ވާނަން އުމުރަށް – 19 –

- by - 95- August 20, 2019

“މަންމަ ބުނީ ޝޭން……….ޝޭން މިހާރު މަސްދުވަސް ވެއްޖެއޯ ކޯމާއެއްގަ އޮންނަތާ……..” ލޮލަށް ބޮނޑިވެފައިވާ ކަރުނަތަށް އޮހިގަތްއިރު އިއްބާން ބުނެލީ މަރުވެފައިވާ އަޑަކުންނެވެ. ޒިލްވާއަށް އެއަޑު އިވުނީ ހޮނުގުގުރިއެއްގެ އަޑަށް ވުރެވެސް ބިރުވެރިކޮށެވެ.

********************

އިއްބާން އިނީ އައިލީންގެ ފައިލް ބަލާންށެވެ. އިއްބާން އައިލީންއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. އިއްބާންއަށް ހުރިހާވެސް މައްސަލައަކީ އެއީ “އައިލީން”އަށް ވީމައެވެ. އައިލީންގެ ސިފައާ ލޫންގެ ސިފަ ވައްތަރުވުމުންނެވެ. އައިލީންގެ ފައިލް ބަލަން އިންދާ އިރުކޮޅެއް ނުވަނީސް ފޯން ރިންގް ވާންފެށުމުން އިއްބާން ހަލޯއޭ ބުނެލީ އެއީ ކާކުތޯވެސް ބަލާލުމެއް ނެތިއެވެ. އެކޮޅުން އިވުނީ އިއްބާން މަންމަ އައިރީންގެ އަޑެވެ. ދެން އިއްބާން ކައިރީގައި އައިރީން ރޮމުން ކިޔައިދިން ވާހަކަ ތަކަކުން އިއްބާންއަށް ޝޮކެއް ލިބުނުފަދައެވެ. ވީ ދެރައިންނާ ލިބުނު ޝޮކުން އިނީ ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެން ހުއްޓުންއަރާފައެވެ. އައިރީން ގޮވަގޮވަ ހުއްޓާ އިއްބާން ފޯނު އަތުގެ ކޮޅަށް ހޫރާލިއެވެ. އެ ހުރިހާ އިހްސާސް ތަކަށް އިއްބާންއަށް އިސްކުރެވުނީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. ޓޭބަލް މަތީއިން ވާސް ވެސް އަތުންޖަހާ ވިއްސާލާފައި ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެވަގުތު އައިލީން ވަނުމުން އިއްބާންއަށް ކަންތަށް ކުރެވުނު ގޮތްވެސް އައްބާން ޒިލްވާއަށް ކިޔާދިނެވެ.

“ބެން……ދޮންތައަށް އެނގޭ ބެންއަށް ކުރާނެ އަސަރު….ބަޓް…..އައިލީންއަށް ރުޅިބޭލުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެއްނުން…އޭނާ ގާތުން މާފަށް އެދެންވާނެ އިންގެ…..” ޒިލްވާ އިއްބާންގެ ބުރަކަށީގައި އަތްޖައްސާލަމުން ބުނި ޖުމްއަލަށް އިއްބާން އެކެއްޗެއްވެސް ނުބުނެއެވެ. ބުނާނީވެސް ވަކި ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ސިކުނޑިއަށް ނުއުފުލޭވަރުގެ ހަބަރެއްލިބުނީ ވިއްޔާއެވެ. އެހެން އެއް ދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިއްބާން ވިސްނަން ހުރީ ކޯޗެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެން ހުރެފައި ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ޒިލްވާ އިއްބާންއާ ދިޔަދިމާލަށް ބަލަން ހުރުމަށްފަހު ކޮޓަރިއަަށް ވަންނަން ހިންގައިގަތީ ލޮލުގެ ހިމަކޮޅުން ތުރުތުރު ލާފައި ފޭބި ކަރުނަ ތިކި އަތުގެ ނުފުށުން ފޮހެލަމުންނެވެ.

****************************

“ބެ….ބެން….” ޒިލްވާއަށް ހައިރާންވެހުރެ ބުނެލެވުނީ ކަޅުކުލައިގެ އެއްޗެހީގައި ކޮނޑުގައި ބެގްޕެކްއެއް އަޅުވައިގެން ޖީބަށް އެއްއަތް ޖަހާލައިގެން އިސްޖަހާލައިގެންހުރި އިއްބާން ފެނިފައެވެ. ޒިލްވާ ގަވާލުމާއެކު އިއްބާން ޒިލްވާއަށް ބަލާލިއެވެ.

“ދޮންތާ…އަހަރެން މިދަނީ….ބައްޕަ ގާތު ބުނުއްވާތި އަހަރެން ދާވަހަކަ…..އަދި އަހަރެން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ފަށާނީ ޝޭން ރަނގަޅުވީމަ…..ޝޭން ގޮވައިގެން އަންނާނީވެސް…” އިއްބާން ޒިލްވާއާ ދިމާލަށް ބަލަން ހުރެ ބުބެލީ ޔަގީންކަން ދިންފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ޒިލްވާއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭގުނެވެ. އިއްބާންއާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީއެވެ.

“ދެން އަހަރެން ދަނީ…..” ޒިލްވާ އެއްޗެކޭ ނުބުނުމުން އިއްބާން އެނބުރިލާފައި ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ކުރިއަށް އެއްފިޔަވަޅު އަޅާލުމާއެކު ހުއްޓުންއެރީ ކުރިމަތީ ނާހިދު ހުރުމުންނެވެ. އިއްބާން ނާހިދުއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮއްލަމުން އިރުކޮޅަކު އެކޮތުގައި ހުއްޓެވެ. ދެން އިސްޖަހާލަމުން ސިޑިއާ ދިމާލަށް ހިނަގއިގަތެވެ.

“ދަރިފުޅާ…” ނާހިދު އަސަރާއެކު ގޮވާލަމުން އިއްބާން އެހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ މަޑުކޮއްލިއެވެ. ނާހިދު އާ އިއްބާންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވި ވަގުތު ނާހިދުއަށް އެތައް ޝަކުވާއެއް އިއްބާންގެ ލޮލުން ފެނިލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ….ބައްޕަ އެކަން ސިއްރުކުރީ ބެންއަށް ކުރާނެ އަސަރު އެނގޭތީއޭ…..ބައްޕަގެ މައްސަލައެއް ނެތް ދަރިފުޅު ދިޔަސް…..އެހުރިހާ ކަމެއް މަންމަ ސިއްރުކުރީ ބައްޕަ ބުނެގެން…ބައްޕައަށް މައާފް….” ނާހިދު ބުނަން އުޅުނު ޖުމުލަ ހުއްޓުނީ އިއްބާން ނާހިދުއާ ދިމާލަށް އެނބުރެމުން ނޫނެކޭ ބުނެލުމުންމެވެ.

“ބައްޕާ…ބައްޕަ އަދި އަޅުގަނޑު ގާތުގައި މާފަށް އެދިލައްވާވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރަށްވާ…..އަޅުގަނޑު ބޭނުން ޝޭން ކައިރިއަށް ދާން….އަދި އަޅުގަނޑު މިކޮޅަށް އަންނާނީ ޝޭން ރަނގަޅުވީމަ ޝޭން ގޮވައިގެން…..ދެން އަޅުގަނޑު ދަނީ…” އިއްބާން ނާހިދު ގައިގާ ބައްދާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަދި ފަސްއެނބުރި ހިނގައިގަތީ އޭނާގެ މަންޒިލާ ހަމައަށް ދިއުމަށެވެ.

*******************

– 3 ދުވަސް ފަސް –

ބްރޭކް ގަޑިކަމުން އައިލީން ކޭންޓީންގައި އިނީ މިވީ ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި މި އޮފީހުން ރައްޓެހިވި ދެ އަންހެން ކުދިންކަމަށްވާ ފަނާއާ މިޝާ އާއެކުއެވެ.

“އައިލީންއާށް އެނގޭތަ އިއްބާން އޮފީހަށް ނާންނަނީ ކީއްވެކަން؟” ކާން އިން މިޝާ އައިލީންއާ ދިމާލަށް ފުންނަޒަރަކުން ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެނަޒަރުން އެކަނިވެސް މިޝާ އައިލީންއާ މެދު ދެކެނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަން އެނގޭނެއެވެ. މިޝާގެ މުޅި މޫނު ފުރާ ފައުންޑޭޝަންއާ މޭކަޕުން ފުރިފައިވާއިރު ލައިގެންހުރީ ކްރީމްކުލައިގެ ގަޔަށް ބާރު ހެނދުމެކެވެ. މިޝާއަށް ބެލެމުން ދިޔައީ އައިލީންގެ ރީތިކަމަށެވެ. އެ މޫނުގައި މޭކަޕް ސަރުވެސް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުންޕަށް ރަތްކަމުން ހީވަނީ ލޭފައިބާ ހެނެވެ. އެދިގު އެސްފިޔަ ތަކާވެސް މިޝާ ހަސަދަވެރިވިއެވެ. ފަނާގެ ހާލަކީވެސް މީއެވެ. މިޝަ އާ ފަނާވެސް އެންމެ ހައިރާންވީ އައިލީންގެ ލޮލުގެ ކަޅި އަޅިފެހިކުލައިގަ އިނުމުންނެވެ. އެދެމީހުން އައިލީންދެކެ އެންމެ ފޫހިވަނީ އައިލީންއަކީ އިއްބާންގެ ޕީ.އޭ އަށް ވީމައެވެ. ނަމަވެސް އައިލީންގެ ބިއްލޫރިކޮޅެއްފަދަ ހިތަށް ޝަކެއްގެ މިންވަރުވެސް ނުވެއެވެ.

“ނޫން…ނޭނގެ….” މިޝާ އިއްބާންއާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އައިލީންގެ ހިތް ތެޅިލީ މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން ހިނގި ހާދިސާ މަތިން ހަނދާންވެފައެވެ.

“ކޮބަ އެހެންވެއޭ ބުނަނީ…..މަށައް އެނގޭ އޭނާ ދިޔައީ ކޮންތާކަށްކަން…” މިޝާ ޗޮކެއް ކަނޑާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ފަނާވެސް އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލާލާފައި ހީލީ މަލަމާތުގެ ހިނިތުންވުމަކާއެކުއެވެ. އައިލީންވެސް ފަނާއާ ދިމާލަށްބަލާލަމުން އެ މައުސޫމް ހިނިތުންވުން ހަދިޔާ ކޮއްލިއެވެ.

“އޭނަ ދިޔައީ ލަންޑަންއަށް……ނޭންގެ ކީކުރަން ކަމެއް….ކޮބަ… .އަހަންނަށް އެނގޭވަރު އައިލީންއަށްވެސް ނޭނގޭ……އޭނާ ނުބުނަނީތަ އައިލީން ކައިރީ އެކެއްޗެކޭވެސް…..” މިޝާ ފޮނިވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.

“ނޫން….އެހެނެއް ނޫނޭ މިޝް…..ސަރ އާ އަހަރެން ދިމާވީ އިހަކަށް ދުވަހު…..އަހަރެން މި އޮފީހަށް ޖޮއިންވި ދުވަހު ސަރ ޗުއްޓީ ނެގީ….” އައިލީން ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލި ނަމަވެސް ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ. އައިލީން “ސަރ” އެބަސް ބޭނުން ކޮއްގެން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ފަނާއާ މިޝާ ތިބީ ފާޑަކަށް އައިލީންއަށް ބަލާންށެވެ. ނަމަވެސް އައިލީން އިސްއުފުލާ އެދެމީހުންނާ ދިމާލަށް ބަލާލުމާއެކު މިޝާ އާ ފަނާ ދެއްކުންތެރި ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތްމައްޗަށް ވެރިކޮއްލިއެވެ.

“ދެން ދަނީއޭ….” ފޯނުން ގަޑި ބަލާލަމުން އައިލީން ބުނެލިއެވެ. އަދި ކޭންޓީނުން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އައިލީން ދިއުމުން ފަނާއާ މިޝާ އެ މީހުންގެ ވާހަކައިގަ ޖެހުނެވެ.

“އޭ ފަނާ….ހުވާ މިބުނީ އެ އައިލީންއެއް އެހާ ފޮނިވެގެން އެ އުޅެނީ ކިއްވެތަ؟….” ދެބުމަ ގޮއްޖަހައިގެންހުރެ މިޝާ ބުނެލިއެވެ.

“ނޭނގެ މަށަކަށް….މާރީތި ސިފަތަކެއް ލިބިގެން އަދި ތުއިވާ ވަރެއް ނުވެއެންނުން….އިއްބާން ގެ ޕީ.އޭ އަށް ވެވުނީމަ އެއުޅެނީ ދެން މާ މަތިވެގެން…..” ފަނާ އައިލީން ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބުބެލީ ރުރިވެރި ކަމާއެކުއެވެ. ފަނާގެ ދެލޮލުން މީހަކު އަންދާލައި އަޅިއަށް ހަދާލެވޭނަމަ އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަންދާލައި އަޅިއަށް ހަދާލާނީ އައިލީންއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ވެވޭނަމަ އިއްބާންގެ ޕީ.އޭ އެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހުންނާނީ އޭނައެވެ.

“މާރީތި ލޮލެއް ލިބިގެން ވިއްޔާ އެއުޅެނީ….ހީވަނީ ބުޅަލުގެ ދެލޯހެން…….” މިޝާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ދެމީހުން އެކީގައިހެން ހިނިގަނޑެއްޖަހާލިއެވެ.

*************************

އިއްބާން ހުރީ ބޮޑުކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ކިންގަސައިސް އެންދެއްގެ ކައިރީގައެވެ. މުޅި ކޮޓަރިއަށް މަރުފަދަ ހަމަހިމޭންކަމެއް ވެރިވެފައިވާއިރު އިވެނީ އެކޮޓަރީގައި ހުރި މެޝިންތަކުގެ އަޑު އެކަންޏެވެ. އިއްބާން ހުރީ އެނދުކައިރީ ކޮޅަށެވެ. އިއްބާން އެންދުމަތީގައި އޮތް މީހާއަށް ބަލާލިއެވެ. އިއްބާން ގެ ސޫރައާ އެނދުމަތީގައި މެޝިންތަކާ ގުޅުވާފައި އޮތްމީހާގެ ސޫރައާ ތަފާތެއްނެތެވެ.

“އައިޝަމް…” އިއްބާންގެ ފަހަތުންކަހަލަ ގޮތަކަށް އައިރީން ބުނެލި އަޑުއިވުނެވެ.

– ނުނިމޭ –

95

malsamalkkomal

I am 12 years old girl who loves to write dhivehi stories..♥

You may also like...

30 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Hello guys…. Ummeedhu kuran hurihaa kiyuntherinnanh mi part kamudhaane kamah……
  Next part Insha Allah varah avahah……
  Love you all my readers….thanku for supporting me….kiyaalaafa comment eh koalahcy….
  Nyts….😚♥❤

  ⚠Report!
 2. Maashaa allah vrh reethi vhk eh.. confused about this sheyn n aishamm… waitin 4 next part.. when next…..

  ⚠Report!
  1. Thanksss
   ❤Meh❤….Aisham akee shyn…eii nikname ….lets see what happen next..dhw…
   Next part Insha Allah varah avahah….ly..♥

   ⚠Report!
 3. Oooh.. A twin.. Sheyn aky Aisham ge nickname dhw.. Adhives ithuru kujjeh hurey baa egeyga.. Now this entry of his twin is making me curious abt a lot of things

  ⚠Report!
  1. Thanku lucifer..yeah twins eyy…yes…eii nikname…yeah…
   Malves varah curious vefa mi hunnanee dhen vaane gothakaamedhu….let’s see dhw what happen next…😀😊..

   ⚠Report!
 4. Ibban n aisham aky twins eh kahneyge..nd also aisham ge nickname aky sheyn hen hyvanyy..Mal whn next..v curious vefa mihuryy😘😘😘😘😘😘😘💕💕💕💕💕💕💕

  ⚠Report!
 5. mallu mi part vessa hama vrh furihama…maanee ah adhikiriyaa ey mi ol vevuny….dhn inna part vessa mihaa furihama vaane kmh ummeedukuran….ly

  ⚠Report!
 6. Than u soooo much maanee…yeah will try mihaa furihamakoa liyevetoa…thanks for supporting mee….lve u to😚♥…

  ⚠Report!
 7. mal… wow! its outta world… ma sha allah… u r so so talented… kurin vx cmnt eh kurin… but eyeh vx nudhey… whn next??? waitingg

  ⚠Report!
  1. Ehehe….Thanks Emmoo..kurin in comment pending ga indefa neyge veegotheh..but mi commen meeneethaa dhw….Next part Next Week ge wed ga Noony thursday ga….yeah…keep waitting…lysm😚♥❤♥……

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.