އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އަފާފް ނުނިދައެވެ. ބަލިވެއިން ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހެކޭވެސް އެއްފަދައިން އެދުވަހުވެސް ހަށިގަނޑުގައި ވަރުބަލިކަމެއް އެކުލެވިއެއްކަމަކު އެދުވަހު އޮފީހަށްދާން އަފާފް ނިންމިއެވެ. އޮފީހުން ޝަބާއާއި ދިމާކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައާއި، ޝަރަފްގެ ނަމާއި އަޅުވައިގެން އެ ކިޔޭ ހަނާވެސް ދެކިލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އޮފީހަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޝޯލް އަޅަމުން ދިޔަ ވަގުތު އިތުރު ޕިނެއް ބޭނުންވެގެން އަފާފް ޝޯލްގެ އެއްފަރާތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ރީތިވާ މޭޒުގެ އެކި ވަތްގަނޑުތައް ހުޅުވަން ފެށިއެވެ. އޭނަ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ޕިން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ވަތްގަނޑުން ޕިން ނުފެނުމުން އޭނަ އެންމެ ތިރީގައި ހުރި ކުޑަ ވަތްގަނޑު ހުޅުވިއެވެ. އެ ވަތްގަނޑުން ވެސް އޭނަ ހޯދަން އުޅުނު އެއްޗެއް ނުފެނުމުން އަފާފް ވަގުތުން އޭތި ބަންދުކޮށްލަން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް އެވަގުތު ލޮލުގައި އެޅި އެއްޗަކުން އަފާފަށް އެ ވަތްގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮތް އެ އެއްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. އެއީ އޭނަ ނުދަންނަ ވައްތަރަކަށް އޮތް ސެންޓު ފުޅިއެކެވެ. އޭތި ހުރި ބައްޓަމުންނާއި، އޭގައި ހުރި ކުލައިން އެއީ އަންހެން ސެންޓު ފުޅިއެއްކަން ޔަޤީންވުމުން އޭނަ ޙައިރާންވާގޮތްވިއެވެ. އަފާފް އޭނަގެ ޝޯލްގެ ބައިވެސް ދޫކޮށްލަމުން އެ ފުޅި ނަގައި ބަލާލިއެވެ. އެއީ އޭނަ ދުވަހަކުވެސް ބޭނުންކުރި ވައްތަރެއްގެ ސެންޓެއް ނޫންކަން އަފާފަށް ޔަޤީން ކުރެވުނެވެ. ދެންވެސް ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި އަފާފް އޭގެ މަތި ނަގާލުމަށްފަހު ވަސްބަލާލިއެވެ. އެ ވަސް އެހީ ކޮންތަނަކުންކަން ވެސް ހަނދާންނުވަނީސް އަފާފްގެ ހިތަށް ނޭދެވޭ އިޙްޞާޞްތަކެއް ވެރިވިއެވެ. އޭގެ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނައަށް އެ ވަސް ލިބުނީ ޝަރަފްގެ ގަމީހަކުންކަން ހަނދާނަށްއައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އޭނަ އަޖާއިބުވެ އަންތަރީސްވިއެވެ. ޝަރަފް އަންހެނަކާ ގުޅުމެއް ހިންގިނަމަ އެ މީހެއްގެ ސެންޓު ފުޅި އޭނަގެ ކޮޓަރީގައި އޮންނަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޝަރަފް އެގުޅުމެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށްވަނީ މިގޭގައެއް ނޫނެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެހެންނޫނީ މިއީ ޝަރަފް އެމީހަކަށް ގަނެދިން އެއްޗަކަށް ވާނަމަ މީތި މިތާނގައި އޮންނަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެތައް ސުވާލެއް އެއްފަހަރާ އަފާފްގެ ހިތަށް ވެރިވުމުން އޭނަ އިތުރަށް އޮޅުން އެރުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ.

 

“އަފޫ! ދަރިފުޅާ ހޭލަބަލަ. ބޭސް ކައިގެން އަދި ނިދާލާތި!” އަފާފް އެ ފުޅިއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ ބޭރުން މަންމަގެ އަޑުއައެވެ. އޭގެ މާ ގިނައިރެއްނުވެ ޝާދިޔާ އައިސް އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ.

 

“އަނހަ! ތެދުވެފަދޯ ތިހިރީ…..ހާދަ ތައްޔާރުވެގެން؟ ކޮން ތަނަކަށްދާން؟” ޝާދިޔާ އައިސް އަފާފާއި ހަމަކުރަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭނައަށް އަފާފްގެ އަތުގައި ހުރި ސެންޓު ފުޅި ފާހަގަ ނުވާ ފަދައެވެ.

 

“މިއުޅެނީ އޮފީހަށް ދާންކަމަށް…..މަންމާ މީ ކޮން ސެންޓު ފުޅިއެއްތަ؟” އަފާފް މަންމަގެ ސުވާލަށް ދިން ޖަވާބާއި ވިދިގެން އޭނަގެ ސުވާލުކުރީ އޭގެ ޖަވާބު ބޭނުންވެފައިވި މިންވަރުންނެވެ. އެއާއެކު ޝާދިޔާ އަފާފްގެ އަތުގައި ހުރި ސެންޓު ފުޅިއަށް ބަލާލިއެވެ. އެ ހިނދު ޝާދިޔާގެ ދެބުމަ ކައިރިވެ އެ މޫނުމައްޗަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވިއެވެ. އެއީ ފައިހާގެ އެދުމަށް އޭނަ އަމިއްލަ އަތުން ގަނެގެން އައިސް ދާވަށިގަނޑުގައި އޮތް ޝަރަފްގެ ގަމީހަށް ޖަހަން ބޭނުންކުރި ސެންޓުފުޅިކަން އެނގުންވުމުންނެވެ. މަންމައަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތަށް އަފާފަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ކަމެއް ދެނެގަންނަން އުޅޭ ފަދައަކުންނެވެ.

 

“މް….މަންމައަކަށް ން…ނޭނގޭ ތީ ކޮން ސެންޓު ފުޅިއެއްކަން!” ޝާދިޔާއަށް ހިސާބެއްގެ ރުޅިވެރިކަމަކާއެކީ ވަގުތުން އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. އޭނައަށް ނޭނގުނުކަމަކީ އޭނަގެ އެ ޖަޒުބާތުތައް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އަފާފަށް އިތުރަށް އޭނައަށް ޝައްކު ކުރެވުނު ކަމެވެ. މި ސެންޓު ފުޅީގެ ފަހަތުގައި އެއްވެސް ގޯހެއް ނުވާނަމަ މަންމަ އެހާ ނުތަނަވަސްވެފައި އެހާ ހަރު އަޑުން ޖަވާބު ދޭންވީ ކީއްވެތޯ އަމިއްލަ ހިތާއި އަފާފަށް ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ. އަފާފަށް އެއްފަހަރު އެ ސެންޓު ފުޅިއަށް އަނެއްފަހަރު މަންމައަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭނަގެ އެ ޙަރަކާތުން އޭނައަށް ދެންމެ އިވުނު ބަސްތައް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭކަން ޝާދިޔާއަށް އެނގުންވި ފަދައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނަ އޭނަގެ ވާހަކައިގެ ރާގު ބަދަލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

 

“ދަރިފުޅާ ތީ މަންމަ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ގަނެދިން އެއްޗެކޭ. ހެހެ…މަންމަވެސް ހަނދާން ނެތުނީ. އަޅެ ވަސްއަހާލަބަލަ މީރުވަސް ދުވާތޯ.” ޝާދިޔާ ހިނިތުންވާން މަސައްކަތް ކުރަމުން އިތުރު ދޮގެއް ހެދީ، އެއީ ވެސް އޭނައާއި އޭނަގެ ދަރިފުޅުގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ “ހެޔޮ” ނިޔަތުގައި ކުރިކަމެއްކަމަށް ދެކެމުންނެވެ. ޝާދިޔާ އެ ދެއްކި ވާހަކައިގެ ދޮގުކަން އެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް އަފާފަށް އެނގުންވިއެވެ. މަންމަ އޭނައަށް ސެންޓު ފުޅިއެއް ގަނެދިންނަމަ އޭތި އެހާ ތިރީ ވަތްގަނޑެއްގައި އޮންނަންވީ ސަބަބެއްނެތެވެ. އަދި އެ ސެންޓުގެ ވަސް ޝަރަފްގެ ގަމީހަކުން ލިބޭކަށް ނުޖެހެއެވެ. މަންމަ ދޮގު ހަދަނީ ކީއްވެބާއޭ ހިތަށްއެރި ވަގުތު އެއްފަހަރާ އެތައް ޖަޒުބާތަކާއި ސުވާލެއް އަފާފްގެ ހިތަށް ވެރިވިއެވެ. އެހެނަސް އޭނަ އިތުރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެދުވަހު އޮފީހަށް ދާން ދަތުރު ފެށިއެވެ.

 

އަފާފް ކާރު ނުދުއްވާތާ ދުވަސްވެފައިވުމުން އޭނަ އޮފީހަށް ލައިދިނީ ހުސެއިނެވެ. އަފާފް އޮފީހަށް ވަދެގެން އައި މަންޒަރުވެގެން ދިޔައީ ގިނަ ބައެއްގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުންތަކެއް ފަތުރާލި މަންޒަރަކަށެވެ. އޮފީހަށް އައުމުގެ ކުރިން އޭނަ އަންގާފައި ނުވާތީ އޭނައަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އޮފީހުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައިނެތެވެ. އަފާފް ވަދެގެން އައި މަގުމަތީގައި ބައެއް މުވައްޒަފުން އެކަމާމެދު ޝަކުވާވެސް ކުރިއެވެ. އެހެނަސް އެމީހުންގެ އެ ހިނިތުންވުންތަކާއި، ލޯބި އަފާފަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއްގެ ގޮތުން ފުދުނެވެ. އަފާފަށް އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ އޭނަގެ ކެބިންއާއި ހަމައަށް ދެވުނެވެ. އެދުވަހު ނާފިޒާ އޮފީހަށް ނާންނާތީ އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ނެތި އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އަފާފަށް އޭނަގެ ގޮނޑީގައި އިށީނދެވުނެވެ. އެއާއެކު އޭނައަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ޝަރަފް އޭނައާއެކީ ހުރިއިރު އޭނަ މިފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރިނަމަ އޭނަ ކުރާނެހާ ސަމާސާތައް އަފާފަށް ތަޞައްވުރު ކުރެވުނެވެ. އޭގެ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އަނެއްކާވެސް ހިތި ހަނދާންތަކުން އޭނަގެ ސިކުނޑި ފުރިގެން ދިޔުމުން އަފާފްގެ ހިނިތުންވުން ފޭދިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އޭނަ މިއަދު އޮފީހަށް މި އައީ ކީއްކުރަންކަން ވެސް އޭނަގެ ހަނދާނަށް އައެވެ. އަފާފަށް ވަގުތުން އޭނަގެ މޭޒުމަތީގައި ހުރި ފޯނު ނަގައި ނަންބަރުތަކަށް ފިތާލެވުނެވެ.

 

“ސަލާމް. އައިޝަތު ހަނާ މައްޗަށް ފޮނުވާލަދީ.” އަފާފް އެދުނެވެ. އެއަށްފަހު ފޯނު ބާއްވަން އުޅެފައި ކަމެއް ހަނދާންވުމުން އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މިއަދު ޝަބާ ނާންނަނީތަ؟” ކެބިންގެ ފަޅުކަން އިޙްޞާޞް ކުރެވުމުން އަފާފަށް އަހާލެވުނެވެ.

 

“އާދެ! ޝަބާއަށް މިއަދު އާދެވޭނީ ލަހުންކަމަށް ބުނެފަ އޮތީ.” އެކޮޅުން ޖަވާބު ލިބުނެވެ. އަފާފް ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައި އިނދެ އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.

 

އޭގެ މާ ގިނައިރެއްނުވެ ކެބިންގެ ދޮރު ހުޅުވި، އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައީ ބާރު ޖިންސަކާއި މައްޗެއް ލައިގެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނަގެ ކޮނޑާއި ހަމައަށް އޮތް ފަން އިސްތަށިގަނޑު ލޭޔާރކޮށް ކޮށާލެވިފައިވީއިރު އެކި ތިރީ ބައިގައި މުށި ކުލައެއް ޖެއްސިފައިވިއެވެ. އަމިއްލަ އޮފީސް ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެފަދަ ސިފައެއްގައި ހުރި ކުއްޖަކު ފެނިފައި އަފާފް ހިސާބަކަށް ނުރުހުންވާގޮތްވިއެވެ. އޭނަ ކުރިމަތިން އެ ފެންނަމުންދާ ކުއްޖާއާމެދު ހެޔޮކޮށް ވިސްނަން އުޅުނު ތަނާހެން އެކުއްޖާ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ކެބިންގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ފެށިއެވެ. އެ ހިނދު ބިންމަތީގައި ޖެހެން ފެށި އުސްފައިވާނުގެ އަޑުން އަފާފް ހުއްޓުން އަރާ ގޮތްވީ، އެއީ މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އޭނައަށް އިވިފައިވާ އަޑެއްހެން ހީވުމުންނެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ މަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އޭނައަށް އެތައް ބައެއްގެ އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑު އިވިފައިވެއެވެ. އެހެނަސް އެވަގުތު އިވެމުން ދިޔަ އެ އަޑުން އޭނަގެ ސިކުނޑި އިންޒާރެއް ދެމުން ދިޔައީ ކީއްވެކަމެއް އަފާފަކަށް ނޭނގުނެވެ. އެކަމާމެދު ވިސްނަން ފެށިތާ މާ ގިނައިރެއް ނުވެ އޭނަގެ ހަނދާނަށް އައީ އޭނަ ސޭފް ރޫމްގައި ބަންދުވީ ދުވަހެވެ. އަލިފާން ފޮށްޓަކުން އަލިފާން ކަނޑާލެވުނު އަޑަށްފަހު ބޭރުން އިވިގެން ދިޔައީ އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޑުކަން އަފާފަށް ޔަޤީން ކުރެވުނެވެ. އެއާއެކު އަފާފަށް އޭނަގެ ކުރިމައްޗަށް އައިސް ހުއްޓުނު ހަނާއަށް ބަލާލެވުނީ ހިސާބަކަށް ދެލޯ ބޮޑުވެފައި ހުރެއެވެ. އެހެނަސް ހަނާއަށް އެކަން ފާހަގަ ކުރެވުނުހެނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ.

 

“ހާއި އަފޫ! ކިހިނެއްތަ؟” ހަނާ ހެވިފައި ހުރެ ނުހަނު ހަމަޖެހިލައިގެން އެތާހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ. ހަނާ އެ ވާހަކަ ދެއްކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި އަފާފްގެ މުވައްޒަފުން އޭނައާއި ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އަފާފް ވަކި ޤަދަރަކަށް އުއްމީދު ނުކުރިޔަސް އޭނަގެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އޭނައާއި ވާހަކަ ދައްކައި ހަދަނީ ވަކި ގޮތަކަށެވެ. އެހެނަސް ހަނާ އޭނައަށްވުރެ ހަގު ކުއްޖަކަށްވެފައި އެގޮތް ޚިޔާރު ކުރި ގޮތުން އަފާފް ހިސާބަކަށް ނުރުހުންވާގޮތްވިއެވެ.

 

“ސަލާމް.” އަފާފް ބުނެލިއެވެ. އޭނަ އެހާރުން އެހާރަށްވެސް އޮފީހުގައި ހުޅުޖެހުނު ދުވަހު ހަނާ ހުރި ތަނާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ހަނާއަށް ޝައްކު ކުރަނީކަން ނޭންގުމަށްޓަކައި އަފާފް ހިމޭންކަން ޚިޔާރު ކުރިއެވެ.

 

“ހެހެ…..ކޮބާ މިހާރު ކިހިނެއްތަ ހުރިހާ ކަމެއް؟ އަފޫއަށް މިހާރު އެބަފެނޭދޯ؟ އެންޑް އައި ހާޑް ޔޫ އާރ ޕްރެގްނެންޓް! ދެޓްސް ޖަސްޓް ވާއު! އެކަމަކު މިހާ އުފާވެރި ދުވަސްކޮޅުވެސް……ހަޒްބެންޑެއް ނެތީމަ ވަރަށް ދެރަދޯ؟” ހަނާ މާޔޫސީ ގޮތަކަށް ދޯ ދީފައި ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލީ ހިތުން އަފާފް ދެރަކޮށްލުމަށެވެ. އެހެނަސް ހަނާ ވިސްނުމެއްނެތި ދައްކަމުން ދިޔަ އެ އުޅުމުން އޭނަގެ ޙަޤީޤަތް އަފާފަށް ފާޅުވަމުން ދިޔަ ކަމެއް ހަނާއަށް ރޭކާއެއް ނުލިއެވެ. ހަނާ އެ ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތުން އަފާފްވީ ޙައިރާނެވެ. މިއީ އޭނަ އަނދިރި އިރު އޭނަ ކައިރިއަށް އައިސް ވާހަކަ ދެއްކި ހަނާކަން ޤަބޫލުކުރަން ވެސް އޭނައަށް ދަތިވިއެވެ. އޭރު ހަނާ އޭނަގެ ގާތަށް އައިސް ރުއީ ހާދަ ރުއިމެކެވެ. ޝަރަފް ގަދަކަމުން އޭނަ ލައްވާ ކަމެއް ކުރުވިޔޭ ކިޔާފައި ދެއްކީ ހާދަ ވާހަކައެކެވެ. ޝަރަފަކީ އޭނައަށް އެހާ އަނިޔާ ދީފައިވާ މީހެއްކަމަށްވާނަމަ ޝަރަފްގެ ވާހަކަ ދެންމެ އަމިއްލައަށް ނަންގަތް އިރު ހަނާ ޖެހިލުންނުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަމިނުން ރުޅި ނައީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެއީ ނުހަނު ކައިރި މާޒީއެއްގައި ވެސް ޝަރަފް ތަކުރާރުކޮށް ހަނާއާއެކީ އެފަދަ ގުޅުމެއް ހިންގި ވާހަކަ އިވިފައިވަނިކޮށެވެ. ޝަރަފްގެ ބޮލުގައި އެ ތުޚުމަތު އެޅުވި، އޭނައަށް އިއްވާލެވުނު ވީޑިޔޯގެ އަޑުތަކުގެ މަތިން ހަނދާންވުމުން ވެސް އަފާފް އިތުރަށް އޮޅުން އަރާ ގޮތްވިއެވެ.

 

“ސުވާލެއްކޮށްލަންތަ ހަނާ؟” އަފާފަށް އަހާލެވުނެވެ.

 

“ޔެސް އޮފްކޯސް!” ހަނާ ހިސާބެއްގެ ޖޯޝަކާއެކީ ބުނެލިއެވެ. އަފާފާއި ޝަރަފް ވަކި ކުރެވުމުން އޭނައަށް ހީވީ އޭނައަށް ދެން އުފާ ފާޅުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެނަސް އެއީ އޭނައަށް އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަޅެކެވެ.

 

“އެރޭ…….ޝަރަފްއާއެކީ ކިހިނެއްތަވީ؟ ހަނާ ބުނީމެއްނު ޝް….ޝަރަފްއަކީ ހަނާއާ ގަދަކަމުން ގް….ގުޅުން ހިންގި މީހެކޭ؟ ދެން ކީއްވެ އަހަންނަށް އިހަކަށް ދުވަހު ފެނުނު ވީޑިޔޯއިން އެހެން ހީނުވީ؟” އަފާފް ސީދާ އޭނަގެ ހިތަށް ވެރިވެފައި އޮތް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު ހަނާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ މިއަދު އަފާފަށް މަންމަގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔަ އަސަރުތަކެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ހަނާގެ މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނަ އޭނަގެ މޫނުމަތީގައި އެއްއަތް އަޅާލަމުން ގިސްލާފަދަ އަޑުތައް ލައްވަން ފެށިއެވެ.

 

“އޭނަ އަހަންނަށް އަނިޔާ ކުރީ މާޒީގަ. އެރޭ އަހަންނާ އެރަށުން ދިމާވެފަ އަހަރެންގާތު ބުނީ އަހަރެންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ. އަބަދުވެސް ލޯބިވީ އަހަރެންދެކެއޭ. އަހަންނާއެކީ އާ ޙަޔާތެއް ފަށަން ބޭނުންވެއޭ. އަހަންނަށް ވެސް އެރޭ އެ ބަސްތަކުގެ އަވައިގައި ޖެހިގެން ހައްދުތައް ފަހަނަޅައި ދެވުނީ. އައިމް ސޮރީ ޓު ސޭއި ދިސް އަފޫ. އެކަމަކު އަސްލު އަހަރެން ވެސް ލޯބިވޭ ޝަރަފްދެކެ. އޭނަ ވަރިވީ ފަހުން އޭނަ ބުނި އޭނަ ބޭނުންވާ ގޮތަކީ މިއީއޭ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އޭނަ އަހަންނާ އިންނާނަމޭ.” ހަނާ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކީ އޭނަގެ ކޮންމެ ޖުމްލައެއް ރަވާލީ އަފާފް ހިތްދަތިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. އެކަން ކާމިޔާބުވެސްވިއެވެ. އެ ވިހަގަދަ ބަސްތައް ގޮސް އަފާފްގެ ހިތަށް އެރުނީ ދުނި ތީރުތަކެއް ފަދައިންނެވެ. ޝަރަފް އޭނަ ބަލަން ވެސް ނައިސް އޭނައަށް ޙައްޤުވާ ފައިސާވެސް އޭނައަށް ނުފޮނުވާ ސަބަބަކީ މިއީތޯ ހިތަށްއަރަން ފެށި ވަގުތު އަފާފްގެ އަރުތެރެ ބެދެން ފެށިއެވެ. ސާޖަރީއެއް ހެދިފައިވި އެލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވާން ފެށުމުން ލޮލުގައި ވެސް ރިއްސިއެވެ. އެހެނަސް އޭނައަށް އިތުރު އެއްސުވާލު ކުރެވުނެވެ.

 

“ޝަރަފް ކޮބައިތަ؟” ރޫރޫއަޅަމުން ދިޔަ އަޑަކުން އަފާފަށް އެހެން އަހާލެވުނީ އެނގެން ބޭނުންވެފައިވި މިންވަރުންނެވެ.

 

“އޭނަ މިވަގުތު ހުރީ އޭނަގެ ގޭގަ.” ހަނާ އެހެން ބުނެލީ ހިތުލަފައަށެވެ. އޭނަ އެހެން ބުނެލިތަނާހެން އަނެއްކާވެސް ކެބިންގެ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. ހަނާއާއި އަފާފަށް އެ ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ އެކުއެކީގައެވެ. މިފަހަރު އެ ދޮރުން ވަދެގެން އައީ ޝަބާ ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. ހަނާ ފެނިފައި އާދައިގެ މަތިން ޝަބާގެ މޫނުމަތިން ނުރުހުންތެރިކަން ފާޅުވިއެވެ. ޝަބާ އައުމުން އޭނައަށް ވާ ފޫއްސެއްގެ ސަބަބުން އެތާ ނުހުންނަންވެގެން ހަނާ ތިމަންނަ ދެން ދަނީއޭ ބުނެ ތެދުވެގެން ގޮސް އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. ހަނާ ދިޔުމުން ވެސް އޭނަ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން އަފާފަށް އިނދެވުނީ ރޮވެން ކައިރިވެފައެވެ. ޝަރަފް އޭނަ ނޫން މީހެއްދެކެ ލޯބިވެދާނެކަމީ އޭނައަށް ޤަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތިކަމެކެވެ. އެހެނަސް ދެންމެ އިވުނު ވާހަކަތަކަކުން އެއީ ޙަޤީޤަތެއްހެން ހާދަ ހީވެއެވެ. ޝަރަފް އޭނައާއި ވަކިވުމުން އޭނަ އުޅޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނަ އެކަނިމާއެކަނި ބައްޕައެއްގެ ލޯބިން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ދަރިއަކު ބަލާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ޚިޔާލުތައް ހިތަށް ވެރިވީ ހިނދު އަފާފްގެ ލޮލުން ކަރުނައެއް ފައިބައިގެން އައެވެ. އެ ވަގުތަކީ ޝަބާ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އަފާފަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން އުޅުނު ވަގުތެވެ. އެހެނަސް އަފާފް އިންގޮތް ފެނިފައި އޭނަގެ ހިނިތުންވުން ވެސް ފަނޑުވެގެން ދިޔައެވެ.

 

“ކިހިނެއްތަވީ އަފޫ؟ އަނެއްކާ އެ ހަނާ އެއްޗެކޭ ކީތަ؟” ޝަބާއަށް ފަހު ސުވާލުކޮށްލެވުނީ ބުމަގޮށްޖަހަމުންނެވެ.

 

“މީހަކު އެއްޗެކޭ ނުކިޔުނަސް ދުނިޔޭގައި އުޅެންޏާ ރޮވޭ ދުވަސް އަންނާނެދޯ ޝަބާ؟” އަފާފް އޭނަގެ ޖުމްލަ ނިންމާލީ ގަދަކަމުން ޝަބާއަށް ހިނިތުންވުމެއް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ޝަބާ އަފާފަށް ބަލަން ހުރެފައި ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން އަފާފް ކައިރިއަށް ގޮސް އޭނަގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ.

 

“ކޮންމެ ކަމެއްވެސްވާނީ ރަނގަޅަށް އަފޫ. އަފޫއެއްނޫންތަ އެހެން ބުނެ ހަދަނީ އަހަރެން ކައިރި؟” ޝަބާ އަފާފާއި ދުރުވެލަމުން ކުޑަކުއްޖަކު ފަދައިން އަފާފް ދަތްދޮޅީގައި ހިފައި ހިއްލާލިއެވެ.

 

“ރަނގަޅަށް ތިބުނީ……އެނީވޭސް، ޝަބާ ކިހިނެއްތަ؟ ގޭގެ އެންމެން ކިހިނެއް؟” އަފާފް އޭނަގެ ކަރުނަތައް ފޮހެމުން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެންމެ ފަހު ސުވާލު އޭނައަށް ކޮށްލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަފާފް އެނގެން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްކަން ޝަބާއަށް އެނގުންވިއެވެ.

 

“ޝަރަފް ގޭގައެއްނެތް އަފާފް. ޝަރަފް ފުރައިގެން ގޮސްފި.” ޝަބާ ބުނެލި ވާހަކައިން އަފާފް ހުއްޓުން އަރާ ގޮތްވިއެވެ. އެތައް ސުވާލެއް އެއްފަހަރާ ހިތަށްވެރިވީއިރު ދެންމެ ހަނާ އޭނަ ކައިރި ހެދީ ދޮގެއްކަން އެނގުންވިއެވެ. އެއީ ދޮގަކަށްވާނަމަ އޭގެ ކުރިންވެސް އޭނަ ހަދާފައިވާނީ ދޮގުތަކެއްކަމަށް އަފާފަށް ނިންމެން ނެގީ ހިނދުކޮޅެކެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ހިތަށްވެރިވި ހިސާބެއްގެ އުފާވެރިކަމަކާއެކީ އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ކޮން ތަނަކަށް ފުރީ؟” އަފާފަށް އަހާލެވުނެވެ.

 

“އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް……މި ދިޔަ ހަފްތާގަ ޝަރަފް އެއްރޭ ވަންދެން ގެއިން ގެއްލުނީ. އޭނަ އަނބުރާ ގެއަށް އައިއިރު އައީ ޝިނާޒްއާ އެކީގަ. އައިއިރު ޝަރަފަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފަ ހުރީ. އޭނައަށް ނުވެސް ހިނގޭ ރަނގަޅަކަށް….” ޝަބާ ކިޔައިދޭން ފެށި ވާހަކައިން އަފާފަށް ހުރެވުނު ތަނެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ޝަބާ ތަފްޞީލުކޮށް ކިޔައިދޭން ފެށުމުން އަފާފަށް އޭނަގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް އެ ވާހަކައަށް ދީގެން އިނދެވުނެވެ.

 

**1 ހަފްތާ ކުރިން**

 

“ކެއާރފުލް ޝަރަފް، ކެއާރފުލް!” ޝިނާޒް ޝަރަފްގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓައިގެން ސިޑިން މައްޗަށް އަރަމުން ބުންޏެވެ. ޝަރަފްގެ ޒަޚަމްތަކަށްވީ އަދި އެންމެ ދުވަހެއް ކަމަށްވުމުން އަދިވެސް އޭނަގެ މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ވޭންއަޅަމުން ދިޔައެވެ. އެ މީހުން އަރަމުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ ބައްޕަ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާލެއިން ގަތް ފަންގިފިލާއާއި ދިމާލަށެވެ. ޝަރަފަށް އެތައް ދުވަހެއްގެ ރާސްތާއެއްހެން ހީވި އެ ސިޑި ބަރިން އެންމެ ފަހުން އެރުނު ހިނދު ދެބެއިންނަށް އެކީގައި ފުންނޭވާތަކެއް ލެވެމުން ދިޔައެވެ.

 

“ތައްޔާރުތަ؟” ޝިނާޒް އެ ދޮރަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި ޝަރަފަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. ޝަރަފް ދެންވެސް މާ ނޭވާ ލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ.

 

“ހަނދާންކުރާތި ޝަރަފް. އަހަރުމެން މި އައީ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ހަމައެކަނި ބައްޕައާއި ދޮންތައާއި ބައްދަލުކޮށްލަން. ދެންމެ މަންމައާއި ބައްދަލުކުރިގޮތަށް. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަފާފްގެ ޚަބަރެއް ހޯދާކަށް ނޫން ދޮންތަ ކައިރިއަށް މިއައީ. އަފާފަށްޓަކައި ޝަރަފްގެ ހިތުގައި އިޙްޞާޞްތަކެއްވާކަން ދޮންތައަށް އެނގިއްޖެނަމަ ދޮންތަ އެ ވާހަކަ އަފާފާއި ޙިއްޞާކުރާނެ. އޭރުން އަފާފް ނުހުންނާނެ ޝަރަފް ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކޮށް. އެކަމަކު އަހަރެން އެރޭ ވެސް ބުނިހެން އަދި ޝަރަފް އަފާފާއެކީގަ ހުރުން އަފާފަށް ރައްކާތެރިއެއްނޫން. އަދި އޭނަގެ ބަނޑުގަ އޮތް ދަރިފުޅަށްވެސް……އެނގޭ ވަރަށް ބޭނުންވާނެކަން އަފާފާއިބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރަން. އެކަމަކު މިއަދު ހަމަ ކެތްކޮށްލަންވީ. އަފާފަށްޓަކައި. ދަރިފުޅަށްޓަކައި.” ޝިނާޒް އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދެމުން ދިޔަދިޔަހެން ޝަރަފްގެ ލޯ ރަތްވަމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ޝިނާޒާއި އެއްބަސްވާންވެސް މަޖުބޫރުވިއެވެ. ޝިނާޒް އެންމެ ފަހުން އެ ބުނެލި ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

މާ ގިނައިރެއްނުވެ ޒޯ ވެސް އެ ސިޑިން އަރައިގެން އައުމުން ޝިނާޒް ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހިއެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޝަބާ އައިސް ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު އޭނަ ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ޝަބާ ޤަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތިވެފައި ހުރިގޮތަށް ހުއްޓާ ޝިނާޒް އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ސަރޕްރައިޒްއޭ ކިޔައި ދަމާލިއެވެ. އެއާއެކު ދޮރުމަތީގައި ތިބި އެންމެންނަށް އެކުއެކީގައި ހެވުނެވެ. އެ ހިނދު ޝަބާގެ ލޮލުން ފާއްދާލި އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތައް ޝިނާޒް ކުރިއަށް ޖެހިލަމުން ފޮހެލަދިނެވެ. އެ ހިނދު ގޭގެ ތެރެއިން އާހިލް ފެނިފައި މީ ކޮންކުއްޖެއްތޯ އަހާލިއެވެ. އިސާހިތަކު އެ ޢާއިލާގެ އެންމެ ތިބީ ގޭގެ ތެރޭގައެވެ. ޝިނާޒާއި ޝަރަފާއި ޒޯ ކާމޭޒު ދޮށުގައި ތިބިއިރު ޢައްބާސް ވެސް ހިނިތުންވުމެއްގައި އޭނަގެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި އިނެވެ. ޝަބާ ބަދިގޭ ބައިގައި އެމީހުންނަށް ދޭން ސައި ތައްޔާރު ކުރަމުން ދިޔައިރު ޝިނާޒް އާހިލްއާ އެކުވެރިވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

 

“ޝަރަފް ދަރިފުޅާ ކޮންތާކުތަ ރޭގަ ހުރީ؟ ކިހިނެއްވީތަ ބޮލަށާއި ތުންފަތަށް؟ ގަމީހުގެ ތެރެއިން އެ ފެންނަނީ ބޭސްގަނޑެއްތަ؟” ޝަރަފް ފެނުނީއްސުރެ ކުރަން ބޭނުންވެގެން ހުރި ސުވާލު ޢައްބާސް ކޮށްލިއެވެ. ޝަބާއަށް ވެސް އެ ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ އޭނަވެސް އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ބޭނުންވީތީވެއެވެ. ޝަރަފް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލާލީ ޝިނާޒަށެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި އެއަށް ޖަވާބުދޭން ޝިނާޒްގާތު އެދޭ ފަދައަކުންނެވެ.

 

“އެއީ ރޭގަ ޝަރަފަށް މާރާމާރީއެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެވުނީ. އަހަންނަށް ފެނިގެން އަހަރެން އޭނަ ސަލާމަތް ކޮށްގެން އަހަރުމެންގެ ގެއަށް ގެންދިޔައީ. މިއަދު ނެގި އެކްސްރޭތަކުން ވެސް ދައްކާ ގޮތުގަ މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވޭ. ދެ ހަފްތާ ތެރޭގަ ރަނގަޅަށް ހިނގޭނެއޯ ބުނީ.” ޝިނާޒް ވަކިވަރަކަށް ޙަޤީޤަތް ފޮރުވަމުން ތެދުތެދަށް ކިޔައިދިނެވެ.

 

“ސުބްޙާނަ ﷲ! އެހެންވެގެންނޭ ގެއިން ބޭރަށް ތަނަކަށް ވެސް ދެވެން ނޯންނަނީ މި ޒަމާނުގަ. އެކަމަކު ރޭ ޝަރަފް ދިޔައީ ވެސް ދާންޖެހިގެން….އެ ހުސެއިނުމެން ގަދަކަމުން އަފާފްގެ ސާޖަރީއެއް ހެއްދީވިއްޔާ! އެކަމަކު ޝަރަފްއަށް އެނގޭތަ؟ ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން މިހާރު އަފާފަށް ރަނގަޅަށް ފެނޭ. ދަރިފުޅުވެސް ރަނގަޅު ވާހަކަ ޑޮކްޓަރުން ބުންޏޯ….ޝަރަފް ނުދާނަންތަ އަފާފްއާ ބައްދަލުކުރަން؟ އޭނަ ވަރަށް ބޭނުންވާނެ ޝަރަފް ދެކެން. ދާންވީއެއްނު ހަދިޔާއެއް ހަދައިގެން އޭނަ ކައިރިއަށް؟” ޝަބާ އޭނަ ދިން އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުގެ ތެރެއިން ޝަރަފާއި އަފާފް ވަކިވާން ޖެހުނު ސަބަބުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތުނެވެ. އެ ސަބަބުގައި ޚުދު އޭނަ ވެސް ޝަރަފާއި ދެކޮޅުވުން އޮތްކަން ހަނދާން ނެތުނެވެ. އެ ހަނދާން އާވެގެން ދިޔައީ އޭނަ އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެއްކުމުން ވެސް ކާމޭޒުދޮށުގައި އޭނައަށް ފަސްދީގެން އިން ޝަރަފް އޭނައަށް ބަލާވެސް ނުލުމުންނެވެ. ޝަބާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އެވަގުތު ޝަރަފްގެ ހިތުގައި ހައިޖާނެއް އުފެދިގެން ދިޔަކަމެވެ. އަފާފާއި ބައްދަލުކުރަންވީ ނޫންތޯ ސުވާލުކުރެވުމުން އޭނަ ފުންމައިގެން ގޮސް އާނއެކޭ ބުނަން ބޭނުންވިއެވެ. އަފާފަށް އޭނަ ފެނުމުގެ އެދުން އަފާފަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކޮށްދޭން ހިތް އެދުނެވެ. އަފާފަށާއި އޭނަގެ ދަރިފުޅަށް ވެސް އޭނަގެ ލޯބި އިޙްޞާޞް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާ ދޭން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެއެވެ. އޭނައަށް ލިބެން އުޅޭ ޢާއިލާވަނީ އޭނަގެ އަޅާލުމާއި ކިހާ ދުރުގައިކަން އެނގުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނަގެ ހިތުގައި އަޅާ ވޭން ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ އެވެ. އޭނަ އަފާފަށްޓަކައި ފޮނުވާ ލާރިވެސް އަފާފާއި ހަމައަށް ނުފޯރާކަން އޭނައަށް އެނގުންވީ މިއަދެވެ. އެކަން އެނގުންވުމުން އޭނަ ހުސެއިންމެނަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއްނޫނެވެ. ޝިނާޒް އޭނަ ނުހުއްޓުވިނަމަ އޭނައަށް އަތުން ފައިން ގޯހެއް ހެދުނީހެވެ. އެހެނަސް އޭނަ އެންމެ ފަހުން ޝިނާޒްގެ ބަސްއެހީ، ޒޯ މެދުވެރިވެގެން ވެސް ޝަރަފަށް އަފާފަށްޓަކައި ހަދިޔާ ފޮނުވިދާނެކަމަށެވެ. އެ ހަދިޔާއަކީ ޝަރަފް ދިން އެއްޗެއްކަން ނޭނގޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެ ގޮތުން ޝަރަފްގެ ހިތް ނުފުރުނެއްކަމަކު ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކުން އަފާފަށް އޭނަގެ ފަރާތުން އެއްޗެއް ލިބޭނެތީ ޙަމްދުކުރިއެވެ.

 

ޝަރަފް މާޔޫސްވެފައިވާ މޫނަކާއެކީ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިންނަން ފެށުމުން ޝިނާޒް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ވަކިވެފައިވާ މީހެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެއްނު؟ މިހާރު ޝަރަފް އެ އުޅެނީ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ފުރަން. އޮސްޓްރޭލިޔާއިން އަދި އެއަށްވުރެ މާ ސަޅި ކުއްޖަކު ލިބިދާނެއެއްނު؟ ދޯ ޝަރަފް؟ ހެހެ…..” ޝިނާޒް ބުނެލި ވާހަކައިން ޝަރަފަށް ނުރުހުންވެފައި އޭނައަށް ބަލާލެވުނެވެ. ޝަރަފްގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި އެ ކުލަވަރު ނުފެނުނު ޝަބާއަށް ޝިނާޒްގެ އެ ވާހަކައިގެ މާނަ ނެގުނީ މުޅިން ނުބައި ކޮށެވެ.

 

**

 

“އެރޭ ޝަރަފް ހުރީ ހަމަ ގައިމުވެސް ވަރަށް ދެރަވެފަ. ދެލޯ ވެސް ދުޅަވެފަ ހުރި ގޮތުން އޭނަ އައީ ރޮއިފައިކަން އެނގޭ. ހީކުރީ އަފާފްމަތިން ހަނދާންވެގެން ކަމަށް. އެކަމަކު ޝިނާޒް ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ހުރިހާ ކަމެއް އޮޅުން އަރައިފި. އަދި ޝަރަފްވެސް އެ ވާހަކަ ތަކަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނީމަ ދެން…….” ޝަބާ އެހާ ހިސާބަށް ވާހަކަ ދައްކާފައި ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އޭނަ އިތުރު ވާހަކައެއް ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ފަދައަކުންނެވެ. އޭނަ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން އެ ވާހަކަތަކާމެދު އަފާފަށް ވިސްނުނެވެ. ޝިނާޒް ބުނިކަމަށް ޝަބާ ބުންޏަސް ހަމައެކަނި ޗުއްޓީއަކަށްޓަކައި ޝަރަފް އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ދާން ނިންމައިފިކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން އޭނައަށް ދަތިވިއެވެ.

 

**

 

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގަޑިން ހަވީރު 4:00 ޖެހި ވަގުތު ޝަރަފް އިނީ ޒޯގެ ބައްޕަ ފްރެޑްގެ ތަނަވަސް އޮފީހުގެ ވެއިޓިންގް ރޫމުގައެވެ. އޭނަ މިތާނގައި ހުންނަން ޖެހުނީ ޝިނާޒް ސިފަކުރާ ގޮތުން ވިއްޔާ ފްރެޑްގެ “ގޮތް ބޮޑު” ކަމުންނެވެ. ޝިނާޒް ބުނި ގޮތުގައި އެހެންޏާ ފްރެޑްވަނީ ޝަރަފްގެ އެ ރިސޯޓުގެ ޕްރޮޖެކްޓާއިމެދު ޤަބޫލުވެސް ވެފައެވެ. އެހެނަސް އަމިއްލައަށް ޝަރަފަށްޓަކައި ޓިކެޓް ގަނެދީގެން ޝަރަފް ހަމަ އެ އޮފީހަށް ގެންނާނީ ގޮތް ބޮޑު ނޫން ދެން ކޮން ގޮތެއްވެގެންތޯ ޝިނާޒް ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ.

 

އެ ސުވާލާއިމެދު ޚުދު ޝަރަފަށް ވެސް ވިސްނެމުން ދަނިކޮށް އެންމެ ފަހުން ފްރެޑްގެ ކެބިންއަށް ވަނުމަށްޓަކައި އޭނަގެ ނަމުން ގޮވާލެވުނެވެ. ޝަރަފް އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ހުއްދައަށް އެދުނެވެ. ހުއްދަދިނީ އެ ކެބިންގެ މެދަށްވާގޮތަށް ހުރި މޭޒުދޮށުގައި އިން ބިޔަ ފިރިހެނެކެވެ. އެ ކެބިންއަކީ ވަށައިގެން ބިއްލޫރި ޖެހިފައިވި ކެބިންއެކެވެ. އެހެންކަމުން ބޭރުން ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭ ހުވަފެނީގޮތަކަށް ދެފަރާތުން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ޝަރަފް އެ މަންޒަރށް ކަޅި ހިންގަމުން ވަދެގެން އައިސް އެމީހާގެ ކުރިމަތީގައި އިށީނެވެ. ޕްރޮޖެކްޓް ތަޢާރަފު ކޮށްދޭށޭ ބުނުމުން ޝަރަފް އޭނަ ގެނައި ފައިލާއި، ޝިނާޒް ގެނައި ލެޕްޓޮޕްގެ އެހީގައި އޭނަގެ ރިސޯޓަކީ ކޮން ކަހަލަ ރިސޯޓެއްކަމާއި، ރިސޯޓު ހުންނާނެ ގޮތާއި ރިސޯޓުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކެއްގެ އަންދާޒާއެއް ފްރެޑްއަށް ދެއްކިއެވެ. ފްރެޑް ނުހަނު ޝައުޤުވެރިކަމާއެކީ އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑުއެހުމަށްފަހު ސުވާލެއްކުރިއެވެ.

 

“އަސްލު ތި ރިސޯޓު ހަދަނީ ކީއްކުރަންތަ؟ މުއްސަނދިވާން؟ ތެދުތެދަށް ބުނައްޗޭ! ޢާއްމުގޮތެއްގަ މީހުން ވިޔަފާރި ހަދަނީ ފައިދާއެއް ހޯދަން ވެގެން.” ފްރެޑް އެހެން ބުނުމާއެކު ޝަރަފް ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

 

“ނޫން. އަސްލު މި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށީ މިކަހަލަ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގަ ނުހުންނާތީ. މިފަދަ ތަނަކުން ފައިދާވާނެ ވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުންވާތީ. އަދި މިއިން ލިބޭ ފައިދާގެ ބަޔަކުން މުޖުތަމަޢުގައި ދަތި އުނދަގޫ ކަންތައްތަކާއެކީ އުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް އެހީ ލިބޭގޮތަށް.” ޝަރަފް ކިޔައިދިނެވެ.

 

“އެއީ ކީއްކުރަން އެމީހުންނަށް ދެނީ؟ މުއްސަނދި މީހުން ބޭނުންކޮށްފަ ބާކީ ހުންނަބައި ފަޤީރުންނަށް ލިބޭނެއެއްނު؟” އެމީހާ ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“އެހެން ހެދީމަ ފައިސާ ހުންނާނީ ހަމައެކަނި މުއްސަނދިންގެ އަތުގަ. އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުން އެއީ ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތެއްނޫނ….” ފްރެޑްގެ ކުރިމަތީގައި ﷲ ގެ ނަންފުޅު ނަންގަނެވުމުން ޝަރަފް ހިސާބަކަށް ޖެހިލުންވާގޮތްވިއެވެ. ފްރެޑް އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ދެބުމަ ކައިރި ކޮށްގެން ޝަރަފަށް ބަލަން އިންގޮތުން ޝަރަފްގެ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވިއެވެ. އޭނައަށް ދެންމެ އެ ނަންފުޅު ބުނެވުމުގެ ސަބަބުން އޭނައަށް ލިބެން އުޅުނު ޑީލްވެސް ގެއްލުނީތޯ ހިތަށްއެރިއެވެ. އެހެނަސް ސިކުންތުކޮޅެއްފަހުން ފްރެޑް ހިނިތުންވެލީތަން ފެނިފައި ޝަރަފް ޙައިރާންވިއެވެ.

 

“ޝަރަފްގެ ވިސްނުން ތިހިރީ ވަރަށް ރަނގަޅު މިޞްރާބަކަށް. ޙަޤީޤަތުގަ ފަޤީރުންނަށް އެހީވެގެން ނޫނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ވެސް ކުރާނެ. އެކަމަކު އެކަން ވިސްނެނީ ވަރަށް މަދުބަޔަކަށް. ޝަރަފަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު. އަހަންނަށް ޝަރަފް ވަރަށް ކަމުގޮސްފި. ބޭނުންވަނީ ޝަރަފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މި ކުންފުނީގެ ގޮތްޕެއް ރާއްޖޭގަ ހުޅުވަން. ޝަރަފްގެ ރިސޯޓުގެ އިތުރުން އެއީ ވެސް ޝަރަފް ބަލަން ޖެހޭނެ ތަނެއް. އެތަނުން ލިބޭ ފައިދާގެ 3 ބައި ކުޅަ އެއްބައި ލިބޭނީ ޝަރަފަށް. ޑީލް؟” ފްރެޑް އެހެން ބުނެލަމުން އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އެ ހިނދު ޝަރަފަށް ޤަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތިވެ އިނދެފައި ފްރެޑްއާއެކީ ތެދުވެލަމުން އޭނައާއި ސަލާމްކޮށްލެވުނީ ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރާ ޙާލުގައެވެ.

 

ނުނިމޭ

89

66 Comments

 1. ina

  April 14, 2018 at 11:17 pm

  Yeyeye ma first.adhinukiyan.ekam ingey reethi vaanekan insha allah.

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:32 pm

   hehe…..Alhamdhulillah! (All praise and thanks belong to Allah) 🙂

 2. Anonymous

  April 14, 2018 at 11:50 pm

  Dis is just amazing.. Masha allah.. Uve got this amazing talent.. I just love u janaaa.. Varah loabivey abadhuvx hurihaa vaahak ehvx kiyan. Dis is the first time comment kurevey.. But u know what… Ur a binth ammaar too i mean jana ge sababun vx ethah bayaku islaah vaane.. N im proud to say im one of them.. Ur stories are sooo captivating., next part vx avahah upkohla dhehchey
  ??❤️?

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:36 pm

   hehe…Alhamdhulillah Alhamdhulillah Alhamdhulillah! jana ah hunareh libifa huriyya libifa hury hama ekani Allah ge iraadhafulhun. e hunaruge beynun jana ah emme furihama gothuga kureveytho nuvatha noontho ves emme molhah dhenevodigenvany ekalaange. 🙂
   hehe….Binth Ammar haa influential eh noon kanneynge. but yeah that would be a dream come true In Sha Allah. its only Allah Who chooses who will be guided by who. i’m glad that you are. if you have found guidance its only by the Will of Allah. i have no power to guide anyone to the straight path. its only and only Allah Who does. so thank Him for whatever change you have gone through. Alhamdhulillah! 😀

 3. Frredom

  April 14, 2018 at 11:52 pm

  Masha Allah v reethi, dhen emmen fahubaa dho othi, maadhama up Koh dheyvee eh nu

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:37 pm

   hmm freedom. emme fahu bayahves vedhaane. lets see In Sha Allah 🙂

 4. Xeyboooo

  April 14, 2018 at 11:58 pm

  Wow ma sha allah ❤️?

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:38 pm

   Alhamdhulillah! 🙂 <3

 5. شفا

  April 15, 2018 at 12:54 am

  ماشأاﷲ . خزاكالله خيرن.

  • ?

   April 15, 2018 at 11:50 am

   *جزاك الله خيرا*

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:41 pm

   Baarakallah Feekumaa <3 <3 🙂

 6. ehen meehe

  April 15, 2018 at 1:17 am

  Nice kon irakun next part

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:41 pm

   Alhamdhulillah! next part friday ga In Sha Allah 🙂

 7. shiifu

  April 15, 2018 at 5:05 am

  Jana aa gulhunbadhahi kuran v beynun., number libidhaamnetha

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:42 pm

   yes shifu. libidhaane. 7997991 ah msg koffa jana ge number ah request kolla. jana ah shifu ge number libunuhaa avahakah jana reply kuraanan In Sha Allah 🙂

 8. SHIFU

  April 15, 2018 at 6:05 am

  V.nice..Waiting 4 nxt part…

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:43 pm

   Alhamdhulillah! <3 next part friday ga In Sha Allah 🙂

 9. Zahu

  April 15, 2018 at 7:32 am

  There is a mistake. Vas balaanee not ahaanee

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:44 pm

   dho zahu? Addu bahun ethankolhu gossa e othy. 😛 hehe…..dhen edit ehves nuvaane mihaa dhuvasveema. my bad.

 10. Pinky shifoo

  April 15, 2018 at 9:09 am

  Wow ❤️❤️❤️… AMAZING ???… Mi part vx v v v reethi ???… Nasybehnu zo ge dad gaboolu vikan ???… Mi hanaa ulhey gothakun haadha foohi veyey ???… N jana vas balaanee ingey vas ahaanee eh noon… Ethankolhu faahaga kohlevunyma bunely… Keep up the good work jana ❤️❤️❤️???… Jana thihaa bxy koh ulhemunvx vaahaka up kohdheythy v v v ufaavey ???… Curiously waiting for the next part ???…

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:48 pm

   Alhamdhulillah! 😀 zo ge dad qabool vaane ehnu zo ves muslim vefa vanikoh Allah ge nanfulhu ivunyma dho? ey ves ehaa hikmaiytheri nimmumeh nimmy hama ekani ekalaange ah thabaavaan kamah buneema. adhi ehen noonas Allah ge nanfulhugai barakaaiytherikan vey. (check fb posts :D) hana ah vaagotheh balamaa In Sha Allah.
   Jazaakillah Khairan shifoo jana busy vaanekan understand vaathy. aslu adhives v busy vefa balives me. ekamaku vaahaka ah dhen ehaa dhoo dheyn beynumeh nuveema anekkaaves mikamah anburaa mi aee. kura komme kameh emme furihama ah kuranvaanethaa dho? 😉 In Sha Allah next part friday ga 🙂

 11. Friends

  April 15, 2018 at 9:28 am

  Masha alllah vv salhi. Hama neh bunaane ehcheh vex ehaame furihama.dear mi shinaaz aa sharaf eii kon gulhumeh oihna baeh tha.mehen mi bunyy friends viki hissabakun feshiyma .keep it up.kon irakun nw part eh kiyaalan libeyniy.waiting 4 next part.- salaam-??

  • Purple

   April 15, 2018 at 12:45 pm

   Shinaz is sharaf’s brother . Vaahakaige kurykolhuga shinaaz ulheyne.

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:50 pm

   Alhamdhulillah! hehe….friends ge suvaaluge javaabu libijje dho? friends vaahakaige kuree baives kiyaalumaky v bodu edhumeh. ey vaahakaige kureega ves baeh aayaiythah jana hissaa koffa hunnaathy. alhe balaalahchey In Sha Allah 😀 <3

 12. Blackaholic

  April 15, 2018 at 9:35 am

  Mashallah.. vvv reethi mi part ves.. is next part the end?? Avahah up kolladhehchey if possible… Mashaa Allah u r one of the best story writer.. keep up ur excellent work..❤

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:51 pm

   Alhamdhulillah! <3 Will try my best to upload by tomorrow evening In Sha Allah. Jazaakillah Khairan for the support 🙂

 13. Xxxx

  April 15, 2018 at 9:49 am

  Maasha Allah. V. Furihama.. Waiting 4 next part?❤️

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:52 pm

   Alhamdhulillah! next part friday ga In Sha Allah <3

 14. Xaaan

  April 15, 2018 at 12:57 pm

  MASHA ALLAH MI BAIVES VV REETHI

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:52 pm

   ALHAMDHULILLAH!

 15. Zef

  April 15, 2018 at 1:09 pm

  Alhugandu mivhk feshunyhsure kiyamun midhany… Mee alhugandu ge one of the favorite story… Comment eh nukohliyas I’ve read your srories… Varah ufaavey mikahala vhk thah kiyaalan libeythy?.. aslu varah Gina kanthah thah ingigen gossi mi vhk in ves… Kuriah oiy thaanga ves mikahala vhk fennaane kamah ummeedh kuran.. you are the best Jana ??❤

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:54 pm

   Alhamdhulillah! In Sha Allah kuriyah oiy thanuga ves mifadha vaahaka thah fenigen dhaane. ekamattakai thiya kiyuntheringe dua thah ves jana beynunvey In Sha Allah. Maai Allah alhamennaky alhamenge vaguthu emme heyo gothugai beynun kuraa alhun kamugai lavvaashi. Ameen!

 16. GIRL

  April 15, 2018 at 2:07 pm

  Maa sha Allah..? Varah furihama.. Keep it up..??? Next part kon irakun??☺️❤️

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:54 pm

   Alhamdhulillah! Next part friday ga In Sha Allah <3 😀

 17. Rish

  April 15, 2018 at 6:07 pm

  When is the next part?

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:55 pm

   next part friday ga In Sha Allah. mihen bunun lasvi kamattakai maafah edhen

 18. SHIFU

  April 16, 2018 at 9:29 am

  Kon irakun nxt up kurany

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:56 pm

   friday ga In Sha Allah 🙂

 19. Maaal?

  April 16, 2018 at 12:27 pm

  ❤ماشاء الله❤
  Kon irakun next part???

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:56 pm

   next part friday ga In Sha Allah <3

 20. Jana

  April 16, 2018 at 4:50 pm

  Assalaam’alaikum. Vaahakaige dhen oiy part hukuru dhuvahu In Sha Allah. Ebai jana liyan beynun vaavarah liyevijje nama vaany fahu bayah. Fb post thah nuliyevi comment thakah reply nukurevigen miulheny anekkaaves jana baliveema. Kiyuntherin jana attakai dua kihdhinun edhen. Jana ves thiya kiyuntherinnattakai dua kohdheynan In Sha Allah. Maai Allah alhamen dhulha heyo sihhatheggai minvaru kuravvai alhamennaky e sihhathuge beynun heyo gothugai hifaa alhun kamugai lavvaashi. Ameen!

  • عائشة على

   April 17, 2018 at 2:49 am

   شفاك الله

 21. ...

  April 16, 2018 at 9:45 pm

  aameen.. shafaakillaah jana..

 22. Xaaan

  April 17, 2018 at 8:20 am

  Aameen shafakakillah jana waiting next part

 23. Xaaan

  April 17, 2018 at 8:20 am

  Aameen shafakillah jana waiting next part

 24. Vaadhiya

  April 17, 2018 at 9:14 am

  Avas shifaa akah edhen! Ameen

 25. SHIFU

  April 17, 2018 at 3:12 pm

  aameen shafakillah jana

  • Jana

   April 19, 2018 at 8:58 pm

   Aaisha Ali, ….., Xaaan, Vaadhiya, Shifu, Baarakallah Feekum <3 🙂

 26. freedom

  April 17, 2018 at 3:59 pm

  Ameen , shafakillah . komme dhuvahaku mi part hulhuveni jana ge reply eh libeyne kamah, alhamdhulillah . varah ufaavejje. ehaa balikoh ulhemunves angaala dhinumun.

  • Jana

   April 19, 2018 at 9:03 pm

   adhives balive miulheny. ey ves haqeeqathuga jana ge faruvaa kuda kamun. baliviyas busy koh miulheny. ekamaku mirey hama kamun kan huttai anekkaaves mikamah miaee. kiyuntherinnaa touch gelligen nuvaane dho? 🙂

 27. شفا

  April 17, 2018 at 10:46 pm

  امين ، شفاكالله. خزاك الله خيرا

 28. Xish

  April 17, 2018 at 11:46 pm

  لا بأس طهور إن شاء الله.. شفاك الله جنا

  • Jana

   April 19, 2018 at 9:06 pm

   Shafa, Xish….Baarakallah Feekum. <3

 29. Mimms

  April 18, 2018 at 2:30 pm

  Story kian regular koh. Varahvs reethi dheenee stry eh.janaa ah avas shifa akah edhen.. janaa thee hama role model eh Masha allah??

  • Jana

   April 19, 2018 at 9:08 pm

   whoa! i’m seriously not a role model. people who know me for real know that lol. i can only try. just like you or any other muslim. we all share laa ilaaha illallaah and we are all on equal level. whats in our hearts, only Allah Knows. Baarakallah Feeki! <3 🙂

 30. Aara

  April 18, 2018 at 7:52 pm

  ShafakAllahkhair

  • Jana

   April 19, 2018 at 9:08 pm

   Baarakallah Feeki! <3

 31. Blackaholic

  April 18, 2018 at 9:24 pm

  Ameen.. ShafakaAllahkhair..
  Thank u for telling bfore head abt the delay..? ❤

  • Jana

   April 19, 2018 at 9:09 pm

   That was my job sister :3 Baarakallah Feeki! <3

 32. Jana

  April 19, 2018 at 8:25 pm

  FB Post (English)

  When you mention His name, never think that you will be deprived. Rather, saying His name will fill your life with blessings that you had not even expected.

  “Blessed is the name of your Master, the Owner of Majesty and Honour” Surah Ar-Rahmaan, ayah 78

 33. Jana

  April 19, 2018 at 8:29 pm

  FB Post (Dhivehi)

  އެކަލާނގެ ނަންފުޅު ތިބާ ނަންގަނެފިނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ތިބާ ކަމަކުން މަޙްރޫމްވާނެ ކަމަށް ހީނުކުރާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެކަލާނގެ ނަންފުޅު ނަން ގަތުމުން ތިބާ އުއްމީދު ވެސް ނުކުރާހާ ފަދަ ނިޢުމަތްތަކުން ތިބާގެ ޙަޔާތް ފުރިގެންދާނެއެވެ. (އިން ޝާ ﷲ)

  ” ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި، ކީރިތިވަންތަކަމާއި، މާތްވަންތަކަމުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ اسم ފުޅު ބަރަކާތްތެރިވެގެންވެއެވެ.” ސޫރަތުއްރަޙްމާން، 78

 34. Jana

  April 19, 2018 at 8:32 pm

  Assalaam’alaikum. mifaharuge baige asaruves dhiyafahun mi fb post mi genesdhevuny. ekamaku aslu mee varah muhimmu filaavalheh. aharumen “In Sha Allah” noony “Ma Sha Allah” fadha basthah beynun kuran noony dheenuge ehen naseyhatheh dheynves jehilun vany eyge sababun kommeves gellumeh vedhaanehen heevaathy. ekamaku Allah ge nanfulhaky kihaa barakaaiytheri nanfulheh kan aharumennah nuvisney.
  hehe….mi filaavalhu ehaaves muhimmu veema mi comment ga ves tafseel mikurevuny. hurihaa kiyuntherinnah faidha eh kurikamah ummeedhu kuran. Maai Allah alhamen emmennah hidhaayaiy ithuru kohdhevvaashi. Ameen!
  next part maadhamaa In Sha Allah 🙂

 35. ހުސޭ

  April 20, 2018 at 10:30 am

  avahah vaahaka up kohdeyne kamah unmeedhu kuran

 36. Jana

  April 20, 2018 at 3:08 pm

  Assalaam’alaikum. kan dhimaavigothun haveeru genesdheveyne heneh hiyeh nuvey. In Sha Allah vaahaka up vaany mirey 9 akaa 10 aaa dheytherey

 37. Khaleesi

  April 20, 2018 at 3:26 pm

  Alheyy iru iru kolhaa mi balany vaahaka up wi thw. Dhn mire ah wait kuraaany ?

 38. Freedom

  April 20, 2018 at 9:20 pm

  Alhe Jana varah varah avaskohdheebala, nuves nidhene dhenbaeh nukiyaa

Comments are closed.