އަމީމަކީ 26 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ކިޔަވާ ނިމިފައި ހުރި އަންހެނުންގެ ޙާއްސަ ޑަކްޓަރެކެވެ. ބޮޑަށް ވައްތަރީ މޮޑެލްއަކާއެވެ. އެހާވެސް ފުރިހަމަ ހަށިގަނޑެކެވެ. ހަމުގެ ކުލަ އަލިވެފައި އެހާ އޮމާނެވެ. އަޅި ކުލައިގެ ކަޅިއަކާއި ކަނދުރާއާއި ހަމައަށް އަރާވަރުގެ ފަން ފަން އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ބަލާ ބެލުމަށް ކޮރެއާ ކުއްޖަކާއި މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ.

އަމީމްގެ މައިންބަފައިން އެންމެ ހާސް ވަނީ އުމުރުން 26 އަހަރު ވީ އިރުވެސް ކައިވެނި ކުރުމުގެ ހިޔާލު އަމީމް ނުކުރާތީއެވެ. އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑަކްޓަރެއް ކަމުން އެތައް އަންހެން ކުދިންނަކާއި ބައްދަލުވާނެކަން ވެސް އެނގޭތީއެވެ. މިހާ ދުވަސް ވީއިރު އެއްވެސް އަންހެން ކުއްޖަކާއި އެކު ލޯބިގެ ގުޅުމަކަށް ނުދާކަން އެނގޭތީއެވެ. އަމީމްގެ މައިގަނޑު ކަމަކީ ޑިއުޓީ ނިންމާފައި އަންނަ ގޮތަށް ނިދަން ވަންދެން ކޮމްޕިއުޓަރުން، ލެޕުން ނޫނީ ފޯނުން ގޭމުކުޅުމެވެ. އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ އެދެމަފިރިން އަމީމް ކައިރީ ދެއްކިއަސް ހިތްހަމަ ނުޖެހެއެވެ. ލިބޭނީ ހަމަ އެއް ޖަވާބެކެވެ. ” ލޯބިވާ ކުއްޖެއް ލިބުނީމަ މެރީ ކުރާނަން.” މި ޖަވާބެވެ.

އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް އަމީމް ޑިއުޓީއަށް ވަންނަމުން ކިއުގައި ތިބި ޕޭޝިއަންޓުންނާއި ދިމާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު ހިނިތުންވެލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން މަޑު ޖެހި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަރާތަކަށް ބަލާލަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ އެންމެ ފަހަތުގައި އިން އަންހެން ކުއްޖާއެވެ. ދޮން ދޮން މޫނު ވަނީ ކަޅު ކުލަިއގެ ބޮޑު ބުރުގަލަކުން ނިވާ ކޮށްފައެވެ. އެއްވެސް ކަހަލަ މޭކަޕެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބަލާބެލުމަށް ވަރަށްވެސް ދީންވެރިއެވެ. އުމުރުން 24 އަހަރު ކަމަށް ލަފާ ކޮށްލެވެއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ޑަކްޓަރު ކޮޓަރިއަށްވަނީ މީހާ ހަމަ ޖައްސާލަމުންނެވެ. 12 މީހުން ބެލުނު އިރުވެސް އެ އަންހެން ކުއްޖާއެއް ނާދެއެވެ. 13 ވަނަ ނަންބަރު ޖެހުމާއި އެކު މާޔޫސް ވެފައި އިން އަމީމްގެ ހިތަށް ހަމަ ޖެހުމެއް ގެނުވީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ވަނުމުންނެވެ. މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވަމުން ދިޔަ ވަގުތު އެއީ 39 އަހަރުގެ އަންހެނެއްކަން އެނގުމާއި އެކު ހައިރާން ވިއެވެ.

ދޮން ހަންގަނޑުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ރުލެއް ވެސް ޖެހިފަކަ ނުވެއެވެ. ހުދު ދެލޮލުގައިވަނީ ކަޅުކަން ގަދަ ކަޅިއެކެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ދިގު އެސްފިޔަތަކެކެވެ. ބުމަ ހިމަ ނޫނަސް ބޯވެފައި ކަޅުކަން ގަދައެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުންފަތެކެވެ. ހިނިތުންވުމުން ކޮލަށް އަޑިކޮޅެއް ނޭޅުނަސް ހިތްގައިމެވެ. އެއްވެސް ކަހަލަ މޭކަޕެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބަލާލަން ނުހަނު ރީއްޗެވެ. ވަރަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއި އެކު އެމޫނަށް ބަލައިލުމަށްފަހު އެނބުރި ކޮމްޕިއުޓަރަށް ބަލާލީ ވަނަވަރު ޔަޤީން ކުރުމަށެވެ. އައިމިނަތު އަމްނާ އަކީ 39 އަހަރުގެ އަންހެނެއްކަން ޔަޤީން ވިއެވެ. އާޝޯޚުވެ ހުރެ އަނެއްކާވެސް އަމީމަށް އެ ނަލަ ނަލަ މޫނަށް ބެލެން ފެށުނެވެ. ބަސް ދޭހަ ކުރަން އިން އަންހެން ކުއްޖާ ޝައުނާ ނުރުހުންވެ ހުރެ އަމީމާއި ދިމާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު ކަރުކެހިލީ ކުރި މަތީ އިން އަންހެނާއާއި ދިމާއަށް ކަޅި ޖަހާލުމެއްނެތި އަމީމު ބަލަމުން ދާތީއެވެ.

ނަމަވެސް އެކަމުން އަމީމުގެ ސަމާލުކަން ނުލިބުމުން ޝައުނާ ދެފަހަރަކަށް އަމީމްގެ ނަމުން ގޮވާވެސް ލިއެވެ. ނަމަވެސް އަމީމަށް އެކަމުން ކުޑަވެސް އަސަރެއް ނުކުރިއެވެ. އަމީމު ސިހިގެން ދިޔައީ ކުރިމަތީ އިން އަންހެނާ ގެ ފުރަގަހުން ފިރިހެނެއް ފާޅުވުމުންނެވެ. ބިރުވެރި ސިފައެއް ޖަހާ އެ ފިރިހެނާގެ ދެލޮލުން ކަޅި ފެންނާކަން ނެތެވެ. މޫނުގެ އެތައް މިތަނުން ފަހާފައި ހުރި އިރު ތުންފަތް ފަޅައިގެން ގޮސްފައި ހުއްޓެވެ. މޫނުގެ ކުލަ ފެއްސަކަށް ދާއިރު ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮނޑުން ތިރިއަށް ފޯރައެވެ. ހީވި ގޮތެއްތޯ ބެލުމަށް ދެތިން ފަހަރަކު އެސްފިޔަ ޖަހާލުމަށްފަހު އެދިމާއަށް ބަލައިލިއިރު އެމީހާގެ ވަސްވެސް އެތާކު ނުވެއެވެ. އެއީ ވަހުމެއް ކަމަށް ނިންމުމަށްފަހު ހިނިތުންވެލާ މަސައްކަތައިގެން މަސްޢޫލު ވިއެވެ.

ޝައުނާ އިނީ އަމީމަށް ވަމުންދާ ގޮތް ފެނި ރުޅި އައިސް ގެން ގޮސް ދުން އަރާވަރުވެފައި ވީއިރު އަމްނާއާއި ދިމާއަށް ބަލަމުންދިޔަ ހަސަދައިގެ ނަޒަރުން ހީވީ ފިއްސާލަފާނެހެނެވެ. މަދަރުސީ ދައުރުއްސުރެވެސް އަމީމަކީ ޝައުނާގެ ހިތް ލެނބިފައިވާ ފަރާތެކެވެ läs detta. ގާތް އެކުވެރި އެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތުގެ ހާލަތު އަމީމަށް ސިއްރުކުރަން މަޖުބޫރުވީ އަމީމްގެ ފަރާތުން އިވުނު ޖުމްލައަކުންނެވެ. ބޮއްކުރާ ދޮށަށް އޮޑިއެއް ނުކަނބާނެއެވެ. އަމީމުގެ ލޯބި އޭނާއަށް ނުލިބޭ ކަމަށްވާނަމަ އިތުރު އެހެން މީހަކަށްވެސް ލިބުނަކަ އޭނާ ނުދޭނެއެވެ. އުމުރު ދުވަހު އަމީމްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުންނަން ޖެހުނަސް އޭނާ ހުންނާނެއެވެ. އޭނާ އެވަނީ އަމީމުގެ ލޯތްބަށް ފެންބޮވައިގެންފައެވެ. ދިގު އިންތިޒާރުގެ ނިމުން ފޮނިވާނެއޭ މީހުން ބުނާ އަޑު އޭނާ ވެސް އަހައެވެ.

އަަމްނާ މިއަދު ހަތަރު ދަމު ދަށްބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިރު ފެނިގެން ދިޔަ ސޫރައަކީ މީގެ ކުރިން ފެނިފައިނުވާ ފަދަ ފުރިހަމަ ސޫރައެކެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުން އޭނާގެ ހިތް ކަތިލި ޒުވާނެއް އެނޫނިއްޔާ ނުވެއެވެ. އާދެ! ޑރ. އަމީމެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަތް ގޮތަށް ބުރުގާ ބޭލުމަށްފަހު ފާޙާނާއަށް ވަދެ ލައިގެން ހުރި ކަޅު އަބާޔާ، އަތްކުރު ޓީޝާޓަކާއި ކުރު ސޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްލީ ނިދަން އޮށޯވެލުމަށެވެ. ފާޙާނާއިން ނުކުތް އިރު އެނދު މަތީގައި އިން ހާތިބު ފެނި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލެވުނީ ބޭ އިޚުތިޔާރުގައެވެ. އެކަނިމާ އެކަނި މިހެން އުޅެން ޖެހުމުން އޭނާ ބިރުގަންނަނީވެސް ހާތިބުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

ނޯޓު: މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޙިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ލިޔަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަނުވެ އިން މައްސަލަ އެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ކޮމެންޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން އެންގުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ މެއިލް ކުރުމުންވެސް އެކަން ރަނގަޅުކޮށްލަން ހިތްވަރާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާނަމެެވެ. ކިޔުންތެރިން ތިދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް އަޅުގަނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

56

47 Comments

 1. hajam

  May 20, 2018 at 8:46 am

  Yey me 1 dhw
  Wow

  • Nanni

   May 20, 2018 at 2:13 pm

   Thn Q hajam..
   yh u r the first… congrats
   vaahaka kamudhiyaiima vrh ufaavejje

 2. Hajam 2

  May 20, 2018 at 9:02 am

  Haathib ey meehehtha?

  • Nanni

   May 20, 2018 at 2:22 pm

   Thn Q hajam 2… haathib eii kaakuthoa balaaalan hingaa dhw.

 3. stry kiyaa man

  May 20, 2018 at 10:05 am

  Feshun salhi.heekuran mi gothah stry nimeyne kamah.haathib eii inshaaneh noon kannyge dhw.waiting 4 first part.
  Up vaa dhuvass thah bunela dhehchey igey dear. …. ……..
  ‘Salaam’ ????

  • Nanni

   May 20, 2018 at 2:24 pm

   Thn q stry kiyaa kujjaa.. ufaavejje stry kamudhiyaeema.. nxt prt up kollaane dhuvas thankolheh thiriiga nanni bunelaafa innaane

 4. Tushaa

  May 20, 2018 at 10:23 am

  I don’t like this part
  But hope next parts will be nice

  • Nanni

   May 20, 2018 at 2:25 pm

   Thn q tushaa. vhk ehga hurihaa prt eh reehcheh nuvaane. hurihaa situation eh ehgotheh vs nuvaane,

 5. Nunama

  May 20, 2018 at 10:24 am

  Waiting for next part

  • Nanni

   May 20, 2018 at 2:25 pm

   Thn q Nunama

 6. Scarlet

  May 20, 2018 at 10:30 am

  Feshunn varah reethi…nimenn dhn mi vaahaka gavaidhunn genes dheyne kamah heekurann❤

  • Nanni

   May 20, 2018 at 2:26 pm

   Thn q Scarlet.

 7. Icy

  May 20, 2018 at 10:53 am

  seems interesting
  waiting for the next part

  • Nanni

   May 20, 2018 at 2:26 pm

   Thn q Iey

  • Ary

   May 21, 2018 at 1:28 pm

   Me 2

  • Nanni

   May 23, 2018 at 7:08 pm

   Thn Q
   Ary…

 8. xeybooo

  May 20, 2018 at 10:58 am

  interesting..regular kon up kuran waane readers ge interest nugehleynehen…

  • Nanni

   May 20, 2018 at 2:27 pm

   Thn q xeybooo

 9. Pinky shifoo

  May 20, 2018 at 12:36 pm

  Nice ??… Seems interesting ??… Waiting for new part ??… Best of luck for the story ???…

  • Nanni

   May 23, 2018 at 7:10 pm

   Thn Q
   Pinky shifoo…. thn q alot for the cute cmmnt.. m glad tht liked the stry of mine..

 10. No one

  May 20, 2018 at 12:46 pm

  Feshun vr nice.. hope the upcoming parts will be really interesting????♥️

  • Nanni

   May 23, 2018 at 7:10 pm

   Thn Q
   No one…..

 11. Nanni

  May 20, 2018 at 2:12 pm

  Assalam alaikum readers… midhuvaskolhu raaajjeygai ulhey influenza nanni ah jehign vhk hafthaa eh haa dhuvahuge muhdhathakah medhu kandaali vhk dhannavaalan..

  • Naju

   May 21, 2018 at 9:51 pm

   Get well soon dear

  • Nanni

   May 23, 2018 at 7:11 pm

   Thn Q
   Naju….

 12. suty

  May 20, 2018 at 2:47 pm

  vhk nuliyevennyaa evaahaka buney…kommehen bayyey kiyaafa act nujahssathi..excuse negeema hama gabool kuraanan..

  • Aesh

   May 21, 2018 at 7:22 am

   Nanni e bunynun nanni bayyey… Bali v ma konme meeheh viyas ehen vaaneyehnu.. Aslu qabool kureven jehey kanthah thah aee.. it may not be a lie… so, it would be better if you don’t judge others without knowing the truth.. ehaa rangalhu kameh noon kanneynge aee hageegaiyy nubalaa ehn meehunna dhimaalah bas bunumaky.. keiyytherikan ikhthiyaaru kurumaky enme rangalhu goiyy.. 🙂 Shafakillah khairan nanni.. and keiyytheri kamaaeky thigothuga kuriyah dhey.. 🙂 story vrh reethi vaanehen heevey.. 🙂

  • Ary

   May 21, 2018 at 4:26 pm

   Suty…. Thihen writers aa dhimaalah ehchehi kiyaakah nuvaaney…. Dhn vs hihvaru dw dheyny…. Nanni get well soon ingey…. There are supporters with u… Dont be dissappoint of some readers comment…. Take care Nanni… We will be waiting for u and ur storys… Lots of love

  • Anonymous

   May 21, 2018 at 9:27 pm

   Suty akas duty akas Qabool kuran jeheyne balives vaane kan
   Vaahaka liyaa kuhjaa dhimaa ah ehchehi kiyas rangalheh nuvaane ??

  • Nanni

   May 23, 2018 at 7:13 pm

   Sowrie suty… thi cmmnt nanni suty ah buninama u would knw the bad feeling

  • Nanni

   May 23, 2018 at 7:14 pm

   Thn q Aesh…. fr the inspiring wrds….

  • Nanni

   May 23, 2018 at 7:15 pm

   Thn q Ary… emmehaa insynnah vs thi fadha heyo visnun dhevvaashi…

  • Nanni

   May 23, 2018 at 7:16 pm

   Thn q Anonymous drlin…..

 13. Alisha

  May 20, 2018 at 4:27 pm

  Wow! Varah reethi feshun
  Ummedhu kuran daily koh up kohdheene kamah??
  Get well soon
  Waiting for next part

  • Nanni

   May 23, 2018 at 7:17 pm

   Aye…. Thn Q Alisha……

 14. Sana

  May 20, 2018 at 4:31 pm

  Varah suprise nanni ge new srory eh fenuneema❤❤❤❤
  Feshun varah varah reethi
  Vaahaka genes dheeiru dhigu koh genes dhecheyy nanni ????❤❤
  Kon duvas takeh ga tha up vanni mi story
  Gws ??

  • Nanni

   May 23, 2018 at 8:11 pm

   Anhaaan… Thn q sana… haadha loabi comment ekey…. vhk ge 1 part submit kollaafa innaaane… happy vejje thi loabiloabi cmmnt fenifa

 15. Felix

  May 20, 2018 at 4:39 pm

  Nanni pls story ga in pic change kohba varah biruganehje e pic fenifa ?
  Feshun varah habeys??
  Waiting for the next part
  Get well soon

  • Nanni

   May 23, 2018 at 8:13 pm

   Booooo…. biruveri dhw…nanni dhuvahaku vs nuliyaa type ehge vhk eh mi liyany…… BIRUVERi……. lol….Thn Q Felix darlng

 16. Samahaa

  May 20, 2018 at 4:52 pm

  Nanni pls story ga in pic change kohba varah biruganehje e pic fenifa ?
  Feshun varah habeys??
  Waiting for the next part
  Get well soon

  • Nanni

   May 23, 2018 at 8:14 pm

   Same comment? same persom? different name?
   oooooh wow…Thn Q Samahaa

 17. Cynthia

  May 21, 2018 at 7:18 pm

  Get well soon nanni sweetie ❤ story vrh vx salhi hama fakkaley buneveyny ??

  • Nanni

   May 23, 2018 at 8:16 pm

   Awwwn sweetie…. Ufaavejje vaahaka reethi vma…. m getting better. ehnve vrh masaikathun vhk liyelaafa submit kollaaafa innaaany

 18. Cynthia

  May 21, 2018 at 7:21 pm

  Get well soon nanni sweetie ?? story hama vrh slhi inge hpe to read it soon ??

  • Nanni

   May 23, 2018 at 8:16 pm

   Thn Q Cynthia…….

 19. Rif

  June 9, 2018 at 2:20 am

  Wow?

 20. Kyleen

  July 20, 2018 at 12:02 pm

  wow.. I LOVE horror stories..

Comments are closed.