ލޯތްބަކަށް ނިމުމެއްނެތެވެ.

- by - 9- January 23, 2019

އާޅެން

ލޯތްބަކަށް ނިމުމެއްނެތެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ހިޔަންޏަށް މުޑިނެގީ ކީއްވެބާވައެވެ.

ޢުމުރަށް އުޅުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވެއެވެ.

ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަދާޢީ ދަލާމް ކޮށްފިއެވެ.

އެންމެބޮޑު އެކުވެރިޔާ ފުރާންފަދަ ޔާރާއަށް

ސިންގާއެއްގެ މަޤާމުދިނީ ކީއްވެބާވައެވެ.

ކެހިވެރިއެއްގެ މަޅިފަތީގައި ޖެހުނު ބާޒެއްފަދައެވެ.

ސިންގާގެ ރުޅި އިޚްތިޔާރުކޮށް ވަފާތެރިކަމުގެ އަގު ވައްޓާލީއެވެ.

ބުޅާ މަސްގަޑަށް ބަލާފަދައިން

ހިލޭފިރިހެނުންނަށް ކަޅިއަޅާކަމުގައި ބުނީމުނޫންހެއްޔެވެ؟

ވަފާތެރިކަމުގެ ކުލަވެސް ނުވާކަމުގައި ހީކުރީމުނޫން ހެއްޔެވެ؟

ފަށުވިން ގަތާލެވުނު ލޯބީގެ ހަރަކީ ކަލާގެ ޙައްޤެކެވެ.

ކަލާއަށް ވާވަދެވިފައިވާތީ އެކަން ނުވިސްނުނީއެވެ.

ޚިޔާލުތަކުގެ ރަސްގެފާނަކީވެސް ކަލާއެވެ.

ހުވަފެންތަކުގެ އަސްލަކީވެސް ކަލާއެވެ.

ޢުމުރުހުސްވިޔަސް މިގޮތުގައި ދެމިއިންނާނަމެވެ.

މަޅިފަތީން މިންޖުވީ ދުވަހަކުން އަންނާށެވެ.

ހުރިހާ އެއްޗެއްނެތި ދިޔަސް ލޯތްބަކަށް ނިމުމެއްނެތެވެ.

ޙަޤީޤީ ޢާލަމަށް ގެންގޮސްދޭނަމެވެ.

މިލޯބީގެ ބާރުން ތިހިތަށް ފަރުވާ ދޭނަމެވެ.

9

You may also like...

3 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
    1. But i really love it…. Good job… Sorry if i hurt you dear… I would like to give you a advice.. That u have the talent to write stories.. Y dont u write one and see what happens ☺️☺️☺️

      ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.