ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރި މިކްޔަން ހުޅުމާލެއަށް ދިޔައެވެ. “ހަލޯ ނަޝް. ފައިބަބަލަ ތިރިއަށް” ނަޝްވާމެން ގޭ ކައިރި ހުރެ ނަޝްވާއަށް މިކްޔަން ގުޅާލިއެވެ.
“ކީއްވީ؟” ގޭގެ ދޮރު ލައްޕާލަމުން ނަޝްވާ މިކްޔަންއަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. “ހިނގާބަ” މިކްޔަން ނަޝްވާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. ކީއްވީހޭ އަހާ އަހާވެސް މިކްޔަން ވީގޮތެއް ނުބުންޏެވެ.

މިކްޔަން ގޮސް ހުއްޓުނީ މީހުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ގޮސް ނޫޅޭ ހިސާބަކަށެވެ. “ކިހިނެއްވީ. ނުވެސް ބުނެލަ ކުއްލިއަކަށް ތިއައީ؟” މިކްޔަން އާ ކުރިމަތިލަމުން ނަޝްވާ ބުނެލިއެވެ. “ހަމަ އައީ ވާހަކަ ދައްކާލަން” މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެންވެސް އެބެއް ވާހަކައެއް ބުނަންވެފައި” މިކްޔަން ނަޝްވާއަށް ބަލާލީ ކޮންވާހަކައެއްހޭ އަހާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

“ޔަން އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން ދެން މިގުޅުން ކުރިއަށް ގެންދާކަށް. އަހަރެން ޔަން ދެކެ ލޯބިވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވޭ. އެކަމް އަހަރެމެންނަށް މުސްތަގުބަލެއް ފެނޭތަ؟ ނޫން. މިކްޔަންގެ އަނބިމީހާ ގޮތުގައި ޔާނާ ހުރިހާ ހިނދަކު އަހަރެންނަކަށް މިކްޔަންއާ އެކީއެއް ނޫޅެވޭނެ.” ނަޒީހް ބުނިގޮތަށް ނަޝްވާ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. މިކްޔަން އަމިއްލަ ބޮލުގައި އަތް ހިންގާލިއެވެ.

“އަހަރެންނަކަށް އޭނަ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތޭ ނަޝް” މާޔޫސް ކަމާއެކީ އާލިމާ މެން ދެއްކިވާހަކަ މިކްޔަން ނަޝްވާއަށް ކިޔާދިނެވެ. “އެހެންވިއްޔާ އަހަރެން މަތިން ހަނދާން ނައްޓާލާ” ނަޝްވާ ފަސް އެނބުރި ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. “އަޑުއަހާބަލަ” ނަޝްވާގެ އަތުގައި ހިފާ މިކްޔަންއާ ކޮޅަށް އަނބުރާލަމުން މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެންނަށް އޭނަ ދޫކޮށްނުލެވުނަސް އޭނައަށް އަހަރެން ދޫކޮށްލެވިދާނެއޭނުން” މިކްޔަން މިހެން ބުނުމުން ހައިރާންވެފަ ހުރި ނަޝްވާ މިކްޔަންއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލިއެވެ. “ތިބުނީ؟”

“މިބުނީ. އޭނަ އަމިއްލޭން އަހަރެންދޫކޮށްލާފައި ދާގޮތް ހަދާނީ” މިކްޔަން މިހެން ބުނުމުން ނަޝްވާ އަވަސް އަވަހަށް ކިހިނެއްހޭ އަހާލިއެވެ. “ޖަސްޓް ވެއިޓް އެންޑް ވޮޗް ބޭބީ” މިކްޔަން އުޅުނީ ނަޝްވާ ގައިގަ ބައްދާލާށެވެ. ނަމަވެސް ނަޝްވާ މިކްޔަން ދުރަށް ލިއެވެ. “އަހަންނާ އެކީ ސްލީޕް ކުރަންތަ ތިވިސްނަނީ؟” މިކްޔަން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ.

“ނޫން ނަޝް. ފިލްމް ތަކުގައި ވެސް މީހުން ދުރުކުރުވުމަށް އަބަދު މީހަކާ އެކީ ސްލީޕް ކުރާނީ. ދެޓްސް ޓޫ އޯލްޑް. އަހަރެން ބޭނުމީ ތަފާތު ކަމެއް ކުރަން. ސިމްޕަލް އެންޑް ސްވީޓް ކޮށް” މިކްޔަން ބުނެލީ އަޒުމަކާއެކީއެވެ. “ކޮން؟” ނަޝްވާ އަހާލިއެވެ. މިކްޔަން އޭނަ ކަންތައްކުރަން އުޅޭގޮތުގެ ވާހަކަ ކިޔާދިނެވެ.

އަޑުއަހަމުން ދިޔަ ނަޝްވާ އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ. ތިހެން ވިއްޔާ ޔާނާ ހާދަ ދެރަވާނެއެވެ. އޭނަގެ ހިތް ކުދި ކުދި ވާނެއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ނަޝްވާ ދެލޯ މަަރާލިއެވެ. އަހަންނަށް މުހިއްމީ ނަޒީހް އެވެ. އެ ޔާނާއެއްނޫނެވެ. ޔާނާއަށް ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް އޭނައަށް ހެވެވެ. ނަޝްވާ މިކްޔަންއާ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށް ފަހު ހިނިތުންވެލީ މިކްޔަން ކުރަން އުޅޭ ކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

****

“ޕޮހޯ” ޓީވީއަށް ގެެއްލި ހުސްވެފައި އިން ލާރާ ސިހުނީ ޔާނާ އައިސް ސިއްސުވާލުމުންނެވެ. “ދޮންތާ” ލާރާ ތެދުވެ ޔާނާ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “އާދެވިއްޖެ ދޯ. ދޮންތަ އަންނަން ދެން މިއިނީވެސް” ލާރާ ޔާނާއާ ދުރުވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ” ޒިޔާދު ގޮވާލިއަޑަށް ޔާނާ ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. ޒިޔާދު ފެނުމުން ޔާނާއަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ. “ޑޭޑް” ޔާނާ ގޮސް ޒިޔާދު ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “އަނހާ ނުރޯނެޔޭ ޑޭޑްގެ ރަންދަރިޔާ” ޔާނާ ދެލޯ ފޮހެލުމަށްފަހު ޒިޔާދުއާ ދުރުވިއެވެ. “ރަނގަޅުތަ ގޭ މީހުން؟ މިކްޔަން ކިހިނެއް؟ ޔާނާއަށް ރަނގަޅުތަ މިކްޔަން؟” ކޮޓަރިން ނިކުމެ އައި އާޝިއާ ބުނެލީ އައިސް ޔާނާގެ ބުރަކަށީ ފިރުމަމުންނެވެ. “ވަރަށް ރަނގަޅު މަންމަވެސް ބައްޕަވެސް. ވަރަށް ކެއާ ކުރޭ. ޒާއިންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު. ވ ރަނގަޅު ފެމިލީއެއް” ޔާނާ ހިނިތުންވުމާއެކީ ބުނެލިއެވެ. “ދެން ދޮންތަބެ؟” ޔާނާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފުރިހަމައަށް ނުދިނުމުން ލާރާ ކުރިޔަށް ޖެހިލާ އަހާލިއެވެ. “މިކްޔަންދެން ރަނގަޅު ވާނޭނު. ތާކަށް ދާން ދޮ ތިމީހުންތިއުޅެނީ. ތައްޔާރުވެގެން ހުރީމަ” ޔާނާ އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. “ތި މީހުނެއް ނޫން އެއްމެން. ޕިއްޒާ ބޯނާއަށް ޕިއްޒާ ކާން. ކުރިންވެސް ވަރަށް ދަމޭނުން” ލާރާ ބުނެލިއެވެ. ތެދެކެވެ. އެއަކީ އެއްމެންގެ ވެސް ފަވަރިޓް ތަނެވެ. އާޝިއާވެސް ޕިއްޒާ ކެއުމަށްނުލަހިކު ފޯރި ހުރެޔެވެ. “އެހެންވެ ހިނގާ ދާން” ޔާނާ ހިނިތުންވެ ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ކުޑަހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތާމަތައް މަތިން ޔާނާ ހަނދާން ނެތުނެވެ.

****

ގެއަށް ވަން ނަޝްވާ ފުރަތަމަވެސް ކަން ވީގޮތް ނަޒީހް އަށް ކިޔާދިނެވެ. ފޯނުންނެވެ. ނަޝްވާ އެއްމެއުފާވީ ނަޒީހް ގެ އަޑުން ވެސް ނަޒީހް ހިތްހަމަ ޖެހިފައި ހުރި ކަން އިނގޭތީއެވެ. ނަޝްވާއަކީ ކުރީގައި ރަނގަޅަށް އުޅުނު މީހެއް ނޫނެވެ. ފެންނަ ކޮންމެ ފިރިހެނަކާއެކީ ގުޅުން ހިންގައެވެ. ނަމަވެސް މީގެ 3 އަހަރު ކުރިން އޭނައަށް ވަނީ ރަނގަޅު މަގު ފެނިފައެވެ. ކުރީގައި އުޅެވުނު ގޮތް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އަދިވެސް މީހުން އޭނަ ދެކެ ފޫހި ވެއެވެ. ނަޝްވާ އެކަމާ ހިތާމަ ނުކުރާ ރެއެއް މަދުވާނެއެވެ. އޭނަ ނަޒީހްއާ ރައްޓެހިވީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިންނެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ވެސް ނަޒީހް ކަމުދިޔައީއެވެ. ނަޒީހް އާ ބެހޭގޮތުން ނަޝްވާއަށް ގިނައެއްޗެހި ނޭނގުނަސް ނަޝްވާއަށް ހެޔޮކަމަށްހުރެވެނީ ވާލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ކިތަންމެ ފަހަރަކު ކައިވެނި ކުރަން ނަޒީހް ކައިރި އެދުނު ނަމަވެސް ނަޒީހް ދެނީ ބީރުކަންފަތެކެވެ. ނުވަތަ އަދި މާއަވަހޭ ކިޔާ ވާހަކަ އޮޅުވާލަނީއެވެ. އެއްމެ ފަހުން ނަޒީހް އެދުނީ މިކްޔަން އާ ރައްޓެހިވުމަށެވެ. އޭނާގެ ކޮންމެވެސް މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށެވެ. އޭނާގެ މަގުސަދު ހާސިލްވެއްޖިއްޔާ ނަޒީހް ވަނީ ނަޝްވާއާ އިނުމަށް އެއްބަސް ވެފައެވެ. ނަޒީހް ގެ މީހަކަށް ވުމަށް ބޭނުންވެފައި ހުރިވަރުން ނަޝްވާއަށް އެކަމަށް އާއެކޭ ބުނެވުނީއެވެ.

****

މިކްޔަން ގެއަށް ވަދެ މުޅިގޭތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލަން އިން ޒާއިން ނޫން މީހެއް ނުފެނެއެވެ. “ޔާނާ ކޮބާ؟” މިކްޔަން ޒާއިން ކުރެން އަހާލިއެވެ. ޒާއިން ފާޑަކަށް މިކްޔަންއާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. “އެއަކީ މިކްޔަންގެ އަންހެނުން. އޭނަ ވާ ތަންތަން އިނގެންޖެހޭނީ މިކްޔަންއަށް” ޒާއިން މިހެން ބުނެ ތެދުވެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. މިކްޔަން ޒާއިން ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލަންހުއްޓެވެ. އޭނާގެ ލޯބިވާ ކޮއްކޮ މިހާ ދުރުވުމުން އޭނާ ހާދަ ދެރަވެއެވެ. މިކަމުގައިވެސް ކުއްވެރިވާނީ އެޔާނާއެވެ.

ހުއްޓުންއަރާފައި ހުރި މިކްޔަން އަށް ކުއްލިއަކަށްފެނުނީ ޔާނާ އޭނާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސް ކުރަނިކޮށެވެ. މިކްޔަން އަވަސް އަވަހަށް ޔާނާގެ އަތުގައި ހިފާ ލުއްކެއް ޖަހާ މިކްޔަންއާ ކޮޅަށް އަނބުރާލިއެވެ. “ކޮންތާކުން ތިއައީ. އަހަރެން ކައިރި ބުނެފައޭ ދާންޖެހޭނީ. އަހަރެން މީ ޔާނާގެ ފިރިމީހާކަން އިނގެންޖެހޭނެ” ޔާނާގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. މިހަމަ މިކްޔަން ހެއްޔެވެ. ނަޝްވާ މީނައަށް ކޯއްޗެއް ކާންދިނީބާވައެވެ. “ކޮންތާކުން ކަން ދެންވެސް ބުނޭ” މިކްޔަން ސުވާލު ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ. “ގެއަށް ގޮސްލާފައި” ޔާނާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. މިކްޔަން ޔާނާގެ އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. “ދެންވެސް ބުނެފައި ދައްޗޭ” މަޑުމަޑުން ޔާނާގެ ކޮލުގައި ޖަހާލުމަށް ފަހު މިކްޔަން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. ޔާނާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ވާނުވާގައެވެ. އަނެއްކާ މިކްޔަން ސަމާސާ ކުރަނީ ބާވައެވެ. މިކްޔަން ދިޔަދިމާލަށްބަލަން ޔާނާ އަށް ހުރެވުނެވެ.

*****

އެނދުމަތީގައި އޮތް ޒާއިން އޮތީ ފޫހިވެގެން ހަލާކުވެފައެވެ. ލާރާއާ ދިމާނުވާތާ އެއްދުވަސް ވީއެވެ. އަހަރެން މިހާވަރަށް އޭނަ މަތިން ހަނދާންވާއިރު އޭނާ ހަނދާން ހުރޭބާވައެވެ. *ހޭ ލާރާ. ކޮބާ ކަލޭ .ކިހިނެއް* އެއްމެ ފަހުން ޒާއިން މެސެޖެއްފޮނުވާލިއެވެ.

*މިހިރީއޭ ގޭގަ. ހަމަ ފިޓްއޭ* ލާރާގެ ރިޕްލައި އައީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. *އުޅެންވީނުން ދިމާވާން އެހެންވެ* ޒާއިން ފޮނުވާލިއެވެ. *އަހަންނަށް ލަނޑެއް ނުދެވި ގިނަދުވަސް ވީދޯ* ލާރާ ރިޕްލައި ކޮށްލިއެވެ. *ނޫނޭ ހަމަ މިސްވާތީ*
*މިސްއެއް ނުވާނެ.. އެކަމް ދެން އޯކޭ. 8 30 ގައި ރަސްފަންނަށް. ބާއި ސީޔޫ*

ޒާއިން ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ގަޑި ކިޔާ ފައިނަލްއެކޮށްލީ އަހަރެން އޯކޭތޯވެސް ބަލާނުލައެވެ. އެއަކީ ލާރާގެ މިޒާޖު ކަން ޒާއިންއަށް އިނގެއެވެ. ހިނިތުންވެލެވުނީ އެހެންވެއެވެ. ޒާއިން ތެދުވެ ފެންވަރާލުމަށް ދިޔައީ 8 30 ވާން މާކަށްގިނައިރު ނެތުމުންނެވެ.

*****

ޔާނާ ސިއްރުސިއްރުން ކޮޓަރިއަށް ބޯދިއްކޮށްލުމަށްފަހު މިކްޔަން ކޮބާތޯ ބަލާލިއެވެ. “ކޯއްޗެއް ތިހޯދަނީ ވަގެއްހެން؟” ޔާނާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކައިރިން މިކްޔަންގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ. ހަމައެކަނި ތުވާލި ގަނޑެއް އޮޅާލައިގެން ހުރި މިކްޔަން ހުރީ ފާޑަކަށް ހިނިތުންވެފައެވެ. ޔާނާ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ގޮސް ސޯފާގައި އިށީއިނދެލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގައި ކުޅެން ފެށިއެވެ.

މިކްޔަން ޖިންސެއް ނަގައި ލުމަށްފަހު ގޮސް ޔާނާއާއި ޖެހިފިތިގެން އިށީއިނެވެ. ޔާނާތޯއެވެ. ވަގުތުން ދުރަށް ޖެހިލެވުނެވެ. މިހާރު މިކްޔަން އުޅޭގޮތުން ޔާނާ ގަންނަނީ ބިރެވެ. މިކްޔަންގެ ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ހުރިހެންވެސް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ޔާނާގެ އަތުގައި މިކްޔަން ހިފާލިއެވެ. “ޔާނާ އައި އޭމް ސޮރީ. އަހަރެންނަށް ކަންތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އަހަރެން ބޭނުން ލޯބިން އުޅެން.. އާފްޓަރ އޯލް ވީއާ މެރީޑް އޭނުން. އަހަރެން ނަޝްވެސް ދޫކޮށްލާފިން. ގިވް މީ އަ ޗާންސް ޕްލީޒް” ޔާނާ ހުރީ މިކްޔަން ދެއްކި ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މަޑު މަޑުން ބޯޖަހާލިއެވެ. މިކްޔަން އުފަލުން ޔާނާ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ޔާނާގެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފެންނަ އިރު މިކްޔަން ހުރީ ވިހަގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލާފައެވެ.

****

ޒާއިން ރަސްފަންނުގައި ހުންނަތާ 10 މިނެޓް ވީއެވެ. އަދި ލާރާ ދައްކާނުލައެވެ. “ލަސް ވެއްޖެދޯ” ޒާއިން ކައިރި ހުއްޓެމުން ލާރާ ބުނެލިއެވެ. “ނޫނޭ އަދި މާއަވަސް” ޒާއިން ބުނެލިއެވެ. ލާރާ ފާޑަކަށް ކަޅިއަޅާލިއެވެ. ދެމީހުންގޮސް ޕޮޕްކޯންކޮތަޅެއް ގަތުމަށް ފަހު ގޮސް އުނދޯލީގައި އިށީއިނދެލިއެވެ.

“ހޫމް. ސޯ ޔޫ މިސްމީ؟” ލާރާ ބުނެލިއެވެ. “ހަހަ. ނޯ. މީހުންގެ ޖީއެފް އެއްމަތިން އަހަރެމެން ހަނދާން ނުވާނެ” ޒާއިން މިހެން ބުނުމުން ލާރާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. “ކާކުތަ އެއީ؟” ޒާއިން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. “މީޓް ކޮށްދޭނަން ވަރަށް އަވަހަށް އިނގޭ” ލާރާ މިހެން ބުނުމުން ޒާއިން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު އެހެން ދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.

ލާރާ ޒާއިންއަށް ބަލާލިއެވެ. އަހަރެން ނޫނަކަސް މޮޔަ މޮޔަ މީހެކެވެ. އެކަމްވެސް ކިއުޓްއެވެ. ހިނިތުންވެ ހުރެ ލާރާ އަތުގައި އޮތް ޕްޕްކޯން ކޮތަޅު ޒާއިންގެ ބޮލަށް ވަރާލިއެވެ. ލާރާ ހޭންފެށިއެވެ.

“މޮޔަ ވީތަ ލާރާ. އަހަންނާ އުދަގު ނުކޮށް ނުހުރެވެނީތަ. ތި ހިތާވެގެން އުޅޭ މީހަޔާ އެކީ މަޖާކުރަން ދޭބަލަ. އަހަންނަށް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް” ލާރާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ޒާއިން އަށް މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. ޒާއިން ބޯފޮޅަމުން އެތަނުން ދިޔައެވެ.

ލާރާ އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ. ޕޮޕްކޯން އެޅުމުން މީހަކު އެހާރުޅި އަންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ. ލާރާ އެއްމެ ލަދުގަތީ އެތާހުރި މީހުން ލާރާއަށް ބަލަންފެށުމުންނެވެ. ލަދުގަންވަރުން ލާރާ އަވަހަށް އެތަނުން ދިޔައީ ޒާއިންދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހި ހުރެއެވެ.

=ނުނިމޭ=

42

116 Comments

 1. Ram

  November 4, 2017 at 5:35 pm

  Miothyy 11 vana part… hehe.. oops mi vee kihinehh… yaana and mikyan okay vi iru zaain and laara rulhiaee.. heheheh.. guyx do comment below igeyy ? loves ??❤

 2. Naufa

  November 4, 2017 at 5:44 pm

  Wowwww.. Maasha allah.. Ram this story is just sooooooooooo beautiful.. I jst love it.. Kyp it up dear.. Waiting for the next part..❤

  • Ram

   November 4, 2017 at 5:47 pm

   Thankyou nauu … keep waiting ?❤

  • Sana

   November 5, 2017 at 1:31 am

   Yeah, Naufa ge vaahaka hen copy eh nun vyma salhi mythi!

 3. Leen?

  November 4, 2017 at 5:47 pm

  Haadha kurey bt nice ♥️ Me first…

  • Ram

   November 4, 2017 at 5:49 pm

   Alhey mifaharu first eh noon.. thankyou leen ❤❤

 4. nerz

  November 4, 2017 at 5:50 pm

  Reeeeeeeeethi ingey❤

  • Ram

   November 4, 2017 at 5:56 pm

   Thankyou nerzz ?❤

 5. Mai

  November 4, 2017 at 5:50 pm

  Varah loabi haadha cute ey?next part avahah up kohlahchey ram .this story is just tooooooooo cute

  • Ram

   November 4, 2017 at 7:04 pm

   Thankyou mai ?❤

 6. Shiuna

  November 4, 2017 at 5:54 pm

  Haadha kurey. Miah vure dhigu kohla dheebala Ram plssss. Varah reethi 😀

  • Ram

   November 4, 2017 at 5:57 pm

   Dhigeh nuveyey dww ? adhi vx try kuraanan igeyy… thankyou love ?❤

  • Shiuna

   November 4, 2017 at 6:08 pm

   2000 words varu liyunyma okay vaane hehe

  • Ram

   November 4, 2017 at 6:16 pm

   Ram liyany phn in so neyge eyy liyeveny kithah words kameh darl.. loves ?❤

 7. love

  November 4, 2017 at 5:56 pm

  Wht do i have to do to rejister

  • Ram

   November 4, 2017 at 6:00 pm

   I think esfiya app download kohliyyaa it will be easy i guess..

 8. lim

  November 4, 2017 at 5:56 pm

  V reethi ekm haadha kurey…..when next part. Avahah up kohdhehchey

  • Ram

   November 4, 2017 at 6:00 pm

   Thankyou lim.. ?❤

 9. Noora

  November 4, 2017 at 5:57 pm

  When next part

  • Ram

   November 4, 2017 at 6:01 pm

   Maadhen ?

 10. reader

  November 4, 2017 at 5:58 pm

  whn nxt prt???????????????????,./

  • Ram

   November 4, 2017 at 6:02 pm

   Maadhen ??

 11. loverssss

  November 4, 2017 at 5:59 pm

  nice but kury thankolheh plsssssss dhigukobalaaaaaa

  • Ram

   November 4, 2017 at 6:03 pm

   Ohh ? try kuran igeyy… thankyou ?❤

 12. Sinaa

  November 4, 2017 at 6:13 pm

  Kuru thankolheh dhigukoh plxx… hehe btw vrh lowbii

  • Ram

   November 4, 2017 at 6:14 pm

   Ohhh… thankyou igeyy ?❤

 13. Ram ge fan

  November 4, 2017 at 6:27 pm

  Vrh loabi igey ramidies mi story jux hama habu keep it up dear waiting for next part ly

  • Ram

   November 4, 2017 at 7:05 pm

   Thankyou darl ?❤

 14. Kiyaara

  November 4, 2017 at 6:28 pm

  Vrh vrh vrh vrh nice

  • Ram

   November 4, 2017 at 7:07 pm

   Thankyou kiyaa ??❤

 15. unaal

  November 4, 2017 at 6:30 pm

  .. vrh reethi ram … nw this is my fav story

  • Ram

   November 4, 2017 at 7:15 pm

   Thankyou so much unaal ??❤

 16. click a shot ?

  November 4, 2017 at 6:31 pm

  Mi part kuruhen hyvey..but it’s okay.?..konme dhuvahaku kiyaalan libeythi aslu varah happy vey ? mikyan anehkaa kihineh hadhan baa eulheny…dhen inna part varah intresting vaanehen hyvany…konme part eh ga ves shauguverivaa thankolhu hunaathi enme kiyaa hihvany…lots of love to you ram…??????

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:30 pm

   Thankyou so much .. lets see dww mikyan kuran ulhey kamehh.. hehe.. lots of luv to you too darl ?❤

 17. Bestie

  November 4, 2017 at 6:34 pm

  Im sure zaain loves laaraa.. ehen ve ehaa vareh evany… Btw edhemyhun vrh cute?
  I jst love this story??❤❤

  • Ram

   November 4, 2017 at 7:16 pm

   Hehe bestie..thankyou love ?❤

 18. Eeka

  November 4, 2017 at 6:36 pm

  Rythi ekam ma kury

  • Ram

   November 4, 2017 at 7:17 pm

   Thanlyou darl ?❤

 19. Pinky shifoo

  November 4, 2017 at 6:53 pm

  Wowwww…. Awesome… Aslu vx Ram story haadhahaaey reetheee… Mihaaru up kuraa vaahaka thakun enme kiyaahihvany mi vaahaka.. U are a great writer.. Really like loved it…

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:33 pm

   Thankyou so much.. adhi vx i know kuhthah hureyy so great writer akah nuvaaneynu.. hehe… ekm vaahakaige vaa goiy and Idea great vedhaane.. ?? thankyou so much darling.. v happy vejje.. ?❤

 20. sam♥

  November 4, 2017 at 7:04 pm

  stry v cute.. yaanaa ah dhera eh nudheh chey plxx.. ram ge stry v lobii ekm dhiguukoh genesdheh chey.. kuru v maaa mihaa reethii stry kiyan v kada… hope dhigukon next part genaane kamah…

  • Ram

   November 4, 2017 at 7:18 pm

   I m trying and adhi vx kuraanyy.. hehe.. thankyou ?❤

 21. aimi

  November 4, 2017 at 7:21 pm

  mikyan e ulhenee keekuran baa?? emme fahun yaanaa dheke loabi veveynee dhw Ram???…

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:35 pm

   Hehe vedhaane aimi.. vaagoiy balamaa dww.. ? thankyou ?❤

 22. shaan

  November 4, 2017 at 7:22 pm

  vaahaka lieyaa kudin alhe naetha vaahaka thankolhe digu kureveyykae. v v deraveyy abadu miehen kudin kudin kiyaaeruves eislaahu nukuraathiiee. v v nice storyy???

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:36 pm

   So sorry dear.. thankyou shaan ❤❤

 23. Eemyaa

  November 4, 2017 at 7:29 pm

  Hei Ram ?
  V dhuvas kohlaafa dw mi comment eh kohlevuny
  Adhi kiriya nukiyi huri part thah mi kiyaalevuny ?
  Vaahaka hama super ? v v v reethi ?
  Micky mi ulheny keekuranbas ?? V curious vey eba ?
  Zaain ah laaraa dheke loabi vevuny dw haha v cute ❤❤❤

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:38 pm

   Hei eeeem.. ? yes after long time.. missed you igeyy..? vaagoiy balaalaany dww ? thankyou so much .. ? eeeem ge story akah varah varah wait kuran igeyy… ?❤❤❤

 24. zanum

  November 4, 2017 at 7:46 pm

  Mi story salhi..bt adhi vx varah kurey buneveynii..I hope next part miah vure dhigukoh genes dheyne kamah…waiting ???

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:42 pm

   Yes i will try.. thankyou so much darl ?❤

 25. nannu

  November 4, 2017 at 7:49 pm

  thihen act jahsanikon mikyan ah yaana dheke loabi veveynee… balanthibey… v nice story eh.. keep up the good work..

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:43 pm

   Hehe nannu.. varah yageen kamaa ekee bunelaafi ? lets see dhimaaveythww dww.. thankyou ?❤

 26. SJK...KOREAN

  November 4, 2017 at 8:15 pm

  Hey Ramko? varah loabi mi part vx. Hama best inge. ?? Zaai ah loabivevuny dhw laaraa dheke. Varah cute e dhekudhin. Mikyan eulheny plan ehga dhw. So curious to read nxt part. Waiting as usual. Luv yu????

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:44 pm

   Heii sjk ? lets see dww love.. ❤ thankyou so much ly much more ??

 27. Nish

  November 4, 2017 at 8:22 pm

  Hi ram hws u..??.Awlheyy mikyan yaana ah kykuran baa eulheni..nd zaain j veedhw..hehe..? ram ur the best writer um so proud of u..keep it up!LY ??

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:45 pm

   Heii nish ?? i m guud.. you?? Alheyy thankyou so much darling.. loves more and more ?❤?

 28. Min

  November 4, 2017 at 8:27 pm

  Mi part ves varah lobi ? ? finally I think zaain ah laara dheke lobi vevijje ??ehen ve ehaa rulhigadha e vee laara ge boy friend eh hunna vaahaka buny ma lol??? so cute love this story and you too ram..??❤❤

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:47 pm

   Hehehe dww.. thankyou so much ly ?❤

 29. Naan

  November 4, 2017 at 9:10 pm

  Alhey haadha nice ey mi vaahaka. Ram thank u.

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:48 pm

   Wc igeyy naan.. thankyou ?❤

 30. annoying reader

  November 4, 2017 at 9:12 pm

  mikyan ulheni yaana use kohllan. please dnt hurt her, zaain and lara varah gulhey <3 waiting for the next part. mi nash bust vaani kon iraku tha

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:50 pm

   Lets see dww dear.. nashva dwww.. higaa balamaa dww knirakun thoa.. thankyou annoying reader ?❤

 31. Chawder

  November 4, 2017 at 10:18 pm

  Vv salhi .ram u r the best.i m really curious to know what nazeeh actually wants .i mean y he want hurt mikyan.

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:51 pm

   Lets see dww.. i guess dhn varah avahah igeyne.. thankyou so much ?❤

 32. Chawder

  November 4, 2017 at 10:23 pm

  V kiya hithun indha nimuny.laara and zaain so cute.laara dhogu hedhyma eeh mahsalaaky.first time laara and zaain having a serious fight.
  Ehn foght thah hama loobin.laara avahah thedhu bunebaa.zaain dhera nukoh??

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:53 pm

   Hehe.. yes dww.. they are having a serious fight this time.. lets see dww darl.. thankyou so much ?❤

 33. Nathuu

  November 4, 2017 at 10:27 pm

  Maasha allah…. v v reethi.. next part avahah up kohlaaaathi…?????

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:54 pm

   Yes yes nathuu..
   Thankyou so much ?❤

 34. Haw shiaa shabaa shiaar

  November 4, 2017 at 10:30 pm

  Mashaa Allah v reethi mi part ves, bt haadha kurey mi part ves, v v kiyaahiay vey, so dhigukoh up kohdhee plz????????➡??❤

  • Ram

   November 5, 2017 at 11:06 am

   Okayy thankyou darl ?❤

 35. naash

  November 4, 2017 at 10:37 pm

  v v reethi

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:55 pm

   Thankyou darls ?❤

  • Ram

   November 4, 2017 at 10:57 pm

   Hyvx nukuran mi story ah thihaa support libeyne kamakah..?? i m so so so happy… ???? love you guyxx a lot.. ???❤❤❤

 36. Ainth

  November 4, 2017 at 11:05 pm

  Wow ram… Haadha reechey mi story n mi baives v furihama.. Zaain ah Laara dheke loabivevuny dhw.. Mikyan yaana ah landu dheyn ulhegen hama mikyan ah kanneynge dhw landu libeyny.. He he..

  • Ram

   November 4, 2017 at 11:21 pm

   Hehe ainth.. lets see ?? thankyou so much ?❤

 37. Ainth

  November 4, 2017 at 11:08 pm

  Ram ge mi story ibaaraah kurunthah n sifa kohdhin v v v rythi

  • Ram

   November 4, 2017 at 11:22 pm

   Thankyou so much ainth ?❤

 38. ???

  November 4, 2017 at 11:16 pm

  Alhey aneh baii netebala a ah ah????

  • Ram

   November 5, 2017 at 11:08 am

   Hehe thankyou ?❤

 39. Roo

  November 4, 2017 at 11:48 pm

  Awww zaain ah loabivevuny dhw laaraa dheke.. mikyan keehkuran miulheny mihaaru..? waiting for the next part.. Love youuu ram! ❤️?❤️

  • Ram

   November 5, 2017 at 12:45 am

   Lets see dww roo ? thankyou so much.. luvs more ?❤❤

 40. lai

  November 4, 2017 at 11:48 pm

  is that lee min ho? omg i love him . and whose that girl? and the other boy? . oh and ram .. story is boooooooooooootiful i love it . this is my first comment in this story . mi vaahaka ah abadhuvess inthizaaru kurevey . i just love it . next part avahah upload kohdhehchey . can’t wait to read it . keep it up ram . love you <3

  • Ram

   November 5, 2017 at 12:43 am

   Yess that lee min hoa ? mine favourite.. ? girl akee suzy ehh.. dhn boy eh neyge ram akah vx.. thankyou so muchh love.. loves more ?❤

 41. Jin

  November 5, 2017 at 12:47 am

  Haaadha reechey mi part ves…??❤❤ zaain emme fahun laara dheke loabi vevuny kanneyge..

  • Ram

   November 5, 2017 at 12:56 am

   Hehe hyveyy dww ehn ?? thankyou so much jin ?❤

 42. thalpalhey ?

  November 5, 2017 at 6:21 am

  Omg omg laaaav???? haadha salhi ekey? mikyan ehen makarun ulhenikoh aslah yaanaa dheke loabi veveynee thwcheh dhw anekka?? and laara aa zaain aa dhw??..pls edhekudhim ves gulhuvahchey..eagerly waiting…??dhigukoh up kollumah try kurahchey rampudding?????…ly…bye

  • Ram

   November 5, 2017 at 11:11 am

   Rampudding?? Hehehe.. thankyou so much ?❤

 43. Afoooo

  November 5, 2017 at 8:46 am

  Rythi vahaka ekm hykuran thafaathu story akah vaane kamah..mikyan yaanaa dheke loabi vaany yaanaa ekuga ulhefeshyma.esfiya ga ves ekahala baivaru vahaka liyey hindhi gina drama thakuga ves vany ehen.ekm mivahaka thafaathu kohbala.vahaka liyaale vrh molhu ehenve mibunely.

  • Ram

   November 5, 2017 at 11:27 am

   Thankyou for the opinion darl.. ?❤

 44. Eshal

  November 5, 2017 at 9:04 am

  Nyc ….hama vaahaka there ah genbign gos feenanikn ey nimeny…hehe..waiting for the next part…ur one of my favourite??

  • Ram

   November 5, 2017 at 11:29 am

   Thankyou so so so much eshal ?❤?

 45. ???

  November 5, 2017 at 12:29 pm

  Alhey avahah nerenala ramoo mivaahaka ge anhbaii kiyaa hithunn anadhu belenii nerefitho??

  • Ram

   November 5, 2017 at 2:44 pm

   Hehee… haveerah veythww mi balanyy.. gaimuvx 7 30 ge kurinn igeyy

 46. Laal

  November 5, 2017 at 12:31 pm

  Vaahaka v reethi..ekamaku liyumuge mistakes thah v gina..sukunthah annanjehey thanthan kommeves fiyyakah dhamaafa hurey…

  • Ram

   November 5, 2017 at 2:45 pm

   Dhn ragalhu kohlaanan.. thankyou darl ?❤

 47. ino

  November 5, 2017 at 12:44 pm

  mibaivess varah salhi

  • Ram

   November 5, 2017 at 2:48 pm

   Thankyou ino ?❤

 48. ssannwa?❤?

  November 5, 2017 at 1:12 pm

  Booootifoool ⚠❤❤❤❤

  • Ram

   November 5, 2017 at 2:49 pm

   Thankyou darl ?❤

 49. Anonymous

  November 5, 2017 at 1:33 pm

  Huvaa. ..reehchey mi part vx …???

  • Ram

   November 5, 2017 at 2:50 pm

   Thankyou anonymous ?❤

 50. SJK...KOREAN

  November 5, 2017 at 3:59 pm

  RAMKO hama waiting a ingeyy kiyaa hithun. hehe 😀 😉

  • Ram

   November 5, 2017 at 9:27 pm

   ❤❤

 51. raudha

  November 5, 2017 at 5:50 pm

  kobrr aneh part??

  • Ram

   November 5, 2017 at 9:28 pm

   Upkohfin ?

 52. Noora

  November 5, 2017 at 6:06 pm

  Kobatha next part

  • Ram

   November 5, 2017 at 9:29 pm

   Upkohfin ?

 53. unaal

  November 5, 2017 at 7:12 pm

  ram…where is nxt part?
  plx avahah up kohba… ???

  • Ram

   November 5, 2017 at 9:30 pm

   Upkohfin ?

 54. Fan

  November 5, 2017 at 7:33 pm

  Alhe 19:30 vejje still upload nuvey.. refresh kurany mi hama

  • Ram

   November 5, 2017 at 9:32 pm

   Awwn ❤

 55. Pherthun

  November 5, 2017 at 7:34 pm

  Kobaaa avahah upkohdhyyyba plxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Ram

   November 5, 2017 at 9:31 pm

   Alheyy.. upkohfin ?

 56. Loolu

  November 5, 2017 at 8:44 pm

  Ram alhe 8 30 vx vegen dhiyaee eoh up kohdhybaa plx…haadha reechey story ga vaa going..

  • Ram

   November 5, 2017 at 9:33 pm

   Awwn thankyou so much ?❤

 57. Shaashaa

  November 5, 2017 at 8:51 pm

  Mihaaru 20 50 veje alheh avas knbah plx ramuu plx I can’t wait anymore plx dear plx

Comments are closed.