733 ( ހަވަނަބައި )

- by - 69- July 11, 2019

ރާނިޔާ އާއި އަހަރެން ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު އަހަރެންގެ ގައިން ހީބިހިނަގައިގަތެވެ. އެނބުރި އައިސް މިސް އަރްމާނީގެ ގާތުގައި މަޑުކޮއްލީމެވެ.

” މިސް ކީއްވެ ބުނީ 733ގެ ކުޑަދޮރުތައް އެހާ ކުދި ވާހަކަ؟…އަޅުގަނޑުވެސް އެ ދޮރުތައް ދުށިން އެދޮރުތަކުގައި ފަސްވަރަކައް ފޫޓް ހުންނާނެކަން ޔަގީން ” އެދޮރުން ފުންމާލާކަށް އުދަނގުލެއް ނުވާނެއެވެ.

” ތި ކިޔަނީ ކަނުގައި އިންނަ ކޮޓަރީގެ ވާހަކަ…އެއީ ސަޕްލައިރޫމް…733 އިންނާނީ އެ ކޮޓަރިއާ ޖެހިގެން ”

”ނޫން ނޫން އެއީ 734 ” އަހަރެން ބުނީމެވެ.

” ހޫމް މިހާރު އެއީ..ކޮލެޖް މީހުން އާކޮޓަރިތައް ހެދިއިރު ނަންބަރުތައް ނެގީ”

އަހަރެންގެ ފައިދަށުން ބިންގަނޑު ދެމިގެންދިޔަފަދައެވެ. އަހަރެންގެ ބޮލައް އެނބުރުން އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ފައިން ވަގި ދޫވެ ބިމްމައްޗައް ވެއްޓެން އުޅުނުހެން ވެސް ހީވިއެވެ. މިއޮއް ހުރިހާދުވަހު އަހަރެން މިއުޅުނީ 733ގައެވެ.

”ޝިޓް” ރާނިޔާ ވެސް ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިފައެވެ.

”މަލަކް” އަހަރެން ގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. މަލަކް ރޭނިދީ 733ގައެވެ.މަލަކް ނިދީވެސް އެކަނި އޮވެއެވެ. ގައި ހުރި ވަރެއް ލާފައި އަހަރެން ދުއްވައިގަތީމެވެ. އަހަރެންގެ ފަހަތުން ރާނިޔާވެސް ދުއްވައިގަތެވެ.

ކޮލެޖް ތެރޭގައި ތިބި ބައެއް ކުދިން އަހަރެމެންނައް ބަލަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެން އަޅާވެސް ނުލަމެވެ. ފުރަތަހަމަ ފަހަރައް މިތަނުގައި ލިފްޓް ނެތުމުން ފޫހިވިއެވެ. އަވަހައް ސިޑިން އަރަން އުޅުމުން ސިޑިމައްޗައް ވެސް އެއްފަހަރު ވެއްޓުނެވެ. ކޮލެޖް ހޯލަށް ނުކުމެވުނު އިރު އަހަރެންގެ ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ކުޑަދޮރު ހުރީ ހުޅުވިފައެވެ. އެއާޖެހިގެން ހުރި ދޮރުތައް ހުރީ ލެއްޕިފައެވެ. އެގޮތައް އަހަރެންނައް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ފެންނަން ފެށުމުން ކުޑަކޮށް ހަމަޖެހިލެވުނެވެ. ދޮރު ހުރީ ތަޅު ނުލާތޯ ދުއާކުރަމުންއަހަރެން ދިޔާމެވެ. މުޅި ހޯލްވޭ އޮތީ ހުސްކޮށެވެ. ދޮރާހަމައަށް އަހަރެން ހުރީ ލޮޑުވެގެން ވެއްޓޭން ކައިރިވެފައެވެ. ފުންކޮށްނޭވާލަމުން ދިޔައިރު މޭގަނޑުވެސް ނެގިނެގިފައި ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. އަވަސް އަވަހަސް ދޮރުގެ ތަޅުގައި އަހަރެން ހިފާލީމެވެ. ދޮރުހުރީ ތަޅުނުލައެވެ. ކުޑަ ހިނިތުންވުމެއް އަހަރެންގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވެގެން ދިޔައެވެ.

އަވަސް އަވަހައް ދޮރުހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް އަހަރެން ވަނީމެވެ.

މަލަކް ހުރީ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށްނުކުމެ އެވެ. ދޮރާއި ދިމާލަށް ބޭރުގައި އިންނަ ކުޑަ ލަކުޑިކޮޅެއްގެމަތީގައެވެ.

ކުޑަރުން ބޭރައް ނުކުމެ ހުރި މަލަކް އެނބުރި އަހަރެންނަށް ކަރުނުން ފުރިގެންވާ ދެލޮލުން ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު މަލަކް މެ މޫނުމަތިން އުންމީދުގެ ކުޑަ ހުޅުކޮޅެއް ދިއްލިގެން ދިޔަފަދައެވެ.

އެކަމަކު އޭރަށް މަލަސްވެއްޖެއެވެ. ދެވަނަ ސިކުނަތުގައި މަލަކް އެއް ނެތެވެ.

މަލަކްގެ ވޭނީ ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި ކޮޓަރީގައި ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ.

 

ނުނިމޭ

 

69

e.m.p.r.e.s.s

I'm a curious 18 year old who loves reading and writing ...............

You may also like...

9 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. dhen kon iraku liyaaneeee. varah keh madhu vefa mihuree.v v v v v v v v v v v v v salhi. habeys

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.