ޝީން….

- by - 44- March 8, 2019

ޝީންގެ ހިތައް ވެރިވަމުން ދިޔައީ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމެވެ.އެތައް ދުވަހަކައްފަހު އޭނާގެ މިނިވަންކަން ބަޔަކު ރާވައިގެން  ނަގައިލާފިއެވެ. ޝީންއައް ގަޑިއެއްހާއިރު އަނދިރިތާކު އިންނަން ޖެހުން އެއީ ދުލުން ބަޔާން ނުކުރެވޭނެ ހާ ވެސް ބިރުގަތްވަގުތެވެ.އހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ؟ އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދުނި އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ އެއީއެވެ. ”ކަލޭ ތިނދީ ބިރުންދޯ؟” ބޮޑު ހިނގަނޑަކާއެކު ބަރު އަޑަކުން އެހެން ބުނުމުން ޝީން އިތުރައް ބިރުގަތެވެ.”އާާ..އާ..ން..އާން” ޝީންގެ ރީތި އަޑު ބަދަލުވެފައިވަނީ ކުރަކި އަޑަޖަށެވެ. ބިރުން މީހާ ތުރުތުރު އަޅާ ހާލު ބިރުވެރިކަން ވަނީ އެތައް ގުން އަކައް އިތުރުވެފައެވެ.

”ހެލޯ ޝީން އައެމް ބެކް ނައު….” ޝީން ފަހަތް ބަލައިލިއެވެ ނަމަވެސް އެތާކު އެކަކުވެސް ފެންނާކައް ނެތެވެ.ދެން އަނެއްކާވެސް ޝީންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވިއެވެ.”ސުބްހާނަﷲ މި ހުރެވުނީ ކޮންތާކު؟” ޝީން ހިތާ ހިތުން ސުވލު ކޮއްލިއެވެ.”ތިހުރީ ދުނިޔެއަކު ނޫން.. ތިހުރީ ޖިންނިގެ ދުނިޔޭގަ ކަލޭގަ މަސައްކަތް ނިމުމުން މިތަނުން ފޮނުވާލާނަން!!!!!ކަލޭ މިތަނައް ގެނައީ ސަބަބަކާ ހުރެ އެއް ނޫން………  ކަލޭ އަހަރެންގެ ދަރި ޝީޒާ މަރާލީ……../ މިޗާރޓް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނަސް ކުރުހާ ތިކެއް އިތުރު ވިޔަސް އަލުން ޖެހޭނީ ކުރުހަން..” އެ ޖިންނިއެއް ޝީން އަކައް ނުފެނެއެވެ.ނަމަވެސް އޭތި ބުނި ބަސްއަހައިގެން އެ ޗާރޓް ޝީން ކުރުހިއެވެ. އެއްފަހަރު ނުބާވުުމުން ގަނޑު އަނެއްކާވެސް ސާފުވިއެވެ. އަނެއްކާވެސް އެހެން ދިމާވިއެވެ.ތިންވަނަ ބުރު ރީތިކޮން ކުރުހުނެވެ.

ކުރުހައި ނިމި ލޯމަރާލި ޝީން ލޯ ހުޅު ވާލިއިރު ހުރީ ދުނިޔޭގައެވެ.މިކަމާ ޝީން އުފާކުރިއެވެ. މިއީ ޝީންގެ ހަޔާތުގެ އުސްއަލިތަކުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަެކެވެ.އެދުވަސް ފަހުން އެކި ވައްތަރުގެ ކުރުހުމެ ކަންތައް ޝީން ކުރެއެވެ.

މި ވާހަކައިން ލިބޭ އިބްރަތަކީ އެއްފަހަރަކުން ހާސިލެއް ނުވާނޭ އަލުން ހިތްވަރު ގަދަކޮއް މަސައްކަތް ކުރުމުން ކާމިޔބު ވނެވެ.

ނިމުނީ

44

Butterfly

💔💔💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💔💔

You may also like...

31 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Sheen maraaly Sheena eiy John I ehme dharieh dhen eyna ah jehsh bodu chart eh kuruhan dhen eyna Ethan faharaku kuruhymaves nukurhunh dhen thinvana bury kuruhuny dhen lomaraafa lo hulhuvunu iru hury dhuniyeyga

   ⚠Report!
 1. it is really fake story, ehves kahala gulhumeh neh, so so so boring,
  thankolhen reethi vaaha eh liyunihyaa rangalhuvaane
  and one more thing, mi kahala vaahaka liyaana kudakudinge vaahaka site ga liye bala

  ⚠Report!
  1. Juma thibunee thedheh dhn bodethimeehunge site akah gr 5 ge kudhinneh nuliyaane ehnu dhw

   ⚠Report!
 2. As i said before, write short stories without a much bigger plot or problem. Like flashbacks from the past or mistakes and the lesson the main character learned. These type of stories are better written in first person POV

  ⚠Report!
 3. I love your stories so much , haters back of keekurantha comment kuranee like nuvanyaa hithuga bahataala beyrunuko!kobaatha kitty!

  ⚠Report!
  1. Mai. ..isha ah heyo edhenya atleast eyna kadakoh liyanyaves kiyaadhyba dhw ranaglhu kuranjehey kanthah.. ehen myhunnah bas nukiya.. varah varah kada vyna aslu e vaahaka bunymaves isha ah faidhaa vaany.. readers ah ehves faidha ehves gehlumeh ves nuvaane..
   Thikahala dhe fuhkeheri thedhu haama nukura myhunma hedhi aslu ekahala kudhin improve nuvany

   ⚠Report!
 4. Mai. ..isha ah heyo edhenya atleast eyna kadakoh liyanyaves kiyaadhyba dhw ranaglhu kuranjehey kanthah.. ehen myhunnah bas nukiya.. varah varah kada vyna aslu e vaahaka bunymaves isha ah faidhaa vaany.. readers ah ehves faidha ehves gehlumeh ves nuvaane..
  Thikahala dhe fuhkeheri thedhu haama nukura myhunma hedhi aslu ekahala kudhin improve nuvany

  ⚠Report!
 5. Vaahakaiga mulhinves huree kuruhaa liyefa.. aslu kurahaa haa liyan jeheynee.. grade 7 ge kujjeh veema ok dhen.. ekam exam ga liyaa vaahakaehga abadhu mihen kuruhaa liyaanama marks kendeynehen heevanee.. best of luck next story..

  ⚠Report!
 6. Wow amazing….. Eaky kura kuhjekey…,kaleymen hithuhurihaa ehcheh kiyaaka haaadha goyyyyyy kura eh hayaaiy vihkaa kaafa nu baa jaahilunthah…..… jaahiluhney bunyas faaafa geri nuvaaane..? Thy insaaanun that??????

  ⚠Report!
 7. Why does the page say this is a love story… This story would be a unique idea if the target audience was children of young age as the story has a moral at the end.. But the vocabulary n scenes described at the start wasn’t targeted for kids either.. This story can neither be categorized as a love story nor
  a horror story.. Ishaa.. Know ur audience.. If ur audience is teens+…. Try better than a 10 year olds level story as it would seem boring for the readers of teens+ age .. U r apparently in grade 7 so u r a 12 or 13 year old.. Either way read more stories n learn..

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.