އިިތުރަށް ހިޔާލުތަކަށް ގެނބެން ނުހަދާ ދިމްރާ އަތުގައި އޮތް އަނގޮއްޓި ނަގާ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ދިއްކޮއްލިއެވެ.އެ ނަގަންވެގެން ޔުއާންގެ އަތް ދިމްރާގެ އަތުގައި ބީހުނު ވަގުތު ދެމީހުންނަށްވެސް ސިހިފައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ލޮލަށް ބަލައިލެވުނީ ދެމީހުންނަށްވެސް ދެމީހުންގެ އެތެރެހަށީގައި ތަފާތު ކަރަންޓު ރާޅުބާންޏެއް ދަތުރު ކޮއްލިކަމުގެ އިހްސާސް ވުމުންނެވެ.

“ދިމް އައިމް ސޮރީ..އަސްލު ތެދަށް ބުނަންޏާ ދިމްއަށް ޓްރަސްޓް ނުކުރާތީއެއް ނޫން އަހަރެން މިއަދު އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކީކީއެއް..މޫޑް އޮފްވެފަ ހުރި ދުވަހެއްގަ އެފަދަކަމެއްވީމަ ރުޅި ބޭލުނީ..ސޮރީ..އަހަރެން ޓްރަސްޓް ނުކުރާތީއޭ ހިތާ ދިމް މިއަދު ތި ނެގި ފިޔަވަޅު ނެގިކަމަށް ވަންޏާ.”
އަތުގައި އޮތް އަނގޮޓިއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިނދެ ޔުއާން ވާހަކަ ދެއްކީ ސީރިއަސް ކަމާއިއެކުއެވެ.އޭރު ދިމްރާ އިނީ ޔުއާންގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެންނެވެ.

“އެއީ އަހަރެން އެހެންވެ ނެގި ފިޔަވަޅެއް ނޫން..އަހަރެންނަށްވެސް ކުރެވޭ ކަންތައް ހުންނާނެ ކަމާއި، ކަމަށް ގާބިލް މީހަކަށްވެ ޔުއާން ބަލައިގަނޭތޯ ކުރިކަމެއް އެއީ.އެކަމު ޔުއާން މިއަދު އެފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކީތީ އަހަރެން މައާފުކުރާނީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން.ޔުއާން އާއެކޭ ބުނެފިއްޔާ އަހަރެން އެޝަރުތު ބުނާާނީ..އައި މީން އެ ސަރުތު ބުނާށޭ ބުނެފިއްޔާ އިނގޭ.ކޯޒް ހުށައަޅަން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރުތެއްވީމަ.” ދިމްރާ އެހެން ބުނެލީ ހަމަޖެހިލައިގެން އިނދެއެވެ.އޭރު އެ މޫނުގައިވީ ލާާނެއް ހިނިތުންވުމެކެވެ.އެހެންނޫނަސް މިވަގުތު ކުޑަކޮށްވެސް އެ މާހައުލުގައި ސީރިއަސް ކުލަ ޖެހޭކަށް ދިމްރާ ބޭނުމެއްވެސް ނުވެއެވެ.

“އޯކޭ ޑަން..ބުނޭ.”

“ޔަގީންތަ..ހަމަ އަސްލުވެސް ވަރަށް ބޮޑުކަމެއް އެއީ.. އަސްލު ޔުއާން ހީވެސް ނުކުރާވަރުކަމެއް.”

“އޯކޭ އޭ.އެކަމުވެސް ބުނެބަލަ.”
ޔުއާންގެ މޫނުމަތިން ދިމްރާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ފެނުނެވެ.

“އެ ޕާޓިޝަން ނަގަންވީ..ކޯޒް އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގަ ޔުއާން އެ ޕާޓިޝަން ނަގާނީ އަހަރެން އެކަމަށް ގާބިލު މީހަކަށް ވީ ދުވަހަކުން..ސޯ ޔުއާންއަށް މިހާރު އަހަރެން މީ ގާބިލު މީހެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެންޏާ އެ ޕާޓިޝަން ނަގައިދޭންވީ..އޭރުން ތިބޭނީ ކައިރީގަ ތާާ ދޯ.ސޯ މެސެޖް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނޭނުން.” ދިމްރާ ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު އެހެން ބުނެލީ ޖޯޝާއިއެކުއެވެ.އެވަގުތުކޮޅު ތަނެއްގައި ވޭން އަޅާތީ އުޅޭ ކުއްޖެއް ހެންވެސް ހީނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ދިމްރާގެ ވާހަކައަށް ޝައުގުވެރިވެގެން އިން ޔުއާން ލޯ ހަނިކޮއްލި ނަމަވެސް ދިމްރާ ފެންނާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރި ހައިރާންކަމެއް އެމޫނަކުން ނުފެނުނެވެ.އެކަމަކު ލޯ ހަނިކޮއްލައިގެން ބަލަހައްޓައިގެން އިންގޮތުން އެއްޗެއް ވިސްނާލިހެން އޭނާއަށް ހީވިއެވެ.އެގޮތުގައި އިރުކޮޅަކު އިނދެފައި ޔުއާން ބޯ ޖަހާލިތަން ފެނުމުން ހައިރާންވެ ދެލޯ ބޮޑުވީ ދިމްރާއެވެ.އަސްލު ހަގީގަތުގައިވެސް ޔުއާން ހަށީގައި ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު އެކަމަށް އެއްބަސް ވެދާނެ ކަމަކަށް ދިިމްރާ ކުޑަކޮށްވެސް ހީކޮއްފައެއްނެތެވެ.އެއީ ޔުއާންއަކީ އަބަދުވެސް ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ވީމައެވެ.

“ތި އަނގަ ލައްޕާ މެއްސެއް ވަދެދާނެ.” އަނގަ ހުޅުވިފައި އިން ދިމްރާގެ ދަތްދޮޅީގައި ޖަހާލަމުން ޔުއާން ބުނީމަޖާވެލާފައެވެ.އެއާއި އެކު ޔުއާން އާއި ދިމާލަށް ދިމްރާ ދެލޯ އަޅާލަން ސިކުންތެއްވެސް ނުނެގިއެވެ.ޔުއާން ދިމްރާގެ އެއަމަލު ފެނި ހިނިއާއިނަމަވެސް ކެއްސުމަކުން ހުނުން އޮއްބާލީއެވެ.

“ޔުއާން އަހަރެން ސުވާލެއް ކޮށްލަންތަ؟” ދިމްރާ އެހެން ބުނުމުން ޔުއާން ވަރަށް ފަސޭހަލަށް ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

“ޔުއާން މީހާރު އިންޓުރެސްޓް ހުންނަނީ ބޯއީސް އައްތަ.”

“ތި ކޮންކަހަލަ ސުވާލެއް..ކީއްވެ ތިހެން ތިއެހީ.”
ދިމްރާ އެހެން އަހަން ޖެހުނު ސަބަބެއް ޔުއާންއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނުނެވެ.

“މި ބުނީ އަނެއްހެން ގަޔާވަނީ ފިރިހެން ކުދިންނަށްހޭ މިހާރު.ދެން އެނގޭނުން އަހަރެން މި ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް..ގާލްސްއަށް އިންޓްރެސްޓް ނުހުންނާތީ މިހެން މިއެހީ.”

“ވަޓް!” ދިމްރާ އެހެން އެ ބުނަނީ ކޮންނަޒަރަކުންކަން ވިސްނުމުން ޔުއާންއަށް ބާރުބާރަށް އެހެން ބުނެވުނުއިރު ގޮނޑިންވެސް ތެދުވެވިއްޖެއެވެ.

“އެހެން އަހަރެންނަށް ހީކުރެވުނީ..ޔުއާން އަންހެން ކުއްޖަކު ގާތްވިޔަސް ބިރުގަނެޔޯ.ކެބިންއަކަށްވެސް އަންހެން ކުއްޖެއް ވަދިޔަކަ ނުދެއޯ.އޮފީހުން ބޭރުން އަންހެން ފަރާތެއް އައިސްފިއްޔާ މީޓިން ހޯލުގަ މުނާޒު ބަހައްޓައިގެންނޯ ބައްދަލު ކުރާނީ.ސޯ ދެން ދޮގު ނުހަދާ ބުނެބަލަ..ޔޫ ކެން ޓްރަސްޓް މީ..އަހަރެން ސިއްރު ހިފަހައްޓާނަމޭ..ޔޫ ލަވް ބޯއީސް ދޯ.” ދިމްރާ ބުނެލި ވާހަކަތަކަށް ޔުއާން ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ހުރީ ހަދާނެގޮތެއް ބުނާނެ ބަހެއް ނޭނގިފައި ހުރި މީހެއް ހެންނެވެ.ދިމްރާ ހަމަ ގަސްތުގައި ޔުއާން ރަކިކޮއްލަން ވެގެން އެވާހަކަ އެގޮތަށް ކިޔާލީއެވެ. ޔުއާންއަކީ އެފަދަ ފިރިހެނެއް ނޫންކަން ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގުނަސް އޭނާ ޔުއާން ލަދުގަންނަވާލަން ބޭނުންވިީއެވެ.ޔުއާންގެ މޫނުމަތިން ފެނިިގެން ދިޔައީވެސް ދިމްރާ ބޭނުން ކުލަވަރުތަކެވެ. ދިމްރާގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ. ދިމްރާ ބާރުބާރަށް ހޭންފެށުމުން ޔުއާން އިތުރަށް ރަކިވެ ލަދުގަތުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ.އޭނާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ދިމްރާގެ ކުރިމަތިން ދުވެ ފިލަން ބޭނުންވެފައެވެ. ވަރުބަލިވަންދެން ގަދަޔަށް ހީހީ އޮތް ދިމްރާގެ ހުނުން އެއްފަހަރު މަތިން ހުއްޓިގެން ދިޔައީ ބުމަގޮއްޖަހާލައިގެން ހުރި ޔުއާންގެ މޫނު ފެނުމުންނެވެ.ވަގުތުން ކެއްސާކަމަށް ހަދާފައި އޭނާ ބުނެލީ ފާހާނައަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށެެވެ. ބިރުގަތްވަރުން ޔުއާންގެ ކުރިމަތިން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ވިޔަސް ދާން ބޭނުންވީއެވެ.

ބުމަގޮއްޖަހާލައިގެން ހުރެވެސް ދިމްރާ އެހެން ބުނީތީ ޔުއާން ދިމްރާ ފާހާނާއަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް އަވަސްގަތެވެ.ދިމްރާގެ އަތަށް އައިވީފުޅި ދީފައި ޔުއާން ދިމްރާ އޭނާގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް ނެގިއެވެ.އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތަކީ ދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ހިމަ ނާރަށްވެސް އަސަރުކުރުވާ ވަގުތެކެވެ.އެކަމަކު ދެމީހުންވެސް އެކަން ނުދައްކަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

ދިމްރާ ފާހާނާތެރެއަށް ލައިދީފައި ޔުއާން ދިމްރާ ނިމެންދެން މަޑުކުރީ ފާހާނާ ދޮރުމަތީގައެވެ.
ދިމްރާ ނިމިގެން ގޮވާލުމުން ޔުއާން ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ދިމްރާގެ އަތަށް އައިވީފުޅި ދީފައި ދިމްރާ އޭނާގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް ނެގިއެވެ.

“މިއަދު ދިމްރާ އާ އަހަރެންނާ ހާދަ ވަރަކަށްށޭ ދޯ މި ފާހާނާއިން ބައްދަލުވަނީމި.” ޔުއާން އެއްމިޔަކަނުން ހިނިތުންވެލާފައި ބުނެލީ ދިމްރާ ރަކިކޮއްލުމުގެ ގަސްތުގައެވެ.އޭނާ އުއްމީދު ކުރިހެން އެކުއްޖާގެ މޫނުދިޔައީ ލަދުން ރަތްވެގެންނެވެ.

“ވަޓްޓް..ގޭގަވެސް ޔުއާންތަ އެތެރެއަށް ވަދެ އަހަރެން ނެރުނީ.” ދިމްރާއަށް ލިބުން ޝޮކުގައި އެހެން ބުނެވުނީ ކުޑަކޮށް ހަޅޭއްލަވާ ފާޑަކަށްށެވެ.ދިމްރާއަށް ވީ ގޮތްފެނި ޔުއާންއަށް ވީ މަޖަލެވެ.

“ކީއްތަވީ…ބަލަން ނުވާވަރު އެއްޗެއް ފެންނަ އޮތް ގަޑިއެއްތަ އެއީ.”

“ދެން ޔުއާން..” ދިމްރާއަށް ލަދުގަތްވަރުން ޔުއާންގެ ނަމުން ގޮވާލެވުނީ އަކުރުތަކަށް ދަމާލާފައެވެ.އޭރު ލަދުން ޔުއާންގެ ގައިގައި އޭނާއަށް މޫނުވެސް ފޮރުވާ ލެވިއްޖެއެވެ.ޔުއާންގެ ފަރާތުން އެއާއިއެކު އިވިގެން ދިޔައީ ޔުއާންގެ ފިރިހެންވަންތަ ހުނުމުގެ އަޑެވެ.ހެމުން ހުރެ ގޮސް ދިމްރާ އެނދުމަތީ ބާއްވާލާ މަތީގައި އައިވީފުޅި އެޅުވިއިރުވެސް ދިމްރާ އޮތީ ލަދުން ލޯމަރައިގެންނެވެ.އިރުކޮޅަކު އެހެން އޮވެފައި މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލުމާއިއެކު ފުރަތަމަވެސް ޔުއާންގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓިގެން ދިޔައިރު އަނެއްކާވެސް ފެނުނީ ޔުއާން ހޭންފެށިތަނެވެ. މިފަހަރު ބުމަގޮއްޖަހާލާ ދެލޯ އަޅާލީ ދިމްރާއެވެ.އެހެން އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް ދިމްރާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލީ ބިރެއް ފެނުނު މީހެއް ފަދައިންނެވެ.ދިމްރާއަށް ވީ ގޮތް ފެނި ޔުއާންއަށް ވީ ނުވީއެއް ނޭނގުނެވެ.ސުވާލު އުފެދިފައި ބަލައިލިހާއިރުން ފެނުނީ ދިމްރާ ގައިމަތީ އޮތް ބެޑްޝީޓް ކަރާ ހަމާލަށް ނަގާލިތަނެވެ.އެހެންކަމުން ފެންނަން އޮތީ ކުއްޖާގެ މޫނެވެ.ޔުއާން އިނީ ދިމްރާ އުޅޭގޮތް ފެނި ވާނުވާ ނޭނގި ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

“އިޓް މީންސް ޔުއާން އޭތަ އަހަރެން ހެދުން ލެއްވީ.”
މޫނު ލަދުންގޮސް ރަތްވެފައި ހުރިއިރު ދިމްރާއަށް ވާހަކަ ދެއްކުނީވެސް އަޅައިއަޅައި ގަންނަމުންނެވެ.ސުވާލު އުފެދިފައި އިން ޔުއާންގެ މޫނުމަތިން އެކުލަވަރު ފިލާ ލާނެއް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެންދިޔައީ ދިމްރާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވި ސަބަބު އެނގުމުންނެވެ.ދިމްރާ އެ އުޅެނީ ޔުއާން ބުނެލި ވާހަކަ އެންމެ ގޯސްކޮށް ނަގައިގެންނެވެ.

“އަހަރެން ޑުރެސް ކުރުވައިދިނިއްޔާ ކޮބާ މައްސަލައަކީ.. އެހެންނޫނަސް ދެންމެ އޭނުން ދިމްރާ ކީ އަހަރެން މީ ފިރިހެނުންނަށް ގާޔާވާ މީހެއްނޫންހޭ.ސޯ ދިމްރާ ލަދުގަންނަންވީ ސަބަބެއް ނެތެއްނުން އަހަރެން ހެދުން ލައްވާ ދިނަސް..ބައިދަވޭ ދިމް އެގަޑީ ވެއްޓުނީމަވެސް އެތެރެއަށް ވަންނަން ޖެހުނީ އަހަރެންނަށް..ދިމްއަށް އިނގޭތަ ދިމް އޭރު އޮތް ގޮތް..އައި މީން އޮތް ހާލު”

“ސްޓޮޕިޓް ޔުއާން..ޔޫ ނޯ ވަޓް އައި ހޭޓް ޔޫ..އާރގގ..ހާދަ ލަދުވެއްޗޭ..މިއަށްވުރެން ރަނގަޅު އަހަރެން ހޭ ނާރާ އޮތްނަމަވެސް..މި ލަދު ގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއްނުން.” ދިމްރާ އެހެންބުނެ ހަޅޭލަވައިގަތީ ބޯ ދަށުގައި އޮތް ބާލިސް ނަގާ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް އެއްލަމުންނެވެ.އަދި އެވަރުންވެސް ފުއްދައެއް ނުލިއެވެ.އަޅާފައި އޮތް ބެޑްޝީޓުން ދިމްރާ އެވަގުތު މުޅި މޫނުވެސް ފޮރުވިއެވެ.ދިމްރާއަށް ވަމުންދާވަރު ފެނި ޔުއާން ހުރީ ހިނިއައިސްގެން ހަލާކުވާވަރު ވެފައެވެ.

ނަސީބަކުން އެރޭ ހަތަރުދަމުވެސް އެކޮޓަރިތެރޭ އޮތީ އެފަދަ މަޖާާ މާހައުލެކެވެ.ހީވަނީ ދެ ރަހުމަތްތެރިންހެންނެވެ.އެހެންޏާ ތަޅާފޮޅާ އެއްޗިސް ކިޔާ އުޅުން ދެމީހުންނަށް އެވަގުތު އެކަންކަމަކީ ދުނިޔޭގައި ވާކަމެއްހެންވެސް ހީނުވެއެވެ.އެގޮތަށް ޒުވާބެއްނެތި މަޖަލާ އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި އެދެމީހުން ދުވަހެއް އެ ހޭދަކޮށްލީ ހާދަ ދުވަހެއް ފަހުންނެވެ.އެހާވެސް މިވީ ދުވަސްކޮޅުތެރޭ ދެމީހުންގެ ގުޅުން ވަނީ ހީނަރުވެ ދުރުވެފައެވެ.

ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ.ގޮނޑީގައި ކުޑަކޮށް ނިދިޖެހިފައި އިން ޔުއާންއަށް ސިހިފައި ލޯ ހުޅުވާލެވުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ.އޭރު ދިމްރާވެސް އެނދުމަތީ ނިދާފައި އޮތެވެ.ގަޑި ބަލައިލިއިރު ޔުއާންއަށް ލޯ މަރާލެވުނީ އެންމެ ދެތިން މިނެޓަކަށް ވިސްނުނެވެ.މިއަދު އޭރު އައިގޮތަށް ދިމްރާ ކައިރި އެއިނީ ޔުއާންއެވެ.އެ ދެ މިނެޓަށް ނޫނީ އޭނާ އަދި ލޯ މަރާލާފައިވެސް ނެތެވެ.އަދިހަމަ އެހެންމެ އޭނާ ހުރީ ދިމްރާ ކައިރި އެގޮތަށް މަޑުކުރަން ލިބުމުން އެކަމާ އުފާވެ ހިތްހަމަވެސް ޖެހިފައެވެ.

އަރާމުކޮށް ނިދާލާފައި އޮތް ދިމްރާ ފެނި ޔުއާންގެ ހިތަށް ތަފާތު ގޮތެއް ވެގެން ދިޔައެވެ.އެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ޔުއާންއަށް އިނދެވުނީ އެހެން ދިމާލަކަށް އެވަގުތު ބަލައިލާހިތްވެސް ނުވެފައި އިނދެއެވެ.އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުން އޭނާ ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް ބޭރުވަމުންނެވެ. އެ މޫނަށް ހިތްފުރޭވަރަށް ބަލައިލަން ލިބޭނީ މިކަހަލަ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ވީތީ އޭނާ އެފުރުސަތު ގެއްލުވާލަން ބޭނުން ވާނެހެއްޔެވެ؟އޭނާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުރަން ދާން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް އޭނާގެ ހިތް އެކަމަށް އެއްބަސްވާނެ ހެއްޔެވެ؟މިވަގުތު އޭނާގޭ ހަށިގަނޑުގައި ވަނީ އެއަށްވުރެން ގޮތްދޫނުކުރާ ބޯހަރު ހިތެކެވެ.ކައިރީ އެއޮތް އިންސާނާ ދެކެ ތެދުވެރި ހަގީގީ ލޯބި ހައްދެއް ނެތްވަރަށް ވާ ހިތެކެވެ.ވީއިރު އެހިތާ ދެކޮޅަށް މިވަގުތު އޭނާއަށް ދެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އެނަޒަރު ވަކިކޮށްލުމެއްނެތި ޔުއާންއަށް އެމޫނުގައި ފިރުމާލެވުނީ އަސަރާއިއެކުއެވެ.އަތްލާން ނުލާން އިނދެފައިވެސް ހިތަށް ކެތްނުވެގެން އޭނާއަށް އެ މޫނުގައި ފިރުމާލެވުނީއެވެ.އެގޮތުގައި އިރުކޮޅަކު އިނދެފައި ނިދިފައި އޮތް ދިމްރާއަށް އަޑުނީވުނަސް ޔުއާން ވާހަކަ ދެއްކީ އޭނާގެ ދެއަތުން ދިމްރާގެ ކަނާއަތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުންނެވެ.

“ދިމް އައިމް ސޮރީ..އައި ރިއަލީ ޑޫ.މިއަދު އަހަރެންނަށް ދިމްއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނީ ވަރަށް ބޭއިންސާފުކޮށް.. އަހަރެން ގަބޫލު ކުރަން ރުޅީގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ދިމް އެވަގުތު އަހަރެންނަށް ހެދުނީ..ބަޓް އަހަރެންގެ ޓްރަސްޓް ނެތްކަމަށް ހިތާ ތިހިތަށް މިއަދު ތަދުވި ނަމަ އަހަރެން ބުނެލަން،އޮފީހުގައި ދިމްއަށް އަހަރެން އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަނީ ޓްރަސްޓް ނެތީމައެއްނޫން.ނުބުނެވޭނެ ބައިވަރު ރީޒަންތަކެއް ހުރީމަ.އައި ޓްރަސްޓު ޔޫ ބޭބީ ގާލް.” ޔުއާން ވާހަކަ ދެއްކީ ދިމްރާގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިނދެއެވެ.ދެންމެ ދެންމެވެސް ލޯ ހުޅުވާލާފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ކަންނޭނގެއެވެ އެމޫނު ނަޒަރު ވަކިކޮއްލާފައި އޭނާގެ ދެއަތު ތެރޭގައި އޮތް ދިމްރާގެ އަތަށް ބާރުކޮށްލަމުން ބޮސްދިނީ ލޮއެތްބާއި އެކުއެވެ.ހީވީ ދުވަހަކުވެސް އެއަތުން ދޫކޮށްލަން ބޭނުން ނުވާކަން އަމަލުން ދައްކަން އުޅުން ހެންނެވެ.

އެވަރުންވެސް އެހިތް ފުރޭކަމަށް ނުވީ ކަންނޭނގެއެވެ.މަޑުމަޑުން ގޮނޑިން ތެދުވެ ދިމްރާގެ މޫނަށް އަނެއްކާވެސް ނަޒަރު ހުއްޓާލީ ހިތް ވަކިކަމަކަށް އެދި ގޮވަމުން ދިޔަ ވަރުންނެވެ. އެހިތަށް ދިޔައީ ދެން އެފަދަ ފުރުސަތެއް އޭނާއަކަށް ނުލިބޭނޭ ބުނަމުންނެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ އެހިތުގެ އެދުމަށް އިޖާބަ ދިނީ އޭނާގެ ހިތް ފަދައިން އޭނާގެ މުޅި ހަށިގަނޑުވެސް އެކަމަށް އެދޭކަމުގެ އިހްސާސް ކުރުވުމުންނެވެ.

މަޑުމަޑުން ގުދުވެ ދިމްރާގެ ނިއްކުރީގައި ބޮސްދިނީ އެތަށް އަސަރާއިއެކުއެވެ.އެނާގެ އަމަލުތަކުގައިވި އޭނާ ހިތާ ފުރާނައިން ވާ ސާފުތާހިރު ލޯބީގެ އަސަރެވެ.އެއަށްފަހު އޭނާ ދިމްރާގެ ކޮލުގައި ބޮސްދިނީ އިތުރަށް އެކަމަށް ބޭނުންވެގެން ދިއުމުންނެވެ.އެންމެފަހުން އޭނާ ދިމްރާއާއި ދުރަށް ޖެހިލީ އެ ލޯބިލޯބި ތުންފަތުގައިވެސް ލޯބިކޮށްލުމަށް ފަހުގައެވެ.އެކަމުން އޭނާގެ ހިތަށް ހާދަ ބޮޑު ފިނިކަމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.ވަގެއްހެން އޭނާގެ ހިތުގެ އެދުމަށް އިޖާބަދިނީ އިތުރަށް ކެތްކުރަން ދަތިވުމުންނެވެ.ދިމްރާ ނިދާފައި އޮތީތީ ލިބުން ފުރުސަތު ގެއްލުވާލަން އޭނާގެ ހިތް ނޭދުނީއެވެ.ހޭލާ ހުއްޓާ ދުވަހަކުވެސް ލިބެން ނެތް އެއްޗެއް ނިދީގައި އޮތްވާ ލިބިގަތުމަށް އޭނާގެ ހިތް މަޖުބޫރު ކުރީއެވެ.ނިދީގައި އޮތް ދިމްރާއަށް އެކަން ނޭނގޭނީ އޭރުންނެވެ.އެކަން ދިމްރާއަށް އެނގޭކަން އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.އޭނާ ދިމްރާއާއި ގާތް ވެލީވެސް އެހެންވެއެވެ.އަރާމު ނިއްޖެއްގައި އޮތް ދިމްރާއަށް އެކަން ރޭކާނުލާނެކަން އެނގޭތީއެވެ.

ނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ ޔުއާން ހީކުރިގޮތާއި ހިލާފަށް ދިމްރާ އޮތީ ނިދާފައި ނޫންކަމެވެ.ނިދި ޖެހިފައި އޮތް ޔުއާންއަށް އޭނާ ބަލަން އޮތްވާ ކުއްލިއަކަށް ޔުއާން ލޯ ހުޅުވާލުމުން ސިހުން ލިބި އޭނާ އަވަހަށް ނިދާކަމަށް ހެދީއެވެ.ލޯ ހުޅުވާލަން ނުކެރި ނިދާފައި އޮތްކަމަށް ހަދައިގެން އޭނާ އޮތީ ވަގު ހިފި އޭނާ ބޭޒާރުވެދާނެކަމުގެ ބިރަށެވެ.އެހެން އޮއްވާ ޔުއާން އައިސް އެމޫނުގައި ފިރުމާލުމުން އޭނާއަށް ލޯ ނުހުޅުވާ ކެތްކޮއްލެވުނީވެސް ކިރިޔާއެވެ.ނަމަވެސް އޭނާގެ ޒަމީރުވެސް އެވަގުތު ލޯ ހުޅުވާކަށް އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ.އެފަދަ ގާތްކަމަކާއި އެ އޯގާތެރިކަމަކަށް ޔުއާންގެ ފަރާތުން އޭނާ އެދޭތާ ކޮންދުވަހެއް ހެއްޔެވެ؟ވީއިރު އޭނާ އެ ފުރުސަތު ގެއްލެން ބޭނުން ވާނެހެއްޔެވެ؟ލޯ ހުޅުވައިފިއްޔާ ޔުއާން ދުރަށް ދާނެކަން ޔަގީންވާއިރު އޭނާ ލޯ ހުޅުވަން ބޭނުން ވާނެހެއްޔެވެ؟ނެތް ހިތްވަރަށް ލޯ މަރައިގެން ނިދާފައިކަމަށް ހަދައިގެން އޭނާ އޮތީ އެހެންވެއެވެ

ޔުއާންގެ ފަރާތުން ލިބުން ގާތްކަމާ ހަދިޔާތަކުން އެހިތް ދިޔައީ އުފަލުން ނަށަމުންނެވެ.ތެދުވެ ޔުއާންގެ ގައިގައި ބައްދާލަފާނަމޭވެސް ދިމްރާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ ކެތްތެރިވެލައިގެން އޮތީ އެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅު ހަރާބު ވާން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.އޭނާ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ކެތްކުރަމުން ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ.އެކަމަކު ޔުއާންއަށް ނޭނގި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތް ހާދަ އުފާ ކޮއްދީފިއެވެ.ރެޔާ ދުވާލު އޭނާާ ޔުއާންގެ ފަރާތުން އެދެމުން ދިޔައީ އެގާތްކަމާއި އެ އޯގާތެރިކަމަށެވެ.މިވަގުތު އޭނާ ވެފައިވާ އުފަލެއް ދުލަކުން ގަލަމަކުން ބަޔާން ކޮއްދިނުމަކީ ވާނެކަމެއް ނޫނެވެ.އެ އޮތްގޮތަށް އޮވެ ނިދީގެ ތެރެއަށް ފީނައިގަތްއިރު މިއިން ދުވަހަކު އެފަދަ އަރާމަކާ އުފަލާއިއެކު އޭނާއަށް ނިދީގެ ތެރެއަށް ދަތުރު ކުރެވިފައި ވާކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން އެނދުގައި ބޯއަޅައިގެން އޮތް ޔުއާންއަށް ސިހުން ލިބުނީ ކައިރީ ހުރި ޓޭބަލް މަތީ އޮތް ފޯނު ރިންގްވާން ފެށި އަޑަށެވެ.ފަތިސް ގަޑީ ދިމްރާގެ ފޯނަށް ކޯލެއް އައީތީ ޔުއާން ހައިރާންވިއެވެ.ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ނަމާދަށް ހޭލައިގެން އުޅޭ ގޭ މީހެއް ގުޅަނީކަމަށް ވެދާނެއޭ ޔުއާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވެގެން ގޮސް އޭނާ ފޯނު ނެގީ އެހެންވެއެވެ.ކޯލް އަންނަމުން ދިޔައީ ސޭވް ނުކޮށް އިން ނަމްބަރަކުންނެވެ.

“ހަލޯ…ދިމް.”

“މި..ދިމް އެއް ނޫން އެނގޭ..ދިމް އޮތީ މިގަޑީ ނިދިފަ.. ހޭލެވުނީމަ ކޮން ކުއްޖެއް ގުޅިއޭ ބުނަންވީ.”

“ތީ ޔުއާންތަ” ފިރިހެންވަންތަ އަޑެއް ފޯނުން އިވުމުން އަރްޖޫގެ ހިތް ފުރަތަމަވެސް ބުނެލީ ޔުއާންގެ ނަމެވެ.އޭނާގެ ސިކުނޑި ފުރަތަމަވެސް ސިގްނަލް ދިނީ އެއީ ޔުއާންގެ އަޑު ކަމަށެވެ. އެފަރާތްވެސް އޭނާ ޔުއާން އާއި ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުންވާވަރާ އެކަމަށް ކުރާ ދުއާ ދެނެވޮޑިގެން ވާނެއެވެ. މިއަދު އެދުއާ ރަނގަޅަށްވެސް އިޖާބަކޮއްދީފިއެވެ.ރާއްޖޭން ބޭރުން އައިފަހުން އޭނާ ދިމްރާއަށް ކުރި ފުރަތަމަ ކޯލުގައި ވެސް ތަގްދީރުން އޭނާ ބައްދަލު މިކޮއްދިނީ އޭނާ އެފަރާތެއް އެނގުނީއްސުރެން އެންމެ ބައްދަލު ކޮއްލަން ބޭނުންވި ފަރާތާއެވެ.ވީއިރު އެވީ އުފާ ބަޔާން ކޮއްދޭނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ވީ އުފަލުގައި އޭނާއަށް އެފަރާތަށް ހަމްދުވެސް ކޮއްލެވިއްޖެއެވެ.

ދިމްރާގެ ދުލުން ޔުއާންގެ ވާހަކަ އަޑުއިވުނީއްސުރެން އޭނާ އެ ޔުއާންއަށް ހާދަ ގަދަރެއް ކުރެއެވެ.އެ ޔުއާން ދުވަހަކު ފެނިފައި ނުވިޔަސް އޭނާ އެފަރާތަށް ހާދަ އިހްތިރާމެއް ކުރެވެއެވެ.ކީއްވެކަމެއް ސީދާ އޭނާއަކަށް ބުނެދޭކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ.އެނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ އޭނާގެ ޑްރީމް ތަކުގެ ތެރޭގައިވާ އެއްކަމަކަށް އެކަން ވެފައި ވާ ކަމެވެ.

“ޔާ!ބަޓް ތި ކާކު..އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނުން ކޮން ކުއްޖެއް ކަމެއް.” ޔުއާން ހުރީ ހައިރާންވެ ސުވާލުއުފެދިފައެވެ.އޭނާގެ ނަން އެގޮތަށް ބުނެލަން އެނގުމުން އޭނާ ހައިރާންވާނެ ތާއެވެ.

“ހައެ އިޓްސް މީ އަރްޖޫ..ދިމް ކައިރި އަހާ މި ކޮން ކުއްޖެއްތޯ..ބައިދަވޭ އައިމް އަ ބިގް ފޭން އޮފް ޔޫ.ސީރިއަސްލީ.ވަރަށް އުއްމީދު ކުރިން މިގޮތަށް ފޯނުންވެސް ތި ފަރާތާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ދުވަހަކަށް..އެކަމު ކުރިން ހީކުރީ މަރުވެ ދާނީވެސް ތި އަޑުވެސް އިވި ނުލާކަމަށް..ބައިދަވޭ ލަވްސިކް ގާލްއެއް ނޫން އެނގޭ މި ޔުއާންގެ އަނެއްކާ.ޔުއާން ތީ ބޭބެއެއް ގޮތުގަ އަހަރެން ދެކެނީ..ބޭބެއެއް ގޮތުގަ ދެކޭތީ މީޓް ކޮއްލަންވެސް އެހާ ބޭނުންވެފަ މިހުންނަނީ..” އެ އާދަޔާ ހިލާފު ކުއްޖާ ދައްކަމުން ދިޔަ އާދަޔާހިލާފު ވާހަކަތަކުން ޔުއާން ޝައުގުވެރިވީ އިރު އޭނާއަށް ހުރީ މަޖާވެސް ވެފައެވެ.

ހަމަ އެކުއްޖާ އެ ހަނދާން ކޮއްދިނީ އޭނާއަށް ކުރީގެ ދިމްރާއެވެ.އެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވީ އެހެންވެއެވެ.އަރްޖޫ ބުނާހެން އޭނާއަށް އަރްޖޫގެ ވާހަކަތަކުގައި އިޝްޤީ ލޯބި ވެވިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ކަހަލަ އިހްސާސެއް ނުކުރުވިއެވެ.އެއަށްވުރެން ހީވީ ގާތް ފަރާތެއް، ނުވަތަ ކޮއްކޮއެއް ވާހަކަ ދެއްކިހެންނެވެ.އެގޮތަށް އިހްސާސް ކުރުވީ ކީއްވެކަމެއް ނޭނގުނަސް އެފަދަ ގޮތަކަށް އެއިހްސާސް ކުރުވުމުން ޔުއާން ހައިރާންވެސްވިއެވެ.އެކަމާ އޭނާ އާޝޯހުކުރުވިއެވެ.އެކުއްޖާ ވާހަކަ ދެއްކިގޮތުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.އޭނާވެސް އެކުއްޖާ ދެކިލާ ހިތް ވެއްޖެއެވެ.

އެފަދަ ގޮތަކަށް އޭނާއަށް ޝައުގުވެރިވާ އަންހެންކުއްޖަކަށް އަރްޖޫ ވީމަކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.އެހެންޏާ އޭނާއަކީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އަޑު ޖެހުނަސް ފޯނު ކަނޑާާލާ މީހެކެވެ.އޭނާގެ ޕްރައިވެޓް ނަމްބަރަށް ގުޅައިގެން އަންހެން ކުއްޖަކަށް އޭނާއާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

“އޯވް..ތެންކިޔޫ..އަހަރެންނަށް އެކަމު ތިދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަސްލު އަންޑަސްޓޭންޑެއް ނުވޭ.” ޔުއާން މަޖާވެފައި ހުރިނަމަވެސް އަޑުން އެކަން ނުދައްކަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

“އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވެ ކޮންމެސް ދުވަހަކުން އަހަރެމެން މީޓްވާނެކަން..ސޯ އެދުވަހަކުން ޔުއާންއަށް އެހާ ރެސްޕެކްޓު ކުރެވި ޔުއާންގެ ފޭންއަކަށް އަހަރެން ވީކީއްވެކަން ބުނެދޭނަން.އޯކޭ ދިމްއަށް އަވަސް ޝިފާާއަކަށް އެދެން އެން ސަލާމް ބުނެދޭތި..އެން ޔުއާންއަށްވެސް އުފާވެރި ދުވަސްތަކަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަށް ވުމަށް އަހަރެން ދުޢާ ކޮއްދޭނަން..ހަމަ ހުވާ އަހަރެންނަށް ޔުއާން ބައްދަލުކޮއްދިނީތީ އެފަރާތަށްވެސް ހަމްދުކޮށްފިން..ހީހީ.. ޓޭކްކެއަރ އޮފް ޔުއާރސެލްފް އެން ދިމްވެސް ބަލައްޗޭ.. މިހެން ބުންޏަސް އެނގޭ އިނގޭ ބަލައިދޭނެކަންވެސް..ހީހީ ބާއިބާއި..”

އަރްޖޫގެ އަޑުގައިވާ އުފާވެރިކަމާއި ޖޯޝެއް ޔުއާންއަކަށް ވެސް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ.މަޖާވެ ހިނިތުން ވެލެވުނީ އެހެންވެއެވެ.ޔުއާންގެ އަނގައިން މަޑު ހިނިތުންވުމެއްގެ އަޑު ބޭރުވެގެން ދިޔައީ އޭނާ އިތުރަށް ބުނެފާނެ އެއްޗަކަށްވެސް މަޑުކުރުމެއް ނެތި އޭކުއްޖާ އޭނާ ކިޔަން ބޭނުންވި އެއްޗެއް ކިޔާފައި ފޯނު ކަނޑާލުމުންނެވެ.އެހެންކަމުން ޔުއާންވެސް ދެން ފޯނު ބާއްވާފައި އަވަސްވެގަތީ ފަތިސް ނަމާދު ކުރާށެވެ.

ހެނދުނު ލޯ ހުޅުވާލެވުނު ދިމްރާއަށް މާޔޫސްކަމެއް ލިބުނީ އޭނާ ބޭނުންވި މޫނު ދެކިލުމުގެ ނަސީބު ނުލިބުމުންނެވެ.އޭނާ ލޯ ހުޅުވާލީވެސް އެމޫނު ފެންނާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.ނަމަވެސް ޔުއާންގެ ބަދަލުގައި އޭނާއާއި ބައްދަލުކުރީ ސިނާއާއި ކުޑަކުޑަ ދިފްލާއެވެ.މާޔޫސްވި ނަމަވެސް އޭނާ މާޔޫސްވިކަމެއް މޫނުމައްޗަކުން ނުދައްކައެވެ. ހަގީގަތުގައި އޭނާ އެންމެ މާޔޫސްވެ ދެރަވީ ޔުއާން ދަމުން އޭނާއަށް ގޮވާާލާފައި ދާ ވާހަކަވެސް ބުނެނުލާ ދިޔައީތީއެވެ.އެހެނަސް ދިމްރާ ދެން ވަގުތު ގުނަންފެށީ އެދުވަހުގެ ހަވީރުވާނެ ވަގުތަކަށެވެ.އެއީ އޭނާ ގެއަށް ދޫކޮށްލަން ބުނެފައިވާ ގަޑިއަކީ އެގަޑި ކަމަށް ވާތީއެވެ.ޔުއާންގެ މޫނު އޭނާއަށް ފެންނާނީ އޭރުން ކަމަށް ވީތީއެވެ.ނަމަވެސް އެވަގުތަށް އޭނާއަށް ހާދަ ދިގު އިންތިޒާރެއް ފޫހިކަންމަތީ ކުރަން ޖެހުނެވެ.ހީކުރި ވަރަށް ވުރެންވެސް އެ އިންތިޒާރު ވީ ދިގު އިންތިޒާރަކަށެވެ.ހަގީގަތަށް ބުނަންޏާ ޔުއާން އެގަޑީ ފެނިފެނިފައި މިއަދު ނުފެނުމުން އެ ފަޅުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހްސާސްކުރަން އޭނާއަށް ޖެހުނެވެ.ނޭނގޭ ހުސްކަމަކާއި އެކަނިވެރިކަމެއް އޭނާއަށް އިހްސާސްކުރަން ޖެހުނެވެ.

ދިމްރާއެކޭ އެއްފަދައިން ޔުއާންވެސް މިއަދު އެފަޅުކަން އިހްސާސްކުރަން ޖެހުނެވެ.އަދި އޭނާއަށް މާ ބޮޑަށްވެސް ފަޅުވާނެތާއެވެ.އަބަދު އޮފީހުގައި އެކުއެކީ އުޅެއުޅެފައި ކުއްލިއަކަށް މިއަދު ކައިރީ ނެތީމާ އޭނާއަށް ކިހާ ފަޅުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ހިތަށް ތަދުވާހާ ބޮޑަށް ދިމްރާ މަތިން އޭނާ ހަނދާންވިއެވެ.ކިތަންމެ ފަހަރަކު ނިކުމެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންވެސް އޭނާ ހިތަށް އެރިއެވެ.ނަމަވެސް އެންމެން ހިތަށް އަރާފާނެ އެއްޗަކަށް ވިސްނާފައި އެވަރުގެ ހިތްވަރެއް ކުރަން އޭނާއަށްވެސް ނުކެރުނީއެވެ.އެހެންކަމުން ދިމްރާއެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާއަށްވެސް ޖެހުނީ ހަވީރު އޮފީސް ނިންމާފަ ގެއަށް ދެވޭނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރުކުރާށެވެ.އެހެނަސް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކިތަންމެހާވެސް ބުރަ ނަމަވެސް އޭނާގެ ސިކުނޑިން އެކަން ފިލައެއްވެސް ނުދެއެވެ.އޭނާ ދިޔައީ އެހާވެސް ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރަމުންނެވެ.

އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ތަކުން މިންޖުވެގެން ޔުއާންއަށް ގެއަށް އާދެވުނީ ހަތަރު ގަޑި ބައިކަން ހާއިރެވެ.އެހާ ވަރުބަލިކަަންމަތީ ގެއަށް އައިސް ވަތް ނަމަވެސް އޭނާ މިއަދު ހަތަރުދަމު ދެކެން އިންތިޒާރުކުރި މޫނުފެނި އޭނާގެ ވަރުބަލިކަންމަތިން ވެސް ހަނދާން ނެތިގެން ދިޔައިރު އެމޫނު އުޖާލާ ވެގެން ދިޔައީ ބަސްބުނާހާ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.އޭނާ އުފާވިވަރު ބަލާ މީހަކަށްވެސް އެވަގުތު ސިއްރު ވާނެހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.ކާމޭޒު ކައިރި އިން ދިމްރާގެ މޫނު ދެކިލަން ބޭނުންވިވަރުން އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް އައިސް ކާމޭޒު ކައިރީވެސް އިށީނެވެ.އެމޫނުފެނި އެހިތަށް އެވަގުތު ލިބިގެން ދިޔައީ ބަޔާންވެސް ކުރަންދަތި ފިނިކަމަކާއި ފޮނިކަމެކެވެ.

އާއިލާ ހުރިހާ މެންބަރުން ސަޔަށް އިންސާފު ކުރަމުން ދިޔައީ އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން އުފާވެރި މާހައުލެއްގައެވެ.އެކި ކަހަލަ މަޖަލާއި ސަކަރާތުގައި އެމީހުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބެއެވެ.ޔުޝްރާ، ނާސިރުއަށް ލޮލުގެ އިޝާރާތް ކޮއްލީ ވަކި ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށެވެ.އޭރު ފުދޭވަރަކަށް އެކި ކަންކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކިފައި ވާތީ މިހާރު ދެން އެމީހުން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދައްކަން ރަނގަޅު ވަގުތަކަށް ވީމައެވެ. އޭރު ދިމްރާއާއި ޔުއާން ނޫން އެންމެންގެ މޫނުގައި ވަނީ ލާނެއްކަމެވެ.އެމީހުންގެ ލޮލުގައިވެސް ވީ ލާނެއް ވިދުވަރެކެވެ.ހަމައެހެންމެ އެ އެންމެންވެސް ތިބީ އެދެމީހުންގެ މޫނަށް އަރާ ފައިބާ ކުލަވަރުތައް ބަލަން ކެތްމަދުވެފައެވެ.

“ދަރިފުޅާ!މިހާރު ފުދޭ ވަރަކަށް ދުވަސްވެއްޖެއްނުން ދިމް އޮފީހަށް ވަތްތާ..ބައްޕަ އަސްލު އުއްމީދުކޮއްގެން ހުރީ ކުރިން ދަރިފުޅު އެކަމަށް އިންކާރުކުރިޔަސް ފަހުން ދިމް ވަނީމަ އެހުރިހާ ކަމެއް ހައްލުވާނެކަމަށް.އެކަމު ބައްޕައަށް ބަލަބަލާވެސް ހިއެއްނުވޭ ދަރިފުޅު އަދިވެސް ދިމް ބަލައިގެންހެންނެއް..އެހެންވީމަ މާދެން އަނެއްކާ އިއުލާން ކުރައްވީނުން.ދަރިފުޅު ބޭނުންވާހެން އާކުއްޖެއް ނަގަން..ދިމް އެހެން ބަޔަކަށް ލާފަ.”
ބައްޕަ އެބުނެލީ ޔުއާން ކުޑަކޮއްވެސް ބައްޕަ ބުނެފާނެކަމަށް ހީކޮއްލިވަރުގެ ވާހަކައެއްވެސް ނޫނެވެ.ބައްޕަ އެހެންބުނެލުމުން އަނގައިގަ ހުރި ކޮފީތަށްވެސް އޭނާއަށް ބުރުވާނުލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ.އަދި އެއާއެކު އޭނާއަށް ވަގުތުން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮއްފައި ވާހަކަ ދެއްކުނީ އެކަމަށް ވިސްނާވެސް ނުލެވިއެވެ.

“ނޫނޭ..ދިމް ބަހައްޓާނީ” އޭނާއަށް ބުނެވުނީ ކިހާވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަން ވިސްނުނީ ދުލުން އެބަސްތައް ބޭރުވިފަހުންނެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮށް އެންމެންގެ މޫނަށް އޭނާއަށް ބަލައިލެވުނީ އެހެންވެއެވެ.އެއާއެކު ހިނިއައިސްފައި ތިބި އެންމެންގެ މޫނުތައް ފެނި އޭނާއަށް އިސްދަށަށް ޖަހައިލެވުނީ ރަކިވެ ލަދުގަތްވަރުންނެވެ.

އޭނާއަށް ނުވިސްނާ އެބުނެލެވުނީ ހިތުގެ ބަހެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ދުލުން ބުނަން ބޭނުންވި ބަހެއް ނޫނެވެ.ވީއިރު އޭނާ ކިހާ ރަކިވާނެ ހެއްޔެވެ؟އަދި އެވެސް ލަދުގަންނަން މިޖެހުނީ މަންމައާއި ބައްޕަ އަދި ދޮންތަގެވެސް ކުރިމަތީގައެވެ.އެހެންކަމުން އެވަގުތު ބިންފަޅާ އަޑިއަށް ދާނެނަމައޭވެސް އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.އޭރު އެންމެންގެ އިތުރުން ދިމްރާގެ ތުންފަތުގައިވާ ލާނެއް ހިނިތުންވުންވެސް ފެނި އޭނާ ހައްތަހާ ރަކިވުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ.

އެހެންނޫނަސްވެސް އޭނާ ރަކިނުވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟އޭނާއަކީ ދިމްރާ އެމަޤާމަށް ނުލަން ފައިވިއްދާފައި ހުރި މީހާއެވެ.އޭނާއަކީ ދިމްރާ އެމަޤާމަށް ލާން އިންކާރުކޮށް ރުޅިއިސްކުރި މީހާއެވެ.އެކަމަކު މިއަދު ދިމްރާ އެމަޤާމުން ދުރުނުކޮށް އެތާ ބަހައްޓަން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ބުނެވުނީވެސް އެ އޭނާއަށްށެވެ. ވީއިރު އޭނާ ލަދު ނުގަންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ކޮންމެއަކަސް އެ އެންމެންގެ މޫނުގައިވާ ލާނެއް ހިނިތުންވުމާއި ދިމްރާގެ މޫނުގައިވި ފަތަހައިގެ ހިނިތުންވުން ފެނި އޭނާއަށް ރަކިވި ވަރުން ވާހަކައެއް ހަދަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

“އަސްލު މިހެން މިބުނީ އޮފީހުގެ އެނިވާރސަރީ އަންނަން އެހާ ގާތްވެފަ އޮތްވާ އަނެއްކާ އާ ކުއްޖަކަށް ބަދަލު ކޮށްލުމަކީ އަހަރެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަކަށް ވީމަ..ދިމް ކުރިއަށް އޮތްތާ ވަރަށް ބިޒީ ވާނެ،ސޯ ބީ ރެޑީ.” ޔުއާން މިހެންބުނެ އަވަސް އަވަހަށް ކައިރީ ހުރި ފެންތަށި އެއްނޭވާއިން ބޯލުމަށްފަހު ގޮނޑިންތެދުވެ މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގެންފިއެވެ.ހީވީ އެތަނުން ދުވެ ފިލަން އުޅުން ހެންނެވެ.

އެއޮތް ހުރިހާއިރު އެންމެން ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައީ ޔުއާން ގޮސް ލޯ ކުރިމަތިން ގެއްލުނީމައެވެ.އެފަކީރަށް ވީގޮތް ފެނިވެސް މީހަކު ހީހީ ހަލާކުވާވަރު ވާނެއެވެ.އެ އެންމެންގެ ހުނުމުގައި ދިމްރާވެސް ބައިވެރިވެ ހެމުން ދިޔައީ މަޖާ ވެފައިހުރެއެވެ.އަދިހަމަ އެހެންމެ ޔުއާން މިހާރު އޭނާ އެމަޤާމަށް ބަލައިގެންފި ކަމުގެ އިހްސާސް ދިމްރާއަށް މިއަދު ކުރުވައިފިއެވެ.އެކަމާ އެހިތް މިއަދު އުފަލުން ނަށާ ލައިފިއެވެ.

“މައްޗަށް އެރޭނެތަ؟”
ދިމްރާ ގޮނޑިން ތެދުވިތަނާ ޔުޝްރާ ބުނެލިއެވެ.

“ޔާ!ޑޯންޓް ވޮރީ..މިހާރު ރަނގަޅޭ..ހަމައެކަނި ސުލޯވާނީ ހިނގަން.” ދިމްރާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.އަދި އެތަނުން ނުކުންނަށް ހިނގައިގަތެވެ.އެހެނަސް އޭނާ މައްޗަށް އެރީ ވަރަށް މަޑުމަޑުންނެވެ.އެ ކުއްޖާއަށް ހަމަނޭވާއެއްވެސް ލެވުނީ އެޕާޓްމެންޓާ ހިސާބަށް ދެވުމުންނެވެ.

އެޕާޓްމެންޓަށް ވަތްއިރު ޔުއާންގެ ހިލަމެއްވެސް ވާކަށް ނެތެވެ.އެހެންކަމުން ޔުއާން ވާނީ ކޮޓަރީގައިކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނުނެވެ.އެހެންކަމުން އިތުރަށް މަޑުކުރަން ނުހަދާ ދިމްރާވެސް ގޮސްވަނީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ.

ކޮޓަރީގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ދިޔަ ދިމްރާއަށް ސިހިފައި ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނީ ދޮރުގައި ޓަކި ދިން އަޑުއިވުނީމައެވެ.މަޑުމަޑުން އެނދުން ތެދުވެގެން ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލިއިރު ކުރިމަތީހުރީ ޔުއާންނެވެ.އަތްދިގު ޓީޝާޓަކާ ސޯޓެއް ލައިގެންނެވެ.

“ހޭ ބަތްޕާރުސަލް ގެނެސްފަ އެހުރީ..އާދޭ ކާން..އަބަދު އަރާ ފައިބަން ފަސޭހަ ނުވާނެތީ ހިތަށް އެރީ ގެނެސް ދޭނީއްޔޭ..މަމްމެން ކައިރީގައިވެސް ބުނެފިން ތިރިއަށް ނުދާނެ ވާހަކަ.”
ޔުއާން ވާހަކަ ދެއްކީ ފަސްއެނބުރި ސިޓިންރޫމަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަންނަމުންނެވެ.އެއާއެކު ޔުއާންގެ ފަހަތުން އައިސް ދިިމްރާވެސް ސޯފާގައި އިށީންދެލިއެވެ.

ޔުއާން ޕާރުސަލެއް ނަގާފައި ދިނުމުން ދިމްރާ މަޑުމަޑުން އިނދެ ކާން ފެށިއެވެ.ދިމްރާއެކޭ އެއްފަދައިން ޔުއާންވެސް ކަމުން ދިޔައީ މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކުއެވެ.ހީވީ ދެ ބީރައްޓެހިން އެއްތާކު ތިބި ހެންނެވެ.ޔުއާންއަށް އެހަމަހިމޭންކަން ކަމުނުދިޔައީ ކަންނޭނގެއެވެ.ޔުއާން ފުރަތަމަ އިސްވެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“މި ފަތިހު ކޮންމެސް ޔުޝްރާއެއްތޯ ނޫނީ އަރްޖޫއެއްތޯ ކުއްޖަކު ދިމްގެ ފޯނަށް ގުޅި..ދިމް އެގަޑީ ނިދިފަ އޮތީމަ އަހަރެން އެކޯލުނެގީ..”

“އަރްޖޫތަ.” ޔުއާން ބުނި ވާހަކައަށް ދިމްރާއަށް ފުރަތަމަވެސް ބުނެލެވުނީ އެހެންނެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެން އިންއިރު އެ މޫނުގައި ޝައުގުވެރިކަން ވިއެވެ.

“ޔާ އަރްޖޫ..އަރްޖޫ އޭ ބުނީ.” ޔުއާން ކުޑަކޮށް ވިސްނާލާފައި ދިމްރާ ބުނެލި ނަމާއި އެއްބަސްވިއެވެ.ޔުއާން ބުނި ވާހަކައިން ދިމްރާއަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި ނަމަވެސް އެތުންފަތަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.އަރްޖޫ ގުޅާފާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވުނަސް އެ ކޯލަކީ އޭނާ ލިބުމަށް ހާދަ ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރި ކޯލެކެވެ.ވީއިރު އޭނާ ކިހާ އުފާވާނެ ހެއްޔެވެ؟

“އަޅެ ޕްލީޒް ޔުއާން އަހަރެންގެ ފޯނުން އެނަމްބަރު ހޯދަ ދީބަ..ރާއްޖެ ނަމްބަރަކުންދޯ ގުޅީ.” ދިމްރާ ދިއްކޮއްލި ފޯނުގައި ހިފަމުން ޔުއާން ބޯޖަހައިލީ އެއީ ރާއްޖެ ނަންބަރެއްކަން ޔަގީން ކޮއްދިނުމަށް ޓަކެއެވެ.ދިމްރާގެ ހިނިތުންވުން އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދިޔައެވެ.

އޭގެ މާނައަކީ އަރްޖޫމެން ރާއްޖެ އައީތާއެވެ.ޔުއާން ދިމްރާގެ ފޯނުން އެނަންބަރު ބަލާފައި ދިމްރާއަށް ދިނުމާއިއެކު އޭނާ ވަގުތުން އެނަންބަރަށް ގުޅިއެވެ.އަޑުޖެހުމާއިއެކު އެއީ އަރްޖޫކަން ދެނެގަންނާކަން ދިމްރާއަކަށް އުނދަގުލެއް ނުވިއެވެ.

“ހޭ މެރީ ކުރީ ދޯ..ސައިވެސް ނުދޭ..ބައިދަވޭ ކޮންގްރާ އިނގޭ.” ފޯނު ނެގިގޮތަށް އަރްޖޫ ފުރަތަމަވެސް ބުނެލީ އެހެންނެވެ.އަރްޖޫ އެހެން ބުނެލުމުން ފުރަތަމަ ވާނުވާ ނޭނގިފައި އިނަސް ފަހުން އަރްޖޫ އެހެން އެބުނީ ކީއްވެގެންކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނުނެވެ.އޭނާގެ ގާތަށް ހިނިއައީ އެހެންވެއެވެ.

“ކޮންގްރާ ބުނީމަ ޝުކުރު އަދާާކުރަންދޯ ޖެހޭނީ.”

“ހޫމް ކޮބާ އޯ ހަޒް”

“ހަޒް އޭ..” މިފަހަރު ދިމްރާގެ ހިނިގަނޑު ރަނގަޅަށްވެސް ދިޔައީ ފަޅައިގެންނެވެ.ދިމްރާ ކިޔާ އެއްޗެއް ސާފުނުވާ ހާލު ޔުއާން ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.ޔުއާން އިންގޮތް ފެނިވެސް ދިމްރާގެ ގާތަށް އިތުރަށް އައީ ހިންޏެވެ.

“ހީހީ..އަހަރެންނަށް ހީކުރެވުނު ގޮތަށް މި ބުނީ..އެހެންތާ ބުނެވޭނީ އެއޮތް ފަތިސްގަޑީ ތި ފޯނަށް ގުޅާލިއިރުވެސް މިސްޓަރ ރޯމިއޯ ވިއްޔަ ނެގީ..ސޯ އަހަރެން ބޭނުން އަހަރެން ފުރައިގެން ދިޔަފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް ވީ ހުރިހާކަމެއް ދިމްގެ ދުލުން ކިޔާދޭ އަޑުއަހަން.”

“ހާހާ..ވެއިޓް ފަހުން ހަމަޖެހިގެންނޭނުން ދޯ..ދެން އިހަށް ތި ވާހަކަ ބާއްވާފަ ޖޫގެ ލައިފްގެ ވާހަކަތަށް ކިޔައިދީބަ.”

“ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދޭނަން ފަހުން.ކޯޒް އަސްލު މި އުޅެނީ މިރޭ ބޭރަށްގޮސްލަން ކަމަށް ވީތީ.ސޯ ޝޯޓްލީ ބަލި ރަނގަޅުވެއްޖެ.ޕްލަސް ވަރަށް ރަނގަޅު،ކެއަރިންގް ބީއެފްއެއްވެސް ނައު ލައިފްގަ ހުރޭ..ވަރަށް ސްވީޓް އެންޑް ދީލަތި އެނގޭ..ހީހީ..ދެން އެކަމު ޔުއާން ވަރެއް ނުވާނެ ކަންނޭނގެ މިހެން ބުންޏަސް..އެން ދިމްއާ ވަރަށް އަވަހަށް މީޓްކޮށްދޭނަން.މި ވިސްނަނީ ބިގް ސަޕްރައިޒެއް ދޭން ކަމަށް ދިމްއަށް.”

“ހާހާ..އެހެންތަ..އެހެންވިއްޔާ މިހާރުން ފެށިގެން ތި ސަޕްރައިޒެއް ލިބޭނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ފަށައިފިން.” ދިމްރާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް މަޖާ މޫޑެއްގައެވެ.އަރްޖޫ މަޖާވެފައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީތީ ދިމްރާ ވަރަށް އުފާކުރިއެވެ.އެއީ އޭނާ މިއޮތްހާ ދުވަހު ހީކޮށްގެން އެ ހުންނަނީ އަރްޖޫ އެގޮތަށް ރުޅިއައިސްގެން ބޭރަށް ދިޔައީތީ ދެން އޭނާއާއި ވާހަކަވެސް ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ.އަރްޖޫ އެދުވަހު ހުރީ އެހާވެސް އޭނާދެކެ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަ ވިއްޔާއެވެ.ވީއިރު އެކަން ހަނދާން ނައްތާލާ އަރްޖޫ މިއަދު އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކީތީ އޭނާ އުފާވާނެތާއެވެ.

އިރުކޮޅަކު ވާހަކަ ދައްކާލަން ތިބެފައި އެދެމީހުން ފޯނު ބޭވީ އަރްޖޫ ބޭރަށް ދާ ގަޑި ކައިރި ވާތީއެވެ.އެ ހުރިހާއިރު މަންޒަރު ބަލަން އިން ޔުއާންއަށް ދިމްރާ އުފާވެފައި ހުރިވަރު ރަނގަޅަށްވެސް އަންދާޒާ ކުރެވުނެވެ.އެ ކުއްޖާ އެހާ އުފާވެފައި ހުރީތީ އެހިތަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދިޔައިރު އެކުއްޖާ އެހާ އުފާވެފައި ހުރިތަންފެނި އޭނާ ހައިރާންވެސްވިއެވެ.އެހާ ދުވަސްކޮށްލާފައި އެ އަރްޖޫ ކިޔާ ކުއްޖައާއި ދިމާވީމަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.އެހެންކަމުން އެ އަރްޖޫއެއް އެނގެން ޔުއާން އިތުރަށް ޝައުގުވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް އެ ސުވާލު ކުރުމުން ދިމްރާގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ޖަވާބަކީ އެއީ ދިމްރާގެ މަންމަގެ ރައްޓިއްސެއްގެ ދަރިއެއްކަމެވެ.އިތުރަށް އަހަން ބޭނުންވެ ހުރެވެސް ޔުއާންއަށް އިތުރަށް ސުވާލު ކުރާކަށްވެސް އެހެންކަމުން ނުކެރުނެވެ.

ހެނދުނު އޮފީހަށް ދާންް ތައްޔާރުވެގެން ޔުއާން އައިސް ކާގެއަށް ވަތްއިރު އޭނާ ނޫން އެންމެން ކާމޭޒު ކައިރީ ތިއްބެވެ.އޭނާއަށް ފުރަތަމަވެސް ބަލައިލެވުނީ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށެވެ.ދިމްރާ އިނީ ޑިމީ އުރަށް ލައިގެންނެވެ.އެކުއްޖާ އަށް ސަކަރާތް ޖަހަން އިންއިރު ދިމްރާގެ މޫނުންވެސް ފެންނަންހުރީ މަޖާވެފައި ހުރިކަމުގެ ކުލަވަރެވެ.ޔުއާންއަށް ވެސް މޭޒާ ކައިރިވެވުން ގޮތަށް ފުރަތަމަވެސް ކޮއްޓާލެވުނީ ޑިމީގެ ކޮލުގައެވެ.އެއާއިއެކު އެކުއްޖާ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ވަގުތުން އަތްދިއްކޮއްލައިފިއެވެ.އެ ކުއްޖާއަށް ޔުއާން އޮޅުވާލުމަކީ ވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.ޑިމީ ޔުއާންއަށް ދޯޅުވެފައިވަނީ އެހާވެސް ބޮޑަށެވެ.ޔުއާން އުރައިފިއްޔާ އެކުއްޖާ ބަނޑުހައި ވަންދެން ނުރޮއެ ޔުއާން ކައިރި އިނދެދާނެއެވެ.

ޔުއާންވަނީ އެކުއްޖާ އުފަންވީއްސުރެން އެކުއްޖާގެ އެންމެ ގާތުގައި ހުރެދީފައެވެ.އެކުއްޖާއަށް ބައްޕައެއް ފަދައިން ޔުއާންވަނީ އެކުއްޖާ މިދުނިޔޭއަށް ނޭވާލީ ދުވަހުންސުރެން ލޯބިދީފައެވެ.ވީއިރު އެކުއްޖާގެ ހިތުގައި ހާދަ ހާއްސަ މަގާމެއް ދެވިގެން ދާނެތާއެވެ.ދުނިޔެއަށް ލޯ ހުޅުވީއްސުރެން ޔުއާންއަކީ ޑިމީއާއި ހެދި އުޅުން އެންމެގާތް އެއްފަރާތެވެ.އެކުއްޖާގެ ހިތުގައި ޔުއާންއަށް އެހާބޮޑު ޖާގައެއް ދެވިިފައިވަނީ އެހެންވެއެވެ.ކާންދީ ފެންވަރުވައިދީ ނިންދެވުމަކީ ޔުއާން ފުރީ ވަގުތެއްގައި ވިއްޔާ އެކުއްޖާއަށް ކޮށްދީ އުޅޭ ކަންތަކެވެ.އެކުއްޖާ ޔުއާންއަށް ހިތް ޖެހިފައިވަނީ އެދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކާއި ވަގުތުތަކުގެ ސަބަބުންކަން ޔަގީނެވެ.

އެންމެފަހުން ޔުއާންއަށް ޖެހުނީވެސް ޑިމީ އުރާށެވެ. ނަމަވެސް އުރާލާ ކުޑަކޮށް ލޯބިކޮއްލުމަށްފަހު އޭނާ ގެންގޮސް ޑިމީ ޔުޝްރާ އަތަށް ދިނީ އޮފީހަށް ދާން ލަސްވާާއިރު އަދި ސައިވެސް ނުބޮއެ ހުރީތީއެވެ.

“ދިމްރާ އާދެ އިނގޭ އާލިކް ބޭބެއާއެކު..އަހަރެން މިދަނީ. މިއަދު ވަރަށް އަވަހަށް މީޓީންއެއްވެސް އެބައޮތް.” ޔުއާން ސައިބޮއެ ނިންމާލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.އޭނާ ތެދުވެގެން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތީ ދިމްރާ އެކަމަށް އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލުމުންނެވެ.

“ދިމް އަޅެ އެވަރަކުން ކީއްކުރަންތަ މިއަދު ތިދަނީ..އަދި ރަނގަޅަށް މީހާ ހަމައަކަށްވެސް ނޭޅެއެއްނުން.އިއްޔެ ހަވީރު ވިއްޔަ އަދި ގެއަށް ތި އައީ..ދިމް މިއަދު ނުދިޔަޔަސް އާންއަށް އުނދަގުލެއް ނުވާނެޔޭ.އަހަރެންނަށް އެނގޭ އާން ރުޅިއެއްވެސް ނާންނާނެކަން.”

“ދެން ޔުޝްތާ!އަހަރެން އިއްޔެވެސް ފޫހިވެގެން ހަލާކުވާވަރުވެފަ ހުރީ..މިއަދު އަނެއްކާ ނުގޮސް ހުންނަން ވެއްޖެއްޔާ އަހަރެން ފޫހިވެގެން ހަލާކުވެދާނެ..އެހެންނޫނަސް މިހާރު ދުޅަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތިރިވެފަ އޮތީ..ސޯ ކުޑަކުޑަކޮށް ކޮރު ޖަހައިގެން ހިނގޭނޭނުން..އެން އަހަރެން މީ ހަމަ ގިނަވަގުތު ގޮނޑީގަ އިންނަން ޖެހޭ މީހެއް..ސޯ ޑޯންޓް ވޮރީ..އަހަރެން މިހާރު ރަނގަޅޭ..ތިވަރަށް ޔުޝްތަ އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން ވެއްޖެއްޔާ މާ އަވަހަށް މުސްކުޅިވެސް ވެދާނޭނުން” ޔުޝްރާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮއްފައި ވާހަކަ ދެއްކުމުން ރައްދުގައި ދިމްރާ ބުނެލީ އެހެންނެވެ.އެ ޖަވާބު އިވި ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލިއިރު ޔުޝްރާއަށް ހެވިއްޖެއެވެ.އޭރު އާލިކްގެ އިތުރުން ނާސިރުއާއި ޒީނަތުވެސް ތިބީ ހިނިއައިސްފައެވެ.

ދިމްރާ ތައްޔާރުވެލައިގެން ބޭރަށް ނުކުތްއިރު އާލިކް އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި މަޑުކޮށްގެން އޮތެވެ.އޭނާ ގޮސް ކާރަށް އަރާ ހަމަޖެހިލުމުން އާލިކް ކާރު ނެރުމަށް ދުއްވާލިއެވެ.އެހެން ފަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދެމީހުން މިފަހަރު ވެސް ދިޔައީ ވާހަކަ ދައްކާ މަޖާ ނަގަމުންނެވެ.އާލިކްއަށް ދިމްރާއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް މަޖާ ކުއްޖެކެވެ.ކޮއްކޮއެއް ގޮތުގައި ދެކެވޭ އިރު އޭނާ ދިމްރާއާއިި ވާހަކަ ދައްކާ މަޖާކޮށް ހަދަނީ ކުރާ ހިތުންނެވެ.

” ހީވަނީ ޒޮންބީއެއްހެން..”

” އަހަރެންތަ.”

އާލިކް މަޖާވެލާފައި އެހެން ބުނެލުމުން ދިމްރާ ސުވާލު އުފެދިފައި އަހާލިއެވެ

“ނޫނޭ..ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރަ ފެނުނީމަ މިހެން މިބުނީ..ރޭގަ ޑިމީއާއި ހެދި ނުނިދާ އުޅެން ޖެހުނީ..ޑިމީ އިއްޔެ ދުވާލު މާ ގަދަޔަށް ނިދީމަ ރޭގަ އެބައި އެދައްކާލީ.އަނެއްކާ ނުނިދާ ހުރެފަ އޮފީހަށް ދާން މިޖެހުނީ..އެހެންވީމަ ހީވާނީ ޒޮންބީއެއް ހެއްނޭނުން ދޯ.”

“ހާހާ..ޔޫ ނޯ ވަޓް..ތީ ވޯލްޑް ބެސްޓް ޑޭޑް އެން ހަޒް..ތިވަރުގެ މީހެއް ޔުޝްތައަށް އެން ޑިމީއަށް ލިބުންކަން އެއީ އެދެކުދިންގެ ނަސީބު..އަސްލުވެސް އާލިކްބޭބެ އެދެމީހުންނާ ހެދި އުޅޭވަރު ފެނި އަހަރެންވެސް ކުޑަކޮށް ޖެލަސްވެ.ހިތަށްއަރާ އާލިކްބޭބެގެ ދަރިއަކަށް އަހަރެންވެސް ވިނަމައޭ.” ދިމްރާ މަޖާވެލާފައި އެހެން ބުނެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލުމުން އާލިކްވެސް ދިމްރާއާއި އެއްބައިވެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލައިފިއެވެ.އެކުއްޖާއަށް އޭނާގެ މޫޑް ރަނގަޅުކޮށްލުމަކީ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ.އޭނާ ހެއްވާލަން ދިމްރާއަށް އުނދަގޫކަމަކަށް ނުވެއެވެ.އޭނާ ދިމްރާއާއި ވާހަކަ ދައްކާ ސަކަރާތް ޖަހާ ހިތްވަނީ އެހެންވެއެވެ.އެ ކުއްޖާގެ އެހުންނަ ގޮތްގަނޑުގެ ސަބަބުންނެވެ.

” ބާއި ބާއި މައި ލަވްލީ ޑޯޓާރ.”އޮފީސްދަށަށް ކާރު މަޑުކޮއްލުމާއިއެކު ދިމްރާ ނުކުންނަށް ދޮރުފަތް ހުޅުވާލުމާާއިއެކު އާލިކް ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު ބުނެލިއެވެ.އެއާއިއެކު ދިމްރާގެ އަނގައިންވެސް ލުއި ހިނިތުންވުމެއްގެ އަޑު އިވިގެން ދިޔައެވެ.

” ބާއިބާއި މައި ހީރޯ މައި ޑޭޑް.” ދިމްރާ ކާރު ދޮރުފަތް ޖަހާލަމުން އާލިކްއާއި ދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ.އާލިކް ހޭންފަށަމުން ކުޑަކޮށް އަތް ހޫރުވާލާ ކާރު ދުއްވާލުމުން ދިމްރާވެސް މަޖާވެލާފައި އަތް ހޫރުވާލިއެވެ.އޭރު އޮފީސް ދޮރުމަތީ އެ މަންޒަރު ބަލަން ޔުއާންވެސް ހުއްޓެވެ.ދިމްރާއާއި އާލިކްގެ އެމަޖާ ގާތްގުޅުން ފެނި އޭނާގެ ތުންފަތަށްވެސް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާ އެދިމާލަށް އެނބުރެން ވާއިރަށް ޔުއާން އަވަސްއަވަހަށް އެ ހިނިތުންވުން ފޮރުވާލައިފިއެވެ.އެހެނަސް އެދިމާލަށް އަންނަން އާއި ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޭނާ ހުރީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދެންވެސް ޝައުގުވެރިވެފައި ހުރެއެވެ.

މިހާރު ދިމްރާ ހެދުން އަޅާގޮތް ތަފާތުކަން ޔުއާން ފާހަގަ ކުރިއެވެ.ކުރިންލައި އުޅުން ތިރި އަދި މަތި އެއްޗެހީގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ދިމްރާވެސް ޒަމާނީ ހެދުން އަޅަންފެށިތާ ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެކަން އޭނާއަށް ވަނީ ފާހަގަ ވެފައެވެ.ނަމަވެސް ޒަމާނީ ހެދުން ލިޔަސް ކަކުލާ ހަމައަށް އަންނަވަރުގެ ހެދުން ލާއި އުޅޭތީ އޭނާ އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހެއެވެ. ދިމްރާ ފުރަތަމަ އެގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން އާއި ދުވަހު އޭނާ އެއްޗެކޭ ނުބުނި ނަމަވެސް އެދުވަހު ފުރަތަމަ ފެނިލުމުންވެސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.ހިތާ ހިތުން ތައުރީފުވެސް ކުރެވިފަމެއެވެ.

“ދިމްރާ އަންނަންދެން މިހުރީވެސް..އަހަރެން މީޓިންްއަކަށް ދާން ލަސްވެފަ ހުރީމަ އިތުރަށް މަަޑު ކުރެވެެންނެތީމަ..ސޯ މިއޮތީ ތަޅުދަނޑި..ޕްލަސް ފައިލްތައް ހުރި ރޫމްގެ ތަޅުދަނޑިވެސް މީގަ އިންނާނެ..މީގެފަހުން މި ކީ އޮންނާނީ އަހަރެން އަތުގައާ ދިމްރާގެ އަތުގަ..މިއީ ޑަބަލް ތަޅުދަނޑި، ސޯ ރައްކާތެރިވާތި..ދެންދޭ..އަހަރެންވެސް ދަނީ.. އާދެވޭނީ ތަންކޮޅެއް ލަހުން” ޔުއާން ދިމްރާގެ އަތަށް ތަޅުދަނޑި ފައްޗެއް ލައިދެމުން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ދިމްރާ ހުރީ ހައިރާންވެ ފެންނަ މަންޒަރު ގަބޫލުވެސް ނުކުރެވިފައެވެ.މިއަދު އަނެއްކާ ޔުއާންގެ ޠަބީޢަތު ރަނގަޅުބާާއޭވެސް ދިމްރާގެ ހިިތަށް އެރިއެވެ.ނަމަވެސް ހިތުގައި އެތައް ސުވާލެއް އުފެދުނު ނަމަވެސް ދިމްރާ އެ ސުވާލުތައް ހިތުގެ އަޑިއަށް އޮއްބާލީ ޔުއާންގެ އެ ތާޒާ އަދި ހިތްހަމަޖެހުުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަން ހުރި މޫނު ހަރާބު ކޮށްލަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

ދިމްރާ އެތެރެއަށް ވަންނަން ހަނދާންވީވެސް ޔުއާން ގޮސް ކާރަށް އަރާ ދުއްވާލުމުންނެވެ.އޭނާ އަވަސްއަވަހަށްް އެތެރެއަށްވަދެ ސައިން އިން ވެލާފައި ގޮސް އޭނާ އިިންނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަތްއިރު މުނާޒްވެސް އޭރު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެކަމަށް ނުވިސްނާ އޭނާ އަވަހަށް ކެބިންއަށް ވަނުމަށް އަވަސްވެގަތީ ފައިގެ ރިހުން ގަދަވާކަމުގެ އިހްސާސްވަމުން ދާތީއެވެ.އެހެނަސް ވަންނަން ދާން އުޅެފައިވެސް އޭނާއަށް ޔުއާންގެ ކެބިންގެ ދޮރާ ހިސާބަށް އަރާފައި ހުއްޓެވުނީ ހިިތަށް އެވަގުތު ވެރިވެގެންދިޔަ ހިޔާލެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަވަސް އަވަހަށްް ޔުއާން ދިން ތަޅުދަނޑި ފަތި ނަގާ ކުޑަކޮށް ބަލައިލުމަށްފަހު ދިމާވާހެން ހީވާ ތަޅުދަނޑި ނަގައި ތަޅަށް ލައްވާލުމަށްފަހު އަނބުރާލިއެވެ.އެއާއެކު އޭނާއަށް ގަބޫލު ކުރަންދަތިވި ނަމަވެސް އެ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ.އާއެކެވެ.ޔުއާންގެ ކެބިންގެ ދޮރެވެ.

އެހެނަސް އޭނާއަށް އެތެރެއަށް ވަންނަން ނުކެރިފައި އިރުކޮޅަކު ހުރެވުނީއެވެ.އުއްމީދުކުރާ ގޮތަށް ކަންތައް ނުވެދާނެތީީ އޭނާ ޖެހިލުންވަނީއެވެ.ޔުއާން އެ ޕާޓިޝަން ނުނަގަފާނެހެން ހީީވެ އޭރުވެސްް އޭނާގެ ހިތް ދިޔައީ ނުތަނަވަސް ވަމުންނެވެ. އޭނާާ ޔުއާން ކައިރީ ބުނީ އޭނާ އެމަޤާމަށް ޤާބިލް މީހެއް ކަމުގައި ދެކެންޏާ ޔުއާން އެ ޕާޓިޝަން ނަގައިދިނުމަށެވެ.ވީއިރު އެކަން ޔުއާން ނުކޮށްފިއްޔާ އޭނާާއަށް ޔުއާން މިހާރު ދެކޭ ގޮތް ސާފުވެގެންދާނެއެވެ.ހިތް އެހާ ބިރުގަންނަނީ އެހެންވެއެވެ.

އެންމެފަހުން ހިތް ތެޅިތެޅިި ހުރި ހާލު ދިމްރާ އެތެރެެއަށް ވަނީ ލޯވެސް މަރާލައިގެން ހުރެއެވެ.އޭނާ އެ ލޯ ކުޑަކުޑަކޮށްވެސް ހުޅުވާލަން ގަސްތުކުރީވެސް އިރުކޮޅަކު އެގޮތުގައި ހުރެލުމަށް ފަހުގައެވެ.އުއްމީދު ކުރެވުނު ކަމެއް ޔުއާން ނުކޮށްދީ އޮވެދާނެތީ އޭނާ ބިރުގަތީއެވެ.އެހެނަސް އެ ބިރުގައި އޭނާ ކުޑަކުޑަކޮށް ލޯ ހުޅުވާލައި ކެބިން ތެރެއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދިނެވެ.ހަމަ އެހިނދު ފެނުނީ ދިމްރާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލާ އަނގަމަތީ އަތް އަޅާލި ތަނެވެ.

އެ ކެބިންނުން ހުރީ ދިމްރާ ބުނިހެން ޔުއާން އަމަލުކުރިކަން ފެންނާށެވެ.ދިމްރާ އެދުނުހެން ކެބިންގައި ކުރިންހުރި ޕާޓިޝަން ނަގާފައި ވާއިރު ހުރީ އޭނާއަށް ހާއްސަ ގޮނޑިއާއި މޭޒުވެސް ޔުއާންގެ މޭޒު ކައިރިއަށް ގެނެސްފައެވެ.ހަމަ ފުރަތަމަ ދުވަހު އޭނާއަށް ފެނުނުު ގޮތަށޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

އެ ހައިރާންކަމުގައި ފުރަތަމަ އަނގަމަތީ އަތް އަޅާލައިގެން ހުއްޓަސް ދެވަނަަ ސިކުންތުގައި ފެނުނީ އޭނާ ހަޅޭއްލަވާ ކުޑަކުޑަކޮށް ފުންމަންފެށިތަނެވެ.ފައިގައި އަޅަމުން ދިޔަ ވޭންވެސް ހަނދާން ނެތުނު ފަދައެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އޭނާ ހުރީ އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އުފާވެފައެވެ.ލިބުން އުފަލުގައި ހުުދު އޭނާއަށްވެސް އުޅެވެމުންދިޔަ ގޮތް ނޭނގޭއިރު އެވަގުތު ފެންނަަ މީހަކުވެސް ހީކުރާނީ ދިމްރާ މޮޔަވީީ ކަމަށްކަންނޭނގެއެވެ.އޭނާގެ އަމަލުތައް ހުރީ އެފަދަ ގޮތަކަށް ވިއްޔާއެވެ.

މުނާޒްވެސް ހިތްބިރުގެންފައި ހުރެ ދުވެފައި އައިސް އެ ކެބިންއަށް ވަނީ ދިމްރާ ހަޅޭއްލަވާ އަޑަށެވެެ. އެތެރެއަށް ވަތްއިރު ފެނުނީ އޭނާ ހީކުރިފަދަ މަންޒަރަކަށް ނުވިއިރު ދިމްރާ އުފަލުން ހަޅޭއްލަވައި އެނބުރެމުން ދިޔަތަން ފެނިި ވަގުތުން އޭނާއަށްވެސް ހެވިއްޖެއެވެ.ދިމްރާގެ އަދާތަކުން އޭނާ ހެއްވާލަކަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެއޭ އޭނާ ބުނަނީ އެހެންވެއެވެ.

“ފައިނަލީ ޔޫ ޑިޑްް އިޓް ދިމް..ޔުއާން ދިމް ބަލައިގަތެއްޖެ..ޔޫ ޑިޑްް އިޓް” މުނާޒް އެހެންބުނެލީ ޓަޗެއް ޖަހާލުމަށް އަތް ނަގަމުންނެވެ.އޭރުވެސް އޭނާ ދިޔައީ ހެމުންނެވެ.

“ޔާ!މުނާޒް!ފައިނަލީ..ފައިނަލީ އަހަރެންނަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ..ފައިނަލީ އައި ޑިޑްއިޓް” ދިމްރާވެސް މުނާޒުގެ އަތުގައި ޓަޗު ޖަހާލިިިިއިރު ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް އެތުންފަތުގައިވިއެވެ.އޭނާ ހުރީ އެހާވެެސް އުފާވެފައެވެ.އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވި ކަންތައް ފުރިހަމަވީމައި އުފާވާނެތާއެވެ.

“އިއްޔެ އޮފީހަށް އައީއްސުރެ ޔުއާން ކުރި މަސައްކަތަކީ ތީ..އަހަރެންވެސް ހުރީ ސަޕްރައިޒްވެފަ”

“އެހެންތަ..އައެމް ސޯ ސޯ ހެޕީ މުނާޒް..އިޓް މީންސް ޔުއާން އަހަރެން މި މަޤާމަށް ބަލައިގަނެއްޖެއޭ..ވޯ..މިވާ އުފާ ބުނެދޭންވެސް ނޭނގެ..އައެމް ޖަސްޓް ސޯ ހެޕީ” ދިމްރާ މިހެންބުނެ އަނެއްކާވެެސް ހޭންފަށަމުން އެތާ އެނބުރިގަތްއިރު އެ މޫނުގައިވާ އުފާވެރިކަން މީހަކަށް ސިއްރެއްނުވާނެއެވެެ.މުނާޒްވެސް ދުރުގައި ބަލަން ހުރިއިރު އެ މޫނުގައިވެސް ވަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމެވެ.އޭނާއަށް އެވަގުތު ދިމްރާ ސިފަކުރެވުނީ ކުޅޭ އެއްޗެއް ލިބިގެން އުފަލުން ފޮޅޭ ކުޑަ ކުއްޖެއް ގޮތުގައެވެ.އޭނާގެ ގާތަށް އެހާ ހިނިއައީ އެހެންވެއެވެ.

އެކަމަކު ދިމްރާއަށް މިއަދު އެކަން ކާމިޔާބު ވީތީ އޭނާވެސް އެކަމާ އިންތިހާއަށް އުފާވެއެވެ.އެ ކުއްޖާ އެކަން ކުރަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހާދަ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރިއެވެ.އެކަން އެންމެ ރަނގަަޅަށް އެނގޭ މީހަކީ އޭނާއެވެ.ނަސީބު އަތުގައި ހިފާއި ދިމްރާއަށް މިއަދު އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެއެވެ.ޔުއާންގެ އިތުބާރުވެސް ދިމްރާ ހޯދައިފިއެވެ.ދިމްރާގެ އަތަށް ދީފައި އޮތް ތަޅުދަނޑި ފައްޗަކީ އެކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޔުއާން އޭނާ އެމަޤާމަށް ބަލައިގަންނަވަރުވެސް ދިމްރާ ކޮއްފިއެވެ.އެ ޕާޓިޝަަން އެތަނުން ނެގިގެން ދިއުމަކީ އެކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.އެހެންކަމުން ދެން އޮތީ އޭނާ ކާމިޔާބުކުރަންވީ ކަންތަކެވެ.އޭނާ ހޯދަން ބޭނުންވާ އެތި ހޯދުމެވެ.އާއި ހިޔާލުން މުނާޒްގެ ހިނިތުންވުން ފުންވެގެން ދިޔައިރު އެ މޫނުގައިވެސް ވީ އުފާވެރި ކަމެވެ.

މީހަކަށް ބުނެ ނުދިނަސް މިއަދު ޔުއާން އޭޭނާ ބަލައިގަތީތީ ދިމްރާ ހާދަ އުފަލެއް ވެއްޖެއެވެ.ރެޔާ ދުވާލު އޭނާ އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ މި ދުވަސް ފެނޭތޯއެވެ.ވީ އިރު މިއަދު އޭނާއަށް އެދުވަސް ފެނިގެން ދިޔައިރު އޭނާ ކިހާ އުފާވާނެެ ހެއްޔެވެ؟އޭނާއަށް ޔުއާން އޭނާ ބަލައިގަންނާނެކަމަަށް ލިބިފައި އޮތީ ހަނި ފުރުސަތަކަށް ވީ އިރު އެ ފުރުސަތުު ގެއްލުވައިނުލައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ހާދަ ބުރައެއް އުފުލަން އޭނާއަށް ޖެހުނެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ އުއްމީދު ކަޑައެއް ނުލައެވެ.އެ ކުޑަކުޑަ އުއްމީދު ހިފެހެއްޓީީީީީީތީ އޭނާއަށް މިއަދު ލިބުން ނަތީޖާ ކޮންމެއަކަސް ވަރަށް ފޮންޏެވެ.އޭނާ އެފަރާތަށް ހަމްދުކުރީީ ޝުުކުރުވެރިވާ ހާލުގައެވެ.

ޔުއާން އޭނާ ބަލައިގަތީތީ އޭނާއަށް ހިތާހިތުން ޔުއާންއަށްވެސް ޝުުކުރުވެރިވެވުނެވެ.ޔުއާން އެހުރިހާ ވަރެއް ކޮއްކޮފައިވެސް އޭނާ ފަހުވަގުތު ބަލައިގަތީތީީ އޭނާގެ ހިތުގައި ޔުއާންއަށް އިތުރު ހާއްސަ ޖާގައެއް ދެވިގެން ދިޔައެވެ.އެހިތުގައި ޔުއާންއަށް އިތުރު ގަދަރެއް ދެވިގެން ދިޔައެވެ.މިވަގުތު އޭނާ އުފާވެފައި ވަނީ އެހާ ބޮޑަށެވެ.އުފަލުން ގޮސް އޭނާ ހުރީ ކުރަންވީ ކަމެއް ބުނަންވީ ބަހެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ.

ނަމަވެސް ދިމްރާއަށް އެވަގުތު ލިބިފައިވާ އުފަލެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަހިނދުކޮޅަކަށް ހިތާމަތަކާއި ދުރުވެވުނަސް ކުރިއަށް އޮތީ އޭނާ އުއްމީދުވެސް ނުކުރާވަރުގެ އިމްތިހާނެކެވެ.ޔުއާންގެ ލޮތްބަށް ތެޅިފޮޅެމުން ދާ ހާލުގައި އޭނާއަށް ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ހިނގަން ޖެހެނީ ކަށިކުނބުރު މަގެއްގައި ކަމެއް އެ ސިކުނޑިއަށް ކުޑަކޮއްވެސް ވިސްނިފަކާ ނެތެވެ.ޔުއާންއާއި އެންމެ ގާތުގައި ހުރެ އެކަމުވެސް ޔުއާންއާއި އިތުރަށް ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިދާނެ ކަމަކަށް ދިމްރާއަށް އެވަގުތު ވިސްނާލެވިފައެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް އޮފީހުން އެ މަގާމަށް ޔުއާން ބަލައިގަތަސް ޔުއާން ބޭނުންވަނީީ އޭނާ ޔުއާންގެ ދިރިއުޅުމާ ދުުރުގަ ހުންނަންކަން ދިމްރާ ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ.އޭނާ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގަވެސް އުޅޭނީ އެކަން ހަނދާން ބަހައްޓައިގެންނެވެ.އެވަރު ދަނެގެންނެވެ.

59

206 Comments

 1. shiu

  May 29, 2017 at 9:00 pm

  yes me first

  • ithoo

   May 30, 2017 at 9:58 am

   Yeyyy…?????

 2. Axu

  May 29, 2017 at 9:01 pm

  Yeyy

  • ithoo

   May 30, 2017 at 9:59 am

   Hehehe ????

 3. ssss?

  May 29, 2017 at 9:02 pm

  Me second ?

  • ithoo

   May 30, 2017 at 9:59 am

   Hehehe..dww ????

 4. Yuaan

  May 29, 2017 at 9:03 pm

  Ok

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:00 am

   Ok???

 5. max

  May 29, 2017 at 9:03 pm

  Me third

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:01 am

   Goodd..????

 6. Book Lover

  May 29, 2017 at 9:05 pm

  Mee five!!

  • Book Lover

   May 29, 2017 at 10:09 pm

   Ithoo!!!
   Kihinehtha?? Mi part kiyaafa heehee halaaku!! Dhim aai phone in vaahaka dhakkan huttaa e arjoo evves hithah eri ehcheh dho furathama!
   And dhim ufalun e ulhun gotheh dho!!??
   ohh!!! And yuaan aai dhim ulheny aslu dhemeehun ge aslu foruvaigen and dhemeehun dhemeehunna real life ga dhekeny mulhin olhuvaalaigen!!
   Haha!! Ithoo …. buneveynee aslu dhuvahakuves mivaru majaa and interesting vaahaka eh adhi nukiye yey! Mihaaru ves emme inthizaaru kohlevey vaahaka akee mee.. ??
   Hehe…

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:47 am

   In sha Allah baraabaru..dear kihineh tha??..hehe..majaa dww..n happy to c ur cmnt my dearr..aslu vx v v happy vejje ingeyy…dear ah majaa adhi interesting stry ah genes dheveythy.. Thanxxx so so so much my dearr..really thanxxx a lot??????

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:01 am

   Hehe..????

  • Book Lover

   May 30, 2017 at 4:10 pm

   Ithooo…. I am fine ingey!!! Hehe am really really waiting for the next part… kei kurevenee ves hama kiriyaa ..v impatient vefa mihury dhen oi part nukygen!! hehe!!??

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:12 am

   Hehehe..once again thanxxx my dearr..?????

 7. Zish

  May 29, 2017 at 9:06 pm

  Yeyy…me first

  • Sweetie

   May 29, 2017 at 10:28 pm

   Kithahvana first tha???

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:02 am

   Dhn faharakun frst hoadhaanee dww dear???

 8. Zish

  May 29, 2017 at 9:07 pm

  Beautiful…..mi story ah inthizaaru kuraathaa kn ireh….i luv it..

  • Zish

   May 29, 2017 at 9:41 pm

   Aslu sixth ey dhww..hihihihihihihiihiihihiihihiihi….anyways this story is awsome…. u r the best writer everr…mi site ga ves neennaane zish mihaa inthizaaru kuraa story eh…my favourite…dhn avah edhe myhun love birds ah hadhaalabah..

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:17 am

   Awwhh..thanxx again zish..really glad to know that..zish ge best writer vevumakee vx v bodu varekey ithoo ah…aslu vx v happy vejje ingey dear..thanxxx a lot my dearr?????

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:02 am

   Awwhh…thanxxx my dearr..thanxxx a lott???

 9. Rose

  May 29, 2017 at 9:17 pm

  Yey vvvvvv reethi ?

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:03 am

   Awwhh..thanxxx Rose????

 10. Dhimra and Yuan shipper

  May 29, 2017 at 9:19 pm

  Me 8th

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:03 am

   Hehehe..????

 11. reesh

  May 29, 2017 at 9:24 pm

  v salhi.alhe avahah yuaan n dhim gulhuvaba.

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:04 am

   Awwhh..thanxxx reesh..kuriah oihthaa balamaa dww kihineh tho vany????

 12. Namii

  May 29, 2017 at 9:24 pm

  Edhemyhun gulheykah nuveytha??

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:05 am

   Adhi time kolheh nagaane dearr ????

 13. Sboe

  May 29, 2017 at 9:27 pm

  I feel arju ge bf akee that guy hen. Whats his name? Dhim & Aan seperate kuruvi guy.

  • Chum handi

   May 29, 2017 at 9:29 pm

   What??? Ekam ehen nahadhahcheyyy ithoo….

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:10 am

   Hehehehhe ??

  • Addu manje

   May 29, 2017 at 9:38 pm

   Or maybe that is that partey guy arjoo men rashuga ulhey… i dnt remember his name.. ??

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:13 am

   Maihaan tha Addu manje ??

  • Anonymous

   May 29, 2017 at 11:18 pm

   munaaz kamahves vehdhaane dhw

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:11 am

   Hehehehe??

  • sadh

   May 30, 2017 at 1:04 am

   Oh eyna marry koffi ennu. Munaz viyya its gonna be so amazing. I hope he is Munaz.

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:07 am

   Aamil tha dearr..alhe balamaa dww dhn aee kon kujjeh tho?????

  • Anonymous

   May 30, 2017 at 11:03 am

   Mee ah vs hyvany ehn
   =Tinkerbell=

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:48 am

   Hehehe ???

 14. Chum handi

  May 29, 2017 at 9:27 pm

  Amazing as always ❤️❤️❤️ BTW aamil I guess?? Anyways, eynage hiyani e loabi dhekudhinge hayaatha nugenn nachey…. gdnyt…. ly ithoo???

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:09 am

   Awwhh..dhn balaanee dww aee kon kujjeh tho..thanxxx chum…thanxx a lot..ly tooo ??????

 15. laimaan

  May 29, 2017 at 9:30 pm

  Wow just amazing. And waiting waiting waiting……

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:10 am

   Awwhh thanxxx my dearr..thanxxxx a lot????

 16. ???

  May 29, 2017 at 9:35 pm

  Photo balainn vaahaka hodha varubali vifahunn mifenuniii ???

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:11 am

   Hehhe..ehentha..pic badhalu kureema neyngunee dww??

 17. Addu manje

  May 29, 2017 at 9:37 pm

  Wow!! Im speechless.. varah reethi mibaives.. Thank you soooo much Ithoo.. keep it up… waiting for next part… 🙂 🙂

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:13 am

   Awwhh..wc my dearr n thanxxxx to u also my dearrr..thanxxx a lottt????

 18. Naxy

  May 29, 2017 at 9:42 pm

  Woooooow varah salhi…. varah molhu

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:18 am

   Thanxx dearr..thanxxx a lot?????

 19. Aisha

  May 29, 2017 at 9:44 pm

  Wowww beautiful mi story ah inthizaaru koh koh mihunnaniee miadhu.. Thank u ithoo mi part ves varah reethi❤

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:26 am

   Awwhh….thanxxxx my dearr..n wc ingey hama..?????

 20. Just...

  May 29, 2017 at 9:45 pm

  Dhen okay dhw.
  Kurin dhuvahu fonuvi comment ves up nukurey ???

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:27 am

   Ehentha..bt just ge cmnteh fenun handhaanvey konmes parteh ga..?

 21. Siyaa

  May 29, 2017 at 9:48 pm

  Nice story v inthixaaru kurevihjjje dn knirakun nxt part

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:28 am

   Awwhh..thanxxxx my dearr… In sha Allah maadhen ingey dearr??????

 22. Khadu

  May 29, 2017 at 9:49 pm

  Demraa vee ayna demaavee haadisaa kiyaadyn

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:29 am

   Yaa dww dearr???

 23. cya

  May 29, 2017 at 9:49 pm

  Wow mi part ves v furihama ….
  anehkkaves inthizaar ge vaguthu fashanvee dho

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:31 am

   Awwhh..thanxxx my dear..maadhamaa re aa hisaabah inthixaaru kohlanikon ok vaane dearr..n once again thanxx my dearr????

 24. Lucky

  May 29, 2017 at 9:50 pm

  Nice story love it.waiting for next part. When next part

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:32 am

   Awwhh..thanxxx my dearr???

 25. aish

  May 29, 2017 at 9:53 pm

  Mi waahaka ah inthixaaru koh koh indha thi up kohly .
  thank you ithoo ♡
  Adhi alah mi comment kohly . . . Bt hurihaa baeh vs kiyan hama .
  Waahaka vrh habeys . . . Keep it up .
  Luv yew

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:35 am

   Awwhh..wc my dearr..n happy to meet u my dearr..so hope kuran kuriah oihthaa vx dhimaavaane kamah ingey dearr..n thanxxx a lot my dearr????

 26. Suzie

  May 29, 2017 at 9:53 pm

  Wow. V salhi mi stroy

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:35 am

   Awwhh..thanxxx my dearrr????

 27. shaDiman

  May 29, 2017 at 10:02 pm

  Nice

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:36 am

   Thanxxx dearr????

 28. naaanu

  May 29, 2017 at 10:02 pm

  Alhey.heehee halaaku vejje kury thankolhu kiyaafa .yuan kada vaane dho.getu kuran haadha lahey dho ???ekamu ?munaz eulheny dhim hoadhan dho.alhe dhen kihineh vaany ????waitingggggg inge ithooo

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:37 am

   Hehehe..dww…dhn balamaa dww kihinehtho vaanee…dearr.. Thanxxx a lot my dearrr..??????

 29. Sanu

  May 29, 2017 at 10:02 pm

  Wow!!!vvvvv loabi mi part ves. Luv u c thoo n thanx for the lovely atory.??????? u r the best

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:38 am

   Awwhhh..thanxxx sanu..thanxx a lot.ly too..????

 30. Just...

  May 29, 2017 at 10:03 pm

  Okay, just a comment ingey, U DNT HAVE TO REPEAT EVERYTHING ALL THE WAY ALONG. Thankolheh kurin ves yuaan dimee aa close vaahaka ehaa detail koh kiyaadheefa y are you bringing it again and with all the details. No offense ingey just bunelee, u ves kiyaaleema egeyne same ep ga ves v ginain repeat koffa hurey kan eh vaahaka eh. Kury part ga ves fonuvidhaanun comment eh but hyy hama nujehuny kanneyge dhw ehen liyevifa inyma.

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:42 am

   Itx ok dearr..aslu thibunee rangalhu vaahaka eh..ithoo ah alsu ebaai genevuny dimmy ge baeh nuleveyhen heevagen..ekamu dearr bunihen ebaai detail koh genevunyma dww..sry ethankolhah nuvisnuneema..so thanxx ingey dear bunela dhineema…kury partga vx just ge cmnteh fenun handhaanvey dearr

 31. annoying reader

  May 29, 2017 at 10:04 pm

  guys i think munaz is arjoo’s bf.. amil’s gf name is hanaa i think. didnt he bring her to meet the family. any way i think he will be back again but this time arjoo will bring them together.. ; love this story alot

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:44 am

   Hehehe..letx see dww dearr kihinehtho vaanee so…hehe..thanxxx my dearr..happy to know that ingeyy?????

 32. someone

  May 29, 2017 at 10:11 pm

  omg ithoo u r amazing…vrah salhi…cant wait for next part…kn irakun tha mi story nimeyny…40 ah araafi ennu mihaaru..

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:49 am

   Awwhh..thanxxx my dearr…thanxx a lot.. 10 parts varu hen heevany dhn baakee innaane..nihmaalan v tha anehkaa dear..hehe..once again thanxx my deare??????

 33. yumna

  May 29, 2017 at 10:12 pm

  Yum comment nukurius baraabarah story kiyan…. and mi part ah ves vv inthizaarukurin…..u r tooooooòooòooooo gud…..waitine 4 next????????

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:51 am

   So alah tha anehkaa mi dhimaa v yum aa..thanxxx my dearrr..so so so much..?????

 34. Hello

  May 29, 2017 at 10:16 pm

  Yaayyyyy
  Atlast partition negydhw
  Huhh
  Congratss dhim
  Thanks ithoo mihaa loabin story eh genesdheythy
  And ekkala mistake adhives ebain dhw
  Ehchis liyefa
  I know abadhu ehen kiyaathy liyevenykan
  Happens to me too

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:54 am

   Hehehe..anehkaa liyevunytha..alhe konthaakun ithoo ah ehen liyevifa iny..wc ingey my dearr.n thanxx to u also so so so muchh dearr?????

 35. ShAhu

  May 29, 2017 at 10:17 pm

  wowwwwww…
  beautifulll…
  varah gina iru vejje inthizaaru kuraathaa..
  waiting for next part

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:55 am

   Awwhh..thanxx dear inthixaau kohla dhineema ingey..thanxx so so much dearr??????

 36. Samee

  May 29, 2017 at 10:19 pm

  Wowowow.. Ithoo alhe mi prt vx v habu… Hama inthizaaring 4 nxt prt.. N v heart touching igey… Lysm.. Gud nyt

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:57 am

   Awwhh..glad to know that..thanxx my dearr..thanxxx a lot..ly too?????

 37. black rose

  May 29, 2017 at 10:20 pm

  Wow v v reethi mi part vx.. Yuaan aa dhim gulheny dhw.. Can’t wait for next part.. Aehaavx beynun next part kiyaa lan. Mashaa Allah v v v shalhi.. Story is amazing.. Keep it up ithoo… Luv you.. Dhn next part up kuraany Kon iraku tha….

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:58 am

   Hehe..dhn balamaa dww dearr kihineh tho vanee..thanxxx my dearr..v v happy vejje ingey..thanxx a lot..n ly tooo.. In sha Allah maadhen ingey dearr ?????

  • black rose

   May 30, 2017 at 11:09 am

   Wow thank you so so much.. V v happy veje.

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:49 am

   Hehehe..wc dearr…n happy v ma ithoo vx happy vejje ingeyy?????

 38. Anonymous

  May 29, 2017 at 10:36 pm

  Arujoo ge bf aky kaakubaa

  • ithoo

   May 30, 2017 at 10:59 am

   Dwww dearr..dear ah kaakuhen heevanyy?? ???

 39. Shy

  May 29, 2017 at 10:38 pm

  This part kiyaafa hee hee halaaku… Dhim ulheny hama rangalhah ves kuda kuda kujjeh hen… I love that kiddy part of her… Keep this story going on till the end n make each part more n more intersting… You are amazing ithoo… Waiting for the next part ?❤

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:00 am

   Hehehe…dwww…thanxxx dearrr..glad to know that dearr..thanxxx a lott my dearr shy??????

 40. Zail

  May 29, 2017 at 10:43 pm

  Wow jus wow varah salhi dhim n yuaan close vaathee vrh reethi mi story mihaaru…ithoo mi storyga adhi kithah parts kuriah ebehtha?
  Arjoo vx yuaan r vaahaka dhehkihje zail heekury arjoo kiyaahdeyne kamah egady ekm arjoo maa excited vefa dhw huree?
  Nice .waiting for next part..

  • Zail

   May 29, 2017 at 10:46 pm

   Hahha heehe halaak ..dhim yuaan kada khleema dho???
   Dhim hama great❤

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:02 am

   Hehehehhehe???

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:02 am

   Awwhh..thanxxx my dearr…balamaa dww 10 parts kamah dww dearr..haha..yaa maa excited vef huri varun arjoo handhaaneh neih dww vaahakaeh kiyaai dheykah vx..hehe..thanxxx dearrr so so much ingeyy??????

 41. dhaana

  May 29, 2017 at 10:52 pm

  varahsalhihama comment eh nukoh nudhevunu and arjoo gebf akyaamil tha? no wayyyyy e insaanaa alun nugennathi itoo darling

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:04 am

   Awwhh..ehentha dearr..alah tha mi dhimaa v anehkaa..dhn alhe balamaa dww kon kujjeh tho..hehe..aamil nugehnan v tha??????

 42. haw shia shaba shi r

  May 29, 2017 at 11:03 pm

  Mashaa Allah v loabi mi part ves,keep it up dear,next part soon plx,alhey haadha reachey ,hama habeys,ithoo vareh hama nethey buneveynee,

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:06 am

   Awwhh…glad to know that..thanxxx my dearrr so so muchh..aslu vx thanxx v v bodah ingeyy????

 43. Maly

  May 29, 2017 at 11:05 pm

  Inthizaaru kohgen hury yuaan loabi vaa vaahaka bunaane kamah.. bt ethankolheh nai.. ekamuves v v v reethi.. thanks ithoo.. love u. Next part ah inthizaaru kuran..

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:07 am

   Yaa dww..thanxxx Maly..n wc ingey hama..ly too..once again thanxx a lot my dearrr????

 44. yaania

  May 29, 2017 at 11:06 pm

  Masha allah v reethi.. ithoo dhn knirakun tha hageegai ingeyny.. im waiting darling.. Love u.. Best of luck ithoo darling..☺☺???❤❤

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:08 am

   Dhn maa dhuheh neih dww..thanxxx my dearr…thanxxx a lot..ly tooo..?????

 45. AKI

  May 29, 2017 at 11:08 pm

  ithoo dhooni mi part ves vvv reethi dhen edhe kudhin dhuru nukuraathi pls….. mibai v rom hama ?????????

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:08 am

   Hehehe..balamaa dww vaa goih..thanxxx AKI dhoonee..thanxxx a lott?????

 46. HhsSaA

  May 29, 2017 at 11:15 pm

  Alhey ithoo.. ithoo.. ithoo.. kiyaa hithey vany hama.. Kihinakun dhiri ulheynee ithoo ge mi vaahaka nukiyaa.. mihithugaa vindhu ufedhey dhimraa aa yuaan aa nulaa.. ???? speechless Hama ithoo.. neyge bunaane ehcheh vx… Reethi vrh.. ❤❤?❤❤Baeh faharu dhimraa ulhey gothun Aasi ge haadha haa vey kuraa hiyy samaasaaga ulhey hibaa mathin miss vany hama.. ? ithoo ramazaan mubaarak igey.. ily.. TC.. story Hama habeys as usual.. ❤❤?????

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:10 am

   Hehehe…ehentha dearr..ithio vx speechless kohlee eynun thi..hehehe..hibaa ulhey gothakah dww dhim ah vx a ulheveny ehen v ma..thanxx my dearr so so so much..ly too.tc..n same to u dearr Ramaxan mubaarik ingeyy..??????

 47. Aimy

  May 29, 2017 at 11:23 pm

  Mi paat ehaa eh kamakunudhey heekurigothakah noon genesdhevifa iny ehves asareh neh heekurin varah reethi vaane kamah kiyaalaahithun kehmadhuvefa huree but mi paat ga hunnan v..asarehneh ….sorry ingey

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:12 am

   Awwhh..ehentha dear..itx ok..n sry dear dissapoint kohlevuneema..

 48. sadh

  May 29, 2017 at 11:26 pm

  Mirey ves varah rythi. Dhen Arjoo aa Aan aa dhima kuruvaafa kudakon truth bai genesdhybala. Ninmaalaadhey eh noon inge mi buny. Ekam i want Dhim aa Yuaan aa avahah gulhen. Ehenve. Or atleast Yuan ah Dhim ves loabi vaa kan angadhen. Eyrun dhemyhun vegen mi Aalim ge hageegaiy hoadhan. Thanks Ithoo ❤️❤️

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:13 am

   Hehhee..ehentha dearr…dhn thi dhuvasthah maa dhuraku neih kanneynge..hehe..thanxxx sadh..thanxxx a lott..n wc ingey my dearr????

 49. iru

  May 29, 2017 at 11:27 pm

  Haadha innthixaareh kuramey …..mi story ah….mi partves hama habeys..keep it up ithooo

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:14 am

   Awwhh..thanxxx dearr so so so much..n thanxx ingeyy inthixaaru kohla dheythy vx..thanxxx a lot iru??????

 50. Ainth

  May 29, 2017 at 11:29 pm

  Ithoo sorry …mi paat ga ehaa furihama kamehneh varah kiyaalaahithun hury ..next paat reethi vaane kamah heekurin

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:15 am

   Awwhh sry ingey dearr dissapoint kohlevuneema..??

 51. shafu

  May 29, 2017 at 11:34 pm

  vvvvv reethi……. waiting for next part…..

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:15 am

   Awwhh thanxxx shafu????

 52. sam♥

  May 29, 2017 at 11:38 pm

  ithoo u r the best … alhey haaadhaa cute ey yuan n dhim ge gulhun ♥♥…. wow its a realy realy 2 love birds ♥♥hehhehe… ithoo u r perfect .. keep it up .. realy u r the best writer for me . love u so much ithoo .. ♥♥♥….

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:16 am

   Awwhh..thanxxx sam..really..so so happy to know that my dearr..thanxxx so so so much..ly toooo my dearr???????

 53. Ainy

  May 29, 2017 at 11:43 pm

  Ramadan mubarak ithoo.. v salhi ingey mi part ves dhen inna part ga dhim and yuaan gulhuvadhyba nooni e dhemeehun dhuruvah jehunu sababu yuaan angadhyba ei amil ge nubai reyvumehkah ves falha aruvaba plls ithoo

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:26 am

   Same to u dearr..n thanxxx Ainy…adhi thikamah ehcheh bunan dhathi ingey dearr..n once again thanxx dearr?????

 54. ???

  May 29, 2017 at 11:48 pm

  Vvvvvvv reethi mihaaru vess aneh bayah inthizaaru kurevenii avass avass ithoooo☺

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:27 am

   Awwhh…thanxxxx my dearr… In sha Allah maadhen ingey dearr..????

 55. nonns

  May 29, 2017 at 11:54 pm

  Yayyy. Atlast. I was dying to read this part. Its awesome. Anekka dhevana faharan yuan and dhim seperate nukurachey.. eyrun alhugandu moya vedhaane. Anyways.. keep it up thoo darling. Thikuraa hiyyvarah hama saabas dhen. Waiting for next part… 😀

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:28 am

   Alhe thanxx dearr thihaa wait kohla dheythee..dhn balamaa dww vaa ehcheh dearr..thanxxx ingeyy my dearr..thanxxx a lottt????

 56. Amaan

  May 30, 2017 at 12:01 am

  Next part mirey haaru gadiah up kohdheeba

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:30 am

   Adhi cmnt ah vx rply mi kurevuny dearr..so kihineh adhi stry up kuraanee dww dearr..n thanxxx ingeyyy dearr??

 57. Sajoo

  May 30, 2017 at 12:13 am

  Ithoo alhe haadha reehchey mi story????????????????

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:30 am

   Awwhh..glad to know that dearr..thanx so much?????

 58. Sajoo

  May 30, 2017 at 12:15 am

  Mihaaru sajoo kuraa ennme comment ehves nudey this is not fair??????

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:31 am

   Alhe libihje bt sajoo ge cmnteh dearr??

 59. who am i?

  May 30, 2017 at 12:28 am

  wow, this story is amazing..???
  keep it up!?❣?

  • who am i?

   May 30, 2017 at 12:33 am

   alhe adhi kithah parts nagaane tha yuaan n dhim gulhen..btw Arjoo kanneyge Amil bust kuraany..??
   waiting waiting,

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:36 am

   Hehhee..adhi fudhey varakah parts ebaulhey ingey dear..once again thanxx my dearr?????

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:32 am

   Awwhh..happy to know that dearr..thanxxx so so much????

 60. ????❤

  May 30, 2017 at 12:33 am

  Woah wow?
  Alhe arjoo aan ah dhim ge struggles ge vaahaka kiyaadhin nama egady.
  Dhim n aan gulheyni dn kondhuvahakun baa..bt i dnt want dis story to end.v curious mi stry ah.btw ramaxaan mubaarak dear♡♡♡

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:34 am

   Yaa dww dearr…aee kon dhuheh tho balamaa dww dearr..hehe..stry nunihman v dww ehen v ma..hehe.thanxxx dearr..thanxx a lot…n same to u dearr Ramaxan mubaarik?????

 61. Hawwa Abdul Moiz Noor

  May 30, 2017 at 12:49 am

  Omgg……!!!!!!! I just loved it. So beautiful and nice.. Eagerly waiting for next part. And yes. When is Aalim gandu coming? ?Then only i think Dhimra and Yuan will actually be togethr. ?

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:38 am

   Awwhh..happy to know that my dearr..thanxxx so so so much dearr..thanxx a lot..dhn ahnan a ulheny aamil vx ingey..????

 62. Mahid

  May 30, 2017 at 12:54 am

  Mi vaahaka akee v molhu, thanavas adhi mussandhi hiyaalu thakegge mahchah varah reyvuntheri kamaa eku liyaa vaahaka eh kamah faahaga kurevey. Keep it up ithoo.

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:38 am

   Awwhh..happy to c ur cmnt Mahid.. Thanxxx so much..???

 63. Khajja

  May 30, 2017 at 2:01 am

  Wow wow wooooow just wooow??????stry v rythi v habeys arjoo aa yuaan aadhimaave bala dhen n dhim ah neygey gothah yuaan kairy arujoo bunebala dhim aslugaves emme loabivi lucky man aky yuaan ey eaffahu yuaan n dhim avahah gulhuvan ulhebala dhen pls dhen dhim evarannuthalhuvabala ithoo stry v rythi misite ga in emme kiyaahiyyvaa emme inthizaaru kureveyvaahaka aky miee thanks 4 the luvly stry ithoo???❤❤❤ luv u n gud nyt

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:41 am

   Awwhh..thanxxx my dearrr.so so muchh.. N really really happy to know that dear..aslu vx v v happy vejje dear ah ehme best stry ah mi stry v ma..thanxxx so so much once again my dearr…ly toooo???????

 64. love girl

  May 30, 2017 at 3:18 am

  vvvvvv salhi. obiness to the max. love your story ithoo?❤

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:42 am

   Awwhh..thanxxx my dearr..so so much..really happy to know that ingey dearr..thanxx a lot??????

 65. Meesh

  May 30, 2017 at 4:02 am

  I think munaaz ah ingey hen yuan ge life ge vaahaka. So now he wants to talk to dhimra and yuan about their relation. Dhen maybe arjoo and munaaz will tell the truth of aamil to yuan… just a thought of mine.:-):-D:-)

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:43 am

   Hehehe..alhe hingaaba so dhimaa veytho dww dearrr thi bunaa gothah..dww dearr.. N thanxxx ingeyy Meesh????

 66. Sajoo

  May 30, 2017 at 7:04 am

  Alhe kon irakun ta den next part up vaani.kiyaahithun nuves hurevey mihaaru

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:44 am

   Alheyy dearr.. In sha Allah maadhen ingeyy ?????

 67. ?????

  May 30, 2017 at 9:10 am

  Dhenn yuaan dhim dheke rulhi naaru vahchey thigothah majaakoh genn dhahchey vv reethi

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:44 am

   Awwhh..ehentha dearr..thanxxx my dearr..thanxxx a lot??????

 68. Someone

  May 30, 2017 at 9:37 am

  Hey! Ithoo kihineh tha? Alhey mi part kiyaafa hama heehee halaaku vejje ? Arjoo ves haadha moya ey dhw! Hehe! And emme furathama bai ga dhim and yuan majaa kuri thankolhu varah reethi! Yuan, dhim nidhaafa ovva kuri kanthah thah, ethankolhu varah cute ? N I think munaz ulheny dhim ah propose kuran hen! So sad ? But yuan adhi bunaane dhw ? Waiting for yuan and dhim to be love birds ? N Eagerly waiting for the next part! Love you a lot ithoo dear! ???

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:46 am

   In sha Allah gud dearr..n dearr kihineh..hehehe aan dww..thanxxx my dearr..so so much..n ly tooo dearrr..??????

  • Someone

   May 30, 2017 at 12:55 pm

   I am fine Insha Allah ? Your are the best and my favourite writer ithoo dear! So so happy to have such a kind writer ? Hehe ? By the way love u a lot ithoo dear ❤❤❤

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:06 am

   Awwhhh..glad to know that my dearr..aslu vx v v happy vejje dear.. Once again thanxxx so so much..n ly too dearr?????

 69. Malaa

  May 30, 2017 at 10:42 am

  Maasha Allah… Nice ..when is next part.. Waiting waiting…..

  • ithoo

   May 30, 2017 at 11:47 am

   Awwhh..thanxxx my dearr.. In sha Allah maadhen ingey..????

 70. Cherry

  May 30, 2017 at 11:51 am

  Wow wow wow
  V hiyhama jehigen idhe mikiyaaly
  Dhen abadhu EkKo ulhen jehunyma jazbaathu thah uthuri araafaaane
  Hehe he
  BTW hama hithah arany aruju bf aky munaz ey . Heheheh
  V salhi igeh ithoo
  Keep it up???

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:01 am

   Hehhe..ehentha dearr..hehe..dhn balamaa dww kon kujjeh tho aee bf aky..thanxxx cherryy so so muchh ..my dearr???????

  • Cherry

   May 31, 2017 at 3:34 pm

   ?❤️?

 71. eenia

  May 30, 2017 at 12:12 pm

  hey ithoo please grammer bai rangalhu khlabala .. mibuny dhivehi ga vs gavaidhu thakaa ehgothah liyelaashey eyrun story reethi vaane . hurun inun othun baiga mistakes hunna than feney .. misaalakah dhimraa thahyaaru velaagn nikui iru aalik beyrugaa madukhlaign otheve. migothah mithan genaima reecheh noon .. hope u ll understand wht i said..
  btw stry is nice

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:02 am

   Yaa..thanxx ingey dearr.. In sha Allah thikamah kuriah oihthaa visnaanan ingeyy..thanxx once again my dearr?????

 72. Roo

  May 30, 2017 at 12:17 pm

  Haha fetti iru ga varah majaa ? And haadha loabi ey yuan and dhim ?? Waiting for them to unite again ?❤️ Alhe avahah dhim and aan gulhuvaba.. Exams ga busy kamun lahun kiyaaleveny story ingey ? But varah varah reethi ingey mi part.. cant wait for next part ?? keep it up ithoo ?♥️

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:03 am

   Hehe..itx ok dearr…lahun viyas kiyaalikan enguneema happy vejje ey ingey dearr..n thanxxx my dearr Roo.. Really thanxxxx a lottttt?????

 73. song joong ki..Korean

  May 30, 2017 at 12:53 pm

  alheyyy haadha reehcheyy masha allah. i really really loved it.. 🙂 plx up the nxt part soon. vvv reeth ingey. keeeep itt upp!!!! 🙂

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:05 am

   Awwhh..happy to know that..thanxxx my dearr..so so so much..??????

 74. Shaa

  May 30, 2017 at 1:55 pm

  Vaahaka varah varah reethi. Thankyou sooo much. Keep it up ithoo. M waiting for the next part

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:09 am

   Awwhh..wc my dearr..n thanxx to u also so so so much my dearr?????

 75. Mau

  May 30, 2017 at 3:23 pm

  Masha Allah vvv reethi… Obinessssaaa…. Hee heee halaakuvejje huvaaaa… V majaa .mi part vx… N thnx ithoooo vvvv reethi igey… Ekam vx dhn dhim ah ehn nuhadhaathi plx… Efakyru kihaa dheravaane… Dhn yuan vx dhw haadha loabiknney eulheny… Vvv majavey mi vaahaka keema… He he varubalivejje huvaaa… Kuda dhekudhintha alhey… Ithooo vareh hama nuvaane????????????????????????❤❤❤❤❤❤??????????

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:10 am

   Hehehe..hehvaa levuny dww mi ehen v ma..wc my dear n thanxx to u also dearr..thanxx a lot..n v happy vejje ingey hehvaa levuneema dearr..???????

 76. ReeXa

  May 30, 2017 at 4:07 pm

  Hahahhahaha. . Mi part vx varah reethi. . Speechless.. ithoo dhn edhekunin ge hiyy hulhuvaba..

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:11 am

   Awwwhh..thanxxx my dearr..thanxx a lot
   .kuda koh adhi wait kohlaa ingey dearr?????

 77. Sidhu

  May 30, 2017 at 4:56 pm

  Hi ithoo hws u. ? Story v salhi. ..mihaa long koh genesdheythi v happyvey…foohivefa inna gadyga 2 faharu vex kiyaalan v salhi…thee hama perfect story writer eh…may Allah god bless you bye

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:13 am

   In sha Allah gud..n dear kihineh??..glad to know that my dear sidhu..really v v v happy vejje..thanxxx so so so so much..???????

 78. Malika❤️

  May 30, 2017 at 5:07 pm

  Varah reethi mi story hurihaa gothakunves varah perfect.! Ithoo vareh neihh??????

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:14 am

   Awwhh..happy to c ur cmnt dearr..thanxxxx my dearr so so so much?????

 79. Navii

  May 30, 2017 at 5:39 pm

  Wow.. This part is awesome.. Can’t wait to read next part..
  You are a best writer..

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:15 am

   Awwwhhh..thanxxxx my dearrr..thanxxx so so much..v happy vejje ingey my dearrr??????

 80. Hhhhh

  May 30, 2017 at 5:50 pm

  Hi itoo
  This part is really beautiful but mi part thi ninmaaly rangalha ves biru ganvaa laafa ingey……
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ this part more n more…..
  Keep it up itoo
  And then yuan n dhim dhuru nukurah chey…

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:16 am

   Hehe..birugaihtha..hehe..thanxxx my dearr..thidhey supportah..really thanxxx so so so much..????

 81. Mal

  May 30, 2017 at 6:24 pm

  Ithoo gr fb page buneba…. Varah varah rythi mi part vx ??????????

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:17 am

   Ithoo’s stories ..thanxx dearr Mal.. So hope kuran ingey dhn Mal aa page in dhimaa vaane kamah..once again thanxx a lot my dearr??????

 82. lai

  May 30, 2017 at 7:39 pm

  Haaadha haa vy rychey dhw mi part ves…???waiting for the next part….ithoo v bodah thnxxxx …??

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:18 am

   Wc my dearr..n thanxxx to u also so so so so much my dearr..really thanxxx a lot ingeyy?????

 83. ???

  May 30, 2017 at 11:07 pm

  Ithooo ithoooo avassss nerebala anehbaiiiii

  • ithoo

   May 31, 2017 at 12:19 am

   In sha Allah maadhen rey 9 ga up kuraanan ingey dearr??

 84. Munni

  May 31, 2017 at 12:00 am

  Yey…!! me 175th :=D

  • song joong ki..Korean

   May 31, 2017 at 4:47 am

   hehe

  • ithoo

   June 2, 2017 at 12:43 pm

   Hehehehe??

 85. Faxoo

  May 31, 2017 at 4:24 am

  Ithuu this is me, Fäxü in’gey. ?? mi vaahaka ige mibaivx varah reethi. Omg omg!! Yuan hiyeh vx nukuran ??? yayyy dhim Ge dream furihama vanii. ? plx dhn dhin an ufaaveri man genesdheccy ithuu
  Waiting for the next part. ??

  • Faxoo

   May 31, 2017 at 5:06 pm

   ?

  • ithoo

   June 2, 2017 at 12:46 pm

   Hehehe…thanxx dearr…ekamu heekuri gothakah noon dww mi genes dhevunyy????

 86. phaxie

  May 31, 2017 at 11:42 am

  Finally i got to read ur story..
  M proud of u
  Keep it up ur gud work❤❤

  • ithoo

   June 2, 2017 at 12:48 pm

   Finally meet v…thanxxx sissy..thanx so much???

 87. Kennukbee

  May 31, 2017 at 12:02 pm

  Hey….. finally kiyaa levijje….test was bueh ????? n stry is varah nice n varah majaa…. ????? baeh faharu hithah araa arjoo ulheny aamil aa hey munaaz aa hey…. coz aamil v beyruga…arjoo dhiya eeves beyrah….. bt aamil myt kuruvi ehnnu hana ves family aa ?????…. dhen othy munaaz…. hyvany munaaz ulheny dhim aa ey ?????… anehkolhun arjoo n munaaz ulhenyaamu myt v how…. ehaa gina dhuvaheh nuvey kanneyge arjoo ai fahun ves ?????….. bt ehkanthan varah hyve…. aee aamil vias munaaz vias or ehen myheh vias dhim aa connection onna myhen hen hyvany…. coz arjoo eulheny surprise eh dheyn…. ekahala surprise varah sakarai vaane…. kurin dhim yuaan ah dheyn ulhun surprise ves sakarai v….. ?????….. and aan and dhim ehaa stubborn iru i can imagine emyhun ge baby kihaa cute n stubborn vaane kan…. ??????????….. hehehe thanks ithooooo….. ?????

  • Kennukbee

   May 31, 2017 at 12:11 pm

   Soo many questions about arjooo….hahahaha…..n mysterious bf of arjooo… hehehe…. btw….. u knw wat…. this week i met aan , yaan & dhaan ????? ….. at least gotta chance to meet ekahala nameh kiyaa myhakaa ?????…… mi dhuvas kolhu comment nukurevethy kanneyge maa dhigu koh mi kureveny…. hurihaa questions eh ehfaharaa….. hehehe…. btw miadhu whn up vaany stry????

  • iraa

   May 31, 2017 at 7:58 pm

   9;00 ga

  • ithoo

   June 2, 2017 at 12:52 pm

   Arjoo kanthah adhi fahun ingeyne dearr..haha..a baby thibunaahen v stuborn vaane dww..haha..wc my dear..n thanxx to u also my dearr…aslu..konthaaku a name kiyaa kudhin kolhakaa dhimaa v..thanxxx my dearrr so so so muchh..???????

 88. Hhhh??

  May 31, 2017 at 8:11 pm

  Salhi

  • Hhhh??

   May 31, 2017 at 8:16 pm

   Me last dhw Ithoo???? love your stories and konme part akah comment nukurias kian hingey ?and just keep it up .. ekum e kuhhjjjaa ge badhalga e inna name liyyaaa maa reethi vaane kanneyge alhuganduge nazaruga?don’t mind? and however Ithoo your idea is mindblowing and so keep it up?and vaahaka liyun hutthaaa nulahche

  • ithoo

   June 2, 2017 at 12:54 pm

   Last vx a sharafekey dww dear..hehe..thanxx my dearr so so much…really thanxx a lot?????

Comments are closed.