އުއްމީދު

- by - 11- February 6, 2019

އަހަރެން އުމުރުން އެންމެ 20 އަހަރުގައި ލޯބި ލޯބި އަންހެން ކުއްޖަކާ ހިތާވީމެއެވެ . އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްބައި ކަމަށް އަހަރެން ދެކުނީމެވެ . އަހަރެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިއްސާ ކުރަމުން ދިޔާމެއެވެ . ދުވަހަކު ވެސް އަންހެން ކުއްޖެއް ދެކެ ލޯބި ނުވާ ވަރަށް އަހަރެން އޭނަ ދެކެ ލޯބި ވީމެއެވެ . 12 އަންހެން ކުދިންނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޚުނެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަހަރެން އެންމެ ފަހުން ރައްޓެހި ވި އަންހެން ކުއްޖާ ދެކެ އިންތިހާ އަށް ލޯބި ވީމެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ފަރާތުން އޭނަށް ދެއްކުނީ އެހެން ކަހަލަ މަންޒަރެކެވެ . އަހަރެން ދެކެ އިންތިހާ އަށް ލޯބި ވިއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް އެ އިހުސާސް އެއް ނުކުރެވެއެވެ . އެގޮތުން އަހަރެން ބުނި ކަމެއް އޭނަ އަހަރެން ބުނި ހުރިހާ ކަމެއް ދުރުވެގެން ދިޔައެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް ކެއް ކުރެވުނީ އެއްމެ މަހަކު އެވެ . އޭގެ ފަހުން އަހަރެންގެ ބަލި ކަށިކަން އޭނަ އަށް ޖެހުނީ ދައްކާށެއެވެ . ނަމަވެސް ….
ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހަރެން އޮންނަނީ ފޯނުގައެވެ . 24 ގަޑީއިރު އަހަރެން އޮންނަނީ ފޯނުގައެވެ . ހުކުރު ދުވަހެއް ނަމަ އަހަރެންނަށް އަވަހަށް ހުކުރަށް ދިޔުމަށް އިއު ތިމާސް ކުރެއެވެ . އަދި 2 މީހުން ވަކި ނުވުމަށް އެއްބަސް ވަމެއެވެ . އެކި ހުވާ ތަކެއް ކުރަމެއެވެ . އޭނަ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ލޯބި ވާ ކަން ހާމަ ކުރަމެއެވެ . ނަމަވެސް 2 ވަނަ މަހަކީ އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް އެއްމެ ފަހު މަހެއެވެ . އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން އެއްކޮށް ހަލާކު ވެގެން ދިޔަ ދުވަހެއެވެ . އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން އެ މިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔަ ދުވަހަކަށް ވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހުއެވެ . އަހަރެން އެ ދުވަހު ވަރަށް ވެސް އާދޭސް ކުރީމެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެން އެ ކުރި އާދޭސް ނުވިއެވެ.
ލޯބިވާއެވެ . އަހަރެން އަބަދުވެސް އިންތިޒާރު ކުރާނަމެއެވެ . އަހަރެން ގެ ހިތް ރޯ އަޑު އިވޭނެ ނަމައޭ ހިތައް އަރައެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ދުވާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ފާނަމޭ ހިތައް އަރައެވެ . ނަމަވެސް ތަގުދީރު އެކަން ނުވުން ކާރި ކަން އިގެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންގެ އުއްމީދުގައި އަހަރެން ގެ ކަން ކަން ކަލާގެ އިންތިޒާރުގައި 9 މަސް ފާއިތު ވެގެން ހިގައްޖެއެވެ . އަދި ވެސް އަހަރެން ތިބާ ދެކެ އިންތިހާ އަށް ލޯބި ވެއެވެ . އަހަރެންގެ އުއްމީދުގައި ކުލަ ޖައްސާލަދިން މީހަކީ ތިއީއެވެ . އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ތިއީއެވެ .

ވޭތުވިދިޔަ 9 މަހަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް އައި އެއްމެ ހިތި 9 މަހެއެވެ . އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް އަލުން އައުމަށް އުއްމީދު ކުރަމެއެވެ .

ނިމުނީ

11

You may also like...

3 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Haadha sad story eh.. Varah dhera vejje me venom amilla meehaa ah nisbai kohfa liyevifa oi love life story kiyaalafa.. 😟😟.. I hope u get ur love back… Well if this story is based on ur love life story then i will pray for u.. Insha Allah

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.