ޝިފާ ބަލަން ހުރި ގޮތުން ޒައިކު ގާތައް ހިނިއަޔަސް އެކަން ނުދައްކަން ކަރުކެހިލުމަށްފަހު މޭޒާ ކައިރިވެލިއެވެ. އަދި އެއްއަތުގައި ހުރި މަހުމާ ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އަނެއް އަތުގައިވާ އޯކިޑް މާބޮނޑިއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ޝިފާ އުފަލުން ފުއްމައިގަންނަމުން ޒައިކު ގައިގާ ބައްދާލަމުން ތޭންކިއު ކިޔާލިއިރު އެދެލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ކަރުނަ ނީރާލިއެވެ. ޒައިކު ދެން ބަލާލީ މޭޒުމަތީގައިވާ މަޙުމާ ހިމަ ދިގު ފޮއްޓަށެވެ. މާތަކަށް ގެއްލިފައިވާ ޝިފާގެ އުފާވެރިކަން ފެނުމުން ޒައިކުގެ އަމިއްލަ ހިތައް ދިރުން ލިބުނުކަހަލައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އަނެއްކާވެސް އެ ފޮއްޓައް ބަލާލިއެވެ. އެފޮށި އެތެރޭގައިވާ ހަގީގަތަކީ އޭނައަށް ހިތިއެއްޗަކަށް ވީނަމަވެސް ، އެ ހަގީގަތާއި ކުރިމަތިލުމަށް ނަފްސު ތައްޔާލުވެލިއެވެ. ޝިފާގެ ހިތުގައި އޭނާއާއި މެދު ނިންމާނެ ގޮތް ނޭނގޭތީ ހިތް ތެޅެންފެށިއެވެ. ފިނިވެފައިވާ ހަށިގަނޑަށް ތުރުތުރު ލުމެއް އިތުރުވިއެވެ. އަތް އެ ފޮއްޓާއި ދިމާއަށް ގެންދަން ފެށިއިރު ޝިފާ ސީދާ އޭނައާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. ވަގުތުން އަތް ގަނޑުފެން ތަކެއްހެން ގަނޑުކޮށްލިކަހަލަ އިހުސާސްއެއް ކުރެވުނެވެ. ހިންދިރުވާލެވުނީ ކުރަން އުޅޭ ކަންތަކުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

 

ޝިފާވެސް ދެން ބަލާލީ އެ މަހުމާ ފޮއްޓަށެވެ. މާތަކުން ވަސްބަލާލުމަށްފަހު އެއްކައިރިއެއްގައި ބާއްވާލިއެވެ. އަދި ޒައިކު އަތުގައި ހިފާ ފިތާލީ ކުރަން އުޅެނީ ކީއްކަން ނޭގުނަސް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

 

ވީވެސް އެހެނެވެ. އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދިޔަކަހަލައެވެ. ފޮށީގައި ހިފަހައްޓާ ލުމަށްފަހު މަތި ހުޅުވުމާއިއެކު ލޯތަރަތަރަ ޖަހައިގެން ދިޔައެވެ. ޝިފާ އަނގަމަތީ އަތްއަޅާލުމާއެކު ލޮލުން އަންނަމުންދިޔަ ފެންތައް ހުއްޓުވޭތޯ ބޭކާރު މަސައްކަތް ކުރަންފެށިއެވެ. ތެމިފައި ވުމާއިއެކުވެސް މޫނުމަތިން ދެމެމުންދިޔަ ފެނާއިއެކު ކަރުނަތައްވެސް އެކުވިއެވެ.

 

ދުނިޔޭގައި މަދުން ނޫނީ ނުލިބޭ، ރޫބީ އަދި ޑައިމަންޑުގެ އެތައް ވައްތަރަކުން ހަދާފައިވާ ރީތި ހާރެކެވެ. ރަތް ކުލައިގެ ހިތްތަކަކުން ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާއިރު، އެ ހިތްތައް ވަށައިގެން ކުދިކުދި ހުދު ރޫބީ ހިތްތަކެއް ވެއެވެ. އެހުރިހާ ހިތްތަކެއް ގުޅުވާލެވިފައިވަނީ ރަތާއި ހުދު އެކުލެވިފައިވާ ޑައިމަންޑު ތަކަކުންނެވެ. އަދި ހާރުގެ ފުލުގައި ނިކަން ބޮޑު ޑައިމަންޑަކުން ޒެޑް އަކުރު ކަނޑާ ނަގާފައިވުމުން އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނުވައެވެ.

 

ޒައިކު ދެއަތުން ހާރު ނަގަމުން ޝިފާ އާއި ކައިރިވެލުމަށްފަހު އިސްތަށިގަނޑު އެއްފަރާތަކަށް ޖައްސާލިއެވެ. އަދި އެ މަޑު ކަނދުރާގައި ހާރު އަޅުވާލަދިނުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް ގުދުވެލާ ތުންފަތް ޖައްސާލީ ކަނދުރާގައެވެ. ޝިފާ ކޮނޑުމަތީ ޒައިކުގެ ދެއަތް ތިލަ އޮތްއިރު އެދެއަތްތިލައިގަ ޝިފާ ހިފަހައްހައްޓާލަމުން ފިރުމާލިއެވެ. މިހާ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެއް އަދި ޒައިކު ފަރާތުން އޭނައަކަށް ނުލިބެއެވެ. ޒައިކު ހިތުން އޭނައަށް ކުޑަނަމަވެސް އުންމީދެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ފެހި ސިގުނަލް ފާޅުވީއެވެ.

 

” ތެންކިއު ޒެކް ” ޝިފާގެ އަޑުން ސިހިފައި އެމޫނަށް ޒައިކު އަށް ބަލާލެވުނީ ހަމަ ލިވީ ކިޔާނަމުން ޝިފާވެސް ގޮވާލީމައެވެ. މި ހާރަކީ އޭނަ ލިވީ އާއި ކައިވެނި ކުރަން  ވެގެން އޯޑަރު ކުރި ރޫބީ އަދި ޑައިމަންޑު ހާރެވެ. އެ ހާރު ޝިފާ ކަރުގައި އަޅުވާލާހިތްވީ ކީއްވެކަމެއް އޭނައަކަށްވެސް ޔަގީނެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު ހިތުން ރުހުމުން އެ އަޅުވާހިތްވީ ހިތް އެކަމަށް އެދި ގޮވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވީތީއެވެ. އޭނަގެ ހިތުން ޝިފާ ޖާގަ ހޯދަމުން ދަނީހެން ހުދު އޭނައަށްވެސް އިނގޭކަހަލައެވެ. ޝިފާ ކައިރީ އެހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާދިނުމަށް އޭނަގެ ހިތް ދެކޮޅުހެދިއެވެ. ފަހަތުން ޝިފާގައިގަ ބައްދާލަމުން ތަނުގެ ފުރިހަމަކަމަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.

 

*********************

 

” ނޯ ، މިބުނީނު ނޫނެކޭ ” ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން ޝިފާ އަޑަށް ބާރުލާފައި ބުންޏެވެ.

 

” ކުޑަކުއްޖެއްހެން ނޫޅެބަލަ ޝިފް ” ޒައިކުވެސް ދޫނުކުރެއެވެ.

 

” ނޯ މީންސް ނޯ ”

 

” ޔޫ ޝުޑް ގޯ ޝިފް. އައި ވިލް ބީ ފައިން ” ކިނބިއްސެއް އަޅަމުން ޒައިކު ބުންޏެވެ.

 

” ތި ބުނީ ތެދެއްތަ؟ މިހުރީ ލޮލައް ފެންނަން ވިއްޔަ ”

 

” އައި ކޭން ޓޭކް ކެއާރ އޮފް މީ ” އަނެއްކާވެސް ކިނބިއްސެއް އެޅުނެވެ.

 

” ކިހިނެއް ބޭބީ ދޫކޮށްލާފަ ދާނީ މެޗް ބަލަން. ތި ހުރީ ސްނީޒް ކުރެވޭވަރު. ޑޮކްޓަރަށް ދާއިރު ގޮވައިގެން ދާންޖެހޭނީ ”

 

މިއަދަކީ ސައިފު އަށް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ބާސްކެޓް ބޯލްގެ ފައިނަލް އޮންނަ ދުވަހެވެ. އޭނައަށް ސަޕޯޓު ދޭން ކޮންމެހެންވެސް ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރިންހޭލީވެސް އަވަހަށް ހޮޓެލްއަށް ދިއުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެކަމަކު ހޭލިއިރު ޒައިކު އަށް ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ރޯގާޖެހި، ހުންއައިއްސައެވެ. ރޭ މާގިނައިރު ޕޫލުގައި އުޅުނު ކަންތަކެވެ.

 

ބައިގަޑި އިރުވަރު ދެމީހުންގެ ކޯޅުމުގައި ވަގުތު ދުއްވާލިއިރު، އެންމެ ފަހުން ޝިފާ އަށް ޖެހުނީ ހަތިޔާރު ބެހެއްޓުމަށްފަހު މެޗް ބަލަން ދާށެވެ. އެކަމަކު ޒައިކު އެކަނި ދޫކޮށްފައި ޝިފާ ދާން ދެރަވިއަސް ޒައިކުގެ އަޑު އަހަން ޖެހުނީއެވެ.

 

” ސައިފް ވިލް އަންޑަރސްޓޭންޑް ” ސައިފުގެ ރިއެކްޝަން އަންނާނެ ގޮތް ހިތައް އަރާފަ ޒައިކު ކައިރީ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. މި މެޗް ބަލަން ނުގޮއްސިނަމަ ސައިފް އާ ނަތާ ދެމީހުން ވެގެން އޭނަ ކާލާނެކަން އޭނައަށް އިނގެއެވެ. އަނެއްކާ މިއަދަކީ ސައިފު އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖާ ފައިނަލް ބަލަން އަންނަ ދުވަސް ކަމަށް ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ އޭނައަށާ ނަތާއަށް ތައާރަފް ކޮށްދޭން ސައިފް ބޭނުންވާކަން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

 

” މަގޭ ސެކެޓްރީ ހެލްޕާން އަންނާނެ ހަމަ ޝިފް މި ރޫމުން ނުކުންނައިރަށް. ސޯ ނޯ ވޮރީސް އިނގޭ ” ވަރަށް ލޯބިން ވިސްނައިދޭ ގޮތަކަށް ޒައިކު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

******************

 

” ހޭއި. ޝިފާ ” ސައިފު އަޑުގައި ނެއްތަނަށް ހަޅެއްލަވައިގަތީ އުފަލުންނެވެ. ޝިފާ އަންނާނެ ގަޑި ބުނުމުން އޭނާ އާއި ނަތާ އެހުރީ ކާރުގައި ތައްޔާރުވެގެނެވެ. ދަނޑަށް ދާން ނައްޓާލިއިރު ޝިފާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ދެރަވުމުގެ އަސަރު ހުއްޓެވެ.

 

” ވައި ސޯ ސޭޑް ޔޫ ” ނަތާ ސުވާލު ކޮށްލިއިރު ސައިފުވެސް ބަލާލީ ޖަވާބު ބޭނުންވެގެނެވެ.

 

” ޒައިކު އުޅެނީ ވަރަށް ބަލިކޮށް، ރޯގާ ޖެހިފަ، ހުންވެސް ވަރަށް ގަދަ. އެކަމް ބުނަން ސައިފު އަށްޓަކާ މިއައީ ” ދެލޯ އަޅާލަމުން ސައިފު ކޮނޑުގައި ބޮނޑިއެއް އަޅާލިއެވެ.

 

” ހުއް. އަންނަން ޖެހޭނެޔޭ. މަދޯ ޝިފް ގެނައީ. އެހެންވީމަ މަދާތާކަށް ޖެހޭނީ ދާން ” ހެމުން ސައިފުވެސް ދޫނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

 

” ބުނަން މިއަދުވާނެ ނިކަން އަޑު ގަދަ ކޮށްލަން. އޭރަށް ސައިފު މޮޅުވެއްޖިއްޔާ ވާނެ ނިކަން ރަނގަޅަށް ޕާޓީ ބާއްވާލަން ” ތަނުގައި މުޅިންވެސް އޮތީ އެއްއަޑަކަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ހަޅެއްލެވުމުގެ އަޑެވެ. އެއަޑުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ދެމީހުންވެސް ވީވަރަކުން ސަޕޯޓް ދިނުމުގައި އުޅުނެވެ.

 

” ކީއްވެ އިއްޔެ ކުޅުނު ގޮތައް މިއަދު ސައިފު ނުކުޅެނީ. ބަލާ ގިނަ ބޯޅަތައް މިސްވަނީ އެ. ކީއްވެތަ އަބަދު އެދިމާއަށް އެބަލަނީ ” ޝިފާ ކަންބޮޑުވުމާއިއެކު ސުވާލު ކުރީ ސައިފު އެ ބަލާ ދިމާއަށް ލޯ އުކަމުންނެވެ.

 

” އޭނަ އެ އިންތިޒާރުކުރަނީ އޭނަ ހިތުގެ ރާނީ އަށް. ބުންޏެއްނު މިއަދު މީ އީމާ އަންނަ ދުވަހޭ އޭނަގެ މެޗް ބަލަން. ޔަގީން އެހެންވެ ކަން އެ ބަލަނީ ” ނަތާވެސް އެދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ.

 

” އޯހް، އެންމެ ފަހުން އަހަރެމެންގެ ފަހަރިއާވެސް ދިމާވަނީތާ ދޯ؟  ” ޝިފާ މޫނުމައްޗައް ހިނިތުން ވުމެއް ވެރިވީ ސައިފު ލޯބިވާ ކުއްޖާ އޭނައަށް އާބަސް ބުނާނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާވާހަކަ ނަތާ ބުނުމުންނެވެ.

 

މެޗް ފެށުނުއިރު ފުރަތަމަ ދެތިން މިނެޓުގައި ދެޓީމުން ކުރެ އެއްޓީމަކަށްވެސް އެއްވެސް ސްކޯއެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ސައިފު އަށް ފުލް އެޓެންޝަން ނުދެވިގެން އުޅޭތީ ކޯޗްވެސް ރުޅިގަދަވެގެން އުޅޭތަން ފެނެއެވެ. އޭނަގެ އެޓެންޝަން ވަނީ އެހެން ދިމާއަކަށް ގޮސްފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނު އިރު ސައިފުމެނަށް 12 ސްކޯ ވީއިރު އިދި ކޮޅު ޓީމަށް 20 ވެއްޖެއެވެ. ތިންމިނެޓުގެ ބުރޭކަށް ޓީމުން ފޭބިއިރު ތަނަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަލަބޮލިކަމެވެ.

 

” ޝިފް. އޭނަ އެއް ނާދޭ. ބުނި އަންނާނަމޭ. އެކަމަކު ނުފެނުން ” ފޯނުން ޝިފާއަށް ގުޅާލަމުން ސައިފު ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އަޑުމަޑުކަމުން އަޑުން ދެރަވެފަ ހުރި ކަން އެނގުނެވެ.

 

” އޯހް، ސައިފް. އިޓްސް އޯކޭ. އެކަމާ ނުވިސްނަބަލަ. މިފަހަރު ޖެހޭނެ ކުރިން ނުދެއްކި ހިތްވަރު ދައްކައިގެންވެސް މޮޅުވާން. ވެދާނެ އެއްނު އޮންލައިންކޮށް ބަލަނީ ކަމަށް. ކަމެއް ޖެހިގެން ނާދެވުނަސް ތިހާ ދައްކޮށް ކުޅުނީމަ ކިހާ ދެރަވާނެ އެމަންޖެވެސް ” ސައިފުއަށް ވިސްނައިދެމުން ފޯނު ބޭއްވީ އަރާ ގަޑި ޖެހޭތީއެވެ.

 

ކުއްލިއަކަށް ޝިފާގެ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ބަލާލިއިރު ޔަމާންގެ ނަން އަރާފައި އޮތުމުން މެސެޖެއް ފޮނުވާލީ ފަހުން ގުޅާނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށުނު އިރު ކުރިއަށްވުރެ ސައިފުމެންގެ ޓީމް ވަރުގަދަވެއްޖެއެވެ. ގިނަ ސްކޯތަކެއް ކުރަމުން ދާތީ މިހާރު ކުރީގައި އޮތީ އެޓީމެވެ. ސައިފުއަށް އާ ހިތްވަރެ ލިބުނީ އެއަންހެން ކުއްޖާގެ ވާހަކަދެއްކި ފަހުންކަން ޝިފާ އަށް އިނގެއެވެ.

 

މެޗް ނިމެން ވަގުތު ކޮޅަކަށް ވީއިރު ދެޓީމްވެސް އޮތީ އެއްވަރުވެފައެވެ. ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުންދާއިރު ދެޓީމުންވެސް ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރެއެވެ. ސިކުންތު ކޮޅެއްވެފައިވަނިކޮށް ސައިފު ސްކޯއެއް ކުރުމުން އެޓީމު ވިން ކުރިއެވެ. މުޅި ދަނޑު ހީވީ ކައްކާލިހެންނެވެ. އެންމެން އެއްއަޑުން ހަޅެއްލަވަމުން ކޮޅަށްތެދުވިއެވެ. ބައެއްމީހުން ނަށަންވެސް ފެށިއެވެ.

 

ނަތާވެސް ތެދުވެ ދުއްވައިގަތުމުން ގެއްލުނެވެ. މުޅިތަން ހަލަބޮލިވުމުން ޝިފާވެސް ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އޮތް ހުސްތަންކޮޅަކަށް ދެވޭތޯ އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ހިނގައިގަތެވެ. އަނެއްކާވެސް ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ބަލާވެސް ނުލާ ފޯނުނެގީ ފަށެހަ ކަމާއެކުއެވެ. އޮން ލައިން ކޮށް ހުރުމުން ވައިބާރ އިން ގުޅީ ޔަމާންއެވެ.

 

” ހޭ ޝިފާ. އާރ ޔޫ އޯކޭ ؟ ކޮންތާކު ތިއުޅެނީ؟ އަޑުގަދަކަމުންވެސް ދޯ ” ހާސްވެފައި ހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

” އައެމް ފައިން. ކިހިނެއްވީ؟ ”

 

” ނަތިންގ، ރާއްޖެ ދިޔަ ގޮތައް ހަބަރެއް ވީކީ ނޫން. އަނެއްކާ ޝިފާ ގެ ބައްޕަ އަށް ގުޅުމުންވެސް ވީތަނެއް ސީދާ ނުބުނި އެހެންވެ މި ގުޅީވެސް އޮންގަ ހުރީމަ. ހީ ކުރީ ބަޔަކު ކިޑްނެޕް ކުރީކަމަށް ” ނޭވާ ހަމަޔަކަށް އަޅުވަމުން އަނެއްކާވެސް ޔަމާން ބުންޏެވެ.

 

” ހައްހާ. ޔޫ އާރ ޓޫ ޑުރާމާޓައިޕް. އެނގޭތަ އެކަން ” ހެމުން ޝިފާވެސް އަނގަމަތީ އަތް އަޅާލިއެވެ.

 

” މިއުޅެނީ ނިއު ޔޯކަށް އައިސް ”

 

” ތިއުޅެނީ ނިއުޔޯކުގަ؟ އެކަނި؟ ގޯޑް! ކުރިންބުނަން ވާނެ ދޯ. އެހެންނޫންނަމަ އެކުގަ ދިޔައީމުސް ” ޔަމާން ހަޅެއްލަވައިގަތެވެ.

 

“ޖީޒް…އެކަންޏެއް ނޫން މިއުޅެނީކީ. ނަތާ އެންޑް ސައިފުއާ އެކު. މެޗެއް ބަލަން އައިސް. ޔޫ ނޯ ވަޓް. ޒައިކުވެސް އުޅޭ އިނގޭ ”

 

” އޯހް. ހައު ވޯޒް މައި ސްޓުޕިޑް ކަޒިން ”

 

” ބެޓާރ ދެން ބިފޯރ. އެކަމް ކުޑަކޮށް ބަލިވެ އުޅެނީ. ހެއި ދެން ބޭއްވީ އިނގޭ. މިތާ އަޑުގަދަކަމުން ވަރަށް އުނދަގޫ” ފޯނު ބާއްވަމުން ވަށައިގެން ބަލާލީ ނަތާނަމަވެސް ފެނޭތޯއެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އަނހެން ކުއްޖަކާ މައްލަވަ ކުރަން ސައިފު ހުއްޓެވެ. ދިގު ރަން އިސްތަށި ގަނޑެއްގެ ވެރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ލައިގެން ހުރީ ގަދަ ރަތް ކުލައިގެ ފަޔާ ހަމަޔަށް އަރާ ވަރުގެ ހެދުމެކެވެ. ފަހަތުން ބަލާލާފައިވެސް ރީތި ހުސްކޮށްގެން ހުންނާނެ ކުއްޖެއްކަން ޝިފާ އަށް އެނގުނެވެ. ސައިފު ކިޔާ ދިން އޭނަގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ހުއްޓެވެ. އެމީޙުންނަށް އުނދަގޫ ނުކުރަންވެސް ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަން ތަނުން ފިޔަވަޅަށް މަޑުޖެހިލީ ސައިފު ގޮވާލިއަޑު އިވިގެނެވެ.

 

” ހޭ ޝިފް. ކަމް ހިއާރ” ސައިފު ބުނިގޮތުންވެސް ކެއްތެރިކަން ކުޑަ ވެފައި ހުރިކަން އެނގުނެވެ.

 

” މީޓް އީމާ. މައި ގާލް . އޯހް އައި މީން މައި ފްރެންޑް ” ސައިފު ރަކި ހީލުމަކާއިއެކު އެހެން ބުނުމާއިއެކު އެ އަންހެން ކުއްޖާ އެނބުރުނެވެ.

 

އެއަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނު ފެނުމުން ޝިފާގެ މެޔަށް ހީވީ ހަންޖަރެއް ހަރާލިހެންނެވެ. ނެވާ ތާށިވެގެން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. ހަންގަޑުގައި ކަށިލެވުމެއް ވިއެވެ. ކަރުތެރެ ހިކެން ފެށިއެވެ. ސިކުންތު ކޮޅަކަށްފަހު ނޭވާ ހަމަޖައްސާލަމުން އަނެއްކާވެސް އެއަން ހެން ކުއްޖާ އާ ދިމާއަށް ބަލާލީ ބިރެއް ފެނިގެން ބަލާހެނެވެ. އޭނަގެ ހިތުގައި އަބަދުވެސް ބިރުވެރިކަން އޮތް ކަންތައް މިހުރީ ދިމާ ކުރިމަތިން ފެންނާށެވެ.

 

” ލިވީ ” ޝިފާގެ އަނގައިން އެބަސް ބޭރުވުމާއިއެކު އެއަންހެން ކުއްޖާވެސް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލަމުން، ސަލާމަތް ދިއްކޮއްގެން ހުރި އަތްތިލަ ދަމައިގަތެވެ.

 

ނުނިމޭ

179

111 Comments

 1. Sharu

  August 7, 2019 at 12:50 pm

  Kihinei e v. ? Anyways, varah salhi ❤?????

  • Belle

   August 7, 2019 at 3:33 pm

   Thanks sharu

 2. Meekkomee

  August 7, 2019 at 12:54 pm

  Wow???????? varah reethi ???? whn is next part ???? ahvahah up kohladhythi ingyy plx….. can’t wait to read next part ?????varah Haas ves vefa meenyy mihaaru dhn vaaneh gothakaa medhu?????????????

  • Belle

   August 7, 2019 at 3:33 pm

   Thanks Meekkomee ???.

  • Meekkomee

   August 7, 2019 at 9:37 pm

   Varah reethi cover pic ves???????

 3. minnu

  August 7, 2019 at 1:34 pm

  alhey beautiful, can’t wait for next part.

  • Belle

   August 7, 2019 at 3:32 pm

   Thanks minnu ???

 4. DHONTHY

  August 7, 2019 at 1:55 pm

  Awwwww so cute ???❤️?? Belle next part thankolheiy avahah genesdhechchey… Vaahaka yaa evvarau cover pic ves vv salhi????????? Waiting for the next part

  • Belle

   August 7, 2019 at 3:31 pm

   Thanks Dhonthy ??.

 5. Asham

  August 7, 2019 at 2:36 pm

  Koba cover photo a behdhi kudhinthah ….. vaahaka v salhi

  • Belle

   August 7, 2019 at 3:30 pm

   Kobaa miothy cover change kohlaafa, kudhinnah kamudhaane kamah unmydhu Kuran. ??.

 6. Belle

  August 7, 2019 at 3:35 pm

  Miothy storyge cover vess change kohlaafa, story kiyaa hurihaa kudhinnah kamudhaane kamah hykuran. ??.

 7. Faiymini

  August 7, 2019 at 3:43 pm

  V reethi mivaahaka ❤kurinves hithah eri saifge girl aky livy ey ?

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:50 pm

   Thanks Faiymini ????. Let’s see upcoming part’s ?????????

 8. Jumkko

  August 7, 2019 at 3:52 pm

  Whn is nxt prt… V v v v reethi mi part…

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:52 pm

   Thanks next part Thursday morning ga ???????????????????

 9. Mahaa

  August 7, 2019 at 3:56 pm

  Alhe so sad Livy aeema, zaik nudhahchey shifa dhookohlaafa

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:47 pm

   Thanks Mahaa,

 10. Shahu

  August 7, 2019 at 4:30 pm

  Woooooww i love it. Varah salhi ❣️ ? ? ?

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:42 pm

   Thanks shahu ???????????

 11. Mee

  August 7, 2019 at 4:31 pm

  V rythi cover eh, nice story.

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:41 pm

   Thanks Mee ????

 12. Yaas

  August 7, 2019 at 4:49 pm

  Cover reechey, story ves

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:39 pm

   Thanks Yaas ??????

 13. Uh

  August 7, 2019 at 4:51 pm

  Thnks cover change kolleethee. Story habeys hama. Livy ge twins eh tha anekka

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:36 pm

   Thanks, let’s see upcoming part’s ???

 14. Boo

  August 7, 2019 at 5:21 pm

  Great. Haadha rangalhey. Reethi coverpic. Storives rythi????

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:09 pm

   Thanks

 15. Noreply

  August 7, 2019 at 5:22 pm

  Cover N stori is nice. Kyp it up.

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:09 pm

   Thanks

 16. drax

  August 7, 2019 at 5:45 pm

  Nice mi part ves awesome ????
  Waiting for next part curiously

  • Belle

   August 7, 2019 at 6:07 pm

   Thanks drax ????

 17. Za

  August 7, 2019 at 6:58 pm

  V reethi. Keep it up. Cover page ves v reethi

  • Belle

   August 7, 2019 at 7:06 pm

   Thanks Za ???

 18. Qwerty

  August 7, 2019 at 7:38 pm

  Salhi ingey, cover change kolleethy V thanks. I don’t believe ppl can’t forget their first love. First love ah vure second love maa bodah ves love vedhaane. So make zaik accept that. Hehe he, my opinion hama. ?️?️?️?️?️Hope to read the next part soon.

  • Belle

   August 7, 2019 at 7:46 pm

   Thanks Qwerty ?. Tomorrow morning up kohlaanan ??????????????

 19. Re

  August 7, 2019 at 7:55 pm

  ???????????Maasha Allah, varah rythi story, Belle dear haadha rangalhey cover pic change kolleema. Mihaaru vara rythi. Cover ge thibi emmen es rythi, esp boy myhaa so handsome. Daily upkohdheynekamah heekuran. Mi site in kiyaalevey emme reethi 2 vaahakain 1 vaahaka mee. ????????????

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:30 am

   Thanks Re, zaik v handsome ey dho Re.

 20. Anonymous

  August 7, 2019 at 8:16 pm

  Zaik to livi⬇️
  Ab aur kya kehna hoga humne
  Karna tha jo woh kar liya tumne
  Shayad rahun ya na rahun dilbar
  Badla kabhi ye faisla tumne
  ???????
  Isme tera ghata
  Mera kuch nahi jata
  Zyada pyaar ho jata
  Toh main seh nahi pata

  • Shahu

   August 7, 2019 at 8:25 pm

   Neha kakkar_tera ghata❤️❤️❤️?

  • DHONTHY

   August 7, 2019 at 8:28 pm

   Awww dhonthi au enme reethi lava??????

  • Anonymous

   August 7, 2019 at 8:31 pm

   Male version ????

  • August 7, 2019 at 8:33 pm

   Artist: Gajendra Verma?

  • DHONTHY

   August 7, 2019 at 8:34 pm

   Yeah I know it.. A very beautiful song

  • Anonymous

   August 7, 2019 at 8:54 pm

   Zyada pyar ho jata Toh mein seh nahi pata ey kiyaa molhu lava kiyanee hama dhera nuvaanvegen. Pyar vaathee dho ring alhuvanvegen ulhunee. Loabinuvangya keeve expensive ring alhuvan ulhunee. Dhen gal kujjaa accept nukuryma dheranuvaanvegen lava hadhaafa. Anyway this story V nicy. And cover too nyce

  • Jaa

   August 7, 2019 at 8:56 pm

   Dhen female artist ves mi lava kiyaa, emyhun es dheranuvaanvegen tha???? ?????????????Anekkaa life aa gulhey song eh dho.

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:31 am

   hehe Thanks Anonymous haadha molhey dho lava kiyaalan

 21. Fasy

  August 7, 2019 at 8:19 pm

  Oooh lalaaaa
  Finally cover changed, to a beautiful one. Belle thnkssss??????????

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:29 am

   Thanks Fasy

 22. Storykiyaamyhaa

  August 7, 2019 at 8:29 pm

  ???????????
  Very nice coverpic & story.
  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:33 am

   Thanks

 23. DHONTHY

  August 7, 2019 at 8:38 pm

  Alheyyyyy! Mioh Reeth coverrr photo eh! ????Reethiness to the max. ???Storyves very beautiful. ?????Alun livy gennachey, eyrun interesting vaane,????? but shif ah dheravaagotheh ?????nahadhachey. ?????

  • DHONTHY

   August 7, 2019 at 8:40 pm

   Dhe dhonthi dhw miulhenee?? Hehe… Hi dhonthy

  • Thitha

   August 7, 2019 at 9:01 pm

   Yep, two dhons eba ulhey dho? dhons how how are u, kykohlaneetha, valho as noodles gandeh hadhaigen kaan thitha meenee, ? vhka vars reethi.

  • dhonthy

   August 7, 2019 at 9:07 pm

   Dhonthi meenee dhn lap hifaigen.. I m fine..

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:34 am

   Thanks dhe Dhonthy ahvess. eh dhonthy ah dhonthy 1 jahanvynu hehe. luv u so much

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:44 am

   Thanks Thihtha

 24. DHONTHY

  August 7, 2019 at 9:23 pm

  Thitha haadha myrukonney thikanee, kihineh hedhee, recipe buneba DHONTHI kaaree.

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:29 am

   Dhonthy noodles meerutha?

 25. unknown girl

  August 7, 2019 at 9:30 pm

  omg…when is the next part..curiously waitiiingg..v salhi stry

 26. Thitha

  August 7, 2019 at 9:31 pm

  4 Bread slices toast koffa butter haakaafa bahattaanee dhen tuna chunks kolhakaa aa half onions small chilli 2 slice cheese kuda salt kolheh dhen mayo kolhe alhaafa beynunnama kuda lemon juice kolhe alhaafa modeynee. Dhen modunu maskolhu bread slice ga haakaafa aneh slice matheega omelette dhen lettuce fai kolhe alhaalaafa kaalee. Toothpick hareh nukuran. Mee valhomas noodles recipe.

 27. Thithaaa

  August 7, 2019 at 9:35 pm

  ?4 Bread slices toast koffa butter haakaafa bahattaanee dhen tuna chunks kolhakaa aa half onions small chilli 2 slice cheese kuda salt kolheh dhen mayo kolhe alhaafa beynunnama kuda lemon juice kolhe alhaafa modeynee. Dhen modunu maskolhu bread slice ga haakaafa aneh slice matheega omelette dhen lettuce fai kolhe alhaalaafa kaalee. Toothpick hareh nukuran. Mee valhomas noodles recipe.

 28. Hash

  August 7, 2019 at 10:06 pm

  Aaaj Phir this story ko pyar aaaa yaaahe
  Cover Behad Aur Beshumar Aaya Hai ?

  • Hihihi

   August 7, 2019 at 10:09 pm

   ?????????????????????????????????????????????????❤️??????????????????????????????????????

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:28 am

   Thanks

 29. Reader

  August 7, 2019 at 10:16 pm

  ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨??????????♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  ??????????
  ??????????
  AWESOME STORY AND COVER
  ??????????????????????♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️???????????✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:22 am

   Thanks Reader

 30. 911

  August 7, 2019 at 10:28 pm

  ?????????????????????
  ?????????
  ?️?️?️?️?️?️?️?️
  ?️?️?️?️?️?️?️
  ?️?️?️?️?️?️
  ?️?️?️?️?️
  ?️?️?️?️
  ?️?️?️
  ?️?️
  ?️
  Belle deary, da storis great.
  ???????????covr is amazing too
  ?️
  ?️?️
  ?️?️?️
  ?️?️?️?️
  ?️?️?️?️?️
  ?️?️?️?️?️?️
  ?️?️?️?️?️?️?️
  ?️?️?️?️?️?️?️?️
  ?️?️?️?️?️?️?️?️?️
  ?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️
  ?????????????????????
  ?????????

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:21 am

   Thanks 911

 31. ?

  August 7, 2019 at 10:33 pm

  ɘ||ɘᙠ

  B̸̮̬̰̯̮̍͂́͛͑̌̇͑é̶̗̃̀̈́l̴̠̖̟͊͋̀͛͗̓l̶̢̛̩̫̰͙̊͆̔̌̍͐̆͜͝e̷͔̻͈̘̘̓̄̽̿̎̑͂͗. ❤️

  ?????

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:20 am

   Thanks

 32. |~~~ramz

  August 7, 2019 at 10:35 pm

  ᥴꪮꪜꫀ? ρⅈᥴ ꪖꪀᦔ ꪜꪖꪖꫝꪖ?ꪖ ꪜꪖ?ꪖꫝ ᥇ꪮᦔꪖꫝ ?ꫀꫀ?ꫝⅈ. ?

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:20 am

   Thanks

 33. Shh

  August 7, 2019 at 10:39 pm

  ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º° 尺ε??h?? °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:20 am

   Thanks

 34. Aharen

  August 7, 2019 at 10:40 pm

  Nyce. V rythi

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:19 am

   Thanks Aharen

 35. Nihu

  August 8, 2019 at 6:00 am

  Can’t wait for next part

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:18 am

   Thanks Nihu

 36. ®¥N

  August 8, 2019 at 7:58 am

  Kihineh evee ???kihineh vaan miulhenee ???suvaalu thakeh furathama ves ???V Reethi. Waiting for the next part ???

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:18 am

   Thanks @YN lets c dho hehe

 37. Yuyu

  August 8, 2019 at 8:13 am

  Aneh part ah waiting
  ?️?️
  ?
  ?

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:15 am

   Thanks Yuyu

 38. Yuyu

  August 8, 2019 at 8:21 am

  〰️〰️
  ?

  ?

  • Belle

   August 8, 2019 at 8:44 am

   hehe Yuyu

 39. Who

  August 8, 2019 at 10:18 am

  Belle break nungantha, emmen break naganee, vaahaka ekkoh liye nimaalaafa site ga upload kuraanama kihaa faseyhavaane, eyrun kihaa faseyhavaane, eyrun story mathin foohinuve kiyaalevey e. Muhaarakah ais vaki hisaabakun story ah vaanuvaa neygey. Liyuntheriyaa ah ves. Hope mi vahaka ah ehen nuvaanekamah

  • Belle

   August 8, 2019 at 2:11 pm

   belle break nagaa hitheh nuvey, Eid ga varah varah varah bsy vaane bt mihaaru genes dhey gothah sunday, tuesday, wednesday ga genes dheveytho varah try kuraanan, and today part mihaar up kohlaifin

 40. Someone

  August 8, 2019 at 10:43 am

  Ma Sha Allah varah!!! Salhi I. Wonder what will happen next

  • Belle

   August 8, 2019 at 2:12 pm

   Thanks

 41. Someone

  August 8, 2019 at 10:45 am

  Ma Sha Allah!! varah Salhi. I Wonder what will happen next

  • Belle

   August 8, 2019 at 2:12 pm

   Thankss

 42. sina

  August 8, 2019 at 11:41 am

  plx belle break nunagahchey, mivaahaka reeethikamun dhuvaalaku ehfaharu vadhevey eba mi site ah. next konirakun plx no break belle ah ok.

  • Belle

   August 8, 2019 at 2:13 pm

   ok sina Thanks , break nagaa hih nuvias dhuvahah up kohleveytho balaanan

 43. dhonthy's friend

  August 8, 2019 at 2:20 pm

  Belle for your kind information.. Dhonthi told me thathereafter she will be not in here… Her comments will not be in here.. In other stories too.. She told that she will come back soon.. Actually she didn’t tell me the reason why she is going… The only thing she told is to inform this.. Thank you

  • Belle

   August 8, 2019 at 7:10 pm

   Ooh thanks dhonthyge friend ah ?????. Waiting for dhonthy soon ???????????????????????????????????????????.

 44. ?

  August 8, 2019 at 6:41 pm

  Baby nidhaafa oh goi cute kan. Baby heylavvaaleba

  • Belle

   August 8, 2019 at 7:12 pm

   Aaaaaaaannnnn loabikan dho baby ??????????????????????????

  • Some one*

   August 8, 2019 at 8:15 pm

   masha allah so cute baby.
   so that means shifa and zaik is goig to have a baby girl.. waiting for todays part from the very morning onwards

  • ?

   August 8, 2019 at 10:40 pm

   Belle nidhan oh goi loabi kamun buni echeh ei

 45. DHONTHY

  August 8, 2019 at 6:42 pm

  Thibunaa dhonthi noonas dhonthi ulhey vaahakaves FYI ah takaa bunelan

  • Belle

   August 8, 2019 at 7:19 pm

   Thanks thi dhonthi ah vess, dhonthi anekaa nudhahchey ingey????????

 46. L

  August 8, 2019 at 9:44 pm

  kon babyeh thar eyyi???

  • Anonymous

   August 8, 2019 at 10:42 pm

   Sirreh. ??

 47. Anna

  August 8, 2019 at 10:55 pm

  50 shades of livy dho,?

 48. Azu

  August 8, 2019 at 10:58 pm

  Aneh part update vany backwards ah dho slow motion ga. ???

  • Butterfly

   August 9, 2019 at 10:37 pm

   UMM

 49. Tangabali

  August 8, 2019 at 11:03 pm

  ❗ ??️TI? ❗
  Where’s the next part?
  Bellerina dear,
  ?

 50. Xyz

  August 8, 2019 at 11:16 pm

  ??? ???????

 51. Mai

  August 9, 2019 at 8:21 am

  Eyy alun livy genaeetha. Ooo god. But shif aa zek aa onna relationship ge lovely gulhun kadaanulachey. Vvv loabi mi stry maasha allah

 52. Butterfly

  August 9, 2019 at 8:42 pm

  WOW

 53. Mary

  August 13, 2019 at 2:48 pm

  Vvvvvvv salhi ?❤️???cover photoves reethi????????

Comments are closed.