އައިނާ 5 (ފަސްވަނަބައި)

- by - 56- September 8, 2019

ކްލާސްތަށް ނިމުމާއި އެކީގައި ރީމާ އަވަހަށް ކުލާހުން ނިކުމެފައި ގޭޓް ކައިރީ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ.

**********

މަންމަ ބަލައި އައިމަވެސް އަޝްހާ އާއިއެކު ދާނީއޭ ބުނުމުން އެއްމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ. އަދި އިރުކޮޅެއް ނުވެ އަޝްހާ އައިނާ އާއި އެކު އަންނަތަން ފެނުނެވެ. އަޝްހާ އަރާ ހަމަވީ އިރަށް ބުންޏެވެ. “މީ އަހަރެން ބޭނުމީ އަޝްހާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާލަން” “އެކަމަކު އަނާ….” އަޝްހާ އެހެން ބުނެ ނުނިމެނީސް އައިނާ އަޝްހާ އަތައް ފިއްތާލައިފައި އަހަރެން ދަނީ ބައިސްކަލް ގައޭ ބުންޏެވެ. ހަޤީޤަތުގައި އައިނާ އަތަކު ބައިސްކަލެއް ނުވެސް ނެތެވެ. އަޝްހާއަށް އައިނާ ހެދި ދޮގު އިނގުނެވެ.

” ހޫން.. ކޮން ވާހަކައެއް ދައްކަން” އަޝްހާ ފަަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. “އަޝްހާ! އަހަރެން ބުނަން އުޅޭ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް ވާހަކަ ނުދަށްކާތި” އަޝްހާ ހޫމް އެއް އަޅުވާލިއެވެ. “އަޝްހާ ކީއްކުރަން އެ އައިނާ ގަނޑަކާއި އެކު އުޅެނީ؟ އަޝްހާ އެއްފަހަރުވެސް އައިނާ އަޝްހާ އާއި އެކު އުޅެނީ ކީއްވެގެން ތޯ ބަލާލިންތަ؟ އަހަރެން ބުނެފާނަން!!… އައިނާ ބޭނުން ވަނީ އަޝްހާގެ ފަރާތުން އަގު ބޮޑެތި ތަކެތި.. މިހާރުވެސް ވިސްނާލަބަ ކިތެކެތި އަތުލާފައި އެބައޮތް!!! އެ ބައިސްކަލު.. ހަމަގައިމުވެސް އައިނާ އަކަށް ނުލިބޭނެ އެ ގަންނާކަށް. އައިނާ އަކީ ކިހާ ދަށް ފެންވަރެއްގެ ކުއްޖެއް. ތިހާ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ކުއްޖަކު އެ އައިނާ އާއި އެކު އުޅުނީމައި މީހުން ކިޔާނީ ކީކޭ. އަޝްހާ ތީ ކިހާ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް. ތިހާ ރަނގަޅު ކުދިންނާ ގުޅެނީވެސް ރަނގަޅު ކުދިން. މިސާލަކަށް އަހަރެން ކިހާ ރަނގަޅު އަޝްހާ އައް؟ އަޝްހާ ވާންވީނު އަހަރެންގެ ބެސްޓް ފްރެންޑައް؟….” މިހެން ބުނެ ނިމުނު ތަނާ އަޝްހާ އަކަށް މަޑަކުން ނުހުރެވުނެވެ.

“އަހަރެން އައިނާ އާއި އެކު އުޅެނީ ހަމްދަރުދީ ވާތީ. އެން، އައިނާ އަހަރެންގެ ފަރާތުން ދުވަހަކުވެސް އެއްޗަކަށް އެދިފައިއެއް ނެތް. ދެން ބައިސްކަލު.. އެއީ ދޮގެއް. އައިނާ އަތަކު ނެތް އެއްވެސް ބައިސްކަލެއް. އެހެންނޫނަސް އަހަރެން ކުދިންނާއި އެކުވެރިކަން ބާއްވަނީ ތިކިޔާ ފެންވަރު ފެންވަރު ބަލާފައެއް ނޫން.. ތެންކްސް.. ރީމާ އައްވެސް އަހަރެންގެ ރަނގަޅުކަން ފެނިއްޖެ ދޯ؟ އާން.. އަހަރެންނާއި ގުޅެނީވެސް ރަނގަޅުކުދިން.. އަދި އެއީ އައިނާ.. އަހަރެންނާއި އެއްމެ ގުޅެނީ އައިނާ… ރީމާ ރަނގަޅު އަހަންނަށް.. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ބެސްޓް ފްރެންޑައް ކިހާ ގޯސް!!! އެން ރީމާގެ ބެސްޓް ފްރެންޑަކަށް އަހަރެން ވާން ބޭނުމިއްޔާ އަހަންނާއި އެއްކޮށް އައިނާވެސް ވާންޖެހޭނެ ރީމާގެ ބެސްޓް ފްރެންޑައް.. އެއީ ޝަރުތަކީ.. އެއްބަސް ވުން ނުވުން… އިޓްސް އަޕްޓު ޔޫ.. ޗޫޒް… ވާން ބޭނުމިއްޔާ ރަނގަޅު ދެ އެކުވެރިން ލިބޭނެ.. ބޭނުން ނޫނިއްޔާ ހިތައް އަރުވަ ތި ގެއްލުނީ ވަރަށް އަގުބޮޑު އެކުވެރި އެކޭ (އައިނާ).. ބައި..” މިހެން ކިޔާފައި އަޝްހާ ގެއައް ދިޔައެވެ. ރީމާ ވެސް ލޮލުން އަލިފާން ކަނި ބުރާހާލު ގެއައްދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. “މިއީކީ ފަސޭހައަކުން ވާނެ ކަމެއްނޫން..” ރީމާ ހިތާހިތާ ކިޔާލި އެވެ. “ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ.” ރީމާ އިތުރުކޮށްލިއެވެ.

_ނުނިމޭ

56

A aaR

i am a girl who loves to read n write dhivehii stories.. study in dh.a.e.c gr. 7 dh. Kudahuvadhoo age 13 _A aaR

You may also like...

5 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. hey dear… mihaar mistakes thah rangalhu vamun annany… u can improve… dhn alif sukun n shaviyani sukun rangalhu kohlan jehey… n thankolheh dhigu koh dhn inna part genesdhehchey… hope u’ll take this comment as a positive one… btw we r same age dhw… good luck dear ??? luv yuh! ❤❤❤

    ⚠Report!
  2. Mihaaru rangalhu vey eba??..Ekm adhi vx dhigukoh upkohlan masahkaiy kurahchey A aar?..keep going dear❤..Ly?

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.