ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް

- by - 0- March 15, 2017

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުންނަށް ވާދަވެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ޕޮއިންޓްލިބޭ ނިޒާމެއް މިވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. މިސިސްޓަމްގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެސްފިޔަގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ލޮގިންވެފައިވާނަމަ އެވެ. ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ، އެ މެމްބަރެއްގެ ނަމާއި ދިމާލުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން މެމްބަރުން ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ނުވަތަ ލިޔުންތަކާއި، ޙިޔާލު ފަދަ ތަކެއްޗަށް ބިނާކޮށް ތިރީގައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕޮއިންޓް ދެވިގެން ދެވިގެންދާނެއެވެ.

މިޕޮއިންޓް ސިސްޓަމްގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު 3 ބައެެކެވެ.

1 – ޕޮއިންޓް
2 – ރޭންކު
33 – ބެޖު

1 – ޕޮއިންޓް

އެސްފިޔަގެ މެންބަރުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2 – ރޭންކު

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުން ރޭންކު ކުރެވޭނީ އެމެމްބަރަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން ރޭންކުކުރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

3 – ބެޖު

މެމްބަރުންްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒުތަކެެއް ހާސިލްވުމުން ބެޖުދެވޭނެއެވެ. ތިރީގައިއެވަނީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބެޖުތަކެވެ.

         

މީގެ އިތުރުން ކުރިމަގުގައި އިތުރު ބެޖުތައް ތަޢާރަފް ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ. “އެސްފިޔަ”ގެ މަގްސަދަކީ މީގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ލިބި، ލިޔުންތެރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ބާރަކަށް ވެގެން ދިއުމެވެ.

0

You may also like...

27 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. It’s Great… Ummeedhu kuran vaahakathakah binaakuranivi faadukiyunthakeh libigen dhaane kamah… vaahakayaa nugulhey beykaaru comment thah madhuvaane kamah

  ⚠Report!
 2. It’s a greaaaat admin. It is interesting too. Hope we will have lots more new things too. Thankyou for everything. 😘❤

  ⚠Report!
 3. Liyumuge fenaru nethas gina liyun thake esfiya in beynun vany. Not Quality only quantity. Mee visnan jehey kameh noon baa Admin. Miadhun feshigen amalu kuraa nizaameh kames engen nei. Kurin etha vaahaka eh liyefa migaaru nuliyaa liyuntherinna ves point libenee tho.

  ⚠Report!
 4. kada kameh thee. theege sababun liyun theringe medhugai hasadha aai fithuna ufedhun noon kameh nuvaane. comment kuraa faraai thakah negetive comment kurumah ithuru dhoreh thi hulhuvai dhiny

  ⚠Report!
 5. Admin…….plx make a public chat in viber….so that we readers will be able to know about the uploads of this site…also it will be very efficient…. Readers plx support my comment

  ⚠Report!
  1. Kurin ves public chat eh hedhi.. I was a member there. Furathama kolhu majaa.. Ekam fahun everything changed.. Ehkoh fani v. Emme fahun bolah undhagoo vegen most of us left the group.

   ⚠Report!
  1. You have to register. And you can get points for actions like commenting and reading stories.

   ⚠Report!
 6. Ehgothun balaairu rangallu. Story fashafa habare nuvathan ves eba aadhey viyya. Esfiya jahanula mi site ga hunna vahaka upkuritho balaà iruves madhu story ennoony gavaidhun up koffa nuhurey viyya

  ⚠Report!
 7. aslu instead of all those badges, stories ge konme episode akah vote kurevey goiy hedhinama maa salhivees. Just my opinion. 🙂

  ⚠Report!
  1. Tara. we are working on that.. Insha Allah that feature will be added soon.

   ⚠Report!
 8. points dhinumakee goaskame ke shine nubunaanan..ekam shine ah heevanee thi point dhey usoolakee liyuntheriyaage liyumuge fenvaru beleyne echcheh noonhen…gina ginain esfiya ah vanna adhi ehen liyunthah ves kiyaa ulhey liyuntherin nah points libeyleh ginavaane….hageegathuga shine beyunvanee liyuntheriyaage fenvaru hageegee maanaiga vazan kureveyne harudhanaa gotheh…efadha gotheh libigen dhaane dhuvahehge inthizaaruga hurin….ekam mives hama v shauguveri gotheh…THANKS ADMIN

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.