ކުރީގެ އަދަދާ ގުޅޭ ؛ ޒަރީރު ( ޒާފާގެ ބައްޕަ ) : ދަރިފުޅާ ! ބައްޕަ އަށް  މާފު ކުރާށެވެ .  މަންމަ ގެ ލޯބި ހޯދާ ދިނުމަށްޓަކައި މަންމަ އެށް ގެޔަށް ގެނެއީ ވަރަށް އުފަލުގައެވެ . އެއީ ހަރު ހިލަ ހިތެއްގެ މީހެކެވެ . އަބަދު ވެސް ދޮންމަންމަ ހުންނަނީ ބައްޕައަށް ފާރަ ލާލައެވެ . އެއޯ ދަރިފުޅާ ވާހަކަ ދައްކާތޯއެވެ .

*****************

ދޮންމަންމަ ހުންނަނީ އަބަދު ވެސް ފާރަ ލާލައެވެ .  އެއީ ދަރިފުޅަށް ބައްޕަގެ ލޮއިތްބާ އަޅާލުން ދީފާނެތީއެވެ .  ބައްޕަ އަބަދު ވެސް ދަރިފުޅު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ .  ޒަރީރު ބޭނުންވީ ޒާފާގެ ޅަ ސިކުނޑި ހައްލާލެވޭނެ އެންމެ މޮޅަ ހައްލާލެވޭތޯއެވެ . ޒާފާ އަކީ ބަސްމަދު ކުއްޖަކަށް ވާތީ ސުވާލު ކޮށް ހެދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެއެވެ . ޒަރީރު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ .

ޒަރީރު : ދަރިފުޅާ ! ޒާފާ ……….. ދޮންމަންމަ ލޯބި ނުލިބުމުން ބައްޕަ ބޭނުންވީ ބައްޕަގެ ފަރާތުން އެ ލޯބި ދޭށެވެ . އެކަމަކު އެ ލޯބި ދަރިފުޅަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ .

ޒާފާ ހިތާ ހިތުން  ބައްޕަ މަންމަ ދެކެ އެހާ ބިރު ގަންނަނީ ކީއްވެބާއެވެ . މަންމަ ލޯބި ނުދޭއިރު ދޫކޮށް ވެސް ލެވިދާނެ ނޫ ހެއްޔެވެ ؟ އެކަން ނުކުރަނީ ކީއްވެބާއެވެ . ޒާފާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ބައްޕަ ގެ އަޑުގަދަ ކަމުން ނެވެ . އެއީ ބަލިވެ އޮތް މީހެއް ހެންވެސް ހީ ނުވެއެވެ .

ޒަރީރު : ދަރިފުޅާ ! ދަރިފުޅު ތި ވިސްނަނީ ކޮންކަމަކާ ހެއްޔެވެ ؟

********** ޒާފާ އަގައިން ނުބުނެ އިސްޖެހި ގޮތަށް އިނީ ލޮލުން ފެން ހިލިހިލި އެވެ  .  ބާރަށް ރޯން ނުކެރިފައެވެ .

ޒަރީރު : ޒާފާ އަށް އިގޭ ހެއްޔެ ؟ ޒާފާގެ މަންމަ ނިޔާވީ ވިހާ ފައި ލޭ ނުލިބިގެން ގިނައިރު ވީމައެވެ .  ބައްޕަ ގެ އަތްމަތި ދައްޗެއެވެ . އެދުވަސް އެ ދިޔައީ އެވެ . އެކަމާ ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތެއެވެ . ޒާފާ ތިހުރީ ބޮޑު މީހަކަ ވެފައެވެ .  ދަރިފުޅަށް ކިޔަވައި ނުދެވުނީތީ ބައްޕަ ވަރަށް ދެރަވިއެވެ . ދަރިފުޅު ކިޔަވާ މޮޅު މީހަކަށް ވީމާ  ބައްޕަމެން ދޫކޮށްފައި ގޮސްދާނެތީ ދެރަވެއެވެ . ދެން ފަހުން ވެސް ކިޔެވިދާނެ ދޯއެވެ . މިޔަދު ބައްޕަ މިޔޮޅެނީ ވަރަސް ބޮޑު ވާހަކަ އެއް ބުނާށެވެ . ބައްޕަގެ ހުރިހާ ވާހަކަކީ ވެސް ޒާފާ އަޑު އަހާނެ ވާހަކަ އެކަން ހީކުރަމެވެ . ޒާފާ ހަޔާތުގައި ވެސް މިޔަދު ނޫނީ ދިގުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވެއެވެ .

އެހެން ވެ ޒާފާ އިނީ ބައްޕަ ގެ ވާހަކަ އަޑު އަހަން ވެސް ނުހަނު އުފަލުގައެވެ . ޒާފާ ހީކުރީ މިއީ ބައްޕަ ގެ އެންމެ ފަހު ނަސޭހަތް ކަމަށެވެ .

***************

4

14 Comments

 1. AKI

  July 31, 2017 at 1:47 pm

  haadha kurey

 2. Amyy

  July 31, 2017 at 2:01 pm

  Alheyyyyy.haadhakurey. thankolheydhikohlabal story vv salhi

 3. Small

  July 31, 2017 at 2:02 pm

  Kuda kon hadi heekuran fahun mI vaahaka reethivaane kama

 4. Small

  July 31, 2017 at 2:03 pm

  And too small

 5. rafittey

  July 31, 2017 at 3:35 pm

  v kuru

 6. maroon

  July 31, 2017 at 3:41 pm

  Next part dhigukohlahchey

 7. song joong ki..KOREAN

  July 31, 2017 at 4:15 pm

  kury dhw. nxt part miahvure dhigukhlaane kamah ummeedh kuran

 8. ?shi?

  July 31, 2017 at 6:26 pm

  vaahaka maakuru kiyan fashaa irah miohnany nimifaaa…

 9. Ash?

  July 31, 2017 at 7:47 pm

  Varah reethi…thankolheh dhigu kohlachey?

 10. Lol

  July 31, 2017 at 8:46 pm

  Varan reethi rkamu maakurukon gannanee

 11. naxema

  July 31, 2017 at 10:09 pm

  very bad story ma kury+ehaa saly moral eh ny

 12. Gafooru

  July 31, 2017 at 10:36 pm

  Mee kochehtha? Haasaru gandehnu? Stylehves neiy. Thankolheh kiyaa hihvaakahala gothakah liyebala!

 13. mash

  August 1, 2017 at 5:09 pm

  haadha amuruveri namekey myny vaahaka ah dhyfa. v zeelagadha..

 14. Ssssssss

  August 28, 2017 at 7:41 am

  Varah reethi thankolhehkuru

Comments are closed.