އެ ވަގުތު ވިޝާލްގެ ހިތަށް އެރި އެއްޗަކުން ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.މާޔާ އާއި އާނާގެ އޮތީ ކޮންގުޅުމެއް ބާއެވެ؟މާޔާގެ ބައްޕަ އާއި ހަސްނާތަ އާއި ހުރީ ކޮންގުޅުމެއް ބާވައެވެ؟އެ ވަގުތު ވިޝާލް ކޮށި އެރިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ އަވަހަށް މިފެން ފޮދު ބޯލަބަލާ…ކިހިނެއް ވީތަ ތިކޮށި އެރީ”ހަފީޒާ އަށް ވިޝާލް ކޮށި އަރައިގެން އުޅޭތަން ފެނުމުން ފެން ތައްޓެއް ދިއްކޮލަމުން ބުންޏެވެ.

“އެއީ…އުމް…ކަމެއްނުުވެ…ޒެލް އެއީ މާޔާ…ވަރަށް ކްލޯޒް ފްރެންޑް އެތް….”ވިޝާލް ޒެލް އަށް މާޔާ އާއި ބެހޭ ކުޑަ ތައާރަފެއް ދެމުން ބުނެލިއެވެ.

“ސޯ ގާއިޒް….އެބައޮތް ފެމެލީ ޓްރިޕް އެތް…މަންމަމެން ރަށަށް…ވަން ވީކް އަށް….ކޮން ބައެތް ދާނީ”ކައިލާން އެހެން ބުނުމާއި އެކު އެވަގުތު އެތާ ތިބި ހުރި ހައި އެންމެން އަތް ނެގިއެވެ.މާޔާ ފިޔަވައެވެ.

“މާޔާ އަތް ނުނަގަން ތަ…..ދާން ވާނެ ވަރަށް މަޖާ ވާނޭ..”ކައިލާން އަށް މާޔާ ފެނުމާއި އެކު ބުނެލިއެވެ.އެ ވަގުތު މާޔާ ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލިއެވެ.

“މަ ބުނާނަން މާޔާގެ ބައްޕަ ކައިރީގައި ހިނގާށޭ ދާން…..އޯކޭ ވާނެ ދޯ”އެވަގުތު ޝާމް އެހެން ބުނުމުން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އެކަމަށް އާ ބަސްދިނެވެ.

“މީހުން ގިނަ ވީމަ މަޖާވާނެ”ހުސްނާ ވާހަކައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެހެން ބުނެލިއެވެ.

“ވިޝާލް ކިޔަވާ ނިމުނީ ތަ އަދި ދާން ޖެހޭތަ”ހުސްނާ އެވަގުތު އެހެން އަހައިލީ މައުލޫ ބަދަލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން މައުލޫ ބަދަލު ވެގެން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ.އެ އާއި އެކު އެކި މީހުން އެކި ވާހަކަ ޔާއިގެން ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ.

“މަންމާ…އޯކޭތަ ދިޔަ އަސް ދެން…މާޔާ ލާން ވެސް ދާން ޖެހޭނެ”ވިޝާލް ހަފީޒާ ގާތު ހުއްދަ ހޯދާލުމާއި އެކު ޔޫހާ ޒެލް ކައިލާން ވެސް ދާން ބޭނުން ކަމުގައި ބުންޏެވެ.

“އޯކޭ އަވަހަށް އަންނާތި ގެޔަށް އިނގޭ…ބަލައިގެން ދުއްވާނީ….އާނާ ނުދާނަންތަ”ހަފީޒާ އެހެން ފަހަރު ތަކެކޭ އެތް ގޮތަށް މިފަހަރު ވެސް ވިޝާލް އަށް ނަސޭހަތްދިނެވެ.އެވަގުތު ކައިލާން ހަސްނާ އަށް ބަލާލުމާއި އެކު ހިނިތުންވުމަ ކާއި އެކު ބޯޖަހައިލިއެވެ.

“އަޅުގަނޑު މި ގަޑިޔަކު ނުދާނަން ވަރަށް ވަރު ބަލި”އާނާ ހަފީޒާ އަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ފަހު ސިޑިން އަރައިގެން މިސްރާބު ޖެހީ އާނާގެ ކޮޓަރި އާއި ދިމާއަށެވެ.

“ދަރިފުޅާ…..ޔޫހާ އަށާއި މާޔާ އަށް ބަލާތި….މަންމަ ތި ތިން ފިރިހެން ކުދިން  ނާއި މި ހަވާލު ކުރަނީ….”ހަފީޒާ ހިނިތުން ވެލަމުން ދޮރުން ނުކުން ނަމުން  ދިޔަތިން ފިރިހެން ކުދިން ނާއި ދިމާ އަށް އެހެން ބުނެލުމާއި އެކު ތިން މީހުން ވެސް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލުމަށް ފަހު ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ.

“ކައި އެން ޒެލް  އަރާ ކުރި އަށް ޔޫހާ އިދޭ މާޔާ ގާތު…މައިން ނާނީ ޔޫހާ ގާތު އޯކޭ ދޯ….ކައި ބަލައިގެން ދުއްވާތި…ހިނގާބަލަ ރައިޑަކަށް ދާން… ދެން އިލަވަން ވުމުގެ ކުރިން މާޔާ ގެޔަށް ލާން ދާނީ”ވިޝާލް އެހެން ބުނުމާއި އެކު ކައިލާން ކާރަށް އަރާ ހަމަޖެހިލިއެވެ.ހުރިހައި އެންމެން އެރުމާއި އެކު ކާރު  ދުއްވައިލީ ދާނެ ވަކި  ތަނެތް ވިސްނައިގެން ނެތްނޫނެވެ.

“ކޮން އިރަކުން އެގެޔަށް ބަދަލުވަނީ….ދޮންބެ ބުނި  ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވާ ވާހަކަ  ދެން މިހާރު އުޅޭ  ގެއަށް ކިހިނެތް ހަދަނީ”ސޯފާގައި އިށީން ދެއިން ހަސްނާ ހަފީޒާ އާއި ސުވާލު ކޮއްލަމުން ހީލިއެވެ.

“އެގެ މިހާރު ހުރީ ނިމިފަ…ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވާނަން….އެކަމް އަދި ކުދި ކުދި ކަންތަށްތަށް އެބަ ޖެހޭ ކޮއްލަން ދޯ ޝާމް…”ހަފީޒާ ޖަވާބު ދެމުން ޝާމް އަށް ދޯ އެތްލިއެވެ.

“ޝާހީން އަދި ވެސް ނާދޭތަ”ޝާހީން އަކީ ހުސްނާގެ ފިރިމީހާއެވެ.ހަފީޒާ ހުސްނާ ގާތު އެހެން އަހާލުމާއި އެކު ބޯޖަހައިލިއެވެ.

********************************

އެތް ހަފްތާ ފަސް……….

ދުވަހަކީ މޫސުން ރީތި ދުވަހެކެެވެ.ހެދުނުގެ އެހިތްގައިމު ވަގުތު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓް ގެ މައި ދޮރުމަތީ ގައި  ތިބި ހަވަރަކަށް ޒުވާނުން ނަށް ވަނީ ގިނަ ބައެތްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައެވެ.ރީތި ކަމުން ދެވަނަ އެތް ނުވާ ކުދިން ތަކެކެވެ.ހީވަނީ ތަނަކަށް ދާން ލަސް ބޮޑު ވެގެން އުޅޭ ހެންނެވެ.ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ބުރަކަށީގައި ދަބަހެއް އަޅުވާފައި އޮތެވެ.

“އަޅޭ…..ހާދަ ލަހޭ…..ދެންންން”ޔޫހާ ހީވަނީ ދެފަޔަން ހިނި އަރާތީ އުޅޭ ހެންނެވެ.

“ޔޫހާ….ތީބޮޑުވަރު…އަނެތް ކާ ބިޓެއް ހުރީތަ އެކޮޅު ގަ….ހާދަ ހީވޭ..”ވިޝާލް ޔޫހާ އުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން އެހެން ބުނެލިއެވެ.އެ ވަގުތު އެތާ ތިބި ހުރިހައި އެންމެން ހޭން ފެށުމުން ޔޫހާގެ މޫނަށް ޖަންބު ކުލަ އަރައިގެން ދިޔައެވެ.

“މަށަށް ވެސް ހީވޭ ޔޫހާ ގެ ބިޓެއް އެކޮޅު ގަ ހުންނަ ހެން”އެއޮށް ހުރިހާ އިރު މަޑުން ހުރި މާޔާ އެހެން ބުނުމާއި އެކު ކައިލާން ޒެލް ޔޫހާ އަދި އާނާ ގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.

“މިހާރު”ވާނުވާ ނޭންގި ފަތިބީ ހަމަ އެކަނި ވިޝާލް އާއި މާޔާ އެވެ.

“މިޔޮށް ހުރިހާ އިރު އަނގަ ނުފަޅަ ހުރެފަ އަނގަ ފެޅީމަ މީހަކު  ކައިރިޔަށް ހިނި ނާންނަ ވަރުތަ”ޒެލް މާޔާ އާއި ދިމާ ކޮއްލަމުން އެހެން ބުނެލިއެވެ.

“ކޮބާ ހުރިހާ ކުދިން ޗެކިން އަށް ދާން……އަވަސް……ލަސްވަނީ”ފަހަތުން އައިސް އެމީހުން ކައިރިއަށް ހުުއްޓުނު ޝާމް އެހެން ބުނުމާއި އެކު ހުރިހައި އެންމެން އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ.އޭރު ފަހަތުން ރޯޒީ، ހަސްނާ އަދި ހަފީޒާ އާދެއެވެ.

ފްލައިޓް ގައި ނަސީބު ދިމާ ކުރި ގޮތުން ވިޝާލް އަށް އިންނަން ޖެހުނީ މާޔާ ކައިރީ ގައެވެ.އެހެން އިން އިރު އިރު ކޮޅާ މާޔާގެ މޫނަށް ވިޝާލް ބަލާލައެވެ.ހުދު ކުލައިގެ އަތް ދިގު ޓީޝާޓް އަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ސްކިނީ ގައި މާޔާ ފެންނަލަތް ވަރަށް ރީތްޗެވެ.އެ ކްރީމް ކުލައިގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ގައި ހުޅި އެތް ޖަހަލާފައި އޮތެވެ.ވިޝާލް ވިސްނަމުން ދިޔައީ ވިޝާލްގެ ހިތުގައި މާޔާ އަށްޓަކައި އޮތް ލޯބި ސިއްރު ކުރެވޭނީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ބާވައެވެެ.

“އޭތް….ވިޝް ކީވެތި ބަލަނީ ވައްތަރަކަށް”މާޔާ އަށް ވިޝާލް އޭނަ އާއި ދިމާ ބަލަހައްޓައިގެން އިން ތަން ފެނުމުން ވިޝާލްގެ އަތުގައި ބޮނޑި އެތް އަޅައިލިއެވެ.

25

14 Comments

 1. unique

  June 6, 2018 at 1:16 pm

  vv reethi

 2. Maikaa

  June 6, 2018 at 1:57 pm

  thank you so much unique ;]

 3. Baby sis

  June 6, 2018 at 2:36 pm

  Varah varah nice… keep up the good work

  • Maikaa

   June 6, 2018 at 5:02 pm

   thank you so much Baby sis

 4. Mate

  June 6, 2018 at 3:18 pm

  Vrh reethi…????keep it up..⚘⚘⚘⚘⚘⚘

 5. Maikaa

  June 6, 2018 at 5:03 pm

  thanks Mate ;]

 6. Nunnu

  June 6, 2018 at 5:20 pm

  Maikaa ge aneh story koba tha
  E story dhen up nukuraanekamah tha?
  Mi story eh aa reecheh noon
  Aneh story hama kiyaahiy vanee

  • Maikaa

   June 6, 2018 at 5:42 pm

   sorry dear…aslu Maikaa ge aneh stry onaanee liyefa varah bodah….but comp format vvv ma e part thah dhiyaee…ehkon liyefa up kuran mi visnanee….

 7. Inoo

  June 6, 2018 at 5:26 pm

  varah reethi mi part vx…keep it up dear

  • Maikaa

   June 6, 2018 at 5:45 pm

   thank you inoo….

 8. unique

  June 6, 2018 at 5:41 pm

  aslu mihaar mivaahaka vv reethi… kuryga vaanuvaa ga hury now lil ok n aslu hama vvv reethi

  • Maikaa

   June 6, 2018 at 5:44 pm

   thank u unique…vaahaka kuriyah dhaa varakah igeyne vaanuvaa….

 9. Aa

  June 7, 2018 at 6:40 am

  Reethi ekamaku alif sukun jahan jehey thanthaa mulhinves thaa sukun

  • Maikaa

   June 9, 2018 at 12:55 am

   thank u Aa…and varah bodah thanks mistake bunela dhineema….next part thakuga mistake thah improve kuran try kuraanan..inshaa allah

Comments are closed.