އާ ދުވަހަކަށް އިރުއެރީ އާ ހަބަރަކާއިގެންނެވެ. އަލަށްވެސް މާލެ ނުދާ ޝައިރާއަށް މާލެ ބަލާލަން ދާން ޝައިރާގެ ތުއްތު ދިން ފުރުސަތުން ޝައިރާއަށް އުފަލުން ނަޝާލެވުނެވެ. އުމުރުން 18އަހަރު ފުރުން އިރުވެސް ޝައިރާއަށް މާލެ ފެނިފަަވަނީ ޓީވީން އެކަންޏެވެ. މިރޭ މާލެފުރުމަށް ޝައިރާ ދިޔައީ ވަަރަށްވެސް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ޝައިރާގެ ތުއްތު ހުޒާމް މާލެއަށް އުފަން އައިނީއާއި ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު މާލެ ބަދަލްވިތާ މިހާރު ފަސްއަހަރު ވެއްޖެއެވެ. މާލެއާދެވުމުން އައިނީގެ އާއިލާއިން ޝައިރާއަށް ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ މަރުހަބާއެއް ކިޔެވެ. ޝައިރާއަކީ ބަސްމަދު، އަޚްލާޤު ރަނގަޅު، މީހުންނާއި ގުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. އަލަށް މާލެއާދެވުން ޝައިރާއަށް މާލޭގެ މަގުތައް ހަލަބޮލިކަމުން އެއްގޮތަކަށްވެސް މާލެކަމަކުނުދިޔައެވެ. ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ އެކަނިމާއެކަނި ކޮޓަރީގައި ވާހަކަކިޔުމުގައެވެ. މާލެއައިސް ޝައިރާ އަބަދު ގޭގައި އޮންނާތީ ހުޒާމް މިއަދު ވަޒީފާއިން ގެއަށްއައީ އައިނީގެ ގެއާއި ޖެހިގެންހުރި ސަމީރުގެ އަލަށް ހުޅުވާ ފިހާރައިން ޝައިރާާ އަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަދީފައެވެ. ސަމީރަކީ ހުޒާމް މަސައްކަތްކުރާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްއެވެ. ހުޒާމްއަކީ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުން ސަމީރުއާއި ހުޒާމްއާއި ދެމެދުވަނީ ވަރަށް ގާތް ރަހްމަތްތެރިކަމެއް އުފެދިފައެވެ .

އުމުރުން އެންމެ 18އަހަރުގައި އިންޖިނޭރިންގް ކޯސްހަދަމުން އައީ ރާއިލް ލަންކާގައި ކިޔަވަން ހުރުމަށްފަހު ލިބުން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި ރާއިލްގެ މައިންބަފައިންގެ ކައިރިއަށް އައީ މިއަދުއެވެ. މާލޭގައި ރާއިލްގެ ބައްޕަގެ ފިހާރައެއްވެސް ހުރެއެވެ. އަބަދުވެސް ރާއިލް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ފިހާރާގެ ކަންތައްތަކުގައެވެ. މިފަހަރު ރާއިލް އަންނަ ދުވަސްކޮޅަށް ބައްޕަ އިތުރު އެހެން ފިހާރައެއް ހުޅުވާތީ ބިޒީވާނެތީ ރާއިލްއައީ އެކަމަށްވެސް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އެއީ އަލަށް ހުޅުވާ ފިހާރައިގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަންޖެހޭނީ ރާއިލްއަށެވެ. ބައްޕައަކީ ޕްރިންސިޕަލްއެއް ކަމުން ބައްޕަ ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ސްކޫލްގައެވެ. ރާއިލްއަކީ އެއާއިލާގަ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިކަމުން ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހެނީ ބައްޕަގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންތައްތަކުގައެވެ. މުއްސަނދި އާއިލާއަކަށް އުފަން ރާއިލްގެ ހުންނަ ބޮޑާގޮތެއްގެ ސަބަބުން ރާއިލްގެ އެކުވެރިން ވަރަށްވެސް މަދެވެ.

ރ.އުނގޫފާރަށް ނިސްބަތް އަޔާންއަކީ އެރަށުއޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި މުއައްޒަފެކެވެ. 28އަހަރުގެ އަޔާންއަކީ މަޑުމައިތިރި، އަޚްލަޤު ރަނގަޅު ހުރިހާ އެންމެނާވެސް ގުޅިގެންއުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. އަޔާންއާއި އެކު އެ އޮފީހުގަ މަސައްކަތްކުރާ ސުމާ އަކީ އަޔާންގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ. ނަމަވެސް އެލޯތްބަކީ އެއްފަރާތުން ވެވޭލޯތްބެކެވެ. ސުމާއަކީ ރަށު ކަތީީބުގެ ދަރިކަމުންނާއި އަދި އެހެންކުދިންނަށްވުރެ ވިސްނުންތޫނުކަމުން ސުމާާ އެކަމާާ ވަރަށް ކިބުރުވެރިވެ އެހެން މުއައްޒަފުންނަކީ ސުމާގެ އަޅުން ކަމުގައިދެކެއެވެ. އަޔާންކުރި އާދޭހަށް ސުމާ އަޔާންއާއި ރައްޓެހިވީ އެ އޮފީހުގަވެސް އަޔާންވަރުގެ ފުރިހަމަ ފިރެހެނެއްނެތުމުންނާއި ސުމާ އެންމެ ރުޅިއަންނަ ސުމާއާއި އެއްސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ލިވްޔާ އަޔާންއަށް ހިތްކިޔާތީ ލިވްޔާއަށް ކަންތައްދެއްކުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަޔާން ކެއްތެރިކަމާއެކު ސުމާގެ ލޯބިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދަނީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ސުމާގެ ލޯބިލިބޭނެކަމަށް ކުރެވޭ ފޮނިއުއްމީދަކުންނެވެ.

=ނުނިމޭ=

މިއީ ކެރެކްޓާރސްތަކުގެ ކުޑަ އިންޓްރޮޑަކްޝަންއެއް.

37

9 Comments

 1. Inoo

  August 5, 2018 at 12:29 pm

  Vrh reethi…….maasha Allah….me first dhw?

  • Dhonthiii

   August 5, 2018 at 12:31 pm

   Yap ur first. Thankyou so much…

 2. Dhonthiii

  August 5, 2018 at 12:33 pm

  Hurihaa kiyuntherin ves vaahaka kiyaalumah fahu comment kohladhinun edhen. Its my first story. So mistakes ves huhnaane. Rangalhu kohladhineema ufalaa eku gabool kuraanan ?

 3. Moana

  August 5, 2018 at 4:15 pm

  Varah reethi
  Please add a cover pic so we can easily identify the story
  When next part???

  • Dhonthiii

   August 5, 2018 at 4:40 pm

   Sorry cover pic eh adhi nuhedhigen miulheny. Phn in v ma varah undhagoo ehenve. Maadhama next part up kurrveythoa balaanan.

 4. hash

  August 5, 2018 at 7:18 pm

  nice..hope this will have a love triangle..charecters v salhi..will keep reading..hope u the best..

 5. Dhonthiii

  August 5, 2018 at 7:53 pm

  Thanxs. Love triangle akah hama nuveves hingaidhaane dhw. Lets see kuriyah vaa goi. Vaahaka nimendhen kiyaane kamah unmeedhukuran.

 6. Hudher

  August 24, 2018 at 3:03 pm

  nice stry dhonthiii

 7. just another stress queen

  November 26, 2018 at 9:01 pm

  I really luv this story
  The best thing i found was the way u start the storyy
  Hope u the best of the best

Comments are closed.