ރަށު ފަސް ގަނޑުގައި ފައި ޖައްސާ ލެވުމާއެކު ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އެވަގުތު ކުރެވުނު އިހުސާސްތައް ބަޔާން ކުރަން ދަތިވިއެވެ. އެހިނދު އިއްސެ ގެ ދެލޮލުން އުފާވެރި ކަމުގެ ކަރުނަ ހިލުނެވެ. މިއީ އިއްސޭ އުޅެބޮޑުވި ފަސްގަނޑެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ނާ ލޯބީގެ ވަރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި ޖެހި ބެހިގެން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާހާ ކުޑަ ހިނދު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މިއީ އޭނާ އުއްމީދު ކުުރި ކަމެއް ނޫނެވެ. އިއްސޭ ހުރީ އަނބުރާ ރަށަށް އާދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެއްކޮށް ކަނޑާލައިގެނނެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ގެ ރަހުމަތް ފުޅު މާބޮޑެވެ. މިއަދު އެވަނީ އަނބުރާ ރަށަށް ޢާދެވިފައެވެ. ނުލަފާ އަނިޔާވެރި ބައެއްގެ ވަކިތަކުން ސަލާމަތް ވެ އުފަން ރަށައް އާދެވިފައެވެ. ނަމަ ވެސް އެޒަހަމްތައް ނުފިލާއެވެ އެ ވޭން ތަކުގެ އަސަރު މިހާރު ވެސް ކުރާ ކަހަލައެވެެ.

އިއްސޭ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ވަށައިގެންވާ މާގަެުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. އޭނާ އާއިއެކު ބޯޓުން ފޭބި މީހުން އެމީހުންގެ ފޮށިތައްމަތި ހިފައިގެން އެއްގަމާ ދިނާލަށް ދަނީއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އެމީހުން ގެނައި ސާމާނު ތައް ބޭލުމުގައި އަވަދި ނެތި ުޅެމުން ގެންދެއެވެ. ބައެއް މީހުން ލަފާ ތަނަށް އެމީހުންގެ އާއިލާ މީހުން އައިސްތިއިްބެވެ.

މިމަންޒަރު ފެނުމާއެކު އިއްސޭގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވިއެވެ. ެުފާވެރިކަން ހިތާމައައް ބަދަލު ވިއެވެ. މިއަދު އެނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އައްނާނެ މީހަކު ނުވާނެއެވެ. އޭނާއަށް އެހާލު ޖެހުނީ އެމީހުންގެ ބަސޭހަތް ގަބޫލު ނުކޮށް ބޮލާލާ ޖެހުމުން ނެވެ. މިައަދު އެމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނީ ކޮން މޫނަކާއެކު ހެއްޔެވެ.
” ދަރިފުޅާ ހިނގާ ގެއަށް ދާން ” އިއްސޭ އަށް ހޭވެރިކަން ވީ ބައްޕަ އައިސް ކޮނޑުގައި އަތް ޖައްސާލާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ. އިއްސޭ ބައްޕަގެ މޫނަށް ބަލާލުމާއެކު ބައްޕަ ހިނިތުން ވެލިއެވެ ބައްޕަގެ ެ މޫނުމަތިންއު ުފާވެރިކަމުގެ އަސަރު ފާޅުވެއެވެ. އިއްސެ ހީކުރި ގޮތާހިލާފަށް އެމޫނުމަތިން ފާޚުވަނީ ހިނިތުންވުމެވެ.ނުރުހުމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތެވެ.
އިއްސެއަށް ބައްޕަ ފެނުމާއެކު ވީއުފަލުން ބައްޕަގެ ގައިގަ އޮޅުލައި ގަނެވުނެވެ. އަދި އުފަލުން ރޮވުނެވެ.
“ބައްޕާ އަޅުގަނޑަށް މާފުކުރޭ އަޅުގަނޑަށް މިހާލު ޖެހުނީ ބައްޕަމެންގެ ނަސޭހަތް އަޑު ނޭހުނީމަ” އިއްސޭ ފެންކަޅި ވެފައިވާ ހާލު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.
“ދަރިފުޅާ ދެން ނުރޮއޭ ބައްޕަ ދަރިފުޅަށް މާފުކޮށްފިން. އަބަދުވެސް ބުނަމެއްނު ދިރިއުޅުމަކީ ހަނގުރާނައެކޭ ކެތްތެރި ވާން ވާނޭ “އެވަގުތު ބައްޕަ ފެންކަޅިވިއެވެ.

އެވަގުތު އިއްސެގެ މަންމަ އާއި ކޮށްކޮ މެން އެތަނަށް އައެވެ. އިއްސެ ލޯފޮހެލުމަށްފަހު އެމީހުނާ ބައްދަލު ކުރިއެވެ. މަންމަމެންގެ މޫނުމަތިން ވެސް ފާޅުވަނީ އުފާވެރި ޚަމެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ޚީއްވެ ހެއްޔެވެ. މިއަދަކީ އެމީހުން އުއްމީދު ކޮށްގެން ތިބި ދުވަހެއް ނޫނެވެ. އެމީހުންގެ ދަރިފުޅު ފެއްނާނެ ކަމަކަށް އުއްމީދެއް ނުކުރެއެވެ. އެމީހުން ހީކުރަމުން އައީ އެމީހުބަށް ދަރިފުޅު ގެއްލުނީ ކަމަށެވެ.

ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭ މުޅިތަން ހަލަބޮލިވެގެން ދިޔައީ އިއްސޭގެ އެކުވެރިން ތައް އައިސް އިއްސޭ ވަށާލުމުންނެވެ. ހުރިހާ ރައްޓެހިބްގެ މޫނުމަތިން ވެސް ފާޅުވަނީ އުފާވެރި ކަމެވެ. އެމީހުުން ސަލާމް ކޮށް އުފާވެރި ކަމުގެ ބަސް ތަކުން އިއްސޭ އާއި މުހާތަބު ކުރިއެވެ އަދި މާޒީ ހަނދާން ނައްތާލުމަށް ހިތްވަރު ދިނެވެ. އިއްސޭވެސް އުފާވެރި މޫނަކާއެކު ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލު ކުރިއެވެ.

އިއްސޭ އެއްމެ އުފާވީ އޭނާގެ އެކުވެެރިން އެނާއާއި އެކުގައި ވާކަން އެނގުމުން ނެވެ.

“ދަރިފުޅާ ދެން ދޭ ފެންވަރަން ފެންވަރައިގެން އައްނަން ވާއިރަށް މަންމަ ސައި ހަދާނަން ” އިއްސޭ ގެއަށް ވަނުމާއެކު މަންމަ ނުހަނު އޯގާތެރި ކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އަދި ބަދިގެ ފަރާތަށް ދިޔައެވެ.

އިއްސެގެ ބައްޕަ އިސްމާލު ފުޅު ޖޯލީގައި އިށީދެލިއެވެ. އޭރު ސަންފަ ބަދިގެ ތެރޭގައި ސައި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަވަދި ނެތި އުޅެއެވެ.

އިއްސޭ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ލޯބިވާ މީނާ ގެ ހަނދާންތައް އާވާން ފެށިއެވެ. ކޮޓަރި ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިނގާލުމާއެކު އެނާއަށް ލޯބިވެރިޔާ ސިފަ ވާން ފެށި ކަހަލައެވެ އޭނާގެ އަޑު މުޅި ކޮޓަރި ތެރޭގައި ގުގުމާފައި ހުރި ކަހަލައެވެ. އިއްސޭއަށް އެކަން ވީ ބޮޑު ވޭނަކަށެވެ. އިއްސޭ ހާސްވާ ގޮތް ވިއެވެ.

ނުނިމޭ

3

25 Comments

 1. ssss?

  June 3, 2017 at 4:38 am

  Story varah rythi vaanehen Hiivey??…. Type kurumuge kudhi kudhi massala eba huri…. Dhen anna part akah rangalhu kuraane kamah unmeedhu kuran?

  • H Ziyaad

   June 3, 2017 at 9:52 am

   Thanks

 2. silver shine

  June 3, 2017 at 4:40 am

  To: writer, vaahakaigai bunedheyn ulhey eacheah engunu namaves mihaa ginain writing mistakes hunnathi kiyan v undhagoovey, alhugandah heevani kiyuntherin mikahala liyun kiyan v foohivaanehen, mi kuru part gaves foohivaaha varah mistakes ebahuri, heevaa gothun migothah mikahala kameah kuraani sauguverikan huregen, kiyuntherinna hama ah dhookohlumuge kurin kuh filuvun buhdhiveri

  • H Ziyaad

   June 3, 2017 at 9:51 am

   Thanks kuriyah huri bai thakuga thikan kan rangalhu kuraanan inge

  • Anonymous

   June 5, 2017 at 5:48 pm

   Rangalhu vaahakaeh ebunee…

 3. Kudaa

  June 3, 2017 at 8:38 am

  Story varah reethi vaane hen heevani. Mi bai ves varah reethi. Waiting for next part. Ekm mibai thankolheh kuru. Ummeedhu kuran dhen anna parts mi avvure dhigu kuraane kamah. Hope negative koh nunagaane kamah. ♡♡♡

  • H Ziyaad

   June 3, 2017 at 9:40 am

   Thanks insha allah dhevanabai miah vure dhigu kuraanan inge

 4. Addu manje

  June 3, 2017 at 9:57 am

  Vaahaka varah reethi vaanehen heevanee.. ekamaku fudhey varakah ginain typing mistakes hurikan faahaga kollan.. kuri ah oii thanuga vaahaka publish kurumuge kurin check kurun edhen.. alah fashaa iru mi kahala kan kan ves vaane.. dnt worry too much abt it igey. I do hope u will try to correct the mistakes and take this positively..
  and mi vaahaka genes dhenee kon dhuvas thakeh ga?? Looking foward to the nxt part.. 🙂

  • H Ziyaad

   June 3, 2017 at 10:22 am

   Thanks thi hiyaalu thah balaiganefin insha allah kuriyah huri bai thakuga mistakes adhu kure veytho try kuraanan duty onna gothun seedha vaki dhuvaheh bunan dhathi madhu vegen konme weeka kuves 2 bai genes dheveytho balaanan inge

 5. Noor

  June 3, 2017 at 11:06 am

  Vaahaka reethi vaanehen heevany..liyumuga huri kudhi kudhi typing mistakes rangalhu kollanikoh v.furihama vaane..All the best..?

  • H Ziyaad

   June 3, 2017 at 11:23 am

   Thanks yes

 6. hhhh

  June 3, 2017 at 11:14 am

  Are u new
  ???
  Reethi mi vaahaka ..
  Kudhhikudhi mahsala ebahuri but hope rangalhu kuraane kamah

  • H Ziyaad

   June 3, 2017 at 11:22 am

   Thanks yes

 7. Saandy

  June 3, 2017 at 2:05 pm

  V salhi feshumeh… Ekam ebunaahen typing mistakes ran’galhu kollanikoh v ran’galhu vaane… Next part v avahah kiyaalan libeyne kamah ummeedhu kuran… Best of Luck 🙂

  • H Ziyaad

   June 3, 2017 at 2:22 pm

   Thank you

 8. Anonymous

  June 3, 2017 at 5:53 pm

  fennaane adhi annan kiyaairu innaanee noonu sukun….typing problems varah gina…issey e name heevany nickname eh hen….vaahakaige khiyaalu varah reethi hen heevany…e nan badhalu kohlaafa sukunthah rangalhu kolleema varah reethi vaane….hope writer will keep these in mind…

  • H Ziyaad

   June 3, 2017 at 9:48 pm

   Thanks

 9. Aisha

  June 4, 2017 at 12:41 am

  Varah reethi vaanehen hieevaniee.. Next part ga improvement thah fennanekamah unmeedhu kuran.. Keep it up ?

  • H Ziyaad

   June 4, 2017 at 2:02 am

   Thanks u so much

 10. admin

  June 4, 2017 at 1:16 am

  v salhi

  • H Ziyaad

   June 4, 2017 at 10:31 am

   Tq

 11. Any

  June 4, 2017 at 5:40 pm

  Heevany reethi vane hen konirakun next prt

  • H Ziyaad

   June 4, 2017 at 6:50 pm

   Anna wednesday ga insha allah

 12. Shau

  June 4, 2017 at 8:06 pm

  Vaahakaiga isseyge bappa ah ves kiyanee ismaalflhu

  • H Ziyaad

   June 5, 2017 at 2:03 am

   Isse kiyaa konme meehakee ismail eh noon ekan vaahakaige devana bain engigen dhaane intizaarukollavva shau

Comments are closed.