ހިނގާލައިގެން އައިސް ނިފްޝާ ކޮޓަރިއަށްވަނެ އިރުކޮޅެއްނުވަނީހެން އަނެއްކާވެސް އެ ނަމްބަރުން ގުޅަން ފެށިއެވެ. ނިފްޝާ ފޯނު ނަގައި ހިޔާލެއް ނުކުރެއެވެ. ނަަމަވެސް އެ ގުޅާ މީހަކަު އެކަން ހުއްޓާކަށް ވެސް ނޫޅެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ދެ ހިޔާލެއްގަ މަތީގައި ހުރެނިފްޝާ ފޯނު ނެގިއެވެ. އެ ގުޅަނީ ހަނާން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެތީއެވެ. ފޯނު ނަގައިފައި ނިފްޝާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރީ އެކޮޅުން ޖަވާބެއް ލިބެންދެންނެވެ. ފަަނަރަ ވަރަކަށް ސިކުންތު ފަހުން އެކޮޅުން އިވުނު އަޑުގެ ސަބަބުން ނިފްޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.

”ހަލޯ.. ކީއްވެ ވާހަކަ ނުދައްކަ ތި ހުރީ؟ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ… ހަލޯ….” އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ކަމާއިއެކު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ނިފްޝާއަކީ ނުދަންނަ މީހުންނާ ފޯނުން ވާހަކަދައްކާ މީހެއްނޫނެވެ. އަދި ފިރިހެނުންނާ ވެސް އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް ނޫނެވެ. ފޯނު ކަނޑާލި އިރަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ހަމަ ގުޅަން ފެށިއެވެ. މިފަހަރު ނިފްޝާ ފޯނު ނުނަގައި ފޯނު ނިއްވާލީއެވެ. އެއީ މިވަގުތު ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވީމައެވެ. ފޯނު އެނދުމަތީ ބާއްވާފައި ދެން ނިފްޝާ ދިޔައީ އިޝާ ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން ކާއިރި ވެފައި ވުމުން އަވަހަށް މަޣްރިބު ނަމާދުކޮށްލާށެވެ. މަޣްރިބު ނަމާދު ކޮށް ނިންމައިފައި އިޝާ ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން އަދި ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓް ހުރުމުން ދެން ނިފްޝާ އަވަސްވެގަތީ  ޤުރްޢާން ކިޔަވައިލާށެވެ. މިއީ ނިފްޝާގެ މައިންބަފައިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. އިނާޝާ އާއި ސުޖާއުގެ ކޮންމެ ދަރިއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަރުޟު ފަސް ނާމާދު ކުރާ ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ފަހުގައި ޤުރްޢާން ކިޔަވައި ކުދިންނެވެ. އަދި މާތްﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ ކުދިންނެވެ.

”ނިފްޝާ ފޯނެއް ނުނަގަ އޭ…. މީ އަނެއްކާ އޭނާގެ ނަމްބަރުތަ؟ މިހާރު އޮތީ ފޯނުވެސް ނިއްވާލާފަ…” އިހްސާން އޭނާގެ ރައްޓެހިންނަށް ކުދި ކިޔަމުން އެދަނީ ނިފްޝާ ފޯނު ނުނެގުމުންނެވެ. އިހްސާން އަކީ ކުޑަ ކުޑަ ކަމެއްގައި ވެސް ރުޅި އަންނަ މީހެކެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ރުޅި ގަނޑު ބާލާނީ އޭނާގެ ގާތުގައި ހުންނަ އެހެން މީހަކަށެވެ. އޭނާގެ ރައްޓެހިންވެސް މިހާރު އެތައް ފަހަރަކު އެރުޅިގަނޑު މައިތިރި ކުރަން ބުނެފިއެވެ. ނަމަވެސް އިހްސާން އެ ރުޅިގަނޑު މައިތިރި ކުރާކަށް ނޫޅެއެވެ. ” ހުރެބަލަ ނިކަން… އަހަރެން ނިފްޝާ ހާސިލް ކޮށްފައި ނޫނީ މިފަހަރު މިކަމެއް ނުހުއްޓާނަން…” އެތާނގައި ހުރި ގަހަކަށް ހުރިހާ ވަރެއް އަރުވަމުން އިހްސާން ދަތްތަކަށް ބާރުލާފައި ބުނެލިއެވެ.

*************

ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހެއް ނިމެމުން ދަނީ ހަލުވިކަމާއިއެކުއެވެ. ނިފްޝާމެންގެ ދެވަނަ ޓާމު ޓެސްޓު ވެސް މިހާރު ވަނީ ބޯމަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ނިފްޝާ މިހާރު ދަސްކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެއެވެ. ކުރީ ފަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިފަހަރުވެސް މުޅި ގުރޭޑުން އެއްވަނަ ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖޭން ވެސްމެއެވެ. މިއީ ނިފްޝާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެނެވެ. ފުރަތަމަ އޮތީ އިސްލާމް ޓެސްޓު ކަމުން އެފޮތް ދަސްކުރުމުގައި އުޅެއެވެ. މިހާރު ޓެސްޓު ފެށެން ބާކީ ދެން އޮތީ ހަފްތާއެކެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާއަށް ވަނީ ގިނަ މާއްދާތައް ދަސްވެފައިއެވެ. އެހެން ކުދިން ވެސް މިހާރު އުޅެނީ ޓެސްޓަށް ތައްޔާރުވުމުގައިއެވެ. ގުރޫޕު ސްޓަޑީސް ހެދުމުގައި އާއި އެކަހަަލަ އެކި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައިއެވެ.

ޓެސްޓަކަށް ފަހު ޓެސްޓެއް ނިމި މިއަދަކީ ޕޭޕަރު ދައްކާ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ ޓީޗާރ އެއްވެސް އައިސް ދަނީ ނިފްޝާއަށް ތައުރީފުގެ ބަސްތައް އޮއަސަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ނިފްޝާވަނީ ހަ މާއްދާއިން އޭ ޕުލަސް ހޯދައި އެއް މާއްދާއިން އޭ ހޯދައިފައިއެވެ. ހިސާބަކީ އަބަދުވެސް ނިފްޝާއަށް އެންމެ އުދަނގޫ އެއް މާއްދާއެވެ. ނިފްޝާ އިރުކޮޅަކާ ވިއްޔާ މާތްﷲ އަށް ޝުކުރުކުރެއެވެ. އޭނާކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކިހާ ފޮނި ހެއްޔެވެ؟ މީހުން އަބަދުވެސް ބުނެއެވެ. ކާމިޔާބީއަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގެކެވެ. ނިފްޝާގެ މަންމައަށް ޕޭޕަރު ދެއްކުމުން ވަގުތުން އިނާޝާއަށް ރޮވުނީއެވެ. އުފަލުންނެވެ. ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ނިފްޝާގެ ޕޭޕަރު ދެއްކުމުން އިނާޝާ ރޯން ފަށާނެއެވެ. ”އަހަރެންގެ ކޮންމެ ދަރިއެއް ވެސް މިގޮތަށް ކިޔަވައިނަމަ” އަބަދުވެސް އިނާޝާގެ ހިތުގައި އޮންނަނީ މިހެންނެވެ. ނިފްޝާ ނޫނީ ދެން ހުރި ދަރިންނަކީ ކިޔަވަން އެހައި މަސައްކަތް ކުރި ކުދިންނެއް ނޫނެވެ.

ފަސް މާއްދާއިން އޭ ލިބި ދެ މާއްދާއިން އޭ ޕްލަސް ހޯދި އައިޒަންގެ ތުންފަތުގައި ވަނީ ރީތި ހިނިތުންވުމެކެވެ. އައިޒަން އެ ދަނީ އޭނާގެ މަންމައަށް އޭނާއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބު ދައްކާލާށެވެ. އައިޒަންއަކީ ވެސް ކިޔެވުމަށް މޮޅު ކުއްޖެކެވެ. ކުލާހުގެ ތިން ވަނާގައި އަބަދުވެސް އުޅޭނީ އައިޒަންއެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް އައިޒަންގެ މަންމަ އުސްވާ އެންމެ އުފައިވާ އެއް ކަމެވެ. އައިޒަންގެ ބައްޕަ ހުޒާމުވެސް މިކަމާ ފަޙުރުވެރިވެ އުފާކުރެއެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މިޒަމާނުގެ ފިރިހެން ކުދިންނާ ތަފާތުވީމައެވެ. މިޒަމާނުގެ ފިރިހެން ކުދިންނަކީ ނުކިޔަވައި އަބަދުވެސް އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އުޅޭ ކުދިންނެވެ. ހުޒާމު އަބަދުވެސް އޭނާގެ ދަރިންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރެއެވެ.

އިހްސާންގެ އުނދަގުލެއް ނިފްޝާއަށް ކުރިމަތި ނުވާތީ ނިފްޝާ މިހާރު ހުންނަނީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައިއެވެ. ކުރީގައި އިހްސާން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގުޅައެވެ. އަދި އެވަރު ނުވެގެން މެސެޖުވެސް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާ އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަޅައެއްނުލައެވެ. މިއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަދި ނިފްޝާ އެކަކު ކައިރީވެސް ނުބުނެއެވެ. ނިފްޝާއަށް ނޭނގުނު ކަމީ އޭނާ ފޯނު ނުނަގައިގެން އިހްސާން ރުޅި އައިސްފައި ހުރި ވަރެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަންތައްތައް ވާނެ ގޮތެވެ. ތަޤްދީރު އިނގޭނީ ފަހެ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟

***********

”ނިފްޝާ! ވިލް ޔޫ ބީ މައި ޕުރިންސެސް؟” ނިފްޝާ ސުކޫލްގެ ޕްލޭ ގުރައުންޑުގައި ހުއްޓާ  އިހްސާން އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި މާބޮޑި އެއް ހިފައިގެން އައިސް ހުރިހާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި ބުނެލިއެވެ. އަދި އެއް ފައި މައްޗަށް އިށީންދެލައިފައި މާ ބޮޑި ނިފްޝާއަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ”ސޮރީ… އަހަރެން އަދި ބޭނުމެއް ނޫން މީހަކާ ރައްޓެހިވާކަށް…. ކިޔަވައި ނުނިމެނީހެން ނުވާނަން… އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަހަރެން މީހަކާ ރައްޓެއްސެއް ނުވާނަން.. ހަމަ ސީދާ ކައިވެންޏަކާ ހަމައަށް ދާނީ… އިހްސާން ވެސް ކިޔަވައިގެން މޮޅު ކުއަޖަކަށް ވޭ…. ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ ކިޔަވަން… އެއަށްފަހު އެހެން ކަންކަމަށް ވިސްނާނީ….” ނިފްޝާ ލަދު ގަނެފައި ހުރި ނަމަވެސް ހިތްވަރު ކޮށްލައިފައި ބުނެލިއެވެ. ނިފްޝާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ނިފްޝާގެ އެ ޖަވާބުން އިހްސާން ރުޅިއައިކަމެެވެ. އޭނާ ވީ ދެރައެއް ނޫނެވެ. ”އެކަމަކު ނިފްޝާ…. އަހަރެން ބޭނުން ނިފްޝާ….. އަހަރެންނަށް ފުރުސަތެއް ދީ..” އިހްސާން ދެރަވެލައިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހައިލިއެވެ. ”އަހަރެން ބުނެފީމެއްނު އަދި އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ މީހަކާ ރައްޓެހިވާކަށް….” ނިފްޝާ އެހެން ބުނެލައިފައި އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ނިފްޝާގެ އެ ޖުމުލައިން އިހްސާންގެ އަތުގައި އޮތް މާބޮނޑި ވެއްޓި ދެ އަތް މުއްކެވުނެވެ. އަދި ވެއްޓިފައި އޮތް މާބޮނޑި މައްޗައް އަރައިފައި އޭނާ ދިޔައީ ކުދިން އޭނާއަށް މަލާމާތް ކުރަން ފެށުމުންނެވެ. ކުދިން އޭނާއަށް މަލާމާތް އެ ކުރީ ނިފްޝާގެ ސަބަބުންނެވެ.އޭގެ ބަދަލު އަދި އޭނާ ނިފްޝާއަށް ދޭނެއެވެ.

ނިފްޝާ ، އިހްސާން އަށް ދިން ޖަވާބު އިވިފައި އައިޒަން އަށް ލިބުނު އުފާު ބުނެދޭން ވެސް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން ވެސް އަދީ މީހަކާ ރައްޓެހި ވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އައިޒަން އަކީ ވެސް ދީނަށް ލޯބު ކުރާ މީހަކަށް ވީމައެވެ. ”އައިޒަނޫ…. ހާދަ އުފައި ވެފަ ތި ހުރީ…. އަނެއްކާ ކިހިނެއް ވީ؟” ސިމާލު ސަމާސާއަކަށް ބުނެލިއެވެ. ”އުފާ ވެފަތަ މިހުރީ…؟” އައިޒަން ވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. ”އާން… ތި މޫނުން އެނގެއޭ އުފާ ވެފަ ހުރި ވަރު…. ހީކުރީ މަށަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށްތަ؟ އަނެއްކާ ނިފްޝާ ، އިހްސާން އަށް ދިން ޖަވާބުންތަ ހެވި ދިލިފަ ތިހުންނަނީ؟” ސިމާލު ގޮތް ދޫކުރާ ހިޔާލެއް ނުކުރެއެވެ. ”މަށަށް ހީވޭ މި އައިޒަން ވަރަށް ނިފްޝާ އާ ހެދި އުޅޭހެން ދޮގެއްތަ މީ؟” މިފަހަރުވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ސިމާލުއެވެ. ”އާން ހަމަ ދޮގެއް ތީ… ހަހަހަހަހާ…” އައިޒަން ވާހަކައެއް ބުނަން އަނގަ ހުޅުވާލި ތަނާ ފަހަތުން ހައިޝަމް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ދެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކަން ތިބި އިރު އެތަނަށް ހައިޝަމް އާކަން ވެސް ނޭނގުނީއެވެ. ”ކަލޯ ގަޔާ! ދުވަހެއްވެއްޖޭ ދައްކާ ނުލާތާ… ކޮން ތާކުތަ ތިއުޅެނީ…” އައިޒަން ވާހަކަ އޮޅުވައިލުުމުގެ ގޮތުން ހައިޝަމް އާ ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ. ”މިހާރުވެސް މިހިރީނު ފެންނަން…. ހެހެހެހެ….” ހައިޝަމް ބުނެލިއެވެ. ތިން މީހުން މަޖާކުރަމުން އެކި ވާހަކައިގައި ތިބިއެވެ.

”ދަރިފުޅާ ނިފްޝާ… އާދޭ ކާން… މިއަދު ބަނޑުހާ ވެސް ނުވަނީތަ؟ ދޮންބެ މެން ވެސް އެބަތިބި އައިސް… އާދޭ އަވަހަށް ކާން…” ނިފްޝާ މިއަދު އަދި ބަނޑަށް އެއްޗެއް ނުލާ ހުރުމުން އެނާގެ މަންމަ މިހާރު ތިން ފަހަރަށް ގޮވައިފިއެވެ. އެވަރުންވެސް ނިފްޝާ އޮތްތަނުން ގުޑާލާކަށް ނޫޅެއެވެ. މިއަދު ވީ ކަމަކުން އޭނާގެ މޫޑު އެއްކޮށް ދިޔައީއެވެ. ”ދޮންތީ! ދޮންތީ! ހިނގާ ކާން ދާން…. މިހާރު ކޮއްކޮ މެން އައިޝް ވަރަށް ގިނަ އިރު ވެއްޖެ… ދޮންތި ނުނިކުމެގެން ކޮއްކޮ ނުވެސް ކާ މިހިރީ… ޑެޑީ ވެސް ނުކައި…” ކުޑަ ކުޑަ އައިނީ އައިސް ނިފްޝާގެ ގައި މައްޗަށް އަރައި ފުންމަން ފެށިއެވެ. ނިފްޝާ އެންމެ އަވަހަށް ތެދުވަންނަނީ އެހެން ހެދުމުން ކަން އެ ކުޑަ ކުޑަ ސިކުނޑި އަށް ވިސްނެއެވެ. ” ކޮއްކި އައީ ކޮން އިރަކުތަ؟” ނިފްޝާ އައިނީ އަށް ސުވާލެއް ކުރިއެވެ. ނިފްޝާއަކީ ކުޑަ ކުދިންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ މީހެކެވެ. އެހެން ކަމުން އޭނާ އިނީ އައިނީ އޭނާގެ ބަނޑު މަތީގައި ބައިންދާގެން އައިނީގެ ފަން ފަން ދިގު އިސްތަށިކޮޅާ ކުޅޭށެވެ. ”ކޮއްކޮ މެން އައިޝް މިހާރު ކޮން އިރެއްތަ… ދެން ދޮންތީ ހިނގާބަ ކާން ދާން… ކޮއްކޮ ވަރަށް ބަޑުހައި ވެއްޖެ..”އައިނީ ، ނިފްޝާގެ އުނގުން ފައިބާގެން އަތަށް ދަމަން ފެށިއެވެ. ”ދޮންތި ނުވޭ ބަނޑުހައެއް.. ކޮއްކި ދޭ ކާލަން… ނިފްޝާ ބުނެލިއެވެ. ”ދޮންތި ނުކަންޏާ ކޮއްކޮ ވެސް ނުކާނަން..” އައިނީ ބޮޑާ ހާކައިލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އައިނީއަކީ ނިޔާޝް އާއި ޒީނާގެ ފުރަތަމަ ދަރިއެވެ. ”އޯކޭ ހިނގާ ދާން ކާން..” އައިނީ ގޮތް ދޫ ނުކުރާނެ ކަން އިނގުމުން އެންމެ ފަހުން ނިފްޝާއަށް ޖެހުނީ ކާން ދާށެވެ. ”ޔޭ! ޔޭ! ދޮންތި ކާން އަންނަނީ އޯ….” އައިނީ އުފާވެލައިފައި ދުވަމުން ނިފްޝާގެ ކޮޓަރިން ނިކުމިއެވެ.

”ޕިސް ޕިސް ޕިސް…. އާދެ ވިއްޖެ ދޯ! މިހާރު ކޮން އިރެއް މިތާ ތިބޭތާ ނިފޫ ނައިސްގެން.. ބަނޑުހައި ވެގެން ގޮސް ހަލާކުވެއްޖެ މިހާރު… ދެންވެސް  އަންނަން ވީ ތިތާ ނުހުރެ ކާން…” ނިފްޝާ އައުމުން ނިޔާޝް ބުނެލިއެވެ. ”ނިފޫ ދޮންބެ މިއަދު އެހިން ވާހަކައެއް ނިފޫމެން ސުކޫލްގަ ވީ ކަމެއް….” ނިޔާޝް ބުނެލިއެވެ. ”ކޮން ވާހަކައެއް އަނެއްކާ؟” ނިޔާޝް އެއުޅެނީ ބުނަން ކޮން ވާހަކައެއް ބާ އޭ ނިފްޝާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ”ދޮންބެމެންނަށް އަނެއްކާ އިނގުނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫން އެހެންނެއް ނުވާނެ…” ނިފްޝާ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނިފްޝާގެ މޫނުމަތިން ދާތިކިތައް ފާޅުވާން ނެގީ މަދު ސިކުންތު ކޮޅެކެވެ.

(ނުނިމޭ)

27

4 Comments

 1. snow

  November 17, 2018 at 9:12 pm

  Ekko naara dho mihury.. story kiye gothe nuvey ebbai fennathy

 2. Xai

  November 17, 2018 at 9:34 pm

  Vvvvvv reethi vaahaka..

 3. snow

  November 18, 2018 at 9:58 am

  laptop in kiyaalevijje. eyru phone in nukiyuny,

 4. mariyanbu

  November 18, 2018 at 2:27 pm

  thanks xai nd snow………mistakes huriyyaa bunela dhinun eyyi alhugandu ge varah bodu edhumeh…. mi part vs hurihaa kudhinnah kamudhaane kamah ummeedhu kuran….

Comments are closed.