ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ހޮޅިބުރިއެއްގެ އަލިކަން ވެސް ނުވާ އަނދިރި ގޯޅީގަނޑުގެ ތެރެއިންއިވެމުން ދިޔައީ ދެ ފިރިހެނެއްގެ ބަރު އަޑެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ރާގުން އެތާނގައި ޒުވާބެއް ހިނގަމުން ދަނީކަން ދެނެގަންނަން ފަސޭހައެވެ. ” ޒައިއްޓެ ކަލޭ ހަނދާން ކުރާތި އަހަރުމެންނާ ގުޅުން ކަނޑާލައިފިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތްތާނގަ އަހަރުމެންގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑުވާނެ… އޭރުން ކަލޭގެ މުސްތަގުބަލަކީ މާ އުޖާލާ އެއްޗަކަށް ނުވާނެ ” އިންޒާރެއް ދޭފަދަ ގޮތަކަށް ކަމާލު ބުނެލިއެވެ. އޭނާ ހުރީ ޒާއިންގެ މޫނާ ޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބުގައެވެ.

ސިއްސައިގެން ހޭލެވުނު ޒާއިންއަށް ފުންނޭވާތަކެއް ލެވެމުން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު އޭނާއަށް ފެންނަމްން މިދާ ހުވަފެނާ އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ ކޮންމެވެސް ގުޅުމެއްވާނެކަމަށް އޭނާގެ ހިތުގެ ކަނަކުން ބުނަމުން ދިޔައެވެ. ފާޙަނާއަށް ގޮސް މޫނުދޮވެލައިގެން އައިސް ނިދޭތޯ އޭނާ މަސަތްކަތް ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނިދިވަނީ ޒާއިންގެ ލޮލާ އެތަށްހާސްމޭލު ދުރުގައެވެ. ނުނިދިގެން އެނދުގައި ދެކޮޅަށް ފުރޮޅެމުން ދިޔަ ޒާއިންގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނުވީ އޭނާގެ ފޯނަށް އައި ފޯނުކޯލެވެ.

” ހަލޯ..” އޭނާ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނެވެ. ” ކެމަލް ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް މިނެޓު ތެރޭ ކަލޭ ހުންނަންޖެހޭނީ ކެމަލް މެނގޭ ގޯޅިގަނޑުގަޔޯ ” އިވިގެން ދިޔައީ އިޝާއުގެ ބަަރު އަޑެވެ. ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު އޭނާގެ އަނގައިގައި ވަރެއް ނެތެވެ. ” މިގަނޑީގަތަ….މީ ދަންވަރެއްނު ” ކޮޓަރީގެ އެނދު ކައިރީގައި ބަހައްޓައިފައި ހުރި ގަޑިއަށް ބަލާލަމުން ޒާއިން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އިޝާއު ރުޅިއަންނާނެކަން އެނގިހުރެވެސް އެސުވާލު ކުރެވުނީ އޭނާ ކަންނެތްވެފައި ހުރި ވަރުންނެވެ. ” މަށަށްވެސް އެނގޭ މީ ދަންވަރުކަން ” އިޝާއު ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.

ކަންނެތް ހިނގުމެއްގައި ބޯ ކަހަމުން ގޮސް ހެދުން އަލަމާރީ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލިއެވެ. އަލަމާރީ ދޮރުފަތުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލޯ ގަނޑުން ޒާއިން އޭނާގެ އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލާލިއެވެ. ކަނދުރާއާ ހަމައަށް އަރާ އިސްތަށިގަނޑު ހާވާލަމުން އަލަމާރީތެރެއިން ޓީޝާރޓެއް ނަގައި ބޮލަށް މަހާލިއެވެ. ހަމަ އެވަގުތެވެ. ކަބަޑުގެ އެންމެ މަތީ ވަތްގަނޑުން ވެއްޓުނު ފޮޓޯގަނޑު ވެއްޓުނީ ޒާއިންގެ ފައިމައްޗަށެވެ. ޒާއިން އެފޮޓޯގަނޑު ބިންމަތިން ނެގުަމަށްފަހު އެއަށް ފުންކޮށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. އަޅިކުލައިގެ ޝޯލްއެއްގެ ތެރޭގައި ފެންނަމުން ދިޔައީ ރަތް ކުލައިގެ ބޯޑު ތުންފަތަކާ ކަޅުކަޅި ރަވައެއްގެ ވެރި ލޮލެއްގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މޫނުމަތިން ފެެންނަމުން ދިޔައީ ނުފިލާނެ ފަދަ މައުސޫމު ކަމެވެ. ދުވާލު ހަތަރުދަމު ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެއް ކަމަކު ޒާއިންގެ ހިތުގައި ފޫހިކަމެއް ނުއުފެދޭނެ ސޫރައަކީ އެއީއެވެ. ރެއާއި ދުވާލު ހޯދެނީވެސް މީގެ ނުވަ އަހަރުކުރިން ގެއްލިފައިވާ ހަމަ އެސޫރައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އޭނާވެސް ދިރިއުޅެމުން މިއަންނަނީ އެ ސޫރައާ އެއްފަސްގަނޑެއްގައި ކަމެވެ. ނައުރީންގެ ފޮޓޯގަނޑުގައި ފިރުމާލަމުން އެއެތި އޮންނަންޖޭހޭ ތަނުގައި ޒާއިން އެ ބާއްވައިލިއެވެ.

**************************************

މެންދުރުގެ ވަގުތު ހެންވޭރު ވައިލަޓްގެގޭ ބަދިގެތެރޭގައި ސަމީމާއާއި އޭނާގެ ހަގު ދަރިފުޅު ނައުރީން ދިޔައީ ވަރަށް ބުރަކޮށް  މަސަތްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސޭންޑުވިޗްގެ މަސްގަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ނައުރީން އުޅުމެނުން ދިޔައީ އަވަދިނެތިއެވެ. ފަނިގިރަން އަނބުކޮށަމުން ދިޔަ ސަމީމާގެ ހަރަކާތްތައްވެސް އަވަހެވެ. “ދަރިފުޅާ ދޭބަލަ ފަސް މަސް ދަޅު ގަނެދޭން…މިއަދު ހަވީރު ބައްޕަގެ ރައްޓެހި އާއިލާއެއް އަންނާތީމިއުޅެނީ ސޭންޑްވިޗް ހަދަންވެގެން…ނިބާލް ބޭނުންތަ ސޭންޑްވިޗް ” ސިޓިން ރޫމް ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލަން އިން އަށާވީސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ނިބާލް އަތަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާގެ ނޫޓެއް ދެމުން ސަމީމާ ބުނެލިއެވެ. ” އަޅުގަނޑަށާ ލައިގެން ހަދަންޏާ ފިޔާ ނުލާ ހަދައްޗޭ..” ސަތޭކަ ރުފިޔާގެ ނޫޓު ޖީބަށް ލަމުން  ބަދިގެ ތެރެއަށް ވަތް ސަމީމާއަށް އިވޭނޭ ވަރަށް ނިބާލް ގޮވާލިއެވެ.

” ފިޔާ ނާޅާފިއްޔާ މީރެއް ނުވާނެ.. ދޮންބެ އެކަނި ކަންނޭނގެ މި ދުނިޔެ މަތީގަ ފިޔާ ނުކާ އިންސާނަކީ ” ޓިޝޫއަކުން އަތް ފޮހެމުން ބަދިގެ ތެރެއިން ނިކުތް ނައުރީން އަނގައަށް ވައްތަރު ޖައްސާލިއެވެ. ” މަނޫނަސް އުޅޭ ފިޔާ ނުކާ ބައިވަރު މީހުން … ނައު ތީ ފިޔާ މަރިޔަންބެއްނު އެހެންވީމަ ފިޔާ ނުކައި މީހެއް ނައުއަކަށް ނުފެންނާނެއެންނު ” ބޫޓު ފަޔަ ހެޔޮވަރު ކޮށްލުމަށްފަހު  ގޭގެ މައިދޮރުން ނިބާލް ނިކުތީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ ނައުރީންއަށް ” ފިޔާ މަރިޔަންބު ” ގެ ނަމުން ވަނަމެއް ދީފައެވެ. ނައުރީން ތުންއަންބުރާލިއެވެ.

******************************************

މަސްދަޅު ގަނެގެން އެސްޓީއޯ ފިހާރައިން ނިކުތް ނިބާލްގައި އޭނާ ކުރިމަތިން އައި އަންހެން ކުއްޖާ ލައިގަތެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅު ބިންމައްޗައް ވެއްޓުނެވެ. “ސޮރީ ” އެއަންހެން ކުއްޖާ މަޢާފަށް އެދެމުން ބިންމަތީގައި އޮތް ކޮތަޅުނަގައި ނިބާލްއަށް ދިނެވެ. އެކުއްޖާ އިސްއުފުލާލަާ ބަލާލިވަގުތު ނިބާލްގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކުރުވިއެވެ. ގަދަ ޗޮކުލެޓު ކުލައަކަށްދާ އިސްތަށިގަނޑެއްގެ ވެރި އަންހެން ކުއްޖާއަށް ނިބާލް ރަނގަޅަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.  ” ޒައިޝާ ކީތްތިކުރީ ” އެވަގުތު އެސްޓީއޯ ފިހާރައިން ނިކުމެގެން އައި އަންހެން ކުއްޖެއް ޒަައިޝާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލިއެވެ. އެންހެން ކުއްޖާއަކީ ފެންނަ ފެނުމުން ރައްޓެއްސެއް ހެން ހީވިއެވެ. ” ޒައިޝާ ” ޒައިޝާ އޭނާގެ ރައްޓެހި އަންހެން ކުއްޖާއާއެކު ދިއިމުން ނިބާލް އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފަސައް އިވޭވަރަށް ކިޔާއިލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތަށްވެރިވި ހިޔާލުތަކާ ހިތުގައި ދައުރުވަމުން ދިޔަ އިހްސާސްތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނަން މަޖުބޫރުވީ އޭނާއަކީ މީހެއްގެ ފިރިއެއްކަން ހަނދާންވި ހިސާބުންނެވެ.

******************************************

ނައުރީން އަތް ދޮވެލިމަށްޓަކައި ބަދިގޭގެ ސިންކުކައިރީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. އަތް ދޮންނަ އިސްކޫރު ދޫކޮށްލައިގެން އޭނާއަށް ހުރެވުނީ ހިޔާލެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ރޭ ދަންވަރު ޑިއުޓީ ނިންމާފައި އައި ވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރު ހަނދާވުމާއެކުު އެހިތުގައި ބިރުވެރިކަމުގެ ރާޅުބާންޏެއް ދަތުރުކޮށްލިއެވެ. އެތާނގައި ހުރި ފިރިހެންމީހާ އޭނާއަށް ބަލާލި ނުރައްކާތެރި ނަޒަރު ހަނދާވުމައެކު ހިތް ހުއްޓިގެން ދާާކަހަލަ އިޙްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވާނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ހިތަށް ވިސްނައަދެމުން މާތްﷲއަށް އޭނާ ވަކީލުކޮށްލިއެވެ. އަދި ފެން އިސްކޫރު ބާރު ކޮށްލަމުން ބަދިގެ ކުނިކެހުމައިގެން މަސްއޫލުވިއެވެ.

މަސްދަޅުތައް ގަނެގެން ނިބާލް އަންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ސޯފާގައި އިށީނދެގެން އިން ސަމީމާ ކައިރީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިޔާޒް އިށީނދެލައިފިއެވެ. ” މިއަދު ހަވީރު ކޮން ބަޔެއްތަ އަންނަނީ ..” ސަމީމާ ނިޔާޒު ކުރެން އެއްސެވެ. ” އެއްކަލަ ދުވަހު މަގުމަތިން ދިމަވިއެއްނު ރައްޓެއްސެ… މަ ބުނީމެއްނު އެއީ ސައިމަންއޭ… އޭނާގެ ތިންކުދިންނާ އޭނަޔާ އަންހެނުންނާ އަންނަނީ.. ވަރަށް ބޮޑުކަމެއް މަޝްވަރާ ކޮށްލަންވެގެން ” ނިޔާޒް ކަރުކެހެލަމުން ބުންޏެވެ. ” އަންނެއްކާ ކޮންކަމެއް ” މަޝްވަރާ ކުރަނީ ކޮންކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ތޯ ބަލާލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ސަމީމާގެ ހިތުގައި އުފެދުނެވެ. ” ދެން އެމީހުން އައިމަ އިނގިދާނެތާ.. ” ނިޔާޒް ޙިޔާރުކުރީ މިވަގުތަށް އެކަން ސިއްރުކުރާށެވެ. ސަމީމާގެ ކޮނޑައް އަތް ވައްޓާލަމުން ނިޔާޒް އޭނާގެ މޫނު ސަމީމާގެ މޫނާ ކައިރިކޮށްލިއެވެ                                                             އެހެމް  އެހެމް ” ސަމީމާއާއި ނިޔާޒްގެ ލޮބުވެތި ވަގުތު ކޮޅަށް ނިންމުމެއް ގެންނަން ޖެހުނީ ސޯފާކައިރީގައި ހުރެފައި ކަރުކެހެލި ނިބާލްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނިބާލް އެއްބުމަ އަރުވާލަމުން ލާނެއް ވައްތަރަކައް ހީލިއެވެ. އޭނާ ގެނެގެން އައި މަސްދަޅުތައް ސޯފާ ކުރިމަތީގައި ހުރި މޭޒު މަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ” މިސޮރު ހާދަ ލާނެތް ވެއްޖެއޭ ދޯ..” ސަމީމާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ނިޔާޒުގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލިއެވެ. ނިޔާޒުވެސް ސަމީމާގެ ބުރަކަށީގައި އަތް ވަށާލީ ލޯތްބާއެކުގައެވެ. ކައިވެންޏައް ހަތާވީސް އަހަރު ވީނަމަވެސް އެދެމެދުގައިވި ލޯތްބަކައް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެދެމަފިރިންނަކީ ހަޤީޤީ ލޯބީގެ މިސާލު ދައްކަމުން އަންނަ ޖޯޑެކެވެ.

*******************************************

” އޭ… ޒައިއްޓެއިސް ބެކް…” ދިހަ ބުރިއަށް ނަގާފައިވާ ގޭގެ ޓެރަހުގައި ހުރި ވައް މޭޒެއް ކައިރީ ތާސް ކުޅެން ތިބި ހަތަރު ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އިޝާއު ބުނެލީ ޓެރަސްގެ ދޮރުހުޅުވާފައި ވަދެގެން އައި ޒާއިން ފެނިފައެވެ. ” ހޭ ބުރޯ އަދިކިރިޔާތަ މޯނިންގްވީ” މާއިން ޖެއްސުމަށް ބުނެލިއެވެ. ޒާއިން އައިސް އެމީހުން ކައިރީގައި ތާސް ކުޅެން ޖައްސާލިއެވެ. ” މިހާރު އެމެނަށްވެސް އެނގޭނެ މަ ތިމީހުން މިގެނައީ ވަަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް ދައްކަންވެގެން ކަން ” ގޭންގުގެ ބޮޑު މީހާ ކަމާލު ވާހަކަ ފަށައި ގަތެވެ. ” ރޭގަ މިކޮޅަށް އެތެރެ ކުރި އާ ޑްރަގްސަތަކެއް….ދެން އެއެއްޗެހި ބަލައި ދިޔައީ މަ އެކަނި .. ގޮސް އުޅެނިކޮށް މަންޖެއަކަށް ބަސްޓުވީ.. ސޯ ދަ ނެކްސްޓު ޕްލޭންއިސް ޓު ފައިންޑް ދެޓް ގާރލް އެންޑް ކީޕްހާ ޝަޓް… އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރެއް އެއީ އޭނާއާއެއްކޮށް އައި އެހެން މަންޖެއެއް އޭނާއަށް “ނައު”‘ އޭ ކިޔާފަ ގޮވާލި އަޑު އިވުނު އެކަމު އެއީ އަސްލުނަން ހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ…އޭނާގެ ކަރުގަ އަޅާފައިން ޑޮކްޓާރސް ކާޑުގައި ނަންޖަހާފަ އިން ބަޓް އެ މަގު އަނދިރިކަމުން އެކާޑުގައި ޖަހާފައި އޮތް އެއްޗެއް ކިޔާކަށް މަށަކަށް ނޭނގުނު… ރޭގަ ދަންވަރު މަ ޒައިއްޓެއާ ޑްރަގް ޕެކްތައް ހަވާލުކުރިން…. ޑިޑް ޔޫ ބްރިންގް ދޯސް ” ކަމާލުގެ ވާހަލަ ނިންމާލަމުން ޒާއިން އަށް އިޝާރާކޮށްލިއެވެ.

ޒާއިން އިނީ ހިޔާލެއްގައެވެ. ކަމާލުގެ ވާހަކަތަކުގައި ނައު އެއްގެ ވާހަކަ ބުނުމުން އޭނާގެ މޫޑު ޙަރާބުވިއެވެ.” އެއީ އަނެއްކާ މަގޭ ނައުރިންބާ ” ޒާއިން ހިތާހިތުން ކިޔާލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނައުރީން ޑޮކްޓަރަކަށް ނުވަނޭ ބުނެ އެ ޝައްކުތަށް އެއްފަރާތް ކޮށްލިއެވެ. ޒާއިންގެ އަމިއްލަ ހިޔާލުތަކުން ދުރަށްދާން އެހީވެދިނީ މާއިންއެވެ. އޭނާ ޒާއިންގެ އަތުގައި ޖަހާލިއެވެ. ޒާއިން ކޮތަޅަކުން ޕެކެޓުތަކެއް ނަގާފައި މޭޒު މަތީގައި ބެހެއްޓިއެވެ.

އެދުވަހު ހަވީރު ތިނެއް ޖަހަންދެން ކަމާލު އޭނާގެ ގޭންގައި އެކީގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދިޔައީ ކަމާލުގެ ޕެކެޓުތައް ފެނުނު މަންޖެެގެ ވާހަކައެވެ.

************************************

” ދަރިފުޅާ ޒާއިން..” ގޭގެ މައިދޮރޮ ހުޅުވާއަޅާފައި އެ ތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ޒާއިންއަށް އޭނާގެ މަންމަ ރޭޝަމް ގޮވާލިއެވެ. އެއަޑު އިވުނުކަމަށްހަދާނުލާ ޒާއިން އޭނާގެ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިއަށް އަޅަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޒާއިންއަށް ހުއްޓެން މަޖްބޫރުވީ ދެތިން ފަހަރުގެ މަތިން ރޭޝަމްގެ އަޑު ތަކުރާރު ވުމުންނެވެ. ޒާއިން އޭނާގެ މަންމައަށް ބަލާލީ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް ފަރުވާ ކުޑަ ނަޒަރަކުންނެވެ. ޒާއިންގެ އެބެލުމުގެ ސަބަބުން ރޭޝަމްގެ ހިތުގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅާމެދު ޝަކުވާ އުފެދުނެވެ. ނަމަވެސް އެ އިހްސާސްތައް ފަސްއަޅާ ފޮރުވާލަމުން އޭނާ ބުނަން އުޅުނު ވާހަކައާއިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

” މިއަދު ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގެއަށް ހަވީރު ކަމެއް މަޝްވަރާކޮށްލަން ދާންވެގެން މިއުޅެނީ… ޒާންގެ ދޮންބެއާ ކޮއްކޮވެސްދޭ.. މަންމަ ބުނިން ޒާއިންވެސް ދާނެއޭ.. ދާނަންދޯ..” ރޭޝަމް އުންމީދީ ގޮތަކަށް އަހާލިއެވެ. ” އާން… ކޮންއިރަކު ދަނީ ” ޒާއިން ވާހަކަދެއްކިއިރު އޭނާގެ ނަޒަރުވަނީ ރޭޝަމްގެ މޫނާ މާ ދުރުގައެވެ. ” ހަވީރު ހަތަރު ގަޑި ބަޔަށް ތިރިއަށް ފައިބައްޗޭ ތައްޔާރުވެގެން..ތި އިސްތަށިގަނޑުވެސް ތަންކޮޅެއް ރީއްޗައް ކޮށާލާފަ.. އަތުގަ ހުރި ޗޭނުތަކާ އެއްޗެހިވެސް ނަގާބަލަ.. ” ރެޝަމްގެ އުންމީދުން ފުރިގެންވާ ރަގަކަށް އަދިވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އޭނާގެ ބޭނުމަކަށްވީ ޒާއިންގެ ހިތް ރުއްސުމެވެ.

” ޗޭނުތައް ބޭލިދާނެ އެކަމު އިސްތަށިގަނޑެއް ނުކޮށޭނެ..” ޒާއިން އޭނާގެ ފަހުބަސް އިއްވާލަމުން ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ސިޑިއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ” ޒާން އަދި މަޑުކޮށްބަލަ ” އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ފަޔަވަޅުތައް މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުނީ ރޭޝަމްގެ ސަބަބުންނެވެ. ޒާއިން މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ފަސްދީ ބަލައެއް ނުލިއެވެ. ” ޒާން ދަރިފުޅާ.. މިހާރު ސައްބީސް އަހަރު ވަނީއެއްނު…..ކޮން އިރަކުތަ މީހަކާ އިންނަނީ.. މަންމައަށް މާމާއޭ ކިޔާފަ ގޮވާލާނެ ކުއްޖަކު ހޯދަދޭނީ.. ޒައިޝާ ވެސް ޒާންއަށް ވުރެ ކުރިން މީހަކާ އިންނާނެކަންނޭނގެ ” ޒާއިންގެ ކޮއްކޮ އުމުރުން އެކާވީސް އަހަރުގެ ޒައިޝާއަށް އިޝާރާތްކުރަމުން ރޭޝަމް ބުނެލިއެވެ. އެއީ އޭނާ އާންމުކޮށް ޒާއިންއާ ކޮށް އުޅޭ ސުވާލެކެވެ. މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެދެވޭ ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ސުވާލެކެވެ. ކުރިން ފަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިފަހަރުވެސް ޒާއިން އަނގައިން ނުބުނެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ ރޭޝަމްގެ ހިތުގައި ރޯވެފައިވާ އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ނިވާލަމުންނެވެ.

***************************************

ބަދިގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ލޮނޑު ކަމެއް ވެރިވެފައިވާ ސިކުނޑި ހަމަޖައްސާލުމަށްޓަކައި ނައުރީން ޙިޔާރުކުރީ ފެންވަރާ ގައިން ތާޙިރުވެލުމެވެ. ފެންވަރާ ނިމިގެން އަރާމު ކޮށްލުމަށްޓަކައި އެނދުގައި އޮށޯވެލި ނައުރީންގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވާކަށް މާގިނަ އިރެއް ނުނެގިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަރާމު ނިންޖެއްގެ ތެރޭގައި އޮވެލަން އޭނާއަށް ލިބުނީ އެންމެ ދެގަޑިއިރެވެ. އެކަމުން އޭނާ މަހްރޫމުވީ ސަމީމާ އޭނާގެ ކޮޓަރި ދޮރުގައި ތަޅައިގަތުމުންނެވެ. ނިދި މޫނުގައި ނައުރީން ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. ” ދަރިފުޅާ… ޢަސުރަށް ގޮވައިފި. ގަޑިން ހަތަރެއްވެސް ޖަހައިފި މިހާރު.. އިރުކޮޅަކުން ބައްޕަގެ ރައްޓެހިންވެސް އަންނާނެ.. އެމީހުން އަންނަންވާއިރަށް ފެންވަރައިގެން ނަމާދުކޮށްގެން ތިރިއަށް ފައިބައްޗޭ ” ސަމީމާ އެއްފައްޗަކަށް އަމުނާލިއެވެ. ސަމީމާ އެހެން ބުނުމާއެކު ނައުރީން އޭނާގެ ކޮޓަރީ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ގަޑިއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދިނެވެ. ގަޑިން ހަތަރެއް ޖަހައި ބޮޑުވީއެވެ.

އަތްމަތި އަވަސް ކޮށްލައިފައި ނައުރީން ފަހާނާއަސް ވަދެ ފެންވަރައިގެން ނިކުތެވެ. އޭރު ގަޑިން ހަތަރު ގަޑި ފަނަރަ ހިނގީއެވެ    އަމިއްލަ ތަތްކަމަށްޓަކައި ނައުރީން އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުދި ކިޔާހާލު ނަމާދު ކޮށްލައިގެން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު މަންމައާއި        ބައްޕަ އޭނާގެ އިންތިޒާުރުގައި ސިޓިންގް ރޫމްގައި ތިއްބެވެ. ސިޓިންރޫމުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ދޮންބެ ނިބާލްއާއި ނިބާލްގެ އަންހެނުން އަލީޝާވެސް ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައްޕަގެ ރައްޓެހިންކަމަށް ބުނާ މީހުންނެއް އަދިނާދެއެވެ. ށ   މާގިނަ އިރަކު މަޑުކުރާކަށް ނުޖެހުނެވެ. ގޭގެ މައިދޮރުގެ ބެލް ރިންގުވި އަޑު މުޅި ގޭގައި ގުގުމާލިއެވެ. ނިބާލް ސޯފާއިން .  . ތެދުވެގެން ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ.

 • ނުނިމޭ

65

52 Comments

 1. Shiman

  May 11, 2018 at 4:41 pm

  Me first

  • allie

   May 11, 2018 at 5:23 pm

   Congratulations shiman ❤
   Hope you liked the story ☺

 2. ?

  May 11, 2018 at 4:55 pm

  ☹️???????????????

  • allie

   May 11, 2018 at 5:32 pm

   Thank you❤
   But I really don’t understand what you are telling in the comment. Sorry ?I hope it means you like the story ☺

 3. Lana

  May 11, 2018 at 5:03 pm

  Wow… amazing………When is the next part???… luv u writer??

  • allie

   May 11, 2018 at 5:30 pm

   Thank you so much for the lovely comment ?lana dhoonii ☺love you more reader ❤ Next part on Sunday insha allah

 4. Shanna

  May 11, 2018 at 5:18 pm

  Nibal ah 28yrs
  Parents ge marriage ah 27?

 5. allie

  May 11, 2018 at 5:19 pm

  Salaam everyone ☺
  Good evening. This is the first part of this story ” NAUREEN “. I know I told you all that I will publish the first part on 16th may. But I am a really impatient person so I could now wait until that day so I wanted to publish the first part today.??
  And I really am expacting
  to see your opinion about the story in the comments. What do you guys think is gonna happen next???Also make sure to tell me my mistakes so I could correct them next time.
  Thank you friends ❤
  Love yall?

 6. Jazlee

  May 11, 2018 at 5:29 pm

  Um,Jazlee akah nufenunu mistake eh
  Nxt prt kiyaalan libeyny 16th may ga dhw
  But,I’ll wait for the nxt prt
  14 years ge kujja kaa alhaa balaairu vrh reethi.
  Alhugandah hama yageen.alhugandu men rashuga 14 years ge kujjaku mihaa fenvaru hunnaane kamah.
  Stry is nyc??
  Zaain men naureen men geyah dhiyaee dhw ??
  That’s my opinion??
  Lysm ❤❤❤

  *plxxx do reply fr my cmmnt*

  • allie

   May 14, 2018 at 10:06 pm

   Alheyy.. thats so sweet of you jazlee dhooni ❤.let’s see what happens next dhwww .
   And i wanna tell everyone that as if you are young there is nothing you cant do if you try .that’s what i learned ?Next part faharegga 16th may ah vure kurin ves kiyaalan libidhaane. I really can’t confirm a date becuz now the school tests are on.☺. And I am rlly sorry I couldn’t answer you I didn’t see your comment before .I think it was published a little late. I did not check the comment section since 12 the may hehe sorry? and lysm too?

 7. Anonymous

  May 11, 2018 at 5:41 pm

  Wow.. Fantastic.. Luv thi part..???When next part????

  • allie

   May 11, 2018 at 5:55 pm

   Thank you anonymous. Happy to hear you loved this part ❤ Next part on Sunday insha allah ☺

 8. allie

  May 11, 2018 at 6:00 pm

  Hello once again. Actually There is a little mistake in this part. I just noticed that I have wrote a mistake in this part. I wrote that nibal’s age is 28 . But his mother sameema and father niyaz is married for 27 years. It’s actually that sameema and niyaz are married for 29 years.
  I am really sorry for the mistake ☺

 9. Màáhy

  May 11, 2018 at 6:01 pm

  Suvaaleh eba oi…emeehun ge kaivennah 27 yrs ekm bondu kujjaa ah 28 yrs..eii kihineh v kameh

  • allie

   May 11, 2018 at 6:05 pm

   I just wrote the answer for that question 1 miniute befor you ☺hehe..
   Thank you ❤

 10. Brokoli

  May 11, 2018 at 6:09 pm

  Vrah reethi masha allah great talent
  Keep up the good work❤????

  • allie

   May 11, 2018 at 6:28 pm

   Thank you big sis ❤
   I’ll always keep up the good work insha allah. ☺ and just remember, I am really proud to be your little sister ?

 11. lotus

  May 11, 2018 at 6:17 pm

  Wow.. v kiyaa hivvey mi story.. keep it up dear???

  • allie

   May 11, 2018 at 6:31 pm

   Thank q soo much lotus dear ☺you really are a sweet reader ❤ I ‘d always love to see a comment of your in every part of my story.?

 12. Dhonthxxx

  May 11, 2018 at 7:02 pm

  Varah reethi mi part desperately waiting for the next part❤️❤️❤️

  • allie

   May 11, 2018 at 7:30 pm

   Thank you too much ?❤ dhonthxxx . The result of you waiting for the next part so desperately will come to an end insha allah on Sunday ☺?

 13. suty

  May 11, 2018 at 7:03 pm

  heii allie…it’s just amazing..alhey zaan ah nau fennan dhw eulhenee..dhn kihineh baa vaany…curious to.know…alhey next part kon irakun tha?? ur really talented young girl..keep it up…never lose ur hope just move on…vaahaka varah salhi..waiting for the next part curiously

  • allie

   May 11, 2018 at 7:36 pm

   Thank you suty. That’s so sweet of you❤you are really a sweet supportive reader since the trailer of this story ? let’s see what happens next dhw. .?just hope the best for both zaan and nau.☺and next part on Sunday insha allah. ?

 14. maul

  May 11, 2018 at 8:12 pm

  man salhi loved it uriously waiting hpe daily koh up kuraane kamah

  • allie

   May 14, 2018 at 9:58 pm

   Thank you so much ❤. So glad you liked it ?will try to publish as soon as possible. But I don’t think I can do it daily cuz Im a very busy school student☺

 15. Saadhu

  May 11, 2018 at 9:13 pm

  Wow v furihama?.alatha vahaka liyan thi feshee.heekuran vahaka nimedhen gensdhay ne kama.kondhuvahaku next part.

  • allie

   May 11, 2018 at 9:50 pm

   Thank you sooo very much ?
   And yup I am just a starter. Yes I will bring this story until the end insha allah ❤ Next part on Sunday ?

  • allie

   May 11, 2018 at 9:54 pm

   Thank you sooo very much ?
   And yup I am just a starter. Yes I will bring this story until the end insha allah ❤Finishing just one story also means alot to me.? Next part on Sunday ?

 16. Blackaholic

  May 11, 2018 at 9:41 pm

  Masha Allah.. vvv furihama… the story is really interesting.. aslu bunefa in date ah vure avahah up kohladhinythy v happy vejje.. can’t wait for the next part.. n btw the cover pic is really nice.. i like it.. cover pic fenunyma ves story kiyaa hihvejje. Gud luck with the story dear..?????????

  • allie

   May 11, 2018 at 10:02 pm

   Thank you blackholic. ❤I’m so happy to know that you like this story. And same out here I also can’t wait to publish the next part and see you all’s lovely comments ? I’m also glad you liked the cover pic.? Cuz the boy in the pic is one of my favourite actors ? thanks again dear?

 17. saSha

  May 12, 2018 at 12:12 am

  Story vrh vrh reeethi….. Next part avahah upkollaba allie…..lysm……… keep it up dear….

  • allie

   May 12, 2018 at 8:22 am

   Thank you ❤ luv yuh too ?
   Sunday ga upkuraanamey bunnyas I will try to publish as soon as I am free maybe tonight or this evening ☺

 18. mal

  May 12, 2018 at 7:49 am

  Nice story????

  • allie

   May 12, 2018 at 8:35 am

   Thank you ❤I’m so glad you liked it ☺

 19. Aesh

  May 12, 2018 at 8:24 am

  Maa sha Allah…??? Vrh reethi mi story.. Vrh Vrh Vrh reeethi…. Curiously waiting for the next part… When is next episode?

  • allie

   May 12, 2018 at 8:30 am

   Thank you so much ? vrh vrh loabi Aesh ge thi comment ves❤ Next part on Sunday or tonight insha allah ☺

 20. Sana

  May 12, 2018 at 9:31 am

  Wow! Varah furihama??????????????????????????????????
  Waiting for next part…

  • allie

   May 14, 2018 at 10:29 pm

   Thank you sana your hearts are too sweet . I will give you red ones this time ..❤ ❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤hehe..I will publish the next part as soon as possible insha allah ?

 21. Aishy

  May 12, 2018 at 12:00 pm

  Sorry allie….Home works nimman vegen busy kamun comment nukurevunee…..
  Story is just amazing….Wow.. allie you are a great writer….Aishy bunelaani hama kuriah dhaashey….. don’t stop ey…… you could do this ey………. luv u allie??

  • allie

   May 14, 2018 at 10:26 pm

   It’s okay✋. Homeworks should always come first ☺❤ I really understand cuz I also get into those kinda situations☺ and thank you sooo much❤ words can never be described to thank you all?insha allah I can do this as long as you all are behind my back supporting me?? luv yuh too aishy?

 22. Kokee

  May 12, 2018 at 12:05 pm

  pls allie… tonight next episode up koh dheeba….. can’t wait….luv u..??

  • allie

   May 14, 2018 at 10:22 pm

   Thank you soo much ❤Alheyy.. I also wish I can publish next episode sooner .but the thing is that I have my school tests and I really am busy but I will try to publish as soon as possible ☺? luv yuh too?

 23. Maya

  May 12, 2018 at 1:42 pm

  Vv reethi ingey.. Hehe zaain.,naureen mengeah ????finally zaain hithuge malaka aa meet vany dhw i guess? ??????anyway story vv habeys.. Keep it. U can do better… Waiting for Next part. ????????????

  • allie

   May 14, 2018 at 10:19 pm

   Thank you maya dhooniii..❤ yeah maybe zaain aa naureena aa meet ves vedhaane dhw…?you never know when the weather changes ??? I will publish the next part as soon as possible ☺luv yuh ?

 24. No one

  May 12, 2018 at 4:23 pm

  Very interesting.. vr furihama vaahaka eh.. maasha allah.. next part avahah up kohladhehchey..❤️❤️❤️❤️?

  • allie

   May 14, 2018 at 10:15 pm

   Thank you very much ❤ I’m soo happy you liked it ? I also really like your stories they are really osam ☺ and yes next part as soon as possible insha allah ?

 25. Naju

  May 12, 2018 at 8:37 pm

  Masha Allah v rythi mi story gendhaagoi

  • allie

   May 14, 2018 at 10:10 pm

   Thank you ❤ I’m soo happy you liked it soo much ?

 26. Ibsha

  May 13, 2018 at 8:29 pm

  Varah reethi part2 kiyaahithun.

  • allie

   May 14, 2018 at 10:08 pm

   Thank you so much ❤ part2 will come very soon insha allah ☺

 27. Fathun

  May 15, 2018 at 9:11 pm

  Part 2 kobaa

  • allie

   May 16, 2018 at 10:48 pm

   I have published it☺

Comments are closed.