“އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން އަޑުއަހާކަށް. އަޑުއަހާނެ އެއްޗެހި އަޑުއިވިއްޖެ. އަހަރެން މިކްޔަން ބޭނުންވިގޮތަށް މިދަނީ މިކްޔަން ދޫކޮށް. ނަޝްވާއަކާ އެކީ ދެން އުފަލުގައި އުޅޭ” ޔާނާ ނިކުތުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. މިކްޔަން އަށް އެއްމެ އަސަރު ކުރީ ޔާނާ މިކްޔަންއޭ ކިޔާ މުހާތަބު ކުރުމުންނެވެ. ވީދެރައިން ޔާނާގެ އަތުގައި ހިފާ އެމޫނަށް ބަލާލީ ނުދާށޭ ބުނާފަދައިންނެވެ. އޭރު އެލޯ ވަނީ ކަރުނުން ފުރިފައެވެ. ޔާނާވެސް އެއްމެ ފަހު ފަހަރަށް ކަރުނަވީ ލޮލަކުން މިކްޔަންއަށް ބަލާލިއެވެ. ދެމީހުންގެ ލޮލުން ފެންނަމުންދިޔައީ ލޯތްބާއި ވޭނެވެ. ޔާނާ މަޑުމަޑުން ފަަހަތަށް ދެތިންފިޔަވަޅު އަޅާލިއެވެ. އެއާއެކު ދެމީހުންގެ އަތް މަޑުމަޑުން ދުރުވެގެން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ޖަހާލި ބާރު ގުގުރީގެ އަޑުން ހީވީ މުޅި ކާއިނާތުވެސް އެދެމީހުން ވަކިވުމުން ހިތާމަކުރާހެންނެވެ.

**********************************

ޔާނާ އެގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ މިކްޔަން އާދޭސް ކޮށްކޮށް ހުއްޓައެވެ.

*****

ފޮށި ހިފައިގެން ގެއަށް ވަން ޔާނާ ފެނި ޓީވީ ބަލަންއިން ލާރާއަށް ކޮޅަށްތެދުވެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭގެއެވެ. ތެޅެމުން ފޮޅެމުން އޭނާއަށް ލާރާ ކައިރިއަށް ދެވުނެވެ. “ދޮންތާ މީ” ލާރާއަށް މިހާހިސާބަށް ބުނެވުނުތަނާ ޔާނާ ލާރާގެ ގައިގައި ބައްދާލާފަ އަޑުން އަޑުނަގާ ރޯންފެށިއެވެ.

ޔާނާ ރޯއަޑަށް ކޮޓަރީގައި އޮތް ޒިޔާދުވެސް ނިކުތެވެ. “ދަރިފުޅާ ކިހިނެއް ވީ؟” ޒިޔާދުވެސް ހާސްވެފައި އަހާލިއެވެ. އަނެއްކާ މިކްޔަން ޔާނާ ވަރިކުރީ ހެއްޔެވެ. ޒިޔާދު ޔާނާ ގޮވައިގެން ގޮސް ސޯފާގައި ބޭންދިއެވެ. “ޑޭޑް މިކްޔަން އަހަރެން އުއްމީދު ކުރިފަދަ މީހަކަށް ނުވި” ޔާނާ ގިސްލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަދި ވީގޮތް ކިޔާދިނެވެ. ލާރާއަށް ހުރީ ގަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. އޭނާއަށް މިކްޔަންގެ ލޮލުން ލޯބިނޫން އިތުރުއެއްޗެއް ޔާނާއަށްޓަކައި ނުފެނެއެވެ. ހަމަ އޭނާގެ ދޮންތަބެ އެޖެއްސީ ހުސް އެކްޓް ހެއްޔެވެ.

ޒިޔާދުގެ ގާތަށް ރުޅިއައިވަރުން އަތްމުއްކަވާލެވުނެވެ. “އަހަރެން މިކްޔަން މަރާލާނަން” ޒިޔާދު ކޮޅަށް ތެދުވެފަ ދާންއުޅުނެވެ. “ނޫން ޑޭޑް ޕްލީޒް” ޔާނާ ކަރުނަވީ ލޮލަކުން ޒިޔާދުއަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ޑޭޑް މިކްޔަންއަށް ނަފްރަތު ނުކުރޭ. އޭނަ އެހެން ކަންތައްކުރީ އޭނާގެ ލޯބި ހޯދަން. ހަމަ އަހަރެންވެސް މިކްޔަންގެ ލޯބި ހޯދަން މިކްޔަން އަށް ކައިވެނި ކުރި ފަދައިން. އެކަމް އަހަރެންނަކަށް އޭނާއަކަށް ދުވަހަކު މާފެއް ނުކުރެވޭނެ. އޭނާ އަށް ކޮން ހައްގެއް” ޔާނާ އަށް ރޮވެންފެށުނެވެ.

“ޑޭޑް އަހަރެން ބަނޑުވެސް ބޮޑު.” ޒިޔާދުގެ ލޯބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. “އަހަރެން ހީކުރީ މިހަބަރު ލިބުމުން އެއްމެ އުފާވާނީ މިކްޔަން ކަމަށް. އެކަމް އަހަރެންނަށް ކުރެވުނީ ކުއްހީއެއް” ޔާނާ ޒިޔާދުގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތޯއެވެ.

“ދަރިފުޅާ ހިތްވަރު ކުރަންވާނެ. ދަރިފުޅުގެ ބަނޑުގައި ތިއޮތް ތުއްތު ދަރިފުޅަށްޓަކައި ވެސް ހިތްވަރު ކުރަން ވާނެ”

“އާން. ބައްޕާ. އަހަރެން މިދަރިފުޅު ބަލާނީ ވަރަށް ލޯބިން. ބައްޕަ އަކާ ނުލައި. އަހަރެން ބޭނުން މިތަނުން ދުރަށްދާން” ޔާނާ ދެލޯ ފޮހެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ލާރާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭގިފައެވެ. “އަހަރެން މާދެން އެގާރާއިގެ ފްލައިޓުން މިއުޅެނީ ލަންޑަނަށް ދާން. ދުވަހަކު މިކޮޅަކަށް ނާންނާނަން” ޔާނާ މިހެން ބުނުމުން ޒިޔާދު އަށް ކީކޭހޭ އަހާލެވުނު އިރު ލާރާ ފުންވިސްނުމަކަށް ގެނބިގެންދިޔައެވެ.

“އެކަމް ދަރިފުޅާ. ޑޭޑް ކިހިނެއް” ޒިޔާދުއަށް މިހިސާބަށް ބުނެވުނުތަނާ ޔާނާ ޒިޔާދުގެ އަތްމަތީ އަތްބާއްވާލިއެވެ. “ޑޭޑް. އަޅުގަނޑު އެކަނި ދާނީ. ޑޭޑް ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު ހުންނާނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސާލަދީ”

“އަހަރެންވެސް ދާނަން” ލާރާ ވެސް ބުނެލިއެވެ. “ކޮއްކޮ އަށް މީ ވަރަށް މުހިއްމު އަހަރެއް. ކޮއްކޮ ދާނެ ކަމެއް ނެތް” ޔާނާ ބުނެލިއެވެ.

“ދޮންތަ ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ބުންޏަށް އަހަރެން ދާނަން. ދެޓްސް އިޓް. ކޯސް އެކޮޅުންވެސް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ. އަހަރެން ދޮންތަ އަށް އެހީވާން ބޭނުން” ލާރާ ކުރުނުކޮށް އެހެން ބުނުމުން ޔާނާ އެއްބަސްވިއެވެ.

“އަހަރެން ލަންޑަންއަށް ބަދަލު ވި ވާހަކަ އެކަކު ކައިރިވެސް ނުބުނައްޗޭ ޑޭޑް. ހާއްސަކޮށް މިކްޔަން” ޔާނާ މިހެން ބުނުމުން ޒިޔާދު ބޯޖަހާލިއެވެ. “އަދި އެއްވާހަކަ ޑޭޑް. މިކްޔަން އަޔަސް ޑޭޑް ޖެހޭނެ ރީއްޗަށް ވާހަކަ ދައްކަން. ޕްރޮމިސް މީ ޑޭޑް” ޔާނާ މިހެން ބުނުމުން ޒިޔާދު ދުރު ބަލާލީއެވެ. އަހަރެންގެ ދެލޯފަދަ ނޫރު ގެ ހަޔާތް ބަރުބާދު ކޮށްލީމަވެސް އަހަރެން ވީ އޭނާއާ ރީއްޗަށް ވާހަކަ ދައްކަން ހެއްޔެވެ. މުޅިއުމުރުގައިވެސް ޔާނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ވެއްޓުނަ ނުދީ ބުނިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނީ ކިހާލޯބިންހެެއްޔެވެ. މިއަދު އަބަދު ޔާނާ އަށް އެޖެހުނީ ރޯށެވެ. އެކަމަކުވެސް ވީއޭނައަށް ރީއްޗަށް ވާހަކަ ދައްކަން ހެއްޔެވެ. ނޫނެކެވެ. އަހަރެންނަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޒިޔާދު ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލީ ރުޅިވެރިކަމާއެކުއެވެ.

“ޑޭޑް ޕްލީޒް އަހަރެން ބުނީތީ. ޕްލީޒް” ޔާނާ އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ. ޒިޔާދު ބޯޖަހާލީ އެހެން ގޮތެއް ނެތުމުންނެވެ.

“ދަރިފުޅު ދެން މިކްޔަންއާއި ވަރިވީތަ؟” ޒިޔާދު އަހާލިއެވެ.

“ނޫން. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އަހަރެން ބޭނުން މިކްޔަންގެ އަންބެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނަން. އެއަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ލޯބިވެވުނު ހަމައެކަނި މީހަކީ” ދުރުބަލާލަމުން ޔާނާ ބުނެލިއެވެ. ޒިޔާދު ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭގިފައެވެ. ޔާނާ މިކްޔަންދެކެ އެވަނީ ހާދަހާ ލޯތްބެކެވެ.

“އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ދެން މިކްޔަންގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް. އޭނާއާ ބެހޭ އެކަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް. އަހަރެންނަށް މިކްޔަންގެ ހަނދާން އާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްޗޭ” ޔާނާ މިހެން ބުނެ އެތަނުން ދިޔައީ އެވެ. ލާރާ ޔާނާ ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. ޔާނާ އެއްމެ ފަހުން އެބުނި ޖުމްލަ އެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައެވެ.

*****

ޒިޔާން ނަޝްވާ ގެއަށް ލާންއާއިރު ފާތުމަ ދެއަތް ހަލުވާފައި ހިނގަމުން ގެއާއި ދިމާލަށް އަންނަނީއެވެ. އެމޫނުމަތީ ވަނީ ނުރުހުންތެރިކަމެވެ. ފާތުމަ އަށް ނަޝްވާ ފެނުމުން ހިނގުން ބާރުކޮށްލާފައި އައިސް ހުއްޓުނެވެ. “ކޮންތާކުން ތިއައީ. މުޅި ހުޅުމާލޭގައި ނަޝްވާ ދާނެ ތަންތަން ބަލާފައި މިއައީ” ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ފާތުމަ ބުނެލިއެވެ.

“މާމާ. އޭނަ އަޅުގަނޑާއެކީ މާލެ ގޮއްސަ އެއައީ” ޒިޔާން ބުނެލިއެވެ. ޒިޔާން މިހެން ބުނުމުން ފާތުމަގެ ރުޅިގަނޑު ދިޔަތަނެއް ވެސް ނޭނގުނެވެ. “އެހެންތަ. ނޭނގޭނެއްނު ނުވެސް ބުނެ ވިއްޔަ ދިޔައީ. އަހަރެން ހީކުރީ ނަޒީހް ކައިރި ކަމަށް ހުންނާނީ. އެހެންވެ އެގެއަށް ވެސް ގޮސްލާފައި މިއައީ”

“މާމާ ނަޝްވާ އަހަރެންނާ އިންނަން އެއްބަސް ވެއްޖެ” ޒިޔާން މިހެން ބުނުމުން އިސްޖަހައިގެން ހުރި ނަޝްވާ ޒިޔާންއާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އަހަރެން މީނައާ އިންނަން އެއްބަސް ވީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔެވެ. އިންނަން އެއްބަސް ވެވޭނީވެސް ޒިޔާން އިންނަން އެހި ނަމަނޫންހެއްޔެވެ.

“ނާހަމަ ތެދެއް. ދަރިފުޅަށް ވިސްނުނީތަ. މާމަ ހާދާ އުފާވެއްޖޭ ދަރިފުޅަށް ވިސްނުނީމަ.” ފާތުމަ ނަޝްވާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. ނަޝްވާގެ ދެލޯ ފެންކަޅިވީ ފާތުމަ އެހާދުވަސް ފަހުން އޭނާއާ ދިމާލަށް ދަރިފުޅާއޭ ކިޔާ ގޮވާލީމައެވެ. ވީއުފަލަކުން ފާތުމަ ގައިގައި ނަޝްވާ ބައްދާލިއެވެ. “ދުވަހަކު މާމަ ރުޅިއަންނަ ވަރު ކަމެއް ދެން ނުކުރާނަން”

“އަލްހަމްދުލިﷲ. ދަރިފުޅު އަވަހަށް އާދޭ އިނގޭ ގެއަށް. ވަރަށް ލަސްވެއްޖެ” ފާތުމަ މިހެން ބުނެ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ނަޝްވާ ޒިޔާންއަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު ޒިޔާންވެސް ހުރީ ނަޝްވާއަށް ބަލާށެވެ. ޒިޔާން މަޑުމަޑުން އެއްކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވިއެވެ.

“ވިލް ޔޫ މެރީ މީ؟” އަތްދިއްކޮށްލަމުން ޒިޔާން ބުނެލިއެވެ. އަތްދިއްކޮށްލިހެން ހީނުވެ ނަޝްވާ އެއަތުގައި ހިފާލިއެވެ. “ޔެސް ޔެސް” ޒިޔާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލާފައި ތެދުވިއެވެ. “އޭ ނަޝް ފޯނު ދީބަ. މާލެ ގޮއްސަ މީހަކަށް ގުޅައިގެނެއްނު އަހަރެން ބަލައި މީހަކުގެންނަންވެސް އިނގޭނީ. މާދެން ފޯނު ގެނެސްދޭނަން” ނަޝްވާ އޯކޭއޭ ބުނެ ފޯނު ޒިޔާންއަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. “ގުޑް ނައިޓް. މާދެން އައިސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދައްކާނީ ދޯ. ދެން ދޭ. އައި ލަވް ޔޫ” ޒިޔާން މިހެން ބުނުމުން ނަޝްވާގެ މޫނު ރަތްވެގެން ދިޔައީ ލަދުގަންވަރުންނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެނބުރި ގެއަށް ވަނީވެސް އެހެންވެއެވެ. ޒިޔާން ހިނިތުންވެލާފައި ނަޝްވާގެ ފޯނާ ކުޅެމުން ހިނގައިގަތެވެ.

******

ލާރާ އޭނާ ކައިރި ނިދިފައި އޮތް ޔާނާއަށް ބަލާލިއެވެ. ރޮއި ރޮއި ޔާނާއަށް ނިދީގެ ތެރެއިންވެސް ދިޔައީ ގިސްލެވެމުންނެވެ. އޭނާގެ ލޯބިވާ ދޮންތަގެ ހާލާ ހިތާމަކުރާ ހާލު ލާރާ ފޯނު ނަގައި ޒާއިން އަށް މެސެޖެއް ކޮށްލިއެވެ.

******

ނުނިދިފައި އޮތް ޒާއިން އަށް މެސެޖެއް އައުމުން ބަލާލިއެވެ. ލާރާގެ މެސެޖެއްކަން އިނގުމުން ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް ކުރު މެސެޖެކެވެ. *މާދެން ހެނދުނު ނުވައެއް ޖަހާއިރު ރަސްފަންނަށް އައިސްދީ* ޒާއިންއަށް ހިންދިރުވާލެވުނެވެ. އަނެއްކާ ކީއްވީބާވައެވެ. ޒާއިންގެ ހިތްތެޅެން ފެށުނެވެ.

******

ދެލޯ ހުޅުވާލި މިކްޔަން އަށް އޭނާއަށް އޮވެވުނީ ތަށިމުށި މަތީގައި ކަންވެސް ރޭކާލީ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. އޭނާއަށް ރޭގަ ނިދުންއިރެއް ވެސް ނޭނގެއެވެ. މިކްޔަން ތެދުވެ ގާތުގައި އޮތް ޔާނާގެ ފޮޓޯ ފްރޭމް ނަގައި އޭގައި ފިރުމާލީ އަސަރާއެކީއެވެ. “ބޭބީ ޕްލީޒް ކަމް ބެކް.” ފިރިހެނަކަށް ވިޔަސް އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބައިގަތެވެ. މިކްޔަން ދެލޯފޮހެލާ ތެދުވިއެވެ. މިއަދު އެގެއަށް ޔާނާ ބަލައި ދާނީއެވެ. އަސްލު ހަގީގަތް އިނގުމުން ޔާނާ އަށް ވިސްނޭނެއެވެ.

******

ޒާއިން ތުމުން ލަވައެއްގެ ރާގު އަޅުވާލަމުން ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ ލާރާއާ ބައްދަލު ކުރަންދާށެވެ. މިއަދަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެން ދާނެ ދުވަސްކަން ނޭނގޭހާލުއެވެ.

ޒާއިން ސިޓިންގްރޫމަށް ނިކުން އިރު ޔާނާ ފެންނަން ނެތުމުން ހައިރާންވިއެވެ. އެހެންޏާ މިގަޑީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހެދޭތޯ ބަދިގެ ތެރޭ ޔާނާ އުޅޭނެ ވިއްޔާއެވެ. އެކޮޓަރިއަށް ދާން ހިތަށްއެރިޔަސް ނުވައެއް ޖަހާފައި ހުރުމުން ޒާއިން ހިޔާލު ބަދަލުކޮށްލާފައި ގޭން ނިކުތެވެ.

ޒާއިން ރަސްފަންނަށް ދިޔައިރު ރުކެއްގެ ކައިރި ލާރާ ހުރީ ފުރަގަހަށް އެނބުރި ހަށަން ބަދެލައިގެނެވެ.

“ގަޑި ނުޖެހި އާދެވުނު ދުވަހެއް ދޯ. ބައިދަވޭ. ޖަވާބެއްދޭންތަ ތިއައީ؟” ޒާއިންގެ އަޑުއިވުމުން ލާރާ ފަހަތަށް އެނބުރި ޒާއިންއާ ކުރިމަތި ލިއެވެ. “ހޫމް. ތިހީވީ ރަނގަޅަށް. މިއައީ ޒާއިން އަށް ޖަވާބެއް ދޭން. އެކަމް ފުރަތަމަ ބުނެބަލަ. ކީއްވެ މާކޫލް ކޮށް ތިހިރީ. ތިހިތަށް އަސަރެއް ނުކުރޭތަ ދޮންތަބެ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރީމަވެސް؟” ޒާއިން ހެވިފައި ހުރުމުން ލާރާ ގާތަށް ރުޅިއައެވެ.

“ދޮންބެ ކީއްކުރީތަ؟” ޒާއިންއަށް ހައިރާންވީވަރުން އަހާލެވުނެވެ. “ވާއު. ނުވެސް އިނގޭދޯ. ދެން ބުނޭ އަހަރެންގެ ދޮންތަ ތިގޭން ނިކުން ކަމެއްވެސް ނޭނގެއޭ” ލާރާ މިހެން ބުނުމުން ޒާއިންއަށް ބާރަކަށް ވަޓްއޭ ބުނެލެވުނެވެ. “ހަމައަސްލުވެސް ނޭނގޭ. ތީ ކިހިނެއް” ޒާއިން މިހެން އެހުމުން ލާރާ އަސަރާއެކީ ވީގޮތް ކިޔާދިނެވެ. ޒާއިން އަށް ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. އޭނާގެ ދޮންބެ ހަމައެހާ ގޯހީހެއްޔެވެ.

“އަހަރެން ޒާއިންއާ ގުޅެން ދޮންތަ އޯކޭ ވާނެ. އެކަމާ އަހަރެން ޝައްކެއްވެސް ނުކުރަން. އެކަމް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ދޮންތައަށް ދޮންތަބެ ގެ މަތިން ހަނދާންކުރުވާނޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް. އަހަރެން މިއުޅެނީ މިއަދު މާލެ ދޫކޮށް ދާން.” ލާރާ ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އޭނާ ބުނަން މިއުޅެނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާ ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މިއަދު މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. މި މަޖުބޫރުކަންނެތް ނަމަ ކިހާހެޔޮހެއްޔެވެ.

“ޒާއިން އައިމް ސޮރީ. އަހަރެންނަށް މިނޫންގޮތެއް ނެތް. އަހަރެންގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާފައި ދިރުއުޅުމައިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ހީކުރަން” ލާރާ މިހެން ބުނެ ޒާއިންއަށް އެއްޗެކޭ ބުނުމުގެ ފުރުސަތުނުދީ ފަސްއެނބުރި ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ހިނގަމުން ދިޔައިރުވެސް ލާރާއަށް ގިސްލެވެމުން ދިޔައެވެ.

ޒާއިން އަމިއްލަ ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލީ އޭނާގެ ބަދުނަސީބްކަން ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަލޯބި ބީވެގެން ދިޔައީއެވެ. ޒާއިންއަށް ކެތްނުކުރެވިގެން ރޮވުނެވެ.

*******

ލާރާ އާއެކީ ގޭން ނިކުތް ޔާނާ ޒިޔާދުގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “ކޮންމެ ދުވަަހަކު ގުޅައްޗޭ” ޒިޔާދު މިހެން ބުނުމުން ޔާނާ ބޯޖަހާލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތްއެދި ގޮވަމުން ދިޔައީ އެއްފަހަރު މިކްޔަންއާ ބައްދަލު ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ދެފަރާތަށް ބޯހޫރުވާލުމަށްފަހު ގޮސް ކާރަށް އެރިއެވެ. އޭނާއަށް މިކްޔަންއާއި ނުލައި އުޅެވޭނެކަން މިކްޔަންއަށް މިފަހަރު އަންގާލާނެއެވެ.

ލާރާވެސް ޒިޔާދުގެ ގައިގައި ބައްދާލާފައި ގޮސް ކާރަށް އެރިއެވެ. ޒިޔާދު ކާރު ދިޔަދިމާލަށް ބަލަންހުރީ ފެންކަޅިވެފައެވެ.

******

ޒާއިން ގެއަށް ވަންއިރު މިކްޔަން އުޅެނީ ބޭރަށް ދާށެވެ. ޒާއިން ފެންނަ ކަމަށްވެސް ނަހަދައި އެތެރެއަށް ދިޔައީ އައިއްސަ ހުރި ރުޅިއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. މިކްޔަންއަށް އެވީގޮތް އިނގުނެވެ. ނަމަވެސް ޒާއިން އަށް ވިސްނޭނެ ނަމައެވެ. މިކްޔަން ސޯފާގައި އިށީއިނދެލީ ހިތަށް ތަދެއް އެރުމުންނެވެ.

“އަން މިއަކީ ދޮންބެދައްތަ އެގާރަ ޖެހީމަ ދޭށޭ ބުނި އެއްޗެއް. އަހަރެންނަށް އިނގޭ އެގާރަ އަދި ނުޖަހާކަން. އެކަމް ކަލޭގެ އެއްޗެއް އަހަރެންގެ އަތުގައި ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން” ޒާއިން އައިސް ފައިލް މިކްޔަންގެ އުނގަށް އެއްލާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.

މިކްޔަން ތެޅި ތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކީ ފައިލް ހުޅުވާލިއެވެ. އޭގައި އޮތް ޕްރެގްނެންސީ ރިޕޯޓް ފެނި މިކްޔަންއަށް އަނގަމަތީ އަތްއަޅައި ލެވުނީ ވީއުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެއްމެ ސިކުންތެއްވެސް ލަސްނުކޮށް މިކްޔަން ބޭނުންވީ ޔާނާ ކައިރިއަށް ދާށެވެ. ނަމަވެސް ތެދުވުމާއެކީ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނު ގަނޑުކޮޅު ފެނި މިކްޔަން އެނަގައި އަނެއްކާވެސް ސޯފާގައި އިށީއިނދެލިއެވެ.

*އަހަރެން އޮޅުވާލާކަށް ނެތިން. މިހާރު އިނގޭނެ އަހަރެން މިއިނީ ބަލިވެކަން. އަހަރެން ޕްރެގް ވިޔަސް މިކްޔަން ކައިރިއަށް އަނބުރާ އަންނާނެ ކަމަށް ހީނުކުރައްޗޭ. އަހަރެން މިއަދު މި މާލެ ދޫކޮށް މިދަނީ މިކްޔަންއާ ދުރަށް. އައި ވިޝް ޔޫ އަ ހެޕީ ލައިފް. ހާސްނުވޭ. އެއްފަހަރު ވެސް ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނަން އަހަރެންގެ ބަނޑުގައި މިއޮތީ މިކްޔަންގެ ދަރިއެއްކަމެއް. މި ދަރިފުޅު މިކްޔަން އަކާ ދުރުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ކޮންމެ މަހަކު ބޭބީގެ ފޮޓޮއެއް ޑޭޑް ލައްވައި ފޮނުވާނަން. އަދި މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭބީ އާއެކު ވީޑިއޯ ކޯލެއްވެސް ކުރާނަން* މިކްޔަން އަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނެވެ.

“ނޫން ނޫން ނޫން ޔާނާ ޕްލީޒް ނުދޭ. ކިހިނެއް އަހަރެން ބުނެދޭނީ ލޯބިވާވަރު. އަހަރެމެންގެ ދަރިފުޅަށްޓަކައިވެސް” އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގިސްލެވޭ ހާލު މިކްޔަން ބިންމައްޗަށް ތިރިވިއެވެ. “ދޮންބޭ” ރޮވިފައިވާ އަޑަކުން ޒާއިން ގޮވާލުމުން މިކްޔަން ބޯހިއްލާލާފައި ބަލާލިއެވެ.

ޒާއިން އަށް އޭނާގެ ދޮންބެ ޔާނާދެކެ ހަގީގަތުގައިވެސް ލޯބިވާކަން އިނގިއްޖެއެވެ. ޒާއިން ގޮވާލުމުން މިކްޔަން ރޮއިރޮއިފައި ސިޓީގައި އޮތް އެތި ކިޔާދިނެވެ. “ދޮންބެ ކިހިނެއް އުޅޭނީ ޔާނާއާ ނުލައި. ދޮންބެ އަށް އިނގެޔޭ ކުރިން ދޮންބެއަށް އުޅެވުނީ ގޯސްކޮށްކަން. އެކަމް އެކަމް” މިކްޔަން ރޮމުން ރޮމުން ކިޔާދިނެވެ. އެއަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް ތެދުވިއެވެ. “އަހަރެން ޔާނާ ދިޔަޔަކަ ނުދޭނަން” މިހެން ބުނެ މިކްޔަން ބޭރަށް ދުއްވާގަތީ މޮޔަޔަކު ފަދައިންނެވެ.

ހަމްދަރުދީގެ ނަޒަރަކުން ޒާއިން މިކްޔަން ދިޔަދިމާލަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. އޭނާގެ ހިތަށްވެސް ވަނީ ފުންއަސަރު ތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

*****

“ކީއްކުރަން މިތަނަށް ތިއައީ. އަދިވެސް ވީވަރު ކުޑައީތަ؟” ގޭ ދޮރުމަތީ ހުއްޓުން މިކްޔަން ފެނި ޒިޔާދު އަހާލިއެވެ. “ޑޭޑް ޔާނާ” އަސަރާއެކު މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ. މިކްޔަންގެ އަޑުން ވެސް އޭނާއަށް އަސަރުކޮށްފައި ހުރިވަރު ޒިޔާދު އަށްވެސް ފާހަގަ ވިއެވެ. ޒިޔާދު މިކްޔަން ކައިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓުނެވެ.

“އެމީހުން ގޮއްސި.” ޒިޔާދު ބުނެލިއެވެ. “ކޮންތާކަށްތަ” މިކްޔަން އަވަސް އަވަހަށް އަހާލިއެވެ. “ޑޭޑް އަކަށް ނެތް ތިއެއް ބުނެވޭކަށް ސޮރީ” ޒިޔާދު އެހެން ބުނުމުން މިކްޔަން ފެންކަޅިވެފައި ހުރެ ޒިޔާދުއަށް ބަލާލިއެވެ. “ޕްލީޒް ޔާނާ ހުއްޓުވާ” މިކްޔަންގެ އަޑު ބެދުނެވެ. ޒިޔާދު މިކްޔަންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލިއެވެ. “ސޮރީ ދަރިފުޅާ” މިކްޔަންއަށް ވެފައި ހުރިވަރުން އެހިތުގައި ހަމްދަރުދީ އުފެދުނެވެ.

މާޔޫސްކަމާއެކީ މިކްޔަން އެގޭން ނިކުތެވެ. ފެންކަޅިވެފައި ހުރެ މިކްޔަން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ މައްޗަށް ބަލާލީ މަތިންދާ ބޯޓެއް އޭނާގެ ބޯމަތިން ދިޔުމުންނެވެ. އޭނާގެ ޔާނާ އޭނާއާ ވަރަށް ދުރަށް ދިޔައީއެވެ. ނުވިސްނި ކުރެވުނު ކަމަކުންނެވެ. މިކްޔަންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފޭބީ އެހެން މައްޗަށް ބަލަން ހުއްޓައެވެ. އަހަރެންނަށް ޔާނާގެ ލޯބި ލިބެން ނެތީ ބާވައެވެ. އަހަރެމެން އެކީގައި އުޅުން ތަގުދީރުގައި ނެތީހެއްޔެވެ.

-1 އަހަރާއި 6 މަސް ފަސް-

=ނުނިމޭ=

36

113 Comments

 1. Navii

  November 17, 2017 at 11:06 pm

  Yey me first

  • Ram

   November 17, 2017 at 11:14 pm

   Yayy.. yess navii ?

  • Navii

   November 17, 2017 at 11:15 pm

   Wow.. Vvvvvvv reethi mi part ves .. Waiting for the next…!..

  • Ram

   November 17, 2017 at 11:17 pm

   Thankyou navii.. thanks a lot ??❤

 2. Ai ❤️?

  November 17, 2017 at 11:06 pm

  Adhi nukiyan eakam ingey reethi vaane kan

  • Ram

   November 17, 2017 at 11:15 pm

   Awww thankyou darl ??❤

  • Ai ❤️?

   November 17, 2017 at 11:16 pm

   Wow

  • Ram

   November 17, 2017 at 11:18 pm

   Thankyou darl ???❤

 3. yal v

  November 17, 2017 at 11:12 pm

  Alheyyyyy ram muuuu noooooo edhekudhin gulhuvaaba plxxxxxxx

  • Ram

   November 17, 2017 at 11:15 pm

   Alheyy yal.. v dhera dww ??

  • yal v

   November 17, 2017 at 11:20 pm

   Whn is nxt prt ram alheyyy i can’t waittttttt

  • Ram

   November 17, 2017 at 11:59 pm

   Maadhen dear ?

 4. Laal

  November 17, 2017 at 11:13 pm

  First

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:01 am

   Alheyy nooney laal ?

 5. Anonymous

  November 17, 2017 at 11:19 pm

  its maadhan not maadhen, hurihaa story ehgga ves hama maadhen jahaafa innakan faahaga kurevey, rangalhu kollaa

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:02 am

   I know anonymous.. ekm hama hadhaan nethenyy.. dhn ragalhu kohlaanan ?

 6. kylie

  November 17, 2017 at 11:20 pm

  wow haadha reachey ekam haaha dhera gotheh mi vee

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:03 am

   Yeah dww ? thankyou Kylie ?❤

 7. Awa

  November 17, 2017 at 11:20 pm

  Dhn avahah next part upkohdheeba??

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:03 am

   Alheyy awa ?❤

 8. Mysh

  November 17, 2017 at 11:21 pm

  Yayy me first dhw mi faharu

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:04 am

   Dhn faharakun vaane first hoadhan igeyy ?

 9. Mysh

  November 17, 2017 at 11:21 pm

  Oooops 3rd dhw..hehe

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:05 am

   Hehehe mysh ??

 10. Mysh

  November 17, 2017 at 11:24 pm

  Ram..mi prt ves v rythi as usual?..wen ix the nxt prt..cant wait?

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:05 am

   Thankyou so much.. next part maadhan ??

 11. Limsha

  November 17, 2017 at 11:29 pm

  Wow
  Nice dhn vaany kihinehbaa dhw

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:06 am

   Yeahh dww.. kihinebaa vaany ? lets see.. thankyou lim ??

 12. her

  November 17, 2017 at 11:35 pm

  haadha kureyy…………….. and mihaaru kyhve daily 2 Episode up nukurany…

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:08 am

   Nowadays i m bxy eyy darl.. free vaa dhuvehega upkohdheynan igeyy.. ??❤

 13. Ainth

  November 17, 2017 at 11:38 pm

  Wow wow wow ramkolhu, haadha ryhchey mibaives.. Bayakah vure baeh rythi.. Hama ramkolhu ge molhukan fenigen midhany.. Vaahaka liyan molhu kamuge vaahaka dhahkaa husnuvaane.. Thaureef ge gothuga ves bunaany kykey kamehves neyngey.. Ehaaves furihama vefa rythi.. Masha Allah.. Next part avahah up kohdhehchey igey.. Luv u ramkolhu.. ( kobaa fonuvytha)

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:10 am

   Awwwn thankyou so so soo much ainthh.. loves ? heii maadhan fonuvaalaanan igeyy.. ?❤

 14. No one

  November 17, 2017 at 11:39 pm

  Ziyadhu ekani kollafa dhe dharin dhiyaeetha
  Bad option
  But vaahaka reethi

  • Ram

   November 19, 2017 at 8:33 am

   Ebai vx adhi annaane dear… thankyou ?

 15. Angry birds

  November 17, 2017 at 11:40 pm

  Awww… ???Kihineh thi hedhy.. Dhen part eh ga e myhunge baby ulheyne dhw.. dhen lara aa zain ge kolhun gandu nufennane dhw ??waiting for next part as always.. V dhuvas kohlafa mi comment kohly vxx.. ❤❤❤

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:12 am

   Aww happy to see your comment after a long time dear.. lets see dww ? thankyou so much ??

 16. Navya

  November 17, 2017 at 11:43 pm

  Alhey. .. vv reethi mi part ves. ..whn next part… pls avahah up kurahchey dear. ..

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:13 am

   Thankyou navya ? maadhan ? ?❤

 17. Roo

  November 17, 2017 at 11:53 pm

  Dhen rammmmm ??? dhera vejje ? zaain and laaraa and yaana and mikyan avahah gulhuvaalahchey ? story is amazing ❤️❤️ just love it ? LUV YOU ??

  • Ram

   November 18, 2017 at 12:14 am

   Ehaa dhera nuvahchey igey roo.. thankyou so much dear.. loves more ?❤

 18. unaal

  November 18, 2017 at 12:17 am

  oh reethi vrh maasha allah
  perfect..
  baby kudakoh boduvefa onnany dhw.. so cute ???
  zaan n laaraa ????xaain misvaane dhw vrh laaraa mathin
  n mikyan ulheyne goiyy I can’t even imagine that sad life .. ?? hope soon yaana will know the truth.. ??

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:30 pm

   Lets see dww dear.. thankyou so much ??❤

 19. Muz

  November 18, 2017 at 12:29 am

  When anehbai up kurani..ram can u tell the time..nice story keep it up dear…n u knw wat i also love to watch Korean drama..tc good nite

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:49 pm

   Yess korean drama is ❤ thankyou so much.. miadhu noony mireyy.. gadi eh bunaakah neygey dear ??❤

  • unaal

   November 19, 2017 at 12:01 am

   oh .. me too

  • SJK...KOREAN

   November 19, 2017 at 10:01 am

   Same here?

 20. Aegi gom ?

  November 18, 2017 at 12:52 am

  Waaaah haadha reehchey ❤️❤️❤️
  Can’t wait for tomorrow’s part ?

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:50 pm

   Thankyou darl ??❤

 21. Rashy

  November 18, 2017 at 2:06 am

  Real life aa balaafa Yaana ge reaction ehaa hama nujehey kan faahaga vi, especially when the story fast forwarded to 1.5 yrs later..
  Ekm Ramu ge mi story ah abadhuves vrh wait kurevey ingey because you are so molhu molhu, and as usual eagerly waiting to see what will happen next- avahah kiyaalan libeyne kamah heekuran ?❤

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:52 pm

   Ohhh… thankyou so much rashyy ??❤

 22. Rsh

  November 18, 2017 at 3:03 am

  Alhey kihinai mivy!!!
  But vvvv salhi ???
  Waiting for next……

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:52 pm

   Thankyou rsh ??❤

 23. Riii

  November 18, 2017 at 5:38 am

  VvvvvvvvvvVVvvvv sAlHi…

  • Ram

   November 19, 2017 at 3:09 pm

   Thankyou rii ☺?

 24. naamy

  November 18, 2017 at 6:10 am

  Alhe haadha dhigu leap ekey.. ehaa dhuvas vandhen yaanaa veethan neyngibaa ulheynee… btw story v v reethi… waitting 4 the next part..

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:53 pm

   Lets see dww ? thankyou dear ??❤

 25. SJK...KOREAN

  November 18, 2017 at 6:49 am

  Hi Ramko.. ?Rangalhahvx rovijje ???
  Ekamu story hama obiness to the max… Outstanding !!!! ??? kiya kiyaa hutta Nimunu iruvx neynge.. Ehaa bodah vaahakaige therey indhevuniii ? reethi vefa kiyaa hithun invarun part kuruhenvx heevi.. Hehe ekamu kurehnuun aslu?? waiting for the next part ?❤???? love u so much ramko??❤❤?????

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:54 pm

   Heii thankyou sjk.. hehe loves more ??❤

 26. Ainth

  November 18, 2017 at 7:22 am

  Thio v gotheh… Ma roe roe halaakuvejje…. Magey dharifulhuvx ahan fashaifi mummi phn ah balaigen indhe thi rony kyhvehoa

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:55 pm

   Alhey ainth.. nurohcheyy ??

 27. Friends

  November 18, 2017 at 8:05 am

  Morning ramuu…
  Masha allah stry vvvv salhi….
  But mistake vess faahagavi dear so sad… nassvaa maama name change vefa dear….
  Waiting 4 next part …upload sooon dear..
  Have a nice day ramuu

  • Friends

   November 18, 2017 at 8:07 am

   **Name vess**

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:56 pm

   Ohh thats a mistake ? thankyou.. have a nice day ?❤

  • Ram

   November 18, 2017 at 2:44 pm

   ??

 28. Yaana

  November 18, 2017 at 9:55 am

  Rovihje??.. vaahaka varah reethi. Avahah up kurahchy…
  Love yuh ram???

  • Ram

   November 18, 2017 at 1:57 pm

   Thankyou dear.. love yuh too yaana ??❤

 29. Nish

  November 18, 2017 at 10:44 am

  Awlheyy hama rangalhas rovijje?haadha dhera gothekey dhw mi v..laara hama no dhw buny.. mi part ves hama superb? waiting for the next part☺LY?

  • Ram

   November 18, 2017 at 2:16 pm

   Thankyou so much nish.. ly too ??❤

 30. Nahu

  November 18, 2017 at 11:00 am

  Rammu miadhu kihaa irakun up khdheynyy… waiting ❤❤❤

  • Ram

   November 18, 2017 at 2:29 pm

   I think mirey nahuu ??❤

 31. Maya

  November 18, 2017 at 11:21 am

  Alhey ram thihen nuhadhabala..he loves her a lot…dhen zaain n laara ge heart ves break kohly ehnu thi ..plyx miadhu avahah up kuracheyy ramu thankolheh dhigukoh ?☺☺☺?loves varah bodah

  • Ram

   November 19, 2017 at 8:34 am

   Thankyou maaya.. loves more ?

 32. PRINCESS AFU

  November 18, 2017 at 11:58 am

  Habeys ♥

  • Ram

   November 18, 2017 at 2:32 pm

   Thankyou afu ?

 33. Zaraa?

  November 18, 2017 at 12:12 pm

  Mi part kiyaaafa hama rovihjje….mikyan hadhaa dheravaane yaana dhiyaama…mikyan dhehki hurihaa vaahaka eh yaana ah adu evun nama kihaa ragalhu…akamaku ves mi part vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv salhi….next part up kohdhehjeh avahah…..☺☺

  • Ram

   November 18, 2017 at 2:41 pm

   Yess.. thankyou zaraa ??❤

 34. Xak

  November 18, 2017 at 2:12 pm

  Seriously.. thaneh dhoreh balaa nulaa mi anhenun ves ulhey vahthareh dw.. yana amilla ah hoadhi dhera eh ei..

  • Ram

   November 18, 2017 at 2:42 pm

   Dww.
   Hehe.. Xak thee boy eh tha? Mi anhenun eyy bunyma.. ??❤

 35. Sadhin

  November 18, 2017 at 3:25 pm

  Nei hama bunaaane ehchei. Hama wooooooowww..????
  Mirey vx 10 or 11 ga tha up kurevey varu vaaaneee… ??????

  • Ram

   November 18, 2017 at 7:06 pm

   Yess i think so.. ?

 36. Rau

  November 18, 2017 at 6:59 pm

  Alheyy dhera vejje .. ?? mi vy gotheh dhw ?
  Ram ur story is awesome ?
  Avahah up khdhehchey ..plx

  • Ram

   November 18, 2017 at 9:24 pm

   Thankyou rau darl ??

 37. Ram

  November 18, 2017 at 8:04 pm

  Heii guyxx sorry.. i will upload maadhamaa mendhuru igeyy… so sorry.. i m little bit busy tonight.. hope you guyz will understand ?

  • Nahu

   November 19, 2017 at 8:39 am

   Rammu miadhu kn irakun up khdheymyy.. kihaa iraku

  • Ram

   November 19, 2017 at 3:11 pm

   Upkohlaafin ?

  • Ram

   November 19, 2017 at 3:14 pm

   Sorry everyone.. ram meege fahun nubunaanan mendhurekeyy habeereyy.. but i will upload knme dhuvahaku.. ram gadieh vx bunany hama readers ahaathy javaabu dheyn vegen.. v bodah sorry..

 38. BaboO

  November 18, 2017 at 8:28 pm

  ??anyways , i will wait

  • Ram

   November 18, 2017 at 8:41 pm

   Thankyou baboo ??

 39. Sadhin

  November 18, 2017 at 9:38 pm

  Dhn maadhamaa 2 parts up kohdheynan dhw..

  • Ram

   November 18, 2017 at 10:05 pm

   Hehehe dear..okay ?

 40. Maya

  November 18, 2017 at 10:14 pm

  Ram koba thr aneh part??? Maadhan 2part up kohdehcheyingeyy …waiting. .waiting

  • Ram

   November 19, 2017 at 8:36 am

   Yess in sha allah 2 parts upkohladheynan..?

 41. Friends

  November 18, 2017 at 10:19 pm

  Its ok dear….waiting 4 next part… gud nyt.???

  • Ram

   November 19, 2017 at 8:39 am

   Thankyou frnd??❤

 42. Anonymous

  November 18, 2017 at 11:51 pm

  varah reethi

  • Ram

   November 19, 2017 at 8:40 am

   Thankyou anonymous ??

 43. Nashth

  November 19, 2017 at 5:09 am

  Ram knirakuh tha story up kuranii v kiyrlr hithuh mihury plx….

  • Ram

   November 19, 2017 at 8:42 am

   Alhey dear.. mendhurun igeyy.. ?

  • Nahu

   November 19, 2017 at 11:14 am

   Kinda irakun.. mihaaru thi vaahaka kiyaa hithun kei madhu vany mioh

 44. rampudding fan

  November 19, 2017 at 11:22 am

  Miyoh mendhuru v ey? kon irakun up vaany…ram kolhoo keh kuran dhathj

 45. Sadhin

  November 19, 2017 at 12:18 pm

  Hey ram mendhuru v mi… Dhn up kohdheebla avahah… Thihen kiyuntherin thalhuvaakah nuvaaaanun dhw…

 46. jia

  November 19, 2017 at 12:45 pm

  ram mendhuru vejje . avahah up kohdheeba

 47. Mariyam Unoosha

  November 19, 2017 at 12:48 pm

  Mihaaru 1:00 o’clock vanee awaha up kodhee bala☺Ram your the best!

 48. Nahu

  November 19, 2017 at 12:59 pm

  Rammu mendhuru nuvey thr adhi ???

 49. Fan

  November 19, 2017 at 1:11 pm

  mi varah reethi vaahaka eh.. ekm Emmen vaahaka reethi vegen ulheythy emmen fooohi kuruvan ulhey liyuntheriyeh mi noony nudheken.. reygandun mendhuru bunaa iru mihaaru mendhuru vejje. Ekam vaahaka kiyaalan nulibunu. Thivarun dhen vaaahaka liyun huttan v ennu.

 50. Mariyam Unoosha

  November 19, 2017 at 1:43 pm

  Mihaaru haveeru vanee?

 51. Mary

  November 19, 2017 at 2:17 pm

  Koba next part…wating

 52. rose

  November 19, 2017 at 2:29 pm

  up koh nudhevenyaa miveni gadi ehga up kohdheynamey nubune bala ram . mihaaru neynge kithah faharu kameh esfiya open kurevunee vaahaka up vithi balan . but adhivess nuvey .. kiyaahithun mihaaru nuvess hurevey

 53. Dhona

  November 19, 2017 at 2:41 pm

  Ram miadhu up kh nudhey dhuvaheh thr. Mihaaru mi vaahaka kiyaa hithun kithah faharu balaifin up khfa thow.. Ekam kn thrku up khdhen hithah vx naaruvaa thow cheh

 54. Hudher

  November 19, 2017 at 2:44 pm

  Ram kobaa tha next part..? Avas kohla dheebala plxx☺

 55. Hairaan

  November 19, 2017 at 2:50 pm

  Ram Aharen miadhu mivaahaka fesigen mihisaabah miky haadha reechey alhe avas up koh bala

 56. Aish

  November 19, 2017 at 2:59 pm

  Koba adhivess upkohdheykah nuveytha. Mihaaru ae ohgen 3 jehyy

 57. Riusha

  November 19, 2017 at 7:39 pm

  Ram, kameh dhimaa vytha story upload ves nukurany and comments ah reply ves nukurany? normally you reply. Or just not replying cause you havent yet uploaded it?
  Aslu Ram varah rangalhu, konme reaku ves part eh upload kohdhey but mihen vaa haalakun faharu Ram bunaa gadi ah vure gina faharah postpone vey.
  So, just dont worry ingey. Kameh dhimaa vehjiyya bunelaa upload nukohdheveyne ei and Ram ah faseyhain upload kohdheveyne irakun upload kohla dhy. readers ah las vedhaanethyv Ram ah undhagoo gadi ehga konmehen no need to.
  But then yeah, if you want to be a good writer you’ll have to adjust your life wholly to to being a writer and to impress your readers.

Comments are closed.