ސިއްރު ސިއްރުންް ލޯބިވެވިއްޖޭ…6

- by - 40- May 14, 2019

“ނޫން” ނާއިޝް ބޯކަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ވަކި ކަމެއްނުވާނަމަ ދެންމެ އަހރެން އާއިރު އެހެން ތިބޭނެތަ؟..”މައުރީން ސުވާލްކޮށްލއެވެ.”އޭ މައުކޯ ނައު ވެއްޓެެން ދިޔާމަ ދޮންބެ ހިފެހެއްޓީއޭ” ނާއިޝް ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ.. އޯކޭ ދެން ނިންމާލާފަ ހިނގާ މައު ނިދަންދާން… ” ނައުޝާ އަނގަމަތީ އަތް އަޅާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ޗޭންޖު ކޮށްލަންދެން ނައު ބޭރުގަ މަޑުކޮށްލާ….”މައުރީން އެހެން ބުނުމަށްފަހު ގޮސް ކޮޓަރި ތަޅުލިއެވެ.”އަސްލު ނާއިޝްއަކަށް ނޭނގޭނެ އަހަރެންގެ ލައިފް ހުރި ގޮތެއް… އަހަރެން މީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ކުއްޖެއް… އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެން ވަރަށް ކުޑައިރު ނިޔާ ވެއްޖެ… އެއީ ބޯޓު ބަންޑު ޖަހައިލާގެން…. ދެން އަހރެން އުޅުނީ ވަރަށް ހާލުގައިި… އޭރު އަހަރެންގެެ އުމުރުން އެންމެ ދިހަ އަހަރު ނަމަވެސް ކަން ދިމާވީ އަހރެން ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން އަހަރެންނަށް ލިބުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ރައްޓެއްސެއް އޭގެ ފަހުން އަހަރެން އެ އެކުވެރިޔާގެ ގެއަށް ބަދަލު ވީ… ދެން ކިޔެވުން ނިމުމަށްފަހު މާލެ އައީ ކިޔަވަން ނަމަވެސް… އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާ އަހަރެންގެ ހަސް މަރާލީ… އެހެންވެ މިހާރު ޑިވޯސް..” ނައުޝާއަށް މިހިސާބަށް ކިޔުނުތަނާ ނާއިޝް ނައުޝާގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. ނައުޝާގެ މާޒީ އަކީ ކިހާ ހިތި މާޒީ އެށްހެއްޔެވެ؟ ” ނައު ދެރަ ނުވޭ އަހރެން މިހިރީނު..ހިތްވަރު ކުރޭ އިރާދު ކުރެއްވިއްޔާ ނައު އާއެކު އަބަދު ވާނަން..” މިބަސްތަށް ނައުޝާއަށް އިވުނީ  ބާރު ބާރަށެވެ. “ނާއި.. ކީއްވެ ތިހރން ތިބުނީ….؟”ނައުޝާގެ މި ސުވާލަށް ނާއިޝް ދޭނީ ކޮން ޖަވާބެއްހެއްޔެވެ؟ ނާއިޝްގެ ހިތުގައި ހުރި ހުރިހައިި އިހްސާސްތަކެއް ނައުޝާ ގާތު ކިޔާދޭންވީހޭ..؟ ނޫނެކެވެ. އަދި މާ އަވަހެވެ. ނާއިޝް އެއށް ޖަވާބެއް ނުދީ އިނދެ އެހެން ވާހަކއެށް ފެށީއެވެ.” ނައު މެރީ ކުރީ ކާކާ ؟” ނާއިޝްގެ ސުވާލުން ނައުޝާ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. އާއކެވެ.އަހަރެން ބުނާނަމެވެ.މިހާރު އެއީ އަހަރެނަ ބަލަހައްޓާ މީހާއެވެ.”ޒި….ދާާ…..ން” ނައުޝާގެ ދެލޮލަށް ނާއިޝް ސިއްސައިގެން ގޮސް ބަލާލިއެވެ.

މުޅިމީހާގެ މޫޑް އެކޮން ގޯސްވިއެވެ.

ނުނިމޭ….

މިއީ ފަސްވަނބައިގެ ބައެކެވެ.

40

🐇RABBIT🐇

I am a young girl who likes to write storys... and i will be haply if you say the things that i have to correct😄😃😃 Grade.nine. Age.fifteen

You may also like...

106 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Oooh nice… Vvvv reethi.. whn nxt prt.. I’m waiting.. n jiji ah vure kurin dhw mi kiuny stry..

  ⚠Report!
 2. Here is a half of part 5.. feeel free to comment… next part liyevunihaa avahakah up kohdheynan

  ⚠Report!
 3. Salhi ingey mi part vec🙂💙…ekm sentence
  Thah athuraafa huri gothun odd kamah faahaga kurevey..overall koh hama rangalhu inge….Plc next part dhigukurahche🙂💙 ishy

  ⚠Report!
 4. Wow MI part vx Vrh reethi.. Ekm haadha kurey.. Next part dhigu vaane kamah unmeedhu kuran.. Waiting for the next part.. 😍😍😍

  ⚠Report!
  1. Noon… i am using my tab ingey… not school tab… mom said school nimunyma phone eh libeyney..

   ⚠Report!
 5. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭friends Maureen best nubunaanantha mi bunny site in friend judging like layaaly and ibaa juju emerging kaireeves nubunaanantha😢😢😢😐😥😥😣

  ⚠Report!
 6. *😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭friends kaireeves nubunaanantha mi bunny site in friend kudhin like layaaly and ibaa jiji e meehun kaireeves nubunaanantha😢😢😢😐😥😥😣

  ⚠Report!
 7. E kyv emeehun mibuny e meehuhnaa private koh talk kuyas emeehuhnaa kairee nubunaanamey tha🙄🙄🙄🙄eyrun nuvaanun friends akah evves info eh Neyge the ishy sis ah e meehunge

  ⚠Report!
  1. Hehe 😄 friend vevidhaane dhw hama info nengi ves… eyga nohnanne vaki rashe ummureh kuda eh bodeh hma frend vaan vma vaanvy hahaha

   ⚠Report!
 8. Ease neygenyaa misaalakah isn’t si ge friendship iba nooniyya layaaly ge rsah shw dhiyee ekm sis ah Neyge etanun kuhjehge ease kamah ehviyya sis as emeehunaa meet best nuvaane she so………..😀😀😀

  ⚠Report!
  1. E kyv friends seems vaanehnun meet be vaahaka dahkaa kamah kurn avahah best friendship damhahtn vaanehnun mi bunk ehceh visneyne kamah ummeedhu kurn

   ⚠Report!
 9. E kyv friends seems vaanehnun meet be vaahaka dahkaa kamah kurn avahah best friendship damhahtn vaanehnun mi buni ehceh visneyne kamah ummeedhu kurn

  ⚠Report!
  1. 😃😃Ekam public thahthanuga rashuge nan bunaakah nuvaanenu… ishyy ehaa beynumeh noon bunaakan and ehn kudhinaa ishy aa vvv thafaathu vaane

   ⚠Report!
  2. Hehe yeah sis public kohgen neither rashuge nan bunaanekameh sis ah phone eh libunyma ISA private koh talk kurevunyma dhw bunaanekameh sis😜😜😜

   ⚠Report!
 10. Faharehga vedhaane dhw eh atoll eh kamah best hehe male kiyaanimuneema diyaeema ISA meet vaanehnun dhw😜

  ⚠Report!
 11. 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🤓🤓🤓 that guy is not me..hehe…olhuny dhw dear🤣

  ⚠Report!
 12. Sorry.kameh nice ehn Hama ahaalee AnTh IsHeE mine liyefa inyma alhugandu find eh huhnaane e nan kiyaanimuneema so……mi comment negative koh nunagaanekamah ummeedhu kurn

  ⚠Report!
  1. HEHEH Aalhugandah hurihaa comment thakaky ves positive comment thakaekey 😄😄😄

   ⚠Report!
 13. dear vvv rethi story but adhivess seenthh dhigukolaafa sifakuru ginakoleema vvvv reethivane
  ummeedhu kuran mikanthah rangaluko positive koh vissnaane kamah

  ⚠Report!
  1. Sorry.. for late.. egandy dhiyaaa ehcheh boalan.. ehenve ol ga needbhevuny… sorry

   ⚠Report!
 14. Salaaam dear readers. I am sorry. Aneh part ihnaany pending ga. Names adhi up nuvey.. eiy alhugandah kureveyne kameh noon… admin up kohdhinyma story kiyaalan libeyny…

  ⚠Report!
  1. Adhives pending ga tha😥😥😥😥😪😪😭😭😭😢😭😭😭😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.