“ޒާހިދު” ދާނިޝް އިއްވާލީ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. “ޒާހިދު. ދޮންބެ ބައްޕަ؟’ ރާސިލް އަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ.

ލިބުނު ސިހުމގައި ސޯފާއިން ތެދުވެވުމާއެކު ރާސިލް ދާނިޝް އަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި އިރުވެސް އެ ލޮލުގައި ވަނީ ނޭނގޭ ވިދުމެކެވެ. “ޒާ… ޒާހިދު… ދޮންބެ ބައްޕަ… އައިލީ ބައްޕަ” ރާސިލް އަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން އަހާލެވުނީވެސް އަޅައަޅައިގަންނަމުންނެވެ. އެ ލޮލުން ސިހުމާ ރުޅިވެރިކަންވެސް ފާޅުވަމުން ދިޔައެވެ.

“އައި އެމް ގޮނަ ކިލް ހިމް… ޒާހިދު އައިސް އެ ބައުޅޭ…” ރާސިލް ބުނެލިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކޮޓަރިން ނުކުންނަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އެ ދެއަތް މުށްކެވިފައިވާއިރު ދެ ބުމަ ވަނީ ގޮށް ޖެހިފައެވެ. ރުޅިވެރިކަމުން މީހާ ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔައެވެ.

“ރާސިލް” ދޮރާ ހިސާބުން ރާސިލް ގެ ކޮނޑުގައ ހިފައްޓާލަމުން އޭނާ ހުއްޓުވީ ދާނިޝްއެވެ. “އަހަރެން ކުރިން ވެސް ބުނިން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ލޭ ކަމުގައި ވިނަމަވެސް އިފޫ އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނަމޭ… ސޯ ޓްރަސްޓް މީ… އަވަސް އަރުވައިލައިގެން ކަންތަށް ތަށް ކުރަން ހަދައިގެން މި ސިޗުއޭޝަން ގެ ކޮންޓްރޯލް އަހަރެމެން އަތުން ގެއްލޭނީ… އޭރުން އެމީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް މިކަމުން ފިލަން ފުރުސަތެއް ލިބޭނެ” ދާނިޝް ބޭނުންވީ ރާސިލް އަށް ވިސްނަދޭށެވެ.

“ދެން ތިބުނަނީ އަހަރެން ހުންނަން ވީ އޭ އެ ނުލަފާ އިންސާނާ މިނިވަން ކަމާއެކު ކުރިމަތީ މެއްސެއް ހެން އެނބުރޭއިރު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ކުޅިބަލަން” ރާސިލް ދާނިޝް ގެ އަތް ފޮޅުވާލަމުން އެނބުރިލިއެވެ. އަދި ރުޅިވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“އަހަންނަށް އެނގޭ ރާސިލް ރުޅި އަންނާނޭ ވަރު… އެކަމަކު ޒާހިދު އެކަންޏެއް ނޫނޭ މި ކަމުގެ އަޑީގަ ތިބީ… އެ އެންމެން ވެސް އިންސާފުގެ ކުރިމަށްޗަށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ… ރާސިލް އައިސް ހުރި ރުޅި ގަނޑު އަހަރެންނަށް އިހްސާސް ވޭ… ތި ރުޅި އަހަރެންނަށް ވެސް އާދެވޭ އެބަ. އެކަމަކު އެތެރޭގައި ހިންދައިލައިގެން ހުންނަން އަދި މަޖުބޫރު… އަހަރެން ކުރިން ވެސް ބުނިން އިޒިކް އާއި އަހަރެންގެ ޕްލޭން އެއް އެބައޮތޭ… ބައްޕަ އިފޫ އަށް ނަފްރަތު ކުރިއަސް އެ ފެންވަރަށް ވެއްޓޭނޭ އަހަރެން ހީ ވެސް ނުކުރަން… މިހާރު އެނގިއްޖެ އަމިއްލަ އަންހެން ދަރިއަށް ނުހުންނަ ކުލުނެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުހުންނާނޭ ކަން…އަހަރެން އޭނާ އަށް ބައްޕަ ކިޔާކަށް ވެސް ބޭނުމެއްނޫން… އަދި އެއް ވާހަކަ. ދެންމެ އަކު ހެން އަހަރެން ބުނީމެއްނު ރެކޯޑިން އެއްގެ ވާހަކަ… މީގަ އޮންނާނެ އެ ރެކޯޑިން… އަދި މީގެން އަހަރެމެންނަށް ވެސް އެނގިއްޖެ…. ޒާހިދު އަށް ވެސް އެގިއްޖެ މިހާރު އަހަރެން އެކަމުގެ އަޑީގައި ތިބި ބަޔަކު ހޯދަން އުޅޭކަން…” ދާނިޝް އޭނާ އިޒިކް މެން ގެއިން ރެކޯޑިންގެ ކޮޕީ ނެގި ޕެންޑްރައިވް ރާސިލް އަށް ދައްކާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

އަދި ހަމަޖެހުމަށް ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު އެނދުގެ ސައިޑް ކަބަޑް މަތީ ހުރި ލެޕްޓޮޕް ހިފައިގެން އައިސް ސޯފާގައި ޖައްސާލިއެވެ.

“ޕާރސްވޯޑް” ދާނިޝް އަހާލިއެވެ. “އައިލީ” ރާސިލް އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން އައިސް ޖެހިގެން ހުރި ސޯފާގައި އިށީންއިރު އޭނާގެ ބޮލުގައި ރިއްސަމުން ދިޔައެވެ. ދެން ކަންތަށް ކުރާނީ ކިހިނެތްކަން ނޭނގޭ ހާލު ހަތަރު ފަރާތުން މީހާ ފިތޭ ކަހަލަ އިހްސާސް އެއް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އަތް މަހާލައިގެން ސޯފާގެ މައްޗަށް ބޯ އުފުލާލައިގެން މައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންދާ ދާނިޝް ޕެންޑްރައިން ޖަހާލާފައި ރާސިލް އަށް ގޮވާލުމަށްފަހު އޭނާ އަށް ސިހިފައި ދާނިޝް އަށް ބަލާލެވުނެވެ. “މި ބަލާބަލަ” ދާނިޝް ރާސިލް އާ ދިމާލަށް ލެޕްޓޮޕް އަނބުރާލަމުން އެ ޕްލޭކޮށްލިއެވެ. ރާސިލް ފަރުވާތެރިވެލިއެވެ.

އެ ވީޑިއޯ ގެ ސަބަބުން ރާސިލް އަށް އިތުރަށް ރުޅިއާދެވުނެވެ. ކަންތަށް ތަށް އިނގި ހާމަވެގެން މި ދާ ގޮތުން އޭނާ ގެ ބޯ ފަޅައިގެން ދާން އުޅޭހެން ހީވިއެވެ.

“ރާސިލް… މިކަމުގެ އަޑީގައި އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ބައްޕަވެސް އެބަ ވޭ. އޭނާ އަށް އެބައެނގޭ އަހަރެން މިކަން އެބަ ކުރޭކަން… ވީ ހޭވް ޓް ބީ ކެއާރފުލް… ރާއިދާ އެ ހުރީ  ދެން އެއީ އަހަރެން ކުރިން މަޖަލަށް ރައްޓެހިވި ކުއްޖެއް”ވީޑިއޯ ނިމުމާއެކު ދާނިޝް ރާސިލް އަށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ. އެންމެ ފަހު ޖުމް ބުނި އިރު އެ އަޑުގައި ޖެހިލުންވުމެއް ވިކަން ރާސިލް އަށް ވެސް ފާހަ ކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެވަގުތު ދާނިޝް އާ ދިމާލަށް އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ބަދަލް ގައި އޭނާ ހިޔާރް ކުރީ ހިމޭންކަމެވެ.

“ދެން ކިހިނެތް ހަދަނީ” ރާސިލް އަހާލިއެވެ.

“ވަރަށް ކޮންޕްލިކޭޓެޑް. އަސްލު. އެ މާނިއު އަކީ ޒީ ގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ… ރާއިދާ އަކީ އިޒިކް ގެ ކޮއްކޮ އެއް ގޮތަށް ގެންގުޅުނު ކުއްޖެއް. ޒާހިދު އަކީ އަހަރެންގެ ބައްޕަ” ދާނިޝް ވެސް ހުރީ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. ކަންތަށްތަށް ގުޅިފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަމުން އޭނާ އަށް ވެސް ހައިރާން ކަމެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

“އެއްވައްތަރަކަށް އުޅުން ހޭނިފަ ހުރި ބަޔެއް” ދާނިޝް ފުންނޭވާއެއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ރާސިލް މިފަހަރުވެސް ހިޔާރުކުރީ ހިމޭންކަމެވެ.

“ކޮންމެ ގޮތަކުންވެސް އަހަރެން ބޭނުން އިންސާފް” ރާސިލް އިއްވާލީ ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައި އިނދެއެވެ.

“ރާސިލް އެކަންޏެއް ނޫން… އަހަރެންވެސް ބޭނުން އިންސާފު” ދާނިޝް އިތުރު ކޮށްލިއެވެ. ދެމީހުން މަޝްވަރާގައި ފަނަރަ މިނިޓް ހޭދަކުރިއެވެ. އެއަށް ފަހު ރާސިލް ވެސް ނިންމީ މިއަދު އޮފީހަށް ނުގޮސް ދާނިޝް އާއެކު އިޒިކް ގާތަށް ދާށެވެ.

ބޯ ޖަހާލާފައި ދާނިޝް ވެސް އެއްބަސްވިއެވެ. އިޒިކް އާއެކު ތިން މީހުން މަޝްވަރާ ކުރުމުން ނަތީޖާ މާ ރަނގަޅަށް ނެރެވޭނޭ ކަމަށް އޭނާ އަށް ވެސް ވިސްނުނީއެވެ. އެދުވަހުގެ ގިނަ ވަގުތު ތިން މީހުންވެސް ހޭދަކުރީ އިޒިކް ގެ ގޭގައެވެ. ކަންތަށް ތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ޕްލޭން ހެދުމުގައެވެ. ކުށްވެރިންނަށް އަދަބު ދޭނެގޮތަކާ މެދުގައެވެ. އެ އަމަލް ތަށް ހިންގި މީހުން ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ބޭޒާރު ކުރާނޭ ގޮތަކަށެވެ.

“މާނިއު މެން މީގެ ކުރިން އެފަދަ ކަމެއް ކުރިބާ…. ޒީ އަކީވެސް މާނިއު ގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބިފަ ހުރި ކުއްޖެއް… ހަމަ ގައިމުވެސް އެއީ ރަހުމެތް ނެތް ފިރިހެނެތް.. ދެން ހުރީ އަހަރެން ބައްޕަ އޭ މިކިޔާ ނުލަފާ ފިރިހެނާ…އެ އަށްފަހު ރާއިދާ… ޕިސް ޕިސް” ދާނިޝް ބޮލުގައި ހިފައްޓާލިއެވެ. “މިވަރުން ހުއްޓާ ލައިގެން ނުވާނެ… އިޒިކް… ޕޮލިހުންނަށް އެ ގެއަށް ވަދެވޭ ގޮތަކަށް ހަދަން ޖެހޭނީ… އަހަރެން ބެލި ބެލުމުގެ އެއީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ބަޔެއް. ގަބޫލް ކުރަން ބޭނުންނުވިޔަސް މަށަށް ޔަގީން އަހަރެންގެ ބައްޕަ ގެ އަތެއް ވެސް މިކަމުގަ ވާނެކަން… ” ދާނިޝް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އިޒިކް ވެސް ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

“އެހެން ވީމަ ހަދަން ވީ ގޮތަކީ ދާނިޝް އާއި އިޒިކް އާ އަނެއްކާ ދާންވީ އެގެއަށް ގޮސް ވަގުތުން އަހަރެމެންނަށް މަންޒަރުތަކާ އަޑު ތަށް އިވޭ އެއްޗެއް ހަރުކުރަންވީ… ޕޮލިހުގައި ރައްޓެއްސެއް އުޅޭނަމަ ފަސޭހަވާނެ… އަހަރެމެން އެ ޕޮލިސް ކުއްޖާ އާ ވާހަކަ ދައްކާނީ އެ ގޮތަށް އަމަލް ކުރީމޭ ބުނާނީ… ހަބަރު ދޭން ޖެހޭނީ މަސްތުވާ ތަކެތި ވިޔަފާރި އެބަ ކުރެޔޭ.. ކުއެއްޖަކު ރޭޕް ކުރިއޭ… އޭރުން ފަހަރެއްގައި އެމީހުންގެ އެހީތެރިކަމެއް ލިބިދާނެ. އޭރުން އެންމެ ފަސޭހަ ވާނީ” ރާސިލް އޭނާގެ ހިޔާލް ފާޅުކުރިއެވެ.

“ދެން އޭރުން އަހަރެމެންނަށް ވަގުތުން ދެއްކޭނެ ދޯ ފުޓެޖް… އަދި ބުނެވޭނެ ދޯ… މަށަށް ޔަގީން ހަގީގަތް ފާޅޫވާނެކަން. އަދި މަށަށް ޔަގީން އެމީހުން މިކަމުގެ ބެދޭނެކަން ވެސް… ހަމަ އެކަނި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ޒާހިދުވެސް އެ ގެއަށް ވަންނަ ގަޑީ އާ ދިމާކޮށް ކަންތަށް ތަށް ރޭވުން” ރާސިލް އިތުރަށް ތަފްސީލް ކޮށްލަދިނެވެ. އިޒިކް އާއި ދާނިޝް އަށް ވެސް މި ހިޔާލް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ.

ތިން މީހުން އެއްބަސްވީ އެރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެގެއަށް ދާށެވެ.

ރޭގަޑުގެ ވަގުތެވެ. މުސްކާން ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް އައިސް ވަނެވެ. އޭނާ އުޅެނީ މާނިއުމެން އުޅޭ އެޕާރޓްމެންޓް ގެ ދެވަނަ ފްލޯގައެވެ. އެޕާރްޓްމެންޓެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ވަދެ ހިނގައިގަތް ތަނާ ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ ދޮންތަގެ ވިހަގަދަ ބަސްތަކެވެ. ހިތު ހުރިހާ ގޮތަކަށް އުޅެފަ ގެއަށް އައިސް ވަދެއެއްނު އެބަ… ކަލޭ އަކަށް ނޭނގޭތަ ގޭތެރޭގަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތަށް ހުންނާނޭކަމެއް… ތި ވައްތަރަކަށް ތެޅޭތީ އޭ ކަންތައަށް ތަށް ވަނީ. ވީމަ މި ބުނަނީ ވާ ވާހަކަ… ހަމަރަނގަޅަށް އެވީ…”

“ދޮންތާ” މުސްކާން އަށް ގޮވާލެވުނެވެ. އެއާއެކު އަނީސާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. “ކޮން ދޮންތައެކޭ ކިޔާކަށް… ކަލޭ މަންމަ މަރުވަމުން މަގޭ ބޮލަށް ކަލޭ ޖެހިކަން… ހުވާ ބޮޑު އުނދަގުލެކޭ… މަގޭ ލޯބިވެރިޔާ ޖަހައިގަނެގެން އުޅެފަ މީނަ ގެ މަންމަ ވެސް އެންމެ ފަހުން ލަދެއް ނެތި މަގޭ ބޮލަށް މީނަ ޖަހާފަ ގޮސްފިޔޭ…” އަނީޝާ ދެންވެސް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އަނީޝާ އަކީ މުސްކާން ގެ މަންމަ އިނާރާ ގެ އެއްބަޑު އެއްބަފާ ދައްތައެވެ. ދެބެއިން ދޭތެރޭ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި ވާހަކަ ނުދައްކާ ތިން އަހަރު ތިބުމަށްފަހު އިނާރާ ނިޔާވީ އިރު އޭނާ ގެ ދަރި މުސްކާން ބަލަން ހަވާލުކުރެވުނީ އަނިސާއެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިޔާވެފައި ވުމާއެކު އާއިލާގައި އިތުރު މީހަކު ނެތުމާވެސް އެކީގައެވެ. އެދުވަހަށް ފަހު އަނީޝާ ހުރިހާ ރުޅިއެއް ބާލަމުން ދިޔައީ މުސްކާން އަށެވެ. ހިތި މާޒީގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަން އުޅޭ އުޅެ އެކަން ނުވުމުން އަނީޝާ ވެސް ދިރިއުޅުމެއް ފަށާ މިހާރު ތިން ދަރިން ވެސް އެބަތިއްބެވެ. ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގެ ތުހުމަތުވެސް އަނީސާ އަޅުވަނީ މުސްކާންގެ ބޮލުގައެވެ.

އަނީޝާ ގެ ބަސް ތަކުން ކެތް ނުކުރެވިގެން އެންމެ ފަހުން މުސްކާން ދުވެފައި ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

“އަނީސާ އަޅެ ތިހެން މުސްކާން އާ ދޭތެރޭ ކަންތަށް ނުކޮށްބަލަ… ކިހާ ދުވަހަކުތަ ތިހެން ރުޅި މަޑު ނުކޮށް އުޅޭނީ… ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަނީސާ އަށް ވެސް އެނގޭނެ އެއީ މުސްކާން ގެ ކުށެއްނޫންނަވް… އިނގޭ މުސްކާން ގެ މަންމަ އަނީސާ ގެ ލޯބިވެރިޔާ ޖަހައިގެންކަން… އެކަމަކު މިހާރު އަނީސާ ލޯބިވަނީ އަހަރެން ދެކެ އެއްނު… އަހަރެމެން ގެ ފެމެލީ ކިހާ ހެޕީތަ… މުސްކާން އާ ދިމާލަށް ތިހެން އެއްޗެހި ކީމަ އޭނަ ވެސް ދެރަވާނެ” އަނީސާގެ ފިރިމީހާ ޒިހާން އައިސް ބުނެލިއެވެ. އޭނާ ކޮޓަރިން ނުކުތީވެސް އަޑުގަދަ ކޮށްލައިގެން އުޅޭތީއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މޫނަށް ގޮތެއް ހަދައިލަމުން އަނީސާ ކޮޓަރިއަށް ވަނީއެވެ.

ޒިހާން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލަމުން ގޮސް މުސްކާން ގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ކައިރީގައި ހުއްޓުނެވެ.

އެވަގުތު އޭނާ އަށް އަޑު އިވުނީ ވޭނީގިސްލުމެއްގެ އަޑެވެ.

ކޮޓަރިތެރޭގައި އެނދު ބުޑުގައި އިށީނދެ އިނދެ ކަކުލުގައި ބޯ ޖައްސައިލައިގެން ރޮމުން ދިޔަ މުސްކާން ގެ ތުންފަތް ފޫއަޅުވާލާފައި އިރުއިރުކޮޅުން ނުކުންނަ ވޭނީ އާހްތަކުން އެ ހިތަށް ތަދުވެފައި ވާވަރު އެނގިގެން ދިޔައެވެ. ގިސްލެވެމުން ދިޔަލެތް ބާރުކަމުން އަނގަމަތީގަތް ވެސް އަތް އެޅިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވީ ކަމެއް ނެތެވެ. ހިތާ ދިމާލުގައި އަތް އަޅާލެވުނީ ތަދެއް އަރަމުން ދިޔައީތީއެވެ. ހިތުގައި ޖެހިފައިވަނީ މިއިން ޒަމާނެއްގައި ނުޖެހޭ ވަރަށް ހެން ހީވިއެވެ.

އެ ހިތި މާޒީ ގެ ހަނދާން އަންނަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މަށްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭހެން ހީވިއެވެ. ގައިގައި މަޑު ތުރު ތުރެއް އަޅަމުން ދިޔައެވެ. ނޭވާ ލާން ވެސް އުނދަގޫވެގެން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވާފަދައަކުން އޭނާ ގޮސް އަތް ދަބަހުގެ ޒިބް ދަމާލުމަށްފަހު އޭގެ އެތެރޭގައި ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަރާލިއެވެ. އެވަގުތު އޭގެ ތެރެއިން ވެއްޓުނު ކާޑު ނަގަމުން އެއަށް ބަލާލިއެވެ. ރުއިން ހުއްޓުވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނެވެ. އެއީ އިޒިކް އޭނާ އަށް ދިން ކާޑެވެ. އޭގައި އިން ދެ ނަންބަރުން ކުރެ އެއް ފޯން ނަންބަރަށް ކަށް އޭނާ ގުޅަލިއެވެ. އެއްނަންބަރަކީ އޮފީސްނަންބަރެކެވެ. އޭނާ ގުޅައިލީ ދެން އިން ނަންބަރަށެވެ.

*****

މިއީ އަހަރެންގެ ކާޑް… ކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ގުޅާތި” ކާރަށް އަރާ މުސްކާން އަށް ބަލާލަމުން އިޒިކް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މުސްކާން އެ ކާޑް ގައި ހިފިއެވެ. އެވަގުތު ދެމީހުންގެ އަތް ކުޑަކޮށް ބީހިގެން ދިޔައެވެ. މުސްކާން ގެ ހަށިގަނޑުގައިވެސް ކަރަންޓް ގެ އޮއިވަރެއް ދަތުރު ކޮށްލިއެވެ.

*****

ތިން މީހުން ގެއިން ނުކުތް ތަނާ އިޒިކް އަށް ފޯން ކޯލެއް އައެވެ. ނުދަންނަ ނަމްބަރަކަށް ވުމާއެކު އިޒިކް ދާނިޝް އާއި ރާސިލް އާއި ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލާ ފޯން ނެގިއެވެ. އެއާއެކު ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ އަންހެން ކުއްޖަކުގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަޑެވެ.

“މުސްކާން… މުސްކާން… އައި ނީޑް ހެލްޕް… ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު ހަމަ މިހާރު ހެލްޕް ބޭނުން އައި ނީޑް ހެލްޕް” ކާކުކަން ނޭގި ވާހަކަ ނުދައްކާ މަޑު ކޮށްލައިގެން ހުރި ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅުގައި އޭނާއަށް މުސްކާން ގެ ވާހަކަ ތަށް އަޑު އިވުނެވެ. އެއާއެކު އެ ހިތަށް ވެސް ގޮތެއްވެގެން ދިޔައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނޫންހެއްޔެވެ؟. ހާދަ ހިތްދަތި އަޑެކެވެ. އިޒިކް އަވަސް އަވަހަށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ކޮންތާކު ތިހުރީ ގޭގަތަ؟” އިޒިކް އަވަސް އަވަހަށް އަހާލިއެވެ.

“އެއާއެކު މުސްކާން އުނދަގުލުން އާއެކޭ ބުނެލިއެވެ. “ތިރިއަށް ފޭބޭނެތަ؟. އަހަރެން ކާރުގަ އެބަދަން… ފައިބާ އިނގޭ… ފަސްމިނިޓް ތެރޭ މި ކައިރި ކުރަނީ” އިޒިކް ވެސް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ.

“ހޭ ގާއިޒް… ތި ދެމީހުން ދާން ވީނު ދާނިޝް ކާރުގަ މިރޭ މާނިއު އާ ދިމާކުރަން ދޯ. އަހަރެން ޕޭޝަންޓެއް ކައިރިއަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެމަރޖެންސީ” އިޒިކް އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. އަދި ދާނިޝް ގެ ޖަވާބު އިވިގެން އޭނާ ވެސް ލިފްޓް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލީ ލިފްޓް އަންނަން ދެނެވެ. ލިފްޓް އައުމާއެކު ތިން މީހުންވެސް އެރިއެވެ. އިޒިކް އެމީހުންނާ ވަކިވީ ގޭގެ ތިރިންނެވެ. އޭނާ ގެ މިސްރާބު ހުރީ ކާރުގައި މުސްކާން ގެންގޮސް ދިން ގެއާ ދިމާލަށެވެ.

މުސްކާން ގެ އަޑުއަހަން ހުރި ޒިހާން އަށް މުސްކާން ކީ އެއްޗެއްހި ރަނގަޅަށް ސާފުވިއެވެ. އޭނާ ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައި ހުއްޓެވެ.

މުސްކާން އަވަސް އަވަހަށް އޭނާގެ އަތް ދަބަސް ތެރެއަށް އެއްޗެހި އަޅާލަމުން ކޮޓަރިން ނުކުންނަން ތަޅުގައި ހިފާލިއެވެ. އަދި ފުންނޭވާއެއްލީ މީހާ ހަމަޖެހިލިމަށެވެ. މޫނުމަތީގައި އަތް އުގުޅާލަމުން އަދިވެސް އެނބުރިލާ ލޯގަނޑަށް ބަލާލިއެވެ. ނޭފަތް ފޮހެލަމުން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. އަދި ބާރު ބާރަށް މައި ދޮރާ ދިމާލަށް ދިޔައެވެ. އެޕާރްޓްމެންއިން މުސްކާން ނުކުތް އިރުވެސް ޒިހާން ބަލަން ހުއްޓެވެ. އަތް ދިއްކޮށްލާ ގޮވާލަން އުޅެފައިވެސް އަޑު ނުނިކުތުމާއެކު އޭނާ އަތް ވެސް ތިރިކޮށްލީ މުސްކާން ދިޔުމުންނެވެ. އޭނާ ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެލިއެވެ.

މުސްކާން ނުކުތްތާ މާގިނަ އިރެއްނުވެ އިޒިކް ކާރުގައި އައިސް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު އިޒިކް ލޯގަނޑު ތިރިކޮށްލަމުން މުސްކާން އަށް ބަލާލާ ބޯޖަހާލިއެވެ. އެ ކާރުގައި އިނީ އިޒިކް ކަން އެނގިގެން މުސްކާންވެސް އައިސް އަރާއިށީނެވެ. އެއާއެކު އަނެއްކާ އޭނާ އަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ.

“ވަޓް ހެޕެންޑް” މަގަކީ ހަނި މަގަކަށް ވުމުން އެތަނުގައި ކާރު ޕާރކް ކޮށްފައި ނުބޭއްވޭނެތީ އިޒިކް ކާރު ދުއްވާލަމުން ސުވާލުކުރިއެވެ.

މިތަން ބަލަން ހުރި ޒިހާން ގެ ހިތުގައި އަނެއްކާވެސް ތަފާތު ށުއޫރުތަށް ދަތުރު ކޮށްލިއެވެ.

“މަންމަ ކުރި ކުށުގެ ޝަޒާ ވެސް ލިބެނީ އަހަރެންނަން” މުސްކާން ބުނެލިއެވެ.

“ހަމަޖެހިގެން ވާހަކަ ދައްކައިލަން ވީނު… އައި ވިލް ހެލްޕް ޔޫ” އިޒިކް ބުނެލިއެވެ. އޭނާ ތަންކޮޅަކަށް ދުއްވާލަމުން ކާރު ޕާރކް ކުރެވެން އޮތް ޖާގައެއްގައި ޕާރކްކޮށްލިއެވެ.

“ދެން ކިޔައިދީބަލަ… ނޫނީ ގެއަށް ދާންވީތަ؟… އަހަރެން ގެއަށް” އިޒިކް އަހާލިއެވެ. “ނޫން މިތަން އޯކޭ” މުސްކާން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ދެންމެ ދެންމެ ރޮއިގަނެދޭނެހެން ހީވިއެވެ.

“އަހަރެން ގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ހަނގުރާމަ ކޯށްކޮށް ވަރުވަލިވެއްޖެ” މުސްކާން ގެ އަޑުގައިވަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. އެ މޫނުމަތި ވަނީ މިލާފައެވެ. ހިކިފައިވި ތުންފަތުގައި ހިނިތުންވުމެއް ނެތެވެ. މުސްކާން ތުންފަތުގައި ދޫ ހާކާލަމުން ދަތް އަޅާލީ އޭނާ އަށް ކުރަމުން ދކޔަ އަސަރުންނެވެ. ރޮވެން ފެށުމާއެކު ރުއިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ ކުރެވެން ހުރިހާ ކަމެއް އެވަގުތު މުސްކާން ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހިތުގައި އުފެދުނު ޖަޒްބާތު ތަކަށް ވުރެ އެ އަމަލް ތަށް ވަރުގަދައެއްނުވިއެވެ. ކަރުނަތަށް ދެކޯތާފަތް މަތިން ރޮނގުދެމިގެން ތިރިއަށް ފައިބަން ފެށިއެވެ. މިވީ ހުރިހާ ދުވަސްތަކެއްގެ ހަނދާނުން އެ ހިތް ފުރެމުން ދިޔައީ އިތުރަށް ރޮށްވަމުންނެވެ.

“ނައު ޓެލް މީ ބުނީމަ އިނގޭނީ ހެލްޕެއް ވާން” އިޒިކް ބުނެލިއެވެ. އޭނާގެ އަޑުގައި ކަންބޮޑުވުމެއްވިއެވެ.

“އައި ވޯޒް ރޭޕްޑް…” މުސްކާން އިއްވާލި ޖުމްލައިން އިޒިކް ސިހިއްޖެއެވެ. “ވަޓް” އެހެންކަމުން އޭނާ އަށް އެހެން ބުނެވުނީވެސް ތަންކޮޅެއް ބާރަށެވެ.

އެއަޑުގައި ސިހުންވެސް ވިއެވެ. މުސްކާން ގެ ލޮލުން އޭނާ އަށް ފެންނަ ބިރުވެރިކަމުގެ އަސަލަކީ މީ ތާއެވެ. މުސްކާން އަށް ވާނޭ ވަރު އިނގުމާއެކު އިޒިކް އަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. އެއާއެކު ދާނިޝް މަތިން އޭނާ އަށް ހަނދާންވިއެވެ. ދާނިޝް ނަފްސާނީ މައްސަލައެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ އެ ފަދަ މަންޒަރެއް ލޯ މަތިން ފެނުނީތީއެވެ. ވީއިރު އަދި މުސްކާން ފަދަ އެކަން ތަޖްރިބާ ކޮށްފައި ހުންނަ ކުއްޖަކަށް ކިހާވަރެއްވާނެބާއެވެ. އިފްޝާ ދުނިޔެ ދޫކުރީ އެކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ މުސްކާން އަށް ދިރުއުޅެން ހިތްވަރު ހޯދުން ވާނީ ދަތި އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މުސްކާން ކިހާ ހިތްވަރު ގަދަހެއްޔެވެ؟. ކިހާ ހިތްވަރު އެބަ ކުރޭ ހެއްޔެވެ؟

“ޔެސް އައި ވޯޒް ރޭޕްޑް… އެކަމުގެ ސަބަބުން މި ދިޔަ އަހަރު ތަކުގަ އަހރެން ގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް އިތުބާރެއްނެތް…” މުސްކާން ހާމަ ކޮށްލިއެވެ.

“ހަތް އަހަރު” މުސްކާން ހުއްޓާލިއެވެ.

“ހަތް އަހަރު ވެއްޖެ އަހަރެން މިކަމުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާތާ… އެކަމަކު… އެކަމަކު އެކަމެއްވެސް ނުކުރެވުނު… ހަތް އަހަރު ކުރިން ހިނިގި އެ ހާދިސާގެ ކޮންމެ ތަފްސީލެއް މި ހިތުގައި އެއްވެސް ފަނޑުވުމެއް ނެތި ވޭ… އެކަމުން ދުވަހަކުވެސް އަރައެއްނުގަނެވޭނޭ ހިތަށް އެރި. އެއަށް ފަހު އެ ކަމުން ވެސް އަރައިގަނެވޭނޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ލިބުނީ ދޮންތަބޭގެ ކޮއްކޮ އާއެކު ގެއަށް ދިޔަ ޝިނާން ގެ ސަބަބުން. އޭނާ އަހަރެންގެ ފަހަތުން އުޅުނީ އަހަރެންގެ ހަގީގަތް ނޭނގި. އަހަރެންވެސް ބޭނުންވީ ހަތް އަހަރު ބަންދުވެގެން އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ދިރި އުޅެން….. އެކަމަކު އެކަމަކު” މުސްކާން އަށް ގިސްލެވި ވާހަކަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ވަރު ވިއެވެ. އިޒިކް ޓިޝޫ ފޮށިން ޓިޝޫ އެއްދިށްކޮށްލިއެވެ.

“އުނދަގޫވަންޏާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް އެއްފަހަރާ ކިޔައި ނުދިނަސް އެންމެ ރަނގަޅު.. އަހަރެން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ހެލްޕް ވެދީފާނަން…” އިޒިކް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ނޫން… އަހަރެން ބޭނުން ވީހާވެސް އަވަހަށް މިކަމުން ސަލާމަތްވާން… އަހަރެންނަކީ އެއް އިރެއްގައިވެސް ދޮންތަގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނު ކުއްޖެއްނޫން… ދުވަހަކުވެސް… ބަލިވެ އޮންނަތާ ފެންފޮދެއްވެސް ދޮންތަގެ އަތުން އަހަރެންނަކަށް ނުލިބޭނެ. އެކަމަކު… އެކަމަކުވެސް އަހަރެން ޝަކުވާ އެއް ނުކުރަން…. އެހެން ހުއްޓާ ހަޔާތަށް ޝިނާން އައީ… އަހަރެން ނަށް އުންމީދުކުރެވެން ފެށުނު… ހަޔާތުގެ އަނދިރި ސަފްހާތަށް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ރައްކާކުރުމަށް ފަހު އާ ސަފްހާތަކެއް ލިޔުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅިން… އެކަމަކު ދޮންތަ އެ ހަގީގަތް ޝިނާން އަށް ހާމަ ކުރުމަށް ފަހު ޝިނާން ވެސް އަހަރެންދެކެ ރުޅިއައީ… ބުނީ އަހަރެންނަކީ އިތްފަތްތެރި….” މުސްކާން އަށް ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫ ވުމާއެކު ހުއްޓާލިއެވެ.

“އިޒް އިޓް މައި ފޯލްޓް…” މުސްކާން އަށް އަހާލެވުނެވެ. އޭނާ މޫނު ދެއަތުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވާލިއެވެ.

“އިޓްސް ނޮޓް ޔޯ ފޯލްޓް ހައްގު އަދަބު ލިބެންވާނީ އެކަން ކުރި މީހުންނަށް” އިޒިކް ބުނެލިއެވެ.

“އެކަމަކު އެންމެން ވެސް ބްލޭމް ކުރަނީ އަހަރެންނަށް އެ ކީއްވެ” މުސްކާން އަށް އެއިން ގޮތަށް އިނދެ އަހާލެވުނެވެ. “އަދިވެސް އެކަން ކުރި މީހުން އަހަރެންނެކޭ އެއްގޮތަށް މިނިވަން ކަމާއެކުއ އެބަ އުޅޭ” މުސްކާން ގެ އަޑުގައި ހިތާމަވެރިކަން ވިއެވެ.

“ކާކު؟. ކާކު އެކަން ކުރީ؟” އިޒިކް އަހާލިއެވެ.

“މާނިއު”

(ނުނިމޭ)

115

67 Comments

 1. Navii

  May 15, 2018 at 10:45 pm

  Yey

  • Navii

   May 15, 2018 at 11:01 pm

   Wow.. Amazing.. ????Vvvvv reethi mi part ves???.. Curiously waiting for next!!??
   And me FIRST dhw.. ??

  • Hi Mi

   May 15, 2018 at 11:41 pm

   Alheyh. Thanks dear. Yh. Ur first mifaharu. Vvv ufaavehjje thihaa suppprt dheythy. Thanks ingey. ?❤

 2. Ary

  May 15, 2018 at 10:46 pm

  Alhe mifaharu me 2 dw

  • Hi Mi

   May 15, 2018 at 11:51 pm

   Yh. 2nd. Kobaa story kiyaalaifintha?. Dhen faharakun first ah try kohlaani dw. In Sha Allah. ?❤

 3. Hi Mi

  May 15, 2018 at 10:48 pm

  Assalaam Alaikum. miothy 32nd ep. mi part kuree part thakah vure kuruves vedhaane ekamakuves up kohli. more than 1500 words. hope u will all like this part. and ramadan kareem. himi ge duaa aki mi ramalaan mahaki thiya enmehaa kiyuntherinnah adhi enmehaa muslim akhunnaa ukhthunnah mi mahuge dharuma yaawi savaab eyge enme furihama gothugawi minvaru kurahvai alhamen enmen ge faafa thah maai Allah fussavaa dhevvunn. Aameen. 🙂

 4. Chim

  May 15, 2018 at 11:02 pm

  Awwn..vvvv reethi story ??? HiMi ur the best ???

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 1:02 pm

   Thankyou chim. ?❤

 5. Riyaa

  May 15, 2018 at 11:10 pm

  Woww v reethi… nxt prt ves v avahah kiyaalan libeyne kamah heekuran… maaniu mee haadha nulafaa meehekey dhw..himi maaniu ah hahgu adhabu dheythi… muskaan mee v reethi name eh.. Riyaa ge faraathun HIMI ah ramazaan mubaarak…. himi mihaaru roadha ah thahyaaru veetha??

  • Hi Mi

   May 15, 2018 at 11:42 pm

   Alhamdhulillah!. Himi hama roadha ah thayyaaru. Vvv ufaavehjje. Ingey. Himi ge faraathun Riyaa ah ves ramazan mubarak. Thanks you for the supprt. Next ep ves as soon as possible keep waiting ingey dear. Much loves. ?❤

 6. Hawwi

  May 15, 2018 at 11:25 pm

  Maazeege bai tha gina kamun kamaku nudhey .

  • Hi Mi

   May 15, 2018 at 11:44 pm

   Its okay dear. Hurihaa kudhinnah reecheh nuvaane hurihaa story. Ekm himi plan kohfa in gothah mi gendhani. And mi story aki maazee ge bai dhigu koh genesdheyne storie eh. Cox meege maigandu haadhisaa aki maazeega hingaa faivaa kamakah vaathy. Hiyaal ufalaa eki balaigannan. Ithurah rangalhu kuran jehey kanthah thakeh hurikan engigen gosfi. Thanks dear. Ramadan kareem. ?❤

 7. Aliya

  May 15, 2018 at 11:27 pm

  Konrakun tha mi vaahaka nimeny. Foohi . Maaxee konme part eh ga

  • Hi Mi

   May 15, 2018 at 11:48 pm

   Mi vaahala nimeyne vaki dhuvaheh kanda elhigen bunaalah neygey. Vhk kuri ah midhani himi plan kihfa in gothah. Mi vhk gai hingaa maigadu eh haadhisaa aki maazeega hingaa kameh v ma maazeege bai dhiguvaane. Ekam present aa balance kuran vegen than than kolhun genes hunaani ves ehfaharaa genaima maa foohi vedhaanethy. Anyway. Thi hiyaal ufalaa eki balaigannan. Eyi libey kuri erumeh. V ufaavehjje. Thanks dear. Ramadan kareem. ?❤

 8. Shai

  May 15, 2018 at 11:44 pm

  Hehe maaniu bedhunee dhw varah reethi koniraku dhen up kohdheveynee

  • Hi Mi

   May 15, 2018 at 11:49 pm

   Hehe. Yh. E oi bedhunee haha. Hingaa dhen vaa gotheh balamaa dw. Maaniu ves plan eh kohfaanethaa dw. Hehe. V ufaavehjje. Thankyou. ?❤

 9. Ainthu

  May 15, 2018 at 11:46 pm

  V v reethi story.. waitin for the next part

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 6:49 pm

   Thanks. Dear. V ufaavehjje. ?❤

 10. Blue beauty

  May 16, 2018 at 12:43 am

  vvv reethi mi part ves..HI MI dhooni you are the best…keep it up ???

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 4:07 pm

   Awwn. Vvv ufaavehjje blue beauty. Thanks a lot ingey. ?❤

 11. Naadhee

  May 16, 2018 at 12:59 am

  V v v reethi mi part ves next part ah v inthixaaru kuran

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 4:07 pm

   Thankyou naadhee. V ufaavehjje. ?❤

 12. Pinky shifoo

  May 16, 2018 at 4:44 am

  Wowwww ?????… AMAZING ?????… Mi part vx v v v reethi ❤️❤️❤️ ❤️❤️… Hama heevany manzaruthah fennahenn ?????… V v v interesting gothakah story kuriah mi dhany ???????????????… Hi Mi haadha molhey dhw Maasha Allah ❤️❤️❤️❤️❤️???????????????.. Mifaharu vx pinky ge guess right dhw ?????… Pinky bunymehnu muskaan akee maaniu rape kuri aneh kuhjaa ey… Muskaan ge bai v furihama ingey Hi Mi genedhin goi ?????… Mi part miothy muskaan n dhaanish n raasil ge bai dhw ?????… Anjoo mathin mi part kee iru pinky v v miss vi ❤️❤️❤️❤️❤️???????????????… She is soooooo cute ?????❤️❤️❤️❤️❤️… Mi zaahidhu raaidhaa n maaniu ah hahgu adhabu dheyn vaane Hi Mi ?????… I hate those three people ?????… Mihen dhamun dhamun goss raasil n dhaanish ge relationship vx ragalhu vamun dhaane henn heevany ?????… Adhi ebahuri dhw falhaa aran jehey kanthahthah ?????… Pinky enme beynun vanee mihaaru ailee aileege mom dheke rulhi anna reason balan… Hehe ?????… Anyways story hama SUPERB ????????????????????… Knme partehvx ehvx foohi kameh nethi hama v v kiyaalaahithun kiyaalevey Hi Mi ge knme story ehge knme partehvx ❤️❤️❤️❤️❤️????????????????????… I just love your stories Hi Mi ???????????????❤️❤️❤️❤️❤️???????????????… Curiously waiting for the next part ?????… Lots of love my favourite Hi Mi ❤️❤️❤️❤️❤️?????????????????????????????????????? Hi Mi ge biggest fan pinky ❤️❤️❤️❤️❤️?????

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 4:22 pm

   Thankyou so much pinky… vvv ufaavehjje. Ingey. Gina guess thah hama pinky ves buni gothah dw dhiyae. Hehe. Hate those 3 ppl dw. Same here. Hate them. Insaafu hoadhan v dw. E meehun ge faraathun aniyaa libunu kudhinnah hehe. As usual thi colourful comment fenifa hama bas huttihjje. Vvv ufaavehjje. Thankyou. ?❤

  • Hini annaniii

   May 17, 2018 at 4:03 pm

   Thivarah face nuliyya cmment nukureveytha pinky???

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 7:41 pm

   Thankyou. Hini annani. I like pinky ge colourful comments. ☺?

  • Pinky shifoo

   May 18, 2018 at 4:37 pm

   Thats pinky style hini annaniii…?????

 13. lotus

  May 16, 2018 at 8:18 am

  Wow.. v salhi mi prt vx.. ol the secrts falhaa aranee dhw..

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 4:56 pm

   Yes. Lotus. Lets wait and see dw. Thanks a lot. V ufaavehjje. ?❤

 14. Xaaaan

  May 16, 2018 at 10:15 am

  Woooooooow❤???❤Masha Allah mi partves vvvvvvvvv reethi????hellow himi dhooni story upkohleema vvvvv ufaavejje ingey thnx dear?????himi story gendhaa goi xaannah v reethi ingey maaxeege bai gendhaaleh vvv furihama??????Alhey muskaan asluves vvv kehgadha xaannama ifooah veevarahvureves boduvaruvaane?waiting next part dear❤❤❤❤❤

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 4:57 pm

   Alheyh. Xaaaan. Vvv ufaavehjje comment fenifa. Hehe. Maazee dw. Himi mi balani lresnet ge baithah ves genesdhemun e balance kureveythoa. Thanks alot for the support. Am sleechless. Vvv ufaavehjje. ?❤

 15. mishy

  May 16, 2018 at 10:28 am

  Woww…. himii…. vrh vrh reethi…. ham bunrne ehchh neyngif mi inii… alheyyy…. maniu hrdha gwheyy… I hate him…. muskaan hrdha dhera eh vrne yeyy…. himii ailee dhn wake up vrnii kn dhuvahakun??? Whn nxxt? curiously waitinn nghh….

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 5:17 pm

   Awwwwwnnnnnnnn mishy. V ufaavehjje. Thankyou so much ingey dear. Lets see wjat hpns dw. V ufaavehjje. ?❤

 16. Me..

  May 16, 2018 at 10:52 am

  Vaahaka reethi ekamaku hi mi akah romantic scene eh nugene vey..

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 5:18 pm

   Hehe. Me ah beynumi e scene thah ginain geneshdyn tha hehe. Himi e baithah v kuda koh mi story ga genes innani. Hehe. Much loves. Thankyou. ?❤

 17. Xaaaan

  May 16, 2018 at 11:25 am

  Hey himi xaan reygaves comment kurin elamaku??Mi partves Masha Allah vvvv reethi????????

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 5:18 pm

   Alheyh. Reyga kuei comment ah reply kohlaafin. Ingey. ?❤

 18. Shann

  May 16, 2018 at 12:56 pm

  Wow hi mi haadha ryhchey mibaives… Anehbai v kiyaalaahithun mihury… Maaniu haadha goaheh dhw… Eyna mifaharu dhookohlaigen nuvaane hi mi dhoonyaaa… Hahyaru kohfa rangalhah adhabu dheynvaany… Ekahala meehun dhookohgen kamaku nudhaane… Muskaan mennah insaaf hoadhai dheyn vaany.. Mee mujuthamauaa v gulhey story eh… Thy hama ehvana… Babies roagaa jehigen v bodah kehssaathy miulheny… Ramadhan mubaarik hi mi n family ah… Luv n miss u

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 6:44 pm

   Hehe. Shann. V ufaavehjje ingey comment fenifa. Himi ah libey varah bodu hiyy vareh thifadha commrnt thakaki. Shann ge babies ah shafakillah. In Sha Allah. Adhi rangalhuvaane. Much more missess and loves. ?❤

 19. Any

  May 16, 2018 at 1:17 pm

  Aameen v reethi mibaives Ramadan kareem ?❤❤❤

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 6:42 pm

   Thankyou. Any. Ramadan kareem. ?❤

 20. Ifu❤

  May 16, 2018 at 2:40 pm

  Himi dhoonyaa i missed the story a lot
  Ifu ge phn halaaku vegen story nukiyunyy hurihaa dhuhu
  Ekmaa ifu v dheravi
  Iyya phn libun irah mikiyaaly ekkoh nukiyun part that
  N a lot of truth has come out dhw
  I am waitin
  J
  Ifu v buxy ehenve long cmnt nukurevidhaane beynun hurihaaa vaahaka thah bunaan
  Ehen part thakah vex cmnt nukurevidhaane
  Bt prms ifu menge term exam nimuny ma cmnt kuran fashaanan kan
  Luv yuh HiMi
  Ramazan mubaarak ??
  With luv your bigggest fan ifu ❤❤❤❤??

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 6:46 pm

   Alheyh ifu. Hehe himi varah dheravehjje ingey ifu phone halaakuvi vhk bunima. Nw happy rangalhu v ma ves hehe. V ufaavey thidhre support ah. Tet ah good luck ingey. May Allah male it easy for u. Aameen.
   Much loves. ?❤

 21. annoying reader

  May 16, 2018 at 3:32 pm

  alhey again i was right dhw. so maniu men bust vaan kairi vejje. muskan ge help ves libigen adhabu libeyne hen heevani atlast. love it too. varah reethi

  • Hi Mi

   May 16, 2018 at 6:47 pm

   Hehw. Hingaa balamaa dw annoying reader. V ufaavehjje. Thanks a lot. ?❤ Thanks a lot again. ?❤

 22. Faru

  May 16, 2018 at 7:54 pm

  ?????masha allah vvvvvvv reethi?????❤❤❤❤❤❤

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 1:03 pm

   Thanyou faru. ?❤

 23. kingsangel

  May 16, 2018 at 11:07 pm

  What is this himi…??

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 1:04 pm

   Thanks dear. Himi akah neyge thi buni ehchei. ?❤

  • ❤ kingsanjel?

   May 17, 2018 at 4:08 pm

   Excuse me … .ehen meehun ge namun comment kuraane kamehh neyy….and it’s anjel not angel….copy kuranyyaa rangalhahh kobba…..btw himi story varrah salhi Masha Allah….anjel loves it ….and haaru dhamuga story up kohhdheyshey kiyaafa anjel Akkah nuves heylevun hehehehe?? much loves anjel…..thankolhehh busy veeme kurikohh comment mi kuree….fahun dhigu kohh kuraanan….much loves anjel….???

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 10:43 pm

   Thanks dear. V ufaavehjje. Ingey. Kings anjel.

 24. Hass

  May 17, 2018 at 10:35 am

  Himi when next part? Iru irukolhaa check kurevenee ?

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 1:07 pm

   Thanks hass. In Sha Allah. Soon. Adhi type koh nuni mey thy. ?❤

  • Hass

   May 17, 2018 at 4:41 pm

   Ok waiting Himi

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 7:40 pm

   Thankyou for understanding. Hass. ☺?

 25. Waash

  May 17, 2018 at 1:41 pm

  Kon irakun next part update vaanee? 🙂 Nice story ❤️

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 7:37 pm

   In Sha Allah. Mireyge thankolheh las gafi eh ga. Tomorw hendhunu vaan vaairah libeyne. Hehe. Ehaa las vandhen wait kuruvaakah himi beynumeh nuvey. ? roadha mas ves v ma. Rkm haaru dhamh vaairah libeyne. In Sha Allah. Thankyou. ?❤

 26. pritty

  May 17, 2018 at 6:51 pm

  himi cant wait for the next part.. huriha bayeh hamyah kiyan. and genes dhyfa in goi v salhi egy.. obiness to the maxxxx ekm next part awaskohlabo,…. miadhu eknivx now haehka fahru check kurewihjje upp kohlaiif tho. hehe ramdhan mubarik. <3 <3 keep up the good work.

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 7:35 pm

   Alheyh. Pritty. V ufaavehjje. Himi In Sha Allah. Mireyge thankolheh las gadi ehga story up kohlaanan. In Sha Allah. Thankyou for the support ingey. Jazakillah. And yh. Ramazan mubarak from me too. Himi ge duaa ali mi ramalaan mahaki pritty ah ves amaan omaan maassareh kamugai lavva enme furihama gothugai mo mahuge savabaa dharuma libun. Aameen. ?❤

 27. ❤ kingsanjel?

  May 17, 2018 at 7:17 pm

  Hey himi varah salhi mi part ves …..ehenma maaniu kanthahh dhw Mee hattahaaves ehma mi muskaan aky. Izik ge vaan ulhey uhm uhm dhw ….hehe ey himi anjel ahh varahh faahaga kurevey himi haadha bodu mistake ehh Mee himi hunnany .sazaa. ge badhal ga.shazaa. liyefa that “sh” totally changes the meaning anjel ge mamma bune ehh dhuhu furathama anjel ahh kiyan ulhunu name akee shazaa o which means something like pleasent smell or something good ehaa rangalhahh handaanehh neyy ekam himi sazaa get badhal ga shazaa liyaathy it changes the whole meaning….Ethan kolhu faahaga kollan….hey kurin koffa inennu anjel GE namuga comment ehh that wasn’t me… And story hama varrah salhi masha Allah bless you… I love the idea of the story….himi dhen pls aily ……miss vey varrah…..anju kobaa Tha mi part ga that little meeha is Soo super cute……adhi anjel ah anjum ey buny ma kokkoehh imagine kureveny ves…by the way….himi thy kon atholhehh Tha …himi ge liyumuga huri gothakum hama ahaalaa hiyy vee….hehe…anjel varahh curious vey himi ahh aslu kiany kon namehh tho aa kon kahala kujjeh tho balaalan…hehe …any ways much loves from me ..and kon irakun Tha next ephisode up vaane…. curious ly waiting. And reply please….. Anjel ???????????????????????????admin team please mi comment publish kohh dhecche….

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 7:33 pm

   Alhamdhulillah!. Haadha dhigu comment ekey dw dear. Vvv bodah shukuriyya mistakes faahaga kohla dhinithy. V ufaavey thihaa support kuraathy. Shazaa and sazaa dw. Yh. Kurin ves story eh ga kiyun theri aku faahaga kuri handhaaneh vey eba. Ekamakuvea anehkaaves hama handhaanun kassaali. Handhaan kohla dhinithy jazakillah. Hehe. Neyge thy girl eh kameh nuny boy eh kameh. Hehe. Girl eh kamah ingeu mi balani dhen. Hehe. Anjel dear himi ah aslu eyruves heevi eyi anjel nun hen ves. Hehe. V ufaavehjje. And btw himi ge personal info site ga public ga ehves varakah share nukuran. Anjel himi aa vaahaka dhahkan beynun nama himi ge email adress. [email protected] ah msg kohlima himi talk kohlaanan. In Sha Allah. Thankyou for the feedbacks. Dhen hingaa vaa gotheh balamaa. Dw. Much more loves. ?❤

 28. Saifeena

  May 17, 2018 at 9:39 pm

  Hi himi..ramadhan mubarak. Komme epi aka comment konuliyus mee mi vaahaka varah shauguveri kamaa eku kiyaa kiyun theriye…varah haasa koi faahaga koleve himi hurihaa comment thaka reply kurun …and insha Allah dhen comment tha fenigen dhaane …waiting dhen vaanee kihine!!!!!!??

  • Hi Mi

   May 17, 2018 at 10:40 pm

   Thankyou saifeena. V ufaavehjje. Thankypu so much. Ingey. Ramadan mubarak. Himi ge duaa aki saifeena ah ves mi ramalaan mahuge heyo thaufeeq aa i dharuma dhevvun. ?❤

 29. reader

  May 17, 2018 at 11:06 pm

  Hey himi mee Thursday ehnu… Kobaa story 🙁

  • Hi Mi

   May 18, 2018 at 10:34 am

   Reader. Nw kiyaaleveyne. ?❤

 30. Neel

  May 17, 2018 at 11:11 pm

  Next part ah haadha inthizaareley mi kurevenii.. avahah up kohlaba himi . Vaahaka vvv reethi.

  • Hi Mi

   May 18, 2018 at 10:35 am

   Thankyou neel. Nw kiyaaleveyne dear. ?❤

Comments are closed.