ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 28

- by - 80- May 17, 2019

“ރިލެކްސް ދޮންތާ އެހެން ބުންޏަސް ނޫޅެމޭ… ލޯބޮޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ގޮތުން ދެންމެ ދެންމެ އެތަނަށް ވަދެގަނެފާނެއަތީ ބިރުން ހުރިހެން ހީވޭ…” ޝާދީންގެ މޫނަށް އެރި ކުލަވަރާއިއެކު ހައިޒަލް ލާނެތްގޮތަކަށް ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއިއެކު ޝާދީންއަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ.

ހައިޒަލް އެފަދަ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުނީތީ ހިތާހިތުން ޝުކުރުކޮށްލެވުނެވެ. ހައިޒަލްއަށް ނޭނގުނަސް  މި ހަތަރުފާރުތެރޭ ރައްކާކުރެވިފައިވާ ސިއްރު ފާޅުވެގެންދާ ދުވަހަކުން ހައިޒަލްގެ ދިރިއުޅުމަށް ޒަލްޒަލާއެއް އަންނާނެއެވެ. އެ ޒުވާން ހިތް މުޅިން ހަލާކުވެގެންދާނެއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

މެންދުރުގެ އެންމެ ހޫނުކަންގަދަވަގުތު އިޝާރުގެ ކެބިންތެރޭ ހިފާލައިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާއިއެކު ޕާރސަނަލް ސެކެޓްރީ އީތަން އެއްފަރާތެއްގައި ހުއްޓިގެންހުރީ ހަރަކާތެއްވެސް ގެންނަން ނުކެރިފައެވެ. ކޮށްލެވޭ ކުޑަ ހަރަކާތަކުންވެސް އިޝާރުގެ ރުޅިވެރިކަމުގެ ހުޅުކޮޅު ބޮޑުވެގެން ހިނގައިދާނެއަތީ އޭނަ ހުރީ ނުހަނު ބޮޑަށް ޖެހިލުންވެފައެވެ.

މޭޒުގައި ބަރިއަކަށް ޖަހާލެވިފައިވާ ފައިލްތައް ބިމަށް ފައިބައިގަތް ބާރު އަޑުފަށްގަނޑާއިއެކު އީތަންއަށް ސިހިފައި ދެތިން ފިޔަވަޅު ފަހަތަށް އަޅާލެވުނެވެ. ފުޅާ މޭޒުގައި އަތްއަޅުވައިލައިގެން ހުންނެވި އިޝާރުގެ ނިއްކުރިއަށް އަރާފައިވާ ރޫތަކާއިއެކު އެ ލޮލުން ފެނިލެއްވި އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ރުޅިވެރިކަން ފެނި އީތަންއަށް ހިންދިރުވާލެވުނެވެ. އިޝާރުގެ ރުޅިވެރިކަމުން ކަންކަން ގޯސްވެގެންދާނެވަރު ނަގައިގަނެވުނު އިރު ޖެހިލުންވެފައިހުރެ އިޝާރުގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭރު މޭޒުގައި ވިއްދާލެވިފައިވާ ދެއަތަށް ބާރުކުރަމުންދިޔަގޮތުން ލިބުނު ހަބަރުގެ ނުބައިކަމުން ރުޅިމައިތިރިނުކުރެއްވިފައިހުރިކަން ހާމަވެއެވެ. އެވަގުތު އިޝާރު މޭޒުމައްޗަށް ބޭލި ބާރު އެތިފަހަރާއިއެކު ހަޅޭލަވައިގެންގޮތުން އީތަންވެސް ސިހިގެންދިޔައެވެ.

“މިހުރިހާކަމެއްވެގެންދިޔައިރު ކަލޭގެ ލޮލަށް ހުރީ މިރުސްއެޅިފަތަ؟” އިޝާރުގެ ދަތްތަކަށް ބާރުކޮށްލަމުން މޭޒުމަތީގައި ބާއްވާލެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ޖަހާ ހޫރާލިއިރު ތަޅުންމަތީ ދޫލައަޅިގެންދިޔައީ ސިޓީ އުރަ ތެރެއިން ފައިބައިގަތް މަޔާންއާއި ޝަލީންގެ ތަސްވީރުތަކުންނެވެ.

“ޝަލީން އެ ފިރިހެނާއިއެކު މުޅި މާލެ ކުޑަކުރިއިރު ކަލޭ ހުރީ ކިހިނެތްވެފަހޭ؟ އެންމެ ކުޑަމިނުން އަހަރެން ކައިރީ ބުނެލަންވެސް ތި ގަމާރު ސިކުނޑިއަށް ނޭރީތަ؟” އީތަންގެ ހިމޭންކަމުން އިޝާރުގެ ރުޅިވެރިކަން ދެގުނަވެގެންދިޔައިރު ހަޅޭލަވައިގަތީ އީތަންގެ ކަންފަތްވެސް ބަށްވެގެންދާހާ ބާރަށެވެ.

“ސަރ އަޅުގަނޑު…” އީތަން ކުރިއަށް އަޅާލި ފިޔަވަޅާއިއެކު އިޝާރު ބަލާލެއްވި ރުޅިވެރި ނަޒަރުން ދެފައި ބިމުގައި ތަތްލިފަދައެވެ

“އަހަރެންގެ ކުރިމަތިން ދެވޭތޯ ބަލާ… އެހެން ނޫނީ އަހަރެން އަތުން ކަލޭ މަރުވާނެ….” އިޝާރުގެ އިނގިލިތައް ލެބިގެންދިޔައިރު އެއްއަތުން ނިއްކުރީގައި ހިފަހައްޓާލެއްވިއެވެ. އެއާއިއެކު ގޮނޑިއަށް ވެއްޓިގަންނަވަމުން ކަރުގައި އޮތް ޓައިއަށް ދޫކުރަމުން ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެެއްވީ އަމިއްލަ ނަފްސު ހަމަޔަށް އަޅުވަންބޭނުންވެފައިވީފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެއާއިއެކު ޓައިލްސް މަތީ ވިހުރިފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް ނަޒަރު ދަތުރުކުރިއިރު ޖައްސާލެވިފައިވާ ދަތްޕިލިއަށް އިތުރަށް ބާރުވެގެން އައިރު ރުޅިވެރިގޮތަކަށް މަޔާންގެ ނަން ކިޔުއްވާލެއްވިއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

މެންދުރުގެ އެންމެ ހޫނުގަދަ ވަގުތު އޭސީކޮށްފައިވާ ކާރުތެރޭގައި އަލްހާން އިންނެވީ އޭނާގެ ޕާރސެނަލް އެސިސްޓެންޑް ޒާއިންއާއި ކަމެއް މަޝްވަރާކުރުމުގައެވެ. އެއްއަތުން ކަރުދާސްތަކެއް ހިފަހައްޓާލައްވައިގެން އިންނެވި އަލްހާންގެ ފޯން ރިންގްވާންފެށުމާއިއެކު ފޯނު ނަންގަވާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާވާލައްވަމުން ބިއްލޫރިގަނޑުން ފެންނަ މަންޒަރަށް ނަޒަރުހުއްޓަވާލެއްވިއެވެ.

އޭރު ފޯޓިކޯއަށް މަޑުކޮށްލި ފެރާރީ ކާރުން ހައިޒަލްއާއި ނައިނާ ފޭބީއެވެ. ހައިޒަލްގެ އަތް ނައިނާގެ އަތާއި ގުޅިގެންދިޔަވަގުތު ހައިޒަލް ނައިނާއަށް ބަލާލީ ލޯބިން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުންނެވެ. އެއާއިއެކު ނައިނާ ގެނެސް ކުޑަކޮށް މޭގައި ޖައްސާލިއިރު ކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން ދުރުވެލަމުން ދެ ޒުވާނުން އަތުގުޅުވައިލައިގެން ތިބެ ފޯޓިކޯ ހުރަސްކޮށް ކޮމްޕެނީތެރެއަށް ވަދެގެންދިޔައެވެ.

އެ މަންޒަރު ދެކެން ކާރުތެރޭގައި އިން އަލްހާން ދެލޯ ހަނިކޮށްލެއްވިއިރު ބުމަ ގާތްވެގެންދިޔައެވެ. ތުން ފިއްތާލިއިރު ކުޑަކޮށް އަތްމުއްކެވިގެންދިޔައެވެ. އަލްހާން މޫނުމަތިން ފެނިލެއްވި ހިތްހަމަނުޖެހިލެއްވުމުގެ އަސަރުތަކާއިއެކު މޫނަށް ހަދާލިގޮތުން ނިއްކުރިމައްޗަށް ރޫތައް އަރައިގެންދިޔައެވެ. ނައިނާއާއި ހައިޒަލްއާއި ދެމެދު އޮތް ގާތްގުޅުމާއިމެދު އަލްހާން ގަޔާވެނުލައްވާކަން އެ މޫނުމަތިން ހުރީ ސާފުކޮށް ފެންނާށެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ވިއްސާރައިގެ އަސަރެއްނެތް ސާފު އުޑުމަތީ ޖަވާހިރުތަކެއްފަދައިން ތަރިތައް ވިދާ ބަބުޅަމުން ދިޔައިރު ބަލާބަލާ ފޫހިނުވާހާ ނަލައެވެ. ހަނދު އޭގެ އެންމެ އުޖާލާކަމާއިއެކު މެދުއުޑުގައި ރަނިކަންކުރަމުންދާއިރު  މުޅި ފަޒާވެސް ހިނިތުންވަމުންދާހެން ހީވެއެވެ.

ޝަލީން ފެންޑާގެ ތަނބަކަށް ލެގިލައިގެން ކުޑަކޮށް މޫނު އުފުލައިލައިގެން ތަރިތަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުއްޓާ މަޔާން ފެންޑާއަށް ނިކުމެގެން އައުމާއިއެކު ދުވަންފެށި ވަން މިލިއަންގެ ލުއިވަހާއިއެކު ޝަލީން ކުޑަކޮށް ފަސްއެނބުރިބަލާލިއެވެ. އޭރު މަޔާން އަތުގައި އަޅާފައިވާ ގަޑިން ނަޒަރެއްދެމުން ޝަލީންގެ މޫނަށް ބަލާލީއެވެ. ހުދުކުލައިގެ ގަމިހަކާއި ޖިންސްގައި މަޔާންގެ ފިރިހެންވަންތަކަން އެހެން ސިފައެއް އިހުތިޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ޝަލީންއަށް އިރުކޮޅެއްވާންދެން ކަޅިޖަހާލުމެއްނެތި ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ.

“ލެޓްސް ގޯ… ތިއްތި ކާރުގައި މިގާތްކުރަނީއޭ ބުނީ….” މަޔާން ޝަލީންގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

“ޒާންއަށްވެސް ޝަލީ މިކޮޅުގައި ހުރި ރޭވިއްޔަ އަންނަން ބުނަން އިނގުނީ… ދެޓްސް ވައި އައި ހޭޓް ބިއިން އަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ… ރޭގަނޑު އަންހެނުން ކައިރީ އޮތަވެސް ނުދޭނެ މިމީހުން…” މަޔާން ލާނެތްގޮތަކަށް ބުނެލަމުން އެއްލޯމަރާލިއެވެ. އޭރު މަޔާންގެ އެންމެ ފަހު ޖުމްލައާއިއެކު ޝަލީންގެ މޫނަށް ފާއްދާލި ރަތްކުލައާއިއެކު މަޔާންގެ މޭގައި އަތުން ޖަހާލިއެވެ.

ދެޒުވާނުންގެ އަތްތިލަ ގުޅިގެންދިޔައިރު ދިގުލޯވްން ކަޑައްތުކޮށްލައިފައި އައިސް ޕެންޓްހައުސްގެ ބިޔަ ގޭޓްކައިރީ ހުއްޓިއެވެ. އެވަގުތު ހިމޭންވެފައިވާ މަގުގެ އެއްފަރާތުން ކާރެއްގެ ގަދައަލިކަން ފެނުމާއި މަޔާން ގޭޓް ހުޅުވާލަމުން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއެވެ. ޝަލީންގެ މަޔާންގެ ފަހަތުން ގޭޓްއިން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއިރު ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައިއައި ކާރު އައިސް އައިސް ގޭޓު ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓާލީއެވެ. އެއާއިއެކު ޝަލީންގެ ފައިގައި ކަސްތޮޅުއެޅިގެންދިޔައިރު މަޔާންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނީ ތަދުވާހާބާރަށެވެ. އެ މޫނުމަތިން ފެނިލި ހާސްކަމާއިއެކު ޝަލީންގެ ހަށިގަނޑު ރޫރޫއަޅައިގަތީ ހިތުގައި ހިނގައިގަތް ބިރުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

“ބައްޕަ…” ޝަލީންގެ ދުލުން ބޭރުވި ލަފްޒާއިއެކު މަޔާންގެ ސިހިފައިކަހަލަގޮތަކަށް ޝަލީންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު ޝަލީންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ހާސްކަމުގެ ލިސާންތަކާއިއެކު މަޔާންގެ ހިތުގައި ހިނގާލި ބިރުވެރިކަމާއިއެކު ކުރިމަތި އޮތް ކާރަށް ބަލާލިއެވެ. އެއީ ޔަޒްދާންގެ ކާރު ނޫންކަންވެސް މަޔާންއަށް ނަގައިގަނެވުނީ އެވަގުތުކޮޅެވެ.

އެވަގުތު ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓްގެ ދޮރުހުޅުވާލެއްވުމަށްފަހު އިޝާރު ފޭބެއްވިއިރު މަޔާންގެ މޫނުން ނުތަނަވަސްކަމުގެ އަސަރުތައް ފާޅުވިއެވެ. އިޝާރުގެ މޫނުމަތިން ފެނިލެއްވި ހިތްހަމަނުޖެހިލެއްވުމުގެ އަސަރާއިއެކު މަޔާންއަށް އުނދަގޫގޮތަކަށް ހިންދިރުވާލެވުނެވެ. އިޝާރުގެ މޫނާއި ނަޒަރު ދިމާވިއިރު އެލޮލުން ފެނިލެއްވި ކުލަަވަރުން ޝަލީންގެ ހިތް ބިރުން ރޫރޫއަޅައިގަތްއިރު ހިންދިރުވާލަމުން މަޔާންގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ.

އިޝާރުގެ ދެބުމަގޮށްޖަހާލައިގެން ހުންނަވާ ކުރިއަށް ފިޔަަވަޅެއް އަޅާލެއްވިއިރު އެ ރުޅިވެރި ނަޒަރު މަޔާންއަށް އަމާޒުވެފައިވީގޮތުން ޝަލީންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް ހިނގާލިއެވެ. މަޔާންގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން މަޔާންގެ އަތާއި ލާމެހިފައިވާ އަތްތިލައަށް ފިއްތާލެވުނީ ތަދުވާހާ ބާރަށެވެ.

ދެޒުވާނުންގެ ލާމެހިފައިވާ އަތްތިލައަށް އިޝާރުގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނުއިރު އަތްމުށްކަވާލެއްވިލެއް ބާރުކަމުން ކަށިތަކުން އަޑުގޮވައިގެންދިޔައެވެ. އެއާއިއެކު އިޝާރު ކުރިއަށް އަޅާލެއްވި ފިޔަވަޅާއިއެކު އިޝާރުގެ އަތުގެ ހޫނުހަމަލާ މަޔާންގެ ކަންކަށިމައްޗަށް އަރައިގެންދިޔައެވެ.

80

dhiraa wish

studies in R.Maakurathu School grade 12. Doing associate degree in administration from Maldives Business School_online. Enjoy reading story since childhood.......Interested in writing since grade 7. Can contact me via email [email protected]

You may also like...

33 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. here is 28th part… i hope everyone will like this part tooo…. feel free to comment you’re views…. readers commment is my biggest motivation. thanks for supporting me since the biggining. insha allah next part will be uploaded on sunday……….. good nyyt…. ly all

  ⚠Report!
 2. Alhey dhiraa wish
  Mi part vx varah loabi ingey
  ….. mee furathama faharu dhoa mi vaahaka au comment kurevey…
  Kureege part thavves keen ekamaku comment eiy nukuran
  Ekamaku mifaharu hithaheree hama comment eiy kollan
  We can be frienda dhw now😁😁😁😁😁😊😊😊🙂🙂
  As well i will give my full support to u comment nukurevunus
  Okayy dhiraa wish
  Take care
  And love u so much❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
 3. Mi part ves varah rythi thakolheh dhigu kohladhyba plx cant wait to read next part….

  ⚠Report!
 4. Mi part ves vrh reethi…MASHA ALLAH..keep it up..curiously waiting for Sunday.. ❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
 5. Masha Allah Varah reethi mi part vx 😊😊😊😊😊😊Dhiraa one of the favourite writer. 💓💓Lying umm ❤️💙💚💕💖💗💝

  ⚠Report!
 6. Kihinehbaa mi vy dhw🤔💜💜💙..btw mi part vec vvv rythi ingey dhiroooo darlinn🙂🥰😻😻😻🥀🥀🥀💓💓💕💕🎈🎈….Curiously waiting

  ⚠Report!
 7. I think haizal n shaleen ge marriage ge vaahaka kanneyge dhahkaany dhn.. bt ehn nahadhahchey.. plz.. stry is fabulous..

  ⚠Report!
 8. yaan and shaleen is done.. alhe dhira edhemeehun vaki nukurahjjey.. varah miss vi hainai couple mathin dhen part eh ga gehnahjey haimen ge varah loabi scene eh

  ⚠Report!
  1. Heii…plc jiji ge namuga comment nukurey..thihn hedhyma writer ah olhidhaane negetive comment eh 🙄🤔kuriyac

   ⚠Report!
  2. it is not good to use others name….btw next part will be uploaded on sunday

   ⚠Report!
  3. Kaaku tha mihaaru abadhu jiji ge manufacturer comment e kurny.pls ehn nahadaa.jiji akee alhugaduge friendeh.tihem jiji name ga comment kuranyaa kihineh reply kuranyaa igeyni.i think vv jiji yaa j vaathy hen jiji name ga comment kuraa kuhjaayaa e ulheny.negative kon ves inviyaa comment kohfa.pls jiji yah vegn comment kuraa meehakh buneema othy don’t repeat it again🙄🙄🙄🤔🤔🤔😭😭😭😭Hama jiji ves deravaanun.so v rangalhu e kamah kurn meehakh ammilayah eh bas viyya

   ⚠Report!
 9. Dhiraa maa las sunday veema… Readers ge feelings ah ves visnaalun muhinmmu… If u cant then dont write story… I wont be sad cuz thihaa lahun up kuranee ehaa salhi story eh.. huh

  ⚠Report!
  1. thnkx for the comment. and pls dnt use others name to comment…. choose a name u want than choosing a name someone is using…

   ⚠Report!
 10. Dhiraa alhey sunday is soo late.. uhh i have to wait till sunday.. what the hell??? Oooppssssyyyyyy dhiraa actually mi ulhenee e shaaleen ge dad Ishaaru dheke rulhi aiss gen.. hehe.. will wait dhiraa

  ⚠Report!
  1. heheh its okkk. deduvahun ehduvau up mi kuranee cx i need time to write it…

   ⚠Report!
 11. wowo v intertesting turn eh ehlhen kanneynge thiulhenee.v reethi.next part v avahah up kohdhehchey

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.