އައިކާ އުޅުނީ ބަދިގެތެރޭގައި ޒިދުނާއަށް ކެއްކުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށެވެ. ފިޔާ ކޮށަން އިންދާ ބެލް އަޅާލި އަޑު އިވުމުން ޒިދުނާ އައިކާ ގާތު އައީ ކާކުތޯ ބަލާލަން ދިއުމަށް ބުންޏެވެ. އައިކާ އަތް ދޮވެލައިގެން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާ ފެނުމުން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ.

“ލީން!!” ހައިރާންކަމާއެކު އައިކާ އެހެން ބުނެލި ނަމަވެސް އޭނާގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވީ އެއް އަހަރަށްފަހު އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ފެނުމުންނެވެ. އައިކާ އުފަލުން ލީންގެ ގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ. ލީންވެސް ހީލަމުން އައިކާ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ.

“އަޅޭ ހާދަ އުފާވެއްޖޭ.. ނުވެސް ބުނަމެއްނު އަންނަ ވާހަކައެއް.. ބުނިނަމަ އަހަރެން ދިޔައިމުހޭ ލީން ބަލާ.. އެކަމް ކިހިނެއް މިގެ އެނގުނީ؟” އައިކާ އުފަލުން ފުރިފައި ހުރެ ވާހަކަދައްކަމުން އެންމެފަހުން ހައިރާންކަމާއެކު އަހާލިއެވެ.

“ދެން މިތާ ހުރެގެންތަ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކަންވީ؟ މިހާރު އަހަރެންގެ ދެފައިގަވެސް ރިއްސަން ފަށައިފި..”

“އޯހ ސޮރީ! އަވަހަށް އާދޭ އެތެރެއަށް..” އައިކާ ލީން އެތެރެއަށް ވައްދާފައި އިށީންނަން ސޯފާއެއް ދެއްކިއެވެ. އަދި އެބަ އަންނަމޭ ބުނެ ބަދިގެއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“ކާކު އައީ؟” އައިކާ އައިސްއަލަމާރި ހުޅުވާލުމުން ޒިދުނާ އަހާލިއެވެ.

“އެއީ ލީން.. އަހަރެންގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް..”

“އެހެންތަ؟ އޭރުން ދެން އައިކާ ދޭ އިނގޭ.. އެންމެ ރަނގަޅު ދެން ބަދިގެއަށް ނަޔަސް.. މިހާރު މިކަންވެސް މި ނިމުނީއޭ..” ޒިދުނާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ. އައިކާ ޖޫސްތަށްޓެއް ހިފައިގެން ސިޓިނގރޫމަށް ނުކުތުމުން ލީން އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެވެ.

“ދެން އަހަރެން މީ ބީރައްޓެއްސެއްވެސް ނޫނެއްނު އެހާ ޚާއްސަކޮށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރާކަށް..” ލީން އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ތުން އަނބުރާލިއެވެ.

“ހޫނ.. އަދި މީ ހާދަ ޝަކުވާވެސް ގިނަ އަންހެނެކޭ ދޯ.. މާ އަނގަގަދަ ނުކޮށް މި ބޮއިބަލަ.. އަން..” ޖޫސްތަށި ދިއްކޮށްލަމުން އައިކާ ބުނެލިއެވެ. ލީން ހީލަމުން ޖޫސްތަށީގައި ހިފާ އެތިފޮދެއް ބޯލިއެވެ.

“ހާދަ މީރޭ.. މީ ކޮންކަހަލަ ޖޫހެއްތަ؟”

“މީރު ދޯ؟ ތީ ބްލެކް ކަރަންޓް ޖޫސް..”

“ކަޅު ކަރަންޓޭ!! މަންމާ! އައިކާ އަހަރެންނަށް ކަރަންޓް ބޯންދީ ކަރަންޓް ޖައްސަން އުޅެނީ..” ލީން ތުއިވެލާފައި އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ލީންގެ އަތުގައި ޖެހިއެވެ.

“ސާބަހޭ! ތި އަނގަގަނޑު މައިތިރިކޮށްބަލަ.. މިގޭ ދައްތަ ކީކޭތަ ހީކުރާނީ؟” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ލީން ހީލިއެވެ.

“އެއީ މަޖަލޭ.. އެކައްޗެއްވެސް ހިއެއް ނުކުރާނެ އެމީހުން..” ލީން އޭނާގެ ދިފާއުގައި ބުނެލިއެވެ.

“މަޖަލޭ!! އެމީހުން ހީކުރާނީ ތީ ބޯހަމަ ނުޖެހޭ މީހެކޭ.. އާނ ދެން ކަރަންޓު ބޮވޭތަ؟” އައިކާ އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން އެހެން ބުނެލިގޮތުން ލީންއަށް ހެވުނެވެ.

“ހޫނ.. ތިއެއްނޫނޭ.. ކޮންކަމަކު މާލެ އައިސްގެން ތިއުޅެނީ؟” އައިކާ ސީރިއަސްކަމާއެކު އަހާލިއެވެ.

“މިއައީ ކުޑަކަމަކު.. އަސްލު ކުޑަ ކަމަކުވެސް ނޫން.. އެއީ އޭގެ ނަތީޖާ..”

“އެއްކަލަ ހާސަރު ދައިތަ.. ތިހާ ދިއުޅި ދިގުނުކޮށް ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް ބުނެބަލަ..” ލީން މާ ވާހަކަ ގިނަކުރާތީ އައިކާއަށް އުނދަގޫވެގެން ބުނެލިއެވެ.

“ތެލެސީމިއާ ޓެސްޓްކުރަން..”

“މިހާރު ޓެސްޓް ކުރީތަ؟” އައިކާ އަހާލިއެވެ.

“އާނ.. ރެޒަލްޓް ނަގައިގެން މިއައީ މިގެއަށް..”

“ކިހިނެއް ވަނީ؟” ހިތް އަވަސްވެފައި އައިކާ އަހާލިއެވެ.

“އަލްޙަމްދު ލިﷲ!! ނޯމަލް.. އަހަރެން ހާދަ ނާވަސްވިއޭ..” ލީން އުފާވެލާފައި އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާވެސް “އަލްޙަމްދު ލިﷲ!!” އޭ ބުނެލިއެވެ.

“އެކީއްވެ އެހާ ނާވަސްވީ؟ އެކަކު އަތުގަ ހުދު ކާޑެއް އޮވެއްޖެއްޔާ އޯކޭ ވާނެއެއްނު..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“ނާވަސް ވާނެއެއްނު.. ޒިޔާ އަތުގަ އޮންނަނީ ޕިންކް ކާޑެއްވިއްޔަ..” ލީން އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއަށް ލީންއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ލީން ބޯޖަހާލީ ހަމަ ތެދެކޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

“ނަސީބެއްނު ދޯ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ލީން ބޯޖަހާލިއެވެ.

“އިކާމެން ޓެސްޓް ކޮށްފިންތަ؟”

“ހޫމް.. އަލްޙަމްދު ލިﷲ!! ދެމީހުންވެސް ނޯމަލް..” އައިކާގެ ނަސީބާއިމެދު ލީން އުފާކުރިއެވެ.

“ހޫމް.. ދެން މިވަގުތު އަހަރެން ދަނީއޭ.. އަދި އަންނާނަން ހަވީރުން ބޭރަށް ގޮސްލަން.. މާދަމާ ރޭ ފުރަންވިއްޔަ..” ލީން އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ.

ލީން ދިއުމުން އައިކާ އަނެއްކާވެސް ވަނީ ބަދިގެއަށެވެ. އޭރު ޒިދުނާ އުޅެނީ މެންދުރަށް ކައްކަން އުދައިގެންނެވެ.

“ތިއައީ ދޯ؟ މިހާރު މި ނިމުނީއޭ..” ޒިދުނާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ދެން ނެތްތަ ކުރާނެ ކަމެއް؟”

“ހޫމް.. އައިކާ ތީ ނޯކިރީކުރަން ގެނައި ކުއްޖެއް ނޫނޭ.. އައިކާ ގެނައީ ކިޔަވަން.. އައިކާ އެކަން ކުރޭ.. މިހާރު ތިއޮއް ފަހު އިމްތިހާން ފެށެންވަނީ.. ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެ މަންމަމެން އުފާވާ ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް ހޯދަންވާނެ.. ނޫނީ މާލެ އައިސް ތި ހޭދަކުރެވުނީ ބޭކާރު ދެއަހަރެއްނު..” ޒިދުނާ އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ފޫހިވެފައި އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެވެ.

“ދައްތަވެސް ދޯ.. ދެން މިހެން ފަހަރެއްގަ ގޭގަ ކަމެއް ކޮށްލިޔަސް އެއީ ނޯކިރީކުރުމެއް ނޫނެއްނު.. އަންހެންކުދިން ޖެހޭނެއެއްނު ގޭގަ މަސައްކަތްވެސް ކުރަން.. އެހެންނޫނީ މީހަކާ އިންނަ ދުވަހަކުން ކިހިނެއް..”

“އާނ.. ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ތީވެސް.. އެކަމު މިދުވަސްކޮޅު އައިކާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަމެއް ނެތް.. އައިކާ ހަމަ ކިޔަވާ.. ޓެސްޓް ނިމުނީމަ ދައްތައަށް ހެޔޮ އައިކާ ކިތަންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް..” ޒިދުނާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ދެން ނެތްތަ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް؟ ފޫހިވާވަރުން އަސްލު..”

“ދެން ތިހާ މަސައްކަތް ކުރާހިތުން އުޅެންޏާ ގޮސް އައިސްއަލަމާރިން ދެތިން އޮރެންޖް ނަގައިގެން ފަނި ގިރާލަބަލަ.. އާނ ދެން މިކުއްޖާ ކިޔަން ފަށައިފި އެއްޗެއް ހުއްޓާލާނީކީވެސް ނޫންވިއްޔަ..” ޒިދުނާ ހީލާފައި އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ހީލަމުން ގޮސް އައިސްއަލަމާރިން ދެތިން އޮރެންޖް ނަގައިގެން ފަނި ގިރަން ތައްޔާރުކޮށްލިއެވެ.

ފަނި ގިރައި އައިސްއަލަމާރިއަށް ލާފައި އައިކާ ގޮސް ލަމްހާއަށް ގުޅާލިއެވެ. އަދި ހަވީރު އެމީހުންނާއެކު ބޭރަށް ދެވިދާނެތޯ އަހާލިއެވެ. ލަމްހާ ޔޫޝައު ގާތުގައި އަހާލާފައި ގުޅާނެކަމަށް ބުންޏެވެ. ލަމްހާ ޔޫޝައު ގާތުގައި އެހުމުން ދިޔަޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ޔޫޝައު ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން ލަމްހާ އައިކާއަށް ގުޅާފައި ދާނެ ވާހަކަ ބުންޏެވެ.

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާއާއި ލީން ތިބީ އައިކާމެން ގޭ ބެލްކަނީގައި ލަމްހާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. މާދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރާކަށް ނުޖެހުނެވެ. ޔޫޝައުއާއެކު ސައިކަލުގައި ލަމްހާ އައިސް ފޭބި މަންޒަރު ފެނުމުން އައިކާ ލީންއަށް ލަމްހާ ދައްކާލިއެވެ.

“އެއީތަ ޔޫޝައުގެ ވައިފް؟” ޔަޤީން ނުވެފައި ލީން އަހާލިއެވެ. އައިކާ އާނއެކޭ ބުނެ ބޯޖަހާލިއެވެ.

“ވަރަށް ގުޅޭ ދޯ އެދެމީހުން..”

“އާނ.. ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް.. އަސްލު އޭނަގެ އެންމެ ރަނގަޅު ތަންކޮޅަކީ ހިތްހެޔޮކަން..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ލީންވެސް ހީލިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އައިކާގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖަހާލި އަޑު އިވުމުން އައިކާ “ވަންނާށޭ” ބުނެލިއެވެ.

“ކޮބާ ހިނގާ ދަމާ..” ބެލްކަންޏަށް ނުކުންނަމުން ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ.

“އިހަށް އާދެބަލަ.. އަހަރެންގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް ތަޢާރަފް ކޮށްދޭންވާނެއެއްނު ދޯ.. ލަމް! މީ ލީން.. ލީން! މީ ލަމްހާ.. ޔޫޝައުގެ ވައިފް..” އައިކާ ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް ތަޢާރަފް ކޮށްދިނެވެ.

“ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ބައްދަލުވީމަ.. އައިކާ އަބަދުވެސް ދައްކާނެ ލީންގެ ވާހަކަ.. ލީން މަތިން މިސްވާ ވާހަކަ..” ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުންވެސް ލަމްހާގެ ހިތްހެޔޮކަން ލީން ދެނެގަތެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށް ދެވެން އުޅެނީ އެހާ ރަނގަޅު ބައެއްގެ ތެރެއަށްކަން ޔަޤީންވީތީއެވެ.

ތިންމީހުން އެކި ވާހަކައިގައި ތިބެ ރަސްފަންނާއި ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ރަސްފަންނުން އެކި ތަންތަނުގައި ހިނގާ ހިތްހަމަޖައްސާލައިގެން ގެއަށް އައީ އިރުއޮއްސެން ނުހަނު ގާތްވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

“ލީން! މިރޭ ހަމަ ދަނީތަ؟ ވަރަށް މިސްވާނެ..” އައިކާ ދެރަވެލާފައި އަހާލިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ރަށުގައި އުޅުނުއިރު އޭނާގެ ހިޔަނި ފަދައިން އެކުގައި އުޅުނު އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއާ ދުރުގައި އެހާ ދުވަހު އުޅެފައި ދިމާވެ، ދެދުވަސް ވެފައި ވަކިވާން ޖެހުމުން ދެރަވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ލީންވެސް ރަށު ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ މިހާރު ހަތަރު މަސް ވަނީއެވެ. ލީން ވަޒީފާއަށް ވަތްފަހުން އައިކާއާއި ފޯނުންވެސް ދިމާވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

“އާނ.. އެކަމް ދާހިތަކުން ނޫން.. ޖޮބްގަ އުޅޭތީ އަސްލު މަޑުކުރެވެން ނެތީ..” ލީންވެސް ދެރަވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.

“އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ދެމީހުން ބައްދަލުވާނެ..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“ތިހެން ބުނީމަ މި ހަނދާންވީ.. މާރޗް ފަހެއްގަ މެރީކުރަން މި އުޅެނީ.. އިކާ ކޮންމެހެންވެސް ދާންވާނެ..” ލީން ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވެގެން ބުނެލިއެވެ.

“އަޅޭ.. ކުރިން ބުނިނަމަ.. މިގޭ ދައްތަ ބުނި ފެބްރުއަރީ ފަހު ހަފްތާގަ ބެންކޮކަށް ދާން އުޅޭ ވާހަކަ.. އަހަރެން ނުލާ ނުދާނަމޭ ބުނީ.. ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟” އައިކާ ދެރަވެލާފައި އަހާލިއެވެ.

“އޭރުން ކައިވެނި ކެންސަލްކުރާނީ.. އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގަ އަންނާނެ އެންމެ އުފާވެރި ރޭ އިކާ އަހަރެންގެ ގާތުގަ ނެތިއްޔާ އަހަރެންނަކަށް އެރޭގެ އުފާ އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭނެ..” ލީން އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލިއެވެ.

“އުހުނ.. އެހެން ނުހަދާތި.. އޭރުން ޒިޔާއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟” އައިކާއަށް ވިސްނާލެވުނީ ޒިޔާންއާ ދޭތެރޭގައެވެ. ލީންއަކީ ބުނާ ބަހުގައި ހިފަހައްޓާ މީހެއްކަން އޭނާއަށް އެނގޭތީ އޭނާ ކައިވެނި ކެންސަލްކޮށްލަންވެސް ފަސްނުޖެހޭނެކަން އައިކާއަށް ޔަޤީންވެއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށްވެސް ނުގޮސް އޭނާ ބެންކޮކް ދަތުރު ކެންސަލްކޮށްލާނެ ވާހަކަ ބުންޏެވެ.

“ދެން ދަނީ.. ފުރުމުގެ ކުރިން ގުޅާނަން އިނގޭ..” ލީން އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ބޯޖަހާލި ނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ ލީން ދާތީ ދެރަވެފައެވެ.

**********

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންދެއެވެ. ސަނާއާއި ނާޒިމް އެމީހުންގެ ދެން ތިބި ދެކުދިން ގޮވައިގެން މާލެ ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދެއެވެ. އެމީހުން އެދަނީ އައިކާގެ އޭލެވެލް ނަތީޖާ ފާޅުކުރާ ރެއަށް އައިކާއަށް ސަޕްރައިޒެއްދޭށެވެ.

“މަންމާ! ދޮންތަ ވަރަށް ސަޕްރައިޒް ވާނެ ދޯ އިޝީމެން ފެނުނީމަ..”

“އާނ ދަރިފުޅާ.. ދޮންތައަށް ނުގުޅާތި ހަނދާންކޮށް.. އެހެންނޫނީ ބުނެވިދާނެ..” ސަނާ އެހެން ބުނެލުމުން އިޝިކާ ބޯޖަހާލިއެވެ.

މެންދުރުގެ އެންމެ އަވިގަދަ ގަޑީގައި ސަނާއާއި ނާޒިމް އެމީހުންގެ ދެކުދިން ގޮވައިގެން ތިބީ ބަނދަރުގައެވެ. ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރަކަށްވުމުން މާލެ ދާ މީހުން ނުހަނު ގިނައެވެ. ލޯންޗަށް އެއްޗެހިތައް އަރުވާ ނިމުމުން އެމީހުން ގޮސް ލޯންޗަށް އަރާ ފަހަތު ސީޓުގައި ޖައްސާލިއެވެ.

“އަނހާ ސަނާ.. ކޮން ދަތުރަކު؟” ސަނާގެ އަވަށްޓެރި ބުސްރާއަށް ސަނާމެން ފެނިގެން އަހާލިއެވެ.

“މި ހަމަ އައިކާގެ ގްރެޖުއޭޝަންއަށް މިދަނީ.. އޭނަ ގުޅާފަ ބުނިވިއްޔަ އަންނައްޗޭ.. އެކަމް އަހަރެމެން ބުނެފިން މިދުވަސްކޮޅު ދެވެން ނެތް ވާހަކަ.. އެހެން ކިޔާފަ ސަޕްރައިޒެއް ދޭންވެގެން.. ބުސްރާ ކޮންކަމަކު ތިދަނީ؟” ސަނާ އޭނާ ދާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށްފަހު އެހިއެވެ.

“މީ އެއްކަލަހެން ފައި ދުޅަވާތީ.. ބަލާބަލަ.. މިހާރުވެސް ދުޅަކަމުން ހިނގަންވެސް އުނދަގޫވެގެން މިއުޅެނީ.. ރިއްސާވަރުން..” ބުސްރާ އެހެން ބުނެލުމުން ސަނާ ބުސްރާގެ ފަޔަށް ބަލާލިއެވެ.

“ދޮގެއްވާ ނޫން.. ހާދަ ބޮޑަކަށޭ ދޯ ދުޅަވެފައި ތިއޮތީ.. އަސްލު ކިހިނެކޯ ވަނީ؟”

“އެމީހުންނަކަށްވެސް ނޭނގެ އަސްލު ވާގޮތެއް.. މިފަހަރު ގޮސް ގޮތެއް ނުވެއްޖެއްޔާ ބޭރަށް ދާނީ.. އޭރުން ދެން އެނގިދާނެތާ ވާގޮތެއްވެސް..” ބުސްރާ އެހެން ބުނެލުމުން ސަނާ ބޯޖަހާލިއެވެ.

“ދެން ތިހާވަރު ވެފަ އޮތްއިރުވެސް ބުސްރާ އެކަނިތަ ތިދަނީ؟” ބުސްރާއާއިއެކު އިތުރު މީހަކު ފެންނަން ނެތުމުން ސަނާ އަހާލިއެވެ.

“ނޫނޭ.. ނަވީން އެއްޗެއް ބަލާ ގެއަށް ގޮސް ވީ.. މިހާރު އޮވެގެން އަންނާނެ.. އޭނަ ނައިސްގެން ނައްޓާނުލެވިފަ އެތިބީ..” ބުސްރާ އެހެން ބުނެލުމުން ސަނާ އެހެންދޯއޭ ބުނެ ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“ނާޒިމް ކިހިނެއްތަ؟”

“ރަނގަޅޭ.. ބުސްރާ ކިހިނެއް؟ ކޮބާ ވާފިރު؟” ނާޒިމް ހީލަމުން އަހާލިއެވެ.

“އަހަރެންގެ ހާލު ދެން މިހިރީ ފެންނަންތާ.. ވާފިރު އެބަހުރި މާލޭގަ.. އޭނަ ގުޅާފަ ބުނެގެން މިދަނީ..” ބުސްރާ ބުނެލިއެވެ.

ދޮޅު ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށްފަހު މާލެ ދެވިއްޖެއެވެ. އޭރުވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ސަނާއާއި ބުސްރާ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގަނެއެވެ. ނާޒިމްވެސް ދޭތެރެއަކުން ނަވީންއާ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާލައެވެ. ނަމަވެސް ނަވީންއަކީ އޭނާގެ ދަރިއެއްހާ އުމުރުން ހަގު ކުއްޖަކަށްވުމުން އެދެމެދުގައި ދައްކާނެ މާގިނަ ވާހަކައެއްވެސް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ނާޒިމް ގިނަ ވަގުތު އިންނަން ޖެހުނީ ފޫހިވެފައެވެ. އިޝިކާއާއި އައުފްވެސް އެދެމީހުންގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލައިގެން ނިދާފައި އޮތުމުން އޭނާގެ ފޫހިކަން އިތުރުވިއެވެ. އެދެކުދިން ހޭލާ ތިބިއްޔާ ހުއްޓާނުލާ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާނެވިއްޔާއެވެ.

ލޯންޗުން ފައިބާފައި ނާޒިމް މަގަށް ނުކުމެ ކާރެއް ހުއްޓުވިއެވެ. އަދި ސަނާއާއި ދެކުދިން ފަހަތު ސީޓަށް އަރުވާފައި އޭނާ ކުރީ ސީޓަށް އަރައި “ގްރީން ލައިޓް”އަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ޑްރައިވަރ ގާތުގައި އެދުނެވެ. ޓްރެފިކުން ސަލާމަތްވެގެން އެގެއާއި ހަމައަށް ފޯރާވަރުވީ ތިރީހަކަށް މިނެޓުންނެވެ. ޑްރައިވަރަށް ލާރި ދީފައި ކާރުން ފައިބައި ފޮށި ހިފައިގެން ގެއަށް ވަނެވެ. ތިންވަނަ ބުރިއަށް އެރުމަށްފަހު ބެލް އަޅާލިއެވެ.

“ޔަޤީން އެއައީ..” ހިތާހިތާ އެހެން ކިޔާލަމުން ޒިދުނާ ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

“ކޮބާ އައިކާ؟” ސަނާ ފުރަތަމަވެސް އަހާލިއެވެ.

“ކޮޓަރީގަ ވީ.. އަވަހަށް ވަދޭ..” ޒިދުނާ މަޑުމަޑުން އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒިމްއާއި ސަނާ ދެކުދިން ގޮވައިގެން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ޒިދުނާ އެދެކުދިން ގާތު އަޑެއްވެސް ނީއްވާ މަޑުން ތިބުމަށް ބުންޏެވެ.

“އައިކާ! އައިކާ! އާދެބަލަ..” ޒިދުނާ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް އެހެން ގޮވާލިއިރު އައުފްއާއި އިޝިކާ ތިބީ ދޮރު ކައިރީހުރި ފާރުކޮޅާއި ނިވާވެގެންނެވެ. ޒިދުނާގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކަންތައް ކުރެވޭތޯ ބަލަމުން ދިޔައިރު އައިކާއަށް ވާނެގޮތް ސިފަކުރެވޭތީ ނުހީ ތިބެވެނީވެސް ކިރިޔާއެވެ.

“ޕޮއް!!” އައިކާ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުތުމާއެކު އައުފްއާއި އިޝިކާ އެއްއަޑަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެއާއެކު ސިހުނުވަރުން އައިކާ އަތުގައި އޮތް ފޯނުވެސް ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. އައިކާއަށް ވީގޮތް ފެނިފައި އައުފްއާއި އިޝިކާ ބާރަށް ހޭން ފެށިއެވެ.

“އައުފް! އިޝީ!” އައިކާ އުފަލުން ފުރިފައި ހުރެ އެދެކުދިންގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ.

“ސަޕްރައިޒް!!” ނާޒިމްމެން ތިބި ހިސާބަށް ދެވުމާއެކު އެންމެން އެއްކޮށް އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ. އައިކާ ވީ އުފަލުން ގޮސް ސަނާ ގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ. ނާޒިމްގެ ގައިގައިވެސް ބައްދާލީ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ބައްޕަ ފެނުމުންނެވެ.

“މަންމަމެން ކީއްވެތަ އަންގާނުލީ؟” ކުސްތަޅާލަމުން އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“ކޮއްކޮމެން ދޮންތައަށް ސަޕްރައިޒެއް ދިނީއޭ ދޯ މަންމާ..” އައުފް އަވަސްއަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އައިޝްކާ ގޮވައިގެން ބޭރުން އައިސް އެތެރެއަށް ވަނީ އާސިފްއެވެ. އައިޝްކާއަށް އައުފްއާއި އިޝިކާ ފެނުމާއެކު ދުވެފައި އައިސް އެދެކުދިން ގޮވައިގެން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

ޖެހިގެން އައި ދުވަހެވެ. އައިކާ ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ނަތީޖާ ފާޅުކުރާ ތަނަށް ދާށެވެ. ސަނާއާއި ނާޒިމްވެސް އެތަނަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވިއެވެ. އައުފްއާއި އިޝިކާވެސް ތިބީ އެތަނަށް ދާން ފައިވިއްދާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އައިކާމެން ދިޔުމުން ގޭގައި ތިބި އެންމެން ޕިއްޒާ ކާން ދާނީއޭ ޒިދުނާ ބުނުމުން އެދެކުދިންވެސް ގޭގައި ތިބެން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

އައިކާމެން ދިޔުމުން އައުފްއާއި އިޝިކާ އަދި އައިޝްކާ ޕިއްޒާ ކާން ދާން ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އައިކާ ސްޓޭޖަށް އިނާމު ބަލާ އަރާތަން ބަލާލާހިތުން އިންވަރުން ޒިދުނާ ޕިއްޒާއަށް އޯޑަރުދިނެވެ. އެކުދިންވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ގޭގައިވިޔަސް ޕިއްޒާ ކާން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ޖަލްސާ ފެށިގެން ގޮސް ގަދަ ފަހެއް އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތު ޖެހުނުއިރު އައިކާ އިނީ ފިނިވެގެން ދެއަތް ދެއަތާ މޮޑެލަ މޮޑެލައެވެ. އިނާމު ބަލާ ކިތަންމެ ފަހަރަކު ސްޓޭޖަށް އަރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ފިނިކަން ނުކެނޑެއެވެ. އެތާނގައި ތިބި ކުދިންތަކާއި ބެލެނިވެރިންތައް އެހާ ގިނަވެފައި މީޑިއާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންވެސް ތިބުމުން ކަންނޭނގެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއީ އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލާއި ނުހަނު ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ނަތީޖާއަށް ވުމުންވެސްމެއެވެ.

އޭލެވެލްގެ ނަތީޖާއިން މުޅި ރާއްޖެއިން އެއްވަނައަށް ހޮވުނީ އައިކާކަން އިޢުލާން ކުރި ވަގުތު އޭނާގެ މެޔަށް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. ހޯލު ތެރޭގައި ތިބި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އަތްތިލަބަޑީގެ އަޑުން މުޅި ހޯލުތެރެ ގުގުމާލިއެވެ. އޭނާއަށް ބަލާލެވުނީ އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ފެނޭތޯއެވެ. އެވަގުތު އުފަލުން ރޮވިފައި ތިބި ނާޒިމްއާއި ސަނާ ފެނުމުން އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް އުފާވެރިކަން ވެރިވީ އިންތިހާއަށެވެ. ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވައިގެން ދިޔައިރު ސްޓޭޖާއި ކައިރިވާ ވަރަކަށް އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅުން ތަށްޓާއި އިނާމުތައް ލިބިގެންދިޔައިރު އޭނާއަށް ބުނެދޭން ނޭނގޭފަދަ އުފާވެރި އިހުސާސެއް ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ.

ޖަލްސާ ނިމިގެން ގެއަށް ދިޔައިރު ޒިދުނާއާއި އެންމެން ވެގެން ގޭތެރެ އޮތީ ވަރަށް ރީތިކޮށްލާފައެވެ. އައިކާގެ އެއުފާ ޚާއްސަ ގޮތަކަށް ފާހަގަކުރަން ޒިދުނާ ބޭނުންވީއެވެ. ސޯފާތަކުގެ މެދުގައި ހުރި މޭޒުމަތީގައި ހުރި ބޮޑު ކޭކު ފެނުމުން އައިކާ ކުޅުދިޔާވިއެވެ.

“މިހާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ތެރޭ ކިހިނެއް މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ؟ އެހެންނޫނަސް މިކަހަލަ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުރާކަށް ނުވާނެއެއްނު..” ސަނާއަށް ނުހުރެވިގެން ބުނެވުނެވެ.

“މީ ހަމަ އަހަރެން އައިކާގެ އެއުފާ ޚާއްސަ ގޮތަކަށް ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން ކުރި ކަމެކޭ.. އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން.. ދެން މި ކަރުދާސްތަކާ އެއްޗެހި އެލުވީ މިކުދިން ބޭނުންވެގެން.. އަސްލު އަހަރެން އުޅުނީ ހަމައެކަނި ކޭކެއް ފަޅާލަން.. އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންކޮޅެއް ގެނެސްގެން އެކަން ކުރީ..” ޒިދުނާ ކަންވީގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“އެކަމަކު ދެން މިހާ ގިނަ..”

“ސަނާ! އެކަމާ އެހާ ނުވިސްނަބަލަ.. އައިކާ އާދޭ އަވަހަށް ކޭކު ފަޅަން.. މިހާރު އެހެރަ ބާރަ ޖަހަނީ..” ޒިދުނާ އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ އައިސް ކޭކު ފަޅާލިއެވެ. އަދި ފަހަރަކު މީހެއްގެ އަނގައަށް ކޭކުކޮޅެއް ލަވަމުން ގޮސް ޒިދުނާއަށް ކޭކުކޮޅު ލަވަން އުޅެނިކޮށް ގޭގެ ބެލް އަޅާލި އަޑު އިވުމުން ޒިދުނާ ދޮރާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“ދައްތާ! މި ކާލައިގެން ދޭބަލަ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ޒިދުނާ ކޭކުކޮޅު ހިފައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. އޭނާ ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލި ވަގުތު ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކުއްލިއަކަށް ދޮރުމައްޗަށް އެރި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރި މީހާ ފެނުމުންނެވެ. އަވަހަށް ދޮރު ލައްޕަން ކުރި މަސައްކަތް ވީ ބޭކާރެވެ. އެމީހާ ގޭތެރެއަށް ދެމިގަތުމުން ޒިދުނާ އުޅުނީ އަވަހަށް އެމީހާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާއާ ދުރަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުނުތަނާ އެމީހާ އަވަސް ހަރަކާތަކާއިއެކު ޒިދުނާގެ ކަނާއަތު ކޮނޑާއި ދިމާއިން އަތް ގެންގޮސް ވައަތު ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ.

(ނުނިމޭ)

15

30 Comments

 1. Saandy

  November 18, 2017 at 7:05 am

  Assalaam Alaikum!!
  Miothy “AIKAA” vaahakaige 13 vana bai.. Hurihaa kudhinnahves kamudhaane kamah ummeedhu kuran.. Mistakes huriyyaa faahaga kohdhinumaky Saandyge v bodu edhumeh.. Hurihaa kudhinnahves v baajjaveri dhuvahakah edhen.. Love you all 🙂

  • Saandy

   November 18, 2017 at 7:06 am

   14 vana bai maadhamaa.. Insha Allah!! 🙂

 2. Hiroo

  November 18, 2017 at 7:21 am

  Mee hama saandy liyaa vaahaka ehtha… saandy ah nuves gulhey gothah vaahaka kiriah gendhanu… maa haasaru dhigu kurany??

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:04 am

   ThanQ Hiroo.. Mee hama Saandy amillayah liyaa vaahakaeh 🙂

 3. Lam

  November 18, 2017 at 7:25 am

  Vvv reethi

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:30 am

   ThanQ Lam 🙂

 4. rose

  November 18, 2017 at 7:34 am

  v rethi. aee haasareh noon thafaath khlaafa. thnks tmrw up kh dheythee .

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:30 am

   ThanQ rose 🙂

 5. peace

  November 18, 2017 at 7:39 am

  Aika and ushau he vaahaka eh ney…

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:31 am

   ThanQ peace 🙂

 6. zaul

  November 18, 2017 at 9:02 am

  vv reethi….

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:31 am

   ThanQ zaul 🙂

 7. kotharey

  November 18, 2017 at 9:26 am

  dhera vejje kamehnu adhi mihaa bolah undhagoo vaa vaahaka eh nukiyan. dhn nuves kiyaanan mivaahaka eh. haasaru dhigu kamun bolah thuraa. dhn v hadi huthuru kan kan ves hurey . kuree faharu ves huree bra ge vaahaka dhahkaafa. dhn maaz ge kurimathi faraathah thadhuvi vaahaka ves gennan hadi dho. dhn anekka mi vaahakaiga ulhey aika o level nimmaafa umuru ge gothun bodu meehakaa rahtehi vee. adhi eves meehakaa indhegen hure. emeehun ge rom bai genes. v v hadi. mujuthamau gabool kuraane fadha vaahaka eh liyebala. mi vaahaka ah vassalaam

  • Ocs?

   November 18, 2017 at 11:02 pm

   Asluves hama ragalhu vaahaka eh thee
   And ahaalan beynumee alevel first place ah dhiyaeee thi aika ekanitha…
   Raees athun inaamu aruvaa vaahaka aa inaamu balaa stage ah dhaa vahaka…lol.. bala miulheni kuda kujjeh report foiyy balaa gosgen ulhey vaahaka kiyaadheyyn tha.. hama reethi kon liyeven ovva dhw.
   And mulhi vaahaka ga ves aika haa GREAT myhaku neiy.. lol..

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:32 am

   Kotharey.. ThanQ for your comment 🙂

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:34 am

   ThanQ Ocs.. Aikaage mahchah binaakoh liyefa otheema ehen evany 🙂

 8. ssannww

  November 18, 2017 at 11:39 am

  mashah heevanee hama gasdhuga hen busraa inthanah ves ehnee bura liyefa..mikahala vaahaka nuliyahchey..meehun kiyan ves foohi vaane…adhi maa bodah faalhukan bodukoh romantic thanthan ves gennnany..foohi vejje mi kiyan ves…saandy varah badhalunvejje…saandy ge vhk thah hadi vejje..maves salaam

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:36 am

   ThanQ ssannww.. Ethankolhaky typing mistake eh.. En’gunu hisaabun ran’galhu kohfa onnaany.. Foohivaa meehun nukeema rangalhu vaane.. 🙂

 9. Anonymous

  November 18, 2017 at 12:18 pm

  Bra in than hama vedhaane ehnu olhumakun kamah ves. Jealous vaa kudhin ves feney. But saandy alhaanulaa

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:39 am

   ThanQ Anonymous.. E-ee hama liyumuge kusheh.. Saandy alhaeh nulan ekahala kankamakaa.. Binaakuranivi faadukiyunthakah Saandy alhaalany 🙂

 10. Ainth

  November 18, 2017 at 1:34 pm

  Rythi… Mi story ge kury kolhu maarythi.. Dhen annabaithahves kuriekey ehgothah rythi vaane kamah umeedhukuran

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:40 am

   ThanQ Ainth 🙂

 11. Mysh

  November 18, 2017 at 1:50 pm

  Wowwwww…mi prt ves rythi…ushau aai aika aa varah gulhey..ly saandy?❤

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:40 am

   ThanQ Mysh 🙂

 12. Hashaa

  November 18, 2017 at 2:52 pm

  Nice,,,umurun dhuvase vy myhunaa kithanma varakan…myhun marry kuray,,,,aki vaahaka ga hunnaani aki mansala….type kurumuga mansala dhimaaavumaky mansalaen noon,,,kiyaa hin nuvaa myhun nukiyaba,,,mian vuran maabodan romantic vaahaka mi site ga vase abahuri…ssandey is best writer….mi vaahaka hama best…??????

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:42 am

   ThanQ Hashaa 🙂

 13. Izu

  November 18, 2017 at 5:13 pm

  I agreed that saandy has changed a lot. Saandy kureege vaahaka thakuga nuhurey mihaa faalhukan bodu gotheh gai romantic bai thah genesdheefa eh. Evves like eh nuvey haamakan bodu gotheh gai liyan nujehey bas thah liyefa hureema. Kamaku nudhey

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:43 am

   ThanQ Izu for ur comment.. Saandy change eh nuvey.. Vaahakaige gothun baeh badhaluthah gennan jehey faharuves annaane.. Mee ekahala badhaleh 🙂

 14. Superna

  November 18, 2017 at 6:18 pm

  Saandy liyunyma bra ge bai goasvy,, Kuhveri loabi storyga ves bra ge vahaka oi,, then Maaxge kurimathi farathah thadhuvi vahaka,, Shelyn storygaves ovey Shelyn gahuga ovva Alam hus jangiya aa eky huri vahaka,, thibunihen kiyanya eves hama hadi vahaka dho liyan,, adhi mibuni 2 story ga ves romantic bai ma bodah genessa ebahuri,, adhi miyahvure ma detailkoh romance genessa huri story thah mi site gaves ebahuri,, mi storyga adhi nadhey thiya bunaha falhukan bodukoh romance kura vahakaeh,, 2 scene eh kanneynge aee,, thi hama Saandy vyma vegen ulhey gotheh,, eyna story eh liyefiyya ehchekey nukiya nuthibeveyne mi ulhey myhunnah,, hama hajam nuvany

  • Saandy

   November 19, 2017 at 2:44 am

   ThanQ Superna.. Ekahala kankamaa alhaanulaa 🙂

Comments are closed.