އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.އެހެން ދުވަސްތަކެކޭއެއް ގޮތަށް ނީރާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ދިހަ މިނެޓް ކުރިން އޮފީހަށް އައެވެ.
ނީރާ ހަމަ ގޮޑީގައި ހަމަޖެހިލިތަނާ ދެންތިބި މުއައްޒަފުން ކޮޅަށް ތެދުވިތަން ފެނި ނީރާ ވެސް ތެދުވިއެވެ.ނީރާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކުރެވުނީ މަޑު ނޫ ކުލައިގެ ގަމީހަކާއެކު ކަޅު އޮފީސް ފަޓުލޫނެއްގައި ހުރި ޒީވާން ފެނިފައެވެ.ކަޅުކަން ގަދަ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ގޮތަކަށް ސްޜައިލް ކޮށްފައި ހުރިއިރު ޒީވާންގެ ރީތިކަން އިތުރު ކުރުވައިފައި ވިއެވެ.
ޒީވާންއަށް ނީރާ ފެނުމުނަ ހިނިތުންވެލެވުނީ ނީރާއޭނައާ ދިމާއަށް ބަލައިގެން ހުރިގޮތް ފެނިފައެވެ.ޒީވާން ލޯމަތިން ގެއްލުމުން ނީރާއަށް ބޯދެފަރާތަށް ހަލުވާލެވުނެވެ.
******
އޮފީހުގަ އިން އަވްނީގެ ހިޔާލުގައި ވަނީ ނާއިޝްގެ ޖުމްލަތަކެވެ.ނާއިޝްއަށް އޭނަ ހެދީ ދޮގުކަން އެނގުނީ ކިހިނެއް ބާއެވެ.އަނެއްކާ ނާއިޝްގެ އަތެއް އެކަމުގައި ވަނީބާއެވެ.އަވްނީއަށް ދެފަރާތަށް ބޯހަލުވާލެވުނެވެ.ނާއިޝް އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެއޭ އޭނަގެ ހިތް ބުނަމުން ދިޔައެވެ.
ހުރިހާ ހިޔާލުތަކުން ބޭރުވެ އަވްނީ މަސްއަކަތަށް ސަމާލުކަން ތެވޭތޯ އޭނައަށް ވެވުނު ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް އަވްނީގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅީ ކިޔާންއެވެ.
“ކިހިނެތްތަ އަވީ”ކިޔާން އައިސް އެހެން ބުނުމުން އަވްނީއަށް ކިޔާންއަށް ބަލާލެވުނެވެ.ކިޔާން ދުވަހަކު ވެސް އަވްނީ ގާތުން ކިހިނެތްހޭ ނާހައެވެ.
“އެއީ ކިޔާން ކުރި ކަމެއް ދޯ”އަވްނީ ކިޔާންއަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ކޮންކަމެއް”ކިޔާން އަހާލީ އެއްޗެއް ނުވިސްނޭގޮތަކަށެވެ.
“ކޮންމެހެން ނޭނގޭކަމަކަށް ހެދިގެން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތޭ ނޭނގޭނަމަ ދޭ މިތަނުން”އަވްނީ އެހެން ބުނެލީ ކިޔާން އަށް ބަލަން ހުރެވެ.”ކޮންކަމެއް””ދޭ”ކިޔާން އެހެން ބުނުމުން އަވްނީ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ބުނެލިއެވެ.
އަވްނީ ރުޅި އައިސްފަ އެހެން ބުނުމުން ކިޔާންއަށް ވަގުތުން ދުރަށް ދެވުނެވެ.އަވްނީ ބާރަށް ވާހަކަ ދެއްކި އަޑަށް އޮފީހުގައި ދެން ތިބި މީހުންއަށް ވެސް އަވްނީއައިދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ.ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުވިސްނާ އަވްނީ އޭނަގެ މަސްއަކަތަށް ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ދިނެވެ.
******
ބްރޭކް ގަޑި ޖެހެން ކައިރިވިތަނާ ނީރާގެ ފޯނަށް މެސެޖެއްއައެވެ.އެއީ އަވްޔަންކޮށްފައިވާ މެސެޖެކެވެ.އަވްޔަން ބްރޭކް ގަޑީ ނީރާ ބަލާ އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައި އޮތެވެ.
ބްރޭކް ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ޒީވާން އޭނަގެ ކެބިންއިން ނިކުތެވެ.ނީރާގެ މޭޒު ކައިރިއަށް ގޮސް ޒީވާން ނީރާއަށް ގޮވާލުމުން ނީރާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެވެ.
“ހިނގާ ބްރޭކަށް ދާން”ޒީވާން އެހެން ބުނުމުން ނީރާއަށް ވަށާ ބަލާލެވުނެވެ.އެވަގުތު އެތާ ތިބި އެންމެންހެން ނީރާ މެންއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބެވެ.ނަމަވެސް ޒީވާންއަށް އެކަމުން އެއްވެސް އަސްރެއް ކުރާހެން ހީނުވެއެވެ.
ނީރާ އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވެގެން ދިޔައީ އެންމެންގެ ނަޒަރުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ https://arabmenhealth.com/generic-levitra/.ނަމަވެސް ނީރާއަށް ހުއްޓުނީ ޒީވާން އޭނަގެ އަތުގައި ހިފުމުންނެވެ.
ނީރާ ޒީވާންގެ އަތުންއަތް ނައްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރާވަރަޖަށް ޒީވާން ނީރާގެ އަތުގައި ހިފާގޮތް ބާރުކުރަނީއެވެ.
“ޒީވާން ކިހިނެތް ވެގެންތަ ތިއުޅެނީ”ގޮޑީގައި އިށީންނަމުން ނީރާ އަހާލިއެވެ. “ކިހިނެތްވީ”ޒީވާން އަހާލުމުން ނީރާއަށް ޒީވާންއަށް ބަލާލެވުނީ ބުނާނެއެއްޗެއްނޭނގޭ ހާލުގައެވެ.
އެވަގުތު ނީރާގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައުމުން ނީރާ ފޯނަށް ބަލާފައި ބޮލުގައި ޖަހާލެވުނެވެ.”ކިހިނެތްވީ”ނީރާ ތެދުވުމުން ޒީވާން އަހާލިއެވެ.”ސޮރީ ޒީވާން ޔަން އެބަހުރި އަހަރެން ބަލާއައިސް”ނީރާ އެހެން ބުނެދާން އުޅުނެވެ.ނަމަވެސް ޒީވާން ނީރާގެ އަތުގައި ހިފާ މަޑުކުރުވިއެވެ.”ބުނޭ އެހެން ފަހަރަކުންނޭ ޕްލީސް”ޒީވާން އެހެން ބުނުމުން ނީރާ ގޮޑީގައި އަނެއްކާ އިށީނެވެ.
******
ނީރާއަށް ނާދެވޭނެއޭ ބުނުމުން އަވްޔަން ދިޔައެވެ.އޭނައަށް ނީރާގެ އުފަން ދުވަސް ކައިރިވެފައިވާކަން ހަނދާންވުމުން ބުކްޝޮޕަކަށް ދިޔައީ ނީރާ އިންގްލިޝް ވާހަކަތަކަށް ލޯބިކުރާކަން އެނގޭތީއެވެ.
އަވްޔަން އާ ވާހަކައެއް ފެނޭތޯ ބަލަމުން ދިޔައެވެ.އެވަގުތު އަވްޔަން އަށް މީހެއްގެ ގައިގައި އަޅައިގަތެވެ.
“ސޮރީ”އަވްޔަން އެކުއްޖާގެ އަތުން ވެއްޓުނު ފޮތްނަނގާ ދެމުން ބުނެލިއެވެ.ޒީކްއަށް އަވްޔަން ވަކި ކުރަން އެނގުނު ނަމަވެސް އަވްޔަންއަށް ޒީކް ވަކިކުރާކަށް ނޭނގުނެވެ.
އަވްޔަން އަވަހަށް ނިކުންނަށް ދިޔައީ ބްރޭކް ގަޑި ނިމެން ކައިރިވެފައިވުމުންނެވެ.ޒީޖް އަށް އަވްޔަން ދިޔަދިމާއަށް ބަލަހަށްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ.
******
ޒީވާންއާއި އެކު ނިކުތް ނީރާއަށް ފުން ނޭވާއެއް ދޫކުރެވުނީ ނާއިޝް އޭނަ ބަލާ އައިސް ހުރިތަން ފެނުމުންނެވެ.ޒީވާން ގާތު ދަނީކަމަށް ބުނެ ނީރާ ގޮސް ނާއިޝްގެ ސައިކަލުގެ ފަހަތަށް އެރިއެވެ.
******
އެރޭގެ ވަގުތެވެ.އަވްޔަން އަވްނީ އަދި ނީރާ ނީރާމެންގޭ ބަދިގޭގައި ޕާސްތާ ކައްކަން ތިބީ ވަރަށް ފޯރިއާއެކުގައެވެ.
“ކޮބާތަ ނާއިޝް”އަވްޔަން ބުނެލީ ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ދިޔަ ނާއިޝް އުޅެއުޅެ ނައުމުންނެވެ.
އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން ނާއިޝް އައެވެ.ނާއިޝްގެ ފަހަތުގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާފެނި އެންމެންއަށް ނާއިޝްއަށް ބަލާލެވުނީ އެއީ ކާކުހޭ އަހާލާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
“މީ މާނީ އަހަރެންގެ ގާލް ފްރެންޑް”ނާއިޝް އެހެން ބުނުމުން ނީރާ އާއި އަވްޔަންއަށް އަސްލުހޭ އަހާލެވުނީ ހިނިތުންވެފައިތިބެއެވެ.
އަވްނީއަށް ނާއިޝްއާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ.އޭރު ނާއިޝް ވެސް ހުރީ އަވްނީއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ކަމުން ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވިއެވެ.އެވަގުތު އަވްނީ ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ.ނަމަވެސް އޭނަގެ ހިތުގައި ރިއްސަމުން ދިޔަވަރު އެނގޭނީ އޭނައަށެވެ.

-ނުނިމޭ-

38

14 Comments

 1. Pop

  May 29, 2019 at 8:14 pm

  Nice???ekam maakuru

  • Ishh

   May 29, 2019 at 10:47 pm

   Thanks pop

 2. Sh••aS'

  May 29, 2019 at 8:21 pm

  Its beautiful… Heevany writing mistakes hurihen..hehe waiting for next part!!!!

  • Ishh

   May 29, 2019 at 10:52 pm

   Thanks Sh..aS’
   Will try to correct the mistakes
   I don’t know to say exactly when
   But insha Allah soon
   Are u shaxi
   Just asking ok

 3. imooo

  May 29, 2019 at 9:02 pm

  mi bai ga mistake hurihen heevanii
  Kiyaali iru ehaa comfortable ai noon
  But u can improve it
  Furathamakaa ai vxmeehekah araa bonthi aku nuhifeine
  Improve vamun improve vamun dhaanii
  When is next
  Love this part too

  • Ishh

   May 29, 2019 at 10:56 pm

   Thanks imooo
   Please keep helping and supporting me sis
   Your negative comments will make me improve sis
   Insha Allah one day I will improve
   Luv u

 4. doll

  May 30, 2019 at 12:02 pm

  Varah varah reethi..hope next part miahvure digukoalaane kama..eyrun hama varah ves reethivaane..next part avahah up kolhadhehchy..ly♡

  • Ishh

   May 30, 2019 at 3:32 pm

   Thank u so much

 5. Sharu

  June 3, 2019 at 3:45 pm

  Story hama varah reethi ingey, ❤?varah kiyaa hithun mi kiyaaly, when is next part? Avahah up kurahche.

 6. Fan of anonymous

  July 9, 2019 at 9:28 pm

  Ey ishh mii bodu varu. Loobi van nukiyaane. Loabivan kiyaany. Understood. Ishh aky english nenyngey kujjeh dhw.

  • Anonymous

   July 10, 2019 at 2:07 pm

   Agreed

  • Ishh

   June 2, 2020 at 3:06 pm

   For ur kind information a got an A grade in English

   If u got more than that then I respect you

   Plus the cover was made by my friend not me and I didn’t check it.

 7. Teena

  July 15, 2019 at 10:20 pm

  Where is next part?????????

  • Ishh

   June 2, 2020 at 3:08 pm

   I will not be writing stories on esfiya anymore
   Sorry dear

Comments are closed.