އަަހަރެން ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލީ އަދުހަމްމެންނާާ ވާާހަކަ ދައްކާލެވުމުން މާާޔޫސްކަން ފިލާގޮސް ހިތަަށް ހަމަޖެހުން ލިބުމުންނެވެ.

*******************************

މިއަދަކީ ސްކޫލަށް ދާންޖެހޭ ދުވަހެވެ. ވަގުތު ކުޑަތަންވީވަރަކަށް އަހަރެން ޖެހިލުންވާާންފެށިއެވެ. ހިތްނުތަނަވަސްވާންފެށީ ކީއްވެކަމެއް ޙުދު އަހަރެންނަކަށްވެސް ނޭންގެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ގަޑިޖެހުމުގެކުރިން ހިތްވަރުކޮށްލާފައި އަދުހަމްއާއިއެކު ސްކޫލަށްދިއުމަށްޓަކާ ގެއިންނުކުތީމެވެ. ގެއިން ނުކުތުމާއެކު ރަށުގެ ހަނދާންތައް އާވާންފެށިއެވެ. ސްކޫލަށްދާ މަގުމަތީގައި ރައްޓެހިންނާއިއެކު މަޖާކޮށް ސަމާސާކޮށްއުޅުނު ހަނދާންވުމާާާއިކު ދެރަވީ އެމީހުން ދޫކޮށް އަންނަންޖެހުުމުންނެވެ. އެކިހިޔާލުތަކަށް ގެއްލިހުރެ ހިނގަމުންދަނިކޮށް މީހަކު ގައިގާޖެހި އެމީހަކު އަރިއަޅާލިއެވެ. ހުށިޔާރުކަމާއިއެކު އަހަރެން ވެއްޓެމުންދިޔަ އަންހެންކުއްޖާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލާ ހިފަހައްޓާލީމެވެ. އެވަގުތު ކުރިމަތިން ފެންނަންއޮތް ހޫރުޕަރީ އެއްފަދަ އަންހެންކުއްޖާާ ފެނި އަހަރެން އާާޝޯޚްވިއެވެ. ދެލޯބޮޑުކޮށްލައިގެންއޮތްއިރު އެތޫނު ދެލޮލަށް ނަޒަރުހުއްޓާލައިގެން އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ އެއްވެސް އިޙްތިޔާރަކާނުލައެވެ. ފަަންފަން އިސްތަށިކޮޅި އެރީތި ދޮން މޫނުމައްޗަށް ވެއްޓިފާާއޮތްއިރު ކިތަންމެހާާވެސް ލޯތްބެވެ. ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ރީތި ތުންފަތެކެވެ. ދިގުއެސްފިޔަތަކާާއެކު ދެލޯވަށައިގެން ތުނިކޮށް އަނދުންއަަޅާފައިހުރުމުން އެރީތިކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދީފާވެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް މީހަކު ކަރުކެލިއަޑަށް އަހަރެންނަށް ހޭވެރިކަންވިއެވެ. ” އަނހަ… އިބާ! ނާއްޓޭ! ތިކޮންކަމެކޯ؟” ލާނެތްގޮތަކަށް ހީގަންނަމުން އަދުހަމް ބުންޏެވެ. އެވަގުތު އިބާާ އަހަރެން އަތުން ދޫވެގަނެގެން އަދުހަމްއާާއި ދިމާލަށް ލޯއަޅާލާފައި ބާރުހިނގުމެއްގައިގޮސް ގޭޓުން އެތެރެއަށްވަނެވެ. އިބާ ގޮސް ލޯކުރިމަތިން ގެއްލެންދެން އަހަރެންނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. ” މޭ ތެރާާ ހީރޯގައުޅޭ ސީނޫއަކަށް ދުލެއްނުކުރަމެއްނު.” އަހަރެން އަބާ ދިޔަ ދިމާލަަށްބަލަންހުންނަން ފެށުމުން އަދުހަމް އަނެއްކާވެސް ހީނގަންފައި ބުންޏެވެ. ” އަދުއްޓޭ ކަލޭވެސް ދޯ.” ލަދުންހުރެ ބޮލަށް އަތް މަހާލަމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. އޭރުވެސް އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައިވަނީ އިބާގެ ސޫރައެެވެ. އަދުހަމް އައިސް އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ކޮނޑަށް އަތްވައްޓާލުމާއިއެކު ހީލާފައި ދެމީހުން އެއްކޮންގޮސް ކްލާސް ރޫމަށްވަނީމެވެ.

*******************************

އަހަރެން ހީކުރިގޮތާއި ހިލާފަށް ކްލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިންވެސް ވަރަށް އެކުވެރިއެވެ. މަަޑުމަޑުން ވާހަކަ ދެކެވެމުންގޮސް ދެތިންގަޑި ނިމުންއިރު ހުރިހާ ކުދިންނާވެސް ރަޙުމަތްތެރިކަން ބަދަހިވިއެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. ފިލާވަޅުހަދާ ނިންމާލުމަށްފަހު ހަމަޖެހިލާ ވަށައިގެން ބަލާލީމެވެ. އެވަގުތު ކައިރީގައި އިން ކުޑަދޮރުން ޖެހިގެންހުރި ކްލާހުގައި އިން އިބާފެނި އަހަރެންނަށް ބޭއިޙްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އެރޭ ގެއަށްގޮސް ނިދަން އޮށޯވެ އޮތްއިރުވެސް އަހަރެންނަށް ވިސްނެނީ އިބާޔާާ ދޭތެރޭގައެވެ. އަހަރެންނަށް އެއްކަމެއް ޔަޤީންވިއެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އިބާޔަށްޓަކާ ޚާއްސަ މަޤާމެއް ދެވިއްޖެކަމެވެ.

66

19 Comments

 1. Shiman

  May 7, 2018 at 9:16 am

  Me first

 2. Zaee

  May 7, 2018 at 9:33 am

  Haada kurey.. pls pls thankolhen dhigu kol’labala..

 3. No one

  May 7, 2018 at 9:37 am

  Hlw. Here’s the 2nd part. Hope the readers like this part

 4. No one

  May 7, 2018 at 9:39 am

  Next part dhigu kohleveytho balaanan insha allah

 5. Shaaa...

  May 7, 2018 at 10:06 am

  Reethi vvv??

 6. Neih bunaa hitheh

  May 7, 2018 at 12:29 pm

  Masha Allah..vrh reethi mibaives…

 7. No one

  May 7, 2018 at 12:47 pm

  thanks vaahaka kiyaali hurihaa kudhinnahvx

 8. No one

  May 7, 2018 at 12:48 pm

  nd next part dhigu.kureveytho balaanan

 9. Naju

  May 7, 2018 at 2:21 pm

  Masha Allah v rythi mi partvx n next thankolheh dhigukohlahchey ingey

 10. Aesh

  May 7, 2018 at 2:45 pm

  Maa sha allah.. vhr furihama vaahakaeh… dhn anna baeh miahvure dhigu kollan masahkaiyy kurahchey… furathama undhagoo vedhaane dhigukuran.. ekam ves egothah kanthah kuran feshyma fahun nuvaane evves undhaguleh.. plus readers ves hiyy hama jeheyne episodes thah dhigu v varakah.. 🙂 waiting for the next part.. when is nxt episode?

 11. hajam

  May 7, 2018 at 2:49 pm

  Mi meehun vaahaka liyaa goi tha
  mihen liyanyaa dhuvaalaku 2 akuru liunas ragalhu vaane
  hehehe

 12. No one

  May 7, 2018 at 3:16 pm

  Thankss.. dhn dhuvaalaku 3 akuru liyeveytho balaanan

  • Thoo

   May 7, 2018 at 10:09 pm

   Nooney 4 akuruliyevey thw balaathi

 13. Naju

  May 7, 2018 at 3:40 pm

  Keep it up. Masha allah. v reethi .?

 14. maya

  May 7, 2018 at 4:35 pm

  v reethi vaanehen hyvey..bt thankolheh dhigukoh next part genesdhbaa,,,anyway vaahaka reethi ingey ,,keep going ..story nimendhen genesdheyne kamah unmeedhu kuran….

 15. No one

  May 7, 2018 at 5:37 pm

  thanks.. next part dhiguvaane insha allah

 16. x

  May 7, 2018 at 8:21 pm

  Is this some joke or what? no-one really wants to read such short chapters so it will be better if you just write a long one and update it after a few days.No hard feelings

 17. No one

  May 7, 2018 at 8:32 pm

  yh i understand

 18. No one

  May 7, 2018 at 9:16 pm

  yh i understand

Comments are closed.