މަގޭ މުދައްރިސް

- by - 7- December 30, 2018

އާޅެން

މަގޭ މުދައްރިސް

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

އޯގާތެރިކަމާއި،ކެތްތެރިކަމުގެ މާތްސިފަ ހުންނާނެއެވެ.

ރުޅިމަޑުކަމާއި،ހިތްހެޔޮކަމުން ޒީނަތްތެރިވާނެއެވެ.

މުސްތަޤްބަލްގެ ޗާޓު ކުރަހާލަ ދޭނެއެވެ.

ކަޅާއިދޮނަށް ނުބަލައި، ހަމަހަމަކަމުގެ ސާލު ފަތުރާލަދޭނެއެވެ.

އަދަބުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި،ހެޔޮބަސްތަކުން ވެދުންކުރާނެއެވެ.

މަސައްކަތަށް ފަޚުރުވެރިވާނެއެވެ.

އުފާވެރިކަމާއި،ޝައުޤުވެރިކަމުގެ އިޙްސާސްވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނދިކުރާނެއެވެ.

ހުރިހާކަމެއްގައި ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ދައްކާނެއެވެ.

ޚިޔާލުތަނަވަސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނެއެވެ.

ވާހަކަތައް އަޑުއަހައި،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފެރުޞަތު ދޭނެއެވެ.

ހިނިތުންވެތިބެ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނެއެވެ.

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙް ހުންނާނެއެވެ.

ޤަވާޢިދުތައް ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ

ތަރްޙީބާއި،އިނާމުދިނުމުގައި ދީލަތިވާނެއެވެ.

ފެންވަރުބަލާ،ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބަލާނެއެވެ.

ދީނަށްލޯބިކޮށް ،ދީނީއުޞޫލު ދަމަހައްޓާނެއެވެ.

7

You may also like...

4 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.