މިވާވަރު ބުނެދޭ ހިތް ވޭ 1 ވަނަ ބައި

- by - 59- May 20, 2019

ދުވާލުގެ އަލިކަން ރޭގަނޑު ގެ އަދިރި ކަމަށަ ބަދަލު ވަނީއެވެ. ދޮންވެރަތްވެފައިވާ އުދަރެހުގައި އެކި ދިހައިގައި ފާޅުވެވޭހުރި ވިލާތަކުގެ ކުލަ މަޑު އަޅިކުލަ އަކަށް ބަދަލު ވަމުން ދިޔައެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް ޖެހެމުން ދިޔަ ލުއިރޯޅިތައް ބާރުވެ އޭގައި ތެތްފިނިކަމެއް  އެކުލެވެން ފަށައިފިއެވެ. ދާދި ދެންމެޔަކާ  ޖެހެންދެން  ހިމޭންކަމުގެ  ސާލު  އޮޅައިގެން  އޮތް  ނޫކަނޑު  ގެ  ރާޅުތައް   ވެސްލުއިފުމެން  ތަކާ  އެކު  ހުދު  ފޮނުއަރުވަންފަށައިފިއެވެް. ކުއްލިޔަކަށް ވެހެންފެށި ވާރޭގެ  ތެރެއަށް  ނަޒަރު  ހުއްޓާލައިގެން ހުރި  އާލް  ސިހުނީ ޖެހި ބާރު ގުގުރީގެ އަޑަށެވެ.

ޢޭރު ފޯނު ނަގައި ގަޑި ބަލާލިއިރު 6 ޖެހީއެވެ. ބިންމަތީގައި  ބަހައްޓާފައި  ހުރި  ފައިވާން  ނަގަން  ގުދުވެލި  އިރު  ލޮލެގައި  އަޅައިގަތީ  ދުރުގައި  ދެ  ޖީބަށް  އައްޖަހާލައިގެން  ހުރި ޒުވާނާއަށެވެ. ބައިމަތި ފުޅާ  ރީތި  ހަށިގަނޑެއްގެ   ވެރިއެކެވެ.  ދުރުންވީމަ  އޭނާ  ގެ  އިތުރު  ސިފައެއް  ބުނާކަށް  ނޭނގުނެވެ.  އެއް  ޒުވާނާ  އަށް  ނަޒަރު ހުއްޓާ ލައިގެން އިރުކޮޅަކު ހުރެލާފައި މިސްރާބު ޖެހީ ގެއައް  ދިޔުމަޔުމަށެވެެ.  ގެއަށް  ވަދެވުން   އިރު  މަފްލޫމާ ހީވަނީ އުފަލުން އެހެން ކަމެއް ހެންނެވެ.

”ދަރިފުޅާ އާލް…. މިއަދު އެއްމީހުން އައްނާނެ ދަރިފުޅާ ބައްދަލުކޮށްލަން .. ކައިވެނީ  ގެ  ކުރިން   ބައްދަލު ކޮށްލަން ވާނޭ ނުން …ދޯ؟….  ކޮޓަރީގައި  ބާއްވާފަށް  އޮންނާނެ  ހެދުމެއެ  އެއް  ހެދުން  ލާންވާނީ.. .ރީތި ގޮތަކަށް މޭކަޕު ކޮށްލާތި” މަފްލޫމާ ބިލެއް ގަނޑެއް   އަނގަޔަށް  ލަމުން  ބުނެލިއެވެ.  އާލް  ދެލޯ ފެން ކަޅިވެގެން ދިޔަނަމަވެސް  މަފްލޫމާ އައް ބަލާލު މެއްނެތި އަވަސް  ފިޔަވަޅުތަކަކާ އެކު  ގޮސް   ދޮރުލެއްޕިއެވެ. މަފްލޫމާ ތުން އައްބުރާލީ ބާރަށް ދޮރު ޖެހުމުންނެވެ.

އާލް ގޮސް އެދުމައްޗަށް ގޮސް ވެއްޓިގަތެވެ. އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރަކާ ނުލައި ރޮވެން ފެށުނެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން އޮށޯވެ އޮށްވައި މަފްލޫމާ އަވަސް ކުރާށޭ ގޮވާ އަޑަށް އެނދުން ތެދުވެ ގޮސް ލޯގަނޑު  ކުރިމަތީގައި  ހުއްޓުނެވެ .އައްމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ރުޅި އައިނަމަވެސް ތުވާލި ހިފައިގެން ގޮސް ފާހާނައަށް  ވަދެ ދޮރުޖެހިޔެވެ.

ފާހާނައިގެ ދޮރު  ހުޅުވައިލުމާ  އެކީ  ދޮވަންފެށީ  ސަވަރ   ޖެލްގެ  މީރުވަހެވެ. އެއް  ދޮން ކަދުރާގައި  މުތީ ތަކެއް  ފަދައިން ވިދަމުން ދާ ފެންތިކިތައް ފޫހިކަމާއެކީ  ފުހެލަމުން  ގޮސް  ދުރެސިން  ޓޭބަލް  ކުރިމަތީގައި  އިށީންދެ އަމިއްލަ  މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ދެންމެ ފެންވަރައިގެން ނިކުތުމުން ފެންނަނީ  ތާޒާކަމެވެ.  ހިންހަމަ  ނުޖެހުނަސް  ކުޑަކޮށް މޭކަޕު  ކުރަން ނިންމިއެވެ.  އެއް  ދިގު  އެސް  ފިޔަތަކުގައި  މަސްކާރާއަޅާ  ލުމަށް  ފަހު  މޫނުގައި  ފުއް  ކޮޅެއް  ޖަހާލިއެވެ.  ކިތަންމެ  ކުޑަކޮށް   މޭކަޕު  ކޮށްފައި  ހުރި  ކަމުގައި ވިނަމަވެސް  އެއް  ރީތި  ކަން  ފޮރުވޭ  ގޮތެއް  ނުވިޔެވެ.  ތުންފަތުގައި  މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލަ އެއް ޖައްސާލާފައިވާއިރު ކިތަންމެ  ހާވެސް  ފުރިހަމައެވެ.  ބުރުގާ  ނާޅާތި  މަންމަ  އެއްޗެހި  ކިޔަކަސް  ހެޔޮ  ކަމަށް  ބަލާފައި  ހުންނަނީ  އެވެ.  އެކަމަކު  މިއަދު  މިއަދު  ދިމާ  އިދިކޮޅެވެ. އަލަމާރި ހުޅުވައިފައި ޖިންސް އެއް  ނަގާފަައި މަންމަ ލާށޭ ބުނި ޕާކިސްތާން ހެދުން ލިޔެވެ.

ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ކުދި މާތަކެއް  ޖަހާފައި އެއް ހެދުން އާލް ގެ ތުނި ހަށިގަނޑާ ކިތަންމެ ހާވެސް ގުޅެވެ. ސޯލް އެއް ފެނޭތޯ އަލަމާރި ހާވަނިކޮށް ކަޅު  ކުލައިގެ ސޯލް ފެނުމުން ރީތި  ގޮތަކަށް  ސޯލް  އޮޅައިލައިފައި  ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. އޭރު މަފްލޫމާ  ސައި ހަދަން އުޅުނެވެ.

އާލް އޭނާގެ ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން މަޑު ހިގުމެއްގައި ގެއިން ބޭރަށް ނިކުންނަން  މިސްރާބު ޖެހީ ފިނި ކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެހެނަސް ފައި  އަރި  އަޅާ  ލީ  ކުއްލިޔަކަށެވެ. އާލް  އޭނާ  ގެ  ތޫލި  އަޑުން ހަޅޭލަވައިގަތީ ވެއްޓުމުން ވާނެ ތަދު އިހްސާސް  ވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް  ތަދު  އިހްސާސް  ނުވުމުން  ދެލޯ  ހުޅުވާ  ބަލާލުމުން ފެނުން ސޫރަ އަކުން ހައިރާންވިއެވެ.

އެއީ އަރީން އެވެ. އާލް ވަގުތުން ތެދުވެފައި ”ކަލޭ މިތާ ކީއްކުރަނީ ހޭ ”  އަހާލެވުނީ  ތަންކޮޅެއް  ބާރަށެވެ.  އަރީން  ގާތަށް  އައީ  ލާނެތް  ހިންޏެވެ. އާލް އެވަގުތު އަރީން ގެ މަންމަ  ނަޒީރާ  އަދި   ބައްޕަ  ފާއިޒު ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. އެމީހުން ބަލަހައްޓައިގެން  ތިބުމުން  ލަދުގަންނަ  ގޮތް  ވިޔެވެ. އަރީންނަށް  އެކަން އިގުމުން އާލް ގެ އަތުގައި  ހިފާލަމުން  ހިނގާބަލާށޭ  ބުނެލިއެވެ.  އާލް  އަތް  ފޮޅުވާލަން  ނުކެރުނީ  އަރީން  މަންމަ އަދި ބައްޕަ ތިބުމުންނެވެ. އެވަގުތު  މަފްލޫމާ  އައިސް  ވަންނާށޭ  ބުނެލިއެވެ.  މަފްލޫމާ  ލޮލުގެ  އިޝާރާތުން  އިށީންނަން  ބުނުމުން  ވެސް ނިކުތީ  ގެއިން  ބޭރަށެވެ.  މަފްލޫމާ  ހީލާފައި އަރީން ކައިރީ ބުނީ އާލް ބަލާ ގޮސް ބަލާށޭކަމުގައެވެ. އަރީން ބަލާލީ އޭނާ މަންމައަށެވެ.

މަންމަ ބޮލުން އާނ އެކޭ ބުނުމުން އަރީން ގެއިން ނިކުގެވެ.އޭރު ޖޯލިފަތީގައި އިށީންދެގެން އިން އާލް ފެނިފައި ގޮސް ޖެހިގެން އިން ޖޯލީގައި އިށީނެވެ. ” އަހަރެން އަޑު އެހިން .. އާލް މީހަކާ އިންނަން  ބޭނުން ނުވާކަން ..ވައި؟؟؟” އަރީން އާލް މޫނަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިޔެވެ. ” އަރީން..އަހަރެން ބޭޭނުމީ ކިޔަވަން.. އައި ހޭންޓް ޔޫ..”  އާލް  ގެ  އަމިއްލަ  އިހްތިޔާރެއްނެތި  ރޮވެން  ފެށުނެވެ. ”އާލް.. އައި ނޯ ޔޫ ޑޯންޓު ހޭޓު މީ..  އާލް  މިކަމަށް  ބޭނުން  ނުވަންޏާ  އަހަރެން ނެތިން   އާލް  އަކަށް  އިންނާކަށް. .”  އަރީން  ޖޯލިން  ތެދުވެގެން  ހިނގައިގަންނަން  އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާ އެއްކޮށްހުއްޓެން މަޖުބޫރުވީ އާލް ގޮވާލުމުންނެވެ.

”އަރީން..އަހަރެމެން ދެމީހުން އިއްތިފާގުން ނަމަވެސް މިއޮތީ އެކަކު އަނެއްކަކާ ކައިވެނި ކުރަން ޖެހިފައި..  އަރީން  އިންކާރު ކުރިޔަސް އަހަރެން މަންމަ އެހެން މީހަކު ހޯދާނެ.. މަށައް އިނގޭ އަރީން ޔޫ ލައިކުސް  މާޔާ ކަން.. އެކަމް ޔޫ ގެ މަންމަ އެއްބަހެއް ނުވާނެ .. ދެން ވީ ބޯތު މެރީ ކޮށްފައި ޑިވޯސް ވާނީ ދުވަސް ކޮޅަކުން ..އޯކޭ ވާނޭނުން ދޯ؟؟.. އާލް ބުނެލި ވާހަކައިން އަރީން އަށް ލިބުނީ   ސިހުމުކެވެ. ” ކިހިނެތް މާޔާވާހަކަ އިނގުނީ ؟؟..” އަރީން  ސީދާ އާލް  ގެ  މޫނަށް  ނަޒަރު  ހުއްޓާލައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ.

” މާޔާ ބުނީ.. އެންޑު ލެޓްސް ބީ ފުރެންޑުސް .. އައި ނޯ.. ކުޑަ އިރު ވީ ބޯތު ހޭޓްސް އީޗު އަދާ ކަން..”   އާލް ދިއްކޮށްގެން ހުރި އަތުގައި ހިފާލަމުން އަރީން އާނ  އެކޭ  ބުނެލިއެވެ.  ދެމީހުން  ސަކަރާތް  ޖަހަމުން ގެއަށް ވަންއިރު މަންމަ މެން ތިބީ އޮލަވާހަކައިގެއެވެ. އާލް އާއި  އަރީން  ވެސް  ގޮސް ސޯފާގައި  އިށިންދެފާ  ވާހަކަ  ދެއްކީ  ސުކޫލް  ގެ  މަޖާ  ވާހަކައެވެ.  އާލް  އަދި   އަރީން  އަކީ  ސަކަ  މިޒާޖެއްގެ ދެމީހުންނެވެ. އަރީން އަށް ލިބިފައިވަނީ އޮމާން ދޮން ރީނދޫ ކުލައިގެ ހަންގަނޑާއި ކަޅުކުލަގަދަ ފަން އިސްތަށިކޮޅެއްގެ  އިތުރުން  އަރީން  އަށް  ލިބިފައިވަނީ އަޅި  ކުލައިގެ  ރީތި  ލޮލެކެވެ.  ބާމަތި  ފުޅާވެފައި އިސްކޮޅުން ދިގެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާލް އަށް ލިބިފައިވަނީ މުށި ކުލައިގެ ރީތި ލޮލުކުވެ. ހީލާއިރު  ދެ  ކޮލަށް  އެޅޭ  އަޑިކޮޅުން  އާލް  ގެެ  ރީތިކަން  އިތުރުކުށްދެއެވެ.  އާލް  އަށް  ލިބިފައިވަނީ  އަރީން އެކޭ  އެއްގޮތަށް އޮމާން ދޮން ރީނދޫ ކުލައިގެ ހަންގަނޑެކެވެ. އިސްކުޅޮން ދިގު ނޫނަސް ކުރެކޭ ނުބުނެވޭނެވެ..

އަރީން އަދި އާލް އަށް ނޭގުނީ ދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކާ މަންޒަރު ބަލަަން ގެއްލިފާ ދެއް އާއިލާ ތިބިކަމެވެ. އާލް އަށް މަންމަ މެންނާ ދިމާލަށް ބަލާލުވުނީ އޮޅިގެންނެވެ. އެއް ވަގުވު އެމީހުން ބަލައިގެން ތިބިކަން ރޭކާލުމުން  އާލް ގެ މޫނު ޖަންބެއްހެން ރަތް ވިއެވެެ. އަރީން ރަކިވި ނަމަވެސް ”ދާކަށް ނުވޭހޭ ” އަހާލީ  އާލް ގެ  މޫނު ފެނިފައެވެ. ” އަދި މަޑު ކުރޭ ކައިގެން ދާންވާނީ ” މަފްލޫމާ ރައްދުދިނެވެ. ” އަރީން .. އާލް ..މަންމަ މެން ވަރަށް ބޭނުން ދަރިފުޅުނމުން އެކަކު އަނެއްކަކާ ކައިވެނީ ކުރަން .. ދަރިިފުޅުމުން  ކީކޭ   ބުނަނީ  ” ނަޒީރާ  އެހެން  ބުނުމުން  އަރީން  އަށް  ބަލާލެވުނީ  އާލް  އަށެވެ. އާލް  އިނީ  އިސްޖަަހައިގެން ކަމުން އެއް މޫނެއް ނުފެނުނެވެ. ” އަރީން ޖަަވާބެއް ބޭނުން ”  ފާއިޒު  އަރީން  އެއްޗެއް ނުބުނެ  ގިނައިރު  ވާން  ފެށުމުން   އިތުރު  ކޮށްލިއެވެ.

”އަޅުގަނއަށް އޯކޭ” އަރީން އަނގައިން ނުބުނީތީ އާލް ބުނެލިއެެވެ. އެއް ވަގުތު މަގްލޫމާ މޫނުމައްޗަށް ފުޅާ ހިނިތުން ވުމުއް ވެރިވިއެވެ. ” މީ ޓޫ” އަރީން ބުނެލިއެވެ. އާލް އަށް ވިސްނެމުން  ދިޔައީ އިޔާން މަތިންނެވެ. އާލް އޭނާގެ މާޒީގެ ފުން ކަނޑަށް ގެބުނެވެ.

***************

އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައިގެން އައިއިރު ދުނިޔެމަތީ ފެންނަނީ ބަނަކޮށްލާފައި ވަނިކުށެވެ. ޖެހެމުންދިޔަ ގަދަވައިގެ  ސަބަބުން  އެންމެގަހެއްވެސް  ހިމޭންވެނުލައެވެ. ދުރުން  އިރުއިރުކޮޅާ  ގުގުރާލައެވެ.  ހިމަފޮދުވާރޭ  ވެހެން  ފެށީ އާލް ގޮސް މޫދު ކައިރީ ހުއްޓުން ތަނައެވެ. އޭނާ ގެ މުށި ކުލައިގެ ދެ ލޯ ހޯދަމުންް ދިޔައީ  އިޔާނެވެ. މޫދާ ދިމާލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލި ވަގުތު އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅާ ގަތީ އިޔާންއެވެ. އެއް ތުންފަތަށް  ލުއި  ހިނިތުންވުމެއް  ވެރިވިއެވެ.  ކައިރިއަށް  ގޮސް  އިޔާން  އަށް  ގޮވާލިއެވެ . އިޔާން މަޑުމަޑުން ވާހަކައެއް ބުނަންބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެލުމުން  އާލް  ބުނެބަލާށޭ  ބުނެލިއެވެ.  އިޔާން ބުނި ވާހަކައަކުން އާލް އަށް ”ވަޓް” އޭ ކިޔާ ހަޅޭތް ލަވައިގަތެވެ.

ނުނިމޭ

 

59

You may also like...

43 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Baivaru mistakes evahuri… pls coreect it… adhi typing ga ves mahsal ulheyba… u can correct it…eyrah vvv reethi vaane ❤❤❤

  ⚠Report!
  1. yess i will try..but thankolhu thah bunela deedaanan thah..hehe…

   ⚠Report!
 2. Asalam alaikun dear readers.. uh meedu kuran kamu dhiya kamah..and support libeybne kamah… eh ves kahala mistake eh huriyaa bunelan vaane..dhen faharakah rangalhu kuraanan..love you alll…;)

  ⚠Report!
 3. Varahh varahh reethi story😍😍💓💖💗💕sifakurun thavss habeyys…knn irakunn next part

  ⚠Report!
 4. Salhi…Ekam feshun vv vahtharu ‘hiyani hn gaathugai’ mi story aa inge….medhu therein haadhisaa badhal vefa inas e story ga vec ulheyny aryn akaa aal akaa hama..Anyways good luck…waiting fr the next ingey🥀🥀💕💕❤❤❤💜💜🤩🤩🤩🤩

  ⚠Report!
  1. yess… aslu eh vaahaka in negii names …sis geh idea eh.. but feshun hama amila style

   ⚠Report!
 5. Umm v salhi story darkness thy kon grade eh ge kuhjehte and boy eh tha girl eh tha thy gd luck konirakun next part

  ⚠Report!
 6. Daisy girl thy kon grade eh ge kuhjeh thr.and boy eh tha girl eh the anyways story reethi Igey lysm gd luck konirakun next part

  ⚠Report!
 7. grade 9 ..girl eh..and my name is rishfa…insha allah wednesday gah…tuesday gah ves balaanan but test oh naathih..:).luv yuh too ..alheyy thankw…

  ⚠Report!
  1. He he hey sis vx grade 9 dhw… Laalu too, text nimeni kondhuvahakun sis… Laalu inshaa ahllah tmrw nimeyne… Btw story v v nice

   ⚠Report!
 8. laalu … alhugadhu test nimeny wednesday gah… sis nukiyas okey vaane we all are hama friends…you guys can call me rish

  ⚠Report!
  1. thih buny??? that is chaapu kohfah onnah fotheh bookshop thakugah hurey 🙂

   ⚠Report!
 9. Heyyy varah salhi engey vaahaka
  U be the besttt
  Good luck kuriah
  U can do it.. insha allah ❤❤❤

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.