ސަމާލްކަމަށް: ކުރީގެ ޕާރޓަށް ވާނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ޕާރޓް ކިޔާލުމުގެ ކުރިން އެ ޕާރޓް ކިޔާލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

ފެންވަރައިގެން ނުކުމެ އެނދުމަތީގައި ޖައްސާލީ ނިދާކަށް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވެފައި ހުރި ވަރުބަލި ކުޑަކޮށް ފިލުވާލުމަށެވެ. މަންމަ ގެ ބޭސް ވެސް ހުސްވަނީއެވެ. ދެން އިނީ އެންމެ ދދުވަހެއްގެ ބޭހެއެވެ. ބޭސް ހުސްވިހާ އަވަހަށް ޑޮކްޓަކަށް ވެސް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަތުގައި އެންމެ ލާރިއެއްވެސް ނެތެވެ.

މާދަމާ ކާނީ ކޯއްޗެއްބާއޭ ހިތަށް އެރުމާއެކު އެނދުމަތިން ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނެވެ. އެއާއެކު ލައިގެން ކާނޭ އެއްޗެސް ވެސް ނެތް ކަން ހަނދާންވވިއެވެ. އަތުގައި ހުރި މަދު ލާރިކޮޅުން އިފްޝާ ވަޅުލުމުގެ ކަންތަށް ތައް ހަމަޖެއްސުމާއެކު މިހާރު އަތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ ވަޒީފާވެސް ގެއްލުނީއެވެ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެ މީހާ ގެ ނަފްސުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލިއެވެ.

ރާސިލް ވިސްނާލިއެވެ.

އޭނާ އުންމީދު ގެއްލުވައެއްނުލާނެއެވެ. ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ވިސްނުމަށް ގެއްލިފައި ހުރެފައި މަންމަގެ ކޮތަރި ބަލާލަން ދާނީ އޭ ހިތާ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ގޮސް މަޑުމަޑުން ތަޅުގައ ހިފާލިއެވެ. ތަޅުނުލ ހުރުމުން ދާޑި ފަސޭހައިން ހުޅުވުނެވެ. އެއާއެކު ރާސިލް ފުންނޭވާއެއްލީ މަންމަ ނިދާފައި އޮތުމުންނެވެ. އޭނާ މަޑު މަޑުން ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަދެ މަންމަ ގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. ވަރުބަލިކަން ފާޅުވަމުން ދިޔަ މޫނުމަތީގައި ކުޑަ ދުޅަކަމެއް ހުރިއިރު އެސްފިޔަތަކުގައިވެސް ތެތް ކަމެއް ހުއްޓެވެ.

އޭނާ މަންމަގެ ގައިމަތީގައި އޮތް ރަޖާ ރަނގަޅު ކޮށްލަމުން ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. އަދި އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

ފަތިސް ނަމާދަށް ދާން ހޭލާފައިވެސް ރާސިލް ގައިގައި ރިއްސަމުން ދިޔައީތީ ގޭގައި ނަމާދުކޮށްލިއެވެ. އޭނާ އަށް ހޭލެވުނީވެސް ތަންކޮޅެއް ލަހުން ވީމަޔާ އެކީގައެވެ.

ރާސިލް އަށް ހެނދުނު ހޭލެވުނީ ގޭތެރޭގައި މާ އަޑު ގަދަހެން ހީވެގެންނެވެ. ލޯ ހުޅުވާލަމުން ނިތްުރިމަތިގައި އަތް ހިންގާލެވުނީ ބޮލަށް ބަރުވުމާއެކު ބޮލުގައި ވެސް ރިއްސަމުން ދިޔައީތީއެވެ. ރަނގަޅަށް ނުނިދުނީމާ ވީގޮތެވެ.

ރާސިލް ލޯ އުނގުޅާލަމުނ އެނދުން ތެދުވެގެން ސިޓިން ރޫމަށް ނުކުތެވެ. އޭރު މަންމަ މިކްސަރު ޖައްސައިގެން އުޅެއެވެ. ރާސިލް ގޮސް މަންމަ އެ އަތުގައި ހިފެއްޓީ މަންމަ ރޮނީކަން ޔަގީންވުމުންނެވެ.

“މަންމާ ކިހިނެތްވީ؟” ރާސިލް އަހާލިއެވެ. އެ އަޑުގައި އޯގާތެރިކަން ވިއެވެ.

“މަންމާ… ތިކަން ކޮށްގެން ކަމެއް ކުރެވޭ ވަރު ވާނެތަ؟. މަންމަގެ ހާލު ހައްތަހާ ދަށްވާނީ” ރާސިލް ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އެހެން ބުނީ ސަލީމާގެ އެ އަމަލް ތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ މަގްސަދު އިނގޭތިއެވެ.

“ކޮންމެވެސް ވަރެއްވާނެ ދޯ… ކާނެ އެއްޗެއް ގަންނާނެ ވަރުވެސް ލިބޭނެއެއްނު” ސަލީމާ ރޮމުން ބުނެލިއެވެ. “މަންމާ ރިލެކްސް… މަންމާ ޕްލީޒް… ތިހެންނޫޅޭ” ރާސިލް އަށް ބުނެވުނެވެ.

“ދޮންތަ ނެތަސް މަންމަ ތި ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހިންހަމަ ޖެހޭ ކަމެއްނޫން… މިއަދު މެންދުރު ވާންވާއިރަށް ހަމަގައިމުވެސް މަންމަ ކާނެއެއްޗެހި ގެންނާނަން… މަންމަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ލާރިވެސް ހޯދާނަން” ރާސިލް ސާބިތު ކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.

އެއާއެކު ސަލީމާ ރާސިލް އަށް ބަޅާލީކިހިނެތްހޭ އަހާފަދައަކުންނެވެ.

“އެކަމަކު އަޅުގަނޑު އަންނަން ވާއިރަށް މަންމަ ގަބޫލްވޭ… އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން ކަމަށް” ރާސިލް ބުނެލިއެވެ. އޭނާ ސަލީމާގެ އަތް ނަގާ އޭ ނާގެ ދެ އަތުގެ ތެރޭގައި އެ އަތް ފޮރުވާލިއެވެ.

“މަންމާ… ލޭ އަންނަނީ.. ބޭސް ކައިފިންތަ؟” ރާސިލް ކުއްލިއަކަށް ހާސްކަމާއެކީ އަހާލީ ސަލީމާގެ ނޭފަތުން ލޭ އަންނަތަން ފެނުނީމައެވެ. އަދި އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ބޭސް ކޮތަޅު ނަގައިގެން އައިސް ބޭސް ދޭންބަލާލީއެވެ. ސަލީމާ ބުނީ ބޭސް ކައިފިން ކަމުގައެވެ.

“ދެން ކީއްވެ ލޭ އަންނަން ވީ” ރާސިލް އަހާލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ އާދެބަލަ” ސަލީމާ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ރާސިލް ސަލީމާ ގަތަށް ޖެހިލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ… ބަލި ބޮޑުވާތީ އެހެން އެވަނީ… ޑޮކްޓަރުވެސް ބުންޏެއްނު… ” ސަލީމާ ރާސިލް ގެ ލޮލަށް ބަލާލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ… ދަރިފުޅުވެސް މަންމަ އަށް ޓަކާ ކަމަކަށް އެއްބަސްވޭ… އަންނަ ރުޅީގަ އެ ދާނިޝް ގާތަށް ގޮސް ގޯހެއް ނަހަދާތި… ބައެއްފަހަރު ފެންނަ ކޮންމެ ކަމަކީ ހަގީގަތަކަށް ނުވެދާނެ… މަންމަ ނުބުނަން ދާނިޝް އެހެނެއް ނުހަދައޭ… އެކަމަކު އިފޫ އެންމެފަހުން އުޅުނު ގޮތުން… އެކަމަކުވެސް މަންމަ ގަބޫލް ކުރަން އެކަމުގެ ޒިމްމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ދާނިޝް ކަމަށް ވިސްނާ ނުލާ ކުރެވޭ އެންމެ ކަމަކުން މުޅި އުމުރު ހިތާމަކުރަން ޖެހިދާނެ” ސަލީމާ ވިސްނައިދިނެވެ. ސަލީމާ އަށް ވެސް ފޮރުވިފައިވާ ހަގީގަތެއް ވާހެން ހީވަނީއެވެ.

ތަކުރާރުކޮށް ސަލީމާ ބުނީ ދާނިޝް ގެ ކުރިމަށްޗަށް ނޭރުމަށެވެ. އެއީ ރާސިލް ދާނިޝް ގެ ކުރިމަށްޗަށް އަރައިފިނަމަ ތަޅައިގަންނަން ވެސް ފަސްނުޖެހޭނޭކަން ސަލީމާ އަށް އެނގެއެވެ. ކުޑައިރުވެސް ކުއްޖަކު އިފްޝާ އާ ދިމާލށް އެއްޗެއް ބުނެލިޔަސް އެ ކުއްޖާ ގެ ގައިގައިވެސް ރާސިލް ތަޅައިގަންނާނެއެވެ. އިފްޝާ ދެކެ ދާނިޝް ވާ ލޯއްބަކީ އޭނާ އަށް އޮޅިފައިވާ ކަމެއްނޫނެވެ.

ސަލީމާ އެދުނު އެދުމަށް ރާސިލް އާއެކޭ ބުނެ ގެއިން ނުކުތެވެ. އެ ދުވަހު މެންދުރު ވީއިރު ރާސިލް އައީ ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާހިފައިގެންނެވެ. “ގަރާޖަކު މަސައްކަތް ކުރީ” ރާސިލް ދިނީ ކުރި ޖަވާބެކެވެ. އެވެސް ސަލީމާ ސުވާލުކުރުމުންނެވެ. އިތުރަށް ސުވާލުކުރުމުންވެސް އެއްޗެސް އެއްޗެއް ނުބުންޏެވެ.

އެ ދުވަހު ގެރޭ ސަލީމާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ޑޮކްޓަރު އެދުނީ ރާސިލް ވަކިން ބައްދަލުކުރުމަށެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ޑޮކްޓަރު ދެއްކި ވާހަކަ ސަލީމާ އަކަށް ނޭގުނެވެ.

ސަލީމާ ޑޮކްޓަރުގެ ކޮޓަރިން ނެރެ ގޮނޑީގައި ބޭންދުމަށްފަހު ރާސިލް އަނބުރާ ޑޮކްޓަރު ކައިރީގައި ވާހަކަ އެއް ބުނަން ކަމަށް ބުނެ އެތެރެއަށް ވަނެވެ.

“ހަގީގަތުގައި މިހާރު އެއްވެސް އުންމީދެއް ނެތް… ބަލި މީހާ ބައިންދައިގެން މި ވާހަކަ ބުނަން ބޭނުންނުވާތީ އަސްލު ބުނީ ވަކިން ބައްދަލުކުރަން” ޑޮކްޓަރު އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ރާސިލް އަށް ދުނިޔެ އެނބުރިގަތް އިހްސާސް ކުރެވުމާއެކު ދެލޮލަށް ކަރުނަތަށް ޖަމާވީ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއްނެތިއެވެ.

ހަމަޖެހެމުން ނުކުމެ އެނާ ސަލީމާ ގޮވައިގެން ގެއަށް އައެވެ.

ސަލީމާއަށް އޮޅުވައިލައިގެން އުޅުނު ކަމުގައި ވިނަމަވެސް ސަލީމާ އަށް ވެސް އޭނާގެ ބަލީގެ ހާލަތު އިނގޭކަހަލއެވެ. “ދަރިފުޅާ… މަންމަ ނެތް ދުނިޔެއެއްގަވެސް ރަނގަޅަށް އުޅޭތި” ސަލީމާ އެއްދުވަހަކު ކާން އިނދެ ރާސިލް ގާތު ބުނެލިއެވެ. އެންމެ ފހުން ދުވަހުވެސް ބޭސް ނަގަން ވީއިރަށް އެހެނޮހެން ކަންތަށް ކޮށްފައި ބޭސް ގަންނާނޭ ލާރިއެއްނެތެވެ. އެހެންކަމުން ސަލީމާ ބޭސް ނުކާތާ ވެސް ހަފްތާއެއްވީއެވެ. ނޭފަތުން ލޭ އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވެ ގިނައިން ލޭ އަންނަން ފެށީއެވެ.

އޭގެ ހަފްތާއެއް ފަހުން ސަލީމާ ނިޔާވިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިތާ އަދި ވާނީ ބަރާބަރި ހަފްތާއެކެވެ.

ރާސިލް ގެ ދުނިޔެ އެ ފުށް މިފުށަށް ޖެހުނެވެ. މެނދުރުގެ އަވި ގަދަ ވަގުތުގައި މަންމަ ވަޅުލާފައި އޭނާ ގެ މިސްރާބުހުރީ ވައިލެޓް ފްލާވަރ ކޮންޕެނީ ގެ މައި އޮފީހާ ދިމާލަށެވެ. އެތަނުގައި ހުރި ފާރުބުރިއެއްގެ މަތީގައި ބުރަކަށި ޖައްސައިލައިގެން ހުރީ އެތެރެއަށް ވަންނަން ވީތޯ ނޫނީ ނޫންތޯ ހިތާ ސުވާލުކޮށްލައެވެ. އޭރުވެސް އެ ދެލޮލުގައި ކަރުނައިގެ އަސަރުވެއެވެ. ހުސްޖާގަބޮޑު ތަނަކަށް ވުމާއެކު އޭނާ އަށް ވަށައިގެން އެ މާހައުލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެ ވަގުތު އޮފީހުން ނުކުމެގެން އެ އަންނަ ދާނިޝް އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ ހަމަ ލޮލުން މީގެ ކުރިން ދާނިޝް ނުފެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް ޓީވީން ފެނިފައި ހުރުމާއެކު އޭނާ އަށް ވަކިކުރަން އެނގުނިއެވެ.

އެވަގުތު އޭނާގެ ކައިރީގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ އަތުން ހަރަކާތެއް ކޮށްލިއެވެ.

“އަޅޭ… މައި ޑިއާ… ދޮންބެ އަބަދުވެސް އައިލީ އާ އެކީ ވާނަމޭ.. ދުވަހަކުވެސް ދެރަގޮތެއްވިޔަކަ ނުދޭނަން” ރާސިލް ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެ އަޑު ރީއްޗަށް ރާސިލް އަށް އިވުމާއެކު އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ބަލާލިއެވެ.

ކަޅު ހެދުމެއްގައި އެ އަންހެއް ކުއްޖާ ހުރި އިރު އޭނާ މޫނުމަތިން އުޖާލާކަން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ހިނިތުންވުމަކުން ޖަރީކޮށްފައިވާ އަލި މޫނެކެވެ. އެ ކުއްޖާ އެއްފަރާތަށް އެއްލި ކަޅިއަކުން ރާސިލް ލޮލުގައި އަޅައިގަތްކަން އިނގުނީ މެދުކެންޑުމެއްނެތި އިރު އިރުކޮޅަކާ ރާސިލް އާ ދިމާލަށް ބަލާލާ ގޮތުންނެވެ.

އެ ތުންފަތަށް ވިހަ ގަދަ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއިރު ހިނދުކޮޅަކަށް މަންމަ ގެ ނަސޭހަތް މަތިންވެސް ހަނދާންނެތުނެވެ.

“ހަހަ… ރިވެންޖް ނަގާނީ ކާކުގެ ކިބައިން ކަން ވެސް އެނގިއްޖެ… ކިހިނެތް ކަން ވެސް އެނގިއްޖެ… ޔޫ ޖަސްޓް ވެއިޓް އެންޑް ވޮޗް… ދާނިޝް… ” ރާސިލް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބުނެލިއެވެ.

ބުނެލިއެވެ.

ރާސިލް ގެ ހިތަށް ވެރިވެފައިވަނީ ބަދަލް ހިފުމުގެ ރޫހެވެ.

*****

އައިލީ އަށް އެނގޭތަ… އެ ދުވަހަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އައިލީ ފެނުނު ދުވަސް… ދާނިޝް އާ އެކީ އައިލީ އޮފީހުން ނުކުމެގެން ދިޔަ ދުވަސް… އެ ދުވަހު އަހަރެން ގެ ހިތުގައި ބަދަލް ހިފުމުގެ ރޫހް އުފެދުނީ އައިލީ ފެނިފަ… ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް އައިލީ ތަފާތު… ވަރަށް ތަފާތު… އައިލީ ގެ ބަސްބުނެލާ ގޮތސް ތަފާތު… އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ވިސްނާނުލެވުނީ އައިލީ ގެ ވެސް އިހްސާސްތަށް ތަފާތު ނޫންކަން… ހިނިތުންވުމަކުން ޖަރީކޮށްފައިވާ އަލި ތި މޫނުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ އަނދިރި ސަފްހާތަކެއް ވާކަމަށް އަހަރެންނަށް އޭރަކު ނޭނގޭ… އައިލީ… އައިލީ ކުރާ ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ ހިނިތުންވުމަކާ އެކީ ކުރާ ހަރަކާތެއް… މައުސޫމް ކަމާ އެކު ކުރާ ހަރަކާތެއް… ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ތި މޫނުމަތި ޖަރީކޮއްފައިވަނީ ހިނިތުންވުމަކުން… ހިތަށް އަރާ ބައެއްފަހަރު އައިލީ ކިހިނެތްބާއޭ އެ ހިނިތުންވުން ގެންނަނީ… އަހަރެން އެހާ އަނިޔާ ކުރިއިރުވެސް އެ ހިނިތުންވުން ފިލުވައެއެއްނުލެވުނު… އައިލީ… ޔޫ އާރ ސޯ ބްރޭވް… މައި ގާރލް… ޔޫ އާ ރިއަލީ ބްރޭވް… ”

“މިހުރިހާ އަނިޔާވެރިކަމެއްގެ އަޑީގައިވަނީ ކާކުކަން ހޯދާނަން އައިލީ”

“އައިލީ… އެއްފަހަރުވެސް ލޯ ހުޅުވާލަބަލަ… މި ދެލޯ ކުރިމަތީ އެންމެ ލޯބިވި ދެމީހުން ވަކިވީ… މަންމަ އާއި ދޮންތަ… މިހާރު އައިލީ… ކޮންމެ ދުވަހަކު ތި ހާލުގަ އައިލީ އޮންނަތަން ބަލަން ކެތެއް ނުވާނެ… އަންޖުމް ނެތް ނަމަ އަހަރެންވެސް މިހާރު ދުނިޔޭގަ ނުހުންނާނެ ކަންނޭގެ… މި ހިތްދަތި ކަމުގަ މަރުވެދާނެ…” ރާސިލް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުން އަންޖުމް އަށް އަންޖުމް ގެ މަންމަ ދައްކަން… އެކަމަކު އައިލީ ތިހާލުގަ އޮއްވަ އަހަރެން ކިހިނެތް ދައްކާނީ… ” ރާސިލް މޫނުގައި ދެއަތް އެޅިއެވެ. އައިލީ ގާތު ގަ އިނދެގެން އޭނާ ރުއިމުގެ ސަބަބުން އަޑު ކުރެހިފައިވީއިރު މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު މުޅި ކޮޓަރިތެރެއަށް ވެރިވާން ނެގީ ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅެކެވެ. ހީވަނީ މިހުރިހާ ދުވަހު ހިފައްޓައިގެން ހުރި ހިތްދަތިކަން ނެރެލަނީހެންނެވެ.

ދުވެފައި ކޮޓަރިން ނުކުތުމާއެކު ރާސިލް ގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެ ވަގުތު ކައުންޓރު ގައި ތިބި ކުދިންގެ ނަޒަރުތަށް އޭނާ އަށް ހުއްޓިފަ ހުރިތަނެވެ. އެހެންކަމުން އަނެއްކާ އެ ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަދެ ރޫމް ގެ އެތެރޭގައި ހުރި ފާހާނާއަށް ވަނެވެ. ދޮރު ލައްޕާލާ ތަޅުލުމާއެކު އެނާ އަށް ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި ރަތްވެފައިވާ ދެލޮލަށް ބަލާލިއެވެ. އެ ދެލޮލުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވަނީ ކޮންފަދަ ހިތާމައެއްހެއްޔެވެ؟.

އެ ދެލޯ މިހާރު ފެންނަ މީހަކު ގެ ހިތްވެސް މަޑުވެގެން ދާނެއެވެ. އެތެރެހަށީގައި އުފެދުނު ތޫފާން ގެ ވަރުގަދަކަމުން ލިބުނު ހާސްކަމުގެ ސަބަބުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނީ ހާސްކަން ފިލާތޯއެވެ. އަތުން މޫނު ދޮންނަ ތަށީގައި ޖެހުނުލެތް ބާރުކަމުން އަތަށް ވެސް ތަދުވިއެވެ. ދެވަހަކަ ފަހަރުވެސް ކަރުނައިގެ ތެރެއިން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނީ ރޮވެމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އޭނާގެ އަނގައިން ވާނީ އާހްތަށް ބޭރުވަމުން ދިޔައީތީއެވެ. ހަޅޭއްލެވިޔަސް އެ އަޑު އިވޭ މީހަކަށް ނަމަ ރާސިލް ރޮނީކަން އެނގޭނއެވެ.

“އިޓްސް އޯލް މައި ފޯލްޓް” ރާސިލް އަށް އަނެއްކާވެސް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ.

“އައިލީ… ޕްލީޒް… ތެދުވެބަލަ…” ރާސިލް އަށް ބުނެވުނެވެ. ބާރަށެވެ.

“އަހަރެން ދޮންބެ އަށް ކުރި ނަފްރަތު ދޮންބެ އަހަރެންނަށް މިހާރު ކުރޭ އައިލީ” ރާސިލް އަށް އަނެއްކާވެސް ބުނެވުނެވެ.

އޭނާ މޫނު ދޮވެލަމުން މީހާ ހަމަޖެހެން މަސައްކަތް ކުރިއަސް ހަށިގަނޑުގައި މަޑު ތުރުތުރެއް ވިކަން ފާހަގަވިއެވެ. މޫނު ދޮވެލާ އަދިވެސް އެއްފަހަރު އޭނާ ލޯގަނޑޫން އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި ފާހާނާ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުތެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި މީހާއެވެ. ހުރިތަނަށް މީހާ ގަނޑުވުމާއެކު އިސްޖަހާލެވުނެވެ.

(ނުނިމޭ)

100

84 Comments

 1. Hi Mi

  May 3, 2018 at 3:08 pm

  Salaam. Miothy 27 th part. Jazakallah Khairan.

 2. Hi Mi

  May 3, 2018 at 3:13 pm

  Assalaam alaikum. Kureege part ah vaani ithuru kurevifa ingey guys. So mi part kiyaalumuge kurin e part kiyaalahchey. Hehe. Sorry. Mi part kuru v ma. Ekam e part ga ithuru kuri bayaa mi part aa ehvima dhiguvaane. And yh. Cover pic in bunaa vhk bunumah kujjaku request kuri. Cover ga bunani ailee aki varah hiyy varu gadha kujjekey. Hiyy varu dhiinukureyey. Eventhough shes going through so much nw and past ga ves. But the smile on her face doesnt fade away. No matter what hapns. Shes brave. Dhen aneh boy aki raasil. Hes confused between his own emotions and anger. Hope u like the cover. Aslu mi part ga cover aa ves gulhuvaafa dw e ini bunevifa. Ehen v ma hithah eri bunelaaniyey. ???
  Jazakallah Khairan. ❤

  • Maeesha

   May 3, 2018 at 8:01 pm

   Magey hithah araa ehen meehun moya haddhaigen koaccheh baa ey libeny. Ehenya dhen kury bayah add kuri bai add kury ves ebai kuruvegen myhun hiyhama jassuvan. Ehenya dhen mibai kuruvyma ebayaa ekee lyma dhiguvaane ey kiyaa kon vaahaka eh dhakkaakattha thiya

 3. Shai

  May 3, 2018 at 3:20 pm

  Varah reethi

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 4:23 pm

   Thanks shai… v ufaavehjje. ???

 4. EHLEE

  May 3, 2018 at 3:29 pm

  Aleyy HIMI dhooni mi part vax v reeti. Dhen vaanee kihimeii baah. Whem next part… waiting???

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 5:46 pm

   Alhey thanks a lot dear. Vvv ufaavehjje. Hingaa balamaa dw dhen vaani kihinrh thoa?. Much loves. ???

 5. Shiman

  May 3, 2018 at 3:30 pm

  Vvv reethi

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 4:24 pm

   Thanks Shiman… v ufaavehjje. ???

 6. Yash

  May 3, 2018 at 3:36 pm

  V v reethi vaahaka v v interesting ninmaali goiyy waiting for nest part?

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 4:31 pm

   Thanks yash. Vvv ufaavehjje. Hingaa balamaa next part ga dhen vaani kihinehbaa dw. Thanks a lot. ???

 7. lotus

  May 3, 2018 at 3:50 pm

  wow wow.. v emotional.. nxt prt kiyaalaa hithun kemmadhuvefa

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 4:32 pm

   Awwn… thanks a lot lotus. Happy to see yr comment again. One of the best reader. Abadhu commentvkuraane konme ep akah… vvv ufaavehjje. ???

 8. Rishy

  May 3, 2018 at 3:59 pm

  Wowwwwwwwww? speechless❤❤❤ hama rovijje????

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 4:33 pm

   Sorry Rishy… rovvaa levunima hehe. Dhen avahah huttaalaa. Vvv ufaavehjje. Thanks a lot. ???

 9. Hajja

  May 3, 2018 at 4:10 pm

  Wow v salhi..

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 4:34 pm

   Thanks hajja. ?????

 10. Rish

  May 3, 2018 at 4:13 pm

  Hi mi rovey varun nukiyeyey hama dheravaniyyey.v v v v v salhi vaahaka akey mi dhw.Hi mi ah assaribahaa hama saabas

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 6:39 pm

   Alheyh. Rish. Himi ah rish maabodah rovvaalevuni dw. Vvvv sorry ingey dear. Hehe. Btw vvv ufaavehjje comme nt fenifa. Much loves. ???

 11. Xaaaan

  May 3, 2018 at 4:23 pm

  Alhey hama rovijje?????????????? Masha Allah mi partves haadha reechey????? himi dhooni dhen aily heylahvaber plx rasil moyavedhaane v sad vey rasil ulheygothun???? waiting next part neyge kehvaane kamehves vvvvvvv reethi story❤❤❤❤❤

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 4:36 pm

   Awwwwnnnn. Xaaaan dear ge loabi comment eko?. Hws yuh dear?. Thanks… One of the best reader. Hithaafuraanain story in feshigen… hehe. V ufaavehjje commet fenifa. Ekm dhen mifaharu kuda inthixaareh kohlaani dw. Thanks again. ???

 12. Aesh

  May 3, 2018 at 4:30 pm

  Maa shaa allah.. vrh vrh vrh furihama… vrh dhera vefa mihury kiya kiyaa huttaa nimunyma.. avahah dhn oiyy bai up kohdhehchey Hi Mi… maa kiyaa hithun huryma hama bunevuny.. curiously waitingggggg……………….. 🙂

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 4:37 pm

   Aesh. Vvv ufaavehjje comment fenifa. In Sha Allah… liye nimunuhaa avahah up kohlaanan. Thanks dear. ?????

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 4:39 pm

   Its okay. Kiyaa hiyy v mq buneveyne ehnu dw hehe. ???

 13. Blue beauty

  May 3, 2018 at 4:47 pm

  Varah reethi mi part ves… Hi Mi dhen konirakun next part… waiting for next part… alhey aileesh avahah ragalhu kohba pls…raasil abadhu hithaama kuranee dhw ehen nuhadhaa efakeerah Hi Mi…keep it up ????????

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 6:41 pm

   Hello blue beaty. Kihinehtha dear?. Himi ah bixi kamun kuree part thakah ves rwply nukurevunu. Anehkolhun internet ves slow kamun. Haha. Vvv ufaavehjje comment fenifa. Ingey thanks. And much loves. ???

 14. Areen

  May 3, 2018 at 5:48 pm

  Wow..v loabi story eh…❤ comment nukuriyas a adhu ves Kiyan .☺

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 6:42 pm

   Hey dear. Thanks a lot. Its okay. V ufaavehjje kiyaalaakan i gunima. Kuri ah oi thaa comment fennaane kamah unmeedh kuran. ???

 15. shif ?

  May 3, 2018 at 5:50 pm

  Wow vv reethi!?????
  When next part?

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 6:43 pm

   Shif. V ufaavehjje. Ingey. Next ep on sunday???. In Sha Allah. ???

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 6:44 pm

   Thanks shif. V ufaavehjje. Next ep on sunday???. In Sha Allah. ???

 16. windu

  May 3, 2018 at 6:00 pm

  v reeti

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 9:14 pm

   Thanks windu. V ufaavehjje. ???

 17. ❤ kingsanjel?

  May 3, 2018 at 6:07 pm

  Thanks….anjel ge little request fulfill kohh dhinyma….dhen e couple eyy o kon baehh???dhaanish n ifsha or raasil n aily….aslu mi haaru maa reethi raasil n aily ge bai bodahh onnaathyve …..story. . baehh mistakes . ebahuri ekam vvvvvvvv and more vvvvvvvv and more vvvvvvvv SALHI..hehe.saabas …himi ahh. Keep up d good work …much loves …..
  ?Anjel….

  • Hi Mi

   May 4, 2018 at 2:41 pm

   awwwnnnnn. thanks a lot dear. v ufaavehjje hehe. eyi dear kingsangle ge request eh tha? v ufaavehjje ingey comment kiyaalaafa. hingaa balamaa dhen vaa gotheh dw. much loves from me.

 18. mishy

  May 3, 2018 at 6:31 pm

  Alheyyy… himii… this is awesomeee…. himii yuh r a great writer… whn nxt prt….??? Curiouslii waitin…. lysm… ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  • Hi Mi

   May 3, 2018 at 6:45 pm

   Alheyh. Thanks mishy. Vvv ufaavehjje. Thankyou so much. ?????In Sha Allah. Next ep on sun. Sorry lahun up kohla dhrveynethy. Ekam friday sat ga up nukohdheveynama e part hama gaimuves dhigu kohla dheynan. In Sha Allah. Ihturu kameh dhimaa nuvaanama. ???

 19. ???

  May 3, 2018 at 6:54 pm

  When next part up kurany

  • Hi Mi

   May 4, 2018 at 2:41 pm

   In Sha Allah. sunday ga:)

 20. Shann

  May 3, 2018 at 6:56 pm

  Wow wow hi mi haadha furihamey mibaives… Hama bas huhtteyhaa vey… Rythikamun bunaane ehchehves neynge…

  • Hi Mi

   May 4, 2018 at 2:42 pm

   alheyh. shann ge comment eh haadha dhuvaheh fahunney dw mi fenuni. ekam ves v ufaavehjje. thanks a lot. ingey.

 21. Kiyara

  May 3, 2018 at 7:24 pm

  MSA himi story vvv reethi. Himi ge hurihaa story eh vx varah reethi story kiyaairu hyvany story thereyga ulheveyhen!

  • Hi Mi

   May 4, 2018 at 2:43 pm

   vvv ufaavehjje kiyarage comment fenifa. thanks a lot ingey

 22. Reader

  May 3, 2018 at 7:28 pm

  alhey dhn aileeesh heylavvaba HiMi… plxxx… raasil ulhegoiiy balan ketheh nukureveyne… aaadheys kuran… ehehe.. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v ryhthi mi story… comment nukuriyas gavaidhun kiyan hama… luv yuh…

  • Hi Mi

   May 4, 2018 at 2:45 pm

   reader ge commen kiyaalaaf avarah ufaavehjje ingey. aadheys kuraniyyey dear. himi ves masah kai eba kura ailee heyluvvaafa raasil ge hithaamathahh lui kohladheveythoa. thanks a lot. and lets see what hpns next dw. 🙂

 23. annoying reader

  May 3, 2018 at 8:12 pm

  Thats it hi mi.nw almost all the truths are out except zahids role with maniu to rape ifsha. and dhanish still needs to knw abt raaidha being iziks relative. anyway hi mi i think its time anju meets her mom. i am sure one touch from her will wake aili. they suffered alot. dhanish dhw beyruga huri. lets see then vaa gotheh. so short cant wait for the nxt part

  • Hi Mi

   May 4, 2018 at 2:50 pm

   yh. dw. annoying reader. varah gina truths thah ves exposed vehjje. hingaa balamaa dhen ifsha ge rape case ge hageegai. and maaniu aa eki e fenna raaidhaage sirru thakaa izik ge kokko aki kaaku kamaa?. dw. v avahah mi hurihaa suvaaleh ge javaab ves libigendhaane… annoying reader kohlan v kamaki vaahaka nimendhen kiyaalan v ingey dear. yh. mi part kuru dw. himi bixi kamunnaa net es slow kamun v goi mi. thanks a lot btw. much loves from me. 🙂

 24. Pinky shifoo

  May 3, 2018 at 8:24 pm

  Wowwww ?????… Maasha Allah mi partvx v v v reethi ❤❤❤❤❤… Hama superb ?????… Hi Mi haadhahaa molhey Maasha Allah ?????… knme partehvx hama v v v reethi n ehaa interesting ?????❤❤❤❤❤… Hi Mi ge stories kiyaa foohi nuvey ??????????… Eh thankolhuga ebain name olhifa… raasil liyanvee thanehga dhaanish liyevifa… Kaakubaa e huree raasil nikuin iru… Pinky ah heevany dhaanish hennn ?????… Keep up the good work my favourite Hi Mi ????????????????????????????????????????????Hi Mi ge stories thakuga feelings thah genesdhyfa hunnaneee hama v v v furihama ah ??????… Hama OBINESS TO THE MAX ???????????… Curiously waiting for the next part ??????… Lots of Love from Hi Mi ge bigggggggggest fan Pinky ❤❤❤❤❤❤❤❤????????????????????????????????????

  • Hi Mi

   May 4, 2018 at 2:53 pm

   hey pinky dear… as usaual comment fenifa v ufaavehjje. hingaa balamaa dhen vaa gotheh and btw sorry ingey dear himi ah kuree part ah ve v kuru comment eh kurevuni. aslu internet v slow kamun. ehen vi. hopeu will forgive hehe. fan of ur comment always… hehe. vvv ufaavehjje.
   Thanks a lot. 🙂

 25. Faiha

  May 3, 2018 at 8:29 pm

  HiMi dhen ailee nagaaba ethanun….varah reethi..HiMi vrh molhu ma sha allah?❤?

  • Hi Mi

   May 4, 2018 at 2:54 pm

   fahiha dear. himi mi masahkai kurani ingey. adhi ves ebahuri sirruthah ves dw. keep waiting next ep on sun. In Sha Allah. 🙂

 26. Any

  May 3, 2018 at 8:32 pm

  So nice hama ragalhah ves rovihje??inthizaruga next part kiyahithun hureveny eh noon ❤?❤????

  • Hi Mi

   May 4, 2018 at 2:54 pm

   alheyh. Any avahah huttaalaa. thanks for the support ingey. next ep on sun. In Sha Allah. 🙂

 27. Lol ?

  May 3, 2018 at 10:03 pm

  Kurin liyefa upload koffaa hunna part partah ithuru kohgen anekkaa upload kuranee kyhkuran baa? New part ga ebai include koffa upload kureema kiyaa meehaa ge bolah ves faseyha vaane dho.

 28. beauty n the beast

  May 4, 2018 at 1:41 pm

  Varah hama nujehey mivaahaka deaf meehakah aduiveytha .mivaahakaaga ailee ah adu ivey kamah mivanee dhw moya himi

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:44 am

   Hey beauty and the beast. Himi ah bunevunutha ailee aki deaf meehekey. Ailee aki mute kujjeh. Ba eh faharu mute kudhinge thereygaves adu ivey kudhin ulhey kamah vani. Hope doubt gets cleared. Thankyou. ?

 29. Kamana

  May 4, 2018 at 4:08 pm

  Ailee hey ereetha ?

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:45 am

   Nuney dear. Adhi eh nun. ? Thankyou keep waiting ingey.

 30. pinkish pinker

  May 4, 2018 at 8:38 pm

  No, I think itz Danish.. Let’s see….

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:46 am

   Hingaa balamaa dw. Hama possible. Thanks dear. ???

 31. shasha

  May 4, 2018 at 9:31 pm

  Wow… V reethi Story..

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:46 am

   Thanls shasha. V ufaavehjje. ???

 32. Unkown

  May 5, 2018 at 8:09 am

  Himi plx explain the cover pic

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:48 am

   Hey unknown mi part ga enme furathama comment ga e ini explain kohdheefa. Ailee ah kithanme kameh dhimaa viyas e hinithun vunah badhal naanna vhk. Raasil is confused between his own feelings and anger. Dhen e thibi dhaan and ifu ❤

 33. twinky

  May 5, 2018 at 3:11 pm

  Esfiya balaali thanaa furathama vx alhaigathy mivaahakaige nan. Neynge v goiy vx. Ehnve himi ge first and second story kiaalaifin Vrh rythi. Dhn mivaahaka kiaalaanan ekkh nimunyma. Loved your work ?

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:49 am

   Hehe. Twinky. Really???. Vvv ufaavehjje ingey. Hehe. Ekam kiyaalaafa himi ah comment eh dheyn vaane ingey. In Sha Allah. Thankyou for ur support. ???

  • twinky

   May 6, 2018 at 7:53 pm

   Haan. Comment khlaanan. Hyvany namaa ehvrh vaahaka vx asarugadhavaanehn. Can’t wait ?

 34. Sheyou?

  May 5, 2018 at 7:37 pm

  Alhey ?
  Igeytha I feel like dhaanish dad ey mihurihaa kamegge fahathuga vany ??
  Dhaanish dad ah eh dhuvahu ayennu zaathegge phone Call eh ves dhw. Dhn anekka raasil men geyah media van dhuvahu ves huttennu. Emme bodah ifsha dheke hiyhama ves nujehuny eyna ennu. Eyru dhaanish rattehi vegen ulhunu kujjaa aa gulhigen ekan kury dhaanish dad ey varah hithah araa ????
  Btw story hama varah furihama. Varah varah loabi
  Aammukoh comment nukuriyas mivaahaka gavaaidhun kiyan. Really love mivaahaka and HiMi ge work???

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:52 am

   Hey deat sheyou. Himi v ufaavehjje kiyaalan ingunima. Ekam maa happy vaane comment eh kohlanyaa. Eyrun himi ah ves ingeyni kamudhaakan nuny nudhaakan. Hehe. Thikahala loabo readers ge comment aki himi ah libey vvv bodu hiyy vareh. Unneedh kuran kuri ah oi thaaves sheyou ge comment thah fennaane kamah. Adhi himi ah thigothuga support dheyn dhemi hunnaane kamah. Vvv ufaavejje. Thanks and much loves from me. ?❤

 35. maya

  May 5, 2018 at 9:32 pm

  himi dhooni koba next part ?????hama rovije rangalhah ves,,,kaaaku baa hurii beyruga???dhaanish baa????? vvvvv reechey himi vvv loves

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:53 am

   Hingaa balamaa de dhen vaa ne gotheh hama possible. In Sha Allah miadhu kiyaalan libeyne. ?

 36. Aimi

  May 5, 2018 at 10:11 pm

  Hi mige hurihaa stories abadhuves kiyan…. v v reethi… Vaahaka kiyamun dhaairu heevanee Loa mathin manzara fennahen.. Masha Allah, v molhu sifa kurun..dhuvahi dhuvahakah v improve vamun annathan eba Feney.. so happy for u dear… 🙂

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:55 am

   Thanks aimi. Himi improve vaanama hageegathuga bodu role eh kiyun therin ves adhaa kurey. Binaa kuruvanivi faadu kiyun thha kiyaa mistake thah faahaga kohladhey faaaai thakah mi fursathuga fafashun shukuriyya. Thanms aini. Alhamdhulillah!.

 37. Mish

  May 6, 2018 at 12:34 am

  Himi when is next part?

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 6:56 am

   In Sha Allah. Miadhu kiyaalan libeyne. Keep waitingsss dear. ?

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 7:04 am

   And thanks. ?

 38. ???

  May 6, 2018 at 1:24 pm

  Hi mi avahah up koh dhybr
  Can’t wait anymore

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 2:27 pm

   Massala eh dhimaa nuvaanama miadhu 6 ge kurin kiyaalan libeyne. In Sha Allah. ❤

 39. pinkish pinker

  May 6, 2018 at 1:30 pm

  Kobaa????????

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 2:26 pm

   In Sha Allah. Miadhu 6 ge kurin up kohlaanan.

 40. pinkish pinker

  May 6, 2018 at 1:32 pm

  ????????kobaa story

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 5:13 pm

   Up kohlan try eba kuran dear.

 41. nau

  May 6, 2018 at 4:02 pm

  where is next part cant wait plx up kohdheeba avah. and i love reading ur story .. much love <3 good work :* <3

  • Hi Mi

   May 6, 2018 at 5:13 pm

   Thanks nau. In Sha Allah. 6 ge kurin.

Comments are closed.