ހިނިތުންވެލަމުން ޒާޔާ ބަނޑުގައި ފިރުމާލީ ދެލޯ މަރާލަމުންނެވެ. އާނއެކެވެ. ޝާރިފްގެ ފަރާތުން ލިބޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާ މިއަދު ޒާޔާއަށް ލިބުނީމައެވެ. މުޅި އުމުރު ދުވަހަށް ޝާރިފްގެ ހަނދާނެއް ޒާޔާ ކައިރީގައި ހުންނާނެތީއެވެ. ޔަޤީނެވެ. ޝާރިފް އުފަލުން ޒާޔާ އުރާލާނެވެ. އެ ޚިޔާލު ހިތަށް އައުމާއިއެކު ޒާޔާ ލަދުގަތެވެ. ޝާރިފް ޒާޔާ އުރާލާނެ ގޮތް ހިތަށް ސިފަކުރަމުންނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ޒާޔާ ފާހާނާއިން ނިކުތީ ޝާރިފްއަށް ގުޅާ އެ ޚަބަރު ދޭންވެގެންނެވެ. ފޯނާއި ދިމާއަށް ވެސް ޒާޔާއަށް ދެވުނީ ދުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ފޯނު ހުޅުވާލުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ޒާޔާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރާއިދުގެ މިސްވެފަ އިން ކޯލެވެ. ރާއިދު މަތިން ޒާޔާ ހަނދާންވެސް ވީ ދެނެވެ. ރާއިދުއަށް އެނގިއްޖެއްޔާ ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއިދު އޮޅުވާލުމެއްގައި ބަހައްޓަންވީ ހެއްޔެވެ؟ އެކަން ސިއްރު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހެއްޔެވެ؟
ޒާޔާ އަކީ ރާއިދުގެ ހައްޤެކެވެ. ޒާޔާގެ ސިކުނޑި ހާސްވަމުން ދިޔައީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ވިސްނަން ފެށީމައެވެ. ސިކުނޑިއާއި ހިތް މުޅިން ޚިލާފެވެ. ޒާޔާގެ ހިތް ޒާޔާއަށް ވިސްނައިދެނީ ޒާޔާ އަކީ ހަމައެކަނި ޝާރިފްގެ މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި ޝާރިފް އަކީވެސް ޒާޔާގެ މީހެކެވެ. ހަމައެކަނި ޒާޔާގެ އެވެ.
ފޯނު ނެގި ގޮތަށް ޒާޔާ ޝާރިފްގެ ނަމްބަރަށް ގުޅައިލިއެވެ. އެތައް ފަހަރަކު ގުޅި އިރުވެސް ފޯނަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. ނިދާ ނުހޭލަނީ އޭ ހިތާ ޒާޔާ ފަހުން ގުޅަން މަޑުކޮށްލީއެވެ.

“މަންމީ.” ނިދާފައި އޮތް ޒިޔަލް ހޭލައިގެން ރޮއެގަތެވެ. ޒާޔާ ޒިޔަލް ކައިރީގައި އޮށޯވެލިއެވެ. އުފަލުން ހުރެއެވެ. ޔަޤީނެވެ. ޒާޔާ ބަނޑުބޮޑުކަން އެނގޭ އިރަށް ޝާރިފް އަދި ވަކިން ޒާޔާ ދެކެ ލޯބިވާނެއެވެ. މާބޮޑަށް އަޅައިލާނެ އެވެ. މިހާ އަވަހަށް ޒާޔާ ހޭލާ ހުރެ ހުވަފެން ބަލަން ފެށީއެވެ.
“ދަރިފުޅަށް ދޮންބެ ކިޔާނެ ކުޑަ ކުޑަ ދޫންޏެއް އަންނަން އުޅެނީނު.” ޒާޔާގެ ހެވި ދިލިފައި ހުރި މޫނަށް ޒިޔަލް ބަލަހައްޓައިގެން އޮތީ ކަޅިވެސް ޖަހައިނުލައެވެ.
ޒާޔާ ކިހާ މޮޔަ ހެއްޔެވެ؟ ޒިޔަލް އަށް އަދި އެކަހަލަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުވިސްނޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު ޒާޔާގެ އެ އުފާ ހިއްސާކުރާނެ ކޮންމެވެސް މީހަކު ހުންނަން ޖެހޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟

“ކީއްވެތަ ގުޅީމަ ފޯނު ނުނަގަނީ؟” ކޮޓަރި ދޮރުހުޅުވާލާފައި ރާއިދު ވަތް ކަން ވެސް ޒާޔާއަށް އެނގުނީ ރާއިދުގެ އަޑުޖެހުނީމައެވެ.
ރާއިދުގެ ނުރުހިފައިވާ މޫނު ފެނިފައި ޒާޔާ އަވަސް އަވަހަށް އެނދުން ތެދުވިއެވެ.
“ކިހިނެއްތަ ވީ؟” ޒާޔާ ހިނގާފައި އައިސް ރާއިދުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނެވެ.
“ކީއްވެތަ ޒާޔާ އެހާ ބަދަލުވެފަ ތިހުރީ؟ އަބަދުވެސް ޒާޔާގެ ފޯނު ބިޒީ. މިހާ ދުރުގަ ގޮއްސަ ހުންނަ އިރުވެސް ޒާޔާ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ގުޅާވެސް ނުލާ. ގުޅިޔަސް ފޯނު ނަގަނީ މަދުފަހަރަކު.” ހަޤީޤަތުގައިވެސް ރާއިދު ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. ޒާޔާއަށް ހުރެވުނީއެވެ. އިސްޖަހައިލައިގެންނެވެ. ދޭނެ ޖަވާބެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ޒާޔާ ގަސްތުގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން ރާއިދުއަށް ވިސްނައިދޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ ހިތަށް ބާރެއްނެތެވެ.
“ސޮރީ. ދެން އެހެން ނުވާނެ.” ޒާޔާ މާފަށްއެދުނެވެ. ރާއިދުގެ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއްވެސް ނެތީއެވެ. ހަޤީޤަތް ހާމަކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާގެ ހިތުން އެހެން މީހަކަށް ޖާގައެއް ދެވުނު ވާހަކަ ބުނާނީވެސް ކޮން ލަފްޒަކުން ހެއްޔެވެ؟
“ހިނގާ މާލެ ބަދަލުވާން.” ރާއިދު ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފައި ގަޔާ ކައިރިކޮށްލިއެވެ.
“ކުއްލިއަކަށް ކީއްވެ ތިހެން ތިބުނީ؟” ޒާޔާ ރާއިދުގެ އަތު ތެރޭން އަތް މަޑުމަޑުން ދަމައިގަތެވެ.
“ޒާޔާ އާއި ޒިޔަލް މާލޭގަ އުޅޭނީ ދެން. އަހަރެން ދޭތެރެއިން ވިޒިޓް ކޮށްލާނަން.” ރާއިދު ޒާޔާގެ މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ރާއިދު ބަލަން ހުރި ގޮތުން ރާއިދު އުޅުނީ ކީއްކުރަން ކަން ޒާޔާ ދެނެގަތެވެ.
“ރާއިދު. ޒިޔަލް އަށް ފެންނާނޭ. ހޭލައޭ އެ އޮތީ.” ރާއިދުގެ ބީހުމުން ޒާޔާ އަށް އެހާ އުނދަގޫވީ ކީއްވެބާއެވެ.
“ބޭބީ. ބަލާލަބަލަ ޒިޔަލް އަށް. އެ އޮތީ ނިދާފައި. ޒިޔަލް އަށް ވެސް އެނގޭނެއެއްނު ޒިޔަލްގެ ޑެޑީ މަންމިއާއި ދުރަގަ އެތައް ދުވަހަކު ހުރެފަކަން މިއައީ.” އެނދަށް އިޝާރާތްކޮށްލަމުން ރާއިދު ޒާޔާގެ މޫނާއި އިހުނަށްވުރެވެސް ކައިރިވެލިއެވެ. އެކަކުގެ ހޫނު ނޭވާ އަނެކަކަށް އިޙްސާސް ކުރެވޭހާ ކައިރިއަށެވެ.
ރާއިދު ހުއްޓުވަން ޒާޔާގެ ހިތް އެދެމުން ދިޔައިރުވެސް ޒާޔާއަށް ހުރެވުނީއެވެ. އަތްބެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރަން މަޖުބޫރެވެ.
ރާއިދުގެ މޫނަށް ޒާޔާ ބަލާލި ވަގުތު ރާއިދު އޭނާގެ ތުންފަތް ޒާޔާގެ ތުންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ. އަދި ރާއިދުގެ ދެއަތުން ޒާޔާގެ ކޮލުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ދެލޯ މަރާލައިގެން ޒާޔާ ހުރީއެވެ. ލޯމައްޗަށް ސިފަވަމުން ދިޔައީ ޝާރިފްގެ ރީތި ސޫރައެވެ. އެ ހިތްގައިމު ތޫނު ބެލުމެވެ. ރާއިދުގެ ބީހުންތައް ޒާޔާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ހޫނުކޮށްލިއެވެ.
“ޒާޔާ.” ރާއިދު ގޮވާލިއެވެ. އަދި ޒާޔާ ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓްގެ ޒިބު ކަހާލަމުން ޒާޔާ ދެކޮނޑުން އެ ޓީޝާޓް ވައްޓާލުމާއެކު ޒާޔާ ރާއިދުގެ ދެއަތުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ނަމަވެސް ރާއިދު ޒާޔާ ކޮނޑުގައި ހިފާ ކޮށްޕާލަމުން އެނދު މައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ.

“ރާއިދު. އަސްލުވެސް އަހަރެމެން މާލެ ފޮނުވާލަނީތަ؟ ކިހާ އެކަނިވާނެ.!” ޒާޔާ ބޯ އަޅާލައިގެން އޮތީ ރާއިދުގެ އަތްމަތީގައެވެ.
“އާން. ޒާޔާ ބުނަމެއްނު މިތާގައި ހުންނަ ހިތެއް ނުވެޔޭ.” ރާއިދު ޒާޔާގެ އިސްތަށިކޮޅާއި ކުޅެލަ ކުޅެލައި އޮތެވެ. ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ވަރުބަލިކަމާއިއެކު ރާއިދު އަދިވެސް އޮތީ މާނޭވާ ލެވިފައެވެ.
“މަންމަ މެން ބަދަލުވެއްޖެ މާލެއަށް އަނެއްކާވެސް. ޒާޔާ ހުންނާނީ މަންމައާއި ބައްޕަ ކައިރީގައި.” ޒާޔާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނުމުން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ރާއިދުއެވެ.
“އެކަމަކު.” ރާއިދު ޒާޔާގެ ތުންފަތުގައި އިނގިލި ޖައްސާލަމުން ޒާޔާ ހިމޭންކޮށްލިއެވެ.
“މީ މަގޭ ފަހުގެ ނިންމުން..” ރާއިދުގެ ހަރުކަށި ރާގުން ޒާޔާ އަކަށް އިތުރަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކުނެވެ.

ޒިޔަލް އަތުގައި ހިފައިގެން މެންދުރުގެ ގަދަ ހޫނުގައި ޒާޔާ ހިނގައިގަތީ ގޭގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ބީޗާއި ދިމާއަށެވެ. އެވަގުތު ޝާރިފްވެސް ސައިކަލްގައި އެހާ ހިސާބަށް އަރާ ހަމަވަނީއެވެ. ޝާރިފް ހަދިޔާ ކޮށްލި ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމާއެކު ޒާޔާއަށް އިސްޖަހައިލެވުނެވެ.
ނޭނގެނީ ސަބަބެވެ. އެކަނި ތިބޭއިރު ޒާޔާ އަށް ޝާރިފް އާއި ވާހަކަ ދައްކާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުންނަންވެސް ކެރެއެވެ. އެކަމަކު މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ޒާޔާއަށް އިސްޖަހައިލެވެނީއެވެ.
“ހީލާފާ ހިތް މަގޭ ހިފައިގެން ތިދަނީ.” ސިއްރު ސިއްރުން ހިތުގައި ހުރި ލަފްޒުތައް ޒާޔާ ދުލާއި ހަމައަށް ގެނައެވެ. ޖެހެމުންދާ ހިތްގައިމު ވައިރޯޅި މެދުވެރިކޮށް ޝާރިފްއަށް އެ މެސެޖް ރައްދު ކޮށްދޭން ޒާޔާ ބޭނުންވާ ކަހަލައެވެ.
އިރުކޮޅެއްވެސް ނުވެއެވެ. ޝާރިފް ޒާޔާގެ ފޯނަށް ގުޅައިފިއެވެ. އެންމެ ރިންގަކުން ޒާޔާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.
“ހާދަ ޓައިމިން ރަނގަޅޭ ދޯ. ކިހިނެއް ޝާރިފްއަށް އެނގުނީ އަހަރެން މިގަޑީގަ ނިކުންނާނެ ކަމެއް.” ޒާޔާ ވާހަކަ ދެއްކީ އުފަލުން ހުރެއެވެ.
“އެއީ ލޯބިވާތީ.” އަބަދުވެސް ޝާރިފްގެ ދުލުކުރީގައި އިންނަނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ.
“އަހަރެން ބަނޑުބޮޑު.” އިރުކޮޅެއްގެ ހިމޭންކަމަށްފަހު ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ.
“ކީކޭ؟” ޝާރިފްއަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ.
“ޝާރިފްގެ މި ހަނދާން އަހަރެން ބޭނުން.” ޒާޔާ ހުރީ މާކުރިން ގޮތް ނިންމައިގެންނެވެ.
“ޒާޔާ ބޭނުންގޮތެއް. އެކަމަކު މަށަށް މައްސަލައަކީ މަގޭ ދަރިއަކަށް މަށަށް ލޯބި ނުދެވޭނެތީ. އެހެން ވާކަށް މަށެއް ބޭނުމެއް ނޫން.” ޝާރިފްގެ ޖަވާބުން ޒާޔާ ހިތްހަމަނުޖެހުނެވެ.
“ތީ ކޮންކަހަލަ ޖަވާބެއްތަ؟ ޝާރިފް ތިބުނީ ދިލާ ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނޭތަ؟ މި ދަރި ބޭނުމެއް ނޫނޭތަ؟” ޒާޔާ ދެރަވީ ޝާރިފްގެ ޖަވާބު އިވިފައެވެ.
“އެހެނެއް ނުބުނަމެއްނު. މި ބުނީ ދިލާގެ ކުށެއްނެތި ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނޭ.” ޝާރިފް މަސައްކަތް ކުރީ ޒާޔާ އަށް ވިސްނައިދޭށެވެ. އެކަމަކު ޒާޔާއަށް މިހާރު ވިސްނެން ހުރި ވަރަކަށް ވިސްނި ނިމިއްޖެއެވެ. ޝާރިފްއަށް މުހިއްމުވީ ދިލާ އެވެ. ޒާޔާ އެއް ނޫނެވެ. ޝާރިފްގެ ނުއުފުންނަ ދަރިއެއްވެސް ނޫނެވެ. ޒާޔާ ފޯނު ކަނޑާލީ އިންތިހާއަށް ދެރަވެގެންނެވެ. އެތައް ފަހަރަކު ޝާރިފް ގުޅިއިރުވެސް ޒާޔާ ފޯނަކަށް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ.
ޒާޔާ ދެން ޝާރިފް އާ ދުރަށް ދާނީއެވެ. މުޅި އުމުރަށެވެ. ޒާޔާ ޝާރިފް އަށް ދިން ލޯބީގެ އެއްވެސް އަގެއްނެތެވެ.

ފަތިހުގެ ފިިނި ރޯޅިއެއް ޒާޔާގެ އުދާސްވެފައިވާ މޫނުގައި ފިރުމާލިއެވެ. ކޮނޑުގައި ދަބަސް އަޅުވާލައިގެން ޒިޔަލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ޒާޔާ ފުރީ އެއާޕޯޓަށެވެ. ޖެޓީ އިން ލޯންޗް ނައްޓައިލުމާއެކު ޒާޔާ އަމިއްލަ ރަށާއި ދިމާއަށް އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް ބަލައިލިއެވެ. އެވަގުތުވެސް ދެލޯ މަރާލުމާއެކު ޒާޔާގެ ލޮލަށް ސިފަވެގެން ދިޔައީ ޝާރިފް އެވެ. އެ ލޯބި ފިރުމުންތަކެވެ. އެކުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ އުފާވެރި ވަގުތުތަކެވެ.
“ޝާރިފް.” ޝާރިފްގެ ނަން ދުލާއި ހަމައަށް އައީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ހިތަށް ކުރަމުން ދިޔަ ފުން އަސަރުތަކުންނެވެ. ޝާރިފްއަށް ޒާޔާ ދާކަން ނުވެސް އެނގޭނެއެވެ. އެކަމަކުވެސް ކީއް ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާ ދިޔަޔަސް ޝާރިފް އަށް މައްސަލައަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޒާޔާ އަކީ ހަމައެކަނި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޝާރިފްގެ ހަޔާތަށް އައި މެހެމާނެކެވެ. މިއަދު ޒާޔާއަށް ޝާރިފް ގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި ނުލިބުނީ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ނެތީމައެވެ. ލޯބިވާނަމަ ޝާރިފް ޒާޔާ އާއި ޝާރިފްގެ ދަރިފުޅަށް އަމިއްލަ ނަން ދޭނެއެވެ. ޒާޔާ އާ ނުލާ ނޫޅެވޭނަމަ ޝާރިފް އަށް އެންމެންނަށް ވުރެ ޒާޔާ މުހިއްމު ވާނެއެވެ.
ފްލައިޓް ނައްޓައިލުމާއެކު ދެލޮލުގައި ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ކަރުނަތައް އޮހިގަތީ ޒާޔާގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައެވެ. ޒިޔަލްގެ އަތުގައި ޒާޔާއަށް ބާރަށް ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. މުޅި އުމުރަށް ހިތާމަ ކުރަން ޝާރިފް ޒާޔާއަށް ޖައްސައިފިއެވެ. ޒާޔާގެ ހިތް ފިސްފިސް ކުރަމުންނެވެ.

“ގޭގަތަ؟” ނިދިފައި އޮތް ޒާޔާ އަށް ހޭލެވުނީ ރާއިދު ގުޅީމައެވެ.
“ގަޑިން ކިހާއިރެއްތަ؟” ޒާޔާ އަށް ފުރަތަމަވެސް އަހާލެވުނެވެ.
“އިރުއޮއްސެނީ. ކޮބާތަ ޒިޔަލް.؟” ރާއިދު ހުރީ ޒާޔާ ދިޔައިމަ ދެރަވެފައި ކަން ރާއިދުގެ އަޑުންވެސް އެނގެއެވެ.
“މަންމަ ކައިރީގައި. ފަހުން ގުޅާނަން.” ޒާޔާ ފޯނު ބޭއްވީ ޝާރިފްގެ ކޯލެއް އަންނާތީއެވެ.
ނަމަވެސް ޒާޔާ އެފޯނަކަށް ޖަވާބުދޭކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. މިހާރު ޝާރިފް ޒާޔާ އާ ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެއެވެ. ފިކުރު ތަކުން ފޯވުމާއެކު ޒާޔާގެ ދެލޯ އަނެއްކާވެސް ފެންކަޅި ވެއްޖެއެވެ.

މާބަލް ހޮޓެލްގެ ހިތްގައިމު މާހައުލެވެ. އިވެމުންދިޔަ މަޑު މިޔުޒިކުން މުޅި ތަނަށް އިތުރު ހިތްގައިމު ކަމެއް ގެނެސްދެމުން ދިޔައެވެ.
“ޒާޔާ. ތިހެން ނުވިސްނަބަލަ އެހާވަރަށް. ހަނދާންނައްތާލަބަލަ އެކަންތައްތައް.” ޒާޔާ އާއި ޒާޔާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރި ސަމާ ތިބީ މާބަލް ހޮޓެލްގެ ޓެރަސްގައެވެ.
“ސަމާ. ތިކަމެއް ނުވާނެ. އޭނަ މަތިން ދުވަހަކުވެސް.-” ޒާޔާ ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވުނެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވީއެވެ.
“ސަޕްރައިޒް ވެއްޖެދޯ. އަހަރެން ހަމަ ޖެއްސީ. އިނގޭ ޒާޔާއަށް މިވަގުތަށް މުހިއްމު ވާނެކަން.”. ސަމާ ހިނިތުންވެލަމުން ޒާޔާގެ އަތްމަތީގައި އަތް ބާއްވާލިއެވެ.
“އެކަމަކު އައިމަން ކީއްވެ؟” ޒާޔާ ހެވިފައި ހުރި އައިމަންގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ.
“ރާއިދުއާ އިނދެގެން އުޅުނަސް މަށަށް އިނގޭ އަދިވެސް ޒާޔާ އައިމަން ދެކެ ލޯބިވާކަން.”
ސަމާ ހަނދާން ކުރީ ޒާޔާގެ މާޒީއެވެ.
ޒާޔާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އިސްޖަހާލައިގެން ހުރީއެވެ.
“އޯކޭ. ސޮރީ. އައިމަން އަށް ޓްރަސްޓް ކުރާތީ އެއްޗެއް ހިފައިގެން އޭނަ މިތަނަށް މިގެނައީ.” ޒާޔާގެ މޫޑް ހުރިގޮތުން ޒާޔާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީކަން ސަމާ ދެނެގަތެވެ.
ސީ. ވިސްކީ. ޒާޔާގެ ފެވަރިޓް.” ސަމާ އައިމަން އަތުން ފުޅި އަތުލައިގެން ޒާޔާގެ ކުރިމަތީގައި ބެހެއްޓިއެވެ.
އޭރުވެސް އައިމަން ކަޅި ޖަހާނުލާ ބަލަމުންދިޔައީ ޒާޔާގެ މޫނަށެވެ.
“ޒާޔާ. މަށާ ރުޅިތަ؟ މިހާ ދުވަސްކޮށްފަ ދިމާވީމަވެސް ހާލުވެސް އަހާނުލާނަންތަ؟” އައިމަން ޒާޔާއާއި ޖެހިގެން ހުރި ގޮޑީގައި އިށީނެވެ.
“މަގޭ ނަމްބަރުވެސް ބްލޮކް ކޮށްފަ ދޯ އިންނަނީ.” އައިމަން އެތައް ވާހަކައެއް ދެއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް ޒާޔާ އައިމަން އަށް ބަލައިވެސް ނުލިއެވެ.
“ސަމާ. ޒިޔަލް ހޭލަން އުޅޭނެ. ތޭންކްސް ތިވަރަށް މަށާއި ދޭތެރޭ ވިސްނީތީ. މީގެއިން މަށަށް ދީބަލަ.” ޒާޔާ ވާހަކަ ދެއްކީ އަތް ދަބަސް ހާވަމުންނެވެ.
އައިމަން ދިއްކޮށްލީ ކުޑަ ފެން ފުޅިއެކެވެ. ޒާޔާ ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ.
“މަށަށް ޒާޔާ އިނގެޔޭ. މީ ޒާޔާއަށް. ހަމަ ވިސްކީ.” އައިމަން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އައިމަން އަށް އިނގެއެވެ. ޒާޔާ ދުވަހަކުވެސް ޕަބްލިކްގައި އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެކަމެވެ. އަދި މީހަކާއެކީ ވެސް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް އައިމަން އެތާ ހުއްޓައެވެ.
ސަމާ ކައިރީ ދަނީއޭ ބުނަމުން ޒާޔާ ތެދުވިއެވެ. ލިފްޓާއި ހަމައަށް ގޮސްފައި ޒާޔާ ފަހަތަށް އެނބުރިލީ ފަހަތުން އައިމަން އަންނަކަން އެނގޭތީއެވެ.
ޒާޔާ އެނބުރުނީ ރުޅި އައިސްފައި ހުރެއެވެ.
ނަމަވެސް ޒާޔާ އަށް ސިހިފައި ފަހަތަށް ޖެހެވުނީ އައިމަން ހުރީ ވަރަށް ކައިރީގައި ކަމަށްވާތީއެވެ. ފަހަތަށް ޖެހެމުން ގޮސް ޒާޔާ ލައްވީ ފާރުގައެވެ.
“ތި ދެން ކޮން ކަމެއް؟” ޒާޔާ ރުޅިއައެވެ. އައިމަން އުޅޭގޮތުންނެވެ.
“އިނގޭ މީހެއްގެ ހައްޤެއްކަން. އެކަމަކު ތި މޫނުމަތީގައި އުފާވެރިކަމެއް ނެތެއްނު.” އައިމަން ވާހަކަ ދެއްކީ ސީދާ ޒާޔާގެ ލޮލަށް ބަލަން ހުރެއެވެ.
“ކާކު ބުނީ؟ އަހަރެން ހަމަ ހެޕީ.” ޒާޔާ އިސްޖަހައިލިއެވެ.
“އެއީ ކާކު؟ މަށަށް ހަތަރުއަހަރުން ނުވިކަމެއް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި ކުރީ.” އައިމަން ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން ޒާޔާ އަށް ފުރަގަސްދިނެވެ.
ޒާޔާއަށް ޔަޤީންވެއްޖެއެވެ. ސަމާ އައިމަން ކައިރީގައި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ކިޔާދިނީއެވެ. ސަމާ ދެކެ ޒާޔާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. އައިމަން އަކީ ސަމާގެ ބޭބެ ކަމުގައި ވިޔަސް ޒާޔާގެ ސިއްރު ސަމާ ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެއްނޫން ހެއްޔެވެ.
“އެ މީހަކު ޒާޔާދެކެ ލޯބި ނުވިޔަސް އަހަރެން ޒާޔާ ދެކެ ލޯބިވެޔޭ. އަދިވެސް” އައިމަން މަސައްކަތް ކުރީ ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފާށެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާ ހުރީ އެފަދަ ކަމަކަށް ވިސްނައިގެން ކަމުން ޒާޔާ އެއްކައިރިއަށް ޖެހިލީ ހުޝިޔާރުކަމާއި އެކީގައެވެ.
ދެލޯ އަޅާލަމުން ޒާޔާ ލިފްޓް ތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. އައިމަން ދެކެ ޒާޔާ ވާ ފޫހިންނެވެ.

އިރުއަރައިގެން ގޮސް އޮއްސުންވެސް މިހާރު ޒާޔާ އަށް ލަހެވެ. އެއްދުވަސް ވެސް ހީވަނީ އެއް އަހަރު ދުވަސް ހެންނެވެ.

އެއް ރެއެވެ. ޒާޔާ ފޭސްބްކް ނިއުސްފީޑް ބަލަމުން ދިޔައީ ކުރާނެ މާބޮޑު ކަމެއް ނެތީމައެވެ. ޒިޔަލްވެސް އެހެން ރޭ ރެޔާއި ޚިލާފަށް ވަރަށް އަވަހަށް ނިދައިފިއެވެ. އެއްއަތުގައި ފޯނު އޮތް އިރު ޒާޔާގެ އަނެއް އަތުން ހިފަހައްޓައިގެން އިން ވިސްކީ ތައްޓަކީ ޝާރިފްއާއި ދުރުގަ ހުރުމަށް ޒާޔާ ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރެވެ.
ދިލާއާއި ޝާރިފް އެކުގައި އެހާ ގާތުގައި ނަގާފައި އިން ދިލާގެ ޕްރޮފައިލް ފޮޓޯ ޒާޔާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. މިހާ އުފަލުގައި އުޅޭއިރު މަށަށް ގުޅަނީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟
ކޮންފަދަ ދެއްކުންތެރިކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހާލީ އެވަގުތުއެވެ. ޒާޔާ ހުރީ ދޮރު ހުޅުވަން ފަސްޖެހިފައެވެ. ޚުދު އަމިއްލަ މީހާ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރީމައެވެ.
ހަދާނެ ގޮތަކާއި މެދު ވިސްނަން ހުއްޓާ ފޯނަށް އައީ މެސެޖްއެކެވެ. ސަމާ ގެ އެވެ.
ޒާޔާ ބާރުބާރަށް ގޮސް ދޮރު ހުޅުވިއެވެ.
“ކޮބާ ބޭސްތައް؟” ޒާޔާ އަހާލީ ސިއްރު ސިއްރުންނެވެ.
“އިންޖެކްޝަންއޭ ގެނައީ.” ސަމާ ޒާޔާއަށް ދިއްކޮށްލީ ކަރުދާސް ކޮތަޅެކެވެ.
“އަޅޭ.” ޒާޔާ އެކޮތަޅުގައި ހިފީ ފަސްޖެހިފައި ހުރެއެވެ.
ސަމާ ދިޔުމުން ޒާޔާ ދޮރުތަޅުލިއެވެ. ކޮތަޅުން އިންޖެކްޝަން ނަގަމުން ޒާޔާ ދެލޯ މަރާލިއިރު މުޅި މީހާ ހުރީ ހާސްވެ ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ.

އަތުގައި އޮތް އިންޖެކްޝަން އަށް ބަލަން ޒާޔާ އެތައް އިރެއް ވަންދެން އެނދުމަތީގައި އިނދެވުނެވެ. އިރުއިރުކޮޅާއި ބަނޑުގައި ފިރުމާލައެވެ. ޝާރިފްގެ އެލޯބި ޒާޔާގެ ދެއަތުން ހަމަ ނައްތާލަންވީ ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާގެ ހިތުން ޝާރިފްދެކެ ވީ ލޯބީގެ ބަދަލު ލިބެން ޖެހެނީ  މިގޮތަށް ހެއްޔެވެ؟ އެދަރިފުޅު ޝާރިފަަށް މުހިއްމު ނުވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މީ ކޮންކަހަލަ ލޯތްބެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޯބީގެ ބަގީޗާއަށް މަލެއް ފަރިވެ ފޮޅުމަކީ ލޯބިވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު އުފަލެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ވީ އިރު ޝާރިފް އުފާ ނުވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ސިކުނޑި އަށް ވެރިވަމުން ދިޔަ ނުތަނަވަސް ޚިޔާލުތަކުން ޒާޔާއަށް ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. އެވަގުތު ބިންމަތީގައި ވެއްޓިފައި އޮތް އަތް ދަބަސް ޒާޔާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޒާޔާގެ ވަގުތީ ހިތްހަމަ ޖެހުމުގެ އަސްލު އޮތްކަން ހަނދާންވީ ދެނެވެ.

ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޒާޔާގެ ހުރިހާ ފިކުރުތަކާއި ޚިޔާލުތަކުން ދުރުވެލެވުނެވެ. ނަމަވެސް ލޯމަތިން ހަމައެކަނި ސިފަވަނީ ޝާރިފްގެ ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމެވެ. އެންމެ ފަހުން ޝާރިފްއާއި އޭނާގެ ފަރާތުން ލިބުނު ހަދިޔާގައިވެސް ޒާޔާ ނިމުމުގެ ސިއްކަ ޖަހައިފިއެވެ. ދެލޮލުން ކަރުނަ އޮހެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ޒާޔާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ހަށިގަނޑުގައި އަޅަމުންދިޔަ ވޭނުގެ އެއްވެސް އިޙްސާސެއްވެސް ޒާޔާއަށް ނުކުރެވޭ ކަހަލައެވެ. މަސްތުކަމުން ހަށިގަނޑު ފޯކޮށްލައިގެން ޒާޔާ އެނދުމަތީގައި ހަށިގަނޑު ދަމާލަމުން ދެލޯ މަރާލިއެވެ. އެވަގުތުވެސް ލޯމަތީގައި ސިފަވަމުން ދިޔައީ ޝާރިފް އެވެ. ކަންފަތުގައި ހަރުލާފައިވަނީ  ޝާރިފްގެ ދުލުން ބޭރުކޮށްފައިވާ ލޯބިވެތި ލަފްޒުތަކެވެ.

ޒިޔަލް ރޯއަޑު މުޅި ގޭތެރޭގައި ގުގުމަމުން ދިޔައިރު ނައީމާ ހުއްޓާނުލާ ދިޔައީ ޒާޔާގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޖަހަމުންނެވެ. އެތައް ގަޑި އިރެއް ވީއިރުވެސް ޒާޔާއަށް ރޭކާވެސް ނުލައެވެ. ލެއިން ތަތް ތެޅިފައި އޮތް ހަށިގަނޑުގައި ވޭން އަޅަމުންދާކަން އިޙްސާސް ނުވާއިރު ދޮރު ފަތް ވެއްޓޭ ވަރަށް ޖެހި ކަމުގައިވިޔަސް ޒާޔާއަށް ނޭނގޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރާއިދުގެ ބައްޕަ އަޙްމަދު ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެތެރެއަށްވަނީއެވެ.

“ނައީމާ. އެސޮރު ނަގާބަލަ އަވަހަށް. ކޮން ވަހެއްތަ މިތަނުން މިދުވަނީ.” ތަރުތީބު ގެއްލިފައިވާ އެކޮޓަރި ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމުން އަޙްމަދަށް ނޭފަތުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ.

“ޒާޔާއަށް ކިހިނެއްވެފަތަ އެއޮތީ؟” ނައީމާ ޒިޔަލް އުރާލައިގެން ހުރެ ޒާޔާގެ ފައިގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަތެވެ.

އެވަގުތަކީ މަޑުމަޑުން ޒާޔާ ދެލޯ ހުޅުވާލި ވަގުތެވެ. ބޮލަށް ބަރުވެފައި ވުމާއެކު ޒާޔާގެ ހަށިގަނޑަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ގެނައުން ޒާޔާއަށް ވީ އުނދަގޫކަމަކަށެވެ.

“ޔާރައްބީ. މީ ކޮންހާ ލެއެއް؟” ނައީމާ އަށް އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ.

ޒާޔާގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުނަސް އެއީ ކޯޗެއްކަން ނައީމާއަކަށް އޮޅިފައެއް ނެތެވެ.

“އަޙްމަދު ގުޅާބަލަ އެމްބިޔުލެންސަށް. މަ މިގުޅަނީ ރާއިދުއަށް. މި ވަރު ވާއިރުވެސް އަހަރެމެންނަށް އަޅެ އެނގެން ނުޖެހެނީތަ؟” ނައީމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ވަރުން ހަޅޭލަވައިގަތެވެ.

ދެން ވާނީ ކިހިނެއްބާ އޭ ހިތަށް އަރާފައި ޒާޔާގެ ހިތް ތެޅެންފެށިއެވެ. ރާއިދުއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ ޑޮކްޓަރަށް ގެންދިޔައީމާ ވާނީ ކިހިނެއްބާއޭ ހިތަށް އަރާފަ އެވެ. މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރިކަން އެއްވެސް މީހަކަށް އެނގޭކަށް ޒާޔާ ބޭނުމެއްވެސް ނޫނެވެ.

“މަ އޯކޭ އޭ. މަންމަ މެން ނިކުމެބަލަ. އަހަރެން އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްލާނަން. އެމްބިޔުލެންސަށް ގުޅާހާ އަހަރެން ބައްޔެއް ނޫނޭ.” ނައީމާ ރުޅި އަޔަސް ހެޔޮ ކަމަށް ޒާޔާ ގޮތެއް ދުލެއް ނުކުރިއެވެ. މި ހުރިހާ ވެސް ކަމަކީ ޝާރިފްގެ ކަންތަކެވެ. ޝާރިފްގެ އަޅާލުން އެންމެ ބޭނުންވި ދުވަހު ހުރިހާ ކަމަކާއި ކުރިމަތިލާން މި ޖެހެނީ ޒާޔާ އެކަންޏެވެ. ހިތާ ހިތުން ޝާރިފްއަށް ކުދި ކިޔަމުން ޒާޔާ އެނދުމަތީގައި ހަޑިވެފައި އޮތް ބެޑްޝީޓް ނެގިއެވެ. ބަނޑުގައި އަޅަމުންދާ ވޭނަށް ކެތްނުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ކެތް ކުރުން ނޫންގޮތެއް މިއަދު ޒާޔާއަކަށް ނެތެވެ. ފާހާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރާލުމަށްފަހު ޒާޔާ ކޮޓަރިތެރެ ރީތިކޮށްލިއެވެ. ހަޑިވެފައި ހުރި އެއްޗެހި ދޮންނަން އަޅާލުމަށްފަހު ސަމާ އަށް ގުޅާލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ ޒާޔާ. ނުވާނެ ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ ހުންނާކަށް. ކިތަށް މަސް ތަ ބަނޑަށް؟” ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަން ނައީމާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ކަންބޮޑުވުމެވެ.

“ކޮބާ ޒިޔަލް؟” ނައީމާ ދެއްކި ވާހަކައާމެދު ޒާޔާގެ ފަރުވާލެއްނެތެވެ.

“ވެއްޖެ ކާފަ ކައިރީގައި. ހިނގާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން މަންމައާއެކު؟” ނައީމާ ޒާޔާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. ވިސްނައިދެވޭތޯ އެވެ.

“ސަމާ އެބައާދޭ. މަންމަ ޒިޔަލްއަށް ބަލައްޗޭ.” ކޮނޑުގައި ދަބަސް އަޅުވައިގެން ހިނގައިގަތް ނަމަވެސް ޒާޔާ އަށް ރަނގަޅަށް ހިނގައި ނުގަނެވެއެވެ. ނައީމާ ދެފަރާތަކަށް ބޯހޫރާލިއެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ނައީމާ އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރީ ރާއިދު އަށްޓަކައެވެ. ރާއިދު ޒާޔާދެކެ ވާ ލޯބި އިނގޭތީ މަސްލަހަތަށްޓަކައެވެ.

“ބަސްޓްވީ ތަ؟” ޒާޔާ ފެނުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ސަމާއަށް އަހާލެވުނެވެ.

“މަ މަރުވަނީ ކަންނޭނގެ. ހިނގާބަލަ އަވަހަށް ދާން.” ބަނޑުގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ޒާޔާއަށް ވާހަކަ ދެއްކުނީ ގަދަކަމުން ކަހަލަ ގޮތަށެވެ.

ސަމާ އަވަސް އަވަހަށް ކާރެއް ހުއްޓުވުމަށްފަހު ޒާޔާ ގޮވައިގެން ކާރަށް އެރިއެވެ.

“ޝާރިފް ގުޅިތަ؟” ކާރު ދުއްވަމުން އޭޑީކޭ އާއި ދިމާއަށް ދިޔައިރު ޒާޔާ އޮތީ ދެލޯ މަރާލައިގެންނެވެ. ދެލޯ ހުޅުވާލީ ޝާރިފްގެ ނަން ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކުއެވެ.

“މިއަދު އެފިރިހެނާގެ ސަބަބުން ތިހުރީ ޒާޔާ އުޅޭ ހާލު. ލޯބިވާނަމަ ހާލު ބަލާނެ. ޒާޔާ ނިކަން ވިސްނާލަބަލަ.” ސަމާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކަމުންދިޔައިރުވެސް ޒާޔާ އޮތީއެވެ. ސަމާ އެބުނީ ތެދެއްކަން ޒާޔާއަށް އެނގެއެވެ. ޝާރިފް އަކަށް ޒާޔާ މުހިއްމެއް ނޫނެވެ. އަންހެނަކު ފިރިހެނަކަށްޓަކާ ވާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤުރުބާނީ މިއަދު ޒާޔާ އެދަނީ ޝާރިފް އަށްޓަކާ ވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޝާރިފް އެއް އެކަމެއް ނުދަންނާނެއެވެ.

ޒާޔާއަކީ ހަމައެކަނި ޝާރިފްގެ ތަންމަތި ފަޅުފިލުވާލަ ދިނުމަށް ޝާރިފް ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރެކެވެ. އެދެމެދުގައި ލޯތްބެއް ނެތެވެ. އެ ގުޅުމަށް ދޭނެ ނަމެއްވެސް ނެތެވެ.

“އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ޖެހޭނީ. ބައެއް ގަނޑު ލޭކޮޅުތައް އެތެރޭގައި އަދިވެސް އެބަހުރި. ސައުވީސް ގަޑިއިރުތެރޭގައި ގެޔަށް ދެވޭނެ. ކޮބާ ސްކޭން ރިޕޯޓް ކުރީގެ؟” ސްކޭން ރޫމްގައި ޒާޔާ އޮތީ ދެލޯ މަރާލައިގެންނެވެ.

“ނޭނގެ ޕްރެގް ކަމެއް ޑޮކްޓަރ.” ޒާޔާއަށް ދޮގު ހަދަން މަޖުބޫރެވެ.

“އޯކޭ. ކޮބާ ހަޒްބެންޑް.” ޑޮކްޓަރ ވާހަކަ ދެއްކީ ހިތްހެޔޮ ކަމާއެކުގައެވެ.

“ރާއްޖެތެރޭގަވީ. މިއަދު އަންނާނެ އެކަމް.” ޑޮކްޓަަރަށް ޖަވާބު ދިނީ ސަމާއެވެ.

އޮޕަރޭޝަންގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދިޔައިރު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ޒާޔާގެ ލޮލަކުން ކަރުނަ ނުހިކެއެވެ. އެކަމަކުވެސް ޒާޔާ ޝާރިފްއަކަށް ނަފްރަތެއް ނުކުރެއެވެ. ނަފްރަތު ކުރަންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ލޯތްބާއި އަޅާލުން އެއީ ގަދަކަމުން ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޒާޔާ ވީ ލޯތްބެވެ. ދިނީވެސް ލޯތްބެވެ. ނަމަވެސް ބަދަލުގައި ޝާރިފް ލޯބިދިނުން މަޖުބޫރެއް ނޫނެވެ.

މަންމަ ކީއްކުރަންތަ އޭނަ އެކަނި. ތި ފޮނުވީ؟” އިރުއޮއްސުނު އިރުވެސް ޒާޔާގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހާސްވެފައި ތިއްބާ ފެނުނީ ކުއްލިއަކަށް ރާއިދު އައިސް ވަން ތަނެވެ.

“ޒާޔާ އޭ ބުނީ މަންމަ މަޑުކުރާށޭ ޒިޔަލް ކައިރީގައި. ކިޔާ ކިޔާ ގޮތެއް ދުލެއް ނުކުރިއޭ.” ނައީމާގެ އުނގުގައި އިން ޒިޔަލް ރާއިދު ފެނުމާއެކު ދުވެފައި ގޮސް ރާއިދުގެ ދެފައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ.

“ދަރިފުޅަކަށް ނޭނގޭތަ ޒާޔާ ބަނޑު ބޮޑުކަމެއް؟ މަންމަމެންނަށް އަންގާލިނަމަ މިހެން ނުވީސް ދޯ.” ނައީމާގެ ވާހަކައިން ރާއިދުގެ ދެލޯ ދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ. ޚުދު ރާއިދުއަށްވެސް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ.

“ކޮން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދިޔައީ؟” ރާއިދުގެ ނިއްކުރިމަތީގައި އަތް ހާކާލީ މީހާ ހާސްވި ވަރުންނެވެ. އެހާ ބޮޑު ކަމެއް ޒާޔާ ސިއްރު ކުރާނޭ ރާއިދުގެ ހިތެއް ނުބުނެއެވެ.

“ތިއެއްވެސް ނޭނގެ. ގުޅާ ގުޅާ ފޯނެއްވެސް ނުނަގާ.” ނައީމާ އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

ރާއިދު އަވަސް އަވަހަށް ފޯނު ނަގާ ޒާޔާގެ ނަމްބަރަށް ގުޅާލަމުން ބޭރަށް ނިކުތެވެ.

ނިދިފައި އޮތް ޒާޔާގެ ކައިރީގައި އިން ސަމާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނީ  ރާއިދު އެތައް އިރަކު ގުޅިފަހުންނެވެ.

އިރުކޮޅެއްވެސް ނުވެއެވެ. ދެން ފެނުނީ ރާއިދު ދުވެފައި އައިސް ޒާޔާ އޮތް އެނދު ކައިރީގައި ހުއްޓުނުތަނެވެ.

ޒާޔާގެ ވަރުދެރަވެފައިވާ މޫނު ފެނިފައި ރާއިދު މޮޔަނުވީ ކިރިޔާއެވެ.

“އިރުކޮޅަކުން ގެޔަށް ދެވޭނެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރީ ބޭބީ ބައިގެން ދިޔައީމަ.” ސަމާ ދައްކަމުންދިޔައީ ރާއިދުއަށް އަޑުއަހަން މާ ފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

“ޒާޔާއަށް ބަލައްޗޭ. އެބައަންނަން.” ޒާޔާގެ މޫނުގައި ފިރުމާލަމުން ރާއިދު ހިނގައިގަތެވެ.

“ވަދޭ.” ޑޮކްޓަރު ކޮޓަރީން ޖަވާބެއް އައީ ރާއިދު ދެތިން ފަހަރަކު ދޮރުގައި ޖަހާލުމުންނެވެ.

“ޒާޔާ އަށް ކިހިނެއްވީތަ؟” ޑޮކްޓަރ ގެ އިޝާރާތަށް ރާއިދު ގޮޑީގައި އިށީނދެލިއެވެ.

“ޒާޔާ ބަނޑު ބޮޑުވެފަ ބައިގެން ދިޔައީ. ހީވަނީ މަހެއް ހެން ވާނީ އަދި. އެހެންވެ ކަންނޭނގެ ޒާޔާއަށްވެސް ނޭނގުނީ. މާ ބުރަކޮށް އުޅުނީމަ މިގޮތަށް ދިމާވީމި.” ޑޮކްޓަރ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު ރާއިދުއަށް އިނދެވުނީ އިސްޖަހާލައިގެންނެވެ.

“ހާސްވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތް. ގެޔަށް ގެންދަންވީ ހަމަ. މި ފޯމްގަ ސޮއެ ކޮށްލާފަ.” ޑޮކްޓަރ ހިނިތުންވެލުމާއެކު ރާއިދުވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ.

ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑު އަލީގައި ޒާޔާ އޮތީ ރާއިދުގެ އަތް މަތީގައި ބޯއަޅާލައިގެންނެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި ރާއިދު ދިޔައީ ޒާޔާގެ ބަނޑުގައި ފިރުމަމުންނެވެ.

“ސޮރީ. މަށަށް ޒާޔާއަށް ވަރަށް އަޅާނުލެވޭ ދޯ؟”ރާއިދު ޒާޔާގެ ދަތް ދޮޅީގައި ހިފާ އުފުލާލިއެވެ. ދެމީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވި ވަގުތު ޒާޔާ އަށް އިސްޖަހާލެވުނެވެ. ކުށްވެރިއެއް ފަދައިންނެވެ. އާއެކެވެ. ޒާޔާ އަކީ މިއަދު ކުށްވެރިއެކެވެ.

“ނޫން. ރާއިދު ވަރަށް ރަނގަޅު.” ދެލޯ ކަރުނައިން ބަރުވުމާއެކު ޒާޔާ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. އެވަގުތު އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކާނުލާ ޒާޔާގެ ކޯތާފަތް ކަރުނަ ތިކި ތަކުން ތެތްމާލިއެވެ.

“މާދަން ހިނގާ ރަށަށް ދާން. މިތާގައި ސިޑިން އަރާ ފައިބައި ހެދުން ޒާޔާއަށް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. އެކޮޅުގައި ޒާޔާގެ މަންމަ މެންވެސް ތިބޭނެއެއްނު.” ރާއިދު ޒާޔާގެ ނިއްކުރީގައި ތުންފަތް ޖައްސާލަމުން ޒާޔާގެ ދެލޯ ފޮހެލަދިނެވެ.

ޒާޔާ އެތަނަކަށް އަލުން ދާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ޝާރިފްގެ ސޫރަވެސް ދެކޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ޝާރިފްގެ ކެހިވެރި މަޅީގައި ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ޖެހޭކަށްވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

“ރާއިދު. މިތާގަ ޒާޔާ ބަހައްޓާ. ޕްލީސް. ގެއިން ނުނިކުންނާނަމޭ.” ޒާޔާގެ ރާގުގައި ވަނީ އާދޭހެވެ.

“އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްނެތި އަހަރެން ބުނާ ބަސް ޤަބޫލުކޮށްފާނަންތަ؟” ރާއިދު ޒާޔާ މެޔާލާ ބޮޑިކޮށްލީ ވަރަށް ލޯބިންނެވެ. ރާއިދުގެ އޯގާތެރިކަމުން އިތުރަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ޒާޔާއަކަށް ނުކެރުނެވެ.

“އެހެން ވީއިރު އާ ނަމްބަރެއް ނަގައިދީފާނަންތަ؟” ޝާރިފް އާއި ދުރުގައި ހުންނަން ޒާޔާ ބޭނުމެވެ. ނަމްބަރު ބަދަލު ކުރުން އެއީ އެވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ޒާޔާ ނިންމިއެވެ. އެއްވެސް ސުވާލެއްނެތި ރާއިދު ބޯޖަހާލީ ޒާޔާ ހިތްހަމަ ޖައްސާލަ ދިނުމަށެވެ.

ރޭގަނޑު ފުރަން ޖެހޭތީ ދުވާލު އެއްކޮށްހެން ޒާޔާ އާއި ރާއިދު އުޅުނީ ޝޮޕިންގައެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ޒާޔާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ކަޅު ކުލައިގެ އަތުގައި އަޅާ ޕެކިނެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ.

“އަޅޭ. ލޯބި. ޝާރިފްއާއި ވަރަށް ގުޅޭނެ.” ހިތަށް އެރި ލަފްޒުތައް ދުލާއި ހަމައަށް އައި އިރުވެސް ޒާޔާއަށް ނޭނގެއެވެ.

ރާއިދުއަށް ނުފެންނާނެހެން ޒާޔާ ކައުންޓަރަށް ގޮސް ލާރި ދައްކާލުމަށްފަހު ދަބަހަށް ލާ ފޮރުވިއެވެ.

“މެޑަމް. މިއޮތީ ސިމް. ޗެކް… ރީތި ތޯ ނަމްބަރ.” ފަހަތުން ރާއިދުގެ އަޑު އިވުމާއެކު ޒާޔާ ސިހުނެވެ. ނަމަވެސް އަވަަސް އަވަހަށް ރާއިދު އަތުން ސިމްކާޑް އަތުލަމުން ޒާޔާ ހިނިތުންވެލީ ލިބުނު ހާސްކަން ފޮރުވުމަށްޓަކައެވެ.

“ރީތި.” ޒާޔާ ދަބަހުގެ ޒިބު ކަހާލަމުން ސިމްކާޑް ދަބަސް ތެރެއަށް ވައްޓާލިއެވެ.

ރަށަށް ދެވުނީ ރޭގަނޑުގެ ނުވައެއް ޖެހިތަނާއެވެ. ޖެޓީ މަތީގައި އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު ޒާޔާގެ ނިއުޅުވާލެވިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑާއި ސަމާސާ ކޮށްލި ވައިރޯޅިން ޒާޔާ އަށް ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ.

ޒާޔާގެ ހިތްބުނެއެވެ. ޝާރިފް ވަރަށް ގާތުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އެ ޖެހިލި ފިނިފިނި ވައިރޯޅިވެސް އެކަމަށް ހެކިދޭ ކަހަލައެވެ.

“ނުފައިބަންތަ ތި ހުންނަނީ.” ރާއިދު ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފުމާއެކު ޒާޔާއަށް އޭނާގެ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއިން އެނބުރިއާދެވުނެވެ.

ގެޔަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައިވެސް ޒާޔާއަށް ވަށައިގެން ހޯދެއެވެ. ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޝާރިފް ހުއްޓަސް ނެތަސް ޒާޔާއަށް ކީއް ހެއްޔެވެ؟

އަމިއްލަ ސިކުނޑިއަަށް ވިސްނައިދެމުން ޒާޔާ ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ. ދަތުރު ވަރުބަލިކަމާއެކު ޒާޔާ އަށް އޮށޯވެލުމާއެކުހެން ނިދިއްޖެއެވެ.

ދުވަސްތައް މާޒީގެ ސޮފްޙާތަކަށް ގެއްލެމުންދެއެވެ. ޒާޔާ ގެޔަކުންވެސް ނުނިކުމެއެވެ. އެއްޗެއް ގަންނަން ޖެހުނަސް ފޮނުވަނީ މަންމައެވެ. ފޭސްބްކް ވައިބަރ ވެސް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކޮށްލީއެވެ. ޝާރިފް އަށް ޒާޔާ އާއި ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ހުރިހާ މަގެއްވެސް ޒާޔާ ބަންދުކުރީ ޝާރިފް ޒާޔާ ދެކެ ލޯބި ނުވާކަން އެނގޭތީއެވެ.

ފިނި ފިނި ރެއެކެވެ. ޒިޔަލް ނިންދެމަށްފަހު ޒާޔާ އިނީ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި އުނދޯލީގައެވެ.

“ރަށަށް އައިއްސަ ޚަބަރެއްވެސް ނުވޭ.” ހައުލާގެ އަޑަށް ޒާޔާ ބަލާލިއެވެ.

“ބަލިވެ އޭ މި އުޅެނީ.” ޒާޔާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“އަޅެ. ހިނގާބަލަ މަށާއެކު ފިހާރައަކަށް.” ހައުލާ ޒާާޔާ އާއި ޖެހިގެން ހުރި ޖޯލީގައި އިށީނެވެ.

“މިހާރުތަ؟ ނުހިނގޭނެ މަށަކަށް.” ޒާޔާ ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް ޝާރިފްގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

“ހިނގާފައެއް ނޫނޭ. ސައިކަލްގަ. އަޅެ ޕްލީސް ހިނގާބަލަ.” ހައުލާ އާދޭސް ކުރަން ފެށުމުން ޒާޔާ އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވިއެވެ.

ސައިކަލަށް އަރާ ދުއްވާލުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ކަންފަތުގައި ޖެހުނު އަޑުން ޒާޔާ އަށް ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނެވެ.

ބަލާލެވުނު އިރުވެސް އެއީ ޝާރިފްގެ ސައިކަލްގެ އަޑުކަން ޒާޔާއަށް އެނގެއެވެ.

ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މާޒީގެ ހުރިހާ ހަނދާންތަކެއް ލޯމަތީގައި އާވެގެންދިޔައެވެ.

ނަމަވެސް ޝާރިފްއަކަށް ޒާޔާ ފެނުނަސް ނުފެނުނަސް މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ޒާޔާއަކީ ޝާރިފްއަކަށް އެއްވެސް މީހެއް ނޫނެވެ.

ޒާޔާ ގެޔަށް އައިސް ވަނީވެސް ޚިޔާލީ ފޮލާ ކައްކަމުންނެވެ.

އެނދުމަތީގައި ބަންޑުން އޮށޯވެގެން އެތައް އިރަކު އޮތުމަށްފަހު ޒާޔާ ފޭސްބްކް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލިއެވެ. ފޫހިވެގެންނެއް ނޫނެވެ. ޝާރިފްއާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާތީއެވެ. ޒާޔާގެ ނަމްބަރުން ގުޅަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

ޝާރިފް އޮންލައިންގައި އިންތަން ފެނުމާއެކު ޒާޔާގެ ހިތް އުފަލުން ފޮޅުނެވެ. ސިކުނޑި އެކަން ނުކުރުމަށް އެތައް ފަހަރަކު ބުނެ ބުނެ އޮއްވާ ޒާޔާ ޝާރިފް އަށް މެސެޖް ކޮށްލައިފިއެވެ. ޝާރިފް ވެސް ހުރީ އިންތިޒާރުގައި ކަހަލައެވެ. ވަގުތުން ޖަވާބު ދީފިއެވެ.

– އެބަ އޮތޭ ދޭންވެފަ އޮތް އެއްޗެއް. އާދެބަލަ. – ޒާާޔާ ލިޔެލާފައި ފޮނުވާލިއެވެ.

– މިދަނީ. ނިކުމޭ.- ޝާރިފްގެ ޖަވާބުން ޒާޔާ ވީ ހައިރާނެވެ. ކޯޗެއްތޯ ވެސް ނާހައެވެ.

ލޯގަނޑު ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓި އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލާލުމަށްފަހު ލައިގެން ހުރި ޓޮޕްގެ ތިރީގައި ހިފާ ޒާޔާ ދަމާލިއެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައި ޒާޔާ ހިނގާފައި ގޮސް ދޮރުން ނިކުތެވެ. އޭރު މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައި ސައިކަލް މަތީގައި އިށީނދެލައިގެން ޝާރިފް އިނެވެ. ދީފައި އޮތް ރީތި ހަނދުވަރުން ޝާރިފް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ ޒާޔާ އަށް ކަން ޒާޔާ އަށް ހަމަރަނގަޅަށްވެސް އެނގުނެވެ.

ޒާޔާ އަށް ހުރެވުނީއެވެ. ބަލާށެވެ. ހިތް އެދެމުން ދިޔައީ ޝާރިފްގެ އުނގު ތެރެއަށް ދުވެ ގޮސް ވަންނާށެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާއަކަށް ނުކެރުނެވެ.މަޑުހިނގުމެއްގައި ޒާޔާ ކުރިއަށް ހިނގައިފައި ގޮސް ޝާރިފްގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނެވެ.

ނުނިމޭ

26

10 Comments

 1. zaa-na

  November 23, 2018 at 3:26 pm

  މި ވާހަކައަކީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކާއި މިވާހަކަ ތަފާތުވެދާނެއެވެ
  ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ބުނެލީއެވެ.

 2. ❄zeesh❄

  November 23, 2018 at 4:01 pm

  alheyyyy dhen zaayaa khinehhtha e ulheny??but story is stunning keep it up????

 3. rai

  November 23, 2018 at 4:24 pm

  Alhey when next..cant wait❤

 4. Naxu

  November 23, 2018 at 5:13 pm

  Alhey, dhen vehje ehnu zaaya e kuraa kanthah raaidhu ah egen

 5. Twinkle

  November 23, 2018 at 6:09 pm

  Dhen mi zaaya ah hurihaa molheh libeythi v foohi ??? dhen raaidh ah ingen vehje dhw

 6. Pole star

  November 23, 2018 at 8:54 pm

  V reethi…and…v iburaitheri mi part…
  When next part

 7. puh

  November 23, 2018 at 9:03 pm

  thi photo change kohbala
  eyrah dhw meehaku kiyaa hithun kiyaanee ves

  • Unknown girlll

   November 23, 2018 at 11:14 pm

   Faadu kiyaairu dhen hurimyhaaahves hihvaru libeynehen faadukiyumaky emme rangalhu goi kanneyge dhw.. hope u understand

 8. Yuik

  January 21, 2019 at 6:36 pm

  Wow so nice ❤️

 9. Anonymous

  November 14, 2019 at 3:43 pm

  Meekee hageegee vaahaka Ehkan eba ingey. Shaarif means Shareef , dhilaa means Neeshaa , Zaaya means you faruxaana. And kids, yalvee and niyal

Comments are closed.