ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (1 ވަނަބައި)

- by - 217- August 16, 2019

ޓެކްސީ! ޓެކްސީ. އާހް. މިކަހަލަ ވަގުތަކު މި މާލެގަނޑަކުން އަދި ޓެކްސީގަނޑެއްވެސް ލިބޭކަމަކަށް ނުވާނެ. ސަހާދެއް މިބުނީ ހާދަނައްޓައޭ.ހިނގާފަ ގޮއްސިއްޔާ ގަޑިޖެހޭނެ އަނެއްކާ މިއަދުވެސް. ނޯ ދެން. ޓެކްސީ! ޔެސް ޔެސް ފައިނަލީ.ސާއިލާ ކާރެއް ލިބޭތޯ ހުންނަތާ އެތަށްއިރެއްފަހުން ކާރެއް ހުއްޓުމުން އަވަހަށް ގޮސް އެކާރަށް އެރީ އެއީ ޓެކްސީ އެއްނޫންކަމެއްވެސް ނޭނގިހުރެއެވެ.

ވަރަށް އަވަހަށް އެލް.އެލް ކޮމަޕެނީގެ މެއިން އޮފީހަށް ގެންގޮސްދީބަ.

ވަޓް ! އައިޒަންއަށް ބާރަށް އެހެންބުނެލެވުނީ އެކާރަށް އެރި އަންހެންކުއްޖާ ދެއްކި ވާހަކަ ފަހުމް ނުވުމުންނެވެ. އަހަރެން މިބުނީ  ވަރަށް އަވަހަށް އެލް.އެލް ކޮމަޕެނީގެ މެއިން އޮފީހަށް ގެންގޮސްދީބަ. ޕްލީޒް އަވަސް ކޮށްދީބަ ޑްރައިވާރ.

އެއްވެސް އެއްޗެކޭނުބުނެ އައިޒަން ކާރު އަނބުރާލުމަށް ފަހު އެލް.އެލް ގެ މައި އޮފީހަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހީ ހިނިއައިސްފައި އިނދެއެވެ.މި ނޫނީ އަދި މިކަހަލަ ކުއްޖަކާ އައިޒަންގެ ހަޔާތުގައި ދިމާވެފައެއް ނެތެވެ.

އައިޒަން ކާރު މަޑު ކޮށްލީ އަލަށް އޮފީހަށް ދާދުވަހު އޮފީހަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކޮފީކްލަބުން ކޮފީއެއްނަގައިގެން ދިއުމަށް އެތަނު ކުރިމައްޗަށެވެ. މަޑުކޮށްލި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެކުއްޖާއޭނާގެ ކާރަށް ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި ޓެކްސީއެއްކަމަށް އަރައިފިއެވެ.ވަރެއްގެ ކުއްޖެއްތާއެވެ.

ދިހަމިނެޓްގެ ދަތުރަކަށްފަހު އޮފީހަށް އާދެވުމުން ސާއިލާ ކިހާވަރެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ހިނިގަނޑު ހިފަހައްޓައިން އިންނަންއުޅުންނަމަވެސް އޭނާއަށް ބާރުބާރަށް ހެވިއްޖެއެވެ. ސާއިލާ ވާނުވާގައި އިންނަން ފެށުމުން އައިޒަން ހެމުން ހެމުން މިއީ ޓެކްސީއެއް ނޫންކަމަށް ބުންޏެވެ. އެހިނދު ސާއިލާ އަށް ވީގޮތް ފެނިފާ އައިޒަން އިނީ އާޝޯހު ވެފައި އެ ދޮން މޫނުމައްޗަށް އެރި ކުލަވަރުތަށް ބަލާށެވެ.

އަންހެންކުދިން ލަދުގަތުމުން މޫނުމައްޗަށް ރަތްކުލަ އަރައޭ މީހުން ކިޔާ އުޅުނު ނަމަވެސް އައިޒަން އެކަމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. ސާއިލާ އަށް ވީ ގޮތް ފެނުމާ ހަމައަށް އޭނާ ހީކުރީ އެއީ ހަމަ މީހުން ހަދަހަދައިން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށެވެ.

ބަޓް ސްޓިލް އައި ޝުޑް ގިވް އެޓްލީސްޓް ތާރޓީ އޭޒް ޔޫ ޑްރޮޕްޑް މީ ހިއާރ.

ނޯ ނީޑް. ޖަސްޓް ކީޕް އިޓް އެންޑް އިންސްޓެޑް އޮފް މަނީ، ޓެލް މީ ޔުއާރ ނޭމް.

ސާއިލާ. މަޑުމަޑުން ސާއިލާ ބުންޏެވެ.

އަހަންނަށް ކިޔަނީ އައިޒަން. އައިޒަން އެހެން ބުނުމުން ސާއިލާ އަނެއްކާވެސް މައާފަށް އެދުނެވެ. “ސޮރީ އައި.. އައިޒަން.”

ދެންދުހުކުންވެސް ޓެކްސީއެއްތޯ ބަލާފަ އަރައްޗެ އެހެން ކާރަކަށް. ދެންދޯ އަހަރެން އެރިގަޑީ ބުނިނަމަ މިއީ ޕްރައިވެޓް ކާރެކޭ. އޭރުތިކުއްޖާ މާ އަވަސް އަރުވާލާފަ ހުރީމަ ނުބުނެވުނިއްޔޭ. އޯކޭ ބާއި. އެހެންބުނެފާ ސާއިލާ ދުވެފާ ދިޔަތަން ބަލަން އައިޒަން އިނީ އާޝޯހުވެފައެވެ.

އައިޒަންގެ ހަޔާތުގައި އޭނާ ކިތަންމެ އަންހެން ކުދިންނެއް ދެކެފިއެވެ. ސާއިލާ އަށް ވުރެ ރީތި އެތަށް ކުދިންނެއް އައިޒަންގެ ފަސްފަހަތުން އުޅުންއިރުވެސް އައިޒަންގެ ހިތަށް ގޮތްގޮތެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ސާއިލާ ހަމަ ފެނުމާއެކު އޭނާ އަށް ގޮތެއްވާންފަށައިފިއެވެ.

ކާރުއަނބުރާލާފައިގޮސް ކާރު ޕާރކް ކޮށްފައި އޭނާވެސް މިސްރާބު ޖެހީ އެލް.އެލް އަށް ވަންނާށެވެ.

******

އޭ ސާއި. މިއަދު މި އޮފީހަށް އެހެން ސީ.އީ.އޯ އަންނަކަމަށްވަނީ. ޗެއާރ ޕާސަންގެ ދަރިފުޅޯ. މީރާ! ހިނގާ މީޓިންއަށްދާން ލަސްވެދާނެ އެހެންޏާ. އެހެން ބުނެފާ ތެދުވެގެން ސާއިލާ ދާންފެށުމުން މީރާ ވެސް ފަހަތުން އައެވެ.ސީ.އީއޯ ރީތިވާނެބާދޯ؟ ސާއިސާއި. ރީތި ވާނެބާ؟؟ މީރާ ސްޓޮޕްއިޓް.ސާއި…އަހަންނަށް މި ކުންފުނިން ލިބޭމުސާރަ އޯކޭވީމަ މި އަންނަނީ. ސީއީއޯ ރީތިތޯ ބަލާކަށްނޫންމީރާ އަށް ރައްދެއްގެ ގޮތުންސާއިލާ އެހެންބުނުމުން މީރާ ތުންކޮޅު އޫކޮށްލާފައި އެވާހަކަދެއްކުން ހުއްޓާލިއެވެ.

މީޓިންގް ފެށުމުން ޗެއާރމަން އެ މީޓިން މުހިންމުވަނީ ކީއްވެކަން ބުނެދިނެވެ. އަދި އެނަމެ ފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުން އެ އޮފީހަށް އާ ސީއީއޯ އަކު ގުޅޭކަމަށާއި ސީއީއޯއަށް ކިޔަނީ އައިޒަން ކަމަށް ބުނެދިނެވެ. އެވަގުތު އައިޒަން އެތަނަށް ވަނުމުން ސާއިލާ ދެލޯބޮޑު ކޮށްލުމަށްފަހު މޫނުމަތީގައިއަތް އަޅާލެވުނީލަދުންނެވެ.

އައިޒަންގެ ޕާރސަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ސާއިލާ އައްބާސް ވާނީ ބަދަލު ކުރެވިފަ. އެންމެ ރަނގަޅު ހުރިހާ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އެނބުރި ރުޖޫއަ ވިއަސް. ޗެއާރމަން ވާހަކަ ދެއްކި އިރު ސާއިލާ އިނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

ސީއީއޯ؟ ވަޓް ސީރިއަސްލީ؟ އެންޑް އައި ހޭވްޓުބީ ހިޒް ޕާރސަނަލް ސެކްރެޓަރީ؟ ހިތާހިތުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިވޭވަރަށް ސާއިލާ ކުދި ކިޔަމުން ގެންދިޔަ އިރު ނިތަށް ވަނީ ރޫ އަރުވާލެވިފައެވެ.

މިސް ސާއިލާ. އައިޒަން ގޮވާލުމުން ގޮސްގޮސް ހުރި ސާއިލާ އެނބުރި އައިޒަން ގާތަށް އައެވެ. ޔެސް ސަރ. އަދަބުވެރިކަމާއެކު ސާއިލާ ޖަވާބު ދާރީވުމުން އައިޒަން ގާތަށް އަނެއްކާވެސް ހިނިއަންނަ ގޮތް ވިއެވެ.

ލެޓްސް ގޯ ޓު މައި ކެބިން.

މިސް ސާއިލާ. ފްރޮމް ޓުޑޭ އޮންވާރޑްސް ޔޫހޭވްޓު އެސިސްޓްމީ. އާ! އޮފްކޯރސް ސެލެރީ ވިލްބީ ހައި.

ޔެސް ސަރ. މަޑު މަޑުންއެހެން ބުނެފާ ސާއިލާ އައިޒަންގެ ކެބިން އިން ނިކުންނަން ދާންފެށިއެވެ.

ސާއިލާ! ކޮންތާކަށް؟ އައިޒަން ސުވާލުކުރިއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޑެސްކަށް. ނޯ ނޯ ޔޫހޭވް ޓު ސިޓް ދެއާރ. އައިޒަންގެ ބޮޑު ޑެސްކާ ޖެހިގެން ހުރި ޑެސްކް ދައްކާލުމުން ސާއިލާ އަށް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލާފައި ބަލާލެވުނެވެ.

ޑޯންޓް ގިވް ދެޓް އެކްސްޕްރެޝަން. ސިޓް ދެއާ އެންޑް ރައިޓް ރިޕްލައިސް ޓުދޯޒް އީމެއިލްސް.

އަޅުގަނޑު ދަބަސް ހިފައިން އަނަނާނަން.

އެދުވަސް ދިޔައީ އެހެން ދުވަސްތަކަށް ވުރެ ބިޒީކޮށް ކަމުން ސާއިލާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ.

********

އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށްދިޔައިރު ސާއިލާގެ ކޮއްކޮ ސާރާ އޮތީ ސިޓިންރޫމަށް ވެއްޓިފައެވެ.

ސާރާ! ބާރަށް ގޮވާލާފައި ސާރާ ކައިރިޔަށް ގޮސް ސާއިލާގޮވާގޮވާވެސް ލޮލެއް ނުހުޅުވިއެވެ. ބިރުންހުރެ ސާރާ ނޭވާ ލައިތޯ ބަލާލި އިރު ނޭވާ ލައެވެ. ހާސްވެފައިހުރެ ސާއިލާ އެމަބިއުލާންސް އަށް ގުޅުމުން ވަރަށްއަވަހަށް އެމްބިއުލާންސް އައިސްފިއެވެ. އަދި ކުޑައިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި ސާރާ އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް އަވަސްފަރުވާދެވެން ފެށުނެވެ.

ތަފާތު ޓެސްޓް ހަދަން ލޭވެސް ނެގިއެވެ. ސާރާ ގަޔަށް އައިވީ ގުޅާފައި އޮތްއިރު އަދިވެސް ހެޔެއް ނާރައެވެ. ތިންގަޑިއިރު ފަހުން ޓެސްޓް ތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން، ނަތީޖާ ހިފައިން ސާއިލާ ދިއުމުން ޑޮކްޓަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރިޕޯރޓްތައް ބެލުމަށް ފަހު ބުނި އެއްޗަކުން ސާއިލާ އަށް ބަސްހުއްޓި ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި ކުޑަ އިރުކޮޅަކު އިނދެވުނެވެ.

ޑޮކްޓާރ! ހަމަ އެނޫންގޮތެއް ނެތްތޯ؟

**

– ނުނިމޭ –

ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ހިޔާލާ އެއްގޮތަށް،އެއްވެސް އިރަކު ވީ ނުވަތަ ވާނެ ކަމަށް ބަލައިން ލިޔާވާހަކައެއްނޫން. އަދި މިއީއަޅުގަނޑު މިފަދަ ސައިޓެއްގަ ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ކަމުން ކުށް ހުންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަން އަދި ރަނގަޅު ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއްއޮތަސް ބުނެލުމުން ބަލައިގަންނާނަން ކަމަށް ބުނެލަން.

217

YoonnaL

like to read all genres including dhivehi and english stories Yoonal is just a username.

You may also like...

54 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. hey.. story vrh rythi.. maasha allah.. keep it up.. but rangalhu kohlan jehey kanthah ebahuri.. dialogue liyaairu coma koalhi akah laafa liyunyma kiyan vrh faseyha vaane.. mi part ga mihuri gothun baeh faharah olhun araa.. cox saailaa ge dialogue kameh aizan ge dialogue kameh neygeythy.. coma koalhi akah laafa liyunyma vr faseyha vaane.. and dhn vaahaka liyan fashaa iru english font ga baanjaigen liyunyma ehury bas bas buruburi vefa.. ehn nuvaane dhivehi fontah laafa liyunyma.. eneh hen mistake eh vs neii.. alhugandah kiyan undhagoo v ma hama mi bunely.. btw vr serious kohlaafa thininmaaly.. kon dhuvahakun dhn oii bai up kurany.. waiting..

  ⚠Report!
  1. Thankyou so much Nafu.❤️ . I’ll improve it Nafu . Alhugandu hithah eriyey keehvve baaey bas thah e buri vanee .Aslu miadhu hendhunu submit kohffin but upload eh nuvey adhi . Pending ga eythi iny. .

   ⚠Report!
  1. story nimendhe up kureveytho balaanan. next part thankolheh dhigu kolla dheveytho balaanan

   ⚠Report!
 2. V nice. Mi vaahaka nimen dhen continue kuraane kamah ummeedhu kuran.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
 3. mi vaahakaige feshun varah ehgoi bunedheyshey ruhemey gai haizal aa naina dimaavigothaa .mi part varah reethi dhen in part ah inthizaaru kuranan .

  ⚠Report!
 4. Mi waahakaige feshun ehgoii ehn waahaka yakaa esfiya in ky, ewaahkaiga ulheyny een kiyaa gurl eh boy ge name hadhaaneh neii ekm , e gurl waahakaiga ulheyny national university ga nursin kiyawan.

  ⚠Report!
 5. Yeah.. that’s haasil vumah edhi hiyy Rony…. But hykuran evaahaka aa mivaahaka vr bodah thafaathu vaane kamah..btw mi part vr rythi..

  ⚠Report!
 6. Varah reethi feshun ves ❤️❤️❤️❤️ hope kuran story reethi vaane kamah ❤️❤️❤️❤️ YoonnaL….. Meehun bunaa than kookolhu ” mi symbol laigen hedhyyaaa varah ragalhu vaaaneh ….But if u want …mihen mi bunyy baeh readers ah undagoo vedaaaneh Thy ingyy..meekko ah okk kohmeh gothakah liyunas story reethi vanikoh????????? varah reethi ingyy mi story he feshun ves ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 7. mi vaahakaige feshun varah ehgoi haasilvumah edhi hih rony ga ulhey een aa alyan aa dhimaavigotha and sweet dream bunihen bunedheyshey ruhemey ga ulhey naina and haixel dhimaavy ves hama mikahala gothakah
  . so ehenvyma ehen story thaku ge thankoakolhu hoadhagen konme hen nujehey vaahaka liyaakah . amihla hiyaalu beynunkohgen vaahaka liyumaky vaahaka liyun improve vaakameh .furatma kolhu udhgulakas fahun hihvaru koffiya rangalhuvaane.

  ⚠Report!
  1. alhugandu thibunaa story kee handhaaneh neh. mee hama alhuganduge hiyaalaa ehggothah kuriah gendhaane story eh. thankyou kohki

   ⚠Report!
 8. bunedheyshey ruhemey ge feshumaa ehgoiy varah heevany eyge feshun copy kohfa hen..
  dhn meehun vaahaka dhahkaa sentence ” ” ah laafa beheteema kiyaalan faseyeyha vaane.. mihaaru huri gothun kiyan varah undhagoo..

  ⚠Report!
 9. The starting is nice.. mi story nimendhen kiyaalan libeyne kamah unmeedhu kuran.. n sifakurunthah mihaarah vure bodah genesdheyne kamah unmeedhu kuran.. misaalakah sailaa kokko sitting room ah vehtifa oihthan fenunyma her expressions n all.. n descriptions of ppl n places too.. u can do it girl!! All the best❤❤

  ⚠Report!
 10. YoonnaL ebain bunedheyshey ruhemey ge emme fahun nikuiy episode ah comment vs koffa saying that dhiraa is one of yoonnaL’s fav authors.. How could you say you didn’t remember reading it.

  ⚠Report!
  1. Bunedheyshe ruhemey story kiyamey but I didn’t read “haasil vumah edhi hih ronee.” And dhiraa, Marsha, reen, aasi, etc. they are my favourite authors in esfiya.

   ⚠Report!
 11. Vaahaka reethi bt baeh vaahakathah liyeliyefa nunimenees huttaalaathi kada mivaahaka ehen nuvaane kamah އުންމީދު kuran

  ⚠Report!
  1. I’ll try my best. Baeh dhuvas dhuvahu up nukurevives dhaane busy vma. Thankyou

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.