”އަޔާން” އިޝާއަށް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ބުނެލެވުނެވެ. އިތުރަށް އެކައްޗެކޭވެސް އިޝާގެ ދުލުން ބޭރެށް ނުވިއެވެ. ހަމައެކަނި އެނަމެވެ. ”ދަރިފުޅު ގަބޫލްތަ ؟” އިނާޝާ އަހާލިއެވެ. ”އޭނަ ގަބޫލިއްޔާ..” އި ޝާ ކުރު ޖަވާބެށް ދިނުމަށްފަހު ކާކޮޓަރިން ނިކު ތެވެ. ”ވަޓް އައި ކުޑް ޑޫ.؟ ދުނިޔޭގަ ވެސް އަހަންނަށް އެންމެ ނަފްރަތު ކުރި މީހާއާ މި ޖެހު ނީ ގުޅެން؟ ކިހާ ބަދު ނަސީބު އަހަރެންގެ ނަސީ ބުގައި ނެތް ދޯ ރަނގަޅު ފިރިއެށް…” އިޝާ އަ މިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”ނޫން ތިހެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުބުނޭ އަހަރެން މިހިރީ އަބަދވެސް އިޝާއާއެކު…އެންޑް ކުރިން ކުރެވުނު ކަންތަކަށް މާފަށް އެދެން..” އިޝާއަށް ލިބުނީ ކުއް ިލި ސިހުމެކެވެ.އެއިވުނީ ދެވަނައެށް ނޫން އަޔާންގެ އަޑެވެ. ކުއްލި ޝޮކަކާއެކު ހައިރާންކަން އިޝާ މޫ ނަށް ގެނއުމަށްފަހު އަޔާންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އެ ވަގުތު ދެމީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބަދައްލު ވެގެން ދިޔައެވެ. ”އަހަރެން އިޝާދެކެެ ލޯބިވަން ވަރަށް ވަަ ރަށް ބޮޑަށް… އެކަން އިނގުނީ މީގެެ ހަތަރު އަހަ ރު ކުރިން.. ޒިޔާން.. ބުނީ..މަ” އަޔާން ބުުނެެލިއެވެ . އިޝާއަށް އަޔާންގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނ ދެވުބީ ގުޑިލަންވެސް ނުކެރިފައެވެ. ހަގީގަތުގައި ވެސް އެއީ ހަމަ އަޔާންހެއްޔެވެ.؟ އާނއެކެވެެ.ހަަަަމަ އެއީ އަޔާންއެވެ.

ދުވަސްތށް ހަލުވި ކަމާއެކު ފާއިތުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެކ އާއިލާތަކަށް އުފާވެރި ކަމާއި ހިތާމަ ވެރިކަން ގެނެސްެދެމުން ދިޔައެވެ. އެގޮތުން އިޝާ އާއި އަޔާން ކައިވެނި ކުރެވޭޭ ދުވަސް ވެސް އަތުވެ އްޖެއެވެ. އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އުފާ ވެރިކަމެވެ. ނަމަވެސް އިޝާގެ މޫނުމަތިންް އެހާ އު ފާވެރިކަނެށް ނުދައްކައެވެ. ކައިވެނި ކުރެވޭތަނާާއި އެކި ކަހަލަ ކަންތައް ތަކަަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައެެ ވެ. ތަން ތައްޔާރު ކުރުމުގައިި އެއްބަޔަކު އުޅުނު އިރު އަނެއްބަޔަކު ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ބާވަން އުޅެނީ އާދައިގެ ކައިވެނި ހަފްލާއެއް ނޫނެެވެ. ހަމަ އެހާމެ ކުޑައެއްވެސް ނޫ ނެވެ. ބޮޑު ހަފްލާއެކެވެ. ރަށުގެ އިރުމަތީ ގޮނޑު ދޮށް ވަނީ  އެކަަމަށް މިރޭ ހާއްސަ ކުރެވިފައެވެ. ކުލަ އަކީ ކަޅު ކުލަ އާއި ރަން ކުލައެވެ. އިޝާގެ އެކުވެރިންް އިޝާމެން ގޭގައި ުފލި ފުލުން އައިސް ތިއްބެވެ. ސްކޫލް ދައުރުގައި އިޝާއަށް ވަނީ ގިނަ އެކުވެރިންތަކެށްް ލިބިފައއވެ. އެއީ އޭނާގެ ހިތް ހެޔޮ ކަމާއި ގެންގުޅޭ މަޖާ މޖޒާޖުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިތުރުން ސަމާސާ ގޮތް ގަނޑެއް  ވެސް އިޝާ ގެން ގުޅެއެވެ.

އެކި ކަހަލަ ކަންތަކިގައި އިޝާ އަތް ގާތް ކޮށްލަ ދީ އުޅުނެވެ. ހަވީރު އަތަށް އެޅުމާއެކު އިޝާ ކައި ވެނި ކުރެވޭ ތަން ބަލާލަން ދިޔައެވެ. ފުރަތަމަވެސް އެތަނަށް ދެވުމާއެކު އަނގަ މަތީ އަތް އަޅަލެވުނީ އެތަން ފުރިހަމަ ކަމުންނެވެ. ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާ ލަކުންވެސް ވެސް ފެންނަނީ އަޔާންގެ އެކުވެރިންނާ އި އިޝާގެ އެކުވެރިންގެ ހުނަރެވެ. އަދި ފޮޓޯ ނަ ގަން ރީތި ފުރޭމް އެށް ވެސް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ވެސެވެ. އިޝާގެ ލޮލުގައި ފުރަތަމަވެސް އަޅައިގަތީ ކޭކް ބެހެއްޓުމަށް ހެދިފައި ވާ ތަނެވެ. އެތަނަށް ގޮސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެތަން ބަލާލިއެވެ. ގޯލްޑް ކުލައިގެ މާތަކަެށް ކަޅު ކުލައިގެ ފުޅިއަކަށް ޖަހާ ލެވިފައި ވިއިރު އެމޭޒުގައި އެޅިފައި ވަނީ ކަޅު ކުު ލައިގެ ފޮތިގަނޑެކެވެެ. ފޮތިގަނޑުގެ އެންމެ ތިރީގައި ރަން ކުލައި ރީތި ރޭނދާއެށް އެޅިފައި ވއެވެ. ވަށް މޭޒަކަށް ވުމުން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށް ދެއެވެ. މޭޒު ވަށައިގެން ތިރީގައި އަޑި ވަކިވާ ބިއްލޫރި ފުޅި ތަކުގެ ތެރެއަށް ރަން ކުލައިން ނި ވި ދިއްލޭ ބޮކި ލައިފާވެއެވެ. ދުވާލް ގަޑި ކަމުން އެ ލައިޓްތަށް ނުޖައްސާ ހުރިނަމވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައވެ. ދެން އިޝާގެ މިސްރާބަކަށް ވީ ހަފް ލާގެ ބެކް ކާރިއަށެވެ. ނަމަެސް އެތަނަށް ނުދެވިި އު ޅެނިކޮން ފައި އަރިއަޅާލިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ލޯ މަރާ ބާރު ކޮށްލީ ގޮސް ޖެހޭނީ ކައިރީގައި އޮތް ގަލުގަ ކަމަށް ވާތިއެވެ.ަަ ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ބާ ރު ގަދދަ ދެއަތނުް އިޝާ ގައިގާ ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އިޝާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެމީހެއްގެ މޫނަށް ބަލާލިނއެވެ. ލޮލުގައި އައނެށް އެޅިފައި ވިއިރު އިސްތަށިގަނޑު އެއްފަރާތަކަށް ސްޓައިލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ލައިގެން ހުރީ ނޭވީ ބްލޫ ކުލއިގެ ގަމީހަކަ އެކު ކަޅު ކުލަިގެ ސްކްނީޖިންސެެކެވެ. އިރު ކޮޅަކު އެމީހެއްހެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިޝާއަށް އޮވެވުނެވެ.އެއީ އޭނާގެ ފިރިމީހައަށް ވާން އުޅޭ ‘އަޔާން އިބްރާހިމް’ އެވެ. އަޔާންއަށްވެސް ރަނގަޅަ ށް އިޝާގެެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ”އެހމް އެހެމަ’ ‘ޒީން ކަރު ކެހިލި ވަގުތު އިޝާއާ އަޔާންއަަަަށް ވަގު ތުންް ދުރުވެވުނެވެ. ”ބަލަ ހަނދާނެއް ނެތްތަށް މިތާާ އަހަރުމެންް ތިބކަމެއް… ކަލޭނޭ.. އިޝާން މި މީހުންނަކަަަަށް ނޭނގޭ ކަންނޭނގެ މިމޫހުންނާއެކު އަ ހުމެންވެސް މެރީ ކުރާކަން…” ޒީން އިޝާންގާތު ބުނެލުމުން އިޝާން ހޫމް އަޅުވާލޮއެވެ. ”އައި ނޯ ” އިޝާ ބުނެލިއެވެ. ”ދެން އިޝާއަށް ނޭނގި ކާ ކަށް ދޯ އިނގޭނީ… އިނގޭތަ ‘ދިވެހި މުދައްރިސް އައިޝަތު ޒީން އަހުމަދް’ މިއީީ ދެން ދިވެހި ކިޔަ ވާފަ ހުރި މީހެކޯލަަ… އެހެންްްްްްވެތާ މި މީހުންނޭ  ބުނާނީ… އައި ތިންކް އަޔާން ޑޯންޓް ނޯ އިޓް” އިޝާން ބުނެލި އެއްޗަކުން އެންމެން ހިނގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.

ނުނިމޭޭ.

 

57

14 Comments

 1. jiji

  June 7, 2019 at 7:17 pm

  Me first dhw..mi part vec v rythi…but hama nujehey thankolhu e bahuri..Correct it next time ingey eesh…Keep going??

  • zombie

   June 8, 2019 at 1:38 am

   Thanks

 2. doll

  June 7, 2019 at 7:31 pm

  Varah reethi..ly

  • zombie

   July 23, 2019 at 2:16 pm

   Thanx

 3. liyaa

  June 7, 2019 at 8:17 pm

  naice ??❤❤

  • zombie

   June 7, 2019 at 11:03 pm

   THANKS

 4. doll

  June 8, 2019 at 1:28 am

  Varah reethi mi part ves..ly♥♥

  • zombie

   June 9, 2019 at 11:42 am

   Thank uuu

 5. No name

  June 8, 2019 at 11:06 am

  Nice..mee eh vanaage vaahaka eh

  • zombie

   June 9, 2019 at 7:08 pm

   Thank uuu so so much dear..

 6. ..doll..

  June 8, 2019 at 9:26 pm

  Varah reethi..♥♥

  • zombie

   July 23, 2019 at 2:15 pm

   Thanx

 7. ??

  June 8, 2019 at 10:12 pm

  Ey kon ibrahimeh tha eii…ayaan ali eh noon tha..

  • zombie

   June 9, 2019 at 11:43 am

   Aslu eiy olhigen jehifa. Mi part liyefa innaaany eesshge sis eesh kuda koh busy v ma ?

Comments are closed.