އެހާރާ އި މިހާރު

- by - 0- January 14, 2019

އާދެ ! މިއީ ދިވެހިން .. ދިވެހިންނަކީ ދިވެހިން ގެ ގޮތް ތަކެއް އަދި ދިވެހިން ގެ  އަމިއްލަ ސަގާފަތް ތަކެއް ބޭނުން ކުރާ ބައެކެވެ .  ދިވެހިންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވާ ބައެކެވެ .  ފަތުރުވެރި އެއްނަމަ އޭނައަށް އިހުތިރާމް ކޮށް އެ ފަތުރުވެރި އެއް ހިތް ހަމަ ޖައްސައިދިނުމުގައި އުޅެމުން ދެއެވެ . ނުދަންނަ މީހަކަށް ނަމަ ވެސް އެމީހަކަށް އެހީތެރި ކަން ދެމުން ދެއެވެ . އެއް ހަށިގަނޑެއް ގެ ވެރި ބައެކެވެ .  ކުދި ޖަޒީރާ ރަށް ތަކަކަށް ބެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެމީޙުން ގެ އެކުވެރިކަން އިންތިހާ އަށް އޮވެއެވެ .

ގޭ ކާރި މީހަކު މަރު ވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ހިތާމާގައި ބައިވެރި ވެއެވެ . ހީވަމުން ދާނީ އެ މަރު ވެގެން ދިޔައީ އެގެއިން މީހަކެއެވެ . އަދި ދޯނި އެހެލާއިރު ގަޔާއި ބާލާ ގަޑީގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން  އެކަމުގައި ބައިވެރި ވެދެއެވެ . އަދި ގެޔެއްގައި ތެލީގައި ފުލުގައި އެއްޗެއް ކާތާލާގަޑީގައި އެ އަޑު އިވޭމީހަކު އެ ގެޔެކަން ލިބެން އޮތް އެއްޗެއް ހިފައިގެން އާދެއެވެ .

އެއް ސަޖިދަ އެއް ޖަހަމުން އައި އަދި އެ ގޮތަކަށް އުޅެމުން އާދެއެވެ . ނަމާދު ނުކޮށް ފި ނަމަ އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ  ހަފްތާ އެއް ގެ ހުކުރު ދުވަހު މޫދު ނޭރެވޭ ގޮތް ހަދައެވެ . ކުޑަ ކުއްޖެ ވެސް އަދި ބޮޑު މީހަކަސް . އެ ކަންތައް ކުރަމުން އާދެއެވެ . މީގެ 1100 އަހަރު ކުރިން ވަނީ މި ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލް ކޮށް ފައެވެ

ނަމަވެސް ޒަމާންތައް ބަދަލު ވެގެން ހިގައްޖެއެވެ . މީހުން އުޅޭ ގޮތް ވެސް ބަދަލު ވެގެން ހިގައްޖެއެވެ . މިހާރު މާރާ މާރީ ހިގުން ގިނަ ވެއްޖެއެވެ . އެ ދުވަސް ތައް ހައްދު ފަހަނައަޅައި ހިގައްޖެއެވެ . އަހަރުމެން ތގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާ އެއްޗިހި ގިނަ ވެއްޖެއެވެ . މީހުން ގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް އައީ މީހުން ގެ ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލު ތަކެއް އައިސް ފައެވެ . ލާ އަންނައުނަށް ވެސް ބަދަލު ތަކެއް އައިސް ފައެވެ .

މިޒަމާނުގައި އަހަރުމެން އުޅެމުން ދަނީ އެ މީހަކު ބޭނުން ގޮތަށެއެވެ . މުސްލިމް ބައްޕަ އަކަށް އަދި މުސްލިމް މަންމަ އަކަށް ވެފައި އިސްލާމް ނަން ކިޔުމަށް ފަހު އެ މީހުން ބޮޑެތި ކުރަމުން ދަނީ ވަރަށް ވެސް އުފަލުން އެ މީހުން ނަށް ފަސޭހަ ވާ ކަމަށެއެވެ . އެކަމަކު ވެސް އަހަރުމެންނަށް ފެނިގެން ދަނީ އަހަރުމެން ގެ ކަންކަން ހުންނަ ގޮތުން އަހަރުމެންނަކީ މުސްލިމް ބައެއް ނޫން ކަން ހާމަ ވެގެން ދެއެވެ .

އަދި އަހަރުމެން ގެ ކުޑަ އަށް ތިބޭ ކުދިންނަށް ދައްކަމުން ދަނީ ތަޅާ މަންޒަރު ތަކެއެވެ . އެ މީހުން ގެ ވިސްނުމުގައި ހުންނާނީ ތަޅާ މަންޒަރު ތަކެއެވެ . އަދި އެ މީހުން ނަށް ވިސްނި ގެން ދާނީ އެއީ ރަގަޅު ކަމެއް ގޮތުގައެވެ . ކޮންމެ އަކަސް އަހަރުމެން މައިންބަފައިން މިކަމަށް ވިސްނާލުން ރަގަޅު ވާނެއެވެ .

އަހަރެން ގެ ދުޢާ އަކީ މި މުޖުތަމައަކީ އެއްބައެއް އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވާ ބައެއް ގެ ގޮތުގައި ލެއްވުން

0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.