ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

- by - 23- January 12, 2018

އަޅުގަނޑު ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ވާހަކަ “ޒާރާ” ގެނެސްދިނުން ގިނަދުވަސްތަކަކަށް މެދުކެނޑިފައިވާތީ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެމެވެ. މިވާހަކައިގެ ދެން ކުރިއަށް އޮތް (9 ވަނަބައި) ހިސާބުން ފެށިގެން ދެން ހުރިބައިތަށް ޖެނުއަރީ 25 އިން ފެށިގެން ގެނެސްދޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

23

Crystal

I love to read & write stories

You may also like...

3 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. 9vana bai genes dhinumuge kurin evaahakaige kuryge parts thakuge hightlights genesdhybala. Handhaan nethifa hury mihaaru vaahaka vx.

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.