ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރޭނެމުން އައި ދޯދިތަކުން ހެނދުނު ގެ ހިތް ގައިމުކަން ހިތަށް ވެރި ކުރުވިއަސް އެ މާޙައުލު ގައި އެއްވެސް ދިރުމެއްނެތެވެ. ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިން ގާލެވުނެވެ. އެވަގުތު ލޮލު ގައި އަޅައި ގަތީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ބަތްޕޮޅިއެއް ހިފައިގެން ހުރި ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުރި ހެދުމު ގައި ވަނީ ބާކޮޅޮކޮޅު ހެދިފައެވެ. އޭނާ ގެ މޫނު ކިތަންމެ ރީތި ނަމަވެސް އޭނާ ބަރުދާސްތު ކުރަމުންދާ ހިތްދަތިކަން އެ މޫނުމަތިން ވަރަށް ރަން ގަޅަށް ހާމަވެއެވެ. އިސްތަށި ގަނޑު މުށިކުލައީ ގައި ހުރިއިރު ދި ގުވެފައި ފަނެވެ. އެ އަންހެންކުއްޖާ ބަތްޕޮޅި ހިފައިގެން ހިންގައި ގަތީ އަތިރިއާއި ދިމާއަށެވެ.

މަޑު ވައިރޯޅިތަކުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ބީހިލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިސްތަށިގަނޑު ވިހުރެންފަށައެވެ. ޖާދޫވީ ދޫލައެއްފަދައެވެ. ހީވާނީ މިޒަމާނުގައި ކުޅެފައިވާ ފިލްމެއްގެ ސީންއެއްހެންނެވެ. އެ އަންހެންކުއްޖާ މަޑު ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި ހިނގަމުން ގޮސް އިށީނީ އަތިރީގައި ހުރި އުނދޯއްޔެއްގައެވެ.

“ފައިޒާން” ފަހަތުން އަހަރެންގެ ނަން ގޮވިއަޑު އިވުމުން ފަހަތް ބަލާލީމެވެ. އަހަރެންނަށް ހީވީ ހުވަފެނެއްގައި އޮވެފައި ތެދު ވެވުނުހެންނެވެ. ހަނޑޫ ތެލި އުނަގަނޑުގައި ވިއްދައިގެން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި މަންމަ އަހަންނާއި އަރާ ހަމަވެއެވެ. އަހަރެން ހުރީ ކުރިމަތިން ފެނުނު އަންހެންކުއްޖާއާއި މަތިން ވެސް ހަނދާން ނެތިފައެވެ. އަހަރެންގެ އަނގައިން ބަހެއް ބުނުމުގެ ކުރިން މަންމަ އަހަންނާއި ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. “އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ބަހަނާދެއްކުން ދައްކައިގެން ބޭރަށް ދެވޭތޯ ބަލާތި…. ކަލޭއަށް ކާކު ހުއްދަ ދީނީ ގެއިން ބޭރަށް ނިކުންނަން…. ކަލޭ ކައިރީ ކުރިންވެސް ބުނީމެއްނުން އަހަރެން ކައިރީ ނާހާއި ބޭރަށް ނުނިކުންނާށޭ…. ކިތައް ފަހަރު އަޅެ ބުނަންވީ، ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުންނާށޭ… ނުނިކުންނާށޭ… ހަމަ މިހާރު ގެއަށް ދޭ” މަންމަގެ މި ބަސް ތަކުން އަހަރެންގެ ހިތް ރޮއްވާލި ކަހާލައެވެ. މަންމަ އަހަންނާ ދިމާއަށް ލޯބިން ބަހެއް ކިޔާނޭ ދުވަހަކާ މެދު އަހަރެން އައީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އަހަރެން ދެކެ މަންމަ އެހާ ރުޅިއަންނަންވީ ސަބަބެއް ޙުދު އަހަންނަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. މަންމަ އަބަދު ވެސް ހުންނާނީ އަހަރެންގެ ކުށެއް ނުފެނިފައެވެ.

“އަހަރެން ފިޔަވާ މަންމަގެ އެހެން މީހަކަށް ވިހާފައި ހުރި ދެކުދިން ތިބެއެވެ. ރަށު މީހުން ބުނެ އުޅޭ ގޮތުގައި އަހަރެންނަކީ “ނަހަލާލު” ގޮތުގައި ވިހާފައި ހުރި ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ކާކުކަމެއް، ކޮންތާކު އުޅޭ މީހެއްކަމެއް، ކިހިނެތް ހުންނަ މީހެއް ކަމެއް ޙުދު އަހަންނަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންނަށް ދުވަހަކު ވެސް ލޮލުކޮޅުން ވެސް ބައްޕަ ފެނިފައިނުވެއެވެ. ފަހަރަކު މިސަބަބާ ހުރެ ވެސް މަންމަ އަހަރެން ދެކެ ރުޅި އައިސްފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގައި އަހަރެންގެ ކުށެއްވާކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ހިތުގައި ޖެހިގެން ހުރެ މަޑު ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި އަހަރެން ގެޔަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބު ޖެހީމެވެ.

ގެޔަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ވެސް އަހަންނަށް ވިސްނެނީ މަންމަގެ އެ ރަޙުމް ކުޑަ ބަސްތަކާއި މެދުއެވެ. މަންމަ އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް އަހަންނަށް ލޯބިން ދަރިފުޅާއޭ  ކިޔާފައި ގޮވައި ވެސް ނުލައެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުތެރޭގައި ބައިވަރު ސުވާލުތަކެއް ފޮރުވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭނޭ އެކަކު ވެސް ނުވެއެވެ. އަހަރެންގެ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ މަންމަ އަހަރެން ގެއިން ބޭރަށް ދިޔަނުދޭން އުޅޭ ސަބަބެވެ. ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ސުކޫލަށް ވެސް ދިޔަ ނުދޭނެއެވެ. ރައްޓެހިންނާ އެކު ބޭރަށް ގޮސް މަޖާކޮށްލާނެހާ މިނިވަންކަން އަހަރެންނަށް ނުލިބެއެވެ. ވަކި ހިސާބކަށް ދެވުނު ތަނުން އަހަރެން ހަނދާން ވީ މިއަދު ފެނުނު އަންހެންކުއްޖާ މަތިންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާރަށް ދުވެފައި ގޮސް އަތިރި މައްޗަށް އެރުނީމެވެ. ޖެހެމުންދާ ވައިރޯޅީގެ ބާރުކަމުން އުނދޯލި އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހެއްލެމުންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެ އަންހެންކުއްޖާ ޖެހުނުތާ ލަކުނުވެސްނެތެވެ. އަހަންނަށް ލިބުނީ ކުޑަ ވަރެއްގެ ޝޮކެކެވެ. ޖެހޭ ފިނި ވައިރޯޅިން އަހަރެން ހުރީ ގެއަށް ދާހިތް ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ގިނައިރު ތަކެއް މިތާ މަޑުކޮށްފިނަމަ އަނެއްކާވެސް މަންމަ އަހަންނާ ދިމާއަށް ނުރުހުމުގެ ބަސްތައް ބުނާނެއެވެ. އެހެން ހިތަށް އަރުވާ އަނެއްކާވެސް އަހަރެން މިސްރާބު ޖެހީ ގެއާ ދިމާއަށެވެ.

“އަހާ ފައިޒާން، މިވަގުތު މިތާ ކީއްތިކުރަނީ” އަހަރެންނާ މަގުމަތިން ދިމާވެގެން އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ޒިވިއާން އަހާލިއެވެ. “އަހަރެން މިވަގުތު މީތަނާއި އައިސް މިއުޅެނީ ޖެހޭ ފިނި ވައިރޯޅީގެ އަރާމުން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތޯ” ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމެކޭ… ކޮންކަހަލަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް…. ފައިޒާން ތިހުރީ މޮޔަވެފައިތަ…. ކީއްވެތަ މިހާރު ސުކޫލަށް ނާއްނަނީ…. ފައިޒާން ސުކޫލަށް ނާއްނާތީ މުދައްރިސް ހުންނަވަނީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި… އަހަރެން ވެސް ފައިޒާން ނެތީމަ ވަރަށް ފޫހިވޭ… ވާހަކަ ދައްކާ މަޖާ ކުރާނެ ކުއްޖެއްވެސް ނުހުރޭ” ޒިވިއާން ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް އެއްފަހަރާ އަޅާލިއެވެ. “ނޫނެ، އަހަރެން މިއުޅެނީ ވަރަށް ބަލިވެ… ބޮލަށް ތަދުވެފައި ހޮޑުލެވެނީ… މިހާރު ތިންފަހަރު ޑަކްޓަރައް ވެސް ދައްކައިފިން” ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އަހަރެންނައް ޖެހުނީ ޒިވިއާންއަށް އޮޅުވާލާށެވެ. އަހަރެން ޒިވިއާންއަށް އޮޅުވާލީ މަންމަގެ ވާހަކަ ޒިވިއާންއަށް އެނގިއްޖެނަމަ ޒިވިއާން މަންމަ ކައިރީގައި އަހާފާނެތީވެ އެކަމުން އަހަންނަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމަށް ވިސްނާފައެވެ. އެހެންވެ އަހަރެން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ސިއްރު ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ސަބަބު އެނގެން ބޭނުންވާ އެތައް ކަމެއްވެއެވެ.

106

95 Comments

 1. jiji

  August 22, 2019 at 11:20 pm

  V rythi…adhi nunimey dhw mi story eh..if so kon irakun next upvaany puchyko?

  • Puchykko

   August 23, 2019 at 4:35 pm

   Thanks… Ya adhi ehkoh nunimey nxt part vry soon??

 2. Shahu

  August 23, 2019 at 1:57 am

  Woooooww varah salhi story ? ? ? ? love it. When next part. Curiously waiting ?

 3. IsHa

  August 23, 2019 at 6:53 am

  SALHI

 4. Panino

  August 23, 2019 at 12:16 pm

  Maa kuru… ???

 5. Naiiiikko?

  August 23, 2019 at 1:49 pm

  Wowowowo….vrh reethi mi vaahaka ❣

  • Pinkey kujja

   August 24, 2019 at 1:23 pm

   Pinkey vaahaka liyunu nama adhi maa reethi vis kanneyge.

 6. naf

  August 24, 2019 at 12:28 am

  ok …salhi hama

 7. Pinkey kujja

  August 24, 2019 at 11:38 am

  ATHIRIMATHEE GAA INDHE ALHUGANDU VARAH PIN VES KAMEVE. LOABI VANEE ANOOF DHEKE EVE. EKAM BEYNUNVANEE LAAMIU EVE. LOABI HAASIL NUVUMUN AHAREN MIHUNNANI GOI HUSVEFA EVE.

  • Lol?

   August 24, 2019 at 1:36 pm

   Eyy thee haadhahaa findi gola ekey dhw…Amilla nan jahaigen comment kuraan vx nukerunu… Thi varuge meeheh Annane kameh Neii tholeyn???amilla nama kabhi pinkey kujja Jahaafa ehn meehun pinkaa vaahaka thi bunanee… Goaheh Noon… Mah heevanoo thiyaa kaneyge pinkaa meehakoo…. Nikan kaakukan bunebe kerenyaa eyrunnen pin fohteh hadhiyaa kuraan vx ingey????

  • Psychoooo

   August 25, 2019 at 9:59 pm

   Tha thiyaa kaaku kan mah ingey

  • Ray_Ban

   August 26, 2019 at 10:30 am

   Neygii hure anga thiyaa thalhanuu.. Vaanuvaa ingii gen bas kiyaibe… Kess nuve indhebe thah the ingenuu rana lwbi vaa meeheh thah kn kamh rana knme meehakai ulhijjaavaa

 8. Shaha

  August 24, 2019 at 2:52 pm

  Ey Varah sodu gola eh dhw????

 9. Shaha

  August 24, 2019 at 2:54 pm

  Ey Varah sodu gola eh dhw????
  Hus sodu golain

  • Lol?

   August 24, 2019 at 9:06 pm

   Aan vrh bodah solution golaeh ?

  • Lol?

   August 24, 2019 at 9:07 pm

   Sodu*

 10. aasthu raney

  August 24, 2019 at 9:09 pm

  dhen mi janavaarah eyage loabi haasil vee kamah vaalhe.

 11. Loa Iloshi

  August 24, 2019 at 9:14 pm

  ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޫވާ ގޮސް ގޭ އޮވެ. ހެޔޮ ނުވާޅެ ތަ ވާހަކަ ނުލިޔަ. ޗާ އެއް ޕާއެއް ނޭންގޭ! ކުރުކޮއް ބުނާނަމަ ވާހަކަ ވަރައް ހަޑި

  • Lol?

   August 25, 2019 at 9:47 am

   Hadi vejja nukiyanikoh… Kaaku tha kairee kiyaashey bunoo…????

 12. ?????

  August 24, 2019 at 9:18 pm

  މުޅި ފޭސްބުކް ފަތަހަ ކޮއްގެން މިޔަ އުޅެނޫ! ??????

  • Lol?

   August 25, 2019 at 9:40 am

   Facebook Eyo Thagey appaage asseteh dhw ??Eya vannaan beynun thakakah Eya vannaalhe thah kiyeh… Mah ingey thiyaa ekeh kan eki nan nan jahaigen comment thiyaa kuraanoo…. Haadhahaa sodey dhw thain

  • ލޯބި ހާސިލް ނުވި.

   August 25, 2019 at 11:18 am

   އެއްވަރުގެ ޕިންކާ ބަޑި އާލާތުން. ދެންދަ އަވަހާ ގޮސް ޕިންކޮޅެއް ކާލާފާ އާދެ މިއަށް ރައްދެއް ދޭން. މިއޮށް އަނގަ ފިނދާ! ??

  • Lol?

   August 25, 2019 at 12:47 pm

   Aan gere en… Mi ayoo rahdhu dheyn… Tha haadhahaa veyey dhw pin kaahih??? thiyaa kiruboa lhadhariyeh noon dhw kerenyaa nan bunebe badhehvaa?? fake namehge fahathu filaai hure Kn fuhpumeh thiyaa fuhpanoo

  • pinkaa ilolhi

   August 25, 2019 at 4:03 pm

   ameenaage ilolhi kujja thah ingey pinkaan mihere naafalhi kujja.dhen dha haveer sayah pinaa banahaa kaigen annan …. aadheyaa adhi tholheelaan sayaa ekkoh pin kolheh kalaagen

  • Areesha

   August 26, 2019 at 7:56 am

   Thakaaa kon behey kameh rana Facebook ah vadhehjiyya eyo thagey thane keh noonen anekka rana ah Facebook ah vadhevifa thah nuvadhevey theethe karaa thi falhanooo beykaaru anga naaruwaaa mithanun dha

  • Areeba

   August 26, 2019 at 3:22 pm

   bala areeshaa thakaa kon behey kameh anga madunlaagen hurebey.

  • Amaaa hadhaan kura

   August 27, 2019 at 11:10 am

   Beheykamakah vaathee dhw beheynoo thaaa nujehey balaaan gtfo

  • Lol?

   August 27, 2019 at 11:24 am

   Thah Kn gothakah rana Aai behevenoo??? Tha gohsse amaa handhaan kuraan…. Amaa nethoo the??SOB

  • Amaaa hadhaan kura

   August 27, 2019 at 11:51 am

   Eyo thaaa beheykameh noon mah ingey thiyaa grade 8 ge alaathunkan anga nubaanaa hure vaahaka nukiyaannaa nukiya

  • Lol?

   August 27, 2019 at 1:26 pm

   Hey chill ma vx Miyo rana aai ehkolhah huri meeheh Thagey comment kiyaafaa ma heekuroo rana dhimaalah kiyaafa huri ehcheh kamah ehnve ehn ma comment Kuroo…. Maa fahun veegoii ingunoo… N i must am not from grade8 ?

 13. Shaha

  August 25, 2019 at 2:45 pm

  Aslu vx dhen nam buneema dhw ingeynee ehaa gatee aa so sad dhw rana sodu gola eh dhw alhe

  • Lol?

   August 25, 2019 at 7:03 pm

   Ur vry write Shaha… Ekahalage hama nujehey badhevin ulheylhe fuhpaan kereylhe ekm dhimaalah aiss kiyaan nukereylhe…. Eheroo huree kes kan faharaku nameh jahaigen comment eye kurey…

  • naffah

   August 25, 2019 at 8:19 pm

   right*

 14. Shaha

  August 25, 2019 at 2:49 pm

  Rana dhimaalah nooney sodu Ey bunee e fuhpaa sodu golaa dhimaalah

 15. naffah

  August 25, 2019 at 4:05 pm

  mikahala hama nujehey vaahaka nuliyyuvvun edhen.

  • naf

   August 25, 2019 at 5:34 pm

   bala miihunnge name beynun nukoh amihhla name beynun kohbe…maa salhi vaalhe eyrun vhk ….btw varah rythi vhk

 16. naf

  August 25, 2019 at 5:25 pm

  miyoa

 17. naf

  August 25, 2019 at 5:30 pm

  rana konme miihakubkiyaa ehchakah alhaanula….hama rythi vaahaka …

 18. AZUKA

  August 25, 2019 at 8:29 pm

  ehaa reecheh noon.

 19. Naseebaa

  August 25, 2019 at 8:33 pm

  migothah ssc imthihaanuga vaahaka nuliyaathi ranaa. miss ah fennanii adhi mikahala thanthanah vaahaka liyefaa nulun adhi.

 20. raufaa

  August 25, 2019 at 8:34 pm

  ahceedi…

 21. yaseera and rizern

  August 25, 2019 at 8:37 pm

  wow.. my besty ge vaahaka varah tuff…

  • Yerkko

   August 25, 2019 at 9:35 pm

   Bala Bala thain kithehme varakah tholhunas Magey name beynun nukohbe….. ??

 22. shaadhin

  August 25, 2019 at 8:43 pm

  Bodugothah!

 23. waarish

  August 25, 2019 at 8:50 pm

  HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH………Ehaaves Hadi Vaahaka.

 24. Ray_Ban

  August 25, 2019 at 9:14 pm

  Haadhahaa dhera ara eyh dhw kess nuve thibe…hadi vuumaa nukiya vahaka…faadu faadah Rana aai nukiya…amilla nan jahaigen comment khbe..kess aathun

  • Mimmi7

   August 25, 2019 at 9:50 pm

   Emeehunnah nuvisnelhe Ray_Ban… Meehunge feelings ah balainulaai hithah eree ehcheh e govanoo… Hama huvaai Mi bunoo Eyo kaaku kan mah ingijja rangalhah pinkaan dheynin ?? ehvx meehakah noavey ranage personal lyf nuvatha eyage character ah judge kurumuge hahggu… Rana vx nubehey dhw ehn meehunge kankamaai… Stry eh kamu nudhanyaa negative comments vx liyevidhaalhe but I think this is too much… Enmen Hama ehbas kiyaafa rana aai thiyaa kiyanoo… That’s not done?? Eya pin keyas knme ehcheh keyas thainge bandakah noon dhw dhanoo… Kihaa bodu undhagulakah vejje mihaaru Mikan… Esfiya is a free site where everyone can write stories… So rana can also write… Thi meehunakah Noon ingey rana vaahaka liyaanvooma nuvatha nuliyaan vooma… Hadi vejja I recommend u guys for not to read the stry but don’t comment by saying things which can hurt her feelings… Thimaa meehaa aai dhimaalah meehaku ekahala ehchihi kiyoomaa vaagoi ingeylhe when someone says the same things to u guys… So pls I request Miyo vrh gina meehun vanna site eh thainnah ekanyeh noon tholheyn ingenoo… Ehn meehunnah mikahala ehchihi fenunooma eythi vrh hadi dhw… I know mi hurihaa ehchihi mi kiyanoo ekeh kan.. Eki eki nan jahaigen comment kuraane kameh Neii… Kiyaa ehcheh kiyaa amilla namu…

 25. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 25, 2019 at 9:41 pm

  Obi eyy buniyas good job darla ❤️❤️❤️❤️???

 26. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 25, 2019 at 9:48 pm

  Omgg piss piss why everyone tholhenings????

 27. ✌️?

  August 25, 2019 at 9:48 pm

  Pispispis… Rana yaa kiyen nei meehakah… Vrh reethi mi vaahaka… Moya vadhen ??

 28. ???

  August 25, 2019 at 9:52 pm

  Mithaa neh ranaa yaa kiyen ekakaa ves so maakanthah bodu nuva rana reethi vaahaka liyaaleh dhen fuhpaa meeheh fuhpaa

 29. ???

  August 25, 2019 at 9:53 pm

  Mithaa neh ranaa yaa kiyen ekakaa ves so maakanthah bodu nuva rana reethi vaahaka liyaaleh dhen fuhpaa meeheh fuhpaa ??

 30. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 25, 2019 at 9:58 pm

  Yaaa Mimmi7 ur right no one has rights to judge her character ???ranaa Varah reethi vaahaka liyaaleh good job darla lysm ❤️❤️?????

 31. naf

  August 26, 2019 at 12:26 am

  hahah….bala eyo rythi vgn e ulhenoo liyaa miihaku …bahahtaabe …huhtaafaalhn

 32. Ray_Ban

  August 26, 2019 at 9:49 am

  Faadu faadah rana aai nukiya…. Thiyaahaa gatu hunnanyaa amillaa nan jahaibe…. Evves meehakah rana aai kiyumuge haggeh noannaalhe thainnah kn kamh eya pin keyuu aa… Amilla au ehaa pin kaa hih vannaa pin kaibe…. Dhera araigen thiyaaun

  • naffah

   August 26, 2019 at 3:32 pm

   thaves thiyaa ulhenoo en ray ban jahaagen

 33. Ray_Ban

  August 26, 2019 at 10:31 am

  Neygii hure anga thiyaa thalhanuu.. Vaanuvaa ingii gen bas kiyaibe… Kess nuve indhebe thah the ingenuu rana lwbi vaa meeheh thah kn kamh rana knme meehakai ulhijjaavaa

 34. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 26, 2019 at 11:02 am

  Yaaa Ray_Ban ur right ??

 35. ??✌️

  August 26, 2019 at 11:40 am

  Amilla name beynun kohbala… Kommehen fake name thah beynun kuraakah nujehey…!
  Rana yakaa eh nukiyene thi meehakah… ??faadu Faadah ranaa yaa kiyan nahadhaa ???
  Mi vaahaka varah reethi kithamme dhera eh eriyas dhn hama bunelan othee lalalalaa Ey… ???✌️?

 36. Rana badi?

  August 26, 2019 at 2:55 pm

  Balaa ekn thain naii ves nubehey kanthahthakaii nubehibe dhww fuhpann nahadhabe brws and sis??

  • laamiu

   August 26, 2019 at 3:29 pm

   hahahahah dho.

  • Dhn lalala

   August 26, 2019 at 9:37 pm

   Bala akah nuvis dhw mithaa etherey findhey nuheyvunu nama?? kee ehcheh rana aai…. Main fuhpoovaa thah kiyeh kureveynoo???knmes ehn meehakah gut dhakkaan dheybeya

 37. Ranaadi?

  August 26, 2019 at 2:55 pm

  Balaa ekn thain naii ves nubehey kanthahthakaii nubehibe dhww fuhpann nahadhabe brws and sis??

  • Ray_Ban

   August 26, 2019 at 9:03 pm

   Mai behey kameh ehnve ma behunuu rana eyo magey dhatha…dhera arai beheynin beheyne varakah … dhatha aai ehkolhah baheh bunun fuhppumah nuvaalhe…

  • Mimmi7

   August 26, 2019 at 9:33 pm

   Eyy behey kamakah vaathee behenoo…. Rana aai kiyooma Mainnah beheveylhe… Tha vrh rangalhu dhw ehn meehunnah beheyn vee kantheh kiyaai dheyn…. Tha rana aai thiyaa kiyanoo thah eyaai beheveythee the?? Mees meehunge nan jahaigen comment thiyaa kuranoo evennai thah beheveythee the??? Thimaa meehaa alifakah vefaa ehn meehunah kuraan vee kantheh kiyaai dheynoo…. Fuhpaan vx fuhapaanin… Eh kameh vx nukureveylhe…. Dhn lalala???? adhi vrh brws n sis vefaa ebe ulheyen farah gos boli hilaibe…..

 38. asmaa miss

  August 26, 2019 at 3:16 pm

  vaahaka liyumuge hunareh nei

  • Lol?

   August 26, 2019 at 8:33 pm

   Miyo Dhn kihaa bodu balaeh…. Mi dheythere ah nujehey school teacharun ge nan beynun kuraan… Hama huvaai Mi bunoo enme faharaku mah ingey tha thiyaa kaaku kan… Thagey enme etherey oii ehchihi vx nereynin ??

 39. gracy miss

  August 26, 2019 at 3:18 pm

  ranaaa! what is thiss….

  nothing comes out of nothing

 40. Aishath rana

  August 26, 2019 at 4:28 pm

  Kihaa dhera kmh mio

 41. Hamad

  August 26, 2019 at 4:46 pm

  komme meehakas miyo kuraa varah dhera kameh.mithaa ehen vaahaka theh ves eboi liyafaa laafaa , vaki kulayakah vaki kamakah balaafa eh noon vaahaka liyefaa mithanah laan jehenoo.thaves beynun vejjaavaa hama liyefaa laan voo.tha ehaa zaathee vaan beynun vejjaavaa eyah pvt koh vebey. mah ingeyhaa ves ehchakoo thah dhuvaheh aissoovaa eyah ves dhuvaheh annaanekan.

 42. Ray_Ban

  August 26, 2019 at 9:15 pm

  Faadu faadah pinkaa vahaka thiyaa dhakkanuu eyo miihakai behevey kamh nuun dhw..rana life ge decisions make kuraa rana dhw … E liyaa meeheh mau ingijjaa pinkaan dheynin reechah.. haadhaa vey eyh dhw pinkaa hih amilla au pin kaibe haveeru sayah banahai? knme hin rana pin kaa vahaka dhakkanoo kiyeh kuraan..

  • Mimmi7

   August 26, 2019 at 9:41 pm

   Ray_bon emeeheh athu pin gonna vrh loabi nethey?? kiyeh kuraa hisaabah vure bikaaree voomaa… Hinga pin fohteh ganedheyn eyah…. Eyrun inaalhen sayaai banahaai jahaigen kaan dhw??????

  • Anonymous

   August 27, 2019 at 12:29 pm

   Thy vec rangalhu hiyaaleh kennooge ..Alhu vec eyah pin fohteh hadhiyaa kuraanoo…. Varah majaa vaanoo pinaa sayaa banahaa kaairu…. ???

 43. Mimmi7

  August 26, 2019 at 9:43 pm

  Ganna* laari*(oops bloody dictionary)

 44. Ray_Ban

  August 27, 2019 at 12:14 am

  Aan dhww mimmi7… Laari nethuu kanne… Hinga ganedheyn haveeru sayah haadhahaa meeru vaalhey pinai banahai??

  • Mimmi7

   August 27, 2019 at 12:18 am

   ???

 45. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 27, 2019 at 11:10 am

  Eyy bunan vaahaka eh magey nan nujahayaa faadu faaadah Areesha Aaish number tholhe magey nan jahaigen thagey amilla nan jahaigen tholhe ?????????smh??

 46. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 27, 2019 at 11:12 am

  Eyy bunan vaahaka eh magey nan nujahayaa faadu faaadah Areesha aai tholheyn magey nan nujahayaa thagey amilla nan jahaigen tholhe ?????????smh??

 47. Anonymous

  August 27, 2019 at 12:33 pm

  Huss sodun Mithaaga ulhenoo… Kobaa tha e sodu golaa ???biru gathoo thaa

  • Lol?

   August 27, 2019 at 12:42 pm

   Aan birun gos horah vadhe filaifi ????

  • Anonymous

   August 27, 2019 at 2:13 pm

   Biru ganna iru vec ehen meehun naa foshen ulheyne.. Ehkahala findi aalaathun…. ????

 48. Anonymous

  August 27, 2019 at 12:36 pm

  Pinkey kuhja goss fa**boe….. ????

  • Lol?

   August 27, 2019 at 12:43 pm

   Aan birun gos horah vadhe filaifi ?

 49. Anonymous

  August 27, 2019 at 12:41 pm

  Kihaaa bodu kameh give some respect to the teacher plzzzz

 50. Sher_07

  August 27, 2019 at 12:45 pm

  It’s a humble request

 51. Sher_07

  August 27, 2019 at 12:50 pm

  Don’t use my name plzz my name is areesha and I don’t use my real name to comment I use only Sher_07 so plzz don’t use my name

  • Anonymous

   August 27, 2019 at 1:33 pm

   Amilla akah nan bunedheefa nan nujahaashey thiyaa bunanoo kiyeh kuraan…. Enme nahi Thagey nan angaa hithun dhw thiun… Adhi Maa Reethi nameh nama kihaa vareh vis??? Thagey nan mithaa ekeh vx adhi beynun nukurey…. Dhalu beyrun nujeheebe ?? knme dheythere akah anga kohpaan vaalhe

  • Anonymous

   August 27, 2019 at 3:04 pm

   Tha Koe gamaaru tha??? Nan bunefa thi buny nan beynun nukuraashey… BODU AKURU AREESHA isthihaaru kohfa nan beynun nukuraa shoo… ???Ma mashhooru namaky tho…??. Thi manje amihla akun nu thibuny Areesha Ey… Nubuiy nama ekakah vec neyngunees dhw.. Thyn ekakah vec neyngeyne Alhu ge nameh….. Eii Alhu nubunaathyvegen….

 52. Unknown

  August 27, 2019 at 2:40 pm

  V reethi vhk. Koniraku next part up kuranee. And people show some respect to other people who read this. Kada dho nubey ehchehi kiyaafa hureema. You people are not the only ones who read this. Talk about your personal matters In private. Hama thimeehunge nan huthuruvaanee. This is not my business but I’m just saying this cause I’m sure me app hedhimeehun ves mi balaanekan so…

  • Anonymous

   August 27, 2019 at 2:47 pm

   Yah Asluves dhw.. Mi kudhinnah adhi nuvisneny kanne…. Mi Kudhin nah eba jehey kanne respect kuran dhaskoh dheyn…..

  • Mimmi7

   August 27, 2019 at 3:26 pm

   Don’t say everyone I am not inside it I just told them to respect rana’s feeling…. They just can’t say anything about a girl right??? Unknown ur vry right…. Mi meehun akah evaru nivisneyey??

 53. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 28, 2019 at 11:55 am

  Plzzzz tholhunas Areesha aai tholheyn Alhugandu ge nan nujaha plzz ??

 54. 052034

  August 28, 2019 at 7:35 pm

  meehakah kuri erumeh libi meehaku interest hunna kameh kuran fashaafiya thimarafushi gina rundinnah hajameh nuvaane anekaa ah molheh liben eh gothakah ves. kuda kuda kudhin thakeh maa gadda vegn amilla nan jahan nukeri anga haavany migen.

 55. 052034

  August 28, 2019 at 7:39 pm

  thi comment kura meehehge nan enme faharaku liyelabe comment aa eky fen varu angaala dheynan faava gothah nuves netteynin. angain kiru vas nukendi kolhun maa nuvettenis maa gelhevey rundi akah vegen nuthelhibe vaanchow sodu

 56. A good person

  November 21, 2019 at 6:27 pm

  Mikahala site ehga thakolheh over koh negative comments kuri hurihaa uncultured swines thakah:
  Is everything okay at your home loves? Y’all uncivilised human beings can mind your own businesses. 🙄 Vaahaka varah salhi. Keep up the good work. Ehves meehaku dhey negative comments akah balaane kameh neh ☺️

Comments are closed.