ސަމާސާ އަދަބު: “އެއީ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައެއް ނޫން!”

- by - 36- May 15, 2019

އެއްދުވަހެއްގެ މެންދުރުފަހެވެ. ހަސަން ހުރީ ގޭގެ ފެންޑާގައެވެ. އެވަގުތު ގޯތީގެ މައި ދޮރޯށިން ގެޔަށް ވަތް އޭނާގެ 6 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ޢަލީ އައިސް އޭނާ ގާތު މަޑުކޮށްލާފައި ބުންޏެވެ. “ބައްޕާ އަޅުުގަނޑު ކުލާހުގައި އުޅޭ ޝައިލާ ވަރަށް ރީތި އަޅުގަނޑަށް. އަޅުގަނޑު ބޮޑުވެގެން މެރީ ކުރާނީ އޭނައާ އިނގޭ ބައްޕާ”. ލިބުނު ހައިރާން ކަމާއެކު ހަސަން ބުންޏެވެ. “ދަރިފުޅާ. އަދި ތިޔަ އުޅެނީ ކައިވަތަކަށްވެސް ބޯ ނާރައިގެން. މިހާރު ތިދަައްކަނީ މީހުންނާ އިންނަ ވާހަކަ. އެކަމަކު ދަރިފުޅާ ބުނަން އެއީ ދަރިފުޅުގެ ދައްތައެއް. ނަމަ ނަމަ މަންމަ ކައިރި ނުބުނާތި. އަދި ބުނަން އެއީ ދައްތައެއް ވީމަ ކައިވެނި ނުކުރެވޭނެ”

ބައްޕަ އެބުނި އެއްޗަކުން ލިބުނު މޮޅިވެރިކަމާއެކު ޢަލީ ވަނީ ގެޔަށެވެ. އޭގެ އަނެއް ދުވަހުވެސް، ޢަލީ ސްކޫލު ނިންމާލާފައި ގެޔަށް އައިސް ހަމަ އެގޮތައް ބައްޕަ ކައިރީގައި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ ބުންޏެވެ. “ބައްޕާ އަޅުުގަނޑު ކުލާހުގައި އުޅޭ މައިޝާ ކިޔާ ކުއްޖެއް.  ވަރަށް ރީތި އަޅުގަނޑަށް. ޝައިލާއަށް ވުރެވެސް ރީތި އަޅުގަނޑު ބޮޑުވެގެން މެރީ ކުރާނީ އޭނައާ އިނގޭ ބައްޕާ”. މިއަދުވެސް ދަރިފުޅަށް ބައްޕަ ދިނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ. “ދަރިފުޅާ ބުނަން އެއީ ދަރިފުޅުގެ ދައްތައެއް. ނަމަ ނަމަ މަންމަ ކައިރި ނުބުނާތި. އަދި ބުނަން އެއީ ދައްތައެއް ވީމަ ކައިވެނި ނުކުރެވޭނެ” މިފަހަރުވެސް ނުރުހުންވެ ހުރެ ބައްޕާއާ ދިމާލަށް ކުދިކިޔަމުން ޢަލީ ގޮސް ވަނީ ގެޔަށެވެ.

މިގޮތުގައި ޖެހިޖެހިގެން 6 ދުވަހު ކޮންމެވެސް ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ ޢަލީ އޭނާގެ ބައްޕަ ހަސަން ގާތު ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، ބައްޕަ ދެނީ އެއްޖަވާބެކެވެ. “އެއީ ދަރުފުޅުގެ ދައްތައެއް. އެހެންވީމާ ކައިވެނި ނުކުރެވޭނެ. ނަމަނަމަ މަންމަ ގާތު މިވާހަކަ ނުބުނާތި” މިއެވެ. ހަވަނަ ދުވަހު ޢަލީ ގާތައް ވަރަށް ރުޅިއައެވެ. “ބައްޕަ ތީ ކިންގް ސަލްމާނުތަ ހުރިހާ ކުދިންގެ ބައްޕައަށް ވާން؟ ދެން ނުހުރެވޭނެ. މަންމަ ގާތު ބުނާނަން” އެހެން ބުނެ އެދިޔަ ބާރު މިނުގައި ކޮޓަރީގައި ހުރި މަންމަ ގާތު މިވާހަކަ ކިޔައިދީފިއެވެ. ޢަލީގެ މަންމަ މީފާ ބުންޏެވެ. “ދަރިފުޅާ ބުނަން. ދަރިފުޅު ބޭނުން މީހަކާ އިނދެވޭނެ. އެކަމަކު އެއީ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައެއް ނޫން” މަންމަގެ މިޖަވާބާއެކު ޢަލީ ހޭނެތިގެން ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ނިމުނީ

 

36

Z I D H A N (Liyaa Kujjaa)

Writer and Journalist since 2014 I write what is on my mind. I try to deliver it with my own style. Your feedbacks are always welcome. Will never sacrifice who i am for anyone else. Wil be myself always proudly. - Zidhan / Havaasaa R. Vaadhoo

You may also like...

39 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Vaanuvaa eh neyngunu… Mi v goiy kiyaala dhyfaanantha zidhaan… Missed u so much 😍😍😍😘😘😘

  ⚠Report!
  1. 9877233. Telegram or viber in message kobba. Explain kohdheynan. Thank you btw. Kaakukan Neyngenyaa Missveyey Bunaakah Nukereyne.

   ⚠Report!
  1. Thank you & miss more. Add my new ID on fb. I lost you number too.

   FB id: LK Zidhan

   ⚠Report!
  2. wht is mean by LK Zidaan… is it Ladu Kuda Zidaan or something else🤣🤣🤣 just fun ingey. miss u too… eveni lost ur num while phone reseting….

   ⚠Report!
 2. Kihineh mi v hahahahahhahahaha….
  Eykamves Varah majaami vaahaka ingey masha allah….

  ⚠Report!
 3. Oh! It’ s k ehnviyya… Mithaaga kiyaadhybala alhe… Pls… Viber akun I akah nukereyne…

  ⚠Report!
  1. ekuhjage now dad ekiyaa meehaa bunyehnu e boy reethi ey bunaa knme kuhjeh eii eynage dari ekey…. so he cant marry ey…mi vaahaka e boy eynage mom gaathu buneema eyna mom ebunanee alhaanulaashey thee dadge dari eh nooney ehn meehehge dari ekey e hurihaa girls a vx marry kureveyne ey…simple

   ⚠Report!
  1. Okay ishy. hope to have a chat one-day. Writer ehnu? Keep going.

   ⚠Report!
 4. Hehehe.. nice.. zidhaan annanvyennu inaa ah samaasa adhabu liyedheyn.. v undhagoo.. exam ga aissiyya bodu kameh.. btw majaa ingey v..

  ⚠Report!
 5. Hey itz me Ishaan…. Vrh dhuvas vejje zidhaan ge vaahaka eh nukiyaa thaaaa…..n miyadhu hama zidhaan ge vaahaka eh feni dhaane kamuge unmeedhu ga hulhu vee vx… Naseebu rangalhu kamun thin hatharu vaahaka kiyaalan libijje….. And all stry thah vx hama habeyxxx ingey……xidhaan ge vrh bodu fan eh meee😊

  ⚠Report!
 6. Rankokha kudhinney mee chat room ey nooo
  Mitha chat nukoh liyefa oi eychakah comment kohbala
  …. boa halaaku…

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.