بسم الله الرحمن الرحيم

މިހިތުގެ ރާނީ އަށް!

ހެޔޮދުޢާ ސަލާމަށްފަހު ލިޔަމެވެ.

ބަގީޗާގައި އިން ރީތި ހުވަނދު ޕަރީއެވެ. އާޝޯޙުވެއްޖެއެވެ. ކަލާގެ ރީތިކަމުންނެވެ. ފަރިވެފައި ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ހަތްތަރީގެ ތިޔަ ހިނިތުންވުމުގައި ހުރި ޖާދޫވީ އަސަރަކުންނެވެ. ނަޒަރުގައި ހުރި ތޫނުކަަން ތޫނު ހަންޖަރެއް ފަދައިން ތޫނުވުމުންނެވެ.

އެހަންޖަރުގެ ތޫނު ކަމުން މިހިތް ކަތިލާތީއެވެ. ރަންކޮޅާއެވެ. ސިހުރެއް ފަދައިން އަހަރެންގެ ޖަޒުބާތުތަކާއި ކުޅެލާ ރާނީއެވެ. ހެދިހުރި ސޫރަ ލޯގަނޑަކުން ދެކިބަލާށެވެ. ހިތިފަތުބުމައާއި އިހި ކަނދުރާ ނުފެނޭތޯއެވެ؟ ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔަ ދަދަ ތުންފަތް ނުފެނޭތޯއެވެ؟ ގިޔުޅު އަތުކުރިޔާއި ތުނިޔަ ނިޔަފަަތި ނިކަން ބަލާބަލާށެވެ.

ތުނިތުނި އޮމާން މޫނެކެވެ. އެސްފިޔަ ޖަހާލާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަކަމާއެވެ. ޖަޒުބީ ސިހުރެއްފަދަ ދެލޮލެވެ. ވިދަމުންދާ ތަރިތައް ފަނޑުކޮށްލާނެ ތޯއްޗެކެވެ. ހެދުން އެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ އިސްލާމް ވަަންތަ ގޮތްގަނޑެވެ. ތިޔަ ނާޒުކީ ފަރިކަން ހާސްހާހުން ގުނާ އަދަދުވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބަލާ ފޫހި ނުވެއެވެ.

މިހިތުގައިވާ ލޯބީގެ ގަނޑުވަރުގައި ހުރި ތަހުތުގައި ރެދަންލައި، ރަނިކަންކުރަމުންދާ ދެލޮލުގެ ކޮއެފަދަ މަލަކުތު ޤަލްބީއެވެ. ވަށައިގެންވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްމެ ކަމަނާގެ ރީތިކަމަށް ތަޢުރީފުކުރާ ކަހަލައެވެ. ކުރުނީހާއި ހުޝާމަދުވެސް މެއެވެ. ދެލޯފުޅާއެވެ. ކަނބުލޮއަށް ލިބިފައިތިވާ ރީތިކަން ބަޔާންކުރަން މިއަޅާގެ ޤަލަން މިވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. ޚުދު އަޅުގަނޑުވެސް މެއެވެ. ކަމަނާގެ ރީތިކަންފެނި އަހުރެން މިހުރީ މަޖުނޫނަކަށް ވެފައެވެ.

މަންޖޭ ބުނަން ހެއްޔެވެ؟ މަށަކީ ޝާއިރެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް ތިޔަ ލައިލާގެ ލޯތްބަށް އެދި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަޢުރީފީ ބަސްކޮޅެއް ލިޔެލައި ކަމަނާގެ ކުރިމައްޗަށް ބަންޑުންކޮށްލީމެވެ. ހިތްވެސް މެއެވެ. ލޯބިވާއެވެ. ކުރިމައްޗަށް ބަންޑުވި ތަޢުރީފާއި ޝުޢޫރުގެ ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެވަނީ އަހަރެންގެ ހިތެވެ. އަދި ބުނަމެވެ. އަހަރެންގެ މިލޯތްބަށް އިންކާރު ނުކުރަނީ ނަމަ އެހިތް ނަގާށެވެ. އަދި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ރައްކައުތެރިކުރާށެވެ. އަހަރެން ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވަމެވެ. ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރުކުރާ ހާލު މިނޯޓު ނިންމާލަމެވެ.

18 މެއި 2019

ޒިދާން މުޙައްމަދު (ލިޔާ ކުއްޖާ)

63

18 Comments

 1. jiji

  May 18, 2019 at 11:04 am

  Vvv salhi ingey??????❤❤??…v kiyaa hiyy vaa gothakah jumla thah athuraafa hury..Gud workkk

  • Z I D H A N (Liyaa Kujjaa)

   May 19, 2019 at 2:46 am

   Yes

 2. inaak

  May 18, 2019 at 11:55 am

  Hehe.. zidhaan kn kujjakah ??liyunu ehcheh thr mee… Vvvv salhi ingey.. hope e kujja vec javaabu dheyne kamah..????

  • Anonymous

   May 18, 2019 at 2:55 pm

   Mee zeck inaak ah liyunu ecceheh

  • Z I D H A N (Liyaa Kujjaa)

   May 19, 2019 at 2:46 am

   Vaki kujjakah noon

 3. potato

  May 18, 2019 at 2:29 pm

  zidhaan haadha faadu faadu ge ehchehi vx up kure ey dhww

  • Anonymous

   May 18, 2019 at 2:54 pm

   I think mee zeck yoomee ah liyefa in ehceh kanneyge.????missed u zeck.more loves from me dear??????‍❤️‍?❤️❤️❤️???❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️????❣️?‍❤️‍??‍❤️‍??‍❤️‍?place zidhaan inaak ah reethi kiyan beynun inaak aa zidhaan aa vvv gulhey age ves zeck pls inaak aa rahtehivagaa Viber in inaak aa chat ves kureveyneyehnun???❤️❤️

   Your biggest fan????

  • Z I D H A N (Liyaa Kujjaa)

   May 19, 2019 at 2:45 am

   Saabahey

 4. Apple?

  May 18, 2019 at 2:56 pm

  V reethi hama?

  • Z I D H A N (Liyaa Kujjaa)

   May 19, 2019 at 9:03 am

 5. Dhonthee

  May 19, 2019 at 11:45 pm

  It’s a very beautiful love note….I reall love it

  • Z I D H A N (Liyaa Kujjaa)

   May 20, 2019 at 5:55 am

   Thank you

 6. Yoohi

  May 24, 2019 at 5:30 pm

  Varah reethi liyun kolheh ?❤

 7. Reekko

  June 10, 2019 at 3:32 am

  It’s awesome???…. Reekko hithaharaa mikahala love note Reekko ah libeyne namaye?? BTW I am your fan ??? your stories are just fabulous….

 8. Rose

  August 21, 2019 at 7:56 pm

  Sry for the late comment on this…. Vvvv majaa..ehaame furihama gothugai vaa ibaaraay thakeh. Adhi ves genesdhehvun edhen mikahala fashuvi ibaaraay thakun jary vefa vaa love note kolheh.., ☺☺☺

 9. Xaara

  September 9, 2019 at 10:49 am

  My bf send this… ???? did u write it zidhaan… V v reethi baskolhey?❤️?❤️?❤️??

  • Z I D H A N (Liyaa Kujjaa)

   September 14, 2019 at 12:31 am

   yeah

 10. [email protected]@d#

  October 9, 2019 at 8:15 am

  Sifa kurunthah vrh reethi

Comments are closed.