ލަފްޒު (ތިންވަނަ ބައި) -ސްނީކް ޕީކް-

- by - 0- February 27, 2014

 ލުޖެއިން އޭނާގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ އަހަރެން ކައިރީ ބުނި އަޑު އަދިވެސް ކަންފަތުން ރަނގަބީލު ޖަހަމުން ދާކަހަލައެވެ. އަހަރެންނަށް އޭރުވެސް ލުޖެއިންއަކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގެއެވެ. އަދިވެސް ނޭނގެއެވެ. ނޫނެކޭ ބުނަން ނުކެރޭނެ ކަމަކީ ޔަގީން ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަކަށް ލުޖެއިންއާއި އެކު ‘ފެއިރީ ޓޭލްގެ އެންޑިންގ’ އަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. ލުޖެއިން އެ ދޭ ލޯތްބެއް އަހަރެންނަކަށް އަނބުރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ލުޖެއިން އަށް ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އިތުރު އެކަކަށްވެސް ނުދެވޭނެއެވެ.

0

Tanager

އަޅުގަނޑު ލިޔާ ވާހަކައިގައި ކުށް ނުހުރެ ދިޔުމަކީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ލިޔަނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑު ރަނގަޅު ލިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށެވެ.

You may also like...

1 Response

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.