އަލަތު ލޯބި

- by - 42- April 8, 2019

ބަހަށް އެރީންސުރެ، ޖެހިގެން ހުރި ސީޓުގައި ފޯނާ ކުޅެން އިން މަންޖެގެ ހަރަކާތްތަކަށް ގެއްލިފައި އިނީމެވެ. ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ މަޑު ހަރަކާތުން ފޯނުގެ ސްކްރީން ކަހަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ ބަލަމުން ދިޔައީ ފޭސްބުކު ނިޔުސްފީޑެވެ. އަހަންނަށް މާވަރަކުން އޭނާގެ ފޯން ސްކްރީނަށް މިބެލެނީ ކީއްވެބާއެވެ؟ ތިޔަ ހީވީ ރަނގަޅަށެވެ. އަހަރެން ބެލީ އޭނަގެ ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލްގެ ނަން ފެނޭތޯއެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން އެކަން މާއުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ޕްރޮފައިލްގެ ނަމަކީ “އީނާޝް ޢަލީ”އެވެ. ބަލާބެލުމުން އީނާޝްއަކީ އަހަންނާ ދާދި އެއް އުމުރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އަހަންނަށް މިހާރު ވިހި އަހަރެވެ.

ބަސް ޓާމިނަލް ތެރެއިން އަހަންނަށް އީނާޝް ފުރަތަމަ ފެނުނު ވަޤުތުވެސް ބަޔާންކުރަން ދަތި އިޙުސާސްތަކެއް ހިތަށް ވެރިވިއެވެ. ހީވީ ކީސްކުނޑިތަކެއް ހިތުތެރެއަށް އެޅުނުހެންނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ފެނުނު ވަގުތު ވެސް ހުރީ ފަސްތަރީގެ ހިނިތުންވުމެއްގައެވެ. ދެލޮލުގެ ކަޅި ވިދުންވަރުހެން އައްޔެވެ. އެސްފިޔަޖަހާލާ ފުރިހަމަވެފައި ސިހުރެއް ފަދަ ދެލޯ މަރާލާއިރު އެހާމެ ގަޔާވާ ގޮތެއް ހުރެއެވެ. މޫނުގެ އަލިކަން ތަރިހަނދުގެ އަލިކަމަށްވުރެ ގަދަހެން ހީވެއެވެ. ބުރުގާ އަޅާފައިވަނީ އަހަންނަށް އެއްމެ ކަމުދާ ގޮތަށެވެ. ޓިކެޓް ނެގުމަށް ކައުންޓަރަށް ދިޔަ ވަޤުތު ހިނގާލާފައި އެދިޔަ ޝާހީ ހިނގުމެވެ. ސަހަރޯއޭ ހިވާ ކަހަލައެވެ. އޭނާއަށް ތަޢުރީފު ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޤަލަމުގެ ދެލިވެސް ހުސްވެދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ތަޢުރީފުކުރުން މަޑުޖައްސާލާފައި، ދެން ވީގޮތެއް ވެސް ކިޔާލަދޭނަމެވެ.

ދާން ބޭނުންވި މަންޒިލަށް ބަސްގޮސް ހުއްޓުމުން، އަހަރެން ބަހުން ފޭބީމެވެ. ހުޅުމާލޭ “ފެހުރިސް ޕާރކް” ކުރިމަތީ ހުރި ބަސް ހުއްޓިއަށެވެ. އަހަރެން ހުޅުމާލެ ދިޔައީ ވަކި ބޭނުމަކު ނޫނެވެ. ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު އަހަރެން އާއްމުކޮށް ހިތްހަމަޖައްސާލަން ހުޅުމާލެ ނޫނީ ވިލިމާލެއަށް ގޮސްއުޅެމެވެ. ވަކި މިސްރާބެއް ނެތި ހިނގައިގެންފީމެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ފަހަތުން އައި މީހަކު އަހަރެންގެ އަތުގައި  ހިފުމުން، ހުއްޓުން އަރައި ފިނިވިއެވެ. އެއީ އަންހެން ކުއްޖެގެ އަތެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން ފަހަތަށް އެނބުރުނީމެވެ.

ކުރިމަތިން ފެެންނަން އެހުރި މޫނު ފެނިފައި އަހަރެންނަށް ވީގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. ދުނިޔެ ރަންވި ކަހަލައެވެ. މުޅި މީހާ ފިނިވެ ހުރިތަނަށް ގަނޑުވެއްޖެއެވެ. އިސާހިތަކު އޭނާ “އީނާޝް ބިންތު ޢަލީ އާމިރު، ހާދާލު ވައިކަރަދޫ، އައިއެމް ނައިންޓީން.”އޭ ބުނެ، ގަނޑުވެފައިވާ އަހަރެންނަށް ކުރު ތަޢާރަފެއް ވެދުމަށް އެރުވިއެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފަައި ހުރި އަހަރެން ވެސް، ހިތްވަރުކޮށްފައި ތަޢާރަފު ވެލީމެވެ. “މުޙައްމަދު އިދާން، މާލެ، 20 އިނގޭ” އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. އަދި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކުރީމެވެ.

އެއަށްފަހު ކީއްތޯ ކުރަނީ ޢިނާޝް އަހާލުމުން ޖަވާބުގައި އަހަރެން ހަމަ ޖައްސާލީކަމަށް ބުނީމެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު އަހަރެން ގާތު ވަގުތު އޮތިއްޔާ ކޮފީއެއް ބޯލަން ދެވިދާނެތޯ އީނާޝް އެހިއެވެ. އަހަރެން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ނުގޮސް އެއްބަސްވީމެވެ. ކޮފީއަށް ގޮސް، ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އެތައް ވާހަކައެއް ދެކެވުނެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ކަމުދާ ވާހަކައާ، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅެން ބޭނުންވާހަކަ ވެސް ނުބުނެ ނުތިބެވުނެވެ. އިއްތިފާޤަކުން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އީނާޝްއަށް ވެސް އަހަރެން ކަމުދިޔައީއެވެ. ކޮފީ ނިންމާލާފައި އީނާޝްއަށް އަހަރެންގެ ނަމްބަރު ދިނުމަށްފަހު އެރެޔަށް އަލްވަދާއުކިޔާ މިސްރާބުޖެހީ މާލެއައުމަށެވެ. އައި ގޮތަށް ގެއަށްވަދެ އަހަރެންގެ ރަހްމަތްތެރިން ތިބޭ ވައިބާ ގްރޫޕްގައި “ގާއިސް އައިއޭމް އިން އަ ރިލޭޝަންޝިޕް” ޖަހާލީމެވެ.

އިސާހިތަކު މަރުހަބާއާއި ވަގަށް ގޮވުމުގެ މެސެޖުތަކުން މުޅި ވައިބަރ ގުރޫޕް ފުރާލައިފިއެވެ. އެރޭ އަހަރެން ނިދުމުގެ ކުރިން އިނާޝްއަށް މެސެޖުކުރީމެވެ. ލޯބީގެ ކުޑަވަރެއްގެ މެސެޖެކެވެ. އެމެސެޖަށްފަހު ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި މެސެޖުކުރުން ފެށުނީއެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ މެސެޖްތައް ފޯނުކޯލްތަކަށް ބަދަލްވެގެންދިޔައެވެ. ދެމީހުންގެ ގުޅުން ދިޔައީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ވަރުގަދަވަމުންނެވެ. އެކުގައި ބައްދަލުކޮށް ވަޤުތު ހޭދަކުރުން ގިނަވެއްޖެއެވެ. އީނާޝްގެ އަލަތު ލޯބީގެ ފޮނިރަހަތަށް އަހަންނަށް އަބަދުވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން ލިބެއެވެ. މިގޮތުގަައި ދުވަސްތަައް މަސްތަކަށް ބަދަލުވެ، މަސްތައް އަހަރަކަށް ބަދަޅުވެއްޖެއެވެ.

މިގޮތުގައި އަހަރެއް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ؟ ދެމީހުންނަށް ވެސް ވަނީ އެކަކު އަނެކަކާ ނުލާ ނޫޅެވޭވަރަށް ލޯބިވެވިފައެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ގުޅުމަކީ ދެފަރާތުގެ އާއިލާއިންވެސް ރުހި ޤަބޫލް ގުޅުމެކެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެމެން ނިންމީ ކައިވެނީގެ ގޮށް ޖަހާލައި އުމުރުގެ ބާކީ ބައިވެސް މިގޮތުގައި ހޭދަކޮށްލާށެވެ.

ނަމަވެސް، ކަންތައްވީ އެއްވެސް މީހަކު އުއްމީދު ނުކުރާނޭފަދަ ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށެވެ. ކައިވެނީގެ ހުރިހާ ކަމެއް އިންތިޒާމް ވެވިފައި ވަނިކޮށް އެއްރެޔެއްގެ ދަންވަރު އަހަރެންގެ އަލަތު ލޯބިވެރިޔާ އަހަރެންނާާއި މުޅި އާއިލާއާ ވަކިވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އާއެކެވެ. ކުއްލި މަރަކުން އީނާޝް މަރުވެގެން ދިޔަައީއެވެ. މުޅި އުމުރަށް އަހަރެމެންނާ ވަކިވީއެވެ.

ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ނެތެވެ. ކުރެވޭނެ ޝަކުވާއެއް ވެސް ނެތެވެ. މިއީ ތަޤުދީރުގައި ލިޔެވިފައިވާ ގޮތެވެ. ތަދުބީރު ކުރެވޭ ޕްލޭނަކުން ހަމަ އެއްކަމެވެސް ނުހިނގާނެއެވެ. އީނާޝް އެވެ. އުފާކުރާށެވެ. އިންޝާ ﷲ ކަލާއާ އަހަރެން ދެން ބައްދަލުކުރާނީ ސުވަރުގޭންނެވެ. ތާއަބަދު ކަލާއާއެކު ވުމަށެވެ. އަހަރެން މަސަައްކަތް ކުރާނަމެވެ. ދުޢާވެސް ކުރާނަމެވެ.

42

Z I D H A N (Liyaa Kujjaa)

Writer and Journalist since 2014 I write what is on my mind. I try to deliver it with my own style. Your feedbacks are always welcome. Will never sacrifice who i am for anyone else. Wil be myself always proudly. - Zidhan / Havaasaa R. Vaadhoo

You may also like...

30 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. hey zidhaan its me…story hama v rythi…sifakurun vex…n v gina dhuvas vehje zidhaan ge story eh feneytho ulheytha…😆

  ⚠Report!
 2. V rythi vhk eh zidhaan mifaharu thi genes dhiny…
  Ihsaas kurevey egothah v ma vaane dhera… ekahala kameh thajuribaa kuran jehunyma..
  Sifaa kurumaa hurihaa ehchen vx v rythi..😊

  ⚠Report!
 3. It’s really beautiful story zidhu ..I just luv it..hope to c more n more stories like this from u soon…💗💗😘😘💞💞🌺😙😙🌻🌻💓💓💕💕🌹🌹..gud wrk brw

  ⚠Report!
 4. maasha allah story hama best n vrh nice
  waiting for another one
  zeck dhn baa varu story liyebaaa
  ur storys ar very nice ey

  ⚠Report!
 5. Hoan reehchey ..dhaan ekamaku thihaa hithaamaveri nimmumakun nimmaakah nuvaanehnu ..ekamakuves dhn vrh loves 😍😘

  ⚠Report!
 6. Zidhan koba next part….i’m so curious to read….waiting…eha las nukuracchey❤❤btwMasha Allah varah varah reethi..😍😍❤

  ⚠Report!
 7. Aalhey….sham hykury adhi nunimey kamah….varah curious vefa iny mi vaahakaige next part kiyan…hehe…dhn kon iraku tha xidhan ge ehn vaahaka eh fennany….i love ur storys❤😚

  ⚠Report!
 8. ???? i am sorry to say this vaahaka v hadhi …. heevanee vaki hisaabakun vaahaka liyan foohi vegen gadha kamun vaahaka ninmaalihen ….

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.