ކިޔުންތެރިންނަށް.

“އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ” މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ގެނެސްދެމުންދާ “ނުހައްގު ލޯބި” މި ވާހަކަ ނިމުމުން ދެން ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭނެ ވާހަކަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު ގެނެސްދެމުންދާ އެއްވެސް ވާހަކައަކީ ވަކި މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ގެނެސްދޭ ވާހަކައެއް ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ކޮންމެ ވާހަކައަކީވެސް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ހިޔާލަށް ލިޔާ ވާހަކައެވެ. އަދި ނޭނގިނަމަވެސް މީހެއްގެ ލައިފް އާ ގުޅުންހުރި ގޮތަކަށް ގެނެސްދެވިފައި ވާނަމަ މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

ބަޡަލާ: ސާރާ ( ލޯބިން ކިޔަނީ ސާރޫ….. )
މަންމަ: އާފިޔާ
ބައްޕަ:

ބަޡަލް: އަރުޝަލް( ލޯބިން ކިޔަނީ އަރޫ… )
މަންމަ: އަރީޝާ
ބައްޕަ: އާމިރު

ނަޢުފަލް: ސާރާގެ ލޯތްބަށް އެދި ހުރި ޒުވާނެއް

ނަޢުހާ: ކުރީންސުރެ ވެސް ސާރާ އަށް ހަސަދަ އޮންނަ ކުއްޖެއް

ޓްރެއިލާރ
ސާރާ
އާއިލާއަކީ ރަށުގެ ހުރި ފަޤީރު އާއިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާއެއް. މަންމަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު, މަންމަދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ދަރިއެއް

އަރްޝަލް: މާލޭގެ މުއްސަނދި އާއިލާއަކުން އައިސް ހުރި ޒުވާނެއް. މުއްސަނދިކަމުގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް ހިތްނުބައި ކަމެއް ހުންނަ މަންމައަކާއި ބައްޕައެއް

މައިގަނޑު…………..
އަރްޝަލް އޮފީސް ދަތުރެއްގައި ރާއްޖޭތެރޭގެ ރަށަކަށް ކުރާ ދަތުރެއްގައި އެ ރަށުން ކުއްޖެއް ދެކެ ލޯބިވެވެ. އެއީ ސާރާއެވެ.

ހަޔާތުގަ ދިމާވާ މަޖުބޫރަކުން ސާރާ އަރްޝަލް އާ ވަކިވާން ޖެހެއެވެ. މަޖުބޫރު ހާލަތު އަރްޝަލްއަށް ކިޔައި ނުދެވެނީސް އަރްޝަލް ބައެއްގެ ރޭވުމެއްގައި ޖެހި ސާރާއަށް ކުންހީ ކޮއް ނަފްރަތު އުފެދެއެވެ، ސާރާއަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުވާލައެވެ. ސާރާގެ ލޯތްބާމެދު ސުވާލު އުފައްދައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެއެވެ. ސާރާގެ ހަޔާތް ހަލާކުވެގެންދަނީ އޭނާގެ މަޖުބޫރު ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެތައް ދުވަހަކަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އެދެމީހުން ދިމާވެއެވެ. އަރްޝަލް ހިތުގަ ސާރާއަށް ނަފްރަތް ނޫން އެހެންއެއްޗެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނަފްރަތު ފޮހެވި ކުރީގެ ލޯތްބަށް ބަދަލުވެގެންދަނީ ހީނުކުރާހާ ކަންތައްތަކެއް ދިމާވެގެންނެވެ.

އިންތިޒާރު ކޮއްލަވާ……

86

14 Comments

 1. Its me

  June 25, 2018 at 2:06 pm

  V reeethi vaanehen heevey?????????? gudluk.. 1st story vs v habeyxxx

 2. Nunnu

  June 25, 2018 at 2:47 pm

  varah rethi vaanehen nunnu ah ves heevanee
  vv kiyaahiy vey eba waiting

 3. naash

  June 25, 2018 at 3:22 pm

  v reethi vaanehn heevey…. gud luck dear

 4. maul

  June 25, 2018 at 3:56 pm

  gud luk

 5. FAISAL

  June 25, 2018 at 5:24 pm

  Reethi vaane gere?

 6. Lotus

  June 25, 2018 at 6:02 pm

  Best of luck.. waiting ???

 7. Twinkle?

  June 25, 2018 at 6:28 pm

  Wow… v kiyaa hih vey eba… v rythi vaane hn hyvany… regularly upload kureveythw try kurahchey…

 8. Livee

  June 25, 2018 at 6:47 pm

  V reethi vaane hen hyvey. Regular koh up koh dhehchey

 9. Me

  June 25, 2018 at 7:37 pm

  Nuhahgu loabi nimunytha

 10. Amee

  June 26, 2018 at 12:18 am

  Good luck…heevey reethi vaanehen

 11. unique

  June 26, 2018 at 7:13 pm

  vv loabi story eh hen heevany n seems interesting too……… all the best

 12. maya

  June 27, 2018 at 1:04 pm

  vv reethi vaanehen hyvany…regular koh up kohdhehchey..dearr..waiting eagerlyyy

 13. Kyleen

  July 21, 2018 at 10:24 pm

  WOWWWWW.. varah alhi vaanehen heevanee.. e keevvehey hithah magey mihen vanee… reethi saafu moonakaa suvaal kurey

 14. Kyleen

  July 21, 2018 at 10:25 pm

  And all your stories are like Amazing.. so wonderful.. and suberb!!!

Comments are closed.