މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑު މި ސައިޓުގައި ލިޔާ ދެވަނަ ވާހަކައެވެ. ދިމާވި މައްސަލަ އަކާ ހުރެ އެވާހަކަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓާލަން ޖެެހުނީތީ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެމުން އަޅުގަނޑުގެ ދެވަނަ ވާހަކަ “ލޯބިކަން” އެއްކޮށް އަޕްލޯޑްް ކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ފާޑު ކިޔުންތަކަކީ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިއެރުންކަމުގައި ދެކެމުންނެވެ. 3>

23

3 Comments

 1. maishaa

  June 5, 2018 at 9:59 pm

  Kohnirakun the dhen up kiudheyny vaahaka

  • Zuuner

   June 6, 2018 at 4:23 pm

   Insha Allah vrh avahah upload kohdheynan

 2. IsHa

  September 13, 2019 at 11:14 pm

  Wow

Comments are closed.