ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 15

- by - 63- July 9, 2019

 

 

ވީ ދެރައިން ކުރަން ހިތައް އެރީ ދެން ދުވަހަކު ނުކުރުމަށް ހިތައް އެރި ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ހިތާމައިގެ ސަބަބުން ހަމަ ވިސްނުން ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަން ކުރެވޭއިރުވެސް އާދެއެވެ. ވަގުތު ފާއިތު ވާފަހުން ވިސްނޭ އިރު އޮންނަނީ ދުނިޔެމަތިން ލިބޭނެ ދެރަ ލިބިފައެވެ.

 

 

****************

 

 

” ވޯވް، އިޓްސް ބިއުޓިފުލް ޕްލޭސް ޔަމާން. މި ކާޓެން ދަމާލާފަ ބަހައްޓައްޗޭ. ކީއްވެތަ ޔަމާންގެ ޕީއޭ ނުހުންނަނީ. މިހާ ރީތި އޮފީހެއްގެ ވެރިއަކަށް ހުންނައިރު ނިކަން ރީތި ޕިއޭ އެއް ގެންގުޅެންވާނީ” ޔަމާންގެ އޮފީސް ކެބިން އަށް ވަދެ ތަނުގެ ރީތިކަމަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ކުރި ޕްލޭން އާ އެއްގޮތައް ހެނދުނު ޒައިކް އޮފީހައް ދިއުމުން ޔަމާން އާއެކު އޭނަގެ އޮފީހަށް ޝިފާ އައީ ޔަމާން ބުނި ބުނުމަށެވެ.

 

 

ޝިފާ އޭނަ އާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމުން ޒައިކް ޖެލަސް ވާނެއޭ ޔަމާން ބުންޏަސް ޝިފާ އަކަށް އަދި އެވާހަކަ ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ޒައިކް އޭނައަށް ބޭނުން ވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެދުމެވެ. ޒައިކް ކިތަންމެ ނޫން ކަމަށް ހެދުނަސް އޭނައާމެދު ވިސްނާކަން ވަނީ ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ޝިފާއަށް ފެނިފައެވެ.

 

 

” ހަނީ. ތޭންކިއު. ޒައިކް އޮފީސް ވަރު ނުވިއަސް މި އޮފީހަކީވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް. މީ ބައްޕަ ދިން ހަދިޔާއެއް. އަހަރެން މައިން ބަފައިންނަކީ ކޮންބައެއް ކަމެއް ނޭނގެ. އެކަމް ދުވަހަކު ބައްޕަ ޔާ މަންމަ މިހާހަމައަށް އަހަރެން ގެންނަން ކުރި މަސައްކައް ފެނަށް ވިޔަކަ ނުދޭނަން. ޒައިކް އަހަރެން ދެކެ ރުޅިއަންނަކަން އިނގޭ. އެކަމަކު މި ވިޔަފާރީގެ %50 ހިއްސާ ވެސް ޒައިކް އަށް ލިޔެދީފަ އޮންނާނީ އޭނައަށް އެކަން ނޭނގުނަސް ” ޔަމާން ގޮނޑީގައި އިށިންނަމަވެސް ހިތުގަ ފޮރުވިފަ ހުރި ވާހަކަ ތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ހިއްސާ ކުރެވޭތީ ހިތައް ހަމަޖެހުން ލިބޭ ކަހަލައެވެ. އަޑުއިވެމުން ދިޔަ ވާހަކަ ތަކަށް ޝައުގު ވެރިކަމާއެކު އަޑުއަހަން ޝިފާ ހުއްޓެވެ.

 

 

” އަހަންނަކަށް އަދި ޒައިކު އޮފީސް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ. ޔަމާން އަށް އިނގޭނެ އިއްޔެ ކަންތައް ވީގޮތް . އެކަމު ތިވާހަކަ ތަކަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެއްޖެ” ޔަމާން އޮފީސް މޭޒު މަތީ އިށީނދެލީ އެކަމަށް ޔަމާން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

 

 

” އަދި އެދުވަސް ދުރަކު ނޫން އޮތީކީ. ހެހެ. އަސްލު ޒައިކް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޒިންމާ އެއް ނުނަގާނެ. ބައްޕަގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން ހުރި މީހަކީ ޒައިކް އެއްނު. އަނެއްކާ އެމެރިކާ ވީމަ އިސްލާމުންނަށް ފައި ވިއްދާފަ މިހެން އުޅުމަކީ ވަރަށް ނުފޫޒު ހުންނަ ބަޔަކަށް ނޫނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނީ. ބައްޕަ އަށް އެ ބާރު ލިބިފަ އެހުރީ މަންމަ ގެ ފަރާތުން. މަންމަ ގެ ފެމިލީގަ މިހާރު ހަމައެކަނި އެއްބަނޑު އަންހެނެއް އެކަނި ހުއްޓަސް އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންނަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި، ނުފޫޒު ގަދަ ބައެއް. ޒައިކް ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށް އެހެން އޮފީހެއް ނިންމާ މަށާ ހަވާލު ކުރީ. ކަންތައް ވީވެސް އެހެން. އަހަރެން މިވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން ފެށުމުން އޭނަ ބައްޕަގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ އުހައް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ފެށި. އެކަމާ އަހަރެން އުފާވޭ. އެއީ އަހަރެން ދެކެވެސް ޒައިކްގެ މައިންބަފައިން ލޯބިވާތީ. އެކަމު ބުނަން ތިކަހަލަ ކުއްޖަކު މަގޭ ޕީއޭ އަކަށް ހުންނަން ބޭނުން ވަނީ. ވީނު އެކްސެޕްޓް ކުރަން ޕީއޭ އެއް ނެގެންދެން. އޭރުން ޒައިކް ކަންތައް ކުރާގޮތްވެސް އިނގިދާނެ އެއްނު.” ޔަމާންގެ ހުށައެޅުން ވަގުތުން ޝިފާ ގަބޫލު ކުރިއެވެ. އޭނަ މިހާރު ފޫހިކަން މަތީ ގޭގަ ހުރެހުރެ  ދުވަސްތައް ދާލެއްވެސް ލަސްހެން ހީވެއެވެ.

 

 

” އެހެންވީމަ މާދަން ނުކުންނަން ވާނެ އިނގޭ، ކިޔަވާ ނިމިގެން ކިޔެވި އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ނުކުރަންޏާ ބޭކާރެއްނު ވާނީ” ޝިފާ ހީލީ އެކަމަށް އެއްބަސް ވަމުންނެވެ. ވަގުތު ހޭދަވި ގޮތްވެސް ނޭގުނެވެ. ޝިފާ ގެއަށް ދާން ބޭނުން ވުމުން ޔަމާން ގަޑި ބަލާލުމަށްފަހު މެންދުރު ދެއެއް ޖެހުމާ ކައިރި ކޮއްފަ ހުރުމުން ކާރަށް އަރަން ދިޔައެވެ.

 

 

” ސީޔޫ. ހެނދުނު ބަލާ އަންނާނަން ” ޔަމާން ދިއުމުން ކުޑަކޮށް ނޭވާ ހަމައަކަށް އަޅުވާލީ މިހާ ގިނައިރު ބޭރުގަ އުޅެވުމުންނެވެ. އެހެނަސް ޒައިކް އަދި ގެއަށް ނާންނާނެކަން ޝިފާއަށް އެނގެއެވެ. ކޮޓަރިއަށް އަވަހަށް ވަދެލީ މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ފާއިތު ވުމުގެ ކުރިން ނަމާދު ކޮށްލުމަށެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު ލައްޕާ ލަމުން ލައިޓްތައް ޖައްސާލަން އުޅެނިކޮށް ސިހިގެން ގޮސް ހަޅޭއް ލަވައިގަނެވުނީ ބާރުބާރަށް ފާރުގަ ބުރަކަށި ޖެހުމުންނެވެ.

 

 

” ހައު ވޯސް ޔޫ..ޔުއާރ ޑޭޓް ” އަޅައިގަންނަމުން ޒައިކް ވާހަކަ ދެއްކީ ޝިފާއަށް ފަރާތަކަށް ބަލާލެވޭނެ ހުސް ޖާގައެއްވެސް ދިނުމެއް ނެތިއެވެ.

 

 

” ވަޓް. އާޔޫ… އާޔޫ ޑްރަންކް ” ޒައިކް އަނގައިން ދުވި ވަހުން ހުރިހާ ކަމެއް ޝިފާގެ ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެވުނު ފަދައެވެ.

 

” ތީ އަދި ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބެއް ނޫން ” އަތައް ފިތާލުމާއެކު ޒައިކް އަޑު ބާރުވިއެވެ.

 

 

” އިޓް ވޯސް ގުރޭޓް. ޔަމާން އަކީ ޒައިކް ހެން އެހެންމީހުންގެ އިހުސާސްތައް ނުދަންނަ މީހެއް ނޫން ” ޝިފާވެސް ގޮތް ދޫކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

 

 

” އޭނަޔާއެކީ ޓައިމް ސްޕެންޑް ކުރަން ބޭނުން ވަނީތަ ” ކުރިއަށްވުރެ ކައިރިވަމުން ދިޔައެވެ.

 

 

” ޔެސް ” ޒައިކް ކުރި ކުށައް އެހާ އަވަހަށް މާފު ދޭކަށް ޝިފާ ބޭނުން ނުވާ ކަހަލައެވެ.

 

 

” ކޭން ހީ މޭކް ޔޫ ފީލް ގުޑް ” ކުރިއަށްވުރެ އަޑު ފިސްވެގެން އައިހެން ހީވެއެވެ.

 

 

” ހުމްމްމް ” ޒައިކްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ އުދާސްކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހެދުނީ ޒައިކް އަށް ކަމެއް ވިސްނައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ހެން ހީވެއެވެ.

 

” މި ގޮތައްތަ ” ޒައިކް ގެ އަމަލު ތަކުން ޝިފާ ހާސްވިއެވެ. ސިކުންތު ކޮޅެއް ފަހުން ހަމަނޭވާ ލާން ފެށުނެވެ. ކިތަންމެ ރުޅި އަންނަން ބޭނުން ވިއަސް ޒައިކް ދެކެ ވެވުނީ ހަގީގީ ލޯބިކަމުން ރުޅިއަންނާކަށް ފުރުސަތެއް ނެތެވެ.

 

 

” ޓެލް މީ ޝިފާ ” އަޑަށް ބާރުކޮށްލަމުން އަނެއްކާވެސް ޒައިކް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ޝިފާ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނައުމުން ޒައިކް ކައިރިއަށް ރުޅިއައެވެ. ހަމަ ވިސްނުން ގެއްލޭ ފަދައެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިއަސް ޝިފާ އެހެން މީހަކާއެކު އުޅޭތަން ބަލާކަށް އޭނައަކަށް ކެތެއް ނުވާނެއެވެ. އޭނަ އަތުން އެމީހަކު ދުވަސް ދާނެއެވެ. އަނެއްކާ ޝިފާ އާ ކައިރި ވެވުނީ ޝިފާ އޭނައަށް ބޭނުން ވުމަށެވެ. ނޭވާ ފުންވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ކެއްކޮށްލީ ޒައިކް ހުރި ހާލަތުންނެވެ. މިހާލަތުގައި އިތުރަށް ރުޅި އަރުވާލުމުން ކަންތައް ގޯސް ވެދާނެތީއެވެ. މިވަގުތު ޒައިކް އެހުރީ ހަމަޔަކު ނޫންކަން އޭނައަކަށް ނޯޅެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތަކަށް ޒައިކް ދާންޖެހުނު ސަބަބެއް ޝިފާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. ދުވަހަކުވެސް ޒައިކް ގެ އުޅުމަކުން މި ނޫނީ މިފަދަ ކަމެއް ނުފެނެއެވެ. މިއަދު އެހުރީ ބޭނުން ކުރަން ނުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެނެވެ.

 

 

” ޒައިކް ” ޝިފާގެ ކަރުދަށުން ދުރަށް ޖެހިލީ އެ ގޮވާލި ގޮތަކުންނެވެ. ޝިފާގެ މާފު ބޭނުން ވެފަ ހުރި ވަގުތަކު ގޮވާލުމުން މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. މިއަދު ވަކިން ރީތި ހެން ހީވެއެވެ. ރަތް ވެފަ ހުރި ތުންފަތަށް ބަލާލީ އެހާ ލޯބިންނެވެ. ކުރިން އޮތް އަނދިރިކަން އަލިކަމަށް ބަދަލް ވެއްޖެކަން ޒައިކް އަށް އެނގުން ވިއެވެ. ޝިފާގެ ނަޒަރު ހުރިދިމާއަށް އެނބުރިލިއެވެ.

 

 

” އުމް. ސޮރީ ސާރ. ޕްލީޒް ފޮގިވް މީ. ޕްލީޒް އައި ނޮކްޑް ބަޓް ނޯ ބޮޑީ ރިޕްލައިޑް. އައި ތޯޓް ޔޫ އާރ އިން ޑޭންޖާރ ” ދޮރު މަތީ ޖޫލީ ވަރަށް ހާސްވެފަ ހުއްޓެވެ. ޒައިކް ވަގުތުން އޭނަ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާފައި ފޮނުވާލާނެ ކަމަށް ދެކުނީ ކަންނޭގެއެވެ.

 

” އިޓް އޯކޭ ޖޫލީ. ޔޫ ކޭން ގޯ ”  ޝިފާގެ އަޑުން ޖޫލީ ދާން އެނބުރިފާވެސް އަނެއްކާ ބަލާލިއެވެ. ޒައިކް ނުރުހިފައި ބަލާލުމުން ހިންދިރުވާލިކަން އެނގުނެވެ.

 

 

” ޔުއާރ ޕޭރެންޓްސް ވެއިޓިންގް ” ދޮރު ލައްޕާ ލަމުން ޖޫލީ އެނބުރި ދިޔައެވެ.

 

 

” ނިދާލަން ވީނު. މަންމަމެން ކައިރީ ބުނާނަން ޒައިކް ނިދާފައޭ ” ޝިފާ ވާހަކަ ދެއްކިލެއް ރީތިކަމުން ޒައިކް ވަގުތުން އެއްބަސްވިއެވެ. މިވަގުތު ޝިފާގެ މާފު ނުލިބުނަސް އެގޮތައް ވާހަކަ ދެއްކުމުން ހިތައް ލުޔެއް ލިބުނު ކަހަލައެވެ. އެހެން ނޫނަސް ޒައިކް ހުރީ ވަރުބަލި ކަމުން ނިދި ބޭނުން ވެފައެވެ.

 

 

*******************

 

 

” ހޭ ” ސިހިގެން ގޮސް އަތުގައި ހުރި ސަމްސާތައް ވެއްޓުނީ ޔަމާން އައިސް ފަހަތުން ހަޅެއް ލަވައި ގަތުމުންނެވެ.

 

 

” ޔަމާން ގަނޑު. މިނީ ހާޓް އެޓޭކެކޭ އެޖެހުނީ. އެންޑް އިޓްސް އެއިޓް އިންދަ މޯނިންގް. ކީއްކުރަނީ މިހާ ހެނދުނަކާ ” އިއްޔެ ދެމީހުން އެއްބަސްވި ކަންތަކާ ޝިފާ ކުޑަކޮށްވެސް ހަނދާންހުރި ހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ.

 

 

” މިއައީ ހެނދުނުގެ ސަޔަށް. ނުބުނައްޗޭ އިއްޔެ ޕްލޭން ކުރިކަންތައް ހަނދާން ނެތުނިއްޔޭ” މޭޒުމަތިން މޭބިސްކަދުރު ކޯންޏެއް ނަގާ ކާލަމުން ޔަމާން ހީލިއެވެ. ހަނދާން ވާ ފަދައަކުން ލޯ ބޮޑު ކޮށްލަމުން ހަނދާން ނުނެތޭ ވާހަކަ ޝިފާ ބުނެލިއެވެ.

 

 

” ސޯ، ކިހިނެއް އޭނަގެ ރިއެކްޝަން ހުރީ އިއްޔެ ” ޔަމާން ހުރީ ޕްލޭން ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ ޔަގީން ކަމުގައެވެ.

 

 

” ޝިފާގެ ހިޔާލު އެނބުރުނީ އިއްޔެ ޒައިކް ހުރި ހާލަތުންނެވެ. އިތުރަށް މި ކުޅިގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ހިތް އެއްބަހެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޒައިކް އަދިވެސް އޭނަ ބޭނުން ވާހަކަ އެއް ސާފުކޮށެއް ނުބުނެއެވެ. އިއްޔެ ޖޫލީ ކޮޓަރިއަށް ނުވަންނަމަ ޒައިކްގެ އަމަލުތައް ހުންނާނެ ގޮތާމެދު ވިސްނާލެވުމުން ޝިފާ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލީ ޔަމާން ހުރިކަން ވެސް ހަނދާން ނެތިއެވެ. އެކަމް ރޭގަ ހޭލުމަށްފަހުވެސް ޒައިކް ވާހަކަ ދައްކާ ކަށް ނޫޅުނެވެ. ހެނދުނުވެސް ސައި ބޮއެ ނިމިގެން ދިޔަ އިރު ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. ހީވަނީ އިއްޔެ އަމިއްލަ އަށް ކުރެވުނު ކަމަކުން ވާހަކަ ދައްކަން ނުކެރުނީ ހެންނެވެ.

 

 

” އޭ ޑޭ ޑްރީމް ގަ ތަ؟ ބުނަން ވެއްޖެ އެއްނު އޭނަ ޖެލެސް ވިތަ؟ ނޫނީ ހަޅޭއް ލެވިތަ އަނެއްކާ ” ޔަމާންގެ އަޑުން ކުރަމުން ދިޔަ ހިޔާލް ތަކުން ދުރު ވެވުނެވެ. ޕްލޭން ކާމިޔާބު ވީ ވާހަކަ ބުނުމުން ޔަމާން އަވަހަށް ދައުވަތު ދިނީ އޮފީހަށް ދިއުމަށެވެ.

 

 

ތައްޔާރު ވެލައިގެން ޝިފާ ނުކުތުމުން ކާރު ގައި ދެމީހުން ދުއްވާލީ އަވަހަށް ޔަމާންގެ އޮފީހަށް ދިއުމަށެވެ.

 

 

” ބޮސް، ޔުއާރ ވައިފް އިޒް ގޮއިން ވިތް ޔަމާން ” ޒައިކު ފޯނު ނެގުމުން ލިބުނު ޙަބަރަކުން ހުރެވުނީ މީޓިންއެއްގައި ކަމެއްވެސް ހަނދާނެއް ނުވިއެވެ. ކޮޅަށް ތެދުވަމުން ވާހަކަ ދެއްކި އިރު އަޑުވެސް ދަނީ ތުރުތުރު ލަމުންނެވެ. ވަށައިގެންހުރި އެންމެނަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއިރު އެންމެން ހައިރާންވެގެން ބަލަން ހުއްޓެވެ. އެ ކާރަށް ފޮލޯ ކުރުމަށް ބުނެ މީޓިން ކުރުކޮށްލަމުން ނުކުތީ ކާރަށް އެރުމަށެވެ. އޭރު އެދެ ލޮލުން ދެރައާއި އެއްވަރަށް ނުރައްކާތެރި ދަރަޖަ އަކަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފެނުނެވެ.

 

 

” އައި ވިލް ކިލް ޔޫ ޔަމާން. އައި ވޯންޓް މައި ވައިފް ބެކް. އެންޑް އައި ޑޯންޓް ވޯންޓް ޝީ ހެޓްސް މީ ” ޒައިކް އަމިއްލަ ނަފްސާ އެތައް ވާހަކަ ތަކެއް ދައްކަމުން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

 

 

ނުނިމޭ

63

You may also like...

76 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Very interesting 🤩🤩🤩
  Reethi mi part ves 😍😍😍😍😍
  These boys and their lives so funny 😂😂😂😂😂
  Curiously waiting for next part

  ⚠Report!
 2. Beautiful, yamaan and zaik ulhey gothun v hini aadhey, ehaa loabi vess me😂😂😍😍😍😘😘😘. Ekam zaik Hama 😍😍😘😘💗💗

  ⚠Report!
 3. Iyyen feshigen v wait kurin mi part ah, miadhuge part kon irakun, can’t wait to read 😊

  ⚠Report!
 4. Nice part tooooo👍👍👍😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

  ⚠Report!
 5. Wow belle vaahaka genesfavaa goi haadha molha v salhi … thank you .. miadhu anehbaa up vaane dho

  ⚠Report!
 6. Belle❤️❤️❤️ Vvvv loabi mi part 😘😘😘 Belle au ingeytha…. Mi part kiyamundhiyairu dhonthi au inee rovifa… Ehennun vaane…. Eoiy ulhey 2 boys aa hedhi…. Heeehee halaaku😂😂😂😂dhn oiy part au waiting…. Love you so much😘

  ⚠Report!
  1. Thanks Dhonthy 😍😍😍😘😘😘😘💗💜💚💛💚💖. Dhonthi bodukoh loabi vey, hithah araa dhonthiaa meet vane namaey, konmeves gothakun 😘😘😘😘😘

   ⚠Report!
  2. Adhi iraadhakurevviyya dhimaavaane… Ingey Belle❤️❤️❤️ Don’t worry…. Dhonthi v yageen kamaaeku mi bunanee adhi edhdhuvahakun Belle aai dhonthi meet vaane… Just wait for that day ingey Belle… LOVE YOU SO MUCH❤️😍😘😘😍❤️❤️

   ⚠Report!
 7. varah reethi mi prt vxx…hama kiya kiya indha enimuny..belle u ar the best writer in the esfiya…

  ⚠Report!
  1. Thanks jumkko, emme Best writer ah nuvevunas jumkko ah MI Story reethi vyma v happy vejje, aslu ehaa stress koh dhuvaalu ulhelaafa comment thah kiyaalaagady v v happy vey 😍😍😍😘😘😘😘

   ⚠Report!
  1. Thanks shaaha 😍😍😘😘😘😘.next hury pending ga 😍😍😭😭

   ⚠Report!
 8. It’s one of the best story in esfiya site… Loved it… When next part 16.. 😘😘❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Yaah 16 vana part miadhu morning ga up kurin, bt adhivess pending ga hury 😭😭😭😭😭 so sad,

   ⚠Report!
  1. Thanks shaaany 😍😍😍😘😘😘😘😘💗💗💗💖💛💚🌺🌹🌷🌸🌼🌻🌻

   ⚠Report!
 9. Hurry up and up 16 part faster I want to read that part because I can’t wait more 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

  ⚠Report!
  1. Shaahaa, yesterday morning ga up koffin bt adhivess pending ga hury, so ehenve miadhuge part vess up nukurevigen miulheny, ehen noony isfas vaane part thah

   ⚠Report!
 10. Mi vaahaka liyaa kujjaa bireh nuganeythoa, maruvedhaane vagutheh neygey, thikahala beykaaru vaahaka thah liyumuga husvaguthu nagaanulaa, insaanaa kuraa hurihaa kamakeeves ekanlaage russevumaa fussevun libigathumah kuraa alhukan, ehenveema nafs islaah koffa aakhiratha thayyaaruvey, biruvethive mikahala kankamun nafs thohir koffa vaguthu ge beynun dhe dhuniyeinves faidhaa libey kankamuga heydhakurey,

  ⚠Report!
  1. Heyo edhigen ulhey myhaa ulheny v dhewnahthoo 😤😤, aharunnah mivaahaka nukiyaa noolheveynethy jey vany e. Aaehenyya emyhaku beynun kameh kureveyne 😡😡. Mivaahkaa mee esfiya site ga liyaa emme reethi 2 vana Story, writer hutaa nulaa mivaahaka genesdhechey 😍😘.

   ⚠Report!
  2. We believe you……. Vvvv rangalhu vaahaka eiy thi bunee… Husvaguthuge faidhaa heyogothugai libigathumakee rangalhu kameiy…. Mi vaahaka liyuntheriyaa rangalhu niyathegga mi vaahaka genesdhengnaa eiy adhi massala eiy noon kamau alhugandau heevanee…. Evves meeheiyge gotheiy neyngeyne dhw…. May Allah protect us. Aameen

   ⚠Report!
  3. Aslu dhiriulhumugai dhimaavaa eki kankamaa boa haasvefa, kuraane kameh nethi hunnan jeheythy kankamaa visni boluga risaathy ulhen jeheny, 😇. Dhen hih hama jasaalan story liyan feshy, konbaeh kan neygunas kudhin kudhin comment koh talk kuraathy happy vey 😊😊, boa haaskan filaa. Ekam marudheke biru nugannaany kaakuthoo 🙋💀. Story vaki hamayakah liyefa thikahala ehchihi hithah araaleh ginakamun huttaalanvess ulhefin 😥😢😥😥😭😭😭😭😭.

   ⚠Report!
  4. 🙏Heyo edhigen…. Ah bunelan othy thidhekky varahvess rangalhu vaahakaekey, ekamaku story liyany foohivefa ekaniverikan ihusaas vaathy, hithugaa hingaa hiyaal thah Story ehgge sifaiga nereveny 😊😥😞.

   ⚠Report!
  5. Btw heyo edhigen myhunna naseyha dhey iru amilla myhaa kyhkuran tha beykaaru vaguthu heydha thi kurany Mikahala ehchis kiyumug amilla myhaa furathama islaaahu vefa ehn myhunna naseyha laa dheny n one more thing islm dheenuga neih kanneyge hiyaalee vaahka liyumaky haraam kamekey n myhun vaahka liyany eii vx allah emyhunna dhehvvafa huri niumathakah vyma e nimumatha shukuru veri veh ekamuge vx beynun hifumhatakaaa

   ⚠Report!
 11. You know what Belle??? Belle thee maale kujjeiynama dhonthi aai v faseyhain dhimaavaane…. I m sure of that😉😉😉Iraadhakurevviyya dhimaavaane ingey Belle❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 12. When some one gives you a good advice there are ppl who will start burning into ashes, such hatred for Islam they think Islam is only in the heart, Islam is not only to be in the heart. One must act according to the teachings of Islam. Whoever don’t believe can do as he pleases, coz that person him or herself is gonna lose. Allah has put wax in some peoples ears so that even if they hear the truth they will be deaf. It’s a Sunnah to remind ppl of the truth. Imagine all this time spent in reading or writing things that won’t benifit you or the reader in the hereafter because it is wrong, all of this wasted time could’ve been invested in something much better that benefits you in this life and the next. Wassalaam alaikum.

  ⚠Report!
 13. Vara rangalhu naseyhatheh e kujjaa e dhinee. Dhen Nihu kahala thandhoru nudhanna jaahilun meehaku naseyhatheh dhineema ulheyne efaadah. Kaakahta dhera vaanee? Heyo naseyhai adu ahaa aharen mikamuga onna goi balaafa ithurah mikahala vaahaka dheneh nukiyaanan. Rangalhu niyathehga xiney kureema eves nuvaane dho massalayaka?

  ⚠Report!
  1. Rangalhu vaahaka eiy…. Alhuganduves ekujja e dhekki vaahaka thah gabool Kuran.. Aslu alhuganduves vvv hiyhamanujehey Nihu reply koffa huri gothun…. Dheenee kanthauththakauvure muhimmu evves kameiy noannaane…. May Allah keep us on the straight path

   ⚠Report!
  2. Hani…. thanks for your comment. Goas niyathehgga nuliyunas ingey Mee rangalhu kameh noon kan, ekamaku foohi vaathy kuraa kameh my, alhukamuge there in ehvess kameh uni nukoh. Story liyun hutaalaifiyyaa anehkkaa hama foohi vaathy ulhen jeheyny, any ones don’t know others life, how they are living, how can manage their own life with out happiness 😢😊

   ⚠Report!
 14. I love your storys . Keep it up . Ehen meehun keyaa ejakanubalaa ignor kureeyaamun ragalhuvaanee . And by the way me part ves vvv salhi .hope to see the next part long and mor beautiful

  ⚠Report!
 15. Belle? Don’t worry. Libey huss vaguthu fb ah vadhe firihenun ge photo balaa fithuna ufedhey ehchis share koh, nooni fenwaraain makeup kohgen fari dhekken beyruga hingaa , mihurihaa kameh kurumah vureh alhukanthakah fahu adhi geyga kuran jehe massaikah thakah fahu rangalhu vaane vaahaka eh liye liyas. Mi vaahakai gaa dheenun beyru vaan baaru alhaafa neh ehcheh liyefaa eh

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.