްޝާ މޫދައި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ރާޅުތައް އައިސް ބޯކިރު ފޮދެއްހާ ހުދު ދޮން ވެލިގަނޑުގައި ކޭއްތި ލައިފާ ދަނީއެވެ.
މަލްޝާއަށް އެ ވިސްނުނީ ނަސީބު ގައިގާ ބިހީލާނެވެ.މަލްޝާ އެހެން ދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބޮޑު ގަލެއް އިނެވެ. އެއަށްފަހު ބޮޑު ވަޅެއް އިނެވެ.
މަލްޝާ ވިސްނާލިއެވެ. މާނަ ކުރެވުނީ އުސްގަނޑަކަށް ފަހު އަޑިގަނޑެއް އަންނާނެވެ.
މަލްޝާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. އެއީ ޔޫން އެވެ.
“މަލް ކޮންކަމަކާ ތި ވިސްނަނީ… މަންމަ ބުނީ ޔޫން އަށް ގޭގަ ހުރެ ވޭނޯ… ކިހާ މަޖާ ވާނެ.” ޔޫން ހީލަމުން އެހެން ބުނުމުން މަލްޝާ ގަދަ ކަމުން ހީލިއެވެ.

މަލްޝާ އެތަނުން ތެދުވީ ޔޫން ބުނުމުންނެވެ. ޔޫންގެ ގެއަށް ވަދެވުމާއެކު އެހެން ކަހަލަ އިހްސާސް އެއް ކުރެވުނެވެ. މާމެލާމެލިން ޖަރީވެފައިވި ގެޔަކަށް މަލްޝާ އަށް ވަދެވުނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ.
“އާދޭ މަލް.” މަލްޝާ ހުއްޓިފައި ހުރިތަން ފެނި ޔޫން ބުނެލިއެވެ.މަޑު ފިޔަވަޅު ތަކެއް ނަގަމުން ގޮސް ޔޫންގެ ގެއަށް މަލްޝާ ވަނެވެ. މަލްޝާއަށް ގެއިން މަރުހަބާ ކީ މީހަކީ ޔޫންގެ މަންމަ އެވެ.
މަލްޝާ ހުރީ އަޖައިބު ވެފައެވެ. ކުރިން މަލްޝާ ހީކުރީ ޔޫންއަކީ މުއްސަނދި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތް ވާ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް.. ޔޫން އަކީ މަލްޝާގެ އާއިލާއަށް ވުރެ ފަގީރު ބައެއްކަން ގެ ފެނިފަވެސް މަލްޝާއަށް ޔަގީންވިއެވެ.
ނަމަވެސް އެ ގެއަކީ ހިތްގައިމު ގެއެކެވެ.
“މަލް. ދެން އަހަންނަށް ކިޔަނ ވާނީ މަންމަ.. މަލް މަންމަ ގެންގުޅޭނަން މަންމަގެ އުފަން ދަރިއެއް ހެން.” ޔޫންގެ މަންމަގެ ވާހަކަ ތަކުން މަލްޝާ އުފަލުން ފޮޅުނެވެ.
****
އެއާޕޯރޓްއިން ކަޅުކުލައިގެ ފޮށްޓެއް ދަމަމުން އައި ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނެވެ. ހާއްސަ ކޮން އަންހެން ކުދިންނެވެ.ބުރެޒިލް އަތް ދިގު ޖާޒީ އަކާ އެކު ޖިންސެއްގައި ހުރި މި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖާ ފެންނަލެއް ކިތަންމެ ހާވެސް ފުރިހަމައެވެ.ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސް އެ ޒުވާނާ
ހުއްޓިލައި ދެފަރާތް ބަލާލިއެވެ.”އާއިޝް.މަ މިހުރީއޭ” އާއިޝްގެ ދޮންބެ އާލިމް އައިސް އާއިޝްގެ ގައިގާ ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“ދޮންބޭ..ދެން ސަކަރާތް ނުޖަހަ ހިނގާ ގެއަށް ދަމާ” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.
….

އިރުގެ ރަން ދޯތި ތަކުން މުޅި ދުނިޔެ އަލި ކޮށްލާފިއެވެ. ހުދު ކުލައިގާ ހުރި ވިލާތަށް އޮރެންޖު ކުލައަށް ބަދަލު ކޮަށްލާފިއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ދޭހަވަނީ މާތް ރަސްކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމެވެ.
ގޮނޑުދޮށުގައި މި މަންޒަރަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިގެން ކުޑަ ގަލެއްގައި އިށީނެ އިން އަންހެން ކުއްޖާ އަކީ ދުވަހަކުވެސް އުފަލެއް ނުލިބޭ ކުއްޖެއް ކަހަލަ އެވެ.ކަރުނައިގެ ރޮނގުތައް އެ ދޮން މޫނުގައި ހުރިތަން ފެންނަ މީހަކު ހަމްދަރުދީން ފުރޭނެވެ. ނަމަވެސް… މިއަދު އެ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އަޅާލާނެ މީހެއް ނެތެވެ. އުމުރުން 15 އަހަރަށް ދާ މި އަންހެން ކުއްޖާ އަކީ ޔަތީމު ކުއްޖެކެވެ. ކުޑަ އިރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގާ މައިންބަފައިން ނިޔާވުމުން މި އަންހެން ކުއްޖާ ބެލީ އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތައެވެ.
ބޮޑުދައިތައަކީ މެދު މިނެއްގެ މީހެކެވެ. ރުޅި ގަދަވާނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސް ވީމައެވެ.ނަމަވެސް މިއަދު އެއަންހެއް ކުއްޖާ އެ ރޮނީ ބޮޑުދައިތަގެ ގެއިން އެ އަންހެން ކުއްޖާ ނެރެ އެއްލާލީމައެވެ.

“މަލް. މިތާ ކީއްކުރަނީ..ކުރިން މަލް އެއް މިތަނަކުން ނުފެނޭ…” އެއީ މަލްޝާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާކަން ޔަޤީނެވެ. މަލްޝާ އަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. ޔޫންގެ ގައިގާ ބައްދައި ގަނެވުނީ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ.
“މަލް ކިހިނެއް ވީ؟” ހަމްދަރު ދީ އިން ފުރިގެން ވެން އަޑަކުން ބުނެލަމުން ޔޫން މަލްޝާ ގަޔާ ދުރުކޮއްލިއެވެ.
“ދައްތަ… އަހަރެން ގެއިން ނެރެލީ… އަހަރެން ވަކި ދާނީ ކޮންތާކަށް..؟ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ގެއެއް މިރަށަކު ނެތް.!” ރޮމުން މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
“މަލް ދެރަ ނުވޭ.. އިރާދު ކުރެއްވިއްޔާ މަލް އަށް ޔޫންގެ ގޭގަ ހުރެވޭނެ… އެބަ އަންނަން މަންމަ ކާރީ އަހާލާފައި.” ޔޫން އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު އެ ތަނުން ތެދުވެގެން ދިޔައެވެ.
އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި މަލްޝާ މޫދައި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ރާޅުތައް އައިސް ބޯކިރު ފޮދެއްހާ ހުދު ދޮން ވެލިގަނޑުގައި ކޭއްތި ލައިފާ ދަނީއެވެ.
މަލްޝާއަށް އެ ވިސްނުނީ ނަސީބު ގައިގާ ބިހީލާނެވެ.މަލްޝާ އެހެން ދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބޮޑު ގަލެއް އިނެވެ. އެއަށްފަހު ބޮޑު ވަޅެއް އިނެވެ.
މަލްޝާ ވިސްނާލިއެވެ. މާނަ ކުރެވުނީ އުސްގަނޑަކަށް ފަހު އަޑިގަނޑެއް އަންނާނެވެ.
މަލްޝާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. އެއީ ޔޫން އެވެ.
“މަލް ކޮންކަމަކާ ތި ވިސްނަނީ… މަންމަ ބުނީ ޔޫން އަށް ގޭގަ ހުރެ ވޭނޯ… ކިހާ މަޖާ ވާނެ.” ޔޫން ހީލަމުން އެހެން ބުނުމުން މަލްޝާ ގަދަ ކަމުން ހީލިއެވެ.

މަލްޝާ އެތަނުން ތެދުވީ ޔޫން ބުނުމުންނެވެ. ޔޫންގެ ގެއަށް ވަދެވުމާއެކު އެހެން ކަހަލަ އިހްސާސް އެއް ކުރެވުނެވެ. މާމެލާމެލިން ޖަރީވެފައިވި ގެޔަކަށް މަލްޝާ އަށް ވަދެވުނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ.
“އާދޭ މަލް.” މަލްޝާ ހުއްޓިފައި ހުރިތަން ފެނި ޔޫން ބުނެލިއެވެ.މަޑު ފިޔަވަޅު ތަކެއް ނަގަމުން ގޮސް ޔޫންގެ ގެއަށް މަލްޝާ ވަނެވެ. މަލްޝާއަށް ގެއިން މަރުހަބާ ކީ މީހަކީ ޔޫންގެ މަންމަ އެވެ.
މަލްޝާ ހުރީ އަޖައިބު ވެފައެވެ. ކުރިން މަލްޝާ ހީކުރީ ޔޫންއަކީ މުއްސަނދި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތް ވާ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް.. ޔޫން އަކީ މަލްޝާގެ އާއިލާއަށް ވުރެ ފަގީރު ބައެއްކަން ގެ ފެނިފަވެސް މަލްޝާއަށް ޔަގީންވިއެވެ.
ނަމަވެސް އެ ގެއަކީ ހިތްގައިމު ގެއެކެވެ.
“މަލް. ދެން އަހަންނަށް ކިޔަން ވާނީ މަންމަ.. މަލް މަންމަ ގެންގުޅޭނަން މަންމަގެ އުފަން ދަރިއެއް ހެން.” ޔޫންގެ މަންމަގެ ވާހަކަ ތަކުން މަލްޝާ އުފަލުން ފޮޅުނެވެ.
****
އެއާޕޯރޓްއިން ކަޅުކުލައިގެ ފޮށްޓެއް ދަމަމުން އައި ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނެވެ. ހާއްސަ ކޮން އަންހެން ކުދިންނެވެ.ބުރެޒިލް އަތް ދިގު ޖާޒީ އަކާ އެކު ޖިންސެއްގައި ހުރި މި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖާ ފެންނަލެއް ކިތަންމެ ހާވެސް ފުރިހަމައެވެ.ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސް އެ ޒުވާނާ
ހުއްޓިލައި ދެފަރާތް ބަލާލިއެވެ.”އާއިޝް.މަ މިހުރީއޭ” އާއިޝްގެ ދޮންބެ އާލިމް އައިސް އާއިޝްގެ ގައިގާ ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“ދޮންބޭ..ދެން ސަކަރާތް ނުޖަހަ ހިނގާ ގެއަށް ދަމާ” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.
….

“މަންމަ ކާރީ ނުބުނެ އައީމަ އެންނު ސަޕްރައިޒް ވާނީ.. ހެހެ..” އާއިޝް މަންމަގެ ގައިގާ ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“ދަރިފުޅު ދޭ ފެންވަރައިގެން އަންނަން ކާން.” އާއިޝްގެ މަންމަ ގުރެއިޝާ ބުނެލިއެވެ.
އެހެން ބުނުމުން އާއިޝް ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ.
ފެހި ކުލައި ހަތަރު ފާރު އެތެރޭގައި ފެހި ކުލަ އާއި ހުދު ކުލައިގެ ބެޑް ރޫމް ސެޓް އެއް ލެވިފައި ވެއެވެ.
**
މެންދަމުގެ ހިމޭން ވަގުތު އެންމެން ނިދީގެ ފޮނި މީރު ކަން ހޯދަމުން ދާއިރު މަލްޝާ އަކަށް ނުނިދުނެވެ.މާޒީ އާ މެދު ވިސްނަ ވިސްނައިފާ ރޮވެނީއެވެ. އެ ދޮން ކޯތާފަތުގައި ތާޒާ ކަރުނަތައް ހުއްޓެވެ. މަންމަގެ ރީތި ސޫރަ ލޮލަށް ފެންނަ ކަހަލައެވެ.
އެހެން އެކި ހިޔާލު ތަކުގައި އޮއްވާ ފަތިސް ނަމާދު ބަންގި ގޮވިއެވެ. ބަންގީގެ ފުރަތަމަ ކަލިމައަށް ޔޫން ހޭލިއެވެ. އޭރު މަލްޝާ ހޭލައި އޮތްކަން އެނގުނެވެ. “މަލް ދޭ ފާހަނާއަށް. ވުޟޫ ކުރަން.” ޔޫން ބުނެލިއެވެ. ކޮޓަރި އަނދިރި ކަމުން މަލްޝާގެ ކޯތާފަތުގައި ހުރި ކަރުނަތަކެއް ނުފެނުނެވެ. ޔޫން އެހެން ބުނުމުން މަލްޝާ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ފާހަނާ އަށް ވަނެވެ.ވުޟޫ ކޮށްލައިގެން މަލްޝާ ނިކުމެ ފަތިސް ނަމާދު ކުރިއެވެ.
ޔޫން ވެސް މަލްޝާ އާއެކު ވުޟޫ ކޮށްގެން ނަމާދު ކުރިއެވެ.
**
ފަތިސް ނަމާދު ކޮށްގެން މިސްކިތުން އާއިޝް ނިކުތީ އާލިމް އާއެކުއެވެ.”އާއިޝް ކޮން އިރަކުން ސްކޫލަށް ވަންނަން ތި ވިސްނަނީ…” އާލިމް ސައިކަލަށް އަރާ ސްޓާރޓް ކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“މިއަދު މީ ހޮނިހިރެއްނު މާދަމާ ނިކުންނަ..” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.”އޭ އަދި މަށަށް އޮތީ 9 އޭގެ ކުލާސް ޓީޗަރަށް ވުން.” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.” ކިހިނެއް ވީ ތަ؟ އަނެއްކާ ގުރޭޑު 9 އެއްގެ އަންހެން ކުއްޖެ ދެކެ ލޯބި ވެވިދާނެތީ ބިރު ގަންނަނީ ދޯ.. ހަައްހާ.” އާލިމް ބުނެލިއެވެ.
“ދެން ދޮންބޭ. ސަކަރާތް ނުޖަހަބަލަ ދެން ޓީޗާ ސްޓޫޑެންޓް ދެކެ ލޯބި ވޭތަ؟” އާއިޝް އަހާލިއެވެ.”ތި ވެދާނެ ކަމެއް.. އެކަމް ވަރަށް ނާދިރު ކަމެއް” އާލިމް ބުނެލިއެވެ.”ސޯ އިޓް މީންސް ނުވެވޭނޭ ދޯ” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.”އަނެއްކާ އަންހެން ކުއްޖެއް ބޭނުން ވީތަ؟؟؟” އާލިމް ބުނެލިއެވެ.
ގޭ ކައިރީ ސައިކު ޕާކް ކޮށްލުމަށްފަހު ދެ މީހުން ގެއަށް ވަނެ ބަގީޗާގައި ހުރި ބެންޗެއްގައި އިށީނެވެ.
“ލެޓްސް ކޮންޓިނިއު ވާހަކަ” އާލިމް ބުނެލިއެވެ.
“ސާބަހޭ ދޮންބޭ.. ސުވާލެއް ކޮށްލަންތަ؟” އާއިޝަ ބުނެލިއެވެ.
“ކޮށްބަލަ މަނައެއް ނުކުރަން”
އާލިމް ބުނެލިއެވެ.
“ދޮންބެ މެރީ ކުރާކަށް ނުވިސްނަންތަ؟” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.

90

§HåĂĶĶÓ

🥰🖤Today i am a basic writer.but 🖤🥰tommorow i will work to be the🖤🥰bestest writer.🖤🥰

You may also like...

248 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam miothyoabinuve vunu namaige first part.and repeat vefa ebain dhw. I am sorry. Eiy olhigen..
  Ummeedh kuran reethi vaane kamah. Next part varah avahah

  ⚠Report!
  1. Anaga gada mithureh dhw. Vv majaa vaane hen hyvany real life ga aisher aa dhimaa v ma.

   ⚠Report!
  2. Yh Alhey dhimaavanvaane Kn mes dhuvahakun…..aisha aa dhimaavejjeyaa Kai shuha dhimaanuvumakee Nei gotheh… Aslu vx Kairaa varah beynun jiji aa Shaakko aa dhekudhinaa dhimaavaan….

   ⚠Report!
  3. Ehn dhw. Then dhimaa vany 18years vegen school ninmaafa male dhaanehnu dhuniyeyga huriyya then kaira menaa meet vaanehnu. Suhaa aky i ge real life ga frendeh vv close vaane dhen mithaa ulhey suhaa fennany e suhaa hunna gothah

   ⚠Report!
  1. Alhey ekkala aisher. Hangout iah vadebala den etaa innaane plus sign eh dhen annaane conservation or call then ethnun conservation ah fithaalany dhen jahan annaane email jahaany [email protected] then ahaany shaakkoge email dheyshey. Shaakko bunyye ok tha

   ⚠Report!
 2. Gud morning shaa…Lam vannan mihaaru ihyyega vadhunee vx…..mi story varaha furihama hama habeys💯💯….whn nxt part….im waiting for nxt part….lym😘😘😘

  ⚠Report!
 3. Yh Alhey dhimaavanvaane Kn mes dhuvahakun…..aisha aa dhimaavejjeyaa Kai shuha dhimaanuvumakee Nei gotheh… Aslu vx Kairaa varah beynun jiji aa Shaakko aa dhekudhinaa dhimaavaan….

  ⚠Report!
 4. Shaakko thihen bunyma Aisher dhen innaane aaish kiyaa kuhjakaa 😂😂😂😂😂

  ⚠Report!
  1. Ehn tha. Ehn vi iru mas rangalhakhnu mi vy. Shaakkoge rashuga ulheyne aaish kiyaa kujjeh fri endeh

   ⚠Report!
  2. Eii eii haadha avahkah meehunna inna vaahakha dhahkanee aisha…..hehehehhe….adhi thiulheny school nunimigenn…..hhehehehhehehhehhehehe…😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
  3. Hahaha eiy majaa. E aisher set kohdheyn v tha aaish aa 🤣😂😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😂😅😂😅😂😅🤣😅🤣😅🤣😅😂😂😅😂😅😅🤣😅🤣

   ⚠Report!
  1. Sorry kai….Can’t say ingey…i men rashu kudhinnah ingedhaane atoll bunefiyyaa..rashu gr v gina meehun mi site ah vadhey…So cant say public koh mithaaku..Sorry darlinn😔

   ⚠Report!
  1. Alif Alif atoll ge rahthakeh neygey ehaa bodakah…ehen nama dhimaa kurymus ekudhin ge island😀..hehe

   ⚠Report!
  2. Ok vaane not pk vany 😂🤣😅🤣😂😂🤣😂🤣😅🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😅😂🤣😂😅😂😅😂🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣😂😅😂🤣😂🤣😂🤣

   ⚠Report!
 5. Shaakko vv alif alif atoll aa vvv dhuruga ulheny ekm jiji hen vany ekka kudhinah engeyne ehn mubuneveyne

  ⚠Report!
  1. Aan mi buny a.a atoll aa vv dhuriga ey ulheny. Ekm seedhaa atoll eh nubuneveyne rashu kudhinnah engeynethyve

   ⚠Report!
 6. Shaakko dhen dhany ingey story kiyaalan..vrh baivaru story nukiya huhnaany..ehnve..ok..Dhen fahun talk kuraany I aa

  ⚠Report!
 7. Ukulhas
  Thoddo
  Himandhoo
  Mathiveri
  Maalhis
  Feeidhoo
  Kuramathi
  Bodufulhadhoo
  Gengehi
  Velidhoo
  Halaveli
  Kuda fulhadhoo
  Bathala
  Madoogoli
  Mi alhugandah ingey rahthah

  ⚠Report!
  1. Thi thanun kn mes 1 rasheh ga ulheny…guess kuran jeheynee?????ekm publish veema ehaa rangalheh vx nuvaane dhw bunumeh…..

   ⚠Report!
 8. Shaakko beynumiyyaa lamko kairee ahaalaa prvt koh eyrun ingeyne kairaa men kn rasheh kan…i think u knew my real name also….dhw

  ⚠Report!
 9. Alhey aisher adhi nuveyey bitun nagaa vareh☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️shaakko

  ⚠Report!
  1. Miyadu kulen nais kontaakah diay…………….. 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😡

   ⚠Report!
  1. Ok thr mihaaru…..ekm kai ge family ulheyne mathiveri ga vx…ekm kai men mi bodufolhudhoo baeh

   ⚠Report!
 10. Heyy this is your new story dhw…… Nuves ige nukui kameh…… Dhnme fenuny…….. Shuha alhe dhahchey….. Aisher gandu vx dhaan vaane…… Ummm Shaakko thy kn rasheh thr…. Kylie mn mee bodufolhudhoo baeh kan igehje dhw….. Mirashuga shaa dhanna meehaku ulhey thr dear……

  ⚠Report!
  1. Hehe Dhw…so sad😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 dhn kokky aisha kehkohlaa..dhw shaakko…hahaha

   ⚠Report!
  2. Then dhw vv sad dhw.alhey aisha e kujja eiy i ge vv bodu frendeh. Ehrnve ey mi bunyves. Mihaaru hury huskon. Vv handsome vaaane. Then vvv gud boy eh.
   Kihaa bodu furusatheh thi katuvaali… 🤣😅😅😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅🤣🤣😅😅😂😅😅😂🤣🤣😅😂😅🖤😅

   ⚠Report!
  3. Dhogeh nooney….e kuhjaage age bunelaba shaakko…..aisha libey furusathuge beynun hifan vaaneyey….ehen noonas varah naseeb gadha kudhinnah noony ekahala furisatheh nues libeyneyey😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂dhw shaakko🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

   ⚠Report!
  4. Heeee hee halaaku huvaa….😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂🤣kameh sahaadhe….aisha kokky kai a shaakko a shuha ah reply kuraathi handhaankoh…..mikahala furusatheh madhu faharaku nooniyyaa nulibeyne….😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
  5. Ummm midhanee dhn dhaan ingey……ready vaan vx jeheyne adhi mirey school ah dhaan vx jeheyne ehnnu…bye lotus girls…school in aissa habareh velaanan ingey….ekm hiyeh nuve ehaa avahakah aadheveyne heneh…ekm ves aadhevunuhaa avahaka habareh velaanan…ok bye ttyl…

   ⚠Report!
  6. Adhi ebaoih eh vaahaka bunan vefa….aisha aaa abadhuvx dhimaavanee…A akurun feshey meehun dhw shuhaa

   ⚠Report!
 11. Loabi loabi thiya heelun aashw hey kury dheevaana kohluvaafi Yey hairaaney kury😍😍😍lamkko ge heelun Varah loabi aiham ves alhaagan naane❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Faiha ge thiha heelun aashw hey kury dheevaana kohluvaafi yey yaanis ge e loabi hiyy…faiha ge thi heelun varah loabi yaanis alhaagannaane yaanis ge hiyy kathilaane fai ge thi reethi kan fenifa😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
 12. V reethi Mi part…. Ummeeedhu kuran Mi stry V reethi vaane kamah… Sau vx Mee new writer ekey… Adhi kiriyaa enme vaahaka eh liyuny…. Kiyaalahchey evaahaka…. And rangalhu kuran V thankolheh vaanama comment kohlahchey…. Dhn meehakah Hama ekani mistake akah iny repeat vefa I hurun… And v kuru koh genesdheefa iny…. Next part ga ragalhe kohlahchey….

  ⚠Report!
 13. Wow…. v reethi story… sorry exam kairi vaathi adhi kiriyaa mibalaa levunee foi kiyaafa…. when nesxt part? Waiting and best of luck… puple u💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

  ⚠Report!
 14. Hehe….. Shaakko mn nah unit test thah noavey dhw??? Kairaa buni Shaakko ge age…. Ummmm do you have a boyfriend????? Hama ahaaly igey…..

  ⚠Report!
  1. Shuha ah heevany Kylie boyfriend eh beynun vaahen……………… 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

   ⚠Report!
  1. Anonymous Kon atholeh kan bunevidhaane tha…….. If u dont mind igey……………..

   ⚠Report!
 15. Abaduves kai ohnanee nidaafa thr…………………. Ekam Aisher maaginairu nidaa……………………. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

  ⚠Report!
  1. Dhw Aisher yah maaginairu nidheny reygandhu nunidhaa ulheythiee eyyy mihira moyayaa 😛😛😛😝😝😝😋😋

   ⚠Report!
  1. 🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐 Kameh nukuran magey loabi loabi sis gadhaa 😁😁😁😁😁😁 Hama phone hifaigen innany

   ⚠Report!
  1. Konkameh den ohnanee…………. Varah foohi Dhw Aslu vx………… Thi mirashu meeheh thr……… Hama ahaaly………

   ⚠Report!
  1. Nope….. Shuha ah vure 1 year boduvaane… Dhimaakurevey thoa nan nubunan mi ulheny…..

   ⚠Report!
  1. Hehehehehe…..kobaa mashennu dhimaa kury…..i won….😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
  1. Dhn molhey dhw rau….adhi shuha hedhihjeyey…aslu shuha akah neyge furathama eii kaaku kameh….ekm furathama shuha hii jahaafa inn gothun vx kairaa ah ingihjje eii rau kn…😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
 16. Alley shuha sorry igey…… Shuha buny mennu miadhu nudhaa namey…… Ehn ve Kylie nudhan…… Alhe kylie balaa dhiyanama…… Killi gannan ehen laafa dhiya iru ehves meehaku noolhey….. Shuha test ah dhaskuraa vaahaka bunyma kylie heekury shuha hama test ah dhaskurany kamah….. Dhn me mitha nah vx mi vadhelevuny…… Esfiya mau jehyma innaane V reethi vaahaka eh eky mi…

  ⚠Report!
  1. Shuha kyn thi vaahaka ves………….. Maalahun Kylie ah thi fenuny………. 😝😝😝😝😝😝😝😝😝

   ⚠Report!
  1. Jiji….jiji ah hangout in ehcheh dhiyathr….gohssa iniyaa eii kairaa ingey…kairaa ge name in innaanee…

   ⚠Report!
 17. Aan… Eii e vaahaka…..,”veynthakun dhin hithi maazi “Aslu vx evaahak Haadha reechey….. 😁😁😁😁

  ⚠Report!
  1. Enmen koba tho ahaafa fily kn neyge…shuha adhey avahah…..aharun 2 meehun aiima thi fily mihaaru….dhw

   ⚠Report!
  2. Nufilamey…….. Mitaa ulhey tolhi mirus aahedhi……….. Dhen foii ves kiyaalaafa mi aii……….

   ⚠Report!
  1. M here. Maadhan school fesheythy home works check kolly…. then kuda kin revise kolly… foiy thah timetable aa ehgothah dhabahah alhaafa

   ⚠Report!
 18. Shuha aima Hurihaa enmen diyaeeee……. 😭😭😭😭😭😭😭😭den OK shuha ves daan mi ulhey………… 😩😩😩😩😩😩😩😩

  ⚠Report!
  1. Ey sis bunynu i innaany aaish kiyaa kujjakaa ey. Ehnve ehy ey😂🤣🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
   Huvaa e dhuvahu ma hury hehehe maruvefa…. furatahama buny aisher hunnany kihineh hey… then i bunin bodufolhudhoo ah dhaashey.. then eynaa buny vv rythi ho. Then ma bunin thiyeh neyngeyey… hahahha…🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

   ⚠Report!
 19. Aaish aky kn age eh thr shaakko???😊😊😊hehe aisher ge real namaa aaish eh nugulhey😔😔😔…. Ekm Kylie ah heevany aisher mihaaru aaish aa like vaa hn💓💓💓…… Aisher you can do it igey hehe..👍👍👍👍… Kairaa mn nah anekka aa lhiyaneh libuny dhw ehn v ma.😜😜😜😜…. Hahahahahahahahaha…… 😂😂😂😂😂

  ⚠Report!
  1. Pis pis e kuhjaa akah neyngeyne ehen noonas Aisher eh………….
   ☺️☺️☺️☺️☺️☺️

   ⚠Report!
 20. Adhi atheh nulan…. Mihaaru miulheny kiyan vegen…… Het mrs. Aisher mind your over business igey……. Kylie kn iraku thr roiy….. Hehehe…. Kylie ah heevany aisher maa bodah maafarah daa hiyy vanee kanneyge….. Hahahahahahahahaha….. mirey 12 ga dhw party othy……. Aisher aa vaahaka dhahkaane vagutheh nei…. LYSM lotussies

  ⚠Report!
  1. Alheyyyyyyyyyy…. balaabala mihaaru kiyaa eyhchihi ahchi masheh noolhen maafarah daahitakun……… Varah foohivey 😏😏😏😏😏😏😏😝😝😝😝😝😶😶😶😏😏😏😏 Kylie thi ulheny dhihdoo ah daahitakun nehnu😂😂😂😂😂😅😅😅😜😜😜😜 E kuhjaafulhu Miadhu ai Aisher Men geyah buny Kobaa hehyoa Kylie😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😝😝😝😜😜😜😋😋😎😎😎😎😎😎

   ⚠Report!
  2. Mashah heevany mihaaru Eyna Uley Aisher aa hedihen………… Abadu Aisher Men geyga………….. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
  3. Nooon….. eyna Aharun geyah annany dhonbe kairiyah ingeyyyy shuha.. Shuha yah ves ingeyne dhw hama.. dhen annaany wifi Beynun kuran OK mihaaru ingehge dhw…

   ⚠Report!
 21. Aisher… serious kon i m aaish ingey.
  Shaa iyya dhakkaafi u ge pic eh… maashaa allah your so cute. Aaish aisher aa ehvvru vaany.
  And kylie dhihdhoo ah annayyaamun kurin benelacheyy🥰🥰🥰🥰😍😍😅🙄

  ⚠Report!
 22. Kylie n kairaa thi 2 myhun hedhunu gadhy dhan thr ekam aisher akah nukereyne Dhen daakah ves eyakiee anga falhaigen gohsa inyma thunfaih ves othy dhulha vefa 😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁 ekam faharehgaa aisher dhaany….

  ⚠Report!
  1. Pis pis.. Mihira kuhjeh dhw varugadha kameh Huvaa mibuny ☺️☺️☺️☺️☺️☺️

   ⚠Report!
 23. Aisher kulen diyae thr……….. Masakah nudeveyne……………. Atah taduvaaty Rey nuves nidun……… 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  ⚠Report!
 24. Alhey mee vhk liyaa site eh tha? Noony mee chat kuran onna site eh tha? Chat kuranya chat kobbala email/hangouts inn..

  ⚠Report!
 25. Aisher ves nudhah aih ves dulhavefa othy school ah dhaan tahyaaruvany mihaaru mi.. 🙂🙂🙂🙂

  ⚠Report!
 26. Meekee boyfriend girlfriend hoadhan hadhaafa onna site eiy nooney. Kiyavaa kudhin thi gothau ulhuneema kihaa huthuru manzareiy ehen meehunau e fennanee🙂🙂🙂 Ehenveema stop chatting like this girls. Vaahakaige comment section akee kulhivaru kulhey thanakau hadhaigen nuvaane. Vaahaka aa gulhey gothau comment kureveynee. Meekee beykaaru vaahaka dhakkan hadhaafa onna thneiy noon. Thigothau kanthah kurangnaa thiyaige therein kujjakau dhera ves libidhaane. Vaahakaige author jeheyne mi gothau chat kurangnaa ekan huttuvan. Ekam e manzareiy noon mi fennaneekee. Chat kuraa kudhinnauves hiyvarudhee e kudhinnaa baiverivegen chat kuraa manzaru mi fennanee. Ehenveema mi site ge agu vattaalun fadha kameiy thi kurevenee. Thihen hedheema mi site au vanna meehunves mi site mathin foohi vaane. Dhn mi naseyhatheiy dhineema bunaane kaleaa kon behey kameiy heyyey. Kaleau keeh heyyey. Aharun vaahaka dhakkan beynun vaatheeve ey mi gothau mi chat kuranee. Kalemen kudhinnaa heyo edheytheeve mi naseyhaiy mi dhinee. Unmeedhukuran mi dhin naseyhaiy gabool kuraanekamau🙂🙂🙂

  ⚠Report!
  1. I eh thiheneh nubunaanan…………… Aslu ves teena tibuny ragalhu vaahaka eh………….

   ⚠Report!
  2. Eyy bala aharun miah mi vannanee girlfriend aaa boyfriend hoadhaakah nooney…… Ehn noonas aharun miah mi vannanee vahaka kiyan….. Knme hen nubaagothuga faidhaa eh vx nagaakah noon ingey….ehn noonas thi dhene naseyhatheh noon

   ⚠Report!
 27. vaahaka kiyanee hinhamajehun libeythy… mi page enme bodu eh beynumaky vaahaka hisaakuru namavx mi paguge sababun varah gina baehge gulhun badhahivey.. raajjeyge eki kankolhutakun rahtehin libe ekudhinge haalu ahuvaalu balaalumakee vx hama libey hinhama jehumeh…. ekamu nubunan bitun bitun vaahak dhahkaashekey ekamu ekudhin ekaku anekaku ge habaru vaathy haadha ufaavaaney… hinhamajehumakee mee noonthww

  ⚠Report!
  1. Yh….thats true….i agree aslu ekudhin vx beynun vaane hiyyhama jehumaa ufaa……adhi ehkamakah hurihaa beyfulhun ge faraathu edhen…..egothah nagetive cmnt nuko nasey hai dhevey tho masahkai kuraashey….thigothah thi beyfulhun cmnt kuraa iru ekudhinnah ge feeling vx dheneganegen cmnt kurun edhen….thimaa bunaa kuda kuda bahakun anekaage hithah kuraa asareh ekakah vx neygene eyy……😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.