“މިހިރީ ޒާއިން ކަން އިނގޭ. މީ ކޮންކުއްޖެއް. ރައްޓެއްސެއްތަ؟” އެއްމެން ސޯފާގައި ހަމަޖެހިލުމުން އާބިދާ ލާރާއަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުނެލިއެވެ. “ދެން މިހާރު ރައްޓެއްސެއް. މިކްޔަންގެ އަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮ މީ” ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ. “އެހެންތަ. ދަރިފުޅާ އިޔާޒޫ. މިއޮއް އައީއޭ ޒާޔާ މެން ނިކުމެބަލަ” އާބިދާ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ގޮވާލިއެވެ. “މިހާރު ނިކުންނާނެ ކަންނޭގެ. އަންނާނަން ސައި ހިފައިގެން އިނގޭ” އާބިދާ އެހެން ބުނެ އެތަނުން ދިޔައެވެ.

ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން އައި އިޔާޒު ފެނުމުން ލާރާ ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. ހިނގަމުން އައި އިޔާޒު އަށް ލާރާ ފެނުމުން ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ޒާއިން އަދި ޒާޔާ އެކަކު އަނެއްކަކަށް ބަލާލީ ފާޑަކަށެވެ. އިރުކޮޅަކު ބަލަން ހުރުމަށްފަހު އެތާ މޭޒުމަތީ އޮތް ޓީވީ ރިމޯޓް ލާރާނެގިއެވެ. އެއަށްފަހު ރިމޯޓްއިން އަމިއްލަ އަތުގައި ޖަހަމުން ދިޔައިރު ހީވީ ކުއްވެރިއަކު ކުރިމަތީ ހުރިހެންނެވެ. އަތުގައި ރިމޯޓްއިން ޖަހަމުން ލާރާ އިޔާޒުއާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. އިޔާޒް ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް ފަހަތަށް އަޅަމުން ދިޔައެވެ.

“ކަލޭ. އަހަރެން ހިޔެއް ނުކުރަން އިޔާޒް އޭ ބުންޏަސް އެއަކީ ތި އިޔާޒްއަކަށް ވާނެކަމަކަށް. އަހަރެން ކަލޭ މަރާލާނަން. އަހަރެން ބުނީމެއްނު ފެންނަދުވަހަކުން މަރާލާނަމޭ. މިއަދު ތިއޮތީ އަތުޖެހިފަ” ލާރާ އައިސް ރިމޯޓްއިން އިޔާޒް ގައިގައި ޖަހަންފެށިއެވެ. ޒާޔާ އަދި ޒާއިން އަށްވެސް ކޮއްޅަށް ތެދުވެވުނީ ވާނުވާ ނޭގުމުންނެވެ.

ލާރާ ދެތިންބުރު ޖަހާލުމަށް ފަހު އިޔާޒް ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “އަމްޕުޓީ. އައި މިސްޑް ޔޫ” އިޔާޒްވެސް ކުއްލިއަކަށް ހޭންފަށަމުން ލާރާ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “އެކަމް ބުނަން އަހަރެން މާފެއް ނުކުރަން އަދި ވެސް” ލާރާ ބުނެލިއެވެ. “ހެޔޮ” އިޔާޒު ދިނީ ކުރުޖަވާބެކެވެ. އެއަށްފަހު ދެމީހުން ސޯފާއާ ކޮޅަށް އެނބުރުނެވެ. އަނގަ ހުޅުވިފައި ހުރި ޒާއިން އަދި ޒާޔާ ފެނުމުން ލާރާ އަދި އިޔާޒް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ގޮސް ސޯފާގައި އިށީއިނީ އެމީހުންވެސް ސޯފާގައި ބައިންދާފައެވެ. “އަހަރެން ގްރޭޑް 8،9،10 ކިޔަވަން ދިޔައީ މެލޭޝިއާ އަށް ވިއްޔަ. ގްރޭޑް 9ގަ އުޅުން އަހަރު މިސޮރާ ދިމާވީ. އޭރު މީނަ ގްރޭޑް 12 ގައި އުޅުނީ. އެހެން ދެން އެއްސުކޫލަކަށް ވެފައި އަނެއްކާ ދިވެއްސެއް ވީމަ އަހަރެމެން ވަރަށް ފަސޭހައިން ރައްޓެހިވީ. ލައިކް ބެސްޓްފްރެންޑް އޭރުގައި. އެކަމް 12 ނިންމާފައި އިޔާޒް ދިޔައީ ލަންކާއަށް ކޯސް ހަދަން ދޯ. ދެން އަހަރެމެންދުރުވީ. ކޮންޓެކްޓް ނަންބަރެއެއް ނެތް ވިއްޔަ ދޯ” ލާރާ އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުން އިޔާޒް ބޯޖަހާލިއެވެ.

“ދެން ކޮން މަރާލުމެއްގެ ވާހަކަ ތި ދެއްކީ” ޒާޔާ މިހެން ބުނުމުން އިޔާޒް ފެއްޓީ ހޭށެވެ. ލާރާއައީ ރުޅިއެވެ. “މީނަ އަހަރެންގެ ދަބަސްވަގަށް ނަގާފަ އެ ނުވެސް ދޭ” ލާރާ ބުނެލިއެވެ. “އޭނ” ޒާއިން އަށް ބުނެލެވުނެވެ.

“ހާދަ އޮލަވާހަކަ އެއްގައި” އާބިދާ މޭޒުމަތީ ސައި ބަހައްޓަމުން ސޯފާގައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. “މަންމާ މީ ލާރާއޭ. މެލޭޝިއާގައި ދިމާވިއޭ ބުނީމެއްނު” އިޔާޒު މިހެންބުނުމުން އާބިދާ ހިނިތުންވެލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ. އިޔާޒް އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ފެށިއެވެ.

“އަސްލު ވީއެއްޗަކީ އެއަކީ އަހަރެމެން ދެމީހުން މެލޭޝިއާގައި ބައްދަލުވި ފަހު ދުވަސް. ކެފޭއެއްގައި. އަހަރެން ރީއްޗަށް ބުނިން ހަނދާނަކަށް އަތުގައި ބާއްވަން އެއްޗެއްދޭށޭ. ބުނީމަ ތުއިވެފަ ނޫނޭ، ރީތިއެއްޗެއް ނެތޭ އޭތި މީތި. ދެން އަހަރެންގެ އަތުގައި ޖެހުނީ ލާރާ ގެންގުޅޭ އަތްދަބަސް. އަހަރެން އެ ނަގައިފައި ބުނީ ދެން ނުދޭނަމޭ. އެއަކީ ވައްކަމެއް ނޫނެއްނު” އިޔާޒު ފަހުރުވެރިވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.

“ދެން އަހަރެންބުނީ އޯކޭއޭ އެކަމް އަހަރެން ބޭނުންއެއްޗެހި ތީގައި އޮންނާނޭ. އެދޭށޭ. ދެން މިއިޔާޒު އެ ބަލާފައި ދިނީ އަހަރެންގެ ވޮލެޓް އެކަނި.އެހެން މުހިއްމު އެއްޗެއް ނެތޭ ކިޔާފައި. އެކަމް އޭގައި އޮންނާނެ އަހަރެންނަށް އެއްމެ ކަމުދާ” ލާރާ މިހެން ބުނެ ހުއްޓުނެވެ.

“ހޫމްތި ކަމުދާ އެތި ނުދިނީމައެދުހު ބުނީ ދެން ފެންނައިރަކުން މަރާލާނަމޭ. އެކަމް ލާރާބުނެބަލަ ކޯއްޗެއް” ލާނެތް ގޮތަކަށް އިޔާޒު ބުނެލިއެވެ. “ހެވޭނު ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިޔަސް. ނުވެއް ދިނީމެއްނު” ލާރާބުނެލިއެވެ.

“ތިމީހުނަށް އިނގޭތަ އެ ކޯއްޗެއްކަން. ފާޑެއްގެ ލިޕްސްޓިކް އެއް” އިޔާޒު މިހެން ބުނުމުން ޒާޔާ އަދި ޒާއިންގެ އިތުރުން އާބިދާގެ ހިނިގަނޑުވެސް ދިޔައީ ފަޅައިގެންނެވެ. ލާރާ ތުންއަނބުރާލީއެވެ. “ހޫން ކޮބާ އެހެން މީހުން؟އިންޑިއާގައި؟” ޒާޔާ އަހާލިއެވެ.

“އެއްމެ ބޮޑުސޮރު އަފްރާހް ދާދި ފަހުން މީހަކާ އެ އިނީ. އިންޑިއާގައި އުޅެނީ. ޒިޔާންވެސް. އެކަމް ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްދޭށޭ ކިޔާފަ އެބައުޅޭ މާލެ އައިސް. މިއޮއް އައީނު” އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ޒިޔާން ފެނުމުން އާބިދާ ބުނެލިއެވެ. ޒިޔާންވެސް އައިސް އެމީހުނާ ބައިވެރިވިއެވެ.

****

“ޔަން ކީއްވެ އަބަދު ވިސްނުމެއްގައި ހުންނަނީ. އަހަރެންނާ ކަމެއް ސިއްރު ކުރަނީތަ؟” ހޮސްޕިޓަލްއިން އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަން ގޮތަށް ދަބަސް ސޯފާއަށް އެއްލާލަމުން ޔާނާ ބުނެލީއެނދުމަތީ އޮށޯއޮވެލި މިކްޔަން އަށެވެ. “އަހަރެން ނުވިސްނަމޭ ކަމަކާ. ކީއްވެ ތިހެން ތިއެހީ.” މިކްޔަން ބޯހިއްލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ހަމައަހާލީ. ޔަން އަހަރެންނަށް ހަމަ ޑޭޑްއާމެދު ވިސްނެނީ. އުޅެބަލަ ޑޭޑް އިންނަން ބޭނުންވަނީ ކާކަށްތޯ ބަލާލަން. އޭރުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ލާރާއާ އެމީހަކަ ގުޅުވިދާނެއްނު.”

“ހޫމް ތިރަނގަޅުގޮތެއް ޑޭޑް ކައިރި ބުނެބަލަ ފޮޓޮއެއްވިޔަސް ފޮނުވާށޭ”

“ޑޭޑް ފޮނުވާނެތަ؟”

“ބުނާނީ ބަލާލާށޭ. ދެން ފޮނުވާނެކަމަށް ބަލަމާ” މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ. މިކްޔަން ޔާނާގެ އާއިލާއާމެދު ވިސްނާތީ ޔާނާ އުފާވަނީ އެޔެއްމިޔެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. ޔާނާ ހޫމްއޭ ކިޔާ ޒިޔާދު އަށް ގުޅާލާފައި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވާ މީހަގެ ފޮޓޮއެއް ފޮނުވުމަށް އެދުނެވެ. ޒިޔާދު ވަގުތުން އިންކާރު ކުރިއެވެ. އަދި ކައިވެނި ކުރަންނޫޅޭ ވާހަކަ ވެސްބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް ޔާނާގެ އާދޭސް ތަކުން ހަމައެކަނި “ބަލާލަން” މި ފޮނުވަނީ ކަމަށް ޒިޔާދު ބުނުމުން ޔާނާ އުފަލުން ހުރެ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.

“އެއްބަސް ވެއްޖެ. ޔޭ” ޔާނާ ބޮޑަކަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. މަންޒަރު ބަލަންހުރި މިކްޔަން ދެއިނގިލި ހަރަކާތްކޮށް ލީ ޔާނާ ކައިރި އައުމަށް އަންގަމުންނެވެ. ޔާނާ މަޑުމަޑުން ގޮސް މިކްޔަން ކައިރި ހުއްޓުނެވެ. މިކްޔަން ގެނެސް ޔާނާ އެ އުނގުގައި ބޭންދިއެވެ. “ޔަން އަހަރެން ބޭނުން ޑޭޑް އަށްޓަކައި ލާރާ އޯކޭ ކުރުވަން. ޑޭޑް ހާދަ ކަމެއް ސެކްރަފައިސް ކުރިއޭ އަހަރެމެންނަށްޓަކައި” މިކްޔަންގެ ކަރުގައި އަތްވަށާލަމުން ޔާނާ ބުނެލިއެވެ.

“އޯކޭ ވާނޭ ބޭބް” މިކްޔަންގެ އަޑު ތަފާތުވެއްޖެކަން ޔާނާއަށް އިނގުނެވެ. “ކާން ހިނގާ މޮޔަޔާ” ޔާނާ އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. “މަޑުކޮށްބަ. ޔާނާ ބޭނުމީ ކޮންކަހަލަ ބޭބީއެއް”

“ސާބަހޭ ޔަން. އަދި ބަނޑުބޮޑެއްވެސް ނުވެޔޭ”

“އެކަމްވެސް. އޯކޭ. ކިޔާނެ ނަންތައް ބުނެބަލަ” މިކްޔަން މިހެން ބުނުމުން ޔާނާ ދެފަރާތަށް ބޯހޫރުވާލުމަށް ފަހު ސާބަހޭ ބުނެލިއެވެ. “ދެން ބުނެބަލަ” އާދޭހުގެ ރާގަކަށް މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ.

“ޔަން އަށް ކަމުދާ ނަމެއް އެއަކީ އަހަރެންގެ ވެސް ފެވަރިޓްނަން. ދެން ޔަން ބުނޭ އެހެންވެ” ޔާނާ ބުނެލިއެވެ.

“އޯކޭ. ގާލްއެއް ވިއްޔާ އައިސަ. ބޯއީއެއް ވިއްޔާ ހަސަނު” ހިނިގަނޑަކާއެކީ މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ. “ދެންންން” ޔާނާ އުޅުނީ ދާށެވެ. “އޯކޭ އޯކޭ. ގާލް އެއް ލިބުނިއްޔާ ލާނާ. ފިރިހެން ކުއްޖެއް ވިއްޔާ ޔުއާން” މިކްޔަން މިހެން ބުނުމުން ޔާނާ ވާއު އޭ ބުނެލިއެވެ.

“ކޮންބައެއްބާ. ހިނގާބަ ބަލާލަން” ބޭރުން މީހުންތަކެއް ވާހަކަ ދައްކާ އަޑުއިވުމުން ޔާނާ ބުނެލިއެވެ. “މަޑުކޮށްބަ ދެން” މިކްޔަން ޔާނާގެ ކަނދުރާގައި ބޮސްދިނެވެ. “މިރޭ. ދެން ހިނގާބަލަ” ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެ ދެލޯބޮޑުކޮށްލާފައި ޔާނާ މިހެންބުނެ މިކްޔަންގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމަން ފެށިއެވެ. އެހެން ގޮތެއްނެތުމުން މިކްޔަން ތެދުވެ ޔާނާގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ.

ޔާނާމެންބޭރަށް ނިކުތްއިރު ލާރާ، ޒާއިން، ޒާޔާ، އާލިމާ އަދި އިޔާޒްގެ އިތުރުން އާބިދާވެސް އިނެވެ. “މި މިކްޔަންގެ އަންހެނުން ޔާނާ.” އާލިމާ ބުނެލިއެވެ. އާބިދާ ޔާނާއަށް ބަލާލާފައި ހިނިތުންވެލިއެވެ. ބަދަލުގައި ޔާނާވެސްހިނިތުންވެލިއެވެ. ޔާނާ ފެނުމުން ލާރާ އައިސް ޔާނާ ކައިރި ހުއްޓުނެވެ. “ދޮންތަ ސޮރީ. އަހަރެން ވަރަށް ހަޑިކޮށްދޯ ރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކީ” ލާރާ ދެރަވެލާފައި ބުނެލިއެވެ. “ނޫނޭ ކޮއްކޮ ދެރަވެފައި ހުރީމައެއްނު. އެހެންވެ އިޓްސް އޯކޭ އިނގޭ” ޔާނާ ބުނެލިއެވެ.

“އެބުނީ އޯކޭއޭ އިނގޭ” ބޯއަރިކޮށްލަމުން މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ. “އެއްކަލަ ދޮންތަބެ އަހަރެންނާ ދޮންތަ އާ އެއްޗެކޭ ބުނަންޏާ ދެމެދަށް ވަންނާނެ. އަހަރެން ދޮންތަ ކައިރި ހުރީމަވެސް ޖޭވަނީ ދޯ” ލާރާ މަޖަލަކަށް ހިނިތުންވެ ހުރެ ބުނެލިއެވެ. މިކްޔަން އަމިއްލަ ތުންފަތުގައި އިނގިލި ޖައްސާލީ ހައްޕު ކިޔާފަދައިންނެވެ. ޔާނާއަށް ހިނިތުންވެ ހުރެ ބޯހޫރާލެވުނެވެ. “ދޮންތާ އެހެރީ އިޔާޒް އޭ. މެލޭޝިއާގައި އުޅުން އިރު އަހަރެންގެ ބެސްޓްފްރެންޑް އޭ ބުނީމެއްނު. އޭނައާއޭ ޒާޔާ މެރީކުރަން އެ އުޅެނީ. ދެން އެހެރީ އިޔާޒްގެ މަންމަ. ވަރަށް ސްވީޓް. ދަރިފުޅާއޭ ކިޔާފައި ގޮވީވެސް” ހިޔާލީ ގޮތަކަށް ލާރާ ބުނެލިއެވެ. “ހޫމް ދެން މިގެއަށް އާދެވުނު ފަހަރު ކޮއްކޮ ޖެހޭނީ ކައިގެން ދާންއިނގޭ.”

“ނޫން. އެހެރި ގޮސް 3 ޖަހަނީ. 4 ޖަހާއިރު ހޮސްޕިޓަލް އަށް ވެސް ދާން ޖެހޭ. ދަނީ” ލާރާ މިހެން ބުނުމުން ޔާނާ މޫނު ހަދާލާފައި ފާޑަކަށް އޯކޭއޭ ބުންޏެވެ. ހިނިތުންވެ ހުރެ ލާރާ އެއްމެން ކައިރި ދަނީ ކަމަށް ބުނެ ދިޔައެވެ. ހިނގަމުން ދިޔަ ލާރާ ފޯނަށް ބަލާލީ މެސެޖެއް އައުމުންނެވެ. *ދާނަން ލައިދޭން އިނގޭ* ޒާއިންގެ މެސެޖެކެވެ. ލާރާ އޯކޭއޭ ޖަހާފައި ރިޕްލައި ކޮށްލީ ހިނިތުންވެހުރެއެވެ.

އާލިމާގެ އެދުމުގެ މަތިން އެއްމެން މެންދުރުގެ ކެއުމަށް އިންސާފްކުރަން ދިޔައެވެ. ވާހަކައިގައި އެއްމެން ކައި ނިއްމާލުމަށްފަހު އިޔާޒް އާއި އާބިދާ ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ޒާއިންވެސް ލާރާ ލާން ދިއުމަށްޓަކައި ނިކުތެވެ.

“އަހަރެން އަންނާނަން ވަރަށް އަވަހަށް އިނގޭ.” ކޮޓަރިއަށް ވަންނަންދިޔަ ޔާނާއަށް ގޮވާލަމުން މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ. ޔާނާ ބޯޖަހާލުމުން މިކްޔަން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

ޔާނާ ގޮސް ވައިފައި އޮންކޮށްލުމަށްފަހު ވައިބާ ބަލާލީ ޒިޔާދު ފޮޓޯ ފޮނުވާފައި އިންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އޭނަ ހީކުރި ގޮތަށް ޒިޔާދު ފޮޓޯ ފޮނުވާފައި އިނެވެ. ނަމަވެސް ވައިފައި ސްލޯ ކަމުން ލޯޑް ވާގޮތް ނުވުމުން ލޯޑް ކުރަން ޖައްސާފައި ޔާނާ ދިޔައީ ފެންވަރާލުމަށެވެ.

ފެންވަރައިގެން ނިކުމެ ބޯހިއްކަމުން ޔާނާ ފުރަތަމަވެސް ދިޔައީ ފޮޓޯ ބަލާލުމަށެވެ. ފޯނު ނަގައި އެފޮޓޯއަށް ޔާނާ ބަލާލިއެވެ. ޔާނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ އެއީ ކާކުކަން އިނގުނީމައެވެ.

=ނުނިމޭ=

48

101 Comments

 1. Ram

  November 11, 2017 at 11:43 pm

  Sorry guyxx las vejje dww.. anyway hows it ?? do comment below igey ? next part maadhen.. loves ?❤

 2. Aal

  November 11, 2017 at 11:44 pm

  Wow varah salhi. Me first dhw

  • Ram

   November 11, 2017 at 11:57 pm

   Thankyou so much… yess ??❤

 3. MeNer

  November 11, 2017 at 11:47 pm

  Yey mii first dhw … ❤❤ vv reethi when next part ??

  • Ram

   November 11, 2017 at 11:59 pm

   second ? maadhen.. thankyou ?❤

 4. mal

  November 11, 2017 at 11:49 pm

  me first….hehehe.. varah nice mirey part ves

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:00 am

   Noon mal.. dhn faharakun first hoadhahcheyy igeyy.. thankyou so much ?❤

 5. mal

  November 11, 2017 at 11:52 pm

  Ram namuge meaning engijjetha??

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:03 am

   Nooney mal.. maadhen veythww balaanan igeyy..?❤

 6. Mai

  November 11, 2017 at 11:57 pm

  Varah loabi

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:20 am

   Thankyou mai ?❤

 7. ??

  November 12, 2017 at 12:00 am

  Varah reethi mi part ves ???Aabidhaa dhw yaana bappa marry kuarn ulhey meehakee

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:04 am

   Thankyou so much.. lets see next part ga ? loves ?❤

 8. ranaa

  November 12, 2017 at 12:03 am

  Wow vv nice. Mi part ves v next part.

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:05 am

   Thankyou so much ranaa.. maadhen next part ??❤

 9. lai

  November 12, 2017 at 12:05 am

  aabidhaa dhwww .. hehehe varah reethi mibaivess ram . when next part?

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:06 am

   Lets see ? thankyou so much.. maadhan?❤

 10. rose

  November 12, 2017 at 12:10 am

  Wow…vrh rythi…mivaahaka abadhu up veytho beleny…hama kiyaavhithun…

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:22 am

   Awwn thankyou so much rose ?❤

 11. Malsha

  November 12, 2017 at 12:31 am

  Hey RAAMUKOLHOO. .V v lahun dhw comment mi kohlevuny?Anehkaaa yaanaa ah efenuny Kaaku ge photo ehbaa? ?and story was awesome, nyc as always. ..gudnyt RAAMU. .ly

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:09 am

   Thankyou so much mal.. lets see ? loves more ?❤

 12. shif

  November 12, 2017 at 12:33 am

  Wow… vv loabi…???

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:10 am

   Thankyou shif ?❤

 13. Haw shiaa shabaa shiaar

  November 12, 2017 at 1:07 am

  Mashaa Allah v v loabi mi part ves, keep it up ?dear ? alhey kaaku baa e ee v visneyne laakuthoa? ?ramko kuraa kanthah balaabala

  • Ram

   November 12, 2017 at 7:32 pm

   HAhaha… thankyou so much luv ?❤

 14. Mysh

  November 12, 2017 at 1:40 am

  Wowww..mi part ves v rythi..cant wait for this nxt part…ziyaadh(yaana ge bappa)marry kuran ulhuny aabidha aa dho?

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:11 am

   Lets see dww mysh ? thankyou so much ?❤

 15. kylie

  November 12, 2017 at 1:49 am

  varah reethi ekam thankolheh kury mi part ves

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:12 am

   Alheyy ekm varah try kuran ingeyy kylie.. thankyou so much ?❤

 16. kylie

  November 12, 2017 at 1:53 am

  maadhan 20th vana bai v ma dhigukoh liyelaba please please please pleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeez

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:13 am

   Hehe kylie.. okay i will try my best ?❤

 17. Yainu

  November 12, 2017 at 2:47 am

  ❤❤❤❤

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:14 am

   ❤❤❤❤❤

 18. SJK...KOREAN

  November 12, 2017 at 4:38 am

  heyy ramko. maa lahun dhw mi comment kohevunu. varah loabi mi partvx. perfect hama. kaakubaa dhw aee. curious to see…waiting waiting. love yah ramko 😀 😀

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:15 am

   Heii.. lets see ehnve dww ? thankyou sjk.. loves ?❤

 19. Limsha

  November 12, 2017 at 5:12 am

  Varah varah varah rythi…dhn varah ky dhaane kithanme varakah ves

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:16 am

   Awwwn thankyou lim ?❤

 20. bolheh

  November 12, 2017 at 5:27 am

  Ibaarai kurumuge mahsala thah baeh faharu faahaga kurevey…vaahaka ah furihama kan genesdheyny sifa kurun thah ves huregen… mi dhe nukuthaa ah samaalu vaane kamah ummeedhu kuran… goodluck

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:19 am

   Yess.. varah try kuran ragalhu kuran thi 2 points vx… adhi vx balaanan igeyy ?? thankyou so much?❤

 21. Riii

  November 12, 2017 at 5:29 am

  Vvv reethi…. Nxt prt avahah up kodhehchey…. Plx…. Plx….

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:20 am

   Thankyou so much.. miadhu igey ??❤

 22. Awa

  November 12, 2017 at 6:08 am

  Varah vsrah reethi ram dear??

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:21 am

   Thankyou so much awa ?❤

 23. unaal

  November 12, 2017 at 6:51 am

  hehe .. abidhaa dhw
  nice vrh

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:22 am

   Lets see ? thankyou so much ?❤

 24. ❤️santhi❤️

  November 12, 2017 at 7:14 am

  Haadha kurey… btw story vrh nice…

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:23 am

   Ohh.. thankyou santhi ?❤

 25. mal

  November 12, 2017 at 7:57 am

  Thanks ram?

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:23 am

   Wc mal ??

 26. Azoo

  November 12, 2017 at 8:08 am

  E vaane abidhaa yan v,reethi

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:24 am

   Yess vedhaane.. thankyou azoo ?❤

 27. maa engey

  November 12, 2017 at 8:41 am

  evaany aabidhaa ah kan yaqeen

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:25 am

   Hehe.. lets see ? thankyou ?❤

 28. Ainth

  November 12, 2017 at 9:03 am

  Wow ram, mivaru kameh hama madhu vaane.. Ehaaves rythi.. Thy hama number one..

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:26 am

   Awwn ainth.. thankyou so much ??❤

 29. dhimmm

  November 12, 2017 at 9:14 am

  wow.. emme kiya hithun kiyaa ehvaahaka mii…. vrh vrh reethi ingey.. love yuhh ram……

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:28 am

   Aww thankyou dhimmm… loves much more ?❤

 30. Rsh

  November 12, 2017 at 9:24 am

  WOW V Reethi Waiting for next… …. ….

  • Ram

   November 12, 2017 at 9:29 am

   Thankyou so much rsh ??❤

 31. Friends

  November 12, 2017 at 10:02 am

  Aabidhaa dhw?hehe stry vvv reeethi ingey dear..
  Wating 4 next part..
  Have a nice day ram

  • Ram

   November 12, 2017 at 10:17 am

   Lets see ? thankyou so much luvv… have a nice day dear ?❤

 32. ainth

  November 12, 2017 at 10:56 am

  mi mahaaru mi site ga inna emme inthizaaru kurevey thin vaahakain evvana vaahaka…. abadhu beley mi vaahaka up veythoa… keep it up writer…..

  • Ram

   November 12, 2017 at 11:59 am

   Awwwn ainth.. thankyou so so so much.. so happy to hear that ??❤

 33. Sidhu

  November 12, 2017 at 11:12 am

  Laara menge step mom akah hadhan a ulheni aabidha….story v salhi….

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:00 pm

   Lets see dear ? thankyou so much ?❤

 34. Roo

  November 12, 2017 at 11:41 am

  Aabidhaa kanneynge dhww.. im sooo excited ?? mee mihaaru mi site ga roo ah emmme wait kurevey emmmme reethi story ?? you’re one of my favourite writers ingey ram ?❤️ LY ??

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:03 pm

   Awwwn.. varah varah ufaavejje.. thankyou so much roo.. luvss varah bodah ?❤

 35. Nahu

  November 12, 2017 at 12:08 pm

  Ram miadhu kihaa iraku up khdheyny… Salhi aaa mi vaahaka ❤❤

  • Ram

   November 12, 2017 at 12:15 pm

   Mireyy ?

  • aki

   November 12, 2017 at 2:12 pm

   mihaaru vaahaka up vitho belunu adhadhu ves neyge

  • Ram

   November 12, 2017 at 2:56 pm

   Aww aki.. mireyah wait kurahcheyy.. mirey upkohladheynan.. ?❤

  • Nahu

   November 12, 2017 at 6:40 pm

   Mirey kihaaaa iraku up khdheynyyy

  • Ram

   November 12, 2017 at 7:34 pm

   10 noony 11 ?❤

 36. Min

  November 12, 2017 at 5:15 pm

  Mi part ves varah lobi ???Abeedha dhw laara ge dhon mom akee love the story mirey kihaa iraku up vaanee can’t wait plx avahah up koh dheh chey??

  • Ram

   November 12, 2017 at 7:35 pm

   Heii min.. thankyou.. 10 noony 11 ga ?❤

 37. Ram

  November 12, 2017 at 8:13 pm

  Heyy guyxx im so so so sorryy.. mirey up eh nukohdheveyne ??? but eyge badhalah maadhen 2 parts upkohla dheynan igeyy… actually mirey kuhliakah frnd akaa ekyy hospital ah dhaan jehijje.. so i cant.. understand vahcheyy… plxx wait for tomorrow.. emmen dheke vx varah loabiveyy.. ?❤

 38. ???

  November 12, 2017 at 8:21 pm

  Vvvv rythi????

  • Ram

   November 13, 2017 at 4:13 pm

   Thankyou dhoonyaa ??

 39. SJK...KOREAN

  November 12, 2017 at 8:54 pm

  it ok 🙂 🙂 tomorrow two part libeyne dhw kiyaalan. ehnvyma ok yo 😀 hehe.. waiting for tomorrow dear. loves

  • Ram

   November 12, 2017 at 11:55 pm

   Thankyou sjk.. loves ?❤

 40. aish

  November 12, 2017 at 9:02 pm

  v foohi mi vaahaka kiyan…buna gadi akh dhuvahaku ves up nukohdhet..thelhi ganegen dhn up kohdheny eha kuru kn..

  • Ram

   November 13, 2017 at 4:13 pm

   So sorry for that dear.. ❤

 41. Malsha

  November 12, 2017 at 9:07 pm

  Ooooh it’s Ok RAAMUKOLHOO. .I can understand. .kameh vaany bunefaeh noon dhw..so maadhamaa Thankolheh avahah up kohdhehchey. ..plx plx plx. .bye.GUDNYT..ly

  • Ram

   November 12, 2017 at 11:58 pm

   Hehehe mal.. and raamu nukiyaane igeyy.. ramuu kiyas ok ?? raamu kiyaa iru hyvaany india myhaku raamuu kaakaa ah govaahen. .. hahahaa… loves you ??

 42. Friends

  November 12, 2017 at 10:11 pm

  Hey its ok ramuuuu..
  Maadhamaa 2 part dhw..hehe???
  Waiting 4 tomorrow parts……
  gud nyt dear…..????

  • Ram

   November 12, 2017 at 11:59 pm

   Thankyou love ?❤ nytxx ??

 43. PRINCESS AFU

  November 12, 2017 at 10:20 pm

  Wow Hama bunaane ehcheh neyngifa myny just love it ? Kyp it up and LY so much ramukolhu ??????? goodnight

  • Ram

   November 13, 2017 at 12:00 am

   Heiii..? thankyou so much.. ? nytxx darl ?

 44. Samee

  November 12, 2017 at 10:33 pm

  Maadhan up koh dhey iru dhigukoh up kohdheh chey 2 prt ves plxxx… Mi stwrry v nyc but kuriima nuvey kiyaahithe? Plx dhogu koh up kohdheythi?

  • Ram

   November 13, 2017 at 12:02 am

   Ram abadhuvx try kuran dhigukoh upkohla dheveythw dear.. maadhen vx balaanan.. ? ly ?❤

 45. Limsha

  November 13, 2017 at 8:42 am

  Hey ram kobaatha stry mihaar up vejje thw beli vareh ves neyge

  • Ram

   November 13, 2017 at 9:36 am

   Awww.. mi type kohlan feshy igeyy lim ?❤

 46. Nahu

  November 13, 2017 at 10:25 am

  Kn irakun up khdheveynyyyy

  • Ram

   November 13, 2017 at 4:14 pm

   Upkohlaafin..?

 47. Limsha

  November 13, 2017 at 11:01 am

  Aslu evarah up kohladheyshey kiyeny kiyaa hiy vaaleh bodhu kamun.. Ingey dhw bxy ves vaane kan
  Bt v readers r very selfish ??

  • Ram

   November 13, 2017 at 4:15 pm

   Hehehe lim ??❤

 48. Nym

  November 13, 2017 at 1:56 pm

  Ram, kobaatha next part. Avahah up kohdheeba . Cant waitttt. ??

 49. Liu

  November 13, 2017 at 3:01 pm

  Ram please up fast.inthizaaru kolhun laafi:c Your the best.

  • Ram

   November 13, 2017 at 4:16 pm

   Awww… thankyou ?

 50. Lam

  November 13, 2017 at 3:38 pm

  Alhe kobaa story…vv beley eba…rammmmm kobaaaa

  • Ram

   November 13, 2017 at 4:17 pm

   Upkohlaafin lamm ??

Comments are closed.