ފައިސާއާ މުދާ، އިއްޒަތާ ގަދަރަކީ އެހާ މުހިންމު އެއްޗަކީ ހެއްޔެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ އަކަށް އިންސާނާގެ ބޭރުފުށުގެ އިތުރުން މީހާގެ އެތެރެ ފުށުގެ ސިފަތަކަކީވެސް މުހިންމު ސިފަތެކެވެ. ހިނިތުންވުމާ ހިތްދަތިކަން…. އުފަލާ އަރާމް… އިއްޒަތާއި ގަދަރް… ލޯއްބާއި ނަފްރަތު…. ހިތްތިރިކަމާއެއި މަޑުމައިތިރިކަން…. އޯގާތެރިކަމާއެކު އެހީތެރިކަން….

މިހުރިހާ ކަމެއް ހިމަނަގައިގެން އަޅުގަނޑު ލިޔަން ގަސްތުކުރާ ވާހަކަ “ހިތް އެދުނަސް”

އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!

އީނާލް

———–

އީނާލް އަކީ ހިތްތިރި މަޑުމައިތިރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރަމުން އަންނަ ހީވާގި ޑޮކްޓަރެކެވެ. އާއިލާގައި ތިބި ތިންކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގަށް ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ވުމުން އާއިލާގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ލޯބިވެސް އީނާލް އަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބެއެވެ. އަބަދުވެސް މީހާގެ ބޭރުފުށުގެ ސިފަތަކަށް ވުރެ އެތެރެފުށުން އީނާލް ފެންނަ ރަނގަޅު ސިފަތަކަށް އިސްކަންދޭ ހިތްތިރި ޒުވާނެކެވެ. ތެދުވެރި އިޚްލާސްތެރި ސިފަތަކެއްގެ ވެރި ކުރާ ކޮންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްގައި ސާބިތުވެ ހުންނަ ކެރޭ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މައިންބަފައިންގެ ބަސްއަހާ އަޚްލާގު ރަނގަޅު އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލިބޭ އުފަލެއް ކަމުގައި އަބަދުވެސް އީނާލް ދެކެއެވެ.

ޒައިން

————

ޒައިން އަކީ އާއިލާގައި ހުރި އެންމެ ދޮށީ ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ. ދުވާލު ދާ ހަތަރު ދަމު ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަށް ފުއްދައިދޭށެވެ. މަންމަދެކެ އިންތިހާ އަށް ލޯބިވާ އަދި އަމިއްލަ ކޮއްކޮ ދެކެ އެހާ މެ ލޯބިވާ އެ ކޮއްކޮ ގެ ހުރިހާ ބޭނުމެއް ފުއްދައިދާނެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހީވާގި ޒުވާނެކެވެ. އަބަދުވެސް މީހުންނާ ގުޅޭ ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ވެރި މި ޒުވާނާ އަކީ އަބަދުވެސް ހިނިތުންވުމަކާ އެކީ ކަންތަށް ތަކާ ކުރިމަތިލާ ޒުވާނެކެވެ. ޒައިން އަކީ އެހާ މެ ފިރިހެން ވަންތަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ޒުވާނަކަށް ވުމާއެކު ވެސް އޭނާގެ ގައިގައި އެއްވެސް ބޮޑާކަމެއް ނެތެވެ. ދީނީ ކަންތަށް ތަކަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ އަބަދުވެސް ގަޑިން ގަޑިއަށް ނަމާދު ކުރުމަށް ފަރުވާތެރިވާ ޒުވާނެކެވެ.

އަޔާން

———-

އަޔާން އަކީ އީނާލް ގެ ބޭބެއެކެވެ. އާއިލާގެ ދެވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ. އަލަތު ލޯބި އަތުން ގެއްލުމާއެކު އޭގެ ފަހުން އެހެން އެއްވެސް ކުއްޖެއް އެ ހަޔާތަށް ގެންނަން އަޔާން ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ކަންތަށް ވީ ގޮތް އަދިވެސް ގަބޫލް ކުރަން ދަތިވަނީއެވެ. ހިތްދަތިވަނީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އަކީ އެ ހުރިހާ ހިތާމަތަށް އެ ހުންނަ މަޖާ މިޒާޖުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވަމުން ދާ ކުޅަދާނަ ޒުވާނެކެވެ.

އައިމަން

———-

އައިމަން އަކީ އީނާލް ގެ އެންމެ ދޮށީ ބޭބެއެވެ. ކައިވެންޏެއް ކޮށް އުފާވެރި ހަޔާތެއް އުޅެމުން އަންނަ އައިމަން އަކީ ވެސް ކަންކަމަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ ޒުވާނެކެވެ. ބައެއްކަންކަމުގައި ހަރިކަށި އުސޫލް ތަކެއް ގެން ގުޅުނު ކަމުގައި ވިނަމަވެސް އޭނާ އަކީވެސް އީނާލް ދެކެ އިންތިހާ އަށް ލޯބިވާ އަދި އާއިލާ ދެކެވެސް އިންތިހާ ލޯބިވާ ޒުވާނެކެވެ.

މަލަކް

———–

މަލަކް އަކީ އާއިލާގައި ހުރި އެންމެ ދޮށީ ކުއްޖާއެވެ. އެއީވެސް އޯގާތެރި ހިތްހެޔޮ ހޮތެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އަބަދުވެސް ހިނިތުންވުމަކާ އެކީ އެންމެންނާ ކުރިމަތިލާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް މަލަކް ހިތާމަ ކުރާ އެއްކަމެއް ވެއެވެ. ހިތުތެރޭގައި އެކަން ތަށް ފޮރުވާލަމުން މަލަކް ދިރިއުޅެމުން ދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ކޮންމެ ރެއަކު ނުނިދާ ރޮޔެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ބާލީހަކީ އޭނާގެ ކަރުނައިގެ ބައިވެރިޔާއެވެ.

މިކްޔަން

———–

މިކްޔަން އަކީ ވެސް ޒިންމާދާރު ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ޒުވާނެކެވެ. ބޮޑާ ގޮތެއް ހުރިކަމުގައި ވިނަމަވެސް އެއީވެސް ކަންކަން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނެކެވެ. ފިރިހެންވަންތަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައި ވުމާއެކު އުޅޭ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން އަންހެން ކުދިން އަބަދުވެސް މިކްޔަން އާ ދިމާލަށް ބަލަނީ އަބަދުވެސް މަށަށް ލިބޭނޭ ހިތަށް އަރާ ހާލުގައެވެ.

މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފަށަން ގަސްތު ކުރަނީ އެއްކޮށް ލިޔެ ނިމުނީމާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އިންޝާ ﷲ… މަތީގައިއެވަނީ މި ވާހަކައިގައި އުޅޭ ކެރެކްޓާރސްތަކެވެ. މިހާރު ލިޔަމުން ގެންދާ ވާހަކަ “އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން” ނިންމާލުމަށްފަހު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ހިމީ ގެނެސްދޭން ގަސްތުކުރާ ވާހަކަ އަކީ މިވާހަކައެވެ. “ހިތްއެދުނަސް” މި ވާހަކަ ގައި އުޅޭ ކެރެކްޓާރސް ތަކާ ބައްދަލުކޮށްލުމަށް ކުޑަ އިންތިޒާރެއް ކޮއްލައްވާ!

މި ވާހަކަ އަކީވެސް ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހިނގާ ފާނޭ ނުވަތަ ހިނގާފައި އޮތް ކަމަކަށް ނިސްބަތް ކޮށްލިޔާ ވާހަކަ އެއްނޫނެވެ. ހުރިހާ ނަންތަކަކީވެސް ހިޔާލީ ނަންތަކެކެވެ. މި ވާހަކަ އަކީ އެހެން ވާހަކަ ތަކާ ތަފާތު ވާހަކަ އަކަށް އަދި ރީތި ވާހަކައަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

އިންޝާ ﷲ…….

(އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!)

96

35 Comments

 1. Anonymous

  May 21, 2018 at 11:31 pm

  Woww… himii… those names r wndrfl… curiously waitinn for this stryy…

  • Mishy

   May 21, 2018 at 11:32 pm

   I am mishy.. nd me frst dhwh????… ♥♥♥♥♥♥♥♥★★★★

  • Hi Mi

   May 22, 2018 at 6:20 am

   Thankyou mishy. Himi mihaar mi story ge masahkai ves fashaifin. In Sha Allah. Aadheys kuraa hiyy vey romun nimmmaalumah fahu liye nimunuhaa avahah fashaanan. Keep waiting. ?❤

 2. Xaaaan

  May 21, 2018 at 11:36 pm

  Yey yey himige new story eh?????????vvvv happy vejje?????thnx dear❤

  • Hi Mi

   May 22, 2018 at 6:21 am

   Awwwn. Xaaaan. Thankyou. Amd most wc xaaaan dear. ??

 3. Hashaa

  May 21, 2018 at 11:37 pm

  Hi mi new story dhw….yageen reethi vaanekan waiting…..??????????

  • Hi Mi

   May 22, 2018 at 6:22 am

   In Sha Allah. Thafaath reethi story akah vaane. Thankou. Keep waiting… ?❤

 4. Shiha

  May 21, 2018 at 11:38 pm

  Mi story varah salhivaanehen hiivanii ?

  • Hi Mi

   May 22, 2018 at 6:22 am

   Thankyou shiha. Keep waiting… ?❤

 5. Reader

  May 21, 2018 at 11:48 pm

  yes finally Hi Mi ge new story eh…. curiously waiting for the story.. but kobaatha mihaaru liyamun dhaa stry ge aneh part.. kiyaa hithun moya vany.. hehe

  • Hi Mi

   May 22, 2018 at 6:24 am

   Awwwn. Alhey reader. V happy vehjje. Comment fenifa. Keep waiting ingey. And yh. Anrh story ah v gothaki mi adhu himi miulheny anehkaaves dhathureh kuran jehigen. Ekamaa thayyaaru vaan hadhaigen e story liyan time eh nulibunu. I am sorry. I knw las vaakan. In Sha Allah. E kolhah gos liyelaafa up kohlaanan. Time kolheh hoadhaa laigen. ?❤ Thankyou. ?❤

 6. Anonymous

  May 21, 2018 at 11:50 pm

  Yageen mi storyves reethi vaanekan insha allah???himi dhooni vvv kiyaa hihvehje mihaaruves?ekamakuves inthixaar kohlaany dhw??

 7. Xaaaan

  May 21, 2018 at 11:52 pm

  Yageen mi storyves reethi vaanekan insha allah???himi dhooni vvv kiyaa hihvehje mihaaruves?ekamakuves inthixaar kohlaany dhw??

 8. ss

  May 21, 2018 at 11:55 pm

  inthizaargaa

 9. Girly

  May 22, 2018 at 12:10 am

  Mi story ga name thah Gina veema vaanuvaa neyey…ehaa olhun araafa ohnnany…liyaa story thakuga name tahh madhukohbba…charaters tahh Gina veema vaanuvaa eh neygey

 10. hawwi

  May 22, 2018 at 12:29 am

  Insha allah wait kuraanan up vandhen

 11. unknown

  May 22, 2018 at 2:14 am

  inthixaaru kuraanan inshaaallah. . ???

 12. Pinky shifoo

  May 22, 2018 at 3:44 am

  Yayyyy ???… Hi Mi ge new story ???❤️❤️❤️?????????… So happy to see that ???… These names are wonderful Hi Mi ❤️❤️❤️??????… V v v reethi hurihaa names ehvx ???… Hi Mi ge story eh vihyaa reethi vaane In Sha Allah ❤️❤️❤️?????????… Characters thah kiyaalyma mihaaru vx pinky story kiyaa hihvehje ??????… Curiously waiting for my favourite Hi Mi ge new story ah ❤️❤️❤️??????… Best of luck Hi Mi ❤️❤️❤️????????????..

 13. Any

  May 22, 2018 at 5:07 am

  Wow inthizaruga ❤❤❤

 14. lotus

  May 22, 2018 at 6:15 am

  Saabahey himi.. thivare neh… kihaa dhuvahakun kiyaalan libeynee..

 15. Zoya

  May 22, 2018 at 6:35 am

  Yay.. Himige new story eh.. Zo ah ingey himige vaahakaeh vejjiyyaa reethi vaanekan.. Hiyaaluvx thafaathu vaane hen heevany… Btw thi nanthah varh lwbi inge.. waitingssssss??…

 16. Riyaa

  May 22, 2018 at 9:44 am

  Wow..finally himi ge new story eh kiyaalan libenee dhw.. v v ufaavehje… waiting for this story…. v avahah kiyaalan libeyne kamlah heekuran…

 17. Areen

  May 22, 2018 at 10:05 am

  Wow….vrh kiyaalaa hih vehje..? hope to see it soon?❤

 18. Non

  May 22, 2018 at 10:22 am

  Mikyan enamuge badhalugai rafaail nuvatha mihuraan namah change koh dhybala plx plx

 19. maroon

  May 22, 2018 at 10:30 am

  honey i am eagerly waiting for this story. All the best.

 20. annoying reader

  May 22, 2018 at 10:33 am

  Really a new story is coming ? omg im excited varah reethi vaane hen heevani. love the names too cant wait for the story. all the best hi mi ?

 21. beauty n the beast

  May 22, 2018 at 10:57 am

  Heevey reethivaanehen .kurin genes dhin hitha furaanain up kuri gothah upvaane kamah unmeedhukuran .mihaaru genesdhey vaahaka maa las up vaaleh.ur storys n updating r awesome

 22. Queen berry ??

  May 22, 2018 at 1:00 pm

  Alhugandu ge family ga vx emme hagah hunnany “eenaal “…Heheh??Just waitinn 4 de nxt prt…plxx upload soon..can’t wait…

 23. Ary

  May 22, 2018 at 9:54 pm

  My cousin name is Zain.. Hehe… HiMi dhooni hadhaan kurahchey Ary buni vaahaka. Liyan fashaafaivaa AADHEYS KURAA HIH VEY ROMUN… Eyga e ulhey Maaniu gandah ranglhu bodieh dheythi… Hadhaan koh …… I hate that rapist… And every rapist in the world…

 24. rishy

  May 23, 2018 at 9:14 pm

  story ge cover ah zain imam ge pic eh la eirah varah salhi vaane……… he is my favourite actor and you r my favourite story writer…… AADHEYS KURAA HIYY VEY ROMUN and HITHAA FURAANAIN mi dhe vaahaka vx varah reethi….. kon irakun tha adheys kuraa hiyy vey romun ge next part up vaanee???????????? curiously waiting……. mi vaahkaige hurihaa characters egge name thah vx varah reethi… ummeed kuran mi vaahaka vx varah reethi vaane kamah…….

 25. Anonymous

  May 24, 2018 at 8:24 pm

  Wow.. I’m so excited. New ztody eh dhw.. Vvv reethi vanehen hyvany.. ???????????eagerly waiting
  ….

 26. Maya

  May 24, 2018 at 8:26 pm

  Himi again with a new story ???????????vv reethi vanehen hyvany as u r stories are awesome.. ?????Curiously waiting ??????????

 27. Aysh

  May 25, 2018 at 1:21 am

  Thanks vvv bodah kiyunterinah tihaa furihama vaahaka takehgrnesdeyty waiting for next story adhi ehfaharu hi mi tikuraa masathkatah ahsaribahaa saabasden
  ????????

 28. little sis

  May 25, 2018 at 4:33 pm

  v reethi vaane hen heevany… can’t wait to read it…
  hurihaa kamehga vex kaamiyaabeee ah edhen… in Sha Allah, all yoour dreams will come true… miss yuh n luv u lovely sis… *_*

 29. Anonymous

  May 25, 2018 at 11:40 pm

  Insha Allah it will be a great story.. gud luck n i believe u would be the best writer heheh… all the best Hi Mi

Comments are closed.