ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 61 (ފަހުބައި)

- by - 105- June 13, 2019

ނާއިލް ފެނުމާއެކު އެވަގުތުކޮޅުވެސް އަޝްރާ ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. ޒަހާ އޭނަގެ ކޮނޑުގައި ކޮށްޓާލަމުން ދާށޭ ބުނުމާއެކު އަޝްރާ މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ނާއިލްގެ ގާތަށް ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އޭރު އޭނަގެ ހިތް ދިޔައީ ނުހަނު ބާރަށް ތެޅެމުންނެވެ. ނާއިލްގެ ކުރިމަތީގައި އައިސް ހުއްޓުނު އަޝްރާ އެފިރިހެންވަންތަ މޫނަށް ބަލައިލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. ތުނިތުނިކޮށް ބަހައްޓާފައިވި ތުނބުޅި އާއި މަތިމަހުން އެމޫނުގެ ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރުކޮށްދީފައިވާއިރު މޫނު މަތީގައި ވަނީ ތާޒާކަމެވެ. މަޑު ނޫކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ސްކިނީއެއްގައި ހުރިއިރު ގަމީހުގެ އަތް އޮޅަބޮށިން ތަންކޮޅެއް ތިރިއަށް އޮޅާލާފައިވުމުން އެބާރުގަދަ ދެއަތް ފެންނަލެއް ފުރިހަމައެވެ. އޭރު ނާއިލްގެ ތޫނު ނަޒަރުވެސް ހުއްޓިފައިވީ އަޝްރާގެ ދޮން މޫނަށެވެ. ހަންގަނޑު އޮމާން އެރީތި މޫނުގައި ރީތި ލުއި މޭކަޕެއް ކޮށްފާވީއިރު ތުންފަތް ފަވާލެވިފައިވަނީ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކަކުންނެވެ. އެރީތި ބޮޑު ދެލޯ ވަށާއިގެން އައިލައިނާއިން ފަވާލާފާވާއިރު ބޯ އެސްފިޔަތަކުގައި ވަނީ މަސްކަރާ އަޅާފައެވެ. އެދެލޮލުން ނަޒަރު ވަކިކޮށްނުލެވޭހާ ފުރިހަމައެވެ. ލައިފައިވާ ކަޅު ކުލައިގެ ބަޓަފްލައި އަބާޔާ އާއި އަޅާފައިވާ މަޑު ނޫ ކުލައިގެ ޝޯލްގައި އަޝްރާގެ ރީތިކަން އިންތިހާއެވެ.

ނާއިލް އޭނަގެ ފިރިހެންވަންތަ ހިނިތުންވުން ހަދިޔާކުރަމުން އަޝްރާއަށް އޭނަގެ ކަނާއަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ލަދުވެތިކަމާއެކު ހިނިތުންވެލަމުން އަޝްރާވެސް އޭނަގެ އަތްތިލަ ނާއިލްގެ އަތް މަތީގައި ބާއްވާލިއެވެ. އަޝްރާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ނާއިލް މިސްރާބުޖެހީ އެތަނާ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި މޭޒާއި ދިމާލަށެވެ. މޭޒު މަތީގައި ހުދު ކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެއް އަޅާފައިވީއިރު ދިއްލާފައި ހަތަރު އުއްބައްތި އިނެވެ. މޭޒު މައްޗަށް އުކާލެވިފައިވި ފިނިފެންމާ ފިޔަތަކުން އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދޭއިރު މަތިޖަހާފައި ހުރި ތަށިތަކެއްވެސް ތަރުތީބުކަމާއެކު ހުއްޓެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދެ ޝެމްޕެއިން ފުޅިވެސް ހުއްޓެވެ. މޭޒު ކައިރީ ހުދު ކުލައިގެ ފޮތިން ޒީނަތްތެރިކުރެވިފާވި ދެގޮނޑި އިންއިރު ކޮންމެ ގޮނޑިއެއްފައިވެސް ރަތް ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއް އައްސާފައިވެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އިންތިޒާމް ކުރެވިފައެވެ. މޭޒު ކައިރިއަށް އައިސް ނާއިލް އަޝްރާގެ އަތުން ދޫކޮށްލާ ގޮނޑި ދުރުކޮށްލަދެމުން އަޝްރާއަށް އިށީނުމަށް އިޝާރާތްކުރިއެވެ. ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކުރަމުން އަޝްރާ ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ. ނާއިލް މޭޒުގެ އަނެއް ފަރާތަށް ގޮސް އޭނަގެ ގޮނޑި މަތީގައި އޮތް މަޑު މަށު ކުލައިގެ ގިޓާ ނަގާ އިށީނެވެ. އޭރު އަޝްރާ ނުހަނު ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ނާއިލްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަން އިނެވެ.

ނާއިލް މުށި ކުލައިގެ ގިޓާ އަތަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލަމުން އޭގެން ހިތްގައިމު ރީތި ރާގެއް ކުޅެލިއެވެ. ” ނާޖިޔާ ޒިންދަގީ އޭކު ޕަލް ބީ… ތުޖްސެ ހޯކޭ ޖުދާ ސުން ޒާރާ… ” އިސްއުފުލާލާ އަޝްރާގެ އެވިދުންގަދަ ބޮޑު ދެލޮލާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލަމުން އޭނަގެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން ނާއިލް ކިޔާލިއެވެ. ” ބިން ތެރޭ މުޖްސެ ނާރާޒުތާ ދިލް… ތޫ މިލާހޭ ތޮހޭ ކެހެރަހާ… ” އަޝްރާވެސް އޭނަގެ  ލުއި މިއުޒިކެއްފަދަ އަޑުން ލަވައިގެ ކުރިއަށް އޮތް ބައި ކިޔާލިއެވެ. އޭރު ނާއިލް ހިނިތުންވެލައިގެން އަޝްރާއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އިނެވެ. ” މެތޮ ތެރެ ރަންގް މެ ރަންގް ޗުކާހޫން… ބަސް ތޭރާ ބަންޗުކާ ހޫން… މެރަ މުޖުމެ ކުޗް ބީ ނެހީ… ސަބް ތެރާ… ސަބް ތެރާ… ” އަނެއްކާވެސް އިވިގެން ދިޔައީ ނާއިލްގެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑެވެ. ” މެތޮ ތެރި ޓަންގް މޭ ޓަންގްޗުކީ ހޫން… ބަސްތޭރީ ބަންޗުކީ ހޫން… މެރަ މުޖުމެ ކުޗް ބީ ނެހީ… ސަބް ތެރާ… ސަބް ތެރާ… ސަބް ތެރާ… ސަބް ތެރާ…” އިށީންދެގެން އިން ގޮނޑިން ތެދުވެ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ނާއިލްގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓި ކުޑަކޮށް ގުދުވެލާ ނާއިލްގެ ކަރުގައި އޭނަގެ ދެއަތުން ވަށާލަމުން އަޝްރާ ލަވައިގެ ބައެއް ކިޔާލިއެވެ. އޭރު ނާއިލްގެ ތުންފަތުގައިވި ހިނިތުންވުންވީ ފުންވެފައެވެ. އަތުގައި އޮތް ގިޓާ މޭޒުގައި ލައްކޮށްލުމަށްފަހު ނާއިލް އަޝްރާގެ އަތަށް ބޮސްދީ އޭނަގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެނެސް އުނގުގައި ބޭންދިއެވެ. ”ވަރަށް ލޯބިވޭ އަޝްރާ… ޖަސްޓް ވޯންޓެޑް ޓު މޭކް ޔޫ ފީލް ސްޕެޝިއަލް… ” އަޝްރާގެ އުނަގަނޑުގައި ދެއަތުން ވަށާލައިގެން އިނދެ ނާއިލް އެހެން ބުނެލީ އެރީތި ދެލޮލާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލަމުންނެވެ. ” ތޭންކްޔޫ ފޯ މޭކިން މީ ފީލް ސްޕެޝަލް… އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ… ” ނާއިލްގެ ކަރުގައި ދެއަތް ވަށާލަމުން އަޝްރާ ބުނެލިއެވެ. ނުހަނު ލޯތްބާއެކު ނާއިލް އަޝްރާގެ ނިއްކުރީގައި ބޮސްދިނެވެ. އެތޫނު ދެލޮލުންނާއި ބަހާއި އަމަލުން އަޝްރާދެކެވާ ތެދުވެރި ލޯބި ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާާ ދުރުވެލާ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކެއުމަައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައިރު ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައިވެސް ދިޔައީ އެކި ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ދެމީހުންގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދެފަރާތުގެ އާއިލާ ހިއްސާކުރުމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. ދެމީހުންވެސް އިތުރަށް މިގުޅުން ސިއްރުކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ރަށަށް ގޮސް ހަމަޖެހިލައިގެން ދެފަރާތުގެ އާއިލާ އާއި އެކަން ހިއްސާކޮށް މާގިނަ ދުވަސްނުކޮށް ކައިވެނީގެ ކަންކަންވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ދެމީހުންވެސް ނިންމިއެވެ. ކައި ނިމިގެން ނާއިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން އަޝްރާ އޭނައާއެކު އަތިރިމަތީގެ ދޮންވެލި ފަސްގަނޑުގައި ހިނގާލަން ދިޔައެވެ. އެއް އަތުން ނާއިލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ދިޔައިރު އަނެއް އަތުންގައި އަރައިގެން ހުރި ބޫޓު އޮތެވެ. ހުދު ބޯ ކިރުކޮޅެއްފަދަ ފަސްގަނޑުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ހުއްޓުމެއްނެތި އަތިރިމަތީގެ ފަސްގަނޑުގައި ބޮސްދެމުންދާ ރާޅުތަކުގެ ހިތްގައިމު މިއުޒިކެއްފަދަ އަޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ލުއި ފިނި ރޯޅިތަކުން ހަށިގަނޑަށް އަރާމު އިހުސާސެއް ކުރުވަމުން ދިޔައިރު މިހިތްގައިމު މާހައުލުގައި ލޯބިވެރިޔާ އާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ކޮންމެ މީހަކުމެ އެދޭނެކަން ޔަގީނެވެ. އުޑުމަތީގައި ރަނިކަން ކުރަމުންދިޔަ ހަނދާއި ވިދާ ބަބުޅަމުންދާ ތަރިތަކުގެ އިތުރުން އެއްގަމުގެ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ބެހެއްޓިފަައި ހުރި ހޮޅިބުރިތަކުން އެހިސާބުގައި އަލިކަން ފަތުރާލާފާވެއެވެ.

އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެ ހިނގަމުންދިޔަ އަޝްރާގެ ހިނގުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުނީ ކުރިމަތިން ފެނުނު މަންޒަރުންނެވެ. އަޝްރާއަށް ގެނުވި ބަދަލުން ނާއިލްގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެެއްވެރިވިއެވެ. ހައިރާންކަމާއެކު ކުރިމަތިން ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލަން ހުރުމަށްފަހު އަޝްރާ ނާއިލްގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އަނެއްކާވެސް އަޝްރާގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ކުރިމައްޗަށެވެ. ހުދު ފަސްގަނޑުގައި އިލެކްޓްރިކް ކޭންޑަލްސްތަކަކުން ވިލް ޔޫ މެރީ މީ ލިޔެފައިވި މަންޒަރު ފެނި އަޝްރާގެ ދެލޮލަށް އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތައް ޖަމާވިއެވެ. އޭނަގެ ހިތަށް އެވަގުތު ބަޔާންކުރަންދަތި އުފަލެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ނާއިލް އެއްފައި މައްޗަށް ތިރިވެ އޭނަގެ ޖީބުން ނެގި އަނގޮއްޓި އަޝްރާއަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ” ދެން ޖަވާބެއް ދީބަލަ އަވަހަށް… ސުވާލު އެއޮތީ ކުރިމަތީގަ… ތިދުލުން ބުނާ އަޑު އަހާލަން ބޭނުން ވަނީ… ” އަޝްރާ އަދިވެސް އެދިމާލަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރުމުން ނާއިލް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ކަރުނަވީ ދެލޮލާއެކު އެހެނަސް ހިނިތުންވުމެއްގައި ހުރެ އަޝްރާއަށް ނާއިލްއަށް ބަލައިލަމުން އޭނަގެ އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ނާއިލް ހިނިތުންވެލަމުން އަޝްރާގެ ކަށި އިނގިލީގައި އެއަނގޮއްޓި އަޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު ސާލެއް ފަދައިން ލޮލަށް ޖަމާވެފައިވި ކަރުނަތައް ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދެމުން ފައިބައިގަތެވެ. ނާއިލް ތެދުވެ އަޝްރާގެ ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދިން ކަރުނަތައް އޯގާތެރިކަމާއެކު ފޮހެލައިދިނެވެ. ” އަޝްރާ… އައި ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗް… އަޝްރާއާ ވަކިން ހޭދަކުރި ދުވަސްތައް ހީވަނީ އިންކޮމްޕްލީޓް ދުވަސްތަކެެއްހެން… ދުވަހަކުވެސް އަޝްރާ ދޫކޮށެއްނުލާނަން… ” އަޝްރާ ގެނެސް އޭނަގެ މެޔާއިލާ ބޮނޑިކޮށްލަމުން ނާއިލް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ” ލަވް ޔޫ ޓޫ ނާއިލް… ” އަޝްރާ އޭނަގެ ދުލުން އެބަސްތައް ބޭރުކުރަމުން ނާއިލްގެ މޭތެރޭގައި އިތުރަށް ބޮނޑިވެލިއެވެ. އެރޭ ދެމީހުން ގެއަށް ދިޔައީ އެތައް އިރަކު އެހިތްގައިމު މާހައުލުގައި ލޯބިވެތި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ކާރު އައިސް މަޑުކޮށްލުމާއެކު މިންހާ ކާރުން ފޭބިއެވެ. އިއާންވެސް ކުޑަ އިރުކޮޅަކު ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ކާރުގެ ދޮރުފަތް ހުޅުވާލަމުން ފޭބިއެވެ. ” އާން… ކިހިނެއްވީ… ” އިއާން ކާރުން ފޭބުމުން މިންހާ ސުވާލުގެ ނަަޒަރަކުން ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ އަހާލިއެވެ. ” ކަމެއްނުވޭ… ސިޓިންރޫމަށް ވަންނަ ދޮރާ ހިސާބަށް ގޮސްލާނަން… ” މިންހާގެ ގާތަށް އައިސް ހުއްޓެމުން އިއާން ބުނެލިއެވެ. ” ސާބަސް އާންއަށް… ” ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލަމުން ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރެ މިންހާ ބުނެލިއެެވެ. ”ކިހިނެއްތަވީ… އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ޖާންއާއެކު ސިކުންތުކޮޅެއް ނަމަވެސް ހޭދަކޮށްލަން ލިބޭނެއެއްނު… ” މިންހާ އާއި ދާދި ގާތުގައި ހުރެ ހިނގައިގަންނަމުން އެއްލޯ މަރާލުމާއެކު އިއާން ބުނެލިއެވެ. މިންހާ އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިއާންއަށް ބަލައިލާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ގޭގެ ބޮޑު ދޮރާށިން އެތެރެއަށް ވަދެ ކުރިއަށް ދެތިން ފިޔަވަޅު އަޅާލިތަނާ އިއާން މިންހާގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމާލުމާއެކު މިންހާ ގޮސް ޖެހުނީ އިއާންގެ ހަށިގަނޑުގައެވެ. އެއާއެކު އިއާން މިންހާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތްވަށާލަމުން ހަނދެއްފަދަ އެރީތި މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. ” އާން… ގެއިން މީހަކު ނުކުމެދާނެ… ” ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން ކަންބޮޑުވުމާއެކު މިންހާ އެހެން ބުނުމުންވެސް އިއާން އިތުރަށް މިންހާ އޭނަ އާއި ގާތްކޮށްލިއެވެ. ” ގުޑް ނައިޓް ސްވީޓްހަރޓް… ” މަޑުމަޑުން މިންހާގެ މޫނާއި އޭނަގެ މޫނު ކައިރިކޮށްލާ އެދޮން ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދެމުން އިއާން ބުނެލިއެވެ. އިއާންގެ އެގާތްކަމުން ހިތުގެ ހިނގުން ބާރުވެފައިވީއިރު އިއާންގެ ތުންފަތުގެ އިހުސާސްކުރެވުމުން މިންހާއަށް މަޑުމަޑުން ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. އިއާން ހިނދުކޮޅެއް ވަންދެން މިންހާގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުއްޓެވެ. އޭނާ ގާތްވުމުން އެދޮން މޫނަށް ފާއްދާލާފައިވި ޖަންބު ކުލައިން އެހިތްގައިމު ފެންނަލެއް އަޖައިބެއްހާ ފުރިހަމައެވެ. މިންހާ މަޑުމަޑުން ދެލޯ ހުޅުވާލުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އޭނަގެ ކަޅި ހުއްޓުނީ ކަޅު ދެލިކޮޅެެއްފަދަ އިއާންގެ އަސަރުގަދަ ދެލޮލަށެވެ. އެެދެލޮލުގެ ތޫނު ބެލުމުން އޭނަގެ ހިތުގެ އެންމެ ހިމަ ނާރަށްވެސް އަސަރުކުރުވައެވެ. ދެމީހުންގެ ނަޒަރު ބައްދަލުވުމާއެކު ހިނދުކޮޅަކަށް އެވަގުތުކޮޅު ދެމިގެން ދިޔައެވެ.

” އާން… ދެން ދަނީ… ބާއި… ” އިއާން އާއި ދުރުވެލާ އަވަހަށް ދާން ހިނގައިގަންނަމުން މިންހާ ބުނެލިއެވެ. އެހެނަސް މިފަހަރުވެސް ނާކާމިޔާބުވީ އިއާން އޭނާ ގެނެސް އެއަތުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްލުމުންނެވެ. ” ގުޑް ނައިޓެއްވެސް ނުބުނާނަންތަ… އެހާ ލޯބިން ބުނީމަ ހަމައެކަނި ބާއި… ދިސް އީޒް ނޮޓް ފެއަރ… ” އިއާން މިންހާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ ވާހަކަ ދެެއްކިއެވެ. އޭރު މިންހާގެ ތުންފަތުގައިވީ ލާނެއް ހިނިތުންވުމެކެވެ. ” ގުޑް ނައިޓް މައި ވުޑް ބީ ހަޒްބަންޑް… ” މިންހާ އިއާންގެ ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދިނުމަށްފަހު އިއާންގެ ކަންފަތް ކައިރީ އެހެން ބުނެލިއެވެ. އަދި ލަދުރަކި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވަމުން އިއާން އާއި ދުރުވެލާ ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ސިޓިން ރޫމަށް ވަދެވެން ހުންނަ ދޮރާއި ހިސާބަށް ގޮސް އިއާންއަށް ބަލާލާ އަތުން ބާއި ކިޔާލިއެވެ. އިއާން ހިނިތުންވެލައިގެން މިންހާއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރުމަށްފަހު ފްލައިން ކިސްއެއް ފޮނުވާލިއެވެ. މިންހާގެ ތުންފަތުގައިވި ހިނިތުންވުން ފުންވެގެން ދިޔައިރު އޭނަވެސް އިއާން ފަދައިން އެކަން ތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ. މިންހާ ގެއަށް ވަނުމުން އިއާންވެސް އެގެއިން ނުކުމެ ގޮސް ކާރަށް އަރާ އަމިއްލަ ގެއަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އޭރުވެސް އިއާންގެ މޫނު މަތިން ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމުގެ ކުލަތައް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

ދުވަސް އޭގެ ހަލުވިމިނުގައި ފާއިތުވަމުން ގޮސް ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެ އަޝްރާ އާއި ނާއިލްވެސް އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލުމަށްފަހު ރަށަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. ދެމީހުން އެންމެން ފުރަތަމަވެސް އެދެމީހުންގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރީ އިއާން އާއި މިންހާ ގާތުއެވެ. އެދެމީހުންވެސް އެކަމާ ނުހަނު އުފާކުރިއެވެ. ނާއިލް އާއި އަޝްރާއަށް އެދެމީހުންގެ ދިމާކުރުންތަކާވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުކޮށް ހަތަރު މީހުންވެސް އެކަން އާއިލާގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރިއެވެ. އެދެގުޅުމުގެ ވާހަކަ ތިން އާއިލާއަށްވެސް ވެގެން ދިޔައީ ނުހަނު އުފާވެރި ޚަބަރަކަށެވެ. އެންމެންވެސް އެކަމަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބި ފަދައެވެ. އެކަންވެގެން ދިޔައީ އާއިލާތަކުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެން ދިޔަ ކަމަކަށެވެ. އެކިއެކި މަޝްވަރާތައް ކުރެވި ކައިވެނީގެ ކަންކަމަށް ތައްޔާރުވާން އެންމެން އެކީގައި ތައްޔާރުވާން ފެށިއެވެ.

ބެލްކަނީގެ ރެއިލިން ކައިރި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި އަލޫފްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވީ ތަރިތަކުން ފުރިފައިވި އުޑު މައްޗަށެވެ. އޭނަގެ  އެއް އަތުގައި ސިނގިރޭޓެއް އޮތްއިރު އަނެއް އަތް ވަނީ ލައިގެން ހުރި ސޯޓުގެ ޖީބަށް ޖަހާލާފައެވެ. މޫނު މަތީގައިވި އަސަރުތަކުން ކަމަކާ ވިސްނަނީކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ. އޭނަގެ ސިކުނޑީގައިވަނީ މިންހާ ދެއްކި ވާހަކަތަކެވެ. އެދުވަހުންސުރެ އެވާހަކަތައް އޭނަގެ ސިކުނޑިން ފިލާގޮތެއްނުވެއެވެ. އެތައް އިރަކު އެގޮތުގައި ހުރުމަށްފަހު އަތުގައި އޮތް ސިނގިރޭޓު ޑަސްބިނަށް ލިއެވެ. އޭރު އަލޫފްގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. އޭނާާގެ މޫނުމަތިން ސިފަވީ ވިސްނަމުންދިޔަ ކަމަކަށް ވަކި ގޮތެެއް ނިންމި ކަހަލަ ކުލަވަރުތަކެކެވެ. އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަދެ ތާޒާވެލިއެވެ. އަޅި ކުލައިގެ އަތްދިގު ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ޖިންސެއް ލައި ބޮލުގެ އިސްތަށިކޮޅު ރީތި ގޮތަކަށް ސްޓައިލްކޮށްލިއެވެ. ގަޔަށް ސެންޓު ބުރުވާލަމުން އެނދު މަތީގައި އޮތް ސައިކަލު ތަޅުދަނޑި އާއި ފޯނު ހިފައިގެން އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ސިޓިން ރޫމަށް ނުކުން އާޒިމާ އަވަސް އަވަހަށް ސިޑިން ފައިބަމުންދިޔަ އަލޫފް ފެނި ކާން އައުމަށް ބުނެލިއެވެ. އަލޫފް ހިނިތުންވެލަމުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމަކު ބޭރަށް ގޮސްލާފާ އެބައަންނަން ކަމަށް ބުނެ ގެއިން ނުކުތެވެ. އާޒިމާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލަމުން ގޮސް އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އަލޫފް ގޮސް އޭނަގެ ކަޅު ކުލައިގެ ސައިކަލަށް އަރާ ސްޓާޓްކޮށްލިއެވެ. އޭނަގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކުން އެތަނަކަށް ދިޔުން ލަސްވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ.

ލެޕްޓޮޕުން ސީރީޒެެއް ބަލަން އިން ޝަމްހާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދިން އަޑުއިވުމުން ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. ސީރީޒް ޕޯސްކޮށްލުމަށްފަހު އެނދު މަތީގައި އޮތް ކުޑަ ބުރުގާ އަޅާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ގޮސް ދޮރު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ދޮރުމަތީގައި ހުރި އަލޫފް ފެނި ޝަމްހާ ލާން އުޅުނު ނޭވާވެސް އެތެރޭގައި ތާށިވިފަދައެވެ. ހައިރާންކަމާއެކު އޭނައަށް އަލޫފްގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު އަލޫފް އޭނަގެ ގެއިން ފެނުމުން ހައިރާންވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަލޫފްއަށްވެސް ހީވީ އޭނަގެ ދުލުގައި ތަޅެއް ލެވިފާވީ ހެންނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް އޭނައަށްވެސް ޝަމްހާގެ ދެލޮލަށް ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. ” ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ދެވިދާނެތަ… ވާހަކައެއް ދައްކާލަން ބޭނުން… ” އަލޫފް ބުނެލިއެވެ. ޝަމްހާގެ ހިތް ނުހަނު ބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. އޭނާ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި އޭނަގެ މަންމައަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދިނެވެ. ޝާހިދާ ހިނިތުންވެލަމުން ބޯ ޖަހާލުމާއެކު ޝަމްހާ މަޑުމަޑުން ހޫމް ލައްވާލިއެވެ. އަދި ކޮޓަރީގެ ދޮރު ލައްޕާލާ ސިޑިން ފައިބަން ފެށިއެވެ. އަލޫފްވެސް ޝަމްހާގެ ފަހަތުން ތިރިއަށް ފޭބިއެވެ. ޝާހިދާ އެދެމީހުނަށް ވަގުތުކޮޅެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ގޮސް އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

ސިޓިންރޫމުގައި ހުރި ސޯފާތަކުން ސޯފާއެއްގައި އަލޫފް އިށީނުމާއެކު ޝަމްހާވެސް ސޯފާއެއްގައި އިށީނެވެ. ” ކޮން ވާހަކައެއްތަ އަލޫފް ދައްކަން ބޭނުންވަނީ… ” ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައިވި ހަމަހިމޭންކަން ފޫއަޅުވާލީ ޝަމްހާގެ އަޑުންނެވެ. އެއާއެކު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން އަލޫފް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” އައިމް ސޮރީ ޝަމްހާ… އަހަރެން ގަބޫލުކުރަން ޝަމްހާއާމެދު ކަންތައް ކުރެވުނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން… އަހަރެންގެ ކުށްވެސް އެބެއް… އެކަމަށް މާފަށް އެދެން… އަހަރެން މިންހާ ގާތުންވެސް މާފަށް އެދުނިން… އިރާދަކުރެއްވީތީ މިންހާގެ މާފު ލިބިއްޖެ… ޝަމްހާއަށްވެސް އިނގޭނެ އަހަރެންގެ ހިތުގަ އަދިވެސް ވަނީ މިންހާކަން… އަދިވެސް ލޯބިވަނީ މިންހާދެކެ… އެކަމަކު… ދެން އެލޯތްބެއް އަހަންނަކަށް ނުލިބޭނެ… މިންހާގެ ހަޔާތުގަ މިހާރު އިއާން އެބަހުރި… މިންހާ ލޯބިވަނީވެސް އިއާންދެކެ… މިންހާގެ ހުރިހާ އުފަލެއް ގުޅިފަވަނީ އިއާންއާ… އެހެންވީމަ އަހަރެންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އުނދަގުލެެއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން… އަހަރެން ބޭނުންވަނީ މާޒީ ހަނދާންނައްތާލާފަ އަލުން އާފެށުމަކުން ފަށަން… ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން… މިންހާދެކެވާ ލޯބި ޝަމްހާދެކެ ނުވެވުނަސް ޝަމްހާއަށް ބޭނުންވާ ލޯތްބާ އަޅާލުން ފުރިހަމައަށް ދެވޭތޯ އަހަރެން މަސައްކަތްކުރާނަން… މިހަގީގަތް ގަބޫލުކުރުމާއެކު ޝަމްހާ އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް އަންނަން ބޭނުންނަމަ އަހަރެން އެއްފުރުސަތު ދީފާނަން… ޝަމްހާއާއެކު ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ފަށަން އަހަރެން ބޭނުން…” އަލޫފްގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ޝަމްހާ އިނެވެ. އޭރު އެދެލޮލަށް ވަނީ ކަރުނަތައް ޖަމާވެފައެވެ.

ޝަމްހާ ސޯފާއިން ތެދުވެގެން އައިސް އަލޫފްގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ. އަލޫފްއަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ޝަމްހާއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެވުނީ އެދެލޮލުގައިިވި އަސަރުތައް ދެނެގަންނަން ނޭނގުމުންނެވެ. ޝަމްހާއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި އަލޫފް ސިހުނީ ކުއްލި ހަރަކާތަކާއެކު ޝަމްހާ އޭނަގެ މޭގެ ތެރޭގައި ބޮނޑިވެލުމުންނެވެ. އެއާއެކު ލޮލުން ފައިބަން ތައްޔާރުވެފައިވި ކަރުނަތައް ފައިބައިގަތެވެ. ޝަމްހާގެ ލޮލުން ފޭބި ކަރުނަތަކުގެ ތެތްކަން އިހުސާސްވުމާއެކު އަލޫފްގެ ދުލުން މަޑުމަޑުން ޝަމްހާގެ ނަން ބޭރުވިއެވެ. ”އަހަރެންގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްނެތް އަލޫފްގެ ހިތުގަ މިންހާއަށްޓަކައި ޖާގަ ދެވިފަވިޔަސް… އެކަމުގެ ސަބަބަކުން އަހަރެން އަލޫފްދެކެވާ ލޯތްބަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ… ތިހަގީގަތް އަހަރެން ގަބޫލުކުރަން… އަދި އަލޫފްގެ ހަޔާތަށްވެސް އަނބުރާ އަންނަން އިންތިހާއަށް ބޭނުން… އައި ވޮންޓް މޭކް ޔޫ ޑިސަޕޮއިންޓް… އަލޫފްދެކެ އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ… މިންހާގެ ޖާގަ ނުލިބުނަސް އަލޫފްގެ ހަޔާތުން ކުޑަނަމަވެސް ޖާގައެެއް ދިނުމުން ފުދޭ… އައި ރިއަލީ ލަވް ޔޫ…” އެގޮތުގައި އަލޫފްގެ މޭގެ ތެރޭ ބޮނޑިވެލައިގެން ހުރެ ޝަމްހާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަލޫފްވެސް ހިނިތުންވެލަމުން އޭނަގެ ދެއަތުން ޝަމްހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ވަށާލިއެވެ. އޭރު އޭނަގެ ބަޔާންކުރަންދަތި ފިނިކަމެއް ލިބިފާވެއެވެ.

ތިން މަސް ފަސް….

ގޭގެ ބޮޑު ސިޓިން ރޫމު ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުުކުރެވިފައެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލަ އާއި ހުދު ކުލައިގެ އޯކިޑްމަލުން ޒީނަތްތެެރިކުރެވިފާވާއިރު ބަލައިލަން ނުހަނު ހިތްގައިމެވެ. ސިޓިންރޫމުގެ މެދުގައި ހަތަރެސްކަން ބޮޑު މޭޒެއް ބެހެއްޓިފާވީއިރު އެމޭޒު ކައިރީ ހުދު ކުލައިގެ ގޮނޑިތަކެއްވެސް ތަރުތީބުކަމާއެކު ހުއްޓެވެ. މޭޒު މަތީގައިވަނީ ހުދު ކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެއް އަޅާފައެވެ. އިއާން ކެތްތެރިކަމެއްނެތި އިންތިޒާރުކުރަމުން އެދަނީ އޭނަގެ ހިތުގެ ރާނީ ފެންނާނެ އިރަކަށެވެ. ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިންހާ މުޅި އުމުރަށް އޭނަގެ ހައްޤަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. އެދުވަހަކަށް އޭނާ ހާދަ އިންތިޒާރުކޮށްފިއެވެ. ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ އަތް ދިގު ގަމީހަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައި ހުރިއިރު އިއާން ނުހަނު ހިތްގައިމެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ހިމަ ޓައިއެއް އަޅާފާވީއިރު ކޯޓުގެ ޖީބަށް ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއް ޖަހާފާވެއެވެ. ތުނިތުނިކޮށް ބަހައްޓާފައިވާ ތުނބުޅި އާއި މަތިމަހުން އޭނަގެ ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރުކޮށްދޭއިރު ކަޅުކަން ގަދަ ބޮލުގެ އިސްތަށިކޮޅު ވަނީ ހިތްގައިމު ގޮތަކަށް ސްޓައިލް ކޮށްލާފައެވެ. ފެންނަ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހިތް ލެނބޭނެކަން ޔަގީނެވެ. އިއާންގެ ގާތުގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި ނާއިލްވެސް ހުރީ އިއާންއެކޭ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ނާއިލްވެސް ހަމަ އެހާ ފުރިހަމައެވެ. ” ސާބަސް އާން… ތިވަރަށް ނޫޅުނަސް މިންނު އަންނާނޭ… މުޅި އުމުރަށް ދެން އާންގެ ހައްޤަކަށްވާއިރު މިވަގުތުކޮޅުވެސް މީނަ މިއުޅެނީ މަޑުން ނުހުރެވިގެން… ” އިއާން އިރުއޮރުކޮޅުން ސިޑިއާއި ދިމަ ބަލާތީ ދިމާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ޒިޔަލް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ޒިޔަލްގެ ވާހަކައިން އިއާންގެ ގާތުގައި ހުރި ނާއިލްއަށް ހެވުނެވެ. ” މަ ބަލާނަމޭ ޒިޔަލް ކައިވެނި ކުރާ ދުހުން އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ… އަހަރެންވެސް ބޭނުންވާނެދޯ އަހަރެންގެ ވާންއުޅޭ އަންހެނުން ކައިވެނީގެ ހެދުމުގަ ހުއްޓަ އަވަހަށް ދެކިލަން… ޒިޔަލް މިހާރުވެސް ދޮރާ ދިމާލަށް ބެލި އަދަދެއް ނޭނގި އޫޝީ ނައިސްގެން… ނަން ވާނީ އަހަރުން އެކަނި… އަދި މީނަ އެބަހެއެއްނު… ނާއިލްވެސް އަޝޫ ފެނޭތޯ ބަލާވަރެއް ވަކި މަދެއް ނޫން… ” ނާއިލްގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން އިއާން ނާއިލް އާއި ޒިޔަލްއަށް ރައްދުދިނެވެ. އެއާއެކު އެދެމީހުންގެ އަނގަ ބަންދުވެގެން ދިޔައެވެ. އެތިން މީހުންގެ ސަމާސާ ބަލަންތިބި އާއިލާ މީހުންގެ މޫނު މަތީގައިވީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ކައިވެނި ކުރަނީ އިއާންމެންގެ ގޭގައިކަމުން އާއިލާ މީހުންވެސް އެވަގުތު އެގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ.

އިއާންގެ ކޮޓަރީގައި ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ މިންހާ ހުއްޓެވެ. އޭނަގެ މޫނު މަތީގައިވީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. އެނދުގައި އިށީންދެގެން އިން އަޝްރާގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ އެއަސަރުތަކެވެ. ދެމީހުންވެސް ތިބީ ވަރަށް އެއްވައްތަރުން ނުހަނު ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ކޮޓަރީގައި ތިބި ދެމީހުން ސިހުނީ ކޮޓަރީގެ  ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑަށެވެ. ދޮރާއި ދިމަލަށް ބަލައިލިއިރު މައިޝާގެ އިތުރުން ނަޝްފާ އެތެރެއަށް ވަންނަނީއެވެ. ” މިންނު… ހިނގާދާން… މިހާރު އުޅޭނެ ގާޒީ އަންނަން… ” މައިޝާ އައިސް މިންހާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ. މިންހާގެ ހިތުގެ ތެޅުން އިހުނަށްވުރެ ބާރުވެގެން ދިޔައެވެ. ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލާ ހަމަޖެހެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިންހާ އެދެމީހުނާއެކު ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

ޒިޔަލް އާއި ނާއިލްއާ ވާހަކަ ދައްކަން ހުރި އިއާންއަށް އެއްލި ކަޅިއަކުން މައިޝާ އާއި ނަޝްފާއާއެކު ސިޑިން ފައިބަމުން އަންނަ މިންހާ ފެނި އޭނަގެ ވާހަކަ ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ވަށާއިގެންވީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ސަމާލުކަންނުދެވި އޭނަގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެެއް މިންހާއަށް ހުއްޓުނެވެ. ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ލޭސް ފޮތީގެ ފަސްބައި ފުޅާ ބޮޑު ވެޑިން ޑްރެސްގައި މިންހާ ހީވަނީ ފޮޅިފައިވި ފިނިފެންމަލެއްހެންނެވެ. އަޅާފައިވާ ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލްގެ ތެރެއިން އެދޮން މޫނު ފެންނަލެއް ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. މޫނުގައި ލުއި މޭކަޕެއް ކޮށްފާވާއިރު ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކަކުން އެތުންފަތް ވަނީ ފަވާލެވިފައެވެ. ގަދަ މުށި ކުލައިގެ ކަޅިއެއް ލިބިފައިވި އެބޮޑު ދެލޯ އައިލައިނާއިން ފަވާލާފާވާއިރު މައްޗަށް ލެނބިފައިވި ބޯ އެސްފިޔަތަކުގައި މަސްކަރާ އަޅާފާވުމުން އެދެލޯ ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ތައުރީފު ކުރެވޭނެއެވެ. ” އެހެމް… އެހެމް… ” ނާއިލް އާއި ޒިޔަލް ކެއްސާކަމަށް ހެދެމުން އިއާންގެ ކޮނޑުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލިއެވެ. އިއާންއަށް ހޭވެރިކަންވީ އެދެމީހުންގެ އެހަރަކާތުންނެވެ. އެވަގުތު ކައިވެނި ކޮށްދޭ މީހުން އައުމާއެކު އެކަމަށް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނެވެ. މާލަސްތަކެއްނުވެ ކައިވެނީގެ ކަންކަން ފެށިގެން ދިޔައެވެ. ކައިވެނީގެ ޚުތުބާ ކިޔަމުން ދިޔައިރު ދެމީހުންވެސް ތިބީ ކަނުލާ އަޑުއަހާށެވެ. ”އަނބި ގަބޫލުކޮށްފިން… ” އިއާންގެ ދުލުން އެބަސްތައް ބޭރުވީ ހިނދު މިންހާއަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. އުނގުމަތީގައި އޮތް އޭނަގެ އަތުގައި ހިފާލުމުން ދެލޯ ހުޅުވާ ބަލާލި ހިނދު އިއާން ހިނިތުންވެލައިގެން އޭނައަށް ބަލަން އިނެވެ. މިންހާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ކައިވެނި ކުރެވުމާއެކު އާއިލާގެ މީހުންގެ އިތުރުން ރަހުމަތްތެރިން މަރުހަބާ ކިއެވެ. އިއާން އާއި މިންހާގެ ކައިވެންޏަށްފަހު ދެން ކުރެވިގެން ދިޔައީ ނާއިލް އާއި އަޝްރާގެ ކައިވެންޏެވެ. އެދެމީހުނަށް އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔެވެ. ކައިވެނި ކުރެވުމާއެކު ކަންތައްތައް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށްފަހު އެންމެންވެސް ޕާޓީ އޮންނަ ތަނަށް ދިޔުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.

ކާރުތަކުގައި ބައިބަޔަށް ދަތުރުތައް ފެށިއިރު އިއާންމެންގެ ކާރު ދިޔައީ އެންމެ ފަހުންނެވެ. އިއާންމެނަށްވުރެ ކުރިން އާއިލާގެ ފަރާތްތަކުން ޕާޓީ އޮތް ތަނަށް ދިޔައެވެ. އެތަންވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފާވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށެވެ. ހުދު ކުލަ އާއި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ އޯކިޑް މަލާއި ފޮތިން ޒީނަތްތެރިކުރެވިފާވާއިރު އެދެކުލައިގެ ބޮކި ފަތިތަކުން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ. އެކި ސްޓޭންޑްތަކުގައި މާ ޖަހާ ޒީނަތްތެރިކުރެވިފާވީއިރު މޭޒުތަކާއި ގޮނޑިތައްވެސް ޒީނަތްތެރިކުރެވިފާވަނީ ހުދާއި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފޮތިންނެވެ. ކޮންމެ މޭޒެއްގައި އެލެކްޓްރިކް ތިން އުއްބައްތި އިންއިރު ކޮންމެ މޭޒެެއް ކައިރިވެސް ހަތަރު މީހުނަށް ތިބެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފާވެއެވެ. އިއާންމެން ތިބެން ހަދާފައިިވި ތަނުގެ ބެކްގްރައުންޑްގައި ރަތް ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔަތަކުން ބޮޑު ހިތެއް ހަދާފާވާއިރު ދެން އޮތް ހުސް ޖާގަ ފަޅުފިލުވާލަދެނީ އޯކިޑް މާކޯނިތަކުންނެވެ. އެތަނެކޭ އެއްގޮތަށް އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން ގާތް ފަރާތުންވެސް ދަނީ ޕާޓިއަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. އެންމެންވެސް ވަނީ އެއްގޮތަކަށް ޑަސްޓީ ޕިންކް ކުލަ އާއި ހުދުކުލައިން ކޮސްޓިއުމްސް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައިވާއިރު ކޮންމެ މީހެެއްގެ މޫނުމަތީގައިވެސް ވަނީ އުފާވެރިކަމެވެ.

އިއާންމެންގެ ކާރުގެ ފަހަތުން ނާއިލް އާއި އަޝްރާގެ ކާރުގެ އައިސް ހުއްޓުނެވެ. އޭރު ޕާޓީ ފެށެން ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވުމުން ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ މީހުން އެތަނުގައި ތިއްބެވެ. އެންމެންވެސް އިންތިޒާރުކުރަމުން ދަނީ ކައިވެނި ކުރެވުނު ފަރާތްތައް ފެންނާނެ އިރަކަށެވެ. ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވާލަމުން ފޭބި އިއާން މަޑު ހިނގުމެއްގައި އައިސް މިންހާ އިން ފަރާތުގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އޭނަގެ އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު އެތެރޭގައި އިން މިންހާ އިއާންގެ އަތް މަތީގައި އޭނަގެ އަތް ބާއްވާލަމުން އަނެއް އަތުން އެބޮޑު ވެޑިން ޑްރެސް ކުޑަކޮށް ހިއްލާލަމުން ކާރުން ފޭބިއެވެ. އޭރު އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވީ އެދެމީހުންނަށެވެ. ކާރުން ފޭބި މިންހާގެ ތުންފަތުގައިވީ ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އިއާން މިންހާގެ އަތުން ދޫކޮށްލާ އޭނަގެ މުލައްދަނޑީގައި ހިފުމަށް އިޝާރާތްކުރުމާއެކު މިންހާ އެއަތުން އިއާންގެ މުލައްދަނޑީގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. ދެމީހުންގެ މޫނު މަތީގައިވީ އުފާވެރިކަމުން އާއިލާ މީހުންނާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ހިތަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ނާއިލް އާއި އަޝްރާވެސް އެފަދައިން އިއާން އާއި މިންހާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ. އޭރު އެންމެންގެ ނަޒަރުވެސް ސީދާވެފައިވީ ކައިވެނި ކުރެވިގެންދިޔަ ދެޖޯޑަށެވެ. އެދެޖޯޑުގެ ފުރިހަމަކަމުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ދުލުންވެސް ދިޔައީ ތަޢުރީފުގެ ބަސްތައް އޮހެމުންނެވެ. އެމީހުން އައިސް ތިބުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވި ތަނުގައި ހުއްޓިލުމާއެކު ޕާޓީ ފެށިގެން ދިޔައެވެ.

ޕާޓިއަށް އަންނަ މެހެމާނުންނާ ސަލާމްކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް މިންހާ އާއި އަޝްރާއަށް ދިޔައީ އިއާން އާއި ނާއިލްގެ ފަރާތުން ކުދިކުދި ގޯނާ ކުރަމުންނެވެ. މެހެމާނުންނަށް އަންނަ ގާތް ފަރާތްތަކާއެކު ފޮޓޯ ނަގާ ހެދުމުގައި އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަކުރިއެވެ. ” ހާދަ އިރެއްވެއްޖޭ… އަދިވެސް ނޫޅޭ ދޯ ނިމޭކަށް… ގެއަށް ދެވޭނެ އިރަކަށް ހާދަ އިންތިޒާރެއް ކުރަމޭ… ” ލައިގެން ހުރި ޒަމާނީ ފަޓުލޫނުގެ ޖީބަށް ދެއަތް ޖަހާލައިގެން ހުރެ މިންހާގެ ކަންފަތް ކައިރީ އިއާން ބުނެލިއެވެ. ” މިހުރިހާ ދުވަހުވެސް އިންތިޒާރު ކުރި ގޮތަށް އަދި ކުޑަ އިންތިޒާރެއް ކޮށްލާ… ” ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރެ މިންހާ އެހެން ބުނެލިއެވެ. އިއާން މަޑުމަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ޕާޓީއަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ނާއިލްމެންގެ އޮފީސް ސްޓާފުންނަށްވެސް ދައުވަތުދެވުނެވެ. އެންމެންވެސް ދިޔައީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަމުންނެވެ. އިއާންމެންގެ ސަމާލުކަން އެމީހުންގެ ގާތަށް އައިސް ހުއްޓުނު ހަތަރު މީހުނަށް ދެވުނެވެ. އެހަތަރު މީހުން ފެނި އިއާންމެންނަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އޭރު އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އަލޫފް އާއި ޝަމްހާގެ އިތުރުން ޝާއިފް އާއި އީލާފް ތިއްބެވެ. އަލޫފް އާއި ޝަމްހާ އަތު ގުޅުވާލައިގެން ތިބިއިރު ޝާއިފް އާއި އީލާފްވެސް ތިބީ އަތު ގުޅުވާލައިގެންނެވެ. އީލާފްވެސް ހަޤީޤަތް ގަބޫލުކޮށް މިންހާގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުނީއެވެ. ހަމައެފަދައިން ޝާއިފްވެސް އަޝްރާގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދުނެވެ. އެންމެންވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް މަޢާފުކޮށް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން މުޅިން އައު ފެށުމަކުން ފެށީއެވެ. އަލޫފްގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގައި އެގެއަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރެއިން ޝާއިފް އާއި އީލާފް އާދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދި މިހާރު އެދެމީހުންވެސް އުޅެނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެންނެވެ. ދެމީހުނަށްވެސް އެމީހެއްގެ ކުށް އިހުސާސްކުރެވިފާވާއިރު އެންމެ ބޭނުންވި ފަރާތް ނުލިބުނު ނަމަވެސް އެދެމީހުންގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަމުން ދިޔައެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ވަގުތު ހުސްކޮށް އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަން ފެށުމުން އެދެމެދުގައިވި ދުރުކަން ނެތިގެން ގޮސް ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދިގެން ދިޔައީއެވެ. އިއާންމެނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ސަލާމް ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯ ނަގާ ހަތަރު މީހުން އެކުގައި ކެއުމަށް އިންސާފުކުރަން ދިޔައެވެ.

އެގާރަ ޖަހަން ގައިވެފައި ވަނިކޮށް ޕާޓީއިން މީހުންތައް މަދުވަމުން ގޮސް އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ގޮސްފިއެވެ. އެއާއެކު ދެން ފެށިގެން ދިޔައީ ކަޕުލްގެ ޕޮޓޯ ނެގުމެވެ. ކޮންމެ ކަޕުލްއެއް ވަކިން އެތައް ފޮޓޮއެއް ނެގުމަށް ކައިވެނި ކުރެވުނު ދެޖޯޑު އެކީވެސް ހިތްގައިމު އެތައް ފޮޓޯއެއް ނެގިއެވެ. އެއަށްފަހު އާއިލާ އާއި ގާތް އެކުވެރިންނާއެކުވެސް ފޮޓޯ ނެގިއެވެ. އެންމެ ފަހު ފޮޓޮއަކަށް އެންމެ އެކުގައި ފޮޓޯ ނެގުމަށްފަހު އިއާންމެންވެސް ކާން އަވަސްވެގަތެވެ. ގިނައިރު ކޮޅަށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ހަތަރު މީހުންވެސް ތިބީ ވަރުބަލިވެފައެވެ. ” ދަރިފުޅުމެން ހަތަރު ކުދިން ދާންވީނު ގެއަށް އަރާމުކޮށްލަން… ބައްޕަމެން ގެއަށް ދާނަން ޕާޓީގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އަޅުވާލާފަ… ” އިއާންމެން ކައިނިމުމުން އަރީފް އައިސް ބުނެލިއެވެ. ހަތަރު މީހުންވެސް އެންމެންނާ ކުޑައިރުކޮޅަކު ވާހަކަ ދައްކާލަން ތިބުމަށް ގެއަށް ދާން ކާރުގައި މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ހަތަރު މީހުންވެސް ދިޔައީ އިއާންގެ ކާރުގައެވެ. ” އޭ ބްރޯ… މަގޭ ކޮއްކޮ ދެރަނުކުރާތި އިނގޭ… މިހާރު ތިހިރީ ނާއިލްއާ ހަވާލުވެފަ… ” ކާރު ތެރޭގައިވި ހަމަހިމޭންކަން ފޫއަޅުވާލީ ސަމާސާ ރާގެއްގައި އިއާން ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. ” ޔަގީނެއްނު… އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެންމެ ކަރުނަތިއްކެއްވެސް އަޝްރާގެ ލޮލުން ވެއްޓުނަކަ ނުދޭނަން… ” ޔަގީންކަމާއެކު އަޝްރާގެ ދެލޮލަށް ބަލައިލަމުން ނާއިލް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އިއާންގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައިރު އަޝްރާގެ ހިތަށް ބަޔާންކުރަންދަތި ހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ”އާންވެސް އަހަރެންގެ މިންނު ދެރަވާފަދަ ކަމެއް ނުކުރާތި… އާންގެ ހައްޤަކީ މަގޭ އެންމެ ލޯބިވާ ކޮއްކޮކަން ހަނދާން ކުރާތި… ” ނާއިލްވެސް ބުނެލިއެވެ. ” އޮފްކޯޒް… މަގޭ ޖާން ދެރަވާފަދަ ކަމެެއް ދުވަހަކުވެސް ނުކުރާނަން… އައި ފްރިމިސް ފޯ ދެޓް… ” ލޯގަނޑުން ނާއިލްއަށް ބަލައިލަމުން އެހެން ބުނުމާއެކު ހިނިތުންވެލައިގެން އިނދެ ނާއިލް މަޑުމަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ކާރު އައިސް މަޑުކޮށްލުމާއެކު ނާއިލް އާއި އަޝްރާ ރޭގަނޑުގެ ވަދާއީ ސަލާމް ކުރުމަށްފަހު ކާރުން ފޭބިއެވެ. އެދެމީހުން ފޭބުމުން އިއާން އޭނަގެ ގެއަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

ނާއިލްގެ ފަހަތުން އަޝްރާ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ސިޑިން އެރިއެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލަމުން އެތެރެއަށް ވަންއިރު ކޮޓަރީގައި ވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެކެވެ. މުޅި ޓައިލްސްތަކުގެ މަތީގަ އާއި އެނދު މަތީގައިވެސްވީ ހުސް ފިނިފެންމާ ފިޔައެވެ. ކޮޓަރީގައި ހިފާލާފައިވަނީ ފިނިފެންމަލުގެ މީރުވަހެވެ. ނާއިލް ދޮރު ތަޅުލި އަޑަށް އަޝްރާއަށް ސިހިފާ ފަހަތަށް ބަލައިލިއެވެ. ނާއިލްގެ ފިޔަވަޅުތައް ބެހެއްޓީ އަޝްރާ އާއި ކައިރިއަށެވެ. ނާއިލް އޭނަ އާއި ދިމާލަށް އަންނަ ތަން ފެނި ފަހަރަކު ފިޔަވަޅެއް އަޝްރާ ދިޔައީ ފަހަތަށް އަޅަމުންނެވެ. ” ނާ… ނާއިލް… ” އަޅައަޅާއިގަންނަމުން އަޝްރާއަށް ނާއިލްގެ ނަން ކިޔާލެވުނުއިރު އޭނާ ގޮސް ފާރުގައި ލައްވެއްޖެއެވެ. ނާއިލް އައިސް އޭނަގެ ގަޔާއި ޖެހޭ ނުޖެހޭހާ ކައިރީގައި ހުއްޓުމާއެކު އަޝްރާގެ ދުލުގައި ތަޅެއްލެވުނެވެ. އަޝްރާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަން އަނގަ ހުޅުވާލި ވަގުތު ނާއިލް އަޝްރާގެ ތުންފަތުގައި އިނގިލި ޖައްސާލަމުން ވާހަކަ ނުދައްކަން އެދުނެވެ. މަޑުމަޑުން ނާއިލްގެ މޫނު އޭނަގެ މޫނާ ކައިރިވަމުން ދިޔައިރު އަޝްރާގެ ހިތްވެސް ދިޔައީ ނުހަނު ބާރަށް ތެޅެމުންނެވެ. ނޭވާ ކުރުވެ މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. ނާއިލްގެ ހޫނު ނޭވާތައް އޭނަގެ މޫނަށް އެޅެމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އަޝްރާއަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. ހިތުގައި އުތުރި އަރަމުންދިޔަ ޖަޒުބާތުތަކުގެ ސަބަބުން ނާއިލްއަކަށް އިތުރަށް ކެތެއްނުކުރެވުނެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން އަޝްރާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ނާއިލްގެ ދެއަތުން އަޝްރާގެ އުނަގަނޑުގައި ވަށާލިއިރު އަޝްރާގެ ހިމަ ދިގު އިނގިލިތައް ނާއިލްގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މަހާލެވިގެން ދިޔައެވެ. ދެމީހުންގެ ހިތުގެ އަވަސްވެފައިވީއިރު ދެހިތުންވެސް ދިޔައީ އެއްވިންދެއް ޖަހަމުންނެވެ.

ގެއަށް ދެވުނުއިރުވެސް ކާރު ތެރޭގައިވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. މިންހާގެ މޫނު މަތިން ހާސްކަން ފެންނަމުން ދިޔައިރު މިންހާ އެއްޗެކޭ ނުބުނާތީ އިއާންވެސް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނޫޅުނެވެ. ކާރު އައިސް ހުއްޓުމާއެކު ދެމީހުން ކާރުން ފައިބާ ގޭގެ ބޮޑު ދޮރު ހުޅުވާލަމުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެތެރެއަށް ވަދެ ހިނގައިގަންތަނާ އަރައިގެން ހުރި އުސް ފައިވާނުގެ ސަބަބުން މިންހާ ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. އެހާ ގިނައިރު ކޮޅަށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ނުހަނު ވަރުބަލިވެފައެވެ. ފައި އެއްފަރާތަކަށް ފުރުޅާލި ވަގުތު އިއާން ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މިންހާ ހިފެހެއްޓިއެވެ. ” ފަޔަށް ތަދުވިތަ… ” ކަންބޮޑުވެފައިވި ބެލުމަކުން ބަލައިލަމުން އިއާންއަށް އަހާލެވުނެވެ. ”ކުޑަކޮށް…” އަނގަޔަށް ގޮތެއް ހަނދާލަމުން މިންހާ އެހެން ބުނުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އިއާން މިންހާ އޭނަގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް އުފުލާލިއެވެ. ” އާން… މިބޮޑު ވެޑިން ޑްރެސްއާއެކު އަހަރެން ވަރަށް ބަރުވާނެ… ހިނގާފަ ދެވޭނޭ… ” އިއާންގެ ކަރުގައި ދެއަތުން ވަށާލާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން މިންހާއަށް ބުނެވުނެވެ. ” ބަރެއް ނޫނޯ… އެހެންނޫނަސް މިހާރު އަހަންނަށް ފުރިހަމަ ހައްޤު އެބެއްދޯ… މިހާރު ތީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ އަންހެނުން… ” އިއާންގެ ބަސްތަކުން މިންހާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ލޯބިވެތި ބެލުމަކުން އިއާންއަށް ބަލައިލަމުން މިންހާ އިއާންގެ އަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް ބޮނޑިވެލިއެވެ. އިއާންގ ހިނިތުންވުން ފުންވެގެން ދިޔައިރު މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެެއްގައި ގޮސް ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ. އަދި ސިޑިން މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮސް އޭނަގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލާާ ކޮޓަރި ތެރެއަށްވަދެ ދޮރު ލައްޕާ ތަޅުލިއެވެ. އެއަށްފަހު ކޮޓަރި ތެރޭގައި މިންހާ ބެހެއްޓިއެވެ.

ހައިރާންކަމާއެކު ކޮޓަރި ތެެރެއަށް ބަލަން މިންހާ ހުއްޓެވެ. މަޑު ނޫކުލައިން ކުލަ ލެވިފައިވި އެތަނަވަސް ބޮޑު ކޮޓަރި ތެރޭގައި ވަނީ ދިއްލާފައިވާ އުއްބައްތިތަކުގެ ފަނޑު އަލިކަމެވެ. ދިއްލާފައިވި އުއްބައްތިތަކުން މުޅި ކޮޓަރި ތެރޭގައިވީ މަސްތުކުރުވާފަދަ ހިތްގައިމު ވަހެކެވެ. ހުދާއި މަޑު ނޫކުލައިން ހުރިހާ ފަރުނީޗަރެއްވާއިރު ކިންގް ސައިޒްގެ ހުދު ކުލައިގެ ބެޑްޝީޓު ފަޅުފިލުވާލަދެނީ ރަތްކުލައިގެ ފިނިފެންމާ ފިޔަތަކުންނެވެ. މުޅި ކޮޓަރީގެ ޓައިލްސްތައް މަތީގައިވެސްވީ ފިނިފެންމާ ފިޔަތަކެވެ. އެނދުގެ ވަށާއިގެން ހުދާއި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މާފަތިތަކެއް ދަމާފައިވުމުން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ. ޑްރެސިން ޓޭބަލް މަތީވެސް ފިނިފެންމާ ފިޔަތަކުން ފުރިފައިވީއިރު ތިން އުއްބައްތި ބެހެއްޓިފާވެއެވެ. މިންހާ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޑްރެސިން ޓޭބަލް މަތީ އޭނަގެ އަތް ބީއްސާލިއެވެ. އޭނައަށް ކޮޓަރި ޒީނަތްކުރެވިފައިވި ގޮތް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. ޑްރެސިން ޓޭބަލްގެ ލޯގަނޑަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލި ވަގުތު އޭނައަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި އިއާން ފެނި މިންހާގެ ހިތުގެ ތެޅުން ބާރުވެގެން ދިޔައެވެ. މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އިއާން މިންހާ އާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

އިއާން އައިސް އޭނަގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓުނުއިރުވެސް މިންހާއަށް އެހުރި ގޮތަށް ހުރެވުނީއެވެ. ލޯގަނޑުން މިންހާގެ ސޫރައަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ އިއާން ފަހަތުން މިންހާގެ ބަނޑާއި ދިމާލަމުން އޭނަގެ އަތް ވަށާލަމުން އެހަށިގަނޑުގައި ބައްދާލިއެވެ. މިންހާއަށްވެސް އިއާންގެ އަތް މަތީ އޭނަގެ އަތް ބާއްވާލެވުނެވެ. ” އަހަރެން ކުރި ހާދަ ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުމޭ މިފުރިހަމަވީ… އައިމް ސޯ ހެޕީ… ” އެހުރި ގޮތަށްހުރެ އިއާން އެހެން ބުނުމަށްފަހު މިންހާ އޭނައާއިވީ ފަރާތަށް އަނބުރާލިއެވެ. އިއާން ފުން ނަޒަރަކުން މިންހާގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. ސާފު ރީތި ކަޅިއެއް ލިބިފައިވި އެބޮޑު ދެލޮލާއި ތުންފަތުގައިވި ހިނިތުންވުމުންވެސް މިންހާގެ އުފާވެރިކަން ހާމަވެއެވެ. ދިއްލާފައިވި އުއްބައްތިތަކުގެ ފަނޑު އަލީގައި އެދެލޯ ވިދަމުން ދިޔައިރު އެމޫނަށް އެޅިފައިވި ފަނޑު އަލިން އެދޮން މޫނު ނުހަނު ހިތްގައިމެވެ. އިއާން އޭނަގެ ދެއަތުން މިންހާގެ މޫނުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން އޭނަގެ ނިއްކުރި މިންހާގެ ނިއްކުރީގައި މަޑުމަޑުން ޖައްސާލިއެވެ. ” ޖާން އައި ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗް… އަބަދުވެސް މިހިތުގެ ވިންދު އެދޭ ލޯތްބަކީ ތީ… ” އިއާންގެ ދުލުން އިވިލި ބަސްތަކުން މިންހާގެ ތުންފަތަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއްވެރިވިއެވެ. ހިތަށް ކުރުވި ފުން އިހުސާސަކުން މިންހާއަށް އޭނަގެ ބޯ އެސްފިޔަތައް ތިރިކޮށްލަމުން ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު އިއާން އިސްއުފުލާލާ މިންހާގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. މިންހާވެސް ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން އިއާންގެ އަސަރުގަދަ ދެލޮލަށް ބަލައިލިއެެވެ. އެދެލޮލުގައިވި އަސަރަކުން އެހިތުގެ އެންމެ ހިމަ ނާރަށްވެސް އަސަރުކުރުވިއެވެ. މަޑުމަޑުން އިއާން އޭނަގެ މޫނު ކައިރިކުރަމުން ގޮސް މިންހާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. މިންހާއަށްވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަަށް އެއަމަލުގައި ބައިވެރިވެވުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ދެމިގެންދިޔަ އެވަގުތުކޮޅަށްފަހު މިންހާ ކުއްލިއަކަށ އިއާން އާއި ދުރުވެލާ ފުރަގަސްދެމުން ޑްރެސިން ޓޭބަލަށް ކުރިމަތިވާނޭހެން ހުއްޓިލިއެވެ. އޭރު އޭނަގެ ނޭވާ އަވަސްވެ ހިތުގެ ތެޅުންވެސް އިންތިހާއަށް ވަނީ ބާރުވެފައެވެ. ” ދެން އިތުރަށް އިންތިޒާރު ނުކުރުވާ ޖާން… ” މިންހާގެ ފަހަތުގައި އައިސް ހުއްޓެމުން އިއާން ބުނެލިއެވެ. މިންހާ މަޑުމަޑުން ދެލޯ މަރާލިއިރު އިއާން މަޑުމަޑުން މިންހާގެ ޝޯލްގައިވި ޕިންތައް ނައްޓުވާ ޝޯލް މިންހާގެ ބޮލާ ވަކިކޮށްލިއެވެ. ހުޅިއެއް ޖަހާފައިވި މިންހާގެ އިސްތަށިގަނޑު އިއާން ނިއުޅުވާލިއެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑުގައި ނޭފަތް ޖައްސާލަމުން އެތެރެއަށް ދަމާލިއެވެ. އެވަގުތު ދުވި މީރުވަހުން އިއާންއަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. ދެލޯ ހުޅުވާލާ މިންހާގެ ގަދަ މުށި ކުލައިގެ ރާޅު ބާނި އިސްތަށިގަނޑު އެއްފަރާތްކޮށްލަމުން މިންހާގެ ދޮން އޮމާން ކަނދުރާގައި އިއާން ބޮސްދިނެވެ. އިއާންގެ ކޮންމެ އަމަލަކުން މިންހާދެކެ ވާލޯބި ހާމަކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ. އިއާން މިންހާ އޭނަގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް އުފުލާލަމުން އެނދާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއިރު ދެމީހުންގެ ލޮލުގައިވެސްވީ ތަފާތު އަސަރުތަކެކެވެ.

ފަސް އަހަރު ފަސް…..

އިއާންމެންގެ ގޭގެ ބޮޑު ބަގީޗާގައި އަވަދިނެތި މިންހާ އާއި އަޝްރާ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ބަގީޗާގައި ހަތަރެސްކަން ދިގު މޭޒެއް ބެހެއްޓިފައިވީއިރު އެމޭޒުމަތި ފުރިފައިވަނީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާތަކެތިންނެވެ. ތަފާތު ހެދިކާ އާއި ޕިއްޒާ އާއި ސަބްމެރިންފަދަ ތަކެތީގެ އިތުރުން ޖޫސްވެސް ހުއްޓެވެ. އޭރު ބަގީޗާގެ ތެރޭގައި އިއާން އާއި ނާއިލްގެ އިތުރުން ތިން އަހަރަށް އަޅާފައިވި ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އަންހެން ކުއްޖެއް ސަކަރާތްޖެހުމުގައި އުޅެއެވެ. ”އައިކް… އާރާ… އާދޭ ދެކުދިންވެސް ދެން ޑެޑީއާއެކީ… ” ތަށިތައް ކައިރި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ މިންހާ އެހެން ގޮވާލުމާއެކު އިއާން އޭނަ އާއި މިންހާގެ ދަރިފުޅު އައިކްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ނާއިލްވެސް އޭނަ އާއި އަޝްރާގެ ދަރިފުޅު އާރާ އުރާލައިގެން ގޮސް ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނެވެ. އެވަގުތު ޒިޔަލް އާއި އޫޝާ އެމީހުންގެ ދަރިފުޅު ޒާރާ ގޮވައިގެން އެގޭގެ ބޮޑު ދޮރުން ވަނެވެ. ” އާދޭ އާދޭ… ” އަޝްރާ އެދެމީހުން ފެނުމާއެކު އެހެން ބުނެލުމުން ހިނިތުންވެފައިތިބެ އެދިމާލަށް ޒިޔަލްމެން މިސްރާބުޖެހިއެވެ. މާގިނައިރެއްނުވެ އަލޫފް އާއި ޝާއިފްގެ ކުޑަ އާއިލާވެސް އައިސް ބައިވެރިވިއެވެ. ޝަމްހާ އާއި އީލާފްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އަލޫކް އާއި އީޝް ހުރިއިރު އެދެކުދިންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވީ އައިކް އާއި އާރާގެ އިތުރުން ޒާރާއަށެވެ. ހަވީރުގެ އެހިތްގައިމު ވަގުތު އެންމެ އެކުގައި މަޖާ މާހައުލެއްގައި ތިބެ ހަވީރުގެ ސަޔަށް އިންސާފުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ސަމާސާތަކުން ދޭތެރެއަކުން އެންމެންގެ ހުނުމުގެ އަޑުއިވިގެން ދާއިރު އެންމެންވެސް ދިޔައީ އުފާވެރި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަމުންނެވެ. އެންމެ އެއްވެލާ މަޖާކޮށް ސަކަރާތް ޖަހާލުމަކީ އެމީހުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ އޮތް ގުޅުން އިހުނަށްވުރެ ވަރުގަދަވެފައިވާއިރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިޔައީ އުފާވެރިކަމާއެކު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުންނެވެ. އެކުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ޒިޔަލްމެން އެގެއިން ދިޔައީ މަޢްރިބް ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން ގާތްވުމުންނެވެ.

ގަޑިން ބާރަގަޑި ފަނަރަވާން ގާތްވަނީއެވެ. ސޯފާގައި މިންހާ އިއާންގެ އިންތިޒާރުގައި އިނެވެ. އެވަގުތު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އިއާން ވަނެވެ. މޫނު މަތީގައިވ ވަރުބަލިކަމުންނާއި އަތުގައި ޑޮކްޓަރސް ކޯޓު އޮތުމުން އެއައީ ޑިއުޓީ ނިންމާފާކަން އެނގެއެވެ. ” ނިމުނީތަ… ” ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވަމުން މިންހާ ބުނެލިއެވެ. ” ޖާން… އަދިވެސް ނުނިދަންދޯ ބުނީމަވެސް… މާދަމާ ހެނދުނު ޑިއުޓީ އެއްނު… ” ޑޮކްޓަރސް ކޯޓު ސޯފާ މަތީގައި ބާއްވަމުން މިންހާގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމެއްނެތި އިއާން ބުނެލިއެވެ. ” އާންއަށް އެނގެއެއްނު އާން ނާާންނަނީސް އަހަރެން ނުނިދާނެކަން… ” ސޯފާއިން ތެދުވެ ޑޮކްޓަރސް ކޯޓު ކޮނޑެއްގައި އަޅުވާލަމުން މިންހާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ” ހޫމް… އައި ނިއު އިޓް.. އަންނާނަނ ފްރެޝްވެލައިގެން… ” މިހެން ބުނެ އިއާން ގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަނެވެ. އިއާން ފާޚާނާއިން ނުކުތުމުން މިންހާ ގޮސް އެނދުގައި އޮށޯތެވެ. އޭރު އައިކް ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި އެނދެއްގައި ލޯބިކޮށް ނިދާލާފާ އޮތެވެ. އިއާންވެސް އައިސް މިންހާ ކައިރީ އޮށޯތުމާއެކު މިންހާ އިއާންގެ ތަނަވަސް މޭމަތީގައި ބޯ އަޅާލަމުން ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ” އަބަދުވެސް މިހިތުގެ ވިންދު އެދެނީ ތިލޯތްބަށް… ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗް ޖާން… ” އިއާން މިހެން ބުނެ މިންހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ދެއަތް ވަށާލާ ނިއްކުރީގައި ބޮސްދިނެވެ. އެވަގުތު މިންހާގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. އެތައް އަޑިގުޑަންތަކަކަށްފަހުވެސް ދެމީހުނަށްވެސް ކާމިޔާބު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބުނީއެވެ. އެކަކު އަނެކަށް ލޯބިދީ ވަފާތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އެކި މީހުނަށް ދިމާވާނީ އެކި ކަހަލަ ހާލަތްތަކާއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ކެތްތެރިވާން ވާނެެއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ހިތް އެދޭ ގޮތަށް ކަންތައް ނުވެހިނގައިދާނެއެވެ. މާޔޫސްނުވާށެވެ. ކެތްތެރިވާށެވެ. މާތް ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކެތްތެރިންނާއެކުގައެވެ. ކުށެއް ކުރެވުމުން މަޢާފަށް އެދޭށެވެ. އެކުށް ގަބޫލުކޮށް ހެޔޮ ހިތުން މައާފަށް އެދެފިނަމަ އެކުށަށް މައާފުކޮށް ހިތް ސާފުކޮށްލާށެވެ. ކެތްތެރިކަމާއެކު ކުރި ފޮނި އިންތިޒާރުގެ ނިމުން ކިހާ ފޮނި ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ޚިޔާލުތަކެއްގައި އޮތް އިއާން އިތުރަށް މިންހާ މެޔާއިލާ ބޮނަޑިކޮށްލަމުން ދެލޯ މަރާލީ ދުވަހަކުވެސް އެހިތުގެ ވިންދު އެދޭ ލޯބި ދޫކޮށްނުލާނަމޭ ބުނާ ފަދައިންނެވެ.

ނިމުނީ…

 

 

 

 

 

105

ifoo

I'm a girl who loves to read and write stories ❤️❤️❤️😊😊😊... I love to read comments too ❤️❤️❤️😊😊😊... Writing story is a hobby 😀😀😀... Author of Inthizaarugaa Hunnamey Loabin ❤❤❤, Vindhey Loabi Thee Edhey ❤️❤️❤️...

You may also like...

124 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Minha❤️❤️❤️… Congratulations on being first ❤️❤️❤️😊😊😊… Waiting for your comment 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Aki ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 1. Salaam dear readers ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐… Here is the last part 😊😊😊… Hope all will like this part too ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… I’m really very sorry for the delay 🙁🙁🙁… Thankyou soooooooooo much dear readers ifoo ah thidhey support ah ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊.. Keep commenting your views… Maadhama In Sha Allah comment thakah reply kohlaanan n readers ah special long commenteh vx kohlaanan 😊😊😊❤️❤️❤️… Good night all n love you all ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜…

  ⚠Report!
  1. Suney❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Eshy ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. It’s not wine type champagne… It’s non alcoholic fruity champagne 😊😊😊… It’s available in Maldives too dear 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou soooooo much Anii ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Faimu ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 2. WOW ifoo sis❤️❤️❤️ I’m simply speechless… Hama awesome story…😍😍😍….sifakurunthah Hama 💯💯💯…..Avy ah vvv salhi hurihaa enmenge kids ah dhyfa hurinanthah..😍😍😍😍 can’t wait to read another awesome story of yours..❤️❤️❤️…but I feel so sad vaahaka nimijje Kan😔😔..you are the best writer mulhi mi site GA ves❤️❤️❤️….my one and only inspiration to write stories….most understandable author💐🌹🥀 love you alot😍😍😍 hope to see you soon with another amazing story…❤️❤️❤️😍😍🥀🥀

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Avy haadha loabi comment eh thikohly ❤️❤️❤️😊😊😊… V v v ufaavehje ingey 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It really means a lot for me 😊😊😊… I’m just speechless after reading your lovely comment ❤️❤️❤️😊😊😊… V v v bodah thanks ingey 😊😊😊❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜… Avahah noonas In Sha Allah adhi new story akaa eku bahdhalu kohlaanan 😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊… Love you more ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 3. Wow wow vvv rythi mi part ves….😍😍😍 gud work dear n get well soon 💐💐💐💐💐 ekam v dhera story nimunyma 😐 ummeedhu kuran anehkaa ves mikahala rythi ehen vaahaka eh ifoo ge faraathun kiyaalan libeyne kamah…. aslu ves story v rythi mihaathah kiun story thakuge there in one of my fav story🌹🌹🌹 …….much love from me⚘⚘⚘⚘

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… AMAAN ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It really means a lot for me 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Don’t be sad… After a long break, In Sha Allah I will be back with a different story 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 4. Ma sha allah v v v reethi ❤💙❤💙 comment nukuriyas baraabarah gavaidhun vaahaka kiyan … ❤❤❤🌷🌷🌷🌹🌹 hope to see your another story … ❤❤❤ thank you mikahala reethi reethi vaahakaeh genes dhineyma 🌷🌹❤💞😅😊 much love 😘😘😘😘 tgc …

  ⚠Report!
  1. Ainth ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…. V v v ufaavehje 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Take care 😊😊😊…

   ⚠Report!
 5. V v reethi masha allah… V salhi iburaitheri ending eh thi genaee vx… I am really gonna miss this story…. Best story I read from the whole site…. V v v cute mi part vx.. U are so talented ifoo.. And about the delay, its completely fine, mihaa reethi ending eh genes dhineemaa…. Gonna miss u a lot… Get well soon dear and hope to your story soon

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… I will my readers too 😊😊😊… Keep waiting for my new story 😊😊😊… After a long break, different story akaaeku bahdhalu kohlaanan In Sha Allah 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 6. Maasha Allah….. Vaahaka vrha reethi… Ifoo hama thigothuga kuriyah dhey…….😍😍💖💖💖💖….
  Ifoo ge ehn vaahaka eh adhi up kurantha…. V kiyaahithun Ifoo ge vaahaka thah mi kiany…. N I hope very soon Ifoo ge ehn vaahaka eh kiyan libeyne kamah…..
  Thigothuga kuriyah dheyy….
  Insha Allah everything gonna b fine……💓💖💖💞💞💞…….

  ⚠Report!
  1. Happy ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Yeah… In Sha Allah ifoo ge new stories adhi fenigendhaane 😊😊😊… Keep waiting for my new story 😊😊😊… After a long break, different story akaaeku bahdhalu kohlaanan In Sha Allah 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 7. Wowwww hama bas huhtifa mihiree 😍😍😍😍😍😍😍😍Varah Varah reethi mi bai 👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much jungkook ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊…

   ⚠Report!
 8. Ifoo ah champagne akee koacheh kan neygey hen heevany.. neygenya google ves eothee ehnu gaimu

  ⚠Report!
  1. Anonymous… I know champagne… It has different types… Not only the alcoholic or wine… Non alcoholic fruity flavours ge champagne vx hurey… N it’s available in Maldives too 😊😊😊… Hope you got clear 😊😊😊…

   ⚠Report!
 9. Uh mm champagne????? It’s haram right? I was shocked ethankolhu kiyaalaafa. Seriously. 😶😐 I recommend you to edit that part as we are Muslims and people who visit this site are as well. 😌 Ebai baahvaafa dhen huri hurihaa baeh ves Hama Vrh reethi. Furihama. Maa sha Allah. Ekam dhen faharakun story eh liyaa iru ekahala thanthan kolhah visnaalahchey. Story ehga ves aharemen ge dheenaa sagaafathah fushu araa ehchehi himenumakee rangalhu kameh noonennu dhw? 😊 well, you did a very good job on writing this story and I appreciate your work.. Hope to see you another well written story from you soon. When are you gonna write another story?

  ⚠Report!
  1. And yeah Miee matheege comment kuri anonymous eh noon ingey Ifoo. I forgot to write the name. So I’m gonna write my name in this comment so that you won’t be confused.

   ⚠Report!
  2. It has different types… Not only the alcoholic or wine… Non alcoholic fruity champagne vx hurey… N it’s available in Maldives too 😊😊😊… Hope you got clear 😊😊😊… N thankyou soooooo much ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… I’m glad that u like it 😊😊😊… In Sha Allah next story v thafaathu vaane 😊😊😊… Neynge vaki bunaakah kihaathaaku kameh new story eh genesdheveynee cause I’m taking a big break 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… N Mrs… I hope you also got cleared 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊…

   ⚠Report!
 10. Ifoo champagne bai rangalhu kohlahchey it doesnt seem appropriate at all..
  One things i noticed about this story is itis kinda similar to the first story you wrote inthizaaru ga hunnaanamey loabin.. same endings for both the stories.. all got married at the same date and after few years family moments with the kids was shown.. in this story also the same thing is repeated. .. and also previous one was also based on three good friends . Besties.. in this story also story if 2 bestfriends..

  I would suggest you to improve that and write a different story compared to the first and this story..
  Ifoo why dont you try a story based on forbiden love, carrier hardship, story of revenge, story of past ans secrets, rich boy and a poor girl or a poor girl and a roch boy, 2 strangers falling for each other and many are there dear.. make your third story different ❤
  Overall story was goood dear ..medhutherein reethi vefa dhiya but fahun ais same thing every part ehga repat vefa buni dates ah update nuve .. ebai improve kohlahxhey dhen faharakun

  ⚠Report!
  1. Yaanii ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the comment ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Thi faahaga kohli hurihaa kameh vx ragalhu kohlaanan In Sha Allah 😊😊😊…

   ⚠Report!
 11. Varah reethi mi vaahaka…❤❤ You are very good at writing stories… 😘❤Uhmeedhu kuranee varah avahah anehkaa vx ifoo ge loabi loabi ehn story fennaanekamah…❤❤❤😘😘😘😘❤❤👑👑👑💜💜💜💖💖💖👏👏👏

  ⚠Report!
  1. AUOO ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Ehaa avahah noonas In Sha Allah adhi ifoo ge new story eh fenigendhaane 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 12. Champagne? You don’t know its wine? Or just copied it from another scene somewhere? Its not cool to write abt stuff you don’t know. It shows you didn’t do your research.

  ⚠Report!
  1. I know what is champagne… Research thakun dhahkaa gothuga non alcoholic fruity champagne vx hurey… N it’s available in Maldives too… Hope you got cleared 😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Thankyou sooooooooo much for understanding ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊…

   ⚠Report!
 13. Alheyyy😍😍😍Iaan haadha romantic ey dhw😍😍😍😍naail ves vv romantic😍😍😍and yes dear ifoo🙂🙂🙂🙂konmekamakauves keiththeri kamaa eku inthizaaru kurumun libey natheejaa varahves fonivaane🙂🙂🙂🙂Dhonthi au v baivaru iburaiythakeiy haasilvejje mi vaahaka kiyaalumun🙂🙂🙂🙂🙂🙂vvv asarukurey mi vaahakaige konme part eiy kiyaalaafaves🙂🙂🙂🙂🙂Ehaaves mi vaahaka furihama😊😊😊😊😊😊😊Ifooo….. Dhen vakivaneetha😔😔😔😔😔😔Adhi annachchey ingey dear😊😊😊🙂🙂🙂Dhonthi Adhives hama kiyaahiyvanee ifooge stories🙂🙂🙂🙂🙂Anyways mee last part.. Ehennu…. Mi part ves hama vvv reethi and vvv loabi💖💖💖💖❤️❤️❤️💗💗💗💗💕💕💕💞💞💞Nimun ves hama vvvv reethi ingey💗💗💗💗❤️❤️❤️❤️💞💞💞Mi vaahaka au hama evvana dhey varuvey…. Ifoo avves💗💗💗❤️❤️❤️💕💕💕💖💖💝💝💝Ifoo thikuri hiyvarah saabas dhen💗💗💗💖💖💝💝💞💞💞💕💕💕❤️❤️❤️Ummeedhukuran a as musthagubalegga anekkaaves Ifoo gee aa vvv reethi furihama vaahaka eiy fenigendhaanekamau🙂🙂🙂🙂🙂😊😊😊😊😊So, take very great care ingey Ifoo dear💗💗💗💖💖💖💝💝💝💞💞💕💕❤️❤️And dhonthi luuuuuuuuv you sooooo much ifoo❤️❤️❤️💗💗💗💗💞💞💞💝💝💝💖💖💕💕💕And good bye Ifoo dear🙋🙋🙋💗💗💗💗❤️❤️❤️💓💓💓💞💞💞💖💖💖💝💝❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Dhonthee ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Yeah… Dhuvaskolhakah vaki velany 😊😊😊… Adhi bahdhalu kohlaanan In Sha Allah break akah fahu 😊😊😊… Much more loves from me n take care ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 14. Non alcoholic champagne is there and is available in Maldives too..

  ⚠Report!
 15. Has none of you heard of non-alcoholic champagne? It is available in Maldives too

  ⚠Report!
 16. Alheyy ifoo story vvvvvv reethi ingeyy.. UM just speachless.. U r an awesome writer dear…. I just love the fact that mihaaruge generation ah muhimmu msg thakeh lihbaidhey gothah dear ge dhe story vx liyunyma.. My fav writer ever… Ifoogr ithuru story thakah vx v inthizaaru eba kureveyy.. Best of luck dear.. And much loves fm me..

  ⚠Report!
  1. Maayu ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much dear for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊.. Ifoo ge new stories kiyaalan libeyne adhi In Sha Allah 😊😊😊… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Liyaaa ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊…

   ⚠Report!
 17. Ifooo..wat Should I say darlinn…❤❤❤🌹🌹🌹💐💐💐🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌷🌷🌷💜💜💜Last part vec vv lwbi ingey…Alhe aan haadha rom ey dhw…hehe.. Jiji akah dhn neyge bunaane ekahchehvec..
  Ehaa varah speechless kohlaifi vihya… hehe…❤❤❤💜💜💜🌻🌻🌻🌼🌼🌼💜💜💜❤❤❤🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌷🌷🌷🌼🌼🌼😘😘😘…Finally mioh lwbi story vec nimuny dhw with a beautiful ending..But break akah story genesdhengna ok hama..I’ll miss this cute nd luwly story assu vec💜💜💜❤❤❤😙😙😙🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌷🌷🌸😍😍😍💜💜💜❤❤❤🌺🌺🌺😘😘😘….Ifoo yuh have done a very great job ey buneveyny..thihaa lwbi good writer akaa dhuvaskolhakah namavec vakivaan jeheythy dheravey😔😔😔🙁🙁🙁….Nd yeah Ifoo ah kaamiyaabu dhuvasthakah edhen..
  TC & LYL 😍😍😍❤❤❤😘😘😘😘💜💜💜🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌷🌷🌷🤭🤭🤭💐💐💐

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Jiji ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊… U was one of the best reader 😊😊😊❤️❤️❤️… V v v ufaavehje thihaa supportive reader eh libunyma 😊😊😊… Don’t be sad dear… After a long break, In Sha Allah I will be back with a new, different story 😊😊😊… Take care n much more loves from me dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 18. Wow😍😍😍
  Masha Allah Varah Varah reethi.. 💯💯💯Speechless hama💚💚💜💚💜💚💜👌🏻👌🏻👌🏻
  & mi story in Varah Gina kanthahthakeh dhasvejji😀😀😀…..
  Ifoo ge ithuru story ah inthizaaru kurevey.. I hope ifooge new story eh kiyaalan libeyne kamah 😜😜😜😜
  Best of luck dear🙃🙃🙃
  Much loves from me💐💐💐💚💜💚💞💞💚💜💚💜💚

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊…Bts lover ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊… Yeah… After a long break, In Sha Allah I will be back with a new, different story 😊😊😊… much more loves from me dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Lotus ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐…

   ⚠Report!
 19. FOR THE KIND INFORMATION… It’s not that wine type champagne… It’s non alcoholic fruity champagne 😊😊😊… Hure ehnu non alcoholic fruity flavours ge champagne 😊😊😊… Like Apple flavour, strawberry flavour, blueberry flavour etc… It’s available in Maldives shops… I have seen it… Ifoo vx ekahala champagne nuliyaane kann readers ah ingen vaane dhw… Atleast that much trust ifoo ah innaan vaane dhw readers ge faraathun 🙁🙁🙁… I’m so disappointed that some of them took wrong 🙁🙁🙁… Anyways it happens… I hope it’s clear 😊😊😊…

  ⚠Report!
  1. Dont be sad baeh kudhinnah ehaa bodah e neygeythy e gotaha conment kury…..i trust u….and ifoo vaahka liyaanyves varah reaserch hadhaafa kan gaboolukuran…dont disapoointed …. most of the readers trusted u😊😊😊😊
   Your big fan maai

   ⚠Report!
 20. Masha allah ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  Thy hunaruveri gaabil vaahka liuntheriyeh..😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  Mi part ehaa long koh genesdhinyma thanks😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😍😍😍😍😍😍😍😍😍…ehaa loabi loabi vaahka eh furihma kamaa eku genes dhynyma ves vvvvvvv bodah thanks😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  Enme furthama ves bunelaany ifoo ge sababun vvv bodah inspier vejje maai ah story eh liumah 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
  You are amazingly talented girl…. whole story is just wowo 😍😍😍😚😚😚😚😚
  Sifa kurunthakaai ibaareh kurunthah ves vvvvvv loabi…..😍😍😍😍😍😍😍😍
  Oooh i forgot to tell that cover page is awesome 😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  Haadha reachey mi part ge knme scene eh ves….. 💜💜💜💜💜💝💝💝💝💝💗💗💗💗💗💗💗💛💛💜💜💛💛💜💜💚💚hollywood in ves mi varuge romantic filmeh nufennnae 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  I shoud rate this story 5 star …best story of the year…🕎🕎🕎🕎🕎🕎🕎🕎🕎🕎🕎🕎🕎
  Ifoo darlin we will miss you💖💖💖💖💖💖💟💟💟💟💟💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💝…avahah annachey…bodu break ekey bunyyas ehaa bodu breakeh nunagchey 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  Seriously mi haaruves keii madhu vejje new stroy eh nulibigen🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻….vvvvvvv miss vaane😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗…..esfiya site ge best star break eh negyma kihineh vaany 😐…all will miss your lovely story
  Ifoo insta beynunu kuranyya id dhyba …. i want be your friend….and messeger beynun kurannyya id ves dhyba…
  Ifoo secrete eh bunantha.. ifoo ge stroy ah baeh faharu eki nan namuga comment kuran vv baivaru..eii hama story rythi kamuun 4 faharuves conment kolleveny
  😂😂😃😃😃😃😃😃😂😂😂😂😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵⚘⚘⚘⚘⚘❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ LOVE U IFOO❤🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  YOUR BIGGEST BIGESST FAN
  🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Maai ❤️❤️❤️… What should I say 😊😊😊… Soooooo colourful Comment 😊😊😊❤️❤️❤️… I loved it ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… U was one of the best reader ❤️❤️❤️😊😊😊… Thi dhin support faahaga kohlevey 😊😊😊… Alhey… 4 faharu comment kuran 😂😂😂… Heheh… 😁😁😁…. Ifoo insta use nukuran… But messenger use kuran… Mikahala public thanehga id dhinun ehaa ragalheh noon dhw dear… Sorry… Will be back after a long break In Sha Allah ❤️❤️❤️😊😊😊… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
 21. WOW.. WOW.. WOW..❤❤💖💖💚💚 MASHAH ALLAH 💙💙💛💛❤❤varah varah reeethi ❤❤💙💙💛💛 sifa kurunthah vess varah reeethi ❤❤🧡🧡💛💛 MASHAH ALLAH 💙💙❤❤💛💛 hama heevanee manzaruthah loa kurimathee sifa vaahennn 💜💜💜💚💚💙💙 hama ehaa vsss furihama 💚💚💖💖❤❤ mi story mee mi site inn mihaathanah kiyuni enme reeethi eh story ah vaane 💛💛🧡🧡❤❤ nd ifoo thee enme best writer 😘😘😘❤❤💙💙💛💛 hama aslah vss ifoo ah hma awardeh haggu 🧡🧡💛💛💙💙 nd thank you mihaa reethi story eh genesdhineethee 💛💛🧡🧡💜💜💜 kuriyah oii thanuga adhi miyah vurenn vess reethi story eh kiyaalan libeyne kamah unmeedhu kurann 💛💛💛💙💙💜💜💜 varah dheravey dhuvas kolhakah namavess ifoo ge story eh kiyaalan nulibeynethee.. 😔😔😔unmeedhukurann ehaa dhigu inthizaareh kuran nujahsaane kamah… we will miss you a lot dear 💛💛💛🧡🧡🧡💜💜💜❤❤❤ much much more more
  loves from m3 😘😘😘💛💛💛🧡🧡🧡💜💜💜💗💗💗
  good luck dear 💜💜💖💖❤❤❤💚

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… My dear sweet yaaanaa ❤️❤️❤️😊😊😊… Thee enme best eh reader ❤️❤️❤️😊😊😊… U were so supportive ❤️❤️❤️😊😊😊… V v v ufaavehje yaaanaa ge comment kiyaalaafa ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Will be back after a long break In Sha Allah ❤️❤️❤️😊😊😊… Much much more loves from me dear ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
 22. masha allah………….varah varah reethi mi part ….its really touching……waiting for your new story…..love you so much ifoooooo

  ⚠Report!
  1. Hana ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Will be back after a long break In Sha Allah 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
  1. Ehen bunaakah neynge 😊😊😊… Ehaa avahah hiyeh nuvey fenigendhaane heneh… But avahah noonas In Sha Allah new story eh fenigendhaane 😊😊😊…

   ⚠Report!
 23. Kithah dhuvahuge break eh tha nagany…waitting for yiu new stroy and hope you will bring different story…different plot and sad love story.. not best freinds story…

  ⚠Report!
  1. Ehen bunaakah neynge 😊😊😊… Ehaa avahah hiyeh nuvey fenigendhaane heneh… But avahah noonas In Sha Allah new story eh fenigendhaane 😊😊😊… Yeah… I will bring a different Story In Sha Allah 😊😊😊… Thanks ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊…

   ⚠Report!
 24. Ifoo thy kn atoll eh ge kn rasheh ge kujje…hama ahaalee…you re talented and brave girl….just luv u re storys..m.lots of love and come back…all fans are waitting for new story..😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  Mi story gavaaidhun hama keen ehaa ginain conmnet nukurevunas….bohoath bohoath shukuran ❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Island and atoll is a secret ingey… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊… V v v ufaavehje story kamudhiyaima 😊😊😊… In Sha Allah will be back with a new story after a long break 😊😊😊… Thankyou ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou soooooo much Noora ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… It means a lot for me 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊…

   ⚠Report!
 25. Alhey nimuny thr 😗😗Vvvvvvvv reethi… Neh bunaane ehcheh ves… Speech less… 😘😘😘❤️❤️Alhe Dhen Kon irakun tha ifoo sis ge Story Eh kiyaa lan libeyny…. Kehmadhu vefa Mi hunnany Ehen story eh kiyaa laahithun…. Once again vvv reethi… 😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💚💚💛💛💜🖤💓💔💔🖤💜💜💛💛💛💚💗💗💗💖💖💖💖💟💟💟💟💖💞💖💞💝💖💙💖💚💚👄💛👄💜💜👄💜👣💜👅🖤💗🖤🖤💗

  ⚠Report!
  1. Kiara ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊… Yesss dear… Story nimuny… Ifoo ah exactly bunaakah neynge new story eh genesdheveyne ireh 🙁🙁🙁… I’m taking a long break n midhuvaskolhu mi dhaairaa aa thankolheh dhurah jehilan miulheny… But In Sha Allah break ah fahu bahdhalu kohlaanan 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 26. Finally my all time wish came true. And now this is the end. I am a girl who read many stories and I say this is the one of the best stories I’ve ever read. Keep it up ifoo dear. Love you more. 😊😊😊😙😙😙😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn❤️❤️❤️😊😊😊…. So sweet of you Lilly Aish ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 27. Salaam dear readers ❤️❤️❤️😊😊😊… First of all I would like to thank to all my readers for supporting me in this journey ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Thankyou sooooooooo much to all who supported me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Thikudhinge support aa eku mi story ifoo ah ehaa successfully mi ninmaalevuny 😊😊😊❤️❤️❤️… N I would like to apologise too ehaa lahun up kurevunyma n fudhey varakah gina parts bunaa dhuvahah up nukurevi dhiyumun ekamah vx maafah edhen 😊😊😊❤️❤️❤️… I’m really sorry 🙁🙁🙁… Ehvx readers eh hih hama nujehey fadha ehcheh noonee baheh vx bunevifaavaa nama I’m sorry ❤️❤️❤️… Readers ge faraathun libunu comments thakun improve kuran jehey v gina kankan ingigen gosfi 😊😊😊… Mifaharu hedhun mistakes thah improve kohlaafa after a long break, In Sha Allah I will be back with a new, different story 😊😊😊… Thankyou soooooo much all ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Much more loves from me to all my fans 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐…

  ⚠Report!
 28. Best of all…….. 😘😘😘😘love the full stry.. ifoooo u r the best….😘😘😍😍 mivaahaka mee hama fav….. 😍😍😍😍😄😄😄ifooo ge next stry ah waiting ….☺☺☺☺☺☺ loved it a lot…. ❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙and varah rangalhu iburatheh libigen dhey mi stry in…. 💜💜💜💜💜💜ifoooo ge life ah sucess edhen…💓💓💓💓💓💓 take care…💞💞💞💞💞 and gud luck for next stry…😍😍😍😍😍😍 love you ifooo… ❤💙💜💚u r biggest fan…❤❤❤❤💜💜💜💜💜💙💙💙💙💚💚💚💚💛💛🌸🌸💐💐💐💐💐💐🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹🌹🌺🌺🌺🌺🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷💝💝💝💝

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn❤️❤️❤️😊😊😊…. A..na ❤️❤️❤️… V v v ufaavehje ingey ifoo 😊😊😊… Thi dhin support v bodah faahaga kohlevey 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… It means a lot for me 😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊… In Sha Allah I will be back after a long break 😊😊😊… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 29. Alheyy ifooo❤❤❤mi site ga huri emme talented star break eh negyma readers ah vaany kihineh???😘😘😘❤❤❤😍😍💜💜💜but u can understand ifoo thihaa bxy koh ulhemun ves mikahala nice loabi story eh genesdhinyma thanks a lot darling..🌷🌷🌷🌻🌻🌻🍁🍁🍁🌿🌿🌸🌸🌸to be honest i haven’t read a beautiful,romantic,nuce story than this…🌹🌹🌹🌷🌷🌸🌸🌺🌺🌺congratulations ehaa nice story eh fashaagen readers ge loabi hoarhaigen nimmaalyma..🌺🌺🌺🌻🌻🌹🌹🌸🌸🌷🌷ifoo u really have stolen our readers heart with u r kindness…🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌷🌷🌷🌺🌺🌺ehn writers ge faraathun nufenna kithamme kameh ifoo ge faraathun feney…🌺🌺🌺🌻🌻🌹🌹🌹🌸🌷🌷🌷like the way u talk with readers….it’s so kind..🌺🌺🌺🌻🌻🌻🌹🍀🌸🌷🌷🍁🍁🌺🌺🌻ifoo kahala kudhin v madhuvaane mihaaru…🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌷🌷🌺🌺🌺🌺and about the story,what should u say…i m out of words….🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌸🌷🌷🍁🍁🌺🌻🌻ifoo thihara sifa kohlaa sifa kohlumeh….wawawa….🍁🍁🌺🌺🌻🌹🍀🍀🌸u should make a fil based on this…🌹🌹🌹🍀🍀🌸🌸🌷🍁🍁🌺…ifoo ge kibaiga ebahuri story liyumuge hunaru….🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌷🌷🍀🌹🌹aaan..❤❤❤❤hama aslah ves nimunuiru aan ah fall vejje…he is so romantic…🌸🌸🌷🍀🌹🌹🌺🌺🍁🍁ifoo Knthaakun aan kahala good boy eh hoadhy???🌹🌹🌹🌹🌸🌷🌷🌷naail and ashoo ves vv loabi..🌹🌹🌹🌹🌸🌷🌷🌺🍁🍁but thankolheh rythi vees kanneynge naail and ashra ge kuda fight eh genesedhina nama..i mean dhemyhun relationship eh ga ulhemunves…🌺🌺🌺🌻🌹🍀🌷🌷🌸🌸🌸aee dhemyhun ves kiyehnu loabi nuvaanamey and at last they fell for each other…🌻🌻🌻🌹🍀🍀🌷🌷🌷🍁🌺ehnveema naail vaane ehnu ehn kiyaafa ashoo aa dhimaa kohlan..and ashoo vaane ehnu naail aa dhimaa kohlan…🍁🌺🌺🌹🌹🍀🍀🌸🍀🍀🌺🍁🌸dhn mi site ga neiyy kiyaa hiyy vaa kahala vaahaka eh except kiyara ge vhk….nai kiyany ves ifoo ge stories aa kiyaa ge stories…..🌺🌺🌻🌹🌹🍀🍀🌸🌸🌷🍁🌺🌷🌻and like this is my fav…🌻🌻🌹🌹🌹🌸🌷🌷🍁🌷🌻🌷🌹🌷🌻and ifoo nai ah faahaga vi thankolheh ingey mee…aee aan abadhu kiyany MI HITHUGE VINDHU EDHEY LOAYBAKY THEE….minoon dialogue eh genesdhin nama….🌸🌷🌷🍀🌹🌹🌻🍁🌺🌷dhn mi buny e dialogue hadi vhk eh noon ingey…🌻🌻🌻🌹🌹🌸🌷🌷🍁🌺🌺🍂🌿🌿but abadhu ehn kiyaathy…🌻🌻🌹🌹🌸🌷🌷🍁🌺🌻🌻dhn liyaa story vvv different kohlahchey rather than other stories….🌻🌻🌹🌹🌸🌷🌷🍁🌺🌻🍂🌻🌿🌻and ifoo plx bodu break ekey bunyas ehaa bodu break eh nunagahchey…🌹🌹🌹🌸🌸🌷🌷🍀🍁🌺🍁🌺🌻🌹🌸🌹impatiently waiting for u r next story….🌻🌻🌻🌻🌹🌹🍀🌸🌸hama aslahves v v keiyy kuran jeheyne dhw mifaharu…..ifoo love i will miss u a lot…..mi kahala nice story eh ninunyma vvvv dhera vey…🌻🌻🌹🌹🌹🌸🌷🍀🍁🌺🌺🌿🌺🌸luv u loadsssss and loadsssss…..🌻🌻🌹🌹🌹🌸🌷🍀🍀🍁🌺🌺🌻🌻🌹🌷and love u to the moon and back…🌺🌺🌻🌻🌸🌷🌹🍁🌺🌺BEST WRITER….🌻🌻🌻🌹🌹🌸🍀🌷🌻OOPS AND VARAH DHIGU VEJJE DHW…..

  ⚠Report!
  1. Ohhh 😊😊😊… Wowwwwww 😊😊😊… I guess this is the longest comment I have ever got 😊😊😊… Heheh… Seriously haadha loabi colourful comment long comment ekey 😊😊😊… I have no words for you 😊😊😊… V v v v ufaavehje ifoo 😊😊😊… Nai ❤️❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the lovely comment ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜… Bunaane ehcheh vx neynge 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊❤️❤️❤️… Nai thibuni henn ahoo and naail ge fight eh genevunu nama v furihama vees ingey adhi… Thanks dear 😊😊😊… N that dialogue dhw… A dialogue aee ifoo story ge name aa gulhuvaalaafa use kuraa dialogue eh 😊😊😊… Ehenve same dialogue repeat vefa hury 😊😊😊… Hope you got clear 😊😊😊… In Sha Allah I will be back with a new story after a long break 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… Once again thankyou sooooooooo much Nai ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 30. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️mi story vvvvvv reethi finally story huri Haa kudhin vas gudhunii ending vvvvvv reethi 😍😍😍😍😍😍hama ifoo.. u are the best writer 💯💯💯💯

  ⚠Report!
  1. Mal ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 31. Wow. ..reethi kan……Alhey ifoo…I love this story👏👏👏..adhi Mihaa thanah kee emme reethi vaahaka👌👌.varah dera vey dhen story nimuneema😢…waiting for a new story..love you so much…♥♥

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Will be back after a long break In Sha Allah 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 32. Thank u mi part ves long kola dhinythi and its lovely ur great story writer and i love this part and varah Salhi😍😘😗😙😚💋💋💋❤❤❤👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  ⚠Report!
  1. Rai ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 33. Woww…varah reethi..😁😁😁😁😁😁 ifoo u are the best writer.😀😀😀😀😀😀..mi vaahaka akee naukko mihaathanah ked enme reethi vaahaka.☺☺☺☺☺..story nimuniima varah dhera vehje😃😃😃😃😃😃….hope kuranii ifoo ge new ,creative story ehh varah avahah mi site in fennaane kamah..💜💜💜💜💜💜💜❤❤❤❤❤❤until next story💜💜💜💜💜💜…miss u…❤❤❤❤❤💜💜💜💗💗💗💗💗💗💟💟💟💟💙💙💙💙ilysm😁😁😁😁😁

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Naukko ❤️❤️❤️… Ur so sweet dear ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Thi dhin support v bodah faahaga kohlevey 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Will be back after a long break In Sha Allah 😊😊😊… Will try my best to bring a different Story 😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 34. Wow My dear 😘😘😘 I’m speechless ❤❤❤ awesome story 🌹🌹🌹 I can image each n every scene in it 😍😍😍 N v v v loabi kurihaa enmenge kids ah dhyfa huri nan tha 😊😊😊 dear I can’t wait for ur big break cox ur a the best writer for this site plus mihaa nice stories tha genasdhey thyve 💙💙💙 Unmmeedhu kuran dear ge new story eh v avahah kiyaalan libeyne kamah 🌸🌸🌸 Ur one of my favourite writer 💚💚💚 Lysm n miss u a lot bodu koh 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Naju ❤️❤️❤️… That’s so sweet of you ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou soooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Thi dhin support v bodah faahaga kohlevey 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Will be back after a long break In Sha Allah 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… Much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 35. Wooooww😘😘😘😘😘 it’s a nice story and it’s not alcoholic champaign. It’s fruit flavor drinks. It’s alowd in Maldives we are getting from shop and restaurant too. And ifoo hope to read soon ur next story😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  ⚠Report!
  1. Shi ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Will be back after a long break In Sha Allah 😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 36. Its wonderfull ifoo..❤❤❤ your best witter …sryy thankolheh lahun coment kohlevunyyma bxyy kamun adhi mi story kiyaanimunyy…. an hope next story eh avass mussthagu balehgaa fennaane kamah ….keep it..❤❤ varah ibraitheri vahaka eh thi nihmaalyy specially last part..

  ⚠Report!
  1. Mahoo ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… It’s ok lahun viyas comment kohleema 😊😊😊… Will be back after a long break In Sha Allah 😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 37. Speechless…!!!..❤❤😘😘💙💙…Sad…😥😥💘💘😥😥…Its time to say good bye to this lovely story…😥😥💘💘😥😥..Sad to know that this is the last part…😥😥💘💘😥😥.Komme kamakah ves nimun anna gothah,mi story ves nimuny..😥💘💘😥😥…I dnt know what to say about this story…!!❤❤😘😘💙💙…Wonerful,Amazing,awesome,fantastic,lovely,beautiful…Any other word to explain…??❤❤😘😘💙💙…I read the whole story from the begning…❤❤😘😘💙💙..I would like to say this is the best…❤❤😘😘💙💙..Vrh reethi mulhi story vex…❤❤😘😘💙💙..Story ge sifa kurun maai basthah athuraalun hama vrh molhu…❤❤😘😘💙💙…Imla kuh vrh madhu kan faahaga kuran..❤❤😘😘💙💙..Ifoo aky mi rongun kuriah dheveyne kuhjje…❤❤😘😘💙💙..I want you to continue this…❤❤😘😘💙💙..Vaguthu vee varakun kuriah dhasny..❤❤😘😘💙💙…Nufeney ehvex gothakah huttaalaakah…❤❤😘😘💙💙…Thy mi site ga ulhey enme best writter…❤❤😘😘💙💙..All the readers love your stories and you too…And you are so kind…❤❤😘😘💙💙..I like the way you treat your reasders…❤❤😘😘💙💙…I am a huge fan of you dear..❤❤😘😘💙💙…Fahun kiyunun nama vex i read ur first story vex…E story vex hama reethi…❤❤😘😘💙💙…Both stories based a same concept right..I think its time to bring a change dear…Make your 3rd different ingey…❤❤😘😘💙💙…Komme feel eh ge story eh viyas you will make your readers happy..❤❤😘😘💙💙…The ending was perfect ingey dear…❤❤😘😘💙💙…Vrh salhi mi part ge vex sifa kurun..❤❤😘😘💙💙… I am proud to be a huge fan of you..❤❤😘😘💙💙…Please dnt take a long break dear…We are waiting for another lovely story frm you…❤❤😘😘💙💙…Dnt take a long break dear…❤❤😘😘💙💙..Ifoo ge stories thah kiyany vrh kiyaa hithun..❤❤😘😘💙💙…You did a amazing job dear…❤❤😘😘💙💙…Hope nest story aky vex mihaa reethi,kiyaa hiyy vaa story akah vaane kamah..❤❤😘😘💙💙..Wish you all the best and bright future a head..❤❤😘❤💙💙..May god keep you in good health and fullfill you dreams..❤❤😘😘💙💙..God bless you ameen..❤❤😘😘💙💙..Much loves dear..Miss you a lots…❤❤😘😘💙💙..Sorry for the late comment dear..❤❤😘😘💙💙…I am so bixy these days…Ehnve lahun story kiyuny vex..But vrh check kurevunu first upload kuran buni day ga..Dhen fahun office maa bixy v ma nukurevuny…But time kolheh libunu irah kiyaalaafa comment mi kohly..❤❤😘😘💙💙…Thank you for this wonderful story dear..❤❤😘😘💙💙
  THE BEST STORY
  THE BEST WRITTER
  ❤❤❤❤💙💙💙💙

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… @Ikleel ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Ur really very supportive 😊😊😊… V v v ufaavehje story kamudhiyaima 😊😊😊… Will be back after a long break In Sha Allah 😊😊😊… Keep waiting 😊😊😊… Much loves ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 38. champagne ge vaahaka ais otheema vvvv dhera . Anyways story was not bad. Ekam i feel board mi story kiaalaairuga. I don’t know why. I hope dhen liaa story eh thankolhe reethi vaane kama. And ya. Ut wasn’t bad. But not good

  ⚠Report!
  1. Malaak ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much for the comment ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… Will try my best to improve 😊😊😊…

   ⚠Report!
 39. Hiiii ifoo darling !!! Varah gina dhuvas kollaafa emme fahu part ah dho mi comment kolleveny 😥😥😥 im gonna miss you and this story so much 😭😭 komme week aku inthizaaru koh koh hunnany mi story ah viyya 🙁
  Anyway this story was beyond perfect!! Kommes part eh ves ehaa furihama.. ❤❤ description thakaa emotions thah genesdheefa hunna gothaa hedhun elhumaa dhen mihen gos kiyaane kameh nei 😍😍 ifoo kairy bunelan beynun vany this story was a hit for me ey 🌹🌹👏🏻👏🏻 thi kuri hiyvarah hama saabas.. Office ga ehaa busy koh ulhemun geytherey ga kanthah kuramun plus family and social life ah time dhemun mi story genesdhinun nuvaane easy kamakah.. Mi kan kuraa myhakah dho meege undhagoo ingeynee 😊 so you dont have to apologize bunaa dhuvahakah story up nukurevunas.. 😘 ifoo genesdhin mi 2 story ves hama perfect 😍😍♥♥ hithun filaigen nudhaane varuge 2 stories mee 💛💛 m gonna miss you so much 😥😥😥 ifoo dear please buneladhevidhaane tha around kihaa thanehga kan dhen ifoo ge story ah kiyaalan libeynee..
  And one more thing, ehbai episodes ga eba huri dho lava thakeh genessa.. Mi hama hus livy ge playlist ga hunna lava thah.. Hawayein, sab tera, and I remember aloof fonuvi maa bondi ehga in “vaaneyhe dhuniyeygaa” lavaige thankolheh dhww.. Hehe.. We have a very similar music taste.. 😆😆❤❤ I want your next story also to be a romantic story 🙉🙈 have so many things to tell but comment bai furidhaane dhw.. Hehe.. Kind of felt very bad for aloof fahun.. 😥 but in the end Aan ah Aan ge true love libuny dho.. Im gonna read this story over and over again and will recommend this story to others as well.. Because its that awesome !!!! 💛💛♥♥❤❤💖💖 lots of love dear.. Take care 🧡🧡💕💕💚💚 you’ve become like a sis to me 🤗🧡🧡❤❤🌻🌻💐💐🥀🥀🌹🌹🌺🌺

  ⚠Report!
  1. Finally my dear sweet Livy ge comment eh ❤️❤️❤️😊😊😊… You don’t have any idea how much I missed your comments 😊😊😊❤️❤️❤️… Livy ❤️❤️❤️… You know what… I will try every part I used to wait for your comment 😊😊😊… Aaan n minnu relationship ah dhiya part ah Livy ge comment eh libeyne kamah v v v bodah ummeedhukurin… But unfortunately nulibunu 🙁🙁🙁… To be honest, I was really disappointed 🙁🙁🙁… Dhn I was hoping for last part 😊😊😊… V v v v ufaavehje Livy ge supportive comment eh last part ga libunyma 😊😊😊❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje ehaa understanding, supportive reader eh libunyma 😊😊😊… Thankyou sooooooooo much for the lovely comment ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Yeah… We have a similar music taste 😊😊😊… Aee ifoo ge playlist ga vx himeney lava 😊😊😊… You are just like little sis for me 😊😊😊… Love you my dear sweet Livy ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Ifoo ge next story inn vx fennaane kamah ummeedhukuran 😊😊😊…

   ⚠Report!
  2. Awwwww im so sorry in get disappoint kollevunyma 😟😟 dhen ifoo ge story eh aeema iraadha kureviyya hama huriha parts ah comment kollaanan 😍😍❤❤🌹🌹🧡🧡 Miss you more my dear sweet ifoo 💕💕💕🌻🌻🌻💐💐😘😘

   ⚠Report!
  1. Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜… V v v ufaavehje 😊😊😊…

   ⚠Report!
 40. Ifoo…😢😢😢😭😭😭😭lwbiy 💘💘💘💘💘💘stry nimuniy dhw💝💝💝💝 it’s wonderful 😍😍😍thnks my ge request complete kohdhiniy ma😊😊😊😊😀😀😀😀 actually I started reading this stry because my frnd eh recommend kuriyma 😁😁😁😁and it worthed recommending 😍😍😍😍😍😘😘😘😘In this stry:
  *Sifakurun v.salhi😚😚😚😚
  *Minnu an ashu ge dress code v.salhi+it’s is Islamic dress 🧕
  *minnu men varah good 👍👍
  *and girl ah faahaga vi kameh eiy story ga naseyhah huh nah kan 😍😍😍😍
  *dhiyniy stry eh Miy 👍👍👍
  *dhen baeh authors stry ge villan abadhu ves dhah kohlaaniy, but ifoo Ehen nah alhaa thiy V. Happy 😊😂😂😂😂😊😀😀😁😁
  That’s all
  Dhen mi prt…
  Vvvvvv. Reethi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💜💜💜💜💜💜
  Kids ves cute 👪👨‍👩‍👧
  Aloof and shamha, Eelaaf and shaaif ah visnuniy ma v. Ufaa vehje 😊😊😊😊😊
  Dhen I’m sad ifoo mi story ninmaaliy ma😭😭😭😭😭
  Bt hopefully waiting for a new stry 😘😘😚😘😘😘😚😚
  Lots of love and kisses 💜❤️💜❤️💜❤️💜❤️💜❤️
  I’m gonna miss yuh🙋🙋🙋

  ⚠Report!
 41. Hey ifoo…. 😚stry ge fahu bai dhw 😭😭😭sadly vakivaan jeheniy 😭😭😭😭😭😱😱😱😱😱😱BTW Miy esfiya site ga liyeba nimunu ehme Reethi stry girl ah😊😊😊😊wedding vvvvvv. Salhi 👌👌an Thnx my ge request complete koh dhiny ma😘😘😘😘😘😘😘bt champagne viy ma🤔🤔🤔🤔🤔🤔overall koh V. Reethi 😍😍😍😍😍😍😍eh jumla kiyaifiyaa aneh jumla kiyan curious vey 😃😃😃 dhen annaathi stry miah vureh perfect vaane kamah unmeedhu kuran 🤗🤗🤗🤗🤗dhen genes dhey vaahaka mi ah vureh sad and heart touching vaane kamah unmeedhu ebeh 😝😝😝😝😝
  Ifoo ah bunelan othiy…
  When ever u feel down🙁, just remember there is a frnd who will never backdown to help u an inspired by you an your talent 😘😘😘😘😘😘👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩
  I’m going to miss yuh 🙁🙁🙁
  Lots of love and kisses 💜❤️💜❤️💜❤️💜❤️💜❤️💜

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Dear Daisy girl ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much ❤️❤️❤️😊😊😊💐💐💐💜💜💜… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Will be back after a long break In Sha Allah 😊😊😊… Keep waiting dear 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐…

   ⚠Report!
  1. Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐…

   ⚠Report!
 42. Vvvv.reethi oh my god😘😘I’m speechless…ifoo haadha molhey… I love this story..😍😍I’m reading it till end..😉😉😊😚😘 seriously haadha haadha reechey…. I love your stories dear ifoo…… Vaahaka Hama Obi…..❤️❤️💔💖💕💗 I love love love love love love love love love love love love love love love love this story………haadha furihama ey…🤗🤗 Love yaa..😍😍😘 inthizaaru aneh story ah… Waiting 💍💍haadha ufaa vejje ey mi story up kodhineema….don’t think about delay….it’s fine……. And waiting for your next amazing story dear ifoo🌹🌹👍🥀💝💞

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Eenash ❤️❤️❤️… Thankyou sooooooooo much 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐… V v v ufaavehje 😊😊😊… It means a lot for me 😊😊😊… Once again thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Keep waiting dear… I will be back after a long break In Sha Allah 😆😊😊…

   ⚠Report!
 43. Wow it is fantastic ifoo
  I just love this story keep it up💖💖💖💖😁😊😀🌹🌹🌹🌹🌹

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou soooooo much beauty ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐…

   ⚠Report!
 44. Wow. vvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reethi maasha allah. I ws speechless. BCZ i never read a story like this in my whole life. N ifooooooooo. L luv ya sooooo much. OMG I DONT EVEN KNOW WHAT TO SAY. love uuuuuu. This is the first time i read ur stry. it was nice. Not nice. Morrrrrrre then nice. Omgod. I love ya sooo much. Big break eh kolaafa konme irakun vaaahaka genesdhinas okkkkk. I will wait for ur new story. Kithanme dhigu inthizaare ves kohfaanan. My lovin ifooo ge stry eh annandhen. I wanna take a selfie with u. And i wanna post it on my insta id and write selfie with the most smart author in the world. Wowwww. Hama aslugaves v reethi maasha allah. May allah bless you. Wow. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💚💚💚💚❤❤❤❤💚💚💚💚❤❤❤💚💚. Vrh reethi ingey. Keep up the gud work. I’m a huge fan of u. And love ur story. Hama hurihaa part e ves baraabara kin. Ekam hitha eree story ekon nimuneema big comment eh kolaanamey. N ninmun v habeys. Vvvv obi. Keep it up dear. MAASHA ALLAH. Vvv reethi ingey. And i just cried that u write next part whould be the last part. Wanna read 10000000000000000000000000000000❤❤❤❤❤❤❤ parts of this story. Not that much. More than that. Wow. Love uuuuuuuu ifooooooooo. I hope that ifooo mi comment kiaalaafa reply eh kolaane kama. Love u my lovin ifooo

  ⚠Report!
  1. Awwwwnn ❤️❤️❤️😊😊😊… I’m speechless 😊😊😊… Just surprised 😊😊😊… Ifoo ah ehaa support kuraa fan eh hurikan ingunyma v v v bodah vx ufaavehje ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou soooooooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje hama asluvx 😊😊😊… Ur so sweet ❤️❤️❤️😊😊😊… I just don’t know what to say 😊😊😊… Hope to see ur comment in my next story 💜💜💜❤️❤️❤️😊😊😊… Much more loves my dear fan ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊💐💐💐… Abadhuvx thidhey support dheyne kamah ummeedhukuran 😊😊😊❤️❤️❤️…

   ⚠Report!
 45. Alheyy haadha reehchey mi story. Just hama best of the best. and meege Season 2 eh beynun. It’s sooooo good!! love you!1

  ⚠Report!
 46. Alhey thankyou ifooo for ur reply. Abadhuves midhey support ifooo ah dheynan insha allah. All the best dear. Keep up the gud work. Love u more. Next story ah ves comment kuraanan insha allah. I’m also vvvv happy bcz u replied my comment. Ur so sweet ifooo. Much more loves from me. Always with u. Gud luck

  ⚠Report!
 47. Writer kintha loamerey hindhu heeveyey gaathugaa vaahen..mivrrhka….baeh faharaa heeve evrrhakaige part thakugai vrgoiy goiy vaahen……n to be honest vrrhka vvvv salhi…Ekm vv ehgoiy thakeh vanii…neyvaa hifahattaaalan jihey madhu thaneh ai ……dhn BTW..kasautii ge scene thahves EBA huri knmes varakh…..naail aa ashraa ge fuh ukaa scene….vv majaa.ekam i recommend writer ah bodah i mean adhi bodah dhn liyaa story thah imaginative khfa…adhi more surprises …i meant neyvaahifahattaaa lanjihey parts thah ginain himenun….knme akas mi vrrhka hama vv reethi…best of luck for ur upcoming storys…..looking forward to them….inthixaarugai hunnamey loabin evrrhka hama rocks ingey💓💓💓💓….luv you

  ⚠Report!
 48. Ifoo v v v reethi… V dhera vey vaahaka nimuneema.. 😟ifoo ah good luck.. Hama dhaan v thi kamun kuriah💖💖💖v all r with u.. 😇😀

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.