ޒާރާ (1-8 ވަނަ ބައި) ޚުލާސާއެއް

- by - 48- January 12, 2018

ޒާރާއަކީ މަންމައާއި ބައްޕައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ޒާރާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެނީ އާހިލް ކިޔާ ކުއްޖަކާއެވެ. އެހެނަސް އޮންނަނީ އަބަދު ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހޭގޮތްވެފައެވެ. އާހިލްގެ މިޒާޖު ހުންނަގޮތުންޒާރާވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް އާހިލްއަށް ސިއްރުކުރަމުންދިޔައެވެ.

އޯލެވެލް އިމްތިހާނަށްފަހު ޒާރާ މާލެ އާދެއެވެ. މާލެ އައިސް ޒާރާގެ ސިއްރު އާހިލްއަށް ކިޔައިދެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް އަސަރުކޮށް ޒާރާއާއި އާހިލްގެ ގުޅުން ނިމިގެން ދެއެވެ. ރުޅިވި ފަހުންވެސް އާހިލް ޒާރާއަށް އެކިއެކި ޖެއްސުންތައް ކުރަމުންގެންދެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޒާރާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރެއެވެ. ޒާރާއަށް ވަމުންދާގޮތް ބަލަން ޒިލާލް ކިޔާ ޖިންނިއެއްވެސް ހުރެއެވެ.

މާލެއިން ސްކޫލަށް ވަނުމުން، ރިޝްވާން ކިޔާ ކުއްޖަކާ ޒާރާއާ ދިމާވެއެވެ. ރިޝްވާން ޒާރާދެކެ ލޯބިވީކަމުގައި ވިއަސް ޒާރާގެ ހިތުގައިވީ އާހިލްއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ( 2 އަހަރާއި 6 މަސް ފަހުން..)

ރިޝްވާންދެކެ ކިރިޔާވެސް ލޯބިވެވޭއިރަށް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހެދި، ޒާރާއަށް ރިޝްވާންވެސް ގެއްލެއެވެ. މިކަން އެނގެނީ ޒާރާގެ ޑައިރީގެ އެހީގައެވެ.

މިޑައިރީ ފެންނަނީ ޔަޒްދާން ކިޔާ ފިރިހެންކުއްޖަކަށެވެ. ޑައިރީ ތެރެގައި އިން ފޮޓޯގަނޑު ފެނުމުން އެއީ ޔަޒްދާންގެ ހިތުގެ ވެރިޔާކަން އޭނާއަށް އެނގިގެން ދެއެވެ. ޔަަޒްދާން، ޒާރާ ހޯދަންކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގައި އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ، ޝައިހާގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.

***************************

ކުރިއަށް އޮތް ބައިތަކުގައި ޒާރާއާ ޒާރާގެ ދިރިއުޅުމަށް ދެއަހަރާ ހަމަސްތެރޭގައި އައި ބަދަލުތަކާ.. ޔަޒްދާންއަކީ ކާކުކަންވެސް އެގިގެން ދާނެ.. އަދި ޒާރާގެ ގާތަށް އައިސް އުޅޭ ޖިންނި ޒިލާލްގެ ވާހަކަތައް ވެސް އެނގިގެންދާނެ.

ޖެނުއަރީ 25 އަށް އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!

48

Crystal

I love to read & write stories

You may also like...

3 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Aslu kurin mivaahaka furathama bai ekani ma kyvx. Foohivefa huri dhuvas kolheh v ma kiyaahiyyves nu v. Ekamaku miadhu mivaahaka fashaa vaahaka bunyma hightlights genes dheyn bunyma reply aigoi loabi kamun kiyaahiyyvejje…. So, waiting for the next episode..

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.