“ދެރަނުވޭ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަހުން ވާން އޮތްގޮތް މާ ރަނގަޅުވާނެ..” ލީން މާޒްއަށް ހިތްވަރުދިނެވެ. އެވަގުތަކީ ޒިޔާން އައިސް އެމީހުން ގާތަށް މަޑުކޮށްލި ވަގުތެވެ. މާޒްއާ ތިންމީހުން ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލުމަށްފަހު ލީން ޒިޔާންއާއެކު ދިއުމުން މާޒްވެސް އެއްގަމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އޭނާ ވިސްނުމެއްގައި ހިނގަމުން ގޮސް މަޖީދީމަގުން ގޮސް ގޯޅިއަކަށް އެޅި ވަގުތު އެގޯޅިން ނުކުތް ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ލައިގަތެވެ. މާޒްގެ ގައިގައި ޖެހުމާއެކު އެ އަންހެންކުއްޖާ އަރިއަޅާލިއެވެ. މާޒް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު އެކުއްޖާ ވެއްޓުނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓިއެވެ.

މާޒްއަށް އެކުއްޖާގެ މޫނު ރަނގަޅަށް ފެނުނު ވަގުތު ދެބުމަ ގޮށްޖެހިގެން ދިޔައެވެ. އެ އަންހެންކުއްޖާވެސް ދެލޯ މަރާ ތަގުޅިކޮށްލައިގެން އޮވެފައި ދެލޯ ހުޅުވާލީ އޭނާއަށް މީހެއްގެ އަތުގެ ހިމާޔަތް ލިބުނުކަން އިހުސާސްވެގެންނެވެ. އޭނާ ދެލޯ ހުޅުވާލިއިރު ފެނުނު މަންޒަރު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާއިނުލާ އޭނާގެ ދުލުން މާޒްގެ ނަން ބޭރުވިއެވެ. ވީ ފޫއްސެއްގެ ބޮޑުކަމުން މާޒް އެކުއްޖާގެ ގައިން ދޫކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި އެކުއްޖާ ވެއްޓުނެވެ.

“އާހް..” ނާޒްއަށް ވީތަދުން އަނގައިން އަޑެއް ލައްވާލެވުނެވެ. މާޒް ހަމަ އަޅާވެސްނުލާ ދިޔަގޮތަށް ދިޔުމުން ނާޒްއަށް މާޒްއާ ދިމާ ބަލަން އިނދެވުނީ ޤަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. މާޒް އޭނާދެކެ އެހާ ރުޅި އަންނަނީ ކީއްވެގެންބާއެވެ. އޭނާއަށް ކުރެވުނީ ކޮން ކުށެއްބާއެވެ. އޭނާއަށް ކުރެވުނު ކުށަކީ މާޒްދެކެ ލޯބިވުން ހެއްޔެވެ؟ ލޯބިވުމަކީ ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ވީއިރު މާޒް އޭނާދެކެ އެހާ ރުޅިއެއް އަންނަނީ ކީއްވެގެންބާއެވެ. އޭނާ އިސްވެ މާޒްގެ ލޯތްބަށް އެދިގެން ފަހަތުން އުޅުމުން ހެއްޔެވެ؟ ނާޒްގެ ހިތަށް އެތައް އެއްޗެއް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ ތެދުވަންވެސް ހަނދާން ނެތިފައި އިންދާ މަގުން ދިޔަ މެދު އުމުރުގެ އަންހެނެއް އަތް ދިއްކޮށްލުމުން ސިހިފައި އޭނާއަށް މަގަށް ބަލާލެވުނެވެ. މަގު ހިނގަމުންދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއަށް ބަލަމުން ދާތީ ލަދުން ހުރެ އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ތެދުވިއެވެ. އަދި އެއަންހެންމީހާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށްފަހު ބާރުބާރަށް ހިނގައިގަތެވެ.

މާޒް ކުލީ ކޮޓަރިއެއް ނަގައިގެން ގޮސް ދަބަސް ބަހައްޓާފައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. ހަމަނިދި ނުނިދާ ހުރެފައި ދަތުރެއް ކުރުމުން ވަރުބަލިވެފައިވާތީ އަރާމުކޮށްލަން ޖައްސާލަން އުޅެފައިވެސް ތާޒާވެލަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ތުވާލި ނަގައިގެން ފެންވަރަން ވަނެވެ. ފެންވަރައި ތާޒާވެލައިގެން ނުކުމެ އެނދުގައި ޖައްސާލުމާއެކުހެން ނިދުނެވެ. ދެން އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ މެންދުރުން އަނބުރާ ދޭއް ޖަހަނިކޮށެވެ. ހެނދުނު ސައިވެސް ނުބޮއި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ހައިހޫނުކަން އިހުސާސްކުރެވުނީ އިންތިހާއަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ތައްޔާރުވެލައިގެން ދިޔައީ ރެސްޓޯރެންޓަކަށެވެ.

**********

“އިކާ! އަހަރެން ވާހަކައެއް އަހާލަންތަ؟” ލީން އައިކާއާ ވާހަކަދެއްކީ އައިކާގެ ކޮޓަރީގައި ތިބެއެވެ.

“އަހާބަލަ.. ހުއްދަވެސް ހޯދަން ޖެހޭތަ؟” އައިކާ ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.

“އިކާ މާޒްއަށް އެންމެ ފަހުން ގުޅީ ކޮން ދުވަހަކު؟ ނޫނީ ވާހަކަދެއްކީ ކޮންއިރަކު؟” ލީން ވަރަށް ސީރިއަސްވެފައި އަހާލިއެވެ.

“ތީ ކީއްވެ ކުރި ސުވާލެއް؟”

“ތީ އަހަރެން ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބެއް ނޫން.. ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދޭންވާނީ ޖަވާބަކުން.. ސުވާލަކުން ނޫން..” ލީން ހުރީ އައިކާގެ ދުލުން ޖަވާބު ހޯދާފައި ނޫނީ ހުއްޓާނުލާ ގޮތަށެވެ.

“ނޭނގެ..”

“އިކާއަށް މާޒް ހަމަ އެހާ ކަމުނުދަނީތަ؟ ކޮބާ ސަބަބަކީ؟” ލީން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އަހާލިއެވެ.

“ނޭނގެ..” އައިކާ އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ.

“އެނގޭނެ.. ކީއްވެ ނޭނގެންވީ؟ އަހަރެން ހުރީ މިކަމާ ނުބެހެންވެގެން.. އެކަމަކު މާޒްއަކީ އަހަރެންގެވެސް ރައްޓެއްސެއް.. އެހެންގޮތަކަށް ބުނަންޏާ ބޭބެއެއްފަދަ މީހެއް.. އަހަރެންނަކަށް ކެތެއްނުވޭ އޭނަ އެހާ ދެރަވެފަ ހުންނަތަން ދެކޭކަށް.. އަދި އެވެސް އިކާގެ ސަބަބުން.. ބުނެބަލަ.. ކީއްވެތަ އޭނައަށް ތިހެން ތި ހަދަނީ؟ ކޮބާތަ އޭނަ ކުރި ކުށަކީ؟ އޭނަ އިކާދެކެ ލޯބިވުންތަ އޭނަ ކުރި ކުށަކީ؟ އެލޯބީގެ ސަބަބުން އޭނަ އިކާގެ އާއިލާއަށްވީ އެހީތަށްތަ އޭނައަށް ކުރެވުނު ގޯސް ކަމަކީ؟ ބުނެބަލަ..” ލީން ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. މާޒްގެ ހާލަށް ހަމްދަރުދީވެ ދެރަވެފައެވެ. ލީން ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ލާފައިވާ ދޮރުގައި ލެނގިލިއެވެ.

“ލީން ޕްލީޒް.. ތިވާހަކަ ހުއްޓާލަބަލަ.. ކީއްވެތަ ލީން އެހާވަރަށް އޭނަގެ ވާހަކަ ތި ދައްކަނީ؟” އައިކާގެ އެހެން ބުނެލަމުން ގޮސް ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލިއެވެ. ލީންގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެ އެވާހަކަ ދައްކާކަށް އޭނާއަކަށް ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ލީން އެހާ ފަސޭހައިން އެވާހަކަ ނުހުއްޓާނެކަންވެސް އޭނާއަށް އެނގެއެވެ.

“ކީއްވެ ނުދައްކަންވީ؟ އަހަރެން އެވަރަށް މާޒްގެ ވާހަކަ މިދައްކާ ސަބަބު އިކާއަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ.. އަހަރެން ނުބުނަން އިކާ މާޒްއާ އިންނާށެކޭ.. ނޫނީ އޭނައާ ރައްޓެހިވާށެކޭ.. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އޭނަގެ އެއްވެސް ކުށެއްނެތި އިކާ އޭނައަށް ތިހާ ހިތްދަތިކަމެއް ތިދެނީ ކީއްވެކަން އޮޅުންފިލުވަން.. އިކާއަށް މާޒްއާ ގުޅެން ކަމުނުދިޔައިމަ ޔޫޝައުއާ ގުޅުނީ.. އެކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ މާޒް އެއްކޮށް ބާކީކޮށްލާށެކޭ ނޫނެއްނު.. އެންމެ ކުޑަމިނުން އޭނަ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޮތުގަ ބަލައިނުގަނެވެންވީ ކީއްވެހޭ އަހަރެންގެ ސުވާލަކީ؟” ލީންގެ ވާހަކަތަކަށް އައިކާ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ.

“އެއީ އޭނަގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެދާނެ..” އައިކާއަށް ޖުމްލަ ފުރިހަމަނުކުރެވުނީ އޭނާ ލީންއާ ދިމާއަށް އެނބުރުއިރު އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި ހުރި ސަނާ ފެނިފައެވެ. އައިކާއަށް ވީގޮތް ފެނިފައި ލީންވެސް ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ސަނާ އެހާ ގާތުގައި ހުރިތަން ފެނުމުން އޭނާވެސް ޖެހިލުންވާގޮތްވިއެވެ. ސަނާ ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްކަން ނޭނގިފައި އޭނާއަށް ހުރެވުނީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެންނެވެ. ސަނާ އެތަނަށް އައީ ކޮންއިރަކުބާއޭ ލީންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އަނެއްކާ އެމީހުން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ސަނާއަށް އަޑުއިވުނުބާއެވެ. އިތުރު މީހަކު ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަތްކަން އެމީހުންނަށް ނޭނގުނީ އެމީހުން ބެލްކަންޏަށް ނުކުންނަ ދޮރު ކައިރީގައި ތިބެފައި ވާހަކައަށް ގެއްލިފައި ތިބެވުނުވަރުންނެވެ.

“ކީއްވެ ތި ހުއްޓާލީ؟ ކުރިއަށް ގެންދޭ.. އައިކާގެ ހިތުގަ މާޒްއާ ދޭތެރޭ އޮތް ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭރުކޮށްލާ..” ސަނާގެ އަޑުގައިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުން އައިކާއާއި ލީންއަށްވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

“މަންމާ! އަހަރެން..”

“ދެން ހެޔޮ.. އަހަރެން ހީކުރީ އައިކާއަކީ ވަރަށް ވިސްނޭ ކުއްޖެއްކަމަށް.. އެކަމަކު އެހެނެއްނުވި.. ދަރިފުޅާ! ނިކަން ވިސްނާލަބަލަ.. ދަރިފުޅަށް ހީވަނީތަ މާޒްއަކީ ގޯސް ކުއްޖެކޭ؟ މާޒްއަކީ ކިހާ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް.. ނޫންނަމަ އޭނަ އަހަރެމެންގެ އާއިލާއަށް އެހާ އެހީވީސްތަ؟ ނުވީހެއްނު ދޯ.. ދަރިފުޅަށް ހީވެދާނެ އެއީ މާޒް ދަރިފުޅާ އިންނަންވެގެން ކުރި ޚަރަދުތަކެކޭ.. މަންމަމެން ރުއްސަން ވީ އެހީތަކެކޭ.. އެކަމަކު އެހެނެއްނޫން.. މާޒް ދަރިފުޅުދެކެ ވަނީ ލޯބި.. ދަރިފުޅަށްޓަކައި އޭނަގެ ހިތުގައިވާ ސާފު ތެދުވެރި ލޯބި އެދެލޮލުން މަންމަ ދުށިން.. އެލޯބި އަދިވެސް ބަދަލެއްނުވޭ.. ދަރިފުޅު ޔޫޝައުއާ އިންނަން އުޅޭއިރުވެސް އޭނަ އަދިވެސް އެހުންނަނީ ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގަ.. ލޯބިނުވާނަމަ އެހެން ހުރީސްތަ؟ އެއީ އަމިއްލަ އެދުމައިގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް ނޫން ދަރިފުޅާ.. ދަރިފުޅު އޭނައާ ނީނަސް އޭނަގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނޯންނާނެކަން މަންމައަށް ޔަޤީން.. އެކަމަކު ދަރިފުޅު އޭނަ ތި ދުރުކޮށްލަނީ މާބޮޑަށް.. ލޯބިވާނެ މީހުން ލިބިދާނެ.. ރައްޓެހިންވެސް ލިބިދާނެ.. އެކަމަކު ހަޤީޤީ ލޯބިވާ، ހެޔޮއެދޭ ރަނގަޅު ރައްޓެއްސަކު މަދުވާނެ.. މިޒަމާނުގަ ހަމަ ނުލިބޭނެ.. އެހެންވީމަ މަންމަ ދޭނެ ނަސޭހަތަކީ އަދި އެދޭ އެދުމަކީވެސް ދަރިފުޅު މާޒްއާ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ކުރީގަ އޮތް ރަހުމަތްތެރިކަން ބޭއްވުން..” ސަނާ ވާހަކަދެއްކީ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުގައެވެ.

“އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވޭ މާޒް އެހާ ދެރަވެފަ ހުންނާތީ.. އޭނައަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެއް.. އެކަމަކު އަހަރެން މިހުރީ އަސްލު ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފަ ދައްތަމެންދެކެވެސް..” ލީން އެހެން ބުނެލުމުން ސަނާ ބަލާލީ އެއީ ކީއްވެހޭ އަހާލާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

“އެއީ އިކާގެ ކައިވެނި އައިސް ޖެހުނުއިރުވެސް ދައްތަމެން އޭނަ ގާތު އެވާހަކަ ނުބުނީމަ.. މިއަދު އަހަރެން ފުރަން އަންނަނިކޮށް އޭނަ ފެނިގެން އަހަރެން ބުނީމަ އޭނައަށް އެނގުނީ.. ވަރަށް ދެރަވެފަ ހުރީ.. މާލެ ނުދަންހޭ އެހީމަ ބުނީ އެމީހުންނަށް ތިމަންނަ އެހާ މުހިންމު ނުވީމައެއް ނޫންހޯ ނުބުނީ.. ތިމަންނައަކަށް ދަޢުވަތެއް ނުދެޔޭ.. އެހެންވީމަ ނުދެވޭނެ ނޫންހޭ..” ލީން ބުންޏެވެ.

“އަޅެ ދައްތަ ހަނދާނެއް ނެތް މާޒް ގާތު ނުބުނެވޭކަމެއް.. ދެން އޭނަ ނައިތަ؟ ހުރޭ ދައްތަ މިއަދު އޭނައަށް ގުޅާނަން..” ސަނާ ދެރަވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.

“ނޫނޭ.. އަހަރެން ވަރަށް ކިޔައިގެން އޭނަ އައި.. އޭނަ އެދެނީ ކޮންމެ ހާލެއްގަވެސް އިކާއަށް އުފާވެރިކަން ލިބުން.. އަހަރެން ބުނިން ދައްތަމެންނަށް މާޒް ވަރަށް މުހިންމޭ.. ދައްތަމެން ޤަބޫލުކުރަނީވެސް އެހެންނޭ.. އަދި ނުބުނެވިގެން އެއުޅެނީ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތަކުގަ މާ ބުރަވެގެން އުޅޭތީއޭ.. ދެން އޭނަ ޤަބޫލުކުރިކަމެއް ނުކުރާކަމެއް ނޭނގެ.. ވަރަށް ކިޔައިގެން އައި..” ލީން އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

މާޒް ހުރީ އައިކާ ދެކިލުމަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް އައިކާ އުޅޭ ގެއެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ލީން ގާތު އަހާކަށްވެސް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ސީދާ އައިކާ ގާތު އަހައިގެން އޮޅުންފިލުވާށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އައިކާއަށް ގުޅާލިއެވެ. ނަމަވެސް ދެތިންފަހަރު ގުޅުމުންވެސް އައިކާ ފޯނަކަށް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ.

“ހާދަ ފޫއްސެއްވެޔޭ.. މި މާޒް މިއުޅެނީ މޮޔަވެގެންތަ؟ ނުނެގީމަވެސް ނޭނގެ ގުޅުން ހުއްޓާލާކަށް..” އައިކާ ހުރީ ރުޅިއައިސްފައެވެ. އެހެން އިންދާ އަނެއްކާވެސް ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ބަލާލިއިރު މާޒްއެވެ. ވަރަށް އެއްޗެހި ކިޔާލާނަމޭ ހިތާ ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ.

“ހެލޯ! އިކާ ކިހިނެއް؟” މާޒްގެ އަޑުގައިވި ހިތްހެޔޮކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމުގެ ސަބަބުން އައިކާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ކިޔާކަށް ނުކެރުނެވެ. މާޒްގެ އަޑުގައި ކުރިން ނުހުންނަ އަސަރެއް ހުރިހެންވެސް އޭނާއަށް ހީވިއެވެ.

“ރަނގަޅު.. މާޒް ކިހިނެއް؟” އައިކާ މަޑުމަޑުން އަހާލިއެވެ.

“ރަނގަޅެއް ނޫން.. އެކަމްވެސް ދެން ރަނގަޅު.. އިކާ ކީއްކޮށްލަނީ ތި؟” މާޒްގެ އަޑުގައިވާ ހިތާމަ އައިކާއަކަށް ފާހަގަކުރެވުނުހެނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ. ނޫންނަމަ އެނގުނު ކަމަށް ނުހެދީއެވެ.

“ކަމެއް ނުކުރަން.. ހަމަ އިނީ..”

“އިކާ މެރީކުރަނީ ދޯ؟ ނުވެސް ބުނަމެއްނު..” މާޒް ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެން ނުބުންޏަސް މާޒްއަށް އެނގިއްޖެއެއްނު..” އައިކާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ބުނެލިއެވެ.

“އާނ.. އެނގިއްޖެ.. އެކަމު އެއީވެސް މަލާމާތަކުން..” މާޒް އެހެން އެބުނި ސަބަބެއް އައިކާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.

“ތިބުނީ؟”

“އަޅާނުލާ.. އިކާ މިހާރު ވަރަށް ބަދަލުވެއްޖެ.. އަހަރެން ހަމަ އެހާ ދުރުކޮށްލީތަ؟ އަހަރެން ހީކުރީ އިކާ އަހަރެން ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ ޤަބޫލުކުރާނެކަމަށް.. އެކަމަކު މިހާރު އެނގިއްޖެ މީ އިކާއަށް ބީރައްޓެއްސެއްކަން..” މާޒް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ނޫން.. އަހަރެން ބަދަލެއްނުވޭ.. ބަދަލުވީ މާޒްގެ ވިސްނުން.. މާޒް ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް.. އަހަރެންނަށް މި ބަދަލު އައުމުގެ އަސްލަކީވެސް މާޒް.. އަހަރެމެންގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މާނަ އޮޅުވާލީ މާޒް.. އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރިނަމަ މިހެނެއް ނުވީސް..” އައިކާގެ އަޑުގައިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުން މާޒްއަށް އެނގުނެވެ.

“ލޯބިވުމަކީ ކުށެއްތަ؟ އަހަރެން ނުދެނަހުރިން..”

“އަހަރެން މާޒްއާ ދޭތެރޭ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޮތަށް ދެކެމުން އަންނަނިކޮށް، އަދި މާޒްއަށް އެކަން އެނގިހުރެ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް..” އައިކާވެސް ދޫދޭކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.

“ލޯތްބަކީ ވާއެއްޗެއް ނޫން.. ވެވޭ އެއްޗެއް.. ނޫންނަމަ އިކާވެސް ރަށަށް އެރި ބީރައްޓެއްސެއްދެކެ ހަފްތާއެއްވެސް ނުވަނީސް ލޯތްބެއް ނުވީސް..” މާޒްގެ އެންމެ ޖުމްލައަކުން އައިކާގެ ދޫބަންދުވިއެވެ.

“ދެން މައްސަލައެއްނެތޭ.. އަހަރެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މާޒް ދެން އަހަރެންނަށް ނުގުޅިއްޔާ..”

“ކީއްވެ؟ ކޮބާ ސަބަބަކީ؟” މާޒް ދެރަވެފައި އަހާލިއެވެ.

“ކޮންމެ ކަމެއްގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ.. އަހަރެންނަށް ރަނގަޅީ މާޒް އަހަރެން ފެންނަ ހިސާބަށްވެސް ނައިއްޔާ..” އައިކާ އޭނާ އެދޭގޮތް ހާމަކުރިއެވެ.

“މާފްކުރޭ! އަހަރެން އިކާގެ އުފަލަށްޓަކައި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނަން.. އެކަމަކު މާދަމާ ރޭ އޮތް އިކާގެ ކައިވެންޏަށް ދާނެކަމަށް އަހަރެން ވާނީ އިކާގެ މަންމައަށް ވަޢުދުވެފަ.. އޭގެފަހުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަހަރެން އިކާ ފެންނަ ހިސާބަކަށްވެސް ނުދާނަން..” މާޒް އެހެން ބުނުމަށްފަހު މާޒް ފޯނު ކަނޑާލީ އިތުރަށް ކެތްނުވުމުންނެވެ.

“އިކާ ހާދަ ބަދަލުވެއްޖޭ.. އިކާ އަހަރެންދެކެ އެހާ ރުޅިއަންނަނީ ކީއްވެ؟ އަހަރެންނަށް އިކާ ރުޅިއަންނަވަރުގެ ކޮންކަމެއް ކުރެވިގެންތަ؟ އަހަރެންނަކީ ހާދަ ބަދުނަސީބު މީހެކޭ.. ލޯބިވެވުނީ އެންމެ މީހެއްދެކެ.. އެމީހާގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނީ ބޭކާރު.. އޭނަގެ ލޯބި ނުލިބުނުތާ ކުޑަމިނުން އަހަރެން އޭނައާ ވާހަކަދައްކާލާ އޭނަ ފެންނަ ހިސާބަށް ދާންވެސް އޭނަގެ ހިތެއް ނޭދޭ.. ކޮބާ ސަބަބަކީ؟” މާޒްގެ ދެލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަތައް އޮހެމުންދިޔައިރު ޝަކުވާތައްވީ ހިތުގައެވެ. އެއިން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ދުލާއި ހަމައަށް ގެންނާނެހާ ހިތްވަރެއް އޭނާގެ ނެތެވެ.

ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ ރެޔެވެ. ގަޑިން ނުވައެއް ޖަހަން ކައިރިވީ ވަރަކަށް އައިކާގެ އަތްފައި ފިނިވަމުން ދިޔައެވެ. އަލަތު ކައިވެންޏަށް ކުރެވެމުން އައި ދިގު އިންތިޒާރަށް ނިމުން އަންނަ ވަގުތު ކައިރިވަމުން އަންނާތީ ހިތްވަނީ އަވަސްވެފައެވެ. ލީން އައިކާގެ ގާތުގައި އިނދެ ތަފާތު އެއްޗެހި ކިޔައި ދިމާކުރަމުން ދިޔައެވެ.

ލަމްހާ ޔޫޝައުގެ ގަމީހާއި ފަޓުލޫނު އިސްތިރިކުރަން ހުރިއިރު އޭނާގެ ޚިޔާލުތައް ވަނީ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ދެކެމުން އައި ފޮނި ހުވަފެންތަކުގެ ތެރެއަށް ޣަރަޤުވެފައެވެ. ލަމްހާ ވިސްނުމެއްގައި ހުރެ އިސްތިރިކުރަން ހުރިއިރު ޔޫޝައު ހުރީ ލަމްހާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލާށެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ލަމްހާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވާ ހިނިތުންވުމާއެކު އެ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވެގެންދާތަން ފެނުމުން ޔޫޝައުގެ ހިތަށް ނުހަނު ތަދުވިއެވެ. އޭނާއަށް ހީކުރެވުނީ އޭނާ އެހެން މީހަކާ އިންނާތީ ލަމްހާ ދެރަވަނީކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީޤަތަކީ ލަމްހާ ދެރަވަނީ ދަރިމައިވުމަށް އޭނާ ދެކޭ ހުވަފެން ދުވަހަކުވެސް ހަޤީޤަތަކަށް ނުވެދާނެތީކަމެވެ. އައިކާގެ ފަރާތުން ޔޫޝައުއަށް ދަރިއަކު ލިބުނަސް އޭނާގެ ފަރާތުންވެސް ޔޫޝައުއަށް އެއުފާ ހޯދައިދޭން އޭނާ ނުހަނު ބޭނުންވެއެވެ. ޔާ ﷲއެވެ! މިއަޅާ ދަރިން ލިބުމުގެ އުފަލުން މަޙްރޫމް ނުކުރައްވާށިއެވެ! އާމީން! ލަމްހާއަށް ހިތާހިތާ ދުޢާކުރެވެއެވެ.

މާޒް އެނދުގައި ހުރަހަށް އޮށޯވެލައިގެން އޮތްއިރު އޭނާ އޮތީ ދެޚިޔާލެއްގައެވެ. އައިކާގެ ޙަޔާތަށް އަންނާނެ އެންމެ އުފާވެރި ރޭ އެތާ ހުންނަން އޭނާ ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެތާނގައި ހުންނާނެހާ ހިތްވަރު ލިބޭނެބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. އެއްކޮޅުގައި އޮތީ އައިކާގެ އެދުމެވެ. އަނެއްކޮޅުގައި އޮތީ އޭނާގެ ހިތުގެ ގޮވުމާއި އައިކާގެ މަންމައަށް ވެފައިވާ ވަޢުދެވެ. އެތަނަށް އޭނާ ނުގޮސްފިނަމަ ސަނާއަށް ވީ ވަޢުދު އުވާލެވުމާއެކު އޭނާއަށް އައިކާ ދެކިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ކުޑަވީއެވެ. އޭރުން ހިތަށް ލިބޭނީ އިތުރު އަނިޔާއެކެވެ. އަދި އެތަނަށް ގޮސްފިނަމަ އައިކާގެ ނުރުހުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. އެކަމުން އޭނާގެ ހިތަށް ލިބޭ ވޭން މާ ބޮޑުވާނެއެވެ. ދެގޮތުންވެސް އޭނާއަށް ލިބެން އޮތީ އަނިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް ވިސްނާފައި އޭނާ ދާގޮތަށް ނިންމީ އޭނާ މަންމައެއް ފަދައިން ދުށް ސަނާގެ އުފަލަށް ވިސްނާފައެވެ.

ކައިވެނީގެ ކަންތައް ނިމިގެން އޮތީ ކުޑަ ހަފްލާއެކެވެ. ދެފަރާތުގެ އާއިލާއާއި ގާތް ރައްޓެހިން އަދި ޔޫޝައު އޮފީސް ހުރިހާ މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. މާޒް އައިކާއަށް ބަލަން ހުރިގޮތް ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް އައިކާއާ ދޭތެރޭ މާޒްގެ ހިތުގައިވަނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނެއެވެ. އެވާހަކަ މީހުންގެ ތުންތުންމަތިން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ދެކެވެން ބޭނުން ނުވާތީ އޭނާ ހުރީ އެންމެންނާ އެކަހެރިކޮށް ތަންކޮޅެއް ދުރުގައެވެ. ނަމަވެސް އެންމެންގެ ތެރެއިންވެސް އޭނާއަށް އެކަކުގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވާކަން އޭނާއަށް ރޭކާނުލައެވެ. އޭނާ އެތަނަށް ވަނީއްސުރެ ނާޒްގެ ނަޒަރުން އޭނާ ވަކިވާ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ނުދެއެވެ. މާޒް އެހާ ދެރަވެފައި ހުރުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ބަޔާންނުކުރެވޭވަރުގެ އުފާވެރިކަމެއް ލިބުނެވެ.

“މާޒް އެދުވަހު އަހަރެންގެ ލޯބި ޤަބޫލުކުރިނަމަ މިރޭ ތިގޮތަށް ރޮވިފަ ބަލަން ހުންނާކަށް ނުޖެހުނީސް..” ނާޒް އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިވޭވަރަށް މަޑުމަޑުން އެހެން ބުނެލިއިރު އޭނާގެ އަޑުގައިވަނީ މަލާމާތެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ފޯނު ނަގައި ކަންފަތުގައި ޖައްސާލަމުން މީހުން މަދު ހިސާބަކަށް އޭނާ ދިޔައެވެ.

އައިކާ ހިނިތުންވެ ހުރެ އެއްލި ކަޅިއަކުން އެއްފަރާތެއްގައި ރޮވިފައި އޭނާއަށް ބަލަން ހުރި މާޒް ފެނުމުން އޭނާގެ ހަރަކާތަށް ހުއްޓުމެއް އައެވެ. ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ބައްދަލުވި ވަގުތު ބުނަން ނޭނގޭ ކަހަލަ ގޮތެއްވެގެން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު މާޒްއަށްވެސް ބުނަން ނޭނގޭފަދަ ގޮތެއްވެގެން ދިޔައެވެ.

“މިވާވަރު ބުނެދޭހިތްވޭ، ކަލާއަށް އަންގާހިތްވޭ

ތިލޯތްބަށް އެދިގެން ދާހިތްވޭ

މަގޭ ހިތް މޮޔަވާވަރުވޭ، މަގޭ ހިތް ހުއްޓޭގޮތްވޭ

އަރާމެއް މިހިތަށް ބޭނުންވޭ

ކަލާ ފެނުމުން ހީވަނީ އަހާހެންނޭ ލޯބިވޭހޭ ނިކަން

ޝަކުވާ ހިތާ ކުރެވޭ ރޮމުން، އާދޭސް ކުރާހިތްވޭ ރޮމުން

މިދެލޯ ފޮހެލާދޭން ކަލާ އަންނާށޭ، އިންތިޒާރުގާ ހުންނަމޭ ލޯބިން

*****

ހައިރާންވާވަރުވޭ އިނގޭ ފަރިކަން ފެނުމުން، ހިތާ ކުޅެލާފާ ދާކަށް ނޭދެން ލޯބިވާއޭ

ސިއްސައިގެން ދާގޮތްވޭ ހިނިތުންވެލުމުން، ލޮލާ ލޯ ސީދާވީމާ ވާގޮތް ނޭނގެނީއޭ

ލޯބިވޭ ނިހާޔަތަށް ހިތް އެދޭ އެހާވަރަށް، ލޯމަރާލުމުންވެސް ފެންނަހެން ހީވަނީއޭ

ޝަކުވާ ހިތާ ކުރެވޭ ރޮމުން، އާދޭސް ކުރާހިތްވޭ ރޮމުން

މިދެލޯ ފޮހެލާދޭން ކަލާ އަންނާށޭ، އިންތިޒާރުގާ ހުންނަމޭ ލޯބިން..”

މާޒް އެނބުރި ދިޔަތަން ބަލަން އައިކާ ހުއްޓާ ސިހުނީ ޔޫޝައު އޭނާގެ އަތުގައި ހިފާ ގޮވާލުމުންނެވެ.

“ކިހިނެއްވީ؟ ކޮން އެއްޗެއް ތި ބަލަނީ؟” ޔޫޝައު އައިކާ ބަލަންހުރި ދިމާއަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ.

“ދެންމެ އެދިމާގަ މީހަކު ހުރިތަން ފެނުނީމަ ބަލާލީ.. އެހާ އެކަހެރިކޮށް ހުރީމަ..” އައިކާ ނަން ނުބުނެ ހާމަކުރީ ހަޤީޤަތުން އެއްބައެވެ.

“އެހެންތަ؟ އެވާނީ އޭނައާއެކީ އަންނާނެ އިތުރު މީހަކު ނެތް މީހަކަށް ކަންނޭނގެ.. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އޭނައަށް ހަމަ ތިކަހަލަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކު ލިބޭތޯ އަހަރެން ދުޢާކުރަން.. އާމީން!” ޔޫޝައު މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އެއަޑުގައިވާ ހިތްހެޔޮކަމުން އައިކާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ.

“އަހަރެންނަށް ތިކަހަލަ ފިރިއަކު ދެއްވީތީ މާތް ﷲއަށް ޙަމްދުކުރަން..” އައިކާ ހިތާހިތުން ބުނެލިއެވެ.

ދެފަރާތުގެ ގާތް މީހުންނަށް ދިން ކެއުން ނިމުމުން އައިކާ ގޮވައިގެން ޔޫޝައު ދިޔައީ އޭނާގެ ގެއަށެވެ. އޭނާ ދިޔައިރު އޭނާއާއި އައިކާއަށްޓަކައި ވަނީ ޚާއްސަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރިއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ އަލަތު ކައިވެނި ނޫނަސް އައިކާގެ އަލަތު ކައިވެންޏަށްވާތީ އެއުފާ އޭނާއަށް އިހުސާސްކޮށްދޭން ބޭނުންވާތީ ލަމްހާ ކޮށްފައިވާ ކަންތަކެވެ.

ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއެކު ދެން ވާނެގޮތް ހިތަށް އެރުމުން އައިކާގެ އަތްފައި ފިނިވިއެވެ. ކޮންމެ އަންހެންކުއްޖަކަށްވެސް އާ ކައިވެނީގެ ރޭ މިފަދަ އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވޭބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ނޫންނަމަ މީ އޭނާގެ ފިނޑިކަމުން ވާ ގޮތްތަކެއްބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ހާސްކަން ފޮރުވުމަށްޓަކައި އޭނާ ގޮސް އެނދުގައި އިށީނދެ ދެފައި ނަގާ މެޔާ ކައިރިކޮށްލައިގެން އިނެވެ. އެވަގުތު ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ޔޫޝައު އެތެރެއަށްވަދެ ދޮރު ތަޅުލުމުން އޭނާއަށް ދެފައި ވަކިން ބޮޑަށް މެޔާ ގާތްކޮށްލެވުނެވެ. އައިކާގެ ހާލަތު ވިސްނި ޔޫޝައު ހިނިތުންވެލަމުން އައިސް އެނދުގައި އިށީނދެ ވަރަށް ފުންކޮށް އައިކާއަށް ބަލާލިއެވެ. ޔޫޝައުގެ ތޫނު ނަޒަރުން އައިކާއަށް ލަދުން އިސްޖަހާލެވުނެވެ. ޔޫޝައު އައިކާގެ ދަތްދޮޅިދޮށަށް އަތް ލައްވާ އިސްއުފުލާލިއެވެ.

(ނުނިމޭ)

19

42 Comments

 1. Saandy

  November 28, 2017 at 3:58 pm

  Assalaam A’laikum!! Miothy “AIKAA” vaahakaige 18 vana bai.. Lasveethy kiyuntheringe kibain maafah edhen.. Insha Allah!! Dhen eheneh nuvaane.. Ummeedhu kuran hurihaa kudhinnahves kamudhaane kamah.. Mistakes faahaga kohdhinumaky Saandyge v bodu edhumeh.. Hurihaa kudhinnahves v baajjaveri dhuvahakah edhen.. Love u all 🙂

  • Saandy

   November 28, 2017 at 4:29 pm

   Next part maadhamaa up kolladheynan.. Insha Allah!! 🙂

 2. HuhH

  November 28, 2017 at 4:14 pm

  V foohivey e aikaa yooshau gandaa mary kuryma..maaz kihaa dheravaanetr..

  • Girl

   November 28, 2017 at 4:31 pm

   I agree

  • Saandy

   November 29, 2017 at 11:46 pm

   ThanQ HuhH.. Enmennakah ufaleh nulibeyne ehnu 🙂

 3. Liu

  November 28, 2017 at 4:18 pm

  V salhi

  • Saandy

   November 29, 2017 at 11:52 pm

   ThanQ Liu 🙂

 4. Hana

  November 28, 2017 at 4:50 pm

  Vvvv foohi aika ushau aw marry kuryma maaz kihaa dherawaane

  • Saandy

   November 29, 2017 at 11:53 pm

   ThanQ Hana 🙂

 5. Mysh

  November 28, 2017 at 5:38 pm

  Yaayyy..aika aai yooshau finally marry kury..maaz mee kon kahala myheh..maaz aika dheke loabi vyma aika eiy kusheh kamah belyma eiy mahsala eh ekm naaz maaz dheke loabi vyma maaz eiy kushah kamah belun eiy mahsala eh noon..saandy stry v rythi inge..kyp it up?❤

  • Saandy

   November 30, 2017 at 12:27 am

   ThanQ Mysh 🙂

 6. DHIM

  November 28, 2017 at 6:07 pm

  Aika ah hury aika frnifa..v foohi.

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:09 am

   ThanQ DHIM 🙂

 7. Xna

  November 28, 2017 at 7:18 pm

  Maaz +naaz?..gulhey
  Stry salhi…avahah kian beynmee .

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:11 am

   ThanQ Xna 🙂

 8. Yaloo

  November 28, 2017 at 7:22 pm

  Stry vvv salhi n trailer ga bunefa ingothun viyyaa aika ge life vvv bodah change vgn dhaane dhww saandy..waiting for nxt prt..

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:13 am

   ThanQ Yaloo 🙂

 9. Goma

  November 28, 2017 at 7:39 pm

  Saandy ah thanq vvv reethi

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:14 am

   ThanQ Goma 🙂

 10. xee

  November 28, 2017 at 8:06 pm

  Naax ulheny marry kohgen nehnu dhoa saandy

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:21 am

   ThanQ Xee.. Let’s see dhw 🙂

 11. [email protected]

  November 28, 2017 at 11:05 pm

  Wow..nice ingey vr..finally they r married..poor maax dhw..?lets see what heppens next..
  waiting❤❤❤

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:21 am

   ThanQ Aish 🙂

 12. Mif

  November 28, 2017 at 11:56 pm

  Nice keep it up

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:22 am

   ThanQ Mif 🙂

 13. Gal

  November 29, 2017 at 1:01 am

  How many parts r in this story ?n can’t wait for the next part

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:23 am

   ThanQ Gal.. Adhi neynge kithah bai kameh.. Ekkoh liye ninmaafa othy.. Ekam bai bayah bahaafaeh noon hunnaany.. Ehenve neynge vaki adhadheh bunaakah.. Ekam adhi eba oiy fudhey varehge baeh 🙂

 14. Anonymous

  November 29, 2017 at 5:48 am

  kobaa saandy ah hiy kiyaafa hunna meehaaa… neitha jahaalaane molhu commenteh….
  saaandyyy 🙂 🙂 🙂 alhe vahaka varah reethi hisaabakun hiy thalhuvaafa thi ninmaaly… haadha romantic vaaney hithah arany

  • lavazza

   November 29, 2017 at 9:52 am

   mithaa noolhey saandy ah hiy kiyaafa hunna meeheh..
   thee kanneyge emyhaky dho… dhn lalalaa.. zuvaabeh nufeshifa viyaa thi hunnany

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:24 am

   ThanQ Anonymous 🙂
   Pls.. Zuvaabu kuran noolhebala evves kujjaku 🙁

 15. lavazza

  November 29, 2017 at 9:52 am

  v reethi

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:25 am

   ThanQ lavazza 🙂

 16. Appy

  November 29, 2017 at 9:57 am

  Hei saandy ….rythi mi bai vx aslu 18 vana bai kiyan fashaafa vaanuva neyngigen balaali iru nukiyaa 3 parts in hehe anehka ebai thah kiyaafa mikiyaaly vaahaka hama obines to the maxx. ..ekam v dhera vey baeh comments kiyaafa dhen hama kamunudhiyayas rythi kon bunyma ok ehnu dhimaalah hadi ehchis nukiyaa …dhen v bolah undhagoo vey comments fenunas but saandy vv gud ehaa hadi kon comments dhyfa huri iru vx v rythi kon reply dhyfa hury ….

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:26 am

   ThanQ Appy.. Hehehe.. Kurin dhiya 2 parts ga Appyge commenteh netheema v miss viyey konme partehga comment kohfa e 2 partga netheema 🙂

 17. Naxu

  November 29, 2017 at 1:26 pm

  Saandy mibaivess varah salhi. Mihaaru aikaa dheke foohivejje maaz ah ehen hadhaathy, adhi youshauvess aikaa dhookohlyma aikaa maax kairiah dhaanjeheyne, sandy mee mihaaru Esfiya saituga liyaa emme emme emme rewthi First Story,

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:27 am

   ThanQ Naxu 🙂

 18. Nihu

  November 29, 2017 at 1:27 pm

  Saandy mibaivess varah salhi. Mihaaru aikaa dheke foohivejje maaz ah ehen hadhaathy, adhi youshauvess aikaa dhookohlyma aikaa maax kairiah dhaanjeheyne, sandy mee mihaaru Esfiya saituga liyaa emme emme emme rewthi First Story,

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:28 am

   ThanQ Nihu 🙂

 19. Kim seokjin

  November 29, 2017 at 6:04 pm

  Aikaa maaz ah kanthah kuraa gothun v foohivey.. ??? But story nice….❤❤❤❤

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:29 am

   ThanQ Kim seokjin 🙂

 20. Fahu

  November 29, 2017 at 6:32 pm

  Vrh salhi

  • Saandy

   November 30, 2017 at 1:29 am

   ThanQ Fahu 🙂

Comments are closed.