ފާއިޒްގެ ޝެޑިއުލްއަކީ ހެނދުނު ދިހައެއް ޖަހާއިރު ހިއްލާލައިގެން ގޭމް ކުޅެލާ، ފޭސްބުކަށް ވަދެލާ، ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ހޯދާ އެއްކުރުމެވެ.

އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަކީ މުއްސަނދިންނަށް ނުވިޔަސް ގޭގެ ތިރީ ބައި ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ ލާރިން ފާއިޒަށް މަހަކު ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ ދެއެވެ. ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެކައުންޓަށް އެފައިސާ ޖަމާވާނެއެވެ. އޭގެން މާރަނގަޅަށްވެސް ފާއިޒައަށް ފުއްދާލެވެއެވެ. ގޯސް ގޮތަކަށް ނޫޅޭ މީހަކަށް އެއީ ‘ރަން’ އެހެންނޫންތޯއެވެ؟

ހެނދުނު ތެދުވެ މަންމަ ސައި ހެދީމަ ސައިބޮއެގެން އިރު އޮއްސޭއިރުވެސް އިނދެވެނީ ލެޕްޓޮޕް އުނގުމަތީ ބައިނދައިގެންނެވެ. ދޮރުން ވަންނަ މީހަކަށް ލެޕްޓޮޕް ފެންނަ ގޮތަށެވެ. ނުދައްކަންވާ ވަރު ކަމެއް ނުކުރާތީ އެއީ ފާއިޒަށް މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ. ދެން ރޭގަނޑު އެގާރަ ޖަހާއިރު ނިދުމަކީ ފާއިޒަގެ އާދައެކެވެ. އާދަވެފައިވަނީ ދުވާލު ހަތަރުދަމު ބޭރަށް ނުގޮސް ނެޓްގައި ފީނާ ފީނާ ވަރުބަލިގެން ނިދުމަށެވެ.

ޖުމްލަކޮށް ބުނާނަމަ އެއީ ވަރަށް ފައްކާ ސޮރެކެވެ.
މިކިޔައިދިން ވާހަކަ ތަކުގެ ސަބަބުން އޭނަގެ އެ ދިދިއުޅުން ޖަހަންނަމަ އަކަށް ވެދާނެއޭ އެކަކުވެސް ހީނުކުރާނެއެވެ. އެހެން ނޫން ހެެއްޔެވެ؟

އަދި ނުނިމޭ….. (ދެވަނަ ބަޔާއެކު މި ވާހަކަ ނިމޭނެ)

21

6 Comments

  1. kyly❤

    July 13, 2018 at 9:00 am

    Wow salhi ❤❤❤❤ gina episode thakuge vaahaka eh zidhan Ge faraathun fennane dhuvahaah vrh inthizaarun kurevey..u really have this talent nge brw ???????

  2. Asifa Afeef

    July 13, 2018 at 9:15 am

    Capan Zidey Mivaahaka Tha Kiyaathi???

  3. Fan Xayn

    July 13, 2018 at 10:55 am

    Nooney heeve abdhu net ga ulhey kudhnnakhnu slhi bitun lbeyny hma v reethi

  4. Baby girl ❤

    July 13, 2018 at 11:04 am

    Vrh reethi……….when next part….??

  5. Ekujjaa

    July 14, 2018 at 8:37 am

    Haadha kurey when next part

  6. Lovely

    July 18, 2018 at 9:44 am

    Wow nice story.

Comments are closed.