ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 8

- by - 66- December 3, 2018

ކުއްލިއަކަށް ޔުނާން ފެނުމުން ޔާސިރު ވެސް ހުރީ ހާސްވާ ގޮތްވެފައެވެ. ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅުގެ ކައިވެނި ހަމަޖައްސާ ނިންމިއިރު އެދަރިފުޅު ކައިރީގައި އަހާވެސް ނުލެވުނީތީއެވެ.

ޔާސިރުގެ ހިތުގައި ޔުނާން އާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ޔަޤީންކަން އެހާވެސް ބޮޑެވެ. ޔާސިރުގެ އެދުމާއި ޔުނާން ދެކޮޅު ނުހަދާނެކަމަށް ޔާސިރު ޤަބޫލު ކުރާތީއެވެ.

“ދަރިފުޅު. ކިހިނެއް ފުރަތަމަ ދުވަސް ދިޔައީ ޖޮބްގެ؟” ވެފައި ހުރި ހާސްކަން ފޮރުވުމަށްޓަކާ ޔާސިރުއަށް ވާހަކަ ދެއްކުނީ ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ.

“ޑޭޑް. އިޝާ އާއި އަހަރެންގެ ކައިވެންޏޭ.” ޔާސިރު މައުޟޫއު އޮޅުވާލަން  މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ޔުނާން އެގޮތެއް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.

“ދަރިފުޅުގެ ރުހުން ހޯދަން އަހާލާ ވާހަކަ މިބުނީ. އިޝާ ބޭނުން ދަރިފުޅާއި ގުޅެން. ޑޭޑް އަށް ވެސް އިޝާ ވަރަށް ކަމުދޭ.” ޔާސިރު މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ގޮސް ޔުނާންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ. ޔުނާން އަށް އިސްޖަހައިލެވުނެވެ. އިޝާ އާއި މެދު އެކަހަލަ ނަޒަރަކުން ވިސްނާކަށްވެސް ޔުނާންގެ ހިތެއް ނޭދެއެވެ. ދީމާ އަށް ހުރެވުނީ ޔުނާންގެ އިސްޖެހިފައިވާ މޫނަށް ބަލާށެވެ.

“ޔުނާން. ދަރިފުޅު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއްނަމަ އެކަމެއް މަންމަމެން ނުކުރާނަމޭ.” ޔުނާންގެ ހަމަހިމޭންކަމުން އެކަމަކީ ޔުނާން މާ ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫންކަން ދީމާ ދެނެގަތެވެ.

“ވިސްނާނަން.” ޔުނާން އިސްޖަހައިގެން ހުރެ އޭނާގެ ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

އެވަގުތު ސިޓިންގރޫމްގައި ހުރި ބޮޑު ތަނބު ކައިރީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި އިޝާ އެއްފަރާތަށް ޖެހިލަމުން އެތަނބުގެ ނިވަލަށް ވަނެވެ. ޔުނާންގެ މޫޑު ހުރިގޮތާއި އެތަނުގައި ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އިޝާއަށް އަޑުއިވުނެވެ. ފިިކުރު ބޮޑުވެފައި ހުރި އިޝާގެ ފިކުރުތައް ހައްތަހާވީ އިތުރެވެ. ދުނިޔެއަށް ފަލީޙަތްވުމުގެ ކުރިން ވަކިގޮތަކަށް އެކަން ނިންމަން އިޝާ އަށް ޖެހޭނެއެވެ. ޔުނާންއަށް ޖެހޭނީ އިޝާއާ އިންނާށެވެ. އިޝާގެ އަމިއްލަ ޒަމީރު އިޝާއަށް ވިސްނައިދެމުން ދިޔައެވެ.

ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަން ގޮތަށް ޔުނާން އަތުގައި އަޅުވާލައިފައި އޮތް އޭނާގެ ހުދު ކޯޓް އެނދުމައްޗަށް ނަގާ ހޫރާލިއެވެ. މަންމެންނަށް އިޝާ ކަމުދާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އިޝާގެ އުޅުމާއި މިޒާޖު މަންމަމެންނަށް ނުވެސް އެނގިހުރެ އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމައިގެން ނުވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ބާލީސް ދަށުގައި އޮތް ކަމީލާގެ ފޮޓޯގަނޑު ނަގަމުން ޔުނާން އެނދުގައި އިށީނދެލިއެވެ. ފެންކަޅިވެފައިވާ ޔުނާންގެ ދެލޯ ބަރުވެގެން ދިޔުމާއެކު އަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ.

“ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން އުޅޭ ހާލު ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަމީލާ ތިހުރީ ކޮންތާކުހެއްޔެވެ؟ ފޮނި ހުވަފެން ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އަދިވެސް އިންތިޒާރުގައި ހުރިކަން ނޭނގެނީ ހެއްޔެވެ؟” އާވާރާއެއް ފަދައިން ޔުނާން އޭނާގެ ހިތުގެ އުދާސްތައް ބޭރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކަމީލާގެ ލޯބި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުގައި ފޮރުވައިގެން ޔުނާން އަށް ލިބެމުންދަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ވޭނެވެ. ނަމަވެސް އެވޭނުން ވެސް ޔުނާން އަށް ލިބެނީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

ކޮޓަރި ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހި އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު ޔުނާން އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯގަނޑު ބާލީސްދަށަށް ލައި ފޮރުވިއެވެ. ދެއަތުން މޫނު ފޮހެލަމުން ޔުނާން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

“ކޮބާތަ ފޯނު. ހާދަވަރަކަށް ގުޅައިފީމޭ.” ދޮރުމަތީގައި ހުރި ސާހިލް ފެނުމާއެކު ޔުނާން ހިތްހަމަ ޖެހުނެވެ. މިވަގުތު ޔުނާން އެހުރީ މަޝްވަރާކޮށްލާނެ އެކުވެރިއަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ.

“ހިނގާބަލަ ބޭރަށް ގޮސްލަން.” ހޮސްޕިޓަލުން އައި ގޮތަށް ފްރެޝްވެސް ވެނުލާ ޔުނާން ބޭނުންވީ ބޭރަށް ގޮސްލާށެވެ. ގޭތެރޭގައި ހުރެގެން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކަން ޔުނާން ބޭނުންނުވަނީއެވެ.

“އަނެއްކާ ކަމެއް ގޯސްވީތަ؟” ޔުނާންގެ ފުސްވެފައިވާ މޫނުފެނިފައި ޔުނާން އަށް ކަމެއް ވެއްޖެކަން ސާހިލް އަށް އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް ޔުނާން ހިނގައިގަތީ ބޭރަށް ނިކުންނާށެވެ. ފަހަތުން ސާހިލްވެސް ހިނގައިގަތެވެ.

“ޔުނާން. ރޯދަ ތަ؟” ޒޯނުން ސައިކަލް ނެރެނިކޮށް މާޝީ ޔުނާންގެ ކައިިރިއަށް އައިސް ހުއްޓުނެވެ.

“ރޯދަވާނެ ދޯ ދެން. ތިހެން އަހާއިރުވެސް އެނގޭނެއެއްނު.” މޫޑް ގޯސްވެފައިހުރި ގަޑިއެއްގައި އެގޮތަށް މާޝީ ސުވާލުކުރުމުން ޔުނާން ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއްނޫނެވެ.

“ހާދަ ރުޅި އައިސްފަ.” މާޝީ ސައިކަލްގެ މުށްގަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ.

އެވަގުތު ސާހިލްވެސް އައިސް ޔުނާންގެ ސައިކަލް ފަހަތުގައި އިށީނދެލިއެވެ.

“އަހަންނަކަށް ހިއެއް ނުވޭ ކަލޭ ރޯދަހެންނެއް. ލައިގެން ތިހުރި ބަރަހަނާ ހެދުމާއި މީހާގެ ސިފަ ނޭނގޭވަރަށް ކޮށްފައި ހުރި މޭކަޕުން ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އެކަން ސާބިތުވޭ.” ޔުނާން ސައިކަލް ދުއްވާލީ މާޝީ ރަކި ކޮށްލާފައެވެ.

“ޔާރައްބީ. އެމަންޖެ ހާދަ ހަރޓް ވާނޭ. ކާކުތަ އެއީ؟” ސާހިލްގެ ހިނިގަނޑު ދިޔައީ ފަޅައިގެންނެވެ.

“ކައިރި އަވަށްޓެރި ޒުބޭދާގެ ދަރިއެއް. ޒުބޭދާ އޭ ބުންޏަސް އެއީ ފިސާރި ކަނބަލެއް. ނުބެހޭ ކަމެއް ނޯންނާނެ.” ޔުނާން އިނީ ރުޅި އައިސްގެން ގޮސް ދަތްކުނޑި ވިކިފައެވެ.

ސާހިލް އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ ޔުނާން ދާތަނަކަށް ދެވެންދެން އިނީއެވެ. ބުނެވޭ އެއްޗަކުން ޔުނާާން ރުޅި އައިސްދާނެތީއެވެ.

ޔުނާން ސައިކަލް މަޑުކޮށްލީ ރަސްފަންނުގެ ހިތްފަސޭހަ މާހައުލަށެވެ. ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތުކަމުން މީހުންތަކުން މުޅި ރަސްފަންނު ވަނީ ފުރިފައެވެ.

“ޝަހާދަތް މިބުނީ. ގޭގައި މަޑުވެގެން ތިބޭކަށް ނޭނގޭނެ. މުޅި މި ސަރަހައްދު ހިފާލާފައި.” ވަށައިގެން ފެންނަން ތިބި ގިނަ މީހުންތައް ފެނިފައި ޔުނާންގެ ބޯހާސްވިއެވެ.

“ކިހިނެއްވެގެންތަ ތިއުޅެނީ. ހިނގާބަލަ އެހުރީ ހުސް ކުޑައެކޭ. އެތަނުގައި އިށީނދެލަން.” ސާހިލް އަތުގެ އިޝާރާތުން މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ހުރި ކުޑައެއް ދައްކާލިއެވެ. ޔުނާންގެ ފިޔަވަޅުގެ ހަލުވިކަމުން ހީވީ އެތަނުގައި އެހެން މީހަކު އިށީނދެ ދާނެތީ ގޮސް އިށީން ހެންނެވެ.

“ތިގޭގައި އިޝާ ކީއްކުރަނީ. މަށަށް އަންގާވެސް ނުލަމެއްނު.” ސާހިލް ދަތްދޮޅީގައި އަތް ވިދެލަމުން ޔުނާންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ.

“ހެޔޮނުވާނެ ތި އިޝާއެއްގެ ނަންވެސް ނުގަނޭ. ދުއްޕާނާ ހަމައޭ މިހާރު.” ޔުނާންގެ ރާގުގައި ވަނީ އަމުރުވެރިކަމެވެ. ސާހިލް އަށް ހައިރާންވެފައި ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެވުނީއެވެ.

“ފެމެލީ ބޭނުންވަނީ އަހަރެން އިޝާ އާ މެރީ ކުރަން.” ޔުނާން ފުން ނޭވާ އެއް ފަޒާގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލިއެވެ.

“ދެން އިޝާ ބުނަނީ ކީކޭ.” ސާހިލްއަށް ކުއްލިއަކަށް އަހާލެވުނެވެ.

“އިޝާވެސް ބޭނުމޯ. ދެން ނޭނގެ އަހަންނަކަށް. ސާހިލްއަށް އެނގޭނު އިޝާ. މަސްތުގެ ހާލަތުގައި އަޅާފައި އޮންނަ އެންމެންގެ ތުންފުއްސެއް ކަހަލަ މީހެއް.” ޔުނާން ހިތުގައި އިޝާއަށް ވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ނަފްރަތެވެ. އެކަން ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ޔުނާންގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވެއެވެ.

“ޔުނާން ލޯބިވާ ކުއްޖެއް ހުންނަނީދޯ.” ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ޝައްކު ސާހިލް ބޭނުންވީ ޔަޤީން ކުރާށެވެ.

ޔުނާން ހިމޭންވިއެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ހިތާއި ދެކޮޅަށް ކަމީލާގެ ވާހަކަ ސާހިލްއާއި ހިއްސާކޮށްލިއެވެ.

“ޔުނާން. އިޝާއަކީ ގޯސް ކުއްޖެއް ނޫން. އެކަނި އުޅެ ބޮޑުވީ ބައްޕައެއްގެ ކައިރީގައި ހުރެ. ބަޓް އިޝާ އަކީ މޮޑަން ކުއްޖެއް. އަހަރެންވެސް ރާބޮން. ޔުނާާން ބުނެފާނަންތަ އަހަރެން ގޯސްމީހެކޭ.” ސާހިލް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު ޔުނާން އިނީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަޑުއަހާށެވެ.

“ދެން ތިބުނީ ކަމީލާގެ ވާހަކަ. އަމިއްލައަށް ޔުނާން ދޫކޮށްލާފަ ދިޔައީ. އުޅޭ ތަނެއް ވީ ހިސާބެއްވެސް އެނގެނީއެއްނޫން. އެއްވެސް މީހަކީ ޕަރފެކްޓް މީހެއްނޫން. އިޝާގެ ގޯސް އާދަތައްވެސް ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ. މީހަކު ކުރާ އެންމެ ވިޔާނުދާ ކަމަކުން އެމީހަކީ ގޯސްމީހެއް ގޮތަށް ޖަޖް ކުރާކަށްނުވާނެ.” ސާހިލް މަސައްކަތް ކުރީ ޔުނާން އަށް ވިސްނައިދޭށެވެ.

“ވަރިހަމަ. ކަމީލާ ނުލިބުނަސް މަށެއް އެ އިޝާ އަކާ ނުއިންނާނަން.” ޔުނާން އޭނާގެ ފަހުގެ ނިންމުން ހާމަކޮށްލިއެވެ. ސާހިލް އެތައް ވާހަކައެއް ދެއްކުމުންވެސް ޔުނާން ޤަބޫލެއްނުކުރިއެވެ.

ކާމޭޒުމަތި ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާލަމުން ދީމާ ހިންދެމިލިއެވެ. ކައިރީގައި އިޝާ ވެސް އަތް ގާތްކޮށްދޭން އުޅެއެވެ.

ޔުނާން ބޭރުން އައިސް ގެޔަށް ވަނީ އެވަގުތުއެވެ. އިޝާ ފެނުމާއެކު ޔުނާން ވީ ފޫއްސެވެ.

“ދަރިފުޅު ބޭރަށް ދިޔައީ ކޮންއިރަކު. ބަންގި ގޮވަނީ އޭ މިހާރު. ރޯދަ ވިއްލަން އާދޭ.” ދީމާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަދި ވަރަށް ލޯބިން ޔުނާންގެ އިސްތަށިކޮޅުގައި ފިރުމާލިއެވެ.

ޔުނާން ގޮޑިއެއް ދަމާލަމުން އިށީނދެލިއެވެ.

“ކޮބާ ޑޭޑް؟” ޔުނާން މޭޒުމަތީގައި އަތުރާފައިވާ ކާއެއްޗެއްސާއި ދިމާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.

“މިއައީ ޑޭޑް. ހަމަ ހިތަށް އަރުވާލީމަ މިއައީ.” ޔާސިރު ސަމާސާ ކޮށްލީ ގަސްތުގައި ޔުނާންގެ މޫޑު ރަނގަޅު ކޮށްލާށެވެ. ފަނޑު ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލި ނަމަވެސް ޔުނާން އުފަލެއްނުވެއެވެ.

އިޝާގެ ނަޒަރު އެންމެ ސިކުންތުކޮޅަކަށްވެސް ޔުނާންގެ މޫނުން ވަކިނުވެއެވެ. އިޝާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވަނީއެވެ. މިވަގުތު ޔުނާންގެ އެހީތެރިކަން އިޝާއަށް ވަރަށް މުހިއްމެވެ.

“ޔުނާން. މިރޭ އިޝާ ގޮވައިގެން ޝޮޕަކަށް ދެވޭނެތަ؟ މަންމަ އެބަޖެހޭ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން މިރޭ.” ދީމާ ޔުނާން ކައިރީގައި އަހާލީ ވަރަށް ފަސްޖެހިފައި ހުރެ އިޝާގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

ޔުނާން ބޯޖަހާލުމާއެކު އިޝާގެ މޫނު އުފަލުން ފޮޅިގެން ދިޔައެވެ. ރޯދަވީއްލުމަށްފަހު ޔުނާން އާއި ޔާސިރު މިސްރާބު ޖެހީ މިސްކިތާއި ދިމާއަށެވެ. އިޝާ އާއި ދީމާ ތަށިތަކާއި މޭޒުމަތި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެގަތެވެ.

ކަޅުފޮއެ ރެއެއްގެ އަނދިރިކަން ރަސްކަން ކުރަމުންދާތީ އެއްވެސް އަލިކަމެއް ދުނިޔެމަތީގައެއް ނެތެވެ. ބެލްކަނީގެ ދޮރުގައި ލެގިލައިގެން ހުރި ޔުނާން ވިސްނަމުން އެދަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއްކުރިން އޭނާޔާ ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފްކަންތައްތަކާއި މެދުއެވެ. އެކަންތަކުން ސަލާމަތްވި އިރަށް މިހާރު އަނެއް ކަމެކެވެ.

“ޔުނާން.” އިޝާގެ ވައި އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު ޔުނާންގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ތެޅިގެންފައި ޔުނާންއަށް އެއްފަރާތަށް ޖެހެވުނެވެ.

ހިނިތުންވެފައި ހުރި އިޝާގެ ފައިން ފެށިގެން ބޮލަށް ޔުނާންއަށް ނަޒަރު ހިންގާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ޔުނާން އަށް ކުރިމަތީގައި ފެންނަން ހުރި އިޝާ އަލެވެ. ލައިގެން ހުރީ އެހެންޏާ ނުލާ ޒާތުގެ ނިވާކަން ބޮޑު ހެދުމެކެވެ. ރޯދަމަސް ވީމާ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

“ރީތި ތަ؟” ޔުނާންގެ ބެލުންތަކުން އިޝާއަށް ލިބުނީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ.

“ތީ ދައްކާ ދަޅައެއްތަ؟” ޔުނާން މަލާމާތުގެ ފާޑަކަށް ހީލިއެވެ.

“ޔުނާން ހިތް ބުނަނީ އެހެންތަ؟” ދަޅައެކޭތަ؟” އިޝާ ޔުނާންއަށް ފުރަގަސްދިނެވެ.

“އަހަރެންގެ ހިތް ބުނާހާ އެއްޗެއް އިޝާއަށް އެނގެން ޖެހޭތަ؟” ޔުނާންގެ ރާގުގައި ވަނީ ހަރުކަށިކަމެވެ.

“އަހަރެންދެކެ ޔުނާން ތިހާ ރުޅި އަންނަނީ ކީއްވެ؟” އިޝާ އަދިވެސް ހުރީ ޔުނާންއަށް ފުރަގަސްދީގެންނެވެ. މިފަހަރު ޔުނާން އަނގަޔަކުން ނުބުންޏެވެ. އެސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުން ޔުނާންއަށް މުހިއްމުކަމަށް ނުފެނުނީއެވެ.

“ޔުނާން މަށާ މެރީ ކުރަން ބޭނުން ނޫނީތަ؟” ޔުނާން އާ ދިމާއަށް އެނބުރެމުން އިޝާ ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އިޝާގެ ގައިން ދުވަމުން ދިޔަ ލުއި ލުއި މީރުވަސް ޔުނާންގެ ނޭފަތުގައި ޖެހުމާއެކު ޔުނާން އިޝާ އާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލިއެވެ.

“ޝޮޕިން އަށް ދަންޏާ އާދޭ ދާން.” ޔުނާން އިޝާގެ އަތް ދުރުކޮށްލަމުން ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އިޝާ ޔުނާން ލައިގެން ހުރި ގަމީހުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ.

“ދޫކޮށްލަބަލަ.” ދީމާގެ ހިނިގަނޑު މުޅި ކޮޓަރި ތެރޭގައި ގުގުމައިގެންދިޔައެވެ.

“އެހާ ފަސޭހައިން ކިހިނެއް ދޫކުރާނީ. ކިހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެތަ މިގޮތަށް ދުރުގަ ހުންނަތާ.” ބިޔަ ދެއަތެއް ދީމާގެ ހަށިގަނޑު ވަށާލިއެވެ.  ދީމާ އެ ތަނަވަސް މޭމަތީގައި ބޯއަޅާލީ އުފަލުންނެވެ. ހަލާލު ފިރިމީހާގެ ހަނދާނެއްނެތެވެ. މިފަދަ ބަރަކާތްތެެރި މައްސަރު ގެ ބިރެއްވެސް ނެތެވެ.

ނުނިމޭ

66

You may also like...

16 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Fahu kolhu e v gotheh neygun. 🤔 kulliakah dheema ah e badhalu v. E v gotheh olhun filuvaLa dhybala.

    ⚠Report!
  2. By the wayyy…zaana hw u knw yunaan…i hav a huge crush on himm…..😶😶😶💋💋💋💔💓💜💛💚💗💘💝💞💟💕💕💖💖💖
    Story is so awwwwwsummm…comment nukuriyax kiyan……v loabi…n
    Cover pic vex…

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.