މީލޯތްބަކީ……. 2

- by - 36- February 7, 2019

ސަމްހާ އަކީ ސާޔާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ.ދުވަހަކުވެސް ދެބަސް ވެފައެއް ނޯނާނެވެ.ދެ ކުދިންނަކީ ވެސް އެއްކަހަލަ ދެކުދިންނެވެ. އެއް މިޒާޖެކެވެ.

ސަމްހާ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވަންް ޖެހުނީ ތަޅުދަނޑިންނެވެ.މިއަކީ އަޖާބެންނުއްހެޔެވެ؟ އަންހެން ކުއްޖަކައް ވެ ހުރެ ލަހުން ހޭލަން ލަދު ގަންނަ ޖެހޭނެއްނު ހެއްޔެވެ؟އޭނައަށް ގޮވާ ގޮވާ ދޮރު ހުޅުވީ ތަޅުދަނޑިންނެވެ.”ސަމްާާ އަށް މިހާރު ކިތައްފަހަރު ގޮވައިފިންތަ؟ އަދިވެސް ހޭލާކަށް ނުވޭތަ؟އެހެރެ ގޭގަ އުޅޭ ލިޔާ ބަލާބަލަ މިއަދު ވެސް އެގެއަށް ކޮޕީ ފަތް ގަންނަން ދިޔައިރުު ރޮށިފިހަން ހުރީ ދެން ބަލާބަލަ ޝީންކޮ އަށް މިއަދު ވެސް ކުނިކެހީ ޝީން” ސަމީހާ ސަމްހާ އަށް އެއްޗެހި ގޮވަމުން ދިޔައެވެ.

”މި މަންމަ ގަނޑު އަބަދުވެސް މަށައް ލެކްޗަރު އަޅުވަނީ މަންމަ ދެކެ ވަރަށް ފޫހި ވޭ…..އަދި މަށައް ނު ވެސް ނިދޭ ރަނގަޅަށް …….” ސަމްހާ ބުއްޔެވެ.ސަމީހާ ވެސް އެކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދިޔުމާއެކު ސަމް އަނެއްކާވެސް އޮއްތީ ނިދާށެވެ. އަބަދު ނިދުމަކީ ސަމް ކުރާ ހިތްވަކަމެކެވެ. ގަޑިން ބާރަ ޖެހީއިރުވެސް ސަމް ނުހޭލައެވެ.

މިންހާ ވެސް ހޭލައިގެން މަންމައަށް އެހީތެރިވިއެވެ. މިހާރު މިންހާ އުޅެނީ މެންދުރުު ކާނާ ކައްކާށެވެ.އާއެކެވެ.މިންހާ އަކީ ރަނގަޅު އަހްލާގެއްގެ ވެރިއެކެވެ.

36

Ishaaa ishu

Sorry i am grade 7 but i forget to say that..... everyone..... i always with you....alll

You may also like...

8 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. I feel surprised after reading this story and all tge comments.. girl u told u re 11 and writing love stories?? I’m really confused how could you have such thoughts in ur mind.. frm whom u get all these ideas? How u make time to think all these?

  ⚠Report!
  1. From stories. Mr or miss…. And plx be surprised cox i bet that u never were able to write stories as perfect as these are😃😃😃

   ⚠Report!
 2. U have improved a lot compared to ur last stories. Keep going and one day u’ll become an amazing author. One thing: when writing, try using punctuations properly. In this way, it will be easier for the reader to read and understand. Also try detailing the scenes a bit and not hurry. Take ur time. Anyway, best of luck:)

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.